Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 006

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 006
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 006) с русским переводом и комментариями.πῖσα

дор. πίσα Писа (город в Элиде на римск. Алфей) Her., Eur., Pind.πισαῖον

τό Писей (гора в Беотии) Plut.πισαῖος

πῑσαῖος
I.
3
писанский Anth.
II.
житель Писы Luc.πισάτης

πῑσάτης
-ου (ᾱ) Pind., Anth. = πισαῖος IIπισᾶτις

-ῐδος adj. f писанская Pind.πίσηθεν

πίση-θεν
adv. из Писы Anth.πισίδαι

πῐσίδαι
-ῶν (σῐ) οἱ жители Писидии Xen., Plut.πισιδία

πῐσῐδία
Писидия (область в южн. части Мал. Азии) Polyb. etc.πίσινος

πίσῐνος
3
(πῐ) гороховый
ex. (ἔτνος Arph.)πίσος

см. πισός...πῖσος

-εος τό (только nom. и acc. pl. πίσεα) луг Hom., HH.πισός...

πίσος, πῐσός
предполож. горох Arph.πίσσα

πίσσᾰ
атт. πίττᾰ смола Hom., Aesch., Her.
ex. μελάντερος ἠΰτε π. Hom. — черный как смола;
ἄρτι μῦς πίττης γεύεται погов. Dem. — и вот мышь вкушает смолу, т.е. наступают черные дниπισσήρης

πισσ-ήρης
2
черный как смола
ex. (κηκίς Aesch.)πίσσινος

πίσσῐνος
атт. πίττῐνος 3
1) осмоленный
ex. (κάδος Arph.)
2) черный как смола
ex. (δρόσος Luc.)πισσίτης

-ου (σῑ) adj. m смолистый
ex. (οἶνος Plut.)πισσόκηρος

πισσό-κηρος
смолистый воск Arst.πισσοκώνητος

πισσο-κώνητος
2
смоляной
ex. (πῦρ Arph.)πισσοτρόφος

πισσο-τρόφος
2
образующий смолу, смолистый
ex. (φυτά Plut.)πισσόω

атт. πιττόω
1) обмазывать смолой (для снятия формы)
ex. πιττούμενος στέρνον τε καὴ μετάφρενον Luc. (статуя), обмазанная смолой со стороны как груди, так и спины
2) (с помощью смолистых веществ) удалять волосы
ex. πεπιττωμένος τὰ σκέλη Luc. — с уничтоженными на ногах волосамиπίσσυγγος

v. l. = πίσυγγος{*}πισσώδης

πισσ-ώδης
атт. πιττώδης 2
похожий на смолу, смолистый Arst.{*}πισσωτής

атт. πιττωτής -οῦ удаляющий волосы, уничтожающий растительность на теле Luc.πίστευμα

-ατος τό залог верности
ex. (Aesch. - v. l. πίστωμα)πιστευτικός

3
1) внушающий доверие, убедительный
ex. (πειθώ Plat.)
2) доверчивый Arst.πιστευτικῶς

доверчиво, уверенно
ex. π. ἔχειν τινί Plat. — быть уверенным в чем-л.πιστεύω

1) верить, доверять(ся)
ex. (θεῶν θεοφάτοισιν Aesch.; λόγοις Eur., Plut.; τῇ ἀκοῇ, ἐπὴ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν NT.)
π. τι ἀληθὲς εἶναι Plat. — верить в истинность чего-л.;
ἄξιος πιστεύεσθαι Plat. — заслуживающий доверия;
ἐπιστευόμην ὑπὸ λακεδαιμονίων Xen. — я пользовался доверием у лакедемонян;
παρὰ διὸς αὐτοῖς οἱ νόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγονέναι Plat. — у них (т.е. критян) верили, что их законы произошли от Зевса
2) вверять, поручать
ex. (τὸν ἑαυτοῦ βίον τινί Men.)
τέν ἀρχην πεπιστευμένος Plat. — облеченный высшей властью:
πιστευθῆναί τι или τινος παρά или ὑπό τινος Polyb. — быть поставленным во главе чего-л. кем-л.
3) верить, вверять
ex. (τῷ θεῷ и εἰς τὸν θεόν, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ NT.)πιστικός

3
1) убедительный
ex. (λόγοι Xen.; ῥήτωρ Plat.)
2) настоящий, чистый
ex. (νάρδος NT.)πιστικῶς

верно
ex. π. ἔχειν πρός τινα Plut. — сохранять верность кому-л.πίστις

-εως, ион. ιος (ион. dat. πίστῑ, ион. acc. pl. πίστῑς)
1) вера, доверие
ex. πίστιν ἔχειν или φέρειν τινί Soph. — доверять кому-л.
2) вера, кредит
ex. (εἰς πίστιν διδόναι τι τινι Dem.)
π. τοσούτων χρημάτων ἐστί τινι παρά τινι Dem. кто-л. — имеет у кого-л. кредит на такую сумму
3) вера, убежденность
ex. π. θεῶν Eur. — вера в богов;
σωφροσύνης πίστιν ἔχειν περί τινος Dem. — быть убежденным в чьём-л. благородстве
4) вера, верность
ex. (ἀνάκτι Aesch.)
5) залог верности, ручательство, честное слово
ex. (πίστιν καὴ ὅρκια ποιεῖσθαι Her.)
ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν Soph. — дай руку в подтверждение верности (твоих слов);
πίστιν δοῦναι καὴ λαβεῖν Xen. — дать взаимную клятву верности;
πίστιν (κατα)λαβεῖν Her. — обязать честным словом
6) вера, вероисповедание
ex. (τέν πρώτην πίστιν ἀθετῆσαι NT.)
7) уверение, подтверждение, доказательство
ex. τοῦτο οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὴ πίστεως Plat. — это требует серьезного разъяснения и доказательства;
π. ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς Arst. — индуктивное доказательство
8) поручение, миссия
ex. (πίστιν ἐγχειρίζειν τινί Polyb.)πιστόν

τό
1) верность, честность, добросовестность
ex. τὸ π. τῆς πολιτείας καὴ ὁμιλίας Thuc. — добросовестность как в общественных, так и в частных отношениях
2) хранящий верность, преданная душа
ex. πιστὰ πιστῶν Aesch. — вернейшие из верных
3) залог, ручательство, честное слово
ex. πιστὰ δοῦναι καὴ λαβεῖν Xen. — поклясться друг другу;
τὸ π. τῆς ἀληθείας νέμειν Soph. — ручаться в истинности
4) вера, доверие
ex. μετὰ τοῦ πιστοῦ τῆς ἐπιστήμης Thuc. — в силу уверенного знания;
οὐ τοῦ ξυμφέροντος λογισμῷ, (ἀλλὰ) τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ Thuc. — не из соображений выгоды, а из благородного доверияπιστός

I.
3
<πίστις, πείθω>
1) верный, преданный, тж. достоверный, надежный
ex. (ἑταῖρος Hom.; φύλακες Hes.; μάρτυρες Pind.; τεκμήρια Aesch.; λόγος Arst.; δοῦλος NT.)
2) вероятный, правдоподобный
ex. (ὑπόθεσις Plat.)
3) питающий уверенность, уверенный
ex. τοξουλκῷ λήματι πιστοί Aesch. — уверенные в меткости своих луков
4) послушный, покорный
ex. (τέν τῶν Ἀθηναίων χώραν πιστέν ποιήσασθαι Xen.)
5) верный, верующий
ex. (πιστοὴ καὴ ἐπεγνωκότες τέν ἀλήθειαν NT.). - см. тж. πιστόν
II.
3
<adj. verb. к πιπίσκω> годный для питья (sc. φάρμακον Aesch.)πιστότης

-ητος верность, тж. честность, добросовестность Her., Plat., Xen.πιστόω

1) обязывать к верности
ex. π. τινα ὅρκοις Thuc. и πιστοῦσθαί τινα ὑφ΄ ὅρκου Soph. — связывать кого-л. клятвой;
ὅρκῳ πιστωθῆναί τινι Hom. — дать кому-л. клятву;
πιστωθεὴς κατένευσα HH. — дав слово, я кивнул головой
2) внушать уверенность, уверить
ex. πιστωθῆναι ἐνὴ θυμῷ Hom. — лично удостовериться;
πιστώσασθαί τι Eur. — быть уверенным в чем-л.
3) med. удостоверять, подтверждать, доказывать
ex. (ἔργοις τὰς ὑποσχέσεις Luc.)πίστρα

<πιπίσκω> сосуд для поения скота, корыто Eur.πίστρον

τό Eur. = πίστραπίστυρος

Пистир (город во Фракии) Her.πίστωμα

-ατος τό
1) удостоверение, ручательство, залог
ex. (περί τινος Arst.)
2) предмет ручательства
ex. Ἥρας καὴ διὸς πιστώματα Aesch. — то, за что поручились Гера и Зевс
3) надежный человек, преданное лицо
ex. γηραλέα πιστώματα Aesch. — верные старцыπιστῶς

1) верно, тж. честно, добросовестно
ex. (πράσσειν Dem.)
2) убедительно, достоверно
ex. (φαίνεσθαι Plat.)πίστωσις

-εως удостоверение, подтверждение
ex. μαρτύρων πιστώσεις λόγων Plat. — подтверждение свидетельских показанийπίσυγγος

(ῑ) башмачник, сапожник Sapphoπίσυνος

πίσῠνος
2
(ῐ) доверяющий, уповающий, полагающийся, надеющийся
ex. (τόξοισιν Hom.; κάρτεϊ Hes.; θεοῖς Hom.; τῇ δυνάμει Thuc.)πίσυρες

πίσῠρες
(ῐ) эп. Hom. = τέτταρεςπίσω

(ῑ) fut. к πιπίσκωπιτάνα

πῐτάνα
дор. = πιτάνηπιτανάτης

πῐτᾰνάτης
I.
-ου (νᾱ) adj. m питанский
ex. (λόχος Thuc.)
II.
-ου житель города Питаны (в Лаконии) Her., Thuc.πιτανᾶτις

πῐτᾰνᾶτις
-ῐδος adj. f дор. = * πιτανῆτιςπιτάνη

πῐτάνη
дор. πῐτάνα (τᾰ) Питана
1) город в Мисии Her., Plut.
2) один из пяти округов - κῶμαι - Спарты Her.πιτανήτης

πῐτᾰνήτης
ион. = πιτανάτης I и II{*}πιτανῆτις

πῐτᾰνῆτις
дор. πῐτανᾰτις -ῐδος adj. f питанская Anth.πιτθεύς

I.
-έως, эп. ῆος Питфей (сын Пелопа, царь Трезена, отец Этры, матери Тесея) Hom., Eur., Plut.
II.
-έως житель дема Питф (в атт. филе κεκροπίς) Plat.πιτνάω

(только эп. 3 л. sing. impf. πίτνᾱ) = πίτνημιπιτνέω

(только praes. и impf.) Pind. = πίπτωπίτνημι

(только praes. 2 и 3 л. pl. impf. πίτνᾰτε и πίτναν, 3 л. sing. med. πίτνατο и 3 л. pl. med. ἐπίτναντο и πίτναντο) Hom., Pind., Eur., Anth. = πετάννυμιπίτνω

I.
(только impf.) Hes. = πετάννυμι
II.
(только praes. и impf.) Pind., Trag. = πίπτωπίττα

атт. = πίσσαπιττάκειος

3
(ᾰ) питтаков(ский) Plat.πιττάκιον

(ᾰ) τό писчая табличка, листок, страничка Polyb., Diog.L.πιττακός

πιττᾰκός
Питтак
1) уроженец Митилены на Лесбосе, вождь митиленской народной партии, политический противник Алкея, один из «семи мудрецов», VII-VI вв. до н.э. Plat., Arst., Plut.
2) царь эдонов Thuc.πίτταλος

πίττᾰλος
Питтал (известный врач) Arph.πιττι-

атт. = πισσι-πιττο-

атт. = πισσο-πιττω-

атт. = πισσω-πιτύας

πιτύᾱς
-ου Питий (спартанский эфор в 406 г. до н.э.) Xen.πιτύεια

πῐτύεια
Питиея (город в сев.-зап. Мисии, между Парием и Приапом) Hom.πιτυλεύω

πῐτῠλεύω
досл. деятельно работать веслами, налегать на весла, перен. без устали трудиться Arph.πίτυλος

πίτῠλος
(ῐ)
1) мерный плеск весел
ex. (νεὼς π. εὐήρης Eur.)
2) νεὼς π. Eur. = ναῦς
3) падение (капель), капание
ex. π. δακρύων Eur. — потоки слез;
π. σκύφου Eur. — плеск (вина) в чашах
4) удар(ы)
ex. (Ἀργείου δορός Eur.)
δυοὴν πιτύλοιν Eur. — двумя ударами;
κρᾶτα πιτύλους διδόναι χειρός Eur. — наносить себе удары в голову (в знак скорби)
5) приступ, припадок
ex. (μανίας π. Eur.)
εἰς τὸν πίτυλον ἥκειν φόβου Eur. — быть охваченным страхомπιτυοεσσηνοί

πῐτῠοεσσηνοί
οἱ жители города πιτυοῦς Plut.πιτυοκάμπτης

πῐτῠο-κάμπτης
-ου сосносгибатель (эпитет разбойника Синиса, который разрывал пойманных им путников, привязывая их к двум согнутым соснам) Plut., Luc.πιτυοῦς

-οῦντος Питиунт (греч. город на сев.-вост. побережье Черного моря)πιτύουσα

Питиуса (название двух островков у вост. побережья Испании) Plut., Diod.πίτῦρον

(ῐ) τό (преимущ. pl.) отруби Dem., Theocr.πίτυς

-υος (эп. dat. pl. πίτυσσιν) итальянская сосна, пиния (Pinus pinea) Hom. etc.
ex. πίτυος τρόπον ἐκτρίψειν τινά погов. Her. — истребить кого-л. как сосну, т.е. вместе со всем родом (так как срубленная сосна не дает побегов)πίτυσσιν

эп. dat. pl. к πίτυςπιτύστεπτος

πῐτύ-στεπτος
2
увенчанный пинией, в венке из веток пинии
ex. (πάν Anth.)πιτυώδης

πῐτυ-ώδης
2
изобилующий пиниями
ex. (χωρία Plut.)πιτύϊνος

πῐτύϊνος
3
(сделанный) из итальянской сосны, сосновый
ex. (στέφανος Plut.)πιφάσκω

πῐφάσκω
Hes. = πιφαύσκωπιφαύσκω

πῐφαύσκω
(ῑ и ῐ)
ex. (только praes. и impf.) тж. med.
1) являть, показывать
ex. (ἡμερήσιον φάος Aesch.)
2) указывать, назначать
ex. (ἵππους Hom.)
3) возвещать, объявлять
ex. (κακὰ ἔργα, μῦθόν τινι Hom.; θέσφατα HH.)
βουλῇ, πιφαύσκω δ΄ ὔμμ΄, ἐπισπέσθαι πατρός Aesch. — повинуйтесь, говорю вам, воле отцаπίφιγξ

-ιγγος пифинга (не известный нам вид птицы) Arst.πιῶ

aor. 2 conjct. к πίνωπιών

-οῦσα -όν part. aor. 2 к πίνωπίων

2, gen. ονος
1) жирный, толстый
ex. (αἴξ, βοῦς, μῆλα, νῶτα βοός Hom.)
2) тучный, плодородный
ex. (ἀγρός Hom.)
3) обильный
ex. (δημός, ἔργα Hom.)
4) маслянистый, густой
ex. (ποτόν Soph.)
5) богатый, зажиточный
ex. (οἶκος, δῆμος Hom.)πλαγά

πλᾱγά
дор. = πληγήπλάγγος

планг (разновидность орла) Arst.πλαγείς

πλᾱγείς
дор. part. aor. 2 к πλήσσωπλαγιάζω

πλᾰγιάζω
1) досл. ставить косо, перен. изменять, приспособлять к обстоятельствам
ex. (ἢ φωνέν ἢ πρᾶξιν Dem.)
2) мор. лавировать
ex. (πρὸς τοὺς ἀντίους ἀνέμους, sc. τέν ναῦν Luc.)πλαγιασμός

πλᾰγιασμός
грам. употребление косвенных падежейπλαγίαυλος

πλᾰγί-αυλος
поперечная свирель, флейта Theocr., Anth.πλάγιον

(ᾰ) τό
1) бок, воен. фланг
ex. τὰ πλαγία τῆς σκυθίης Her. — окраины Скифии;
ἐκ πλαγίου Plat., Xen. — сбоку;
ἐκ (τῶν) πλαγίων Arst. — с боков
2) задняя мысль, хитрость
ex. πλάγια φρονεῖν Eur. — хитрить
3) грам. косвенная речьπλάγιος

3
(ᾰ)
1) косой, косвенный
ex. (φορά Plat.)
2) находящийся сбоку, боковой
ex. (μαστοί Arst.)
πλαγίους λαβεῖν τοὺς πολεμίους Xen. — атаковать неприятеля с флангов;
πλάγιον παραδιδόναι ἑαυτόν Plut. — подставить свой фланг (неприятелю)
3) непрямой, лукавый
ex. (πλάγιαι φρένες Pind.; πλάγιοι ταῖς ψυχαῖς Polyb.)
4) колеблющийся, ненадежный
ex. (ἐν τῷ πολέμῳ Polyb.)
5) грам. косвенный
ex. (πτώσεις Sext.). - см. тж. πλάγιονπλαγιοφύλαξ

πλᾰγιο-φύλαξ
-ᾰκος (ῠ) adj. охраняющий (прикрывающий) фланги
ex. (ἶλαι Diod.)πλαγιόω

πλᾰγιόω
поворачивать
ex. (τὸν ἵππον τῷ χαλινῷ Xen.)πλαγίως

πλᾰγίως
1) косо, наискось Arst., Luc.
2) хитростью, исподтишка
ex. (ταῖς διαβολαῖς χρῆσθαι Plut.)πλαγκταί

αἱ (sc. πέτραι) Блуждающие скалы (у входа в Сицилийский пролив) Hom.πλαγκτήρ

-ῆρος adj. m блуждающий, странствующий или заставляющий блуждать, путающий Anth.πλαγκτόνοος

πλαγκτό-νοος
стяж. πλαγκτόνους 2
обезумевший, помешанный Aesch.πλαγκτός

3 и 2
<adj. verb. к πλάζω>
1) блуждающий, странствующий
ex. (πέτραι Hom.; ἐν σπιλάδεσσιν Aesch.; νεφέλα Eur.)
2) помешанный, безумный Hom., Aesch.πλαγκτοσύνη

(ῠ) бродячая жизнь, скитания Hom.πλάγξω

fut. к πλάζω


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика