Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 035

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 035
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 035) с русским переводом и комментариями.προσήϊξαι

2 л. sing. pf. к * προσεΐσκομαιπροσθακέω

προσ-θᾱκέω
сидеть возле
ex. (τήνδε ἕδραν Soph.)πρόσθε

ион. = πρόσθεν I и IIπρόσθεμα

πρόσ-θεμα
-ατος τό Anth. = πόσθηπρόσθεν

πρόσ-θεν
I.
ион. тж. πρόσθε adv.
1) впереди, спереди
ex. π. λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων Hom. (Химера) - спереди лев, а сзади дракон;
οἱ π. Hom., Xen. — передние ряды, передовые бойцы;
τὰ π. σκέλη Xen. — передние ноги;
τὰ π. Xen. — впереди лежащие местности;
ἐς τὸ π. Soph. — вперед
2) (тж. εἰς τὸ π. Plat. etc.) вперед
ex. (τοὺς ἵππους π. βαλεῖν Hom.)
3) раньше, прежде
ex. σμικρῷ π. Plat. — немного раньше;
οἱ π. ἄνδρες Hom. — жившие в старину мужи;
π. κάδμος Soph. — древний Кадм;
π. λόγος Soph. — прежний рассказ;
τῇ π. ἡμέρᾳ Xen. — накануне, вчера;
πάντα τὰ π. Plat. — все вышеизложенное;
μέ π. καταλῦσαι, πρὴν ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται Xen. — не вступать в соглашение прежде, чем он не посоветуется с ним
4) скорее, лучше
ex. (π. ἂν ἀποθάνοιεν, ἢ τὰ ὅπλα παραδοῖεν Xen.)
II.
ион. тж. πρόσθε praep. cum gen.
1) перед, впереди
ex. (πυλάων Hom.; σαλαμῖνος τόπων Aesch.)
2) перен. впереди, выше
ex. (τιθέναι τί τινος Eur.)
3) раньше, прежде
ex. (ἄλλων Hom.)
τοῦ χρόνου π. Soph. — преждевременно;
π. ἑσπέρας Xen. — до наступления вечераπρόσθεσις

-εως
1) приставление (sc. κλιμάκων Thuc., Polyb.)
2) прибавление, присоединение
ex. (σχίσεις καὴ προσθέσεις Plat.)
τῶν ποδῶν π. Arst. — наличие ног (у животного)
3) мат. сложение
ex. (ἀριθμῶν Arst.)
4) грам. простез (добавление приставки)προσθετέον

adj. verb. к προστίθημιπροσθέτησις

προσ-θέτησις
-εως добавление, приложение Diog.L.πρόσθετον

πρόσ-θετον
τό мед. пессарий
ex. (τοῖς προσθέτοις βασανίζειν τὰς γυναῖκας Arst.)πρόσθετος

πρόσ-θετος
2 и 3
<adj. verb. к προστίθημι>
1) приставной, съемный
ex. (πτέρυγες Xen.)
2) накладной, искусственный, фальшивый
ex. (κόμαι Xen., Luc.; παχύτης Luc.)
3) (о неплатежеспособном должнике) переданный в качестве раба (кредитору) Plut.προσθέω

προσ-θέω
прибегать, подбегать
ex. (τινι Xen., Thuc.)προσθεωρέω

προσ-θεωρέω
сверх того рассматривать, исследовать Arst.προσθήκη

προσ-θήκη

1) приложение, добавление, дополнение, вставка Her., Arst.
ex. ἐν προσθήκης μέρει Dem. — в порядке добавления
2) ирон. (об Антонии) придаток, привесок
ex. (π. τῆς γυναικός, sc. κλεοπάτρας Plut.)
3) завершение, окончание
ex. εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι π. πέλοι Aesch. — пусть все кончится как нельзя лучше
4) способ, форма, сторона
ex. πᾶσίν εἰσι πράγμασι δύο προσθῆκαι Dem. — все имеет две стороны
5) содействие, помощь
ex. (θεοῦ Soph.)
6) грам. частицаπρόσθημα

πρόσ-θημα
-ατος τό привесок, украшение
ex. (χρύσεα προσθήματα Eur.; οὐ φόρημα, ἀλλὰ π. Xen.)προσθιγγάνω

προσ-θιγγάνω
(fut. προσθίξομαι, aor. 2 προσέθιγον) прикасаться, дотрагиваться
ex. (τινός Aesch., Soph.; χερί τινος Eur.)πρόσθιον

τό тж. pl. перед, передняя часть Arst.πρόσθιος

3
1) передний
ex. (πόδες Her., Arst.; κῶλα Plat., Arst.; ὀδόντες Arst.)
βάσιν χερσὴ προσθίαν καθαρμόζειν Eur. — передвигаться на четвереньках;
χοροὴ οἱ πρόσθιοι Arph. — передний ряд зубов
2) нанесенный или полученный спереди
ex. (τραύματα Anth.)προσθλίβω

προσ-θλίβω
(ῑ) сжимать, сдавливать Plut.προσθόδομος

προσθό-δομος
прежний хозяин или хранитель дома Aesch.προσθροέω

προσ-θροέω
обращаться с речью
ex. (τινα Aesch.){*}προσθύμιος

προσ-θύμιος
дор. ποτῐθύμιος 2
(ῡ) приятный, желанный
ex. (ἔργα Anth.)προσιδεῖν

inf. aor. 2 к * προσείδωπροσιζάνω

προσ-ιζάνω
1) садиться или сидеть рядом, держаться возле
ex. ( μέλιττα πρὸς τὰ γλυκέα προσιζάνει Arst.)
ὄμμασιν π. τινί Aesch. — не спускать глаз с кого-л.;
πρὸς ἄλλοτ΄ ἄλλον πημονέ προσιζάνει Aesch. — несчастье поражает то одного, то другого
2) плотно облегать
ex. ( ἐσθές προσιζάνουσα Luc.)προσίζω

προσ-ίζω
садиться или сидеть возле
ex. (τόνδε πάγον Aesch.; σεμνὰν Ἄρτεμιν Eur.; πρός τι Arst.)
περὴ τὰ βήματα π. Plat. — сидеть вокруг ораторских трибунπροσίημι

προσ-ίημι
(fut. προσήσω, aor. προσῆκα)
1) (преимущ. med.) допускать, подпускать, принимать
ex. (ἐγγὺς οὐ προσίεσθαί τινα Xen.)
οὐ π. τοὺς ὀψίζοντας πρός τι Xen. — не допускать опоздавших к чему-л.;
μέ προσίεσθαί τινα εἰς ταὐτὸν ἑαυτῷ Xen. — не допускать кого-л. в свое общество;
τῷ μαστῷ τὰ παιδάρια προσίεσθαι Plut. — давать грудь младенцам;
προσίεσθαι τὰς χεῖρας Arst. — становиться ручным, приручаться;
χαλεπῶς προσίεσθαί τι Xen. — принимать что-л. с неудовольствием, отказываться от чего-л.;
μέ προσίεσθαι φάρμακον Xen. — отказываться от лекарства;
τῷ (κύρῳ) ψυχέ σῖτον οὐ προσίετο Xen. — у Кира не было аппетита;
κακὸν οὐδὲν οὐδ΄ αἰσχρὸν προσίεσθαι Xen. — не допускать никаких трусливых и позорных поступков;
ἧτταν προσίεσθαι Xen. — соглашаться на свое поражение;
τοῦτο οὐ προσίεμαι Her. — с этим я не согласен;
προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα Thuc. — принимать объявленные через глашатая условия;
προσηκάμην τὸ ῥηθέν Eur. — я с удовольствием выслушал (эти) слова;
οὐ προσίεμαι τέν διαβολήν Her. — я не верю этой клевете;
οὐ προσίεσθαι πράττειν τὰς τοιαύτας πράξεις Plat. — не иметь склонности к подобным поступкам
2) med. приходиться по душе, нравиться
ex. οὐδὲν προσίετό μιν Her. — ничто его не удовлетворяло;
ἓν δ΄ οὐ προσίεταί με Arph. — одно (лишь) мне не нравитсяπροσίκελος

2 и 3
ион. = προσείκελοςπροσικνέομαι

προσ-ικνέομαι
1) приходить (в качестве молящего)
ex. (ἵδρυμα, sc. λοξίου Aesch.)
2) доходить, достигать
ex. π. ἐφ΄ ἧ παρ Aesch. — проникать до глубины сердца;
πρὴν ἐκεῖνον προσικέσθαι σου Arph. — прежде, чем он нападет на тебяπροσίκτωρ

προσ-ίκτωρ
-ορος
1) приходящий с мольбой, молящий или кающийся
ex. (σεμνὸς π. Aesch.)
2) заступник, защитник
ex. (Aesch. - v. l. προσεικώς)προσίλλω

Eur. v. l. = προσειλέωπροσιππάζομαι

Diod. = προσιππεύωπροσιππεύω

προσ-ιππεύω
подъезжать верхом, aor. прискакать
ex. (τινί Plut.)
οἱ ἱππῆς προσιππεύοντες ᾗ δοκοῖ προσέβαλλον Thuc. (халкидонские) всадники совершали конные атаки всюду, где считали возможным{*}προσίπταμαι

Plut. v. l. = προσπέτομαιπροσιστάω

Arst. v. l. = προσίστημιπροσίστημι

προσ-ίστημι
(fut. προσστήσω, aor. προσέστησα; к знач. 3-6: aor. 2 προσέστην, pf. προσείστηκα)
1) ставить против, противопоставлять
ex. π. πρῷραν πρὸς κῦμα Eur. — ставить нос (судна) против волны, т.е. плыть против течения
2) задерживать, приостанавливать
ex. (τὸ πνεῦμα Arst.)
3) приступать, подходить
ex. (τῷ Ἀστυάγεϊ προσστάς Her.; βωμὸν προσέστην Aesch.)
προσεστηκότες πρὸς τῷ δικαστηρίῳ Aeschin. — собравшиеся у судилища;
προσεστὼς ἠκροᾶτο Plat. — стоя, он слушал
4) med. приходить в голову, вспоминаться
ex. ὡς δὲ ἄρα μιν προσστῆναι τοῦτο Her. — когда ему вспомнилось это (выражение Солона);
οὐδὲ ὄναρ πράττειν προσίσταται αὐτοῖς Plat. — им и во сне не приходит в голову делать (подобные вещи)
5) med. подступаться, приниматься
ex. προσιστώμεθα πρὸς τοῦτον τὸν λόγον Plat. — подвергнем рассмотрению этот довод
6) med. неприятно задевать, быть в тягость
ex. (τινα Plut.)
προσέστη τοῖς ἀκούουσιν Dem. — он стал неприятен (своим) слушателямπροσιστορέω

προσ-ιστορέω
сверх того рассказывать Plut.προσισχύω

προσ-ισχύω
быть кроме того в состоянии Sext.προσίσχω

προσ-ίσχω
(= προσέχω)
1) приставлять, упирать
ex. (τέν ἀσπίδα πρὸς τὸ δάπεδον Her.)
2) направлять, приводить
ex. (πρῷραν μαλέᾳ Eur.)
3) (sc. ναῦν) приплывать, прибывать, причаливать
ex. (πρὸς τέν σίφνον, ἐς κύζικον, τῇ γῇ Her.)
4) med. прилипать, приставать
ex. (ὥσπερ λεπάς τινι Arph.)προσιτέον

προσῐτέον
adj. verb. к πρόσειμι IIπροσιτός

προσ-ῐτός
3
доступный
ex. τὸ ἦθος οὐδαμῇ προσιτόν Plut. — неприступно-суровая нравственность, неподкупностьπροσκαθέζομαι

προσ-καθέζομαι
(fut. προσκαθεδοῦμαι)
1) сидеть возле, т.е. осаждать
ex. (πόλιν Thuc. и πόλει Polyb.)
πολιορκίᾳ π. Xen., Thuc. — вести осаду
2) внимательно заниматься, трудиться
ex. (τοῖς πράγμασι Dem.)προσκαθέλκω

προσ-καθέλκω
(aor. προσκαθείλκῠσα) вместе с тем стаскивать, спускать на воду
ex. (πλοῖα Plut.)προσκάθημαι

προσ-κάθημαι
ион. προσκάτημαι
1) сидеть рядом, возле или сверху:
ex. (αἱ μέλισσαι) προσκάθηνται τῷ θύμῳ Plut. пчелы сидят на тимьяне
2) осаждать
ex. (τῷ πεζῷ Thuc.; πόλιν προσκατήμενος ἐπολιόρκεε Her.)
3) упорствовать
ex. πεισιοτρατιδέων προσκατημένων καὴ διαβαλλόντων Ἀθηναίους Her. — в то время как писистратиды не переставали клеветать на афинян
4) облегать, окружать
ex. (πόροι προσκαθήμενοί τινι и πρός τι Arst.)προσκαθίζω

προσ-καθίζω
тж. med.
1) садиться или сидеть возле, просиживать
ex. (τέν ἡμέραν ὅλην Plat.)
π. θᾶκον οὐκ εὐδαίμονα Eur. — сидеть в положении несчастной просительницы
2) осаждать
ex. (προσκαθίσας πολιορκεῖν τὰς συρακούσας Polyb.)
3) сидеть сложа руки, бездействовать
ex. (π., πρᾶξιν δὲ οὐ πράττειν Aeschin.)προσκάθισις

προσ-κάθισις
-εως сидение, просиживание Plut.προσκαθίστημι

προσ-καθίστημι
сверх того ставить, дополнительно назначать
ex. (τοῖς οὖσι ἱερεῦσι τρίτον Plut.; ἄλλον στρατηγόν Diod.)προσκαθοπλίζω

προσ-καθοπλίζω
сверх того вооружать
ex. (εἵλωτας Plut.)προσκαθοράω

προσ-καθοράω
сверх того видеть, еще усматривать
ex. (τι πρός τινι Plat.)πρόσκαιρος

πρόσ-καιρος
2
(кратко)временный, непродолжительный
ex. (ἐκδρομαί Plut.; θόρυβοι Luc.; τὰ βλεπόμενα NT.)προσκαίω

προσ-καίω
атт. προσκάω
1) обжигать
ex. (τέν χύτραν Arph.)
2) пережаривать, давать пригореть
ex. (τὰ ἑψόμενα Arst.; τοὖψον Plut.)
3) воспламенять, жечь
ex. προσκοίεσθαί τινι Xen. — гореть любовью к кому-л.προσκαλέω

προσ-κᾰλέω
(чаще med.)
1) звать, призывать, вызывать
ex. (τινα Soph., Thuc., Plat. etc.; med.: τινα εἰς τέν πολιτείαν Plut., εἰς μαρτυρίαν Dem. или μάρτυρα Plut.)
2) вызывать в суд, привлекать к судебной ответственности
ex. προσκαλεῖσθαί τινα ὕβρεως Arph. — подавать на кого-л. в суд за оскорбление;
δίκην προσκαλέσασθαί τινος Lys. — вызвать в суд по какому-л. делу;
προσκληθείς Dem. — ответчикπροσκαρτερέω

προσ-καρτερέω
1) настойчиво продолжать
ex. π. τῇ πολιορκίᾳ Polyb. — упорно вести осаду;
προσκαρτερούμενος χρόνος Diod. — прилежно используемое время
2) быть крепко преданным, оставаться верным
ex. (τινι Dem., Polyb.)
3) быть (все время) наготове, ожидать
ex. (εἶπεν, ἵνα πλοιάρια προσκαρτερῇ αὐτῷ NT.)προσκαρτέρησις

προσ-καρτέρησις
-εως постоянство, стойкость
ex. (ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει NT.)προσκαταβαίνω

προσ-καταβαίνω
(aor. 2 προσκατέβην) одновременно спускаться
ex. (διὰ νεφέλης Anth.)προσκατάβλημα

προσ-κατάβλημα
-ατος τό дополнительный денежный взнос Dem.προσκαταγιγνώσκω

προσ-καταγιγνώσκω
присуждать
ex. (τινί τι Dem.)προσκαταγράφω

προσ-καταγράφω
(ρᾰ) дополнительно вносить в списки, еще записывать
ex. (στρατιώτας Diod.)προσκαταίρω

προσ-καταίρω
приплывать, прибывать
ex. (τῷ στολῳ ἐπὴ τὸ στρατόπεδον Diod.)προσκαταισχύνω

προσ-καταισχύνω
сверх того обесславливать, покрывать позором Plut.προσκατακλαίομαι

προσ-κατακλαίομαι
жаловаться друг другу, вместе сетовать Polyb.προσκατακλείω

προσ-κατακλείω
сверх того запирать Aesop.προσκατακλύζω

προσ-κατακλύζω
наводнять, затоплять
ex. (τι Plut.)προσκατακτάομαι

προσ-κατακτάομαι
сверх того приобретать
ex. (τι Polyb., Diod.)προσκαταλέγω

προσ-καταλέγω
сверх того избирать
ex. (τριακοσίους τῶν ἱππέων προσκατέλεξεν αὐτοῖς Plut.)προσκαταλείπω

προσ-καταλείπω
1) сверх того оставлять
ex. (ἀρχήν τινι Thuc.)
2) сверх того терять
ex. (τὰ αὑτῶν Thuc.)προσκαταλείφω

προσ-κατᾰλείφω
также обмазывать
ex. (πηλῷ Arst.)προσκαταλλάττομαι

προσ-καταλλάττομαι
сверх того примиряться Arst.προσκατανέμω

προσ-κατανέμω
1) сверх того распределять, раздавать
ex. (καμπανίαν τοῖς ἀπόροις Plut.)
2) дополнительно учреждать
ex. (δευτέραν βουλήν Plut.)προσκατανοέω

προσ-κατανοέω
сверх того принимать во внимание, понимать
ex. (τι Epicur. ap. Diog.L.)προσκατανόησις

προσ-κατανόησις
-εως привходящее или дополнительное восприятие
ex. (Epicur. ap. Diog.L. - v. l. προκατανόησις)προσκαταπυκνόω

προσ-καταπυκνόω
досл. еще более сгущать, перен. усиливать
ex. (τέν εὔνοιαν Plut.)προσκαταριθμέω

προσ-κατᾰριθμέω
причислять, прибавлять
ex. (τί τινι Plut.)προσκατασκευάζω

προσ-κατασκευάζω
1) сверх того устраивать, приготовлять
ex. (ἐμπόριον Dem.; τριήρεις Diod.)
2) сверх того назначать
ex. (δυνάστην τινά Polyb.)
3) присоединять, добавлять
ex. (τι πρός τι Arst.)προσκατασπάω

προσ-κατασπάω
кроме того спускать на воду
ex. (τὰς ναῦς Polyb.)προσκατασύρω

προσ-κατασύρω
(ῡ) сверх того стаскивать
ex. (χερί τι Anth.)προσκατατάσσω

προσ-κατατάσσω
атт. προσκατατάττω присоединять, включать
ex. (τοὺς λόγους Polyb.)προσκατατίθημι

προσ-κατατίθημι
дополнительно вносить, уплачивать
ex. (ἀργύριον μισθόν Plat.; τριώβολον Arph.)προσκαταψεύδομαι

προσ-καταψεύδομαι
выдумывать новую ложь
ex. π. τινος Polyb. — возводить также поклеп на кого-л.προσκατηγορέω

προσ-κατηγορέω
1) сверх того обвинять, изобличать
ex. (τινά τι Thuc.)
π. τινος (ὅτι) Xen. — изобличать кого-л. (в том, что)
2) лог. дополнительно высказывать, предицировать
ex. προσκατηγορεῖσθαι ἕτερόν τι Arst. — быть снабженным каким-л. другим еще предикатомπροσκάτημαι

ион. = προσκάθημαιπρόσκαυσις

πρόσ-καυσις
-εως обжигание или прижигание, (о кушанье) пригорелость Plut.προσκάω

атт. = προσκαίωπροσκέαται

ион. 3 л. pl. praes. к πρόσκειμαιπρόσκειμαι

πρόσ-κειμαι
ион. тж. προσκέομαι
1) находиться (при или на чем-л.), прилегать, примыкать
ex. οὔατα δ΄ οὔπω προσέκειτο Hom. — ручки еще не были приделаны (к треножникам);
αἱ δοκοὴ τῷ τείχει προσκείμεναι Thuc. — сложенные у стены балки;
τῷ ἀκρωτηρίῳ π. Polyb. — прилегать к мысу;
προσέκειτο τὸ καλὸν τῷ ἀγαθῷ Xen. — понятие красоты тесно связано с понятием блага;
δεξιὸν ἀνεὴς ἵππον, εἶργε τὸν προσκείμενον Soph. — отпустив (вожжи) правого коня, (Орест) сдержал шедшего с внутренней стороны (ристалищного столба);
π. χρηστῷ Soph. — наслаждаться благополучием;
π. κακῷ Soph. — попасть в беду
2) налегать, напирать
ex. τῇ θύρᾳ π. Arph. — наваливаться на дверь;
π. πύλαις Eur. — штурмовать ворота;
προσκειμένων τῶν πολεμίων Plut. — так как враги напирали;
προσκείμενος ἐδίδασκε τέν δεκέλειαν τειχίζειν Thuc. (Алкивиад) настойчиво предлагал укрепить Декелию;
ἀνάγκης προσκειμένης Plat. — под давлением необходимости;
οἵ μ΄ ἀεὴ προσκείμενοι Eur. (мирмидоняне), вечно пристающие ко мне
3) быть свойственным, присущим, быть уделом
ex. (προσκειμένη ζημία τινί Xen.; οὐδενί προσκέεται τέχνη μαντική Her.)
4) быть возложенным, порученным
ex. τοῖσι προσεκέετο Her. (те), которым это было поручено
5) быть (душевно) расположенным, быть склонным, приверженным, преданным
ex. (τινι Her.; τῷ δήμῳ Thuc.)
τὸν τισσαφέρνην θεραπεύων προσέκειτο Thuc. (Алкивиад) старался всячески угождать Тиссаферну;
τῇ φιλοινίῃ π. Her. — быть приверженным пьянству;
( λόγος), τῷ μάλιστα λεγομένῳ αὐτὸς πρόσκειμαι Her. — рассказ, которому я сам больше всего доверяю;
ταῖς ναυσὴ π. Thuc. — деятельно заниматься мореходством;
π. κυνηγίᾳ Plut. — предаваться охоте;
κύρῳ προσεκέετο Ἅρπαγος δῶρα πέμπων Her. — Гарпаг старался угодить Киру, посылая (ему) подарки
6) присоединяться, прибавляться
ex. (ἀφῃρῆσθαι καὴ π. τινι Arst.)
χάρις προσκείσεται Soph. (к награде) прибавится благодарность;
ἄλγος ἄλγει προσκείμενον Eur. (новая) скорбь, присоединяющаяся к (старой) скорби;
προσκείμενον κέρδος πρὸς ἔργῳ Eur. — следующая за трудом наградаπροσκείμενον

τό неприятельское войско, противник Her.προσκέκοφα

pf. к προσκόπτωπροσκέομαι

ион. = πρόσκειμαιπροσκέπτομαι

προ-σκέπτομαι
(fut. προσχέψομαι, aor. προὐσκεψάμην, pf. προέσκεμμαι, ppf. προὐσκέμμην - 3 л. sing. προὔσκεπτο) и προ-σκοπέω тж. med.
1) заранее рассматривать
ex. ἅπαντα προσκεψάμενοι Her. — обсудив все заранее;
τὰ προεσκεμμένα Plat. — предварительно обдуманное
2) предусматривать, предвидеть
ex. (οὐδεὴς εἰς τὰ πάντα προσκοπεῖ Men.)
3) med. высматривать, искать глазами
ex. (τινα Eur.)
4) выслеживать, следить, наблюдать
ex. (τινα Arph.)
5) предпочитать
ex. (τί τινος Eur.)
6) заботиться
ex. ἥκω τὸ σὸν προσκοπούμενος Eur. — я пришел, заботясь о твоих делах, т.е. в твоих интересахπροσκερδαίνω

προσ-κερδαίνω
сверх того приобретать
ex. (τι Dem., Polyb.)προσκεφάλαιον

προσ-κεφάλαιον
(φᾰ) τό подушка Arph., Lys., Plat. etc.προσκηδής

προσ-κηδής
2
1) заботливый, сердечный
ex. (ξεινοσύνη Hom.)
2) связанный родством, родственный
ex. (τινι Her.): (οἱ) προσκηδέες Anth. родные, родственникиπροσκήνιον

προ-σκήνιον
τό просцений, авансцена Polyb., Plut.προσκηρυκεύομαι

προσ-κηρῡκεύομαι
высылать глашатая Thuc.προσκηρύσσω

προσ-κηρύσσω
атт. προσκηρύττω созывать через глашатая
ex. (τινὰς ἐς τὸ ἄστυ Luc.){*}προσκιγκλίζομαι

προσ-κιγκλίζομαι
дор. ποτικιγκλίσδομαι раскачивать бедрами Theocr.προσκινέομαι

προσ-κῑνέομαι
придвигаться, пододвигаться Arph.προσκλάομαι

προσ-κλάομαι
разбиваться (обо что-л.) Xen.προσκληρόω

προσ-κληρόω
1) уделять по жребию, (о судьбе) предназначать
ex. (τί τινι Plut. и τινά τινι Luc.)
2) pass. присоединяться, примыкать
ex. (τινι NT.)πρόσκλησις

πρόσ-κλησις
-εως
1) вызов в суд Arph., Plat., Dem.
2) пристрастие
ex. (μηδὲν ποιεῖν κατὰ πρόσκλησιν NT.)προσκλητικός

προσ-κλητικός
3
зовущий, призывный
ex. (φωνή Plut.)προσκλίνω

προσ-κλίνω
дор. ποτῐκλίνω (λῑ)
1) прислонять, приставлять
ex. (βέλος τινί Hom.)
θρόνος ποτικέκλῐται (pf. pass.) αὐγῇ Hom. — кресло стоит у огня
2) склонять, убеждать
ex. (τέν ψυχήν τινος τοῖς λόγοις Plut.)
προσκλιθῆναί τινι Sext. — склониться в пользу чего-л.;
ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς τετρακοσίων NT. — к которому пристало четыреста человек
3) (sc. ἑαυτόν) склоняться, переходить (на чью-л. сторону)
ex. (τοῖς Ῥοδίοις Polyb.; med. τινι Sext.)
4) грам. склонять, флектировать


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика