Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 005

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 005
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 005) с русским переводом и комментариями.πίκος...

πῖκος, πίκος
(лат. Picus) Пик (сын Сатурна, миф. первый царь Латия) Plut.πικράζω

давать горький вкус
ex. τὸ μέλι τοὺς ἰκτερικοὺς πικράζει Sext. — мед больным желтухой кажется горьким;
γεῦσις ὁτὲ μὲν πικράζεται ὁτὲ δὲ γλυκάζεται Sext. — вкус бывает то горьким, то сладкимπικραίνω

1) делать горьким, pass. становиться горьким
ex. (ἐπικράνθησαν τὰ ὕδατα NT.)
2) раздражать, pass. раздражаться, ожесточаться Plat., Dem. etc.πικραντικῶς

со вкусом горечи, горько
ex. διατίθεσθαι π. ἀψινθίου Sext. — чувствовать горечь полыниπικρία


1) горький вкус, горечь
ex. στρέφεται εἰς πικρίαν καρπός Arst. — плод приобретает горький вкус;
χολέ πικρίας NT. = π. χολῆς
2) раздражение, злоба
ex. (ὠμότης καὴ π. Plut.)
3) жесткость, резкость, суровость
ex. (πρὸς τὸν δῆμον Plut.)πικρίς

-ίδος бот. горький латук, предполож. эндивий Anth.πικρόγαμος

πικρό-γᾰμος
2
несчастный в браке или сватовстве
ex. (ὠκύμορός τε π. τε Hom.)πικρόγλωσσος

πικρό-γλωσσος
2
полный горьких слов, горький
ex. (ἀραί Aesch.)πικρόκαρπος

πικρό-καρπος
2
приносящий горькие плоды, имеющий горькие последствия
ex. (ἀνδροκτασία Aesch.)πικρολογία

πικρο-λογία
раздраженные речи Arst.πικρός

3, редко 2
1) острый, остроконечный
ex. (ὀϊστός Hom.; γλωχίς Soph.)
2) горький ex. (ῥίζα Hom.); горько-соленый
ex. (δάκρυον Hom.)
3) едкий, острый
ex. (ὀδμή Hom.)
4) пронзительный
ex. (οἰμωγή Soph.)
5) резкий, мучительный
ex. (ὠδῖνες Hom.)
6) прискорбный, горестный, тяжелый
ex. (τιμωρία Aesch.; ἀγών Soph.)
ἐμοὴ π. τέθνηκεν ᾖ κείνοις γλυκύς Soph. — мне его (т.е. Эанта) смерть - горе, а другим - радость
7) скорбящий, печальный
ex. (ὄρνις Soph.)
8) тягостный, неприятный
ex. (δεσμοί Eur.; γειτονία Plat.)
9) ненавистный
ex. (θεοῖς Soph.)
10) резкий, жестокий, суровый
ex. (νόμοι Arph.; λόγοι Eur.; δικαστής Polyb.; ζῆλον NT.)πικρότης

-ητος
1) горький вкус, горечь Plat.
2) резкость, жестокость, суровость
ex. (τῆς βασιλέος Her.)πικρόχολος

πικρό-χολος
2
желчный, язвительный
ex. (στόμα Anth.)πικρο-

в сложн. словах = πικρόςπικρῶς

1) горько
ex. (κλαῦσαι NT.)
2) тяжело, мучительно
ex. (τέν τύχην φέρειν Aesch.)
3) резко, сурово, жестоко
ex. (ἐξετάζειν Dem.)πικτίς

-ίδος и пиктида (предполож., разновидность бобра) Arph.πίλεος

(ῑ) (лат. pileus) войлочная шапка (надевавшаяся на римск. рабов при их продаже или отпущении на волю) Polyb.πιλέω

πῑλέω
1) (о шерсти) валять
ex. πιληθεὴς πέτασος Anth. — войлочная широкополая шляпа
2) кулин. размягчать ударами, отбивать
ex. (πουλύπουν Arph.)
3) сжимать, сдавливать
ex. γῆ πεπιλημένη ὑπὸ κρύους Plut. — затвердевшая от холода земля;
οἱ πιλοῦντες ἑαυτούς Arph. — столпившиеся, сбившиеся в кучу;
νέφος πεπιλημένον Plut. — сгустившееся облако
4) втаптывать (в землю), заделывать
ex. (οἱ σῖτοι πιληθέντες Arst.)πίλημα

-ατος (ῑ) τό скученность, куча
ex. τὰ πιλήματα τοῦ νέφους Arst. — сгустившиеся кучи облаковπιλήσει

Arph. в произнош. скифа = φιλήσεις (см. φιλέω)πίλησις

-εως (πῑ)
1) войлочные изделия Plat.
2) сжимание, стягивание
ex. π. τῆς ψύξεως Plat. — сжимание от холодаπιλητική

πῑλητική
(sc. τέχνη) валяльное искусство Plat.πιλητικός

πῑλητικός
3
сжимающий, уплотняющий
ex. (τὸ ψῦχος Arst.)πιλητός

πῑλητός
3
1) сделанный из валяной шерсти, войлочный
ex. (κτήματα Plat.; φοινικίδες Diod.)
2) сжимаемый
ex. (σώματα Arst.)πιλίδιον

πῑλίδιον
(λῐ) τό <demin. к πῖλος> войлочная шляпа Arph., Plat., Dem.πιλίον

πῑλίον
τό Arst., Polyb., Plut. = πιλίδιονπιλιπής

πῑ-λῐπής
2
с отброшенной буквой π (т.е. ἴτυς вм. πίτυς) Anth.πίλναμαι

(= πελάζω; только praes. и impf. πιλνάμην) приближаться, касаться
ex. (δόμοισι HH.)
χθονὴ π. Hom. — припадать к земле;
ἐπ΄ οὔδεϊ π. Hom. — касаться земли;
γαῖα καὴ οὐρανὸς πίλναντο Hes. — земля и небо столкнулись друг с другомπιλνάω

(только praes.) пригибать, склонять
ex. (δρῦς χθονί Hes.)πῖλος


1) валяная шерсть, войлок
ex. (ἐνελίσσειν τοὺς πόδας εἰς πίλους Plat.)
2) изделие из войлока
ex. — одеяло, покрывало Her., Xen.; — шляпа или шапка Hom., Hes. etc.;
— попона, чепрак Plut.; — броня Thuc.
3) pl. растительность на теле, волосяной покров или шерсть Plat.
4) шлем
ex. (χαλκοῦς Arph.)πιλοφορικός

πῑλο-φορικός
3
носящий войлочную шляпу ex. (πῖλος), т.е. знатный
ex. (σκύθης ἀνήρ Luc.)πιλοφόρος

πῑλο-φόρος
2
носящий войлочную шляпу
ex. (Ἀρμένιοι Anth.)πιλόω

πῑλόω
сгущать
ex. νέφη ἐκ τῶν ἀτμῶν πιλοῦσθαι Plut. (Демокрит говорит, что) облака образуются (досл. сгущаются) из испаренийπίλωρος

Пилор (город в сев. части Ситонии, в Халкидике) Her.πιμελή

πῑμελή
жир, сало, тук Her., Soph., Arst., Plut.πιμελής

πῑμελής
2
жирный, тучный
ex. (ὄρνις Luc.)πιμελώδης

πῑμελ-ώδης
2
1) жирный, маслянистый
ex. (τὸ ὑγρόν Plut.)
2) тучный
ex. ἥκιστα οἱ νέοι πιμελώδεις Plut. — молодые люди меньше всего склонны к тучностиπιμπλάνω

(только 3 л. sing. praes. pass. πιμπλάνεται) Hom. = πίμπλημιπιμπλάω

(только praes. и impf. ἐπίμπλων) Pind., Plut. = πίμπλημιπιμπλεῦσαι

Hes. part. praes. f pl. к πιμπλέωπιμπλέω

ион. = πιμπλάωπίμπλη

imper. praes. к πίμπλημιπιμπληΐς

-ΐδος обитательница горы πίμπλεια (в Пиерии), т.е. Муза Anth.πίμπλημι

(impf. ἐπίμπλην, fut. πλήσω, aor. ἔπλησα - эп. πλῆσα; pass.: aor. ἐπλήσθην, pf. πέπλησμαι) тж. med.
1) наполнять
ex. (πήρην σίτου καὴ κρειῶν Hom.; τὸ πλοῖον καλάμης Her.; σπόγγον ὄξους NT.)
π. μένεός τινα Hom. — придать кому-л. силу;
πλησάμενοι νῆας Hom. — нагрузив свои корабли;
δάκρυσι πλησθείς Thuc. — весь в слезах;
ὅταν δὲ πλησθῇς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ Soph. — когда ты досыта наглядишься на болезнь (Филоктета);
αἱμάτων τινὸς πλησθῆναι Soph. — упиться чьей-л. кровью;
πλησθῆναι — (о самках) Arst. забеременеть
2) med. (о времени) исполняться, оканчиваться
ex. (ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας NT.) или наступать (ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν NT.)πιμπράω

(только 2 л. sing. impf. ἐπίμπρας) Eur. = πίμπρημιπιμπράω...

πίμπρημι, πιμπράω
(impf. ἐπίμπρην, fut. πρήσω, aor. ἔπρησα, pf. πέπρηκα; inf. πιμπράναι; pass.: aor. ἐπρήσθην, pf. πέπρη(σ)μαι) жечь, воспламенять, сжигать ex. (τι πυρός Hom. и τι πυρί Soph.; πόλιν Aesch.); pass. быть сжигаемым Arph., заболевать воспалением
ex. (πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν νεκρόν NT.) или распаляться гневом (ἐπί τινι Luc.)πίμπρημι

см. πιμπράω...πίν

или πῖν (= πιεῖν) Anth. шутл. = πίνειν (см. πίνω)πινακηδόν

πῐνᾰκη-δόν
adv. словно доски, наподобие досок Arph.πινακίδιον

πῐνᾰκίδιον
(κῐ) τό дощечка, преимущ. писчая Arst., Plut., NT.πινάκιον

πῐνάκιον
(ᾰ) τό
1) дощечка, табличка для пометок ex. (εἰς π. γράφειν Plat.), с прошением о пересмотре дела Dem., с записью закона Arph. или для подачи судейского голоса
ex. (π. τιμητικόν Arph.)
2) небольшая картина, картинка Isocr., Luc.
3) (плоское) блюдо или поднос NT.πινακίς

πῐνᾰκίς
-ίδος (ῐδ) дощечка для записей, писчая табличка
ex. (πινακίδες χαλκαῖ Plut.)πινακίσκος

Arph. = πινακίδιονπινακοπώλης

πῐνᾰκο-πώλης
-ου лотошник (продающий с лотка ощипанных птичек) Arph.πινάκωσις

πῐνάκωσις
-εως (ᾰ) дощатое сооружение, настил из досок Plut.πίναξ

-ᾰκος (ῐ)
1) доска
ex. πίνακες νεῶν Hom. — доски (разбитых) кораблей
2) дощечка для записей, писчая табличка
ex. (γράφειν ἐν πίνακι Hom.)
3) культ. вотивная табличка
ex. πίναξι βρέτεα κοσμῆσαι Aesch. — украсить вотивными табличками статуи богов
4) реестр, список, указатель Dem., Plut.
5) географическая карта
ex. (χάλκεος π. Her.)
τὰ ἔσχατα μέρη τῶν πινάκων Plut. — края географических карт, т.е. край света
6) астрономическая или астрологическая таблица
ex. ἅπτεσθαι τῆς περὴ τὸν πίνακα μεθόδου Plut. — заниматься составлением гороскопов
7) доска для кушаний, поднос или блюдо
ex. (κρειῶν πίνακες Hom.)
8) произведение живописи, картина
ex. (πίνακα γράψαι μάχης Plut.)πιναρόν

πῐνᾰρόν
τό неопрятность
ex. (τῆς ἐσθῆτος Luc.)πιναρός

πῐνᾰρός
3
покрытый грязью, грязный
ex. (κόμη Eur.)πίναρος

πίνᾰρος
(ῐ) Пинар (река в Киликии) Plut.πινάω

πῐνάω
(только praes.) быть грязным
ex. πινῶν, ῥιπῶν Arph. — грязный, неопрятныйπινδάρειος

2
(ᾰ) пиндаров(ский) Arph.πινδαρικός

πινδᾰρικός
3
Plut. = πινδάρειοςπίνδαρος

πίνδᾰρος
Пиндар (уроженец Фив, крупнейший представитель греч. лирической поэзии, автор дошедших до нас 45 эпиникиев, т.е. победных песен; годы жизни, приблиз. 522-442 до н.э.)πινδόθεν

πινδό-θεν
adv. с Пинда Pind.πίνδος

I.
, реже Пинд (горная цепь, отделяющая Фессалию от Эпира, ныне Граммос) Aesch., Thuc., Xen.
II.
Пинд (один из четырех городов Дориды, на реке того же названия, впадающей в Кефис) Her.πινέμεν(αι)

эп. inf. praes. к πίνωπίννα

пинна (моллюск с двустворчатой раковиной, дававший шелковистые нити и перламутр) Arst.πιννοτήρης

πιννο-τήρης
-ου пиннотер (рачок, живущий в раковине пинны) Arst., Arph., Plut.πιννοφύλαξ

-ᾰκος Arst. = πιννοτήρηςπινόεις

πῐνόεις
-όεσσα -όεν покрытый грязью, весь в грязи Anth.πῖνον

I.
эп. impf. к πίνω
II.
τό ячменный напиток, пиво Arst.πίνος

(ῐ)
1) грязь
ex. (χερῶν Aesch.; τῆς ἐσθῆτος Soph.)
2) налет, ржавчина (sc. τοῦ χαλκοῦ Plut.)πινόω

πῐνόω
покрывать грязью, пачкать
ex. πεπινωμένος Plut. — загрязненный, грязныйπινύσκω

πῐνύσκω
или πινύσσω (эп. aor. ἐπίνυσσα)
1) вразумлять, наставлять, просвещать
ex. (τινά Hom., Aesch.)
2) делать спокойным, погожим
ex. (ἄματα Simonides ap. Arst.)πινυτή

πῐνῠτή
ум, разум, благоразумие Hom.πινυτής

πῐνῠτής
-ῆτος Anth. = πινυτήπινυτός

πῐνῠτός
3
умный, разумный, благоразумный Hom. etc.πινυτόφρων

πῐνῠτό-φρων
2, gen. ονος благоразумный, умный
ex. (Ὀδυσσεύς Anth.)πίνω

(ῑ) (fut. πίομαι, aor. 2 ἔπιον, pf. πέπωκα; эп. impf. iter. πίνεσκον, эп. inf. πινέμεν(αι); pass.: aor. ἐπόθην, pf. πέπομαι)
1) пить, выпивать
ex. (οἶνον Plat. и οἴνοιο Hom.; π. ἀπὸ ποταμοῦ Xen. и π. ποταμοῦ Luc.)
π. ἐξ ἀργυρίου Xen. — пить из серебряного сосуда;
φάρμακον π. παρὰ τοῦ ἰατροῦ Plat. — пить прописанное врачем лекарство;
π. πρὸς ἡδονήν Plat. — пить для удовольствия;
π. εἰς μέθην Plat. — пить допьяна;
ὡς εἴδομεν πίνοντά τε καὴ πεπωκότα Plat. — когда мы увидели, что (Сократ) пьет и что он уж выпил (яд)
2) пить, осушать
ex. (κρατῆρας οἴνοιο Hom.; ποτήριον NT.)
3) впитывать, поглощать, всасывать
ex. (πέπωκεν αἷμα γαῖα Aesch.; γῆ πιοῦσα τὸν ὑετόν NT.)πινώδης

πῐν-ώδης
2
покрытый грязью
ex. (κάρα Eur.)πίομαι

fut. к πίνωπίον

эп. (= ἔπιον) aor. к πίνωπῖον

n к πίωνπιόομαι

жиреть, тучнеть Aesop.πῖος

3
Pind. = πίωνπιότατος

πῑότᾰτος
superl. к πίωνπιότερος

πῑότερος
compar. к πίωνπιότης

πῑότης
-ητος
1) жирность, тучность Arst., Luc.
2) маслянистость, сочность
ex. (τῆς ἐλαίας NT.)πίπα

Arst. v. l. = πίποςπιπίσκω

πῐπίσκω
<causat. к πίνω> (fut. πίσω с ῑ, aor. ἔπῑσα) давать пить, поить
ex. (τινὰ ἁγνὸν ὕδωρ Pind.; τινὰ τοῦ φαρμάκου Luc.){*}πίπλημι

(только part. πιπλάς) Aesch. = πίμπλημι{*}πίπλω

(только impf. ἔπιπλον) Hes. = πίμπλημιπίπος

или πῖπος предполож. зеленый дятел Arst.πιππίζω

(о птенцах) пищать Arph.πίπρα

Arst. v. l. = πίποςπιπράσκω

ион. πιπρήσκω (fut. и aor. - от πωλέω и ἀποδίδομαι, pf. πέπρᾱκα, ppf. ἐπεπράκειν с ᾱ; pass.: fut. 3 πεπράσομαι с ᾱ - редко πραθήσομαι, aor. ἐπράθην - ион. ἐπρήθην; adj. verb. πρᾱτός и πρᾱτέος)
1) вывозить на продажу, продавать
ex. (ἐς λιβύην Her.)
ὀλίγου πεπρᾶσθαι Lys. — быть проданным за бесценок;
ὠνούμενά τε καὴ πιπρασκόμενα Plat. — покупаемое и продаваемое;
τούτων τῶν χρημάτων πεπρᾶσθαι Xen. — быть проданным за эти деньги
2) предавать
ex. πεπρακέναι αὑτούς τινι Dem. — продаться кому-л.
3) быть обреченным или подвластным
ex. (πεπραμένος ὑπὸ τέν ἁμαρτίαν NT.)πίπτω

(fut. πεσοῦμαι - эп.-ион. πεσέομαι, aor. 2 ἔπεσον - эп. πέσον и эол.-дор. ἔπετον, pf. πέπτωκα - поздн. πέπτηκα; part. πεπτεώς, πεπτηώς и πεπτώς, ῶτος)
1) падать
ex. (πεδίῳ Hom.; ἐπὴ γᾷ Soph.; ἐπὴ τέν γῆν Plat.; ἐπὴ τῆς γῆς и εἰς τέν γῆν NT.; πρὸς οὖδας Eur.; ἀπ΄ οὐρανοῦ Aesch.; εἰς βόθυνον, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τῆς τραπέζης NT.)
πέσεν ὕπτιος Hom. — он упал навзничь;
πέσε πρηνής Hom. и ἐπὴ πρόσωπον NT. — он упал ниц;
π. ὑπὸ ἄξοσι Hom. — падать под колеса;
ὕπνος ἐπὴ βλεφάροισιν ἔπιπτεν Hom. — сон спустился на вежды;
π. χαμαί Plat. NT. и π. χαμᾶζε Arph. — падать на землю, (о словах) пропадать без пользы;
π. μετὰ ποσσὴ γυναικός Hom. — рождаться на свет;
π. ἐς πόντον Hes. (о созвездии) погружаться в море;
ὕπνῳ Aesch. и εἰς ὕπνον πεσεῖν Soph. — погрузиться в сон;
π. ἀμφὴ γόνυ τινός Eur. — пасть к чьим-л. коленям
2) бросаться, устремляться, кидаться
ex. (ἐνὴ νήεσσι Hom.; ἐπ΄ ἀλλήλοισι Hes.)
π. περὴ ξίφει Soph. — броситься на (свой) меч;
βορεάο πεσόντος Hom. — при поднявшемся северном ветре
3) падать мертвым
ex. π. δορί Eur. — пасть сраженным копьем;
π. ὑπό τινος Her., Plut.; — пасть от чьей-л. руки;
οἱ πεπτωκότες Xen. — павшие, убитые;
τὸ περσῶν ἄνθος οἴχεται πεσόν Aesch. — погиб цвет персов;
ἀβουλίᾳ πεσεῖν Soph. — погибнуть от (собственного) неблагоразумия
4) валиться, рушиться
ex. (οἰκία ἔπεσε NT.)
στάντες ἐς ὀρθὸν καὴ πεσόντες ὕστερον Soph. — воспрянув, а затем пав (снова);
τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα πίπτει μάλιστα Soph. — слишком непреклонные души особенно скоро надламываются
5) утихать, умолкать
ex. (ἄνεμος πέσε Hom.)
πέπτωκε κομπάσματα Aesch. — умолкла похвальба
6) выпадать из (чего-л.), т.е. лишаться
ex. ἐκ θυμοῦ π. τινί Hom. — лишаться чьей-л. благосклонности;
π. ἐξ ἐλπίδων Eur. и ταῖς ἐλπίσι π. Polyb. — утрачивать надежды
7) ускользать
ex. (ἐξ ἀρκύων Aesch.; ἔξω τῶν κακῶν Arph.)
8) впадать
ex. (εἰς ὀργήν Thuc.; τῆς ἀπειθείας NT.)
εἰς νόσον π. Aesch. — заболеть;
εἰς ἔρον τοῦ μαθεῖν π. Eur. — загореться любопытством;
ἐν μέσοις ἀρκυστάτοις π. Soph. — попасть глубоко в западню;
π. ἐς δάκρυα Her. — залиться слезами
9) выпадать (на долю), складываться, случаться, оказываться
ex. κλῆρος πίπτει τινί или παρά τινα Plat. и ἐπί τινα NT. — жребий выпадает кому-л., падает на кого-л.;
εὖ πίπτουσιν κύβοι Soph. — кости выпадают хорошо, т.е. обстоятельства складываются благоприятно;
τὰ εὖ πεσόντα Aesch. — удачи;
πρὸς τὰ πεπτωκότα Plat. — смотря по сложившимся обстоятельствам;
ἐν ἀλαθεία π. Pind. — оказываться верным;
ὠτακουστεῖν, ὅκῃ πεσέεται τὰ πρήγματα Her. — напряженно выжидать, как сложатся дела
10) совпадать, приходиться
ex. (ταῦτα εἰς τέν προτέραν ἔπεσεν Ὀλυμπιάδα Polyb.)
11) подпадать, относиться
ex. (εἰς γένη ταῦτα, ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεμίαν Arst.)
12) ошибаться
ex. τούτου ἐχόμενος, ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν Plat. — полагаю, что, придерживаясь этого, я никогда не ошибусь
13) пропадать, исчезать
ex. (εὐκοπώτερόν ἐστι τὸν οὐρανὸν καὴ τέν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν NT.)πιπώ

πῑπώ
-οῦς Arst. = πίποςπιραεῖς

οἱ жители дема Пира (в Мегариде) Plut.πίρωμις

(егип.) Her. = καλὸς κἀγαθός


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика