Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 030

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 030
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 030) с русским переводом и комментариями.πρόπομα

πρό-πομα
-ατος τό легкое столовое вино, аперитив Plut.προπομπεύω

προ-πομπεύω
идти во главе шествия, предшествовать
ex. (τινός Luc., Plut.)προπομπή

προ-πομπή

1) высылка вперед, посылка
ex. (αἱ προπομπαὴ τῶν γραμματοφόρων Plut.)
2) сопровождение, эскортирование Xen., Polyb., Plut.προπομπία

προ-πομπία
первое место в шествии Luc.προπομπός

προ-πομπός
I.
2
1) сопровождающий, сопутствующий
ex. (λόχος Xen.)
2) идущий впереди
ex. χοὰς π. Aesch. — несущий впереди возлияния
II.
и сопровождающий, спутник Xen.
ex. γυμνὸς προπομπῶν Aesch. — без свиты;
ἡμεῖς συνθάψομεν αἱ προπομποί Aesch. — мы вместе (с Антигоной) похороним (Полиника)προπονέω

προ-πονέω
1) трудиться раньше
ex. π. τῶν εὐφροσυνῶν Xen. — (по)работать, прежде чем предаваться радостям;
τὰ προπεπονημένα Xen. — прежний труд, достигнутое прежним трудом
2) трудиться впереди, т.е. на виду (у кого-л.)
ex. προβουλεύειν (τοῦ πλήθους) καὴ π. Xen. — служить народу образцом рассудительности и трудолюбия
3) ранее (из)мучиться, ослабеть
ex. προπεπονηκὼς ἐκ τοῦ τραύματος Luc. — уже ослабевший от раны;
π. ἑαυτόν Plut. — заранее утомлять себя, выбиваться из сил;
γῆ προπονουμένη Soph. — исстрадавшаяся странаπρόπονος

πρό-πονος
2
крайне тяжелый, мучительный
ex. (πόνοι πρόπονοι Soph. - v. l. πρόγονος)προποντίς

-ίδος (ῐδ) Пропонтида, «Предморье», ныне Мраморное море Her., Aesch., Arst. etc.προπορεία

προ-πορεία
передовые части, авангард
ex. (τοὺς τόπους ταῖς προπορείαις ἐξερευνᾶσθαι Polyb.)προπορεύομαι

προ-πορεύομαι
1) идти вперед или впереди
ex. (π. ἔμπροσθεν Xen.; τινος Arst., NT.; πρὸ προσώπου τινός NT.)
π. ἐπὴ δύο ἡμέραις Polyb. — быть впереди на два дневных перехода;
οἱ προπορευσάμενοι Polyb. — авангард
2) выдвигаться (на должность)
ex. (πρὸς τέν ἀρχήν Polyb.)προπορίζω

προ-πορίζω
заранее доставлять:
ex. (τὰ) προπεπορισμένα Luc. заранее приготовленное, имеющееся наготовеπρόποσις

πρό-ποσις
-εως (только pl.) заздравный тост, здравица Polyb., Plut., Anth.προπότης

προ-πότης
-ου adj. пьющий за здравие, т.е. пирующий
ex. (θίασοι Eur.)πρόπους

πρό-πους
-ποδος
1) горный отрог Polyb.
2) подошва, нижний край
ex. (πέτρου Anth.)προπράσσω

προ-πράσσω
атт. προπράττω делать (за)ранее
ex. π. χάριτάς τινι Aesch. — осчастливить кого-л.;
τὰ προπεπραγμένα Arst. — прежние действия или события, ранее случившиесяπροπράτης

προ-πράτης
-ου (ᾱ) перепродавец Lys.προπράττω

атт. = προπράσσωπροπράτωρ

-ορος Isae. = προπράτηςπροπρεών

προ-πρεών
-ῶνος adj. благосклонный, доброжелательный
ex. (ξεῖνος Pind.)προπρηνές

adv. вперед
ex. (οὔτ΄ ὀπίσω οὔτε π. Hom.)προπρηνής

προ-πρηνής
2
наклоненный вперед
ex. ἐκτανύσας π. Hom. — распростертый ниц;
φασγάνῳ προπρηνέϊ (v. l. προπρηνέα) τύψαι Hom. — ударить лезвием мечаπροπροκυλίνδομαι

προ-προκῠλίνδομαι
падать, валиться (к ногам)
ex. προπροκυλινδόμενος διός Hom. — валяясь в ногах у (т.е. слезно умоляя) Зевсаπρόπρυμνα

πρό-πρυμνα
adv. кормой вперед или с кормы долой
ex. π. ἐκβολὰν φέρειν Aesch. — валиться прочь с кормы, перен. гибнуть совершенноπροπταίω

προ-πταίω
досл. прежде спотыкаться или натыкаться, перен. терпеть крушение Luc.πρόπτωσις

πρό-πτωσις
-εως стечение (обстоятельств)
ex. πρώτη π. (τοῦ φθόγγου) καὴ τελευταία Sext. — произнесение звука в начальном и в конечном положенииπροπύλαιον

(ῠ) τό тж. pl. пропилеи, преддверие, вход (перед воротами храма) Her. etc.
ex. τὰ προπύλαια Her., Thuc., Dem., Plut. — Пропилеи (мраморная лестница с колоннадой, ведшая в афинский Акрополь)προπύλαιος

προ-πύλαιος
3
(ῠ) находящийся впереди ворот, предвратный
ex. (Ἀγυιεύς, sc. Ἀπόλλων Arph.)πρόπυλον

πρόπῠλον
τό тж. pl. Her., Soph. etc. = προπύλαιονπροπυνθάνομαι

προ-πυνθάνομαι
раньше узнавать
ex. (προπυθόμενοι, ὅτι στρατιὰ ἕξει Thuc.)
προπεπυσμένος πάντα λόγον Her. — заранее будучи уведомлен обо всемπρόπυργος

πρό-πυργος
2
совершаемый за избавление (городских) башен, т.е. за спасение города
ex. (θυσίαι Aesch.)προπωλέω

προ-πωλέω
заниматься торговым посредничеством Plat.προπώλης

προ-πώλης
-ου торговый посредник Arph.προρέω

προ-ρέω
1) течь, втекать
ex. (ἅλαδε и εἰς ἅλαδε Hom.)
2) вытекать, стекать
ex. (ἐκ πέτρης Hes.)
3) изливать
ex. (προρέειν - v. l. προχέειν - καλλίρροον ὕδωρ HH.)προρρηθείς

-εῖσα -έν part. aor. pass. к προερέωπρορρηθῆναι

inf. aor. pass. к προαγορεύωπρόρρησις

πρό-ρρησις
-εως
1) предсказание, прорицание Diod., Anth.
2) предварительное уведомление, предупреждение, объявление
ex. (ἐκ προρρήσεως πολεμεῖν τινι Dem.)
τέν πρόρρησιν προαγορεύειν Plat. — заранее уведомлять
3) запрещение участия в жертвоприношениях Luc.προρρητικός

προ-ρρητικός
3
предсказательный, пророческий
ex. (δύναμις Sext.)πρόρρητος

2
предписанный
ex. (ἐμοὴ τάδ΄ ἦν πρόρρητα καὴ τοιαῦτ΄ ἔδρων Soph.)πρόρριζον

πρό-ρριζον
adv. до корня, с корнем
ex. (ἕλκειν Arst.)πρόρριζος

πρό-ρριζος
2
вырванный с корнем
ex. (ὡς ἐξερίπῃ δρῦς π. Hom.)
τινὰ πρόρριζον ἀνατρέπειν Her. или ἐκτρίβειν Plut. — уничтожать кого-л. окончательноπρός

I.
эп.-дор. προτί, дор. ποτί adv. (тж. π. δὲ, π. δὲ καὴ, καὴ π. и др.) а также, к тому же, сверх того
ex. (καὴ π. γε παννυχίδα ποιήσουσιν Plat.)
ἅπερ τελεῖται, π. δ΄ ἃ βούλομαι λέγω Aesch. — я говорю о том, что свершится и чего я, к тому же, желаю;
τάδε λέγω δράσω τε π. Eur. — вот что я говорю и что также сделаю
II.
эп.-дор. προτί, дор. ποτί
1) praep. cum gen.
(1) от, из, со стороны
ex. (ἵκετο π. ἠοίων ἀνθρώπων Hom.; π. τοῦ ποταμοῦ Xen.)
νῆσοι π. Ἤλιδος Hom. — соседние с Элидой острова;
ἀκούειν τι π. τινος Hom. — слышать что-л. от кого-л.;
πάσχειν π. τινος Soph. — страдать οτ чего-л.;
ἔχειν ἔπαινον π. τινος Xen. — получать одобрение от кого-л.;
πειθὼ κακοῦ π. ἀνδρός Soph. — совет злого человека;
δόξα π. ἀνθρώπων Eur. — слава среди людей;
ἔρημος π. τινος Soph. — покинутый кем-л.;
τὸ ποιεύμενον π. τῶν λακεδαιμονίων Her. — образ действий лакедемонян;
π. διός εἰσι ξεῖνοι Hom. — иноземцы находятся под покровительством Зевса;
καὴ τὰ π. πατρὸς καὴ τὰ π. μητρός Dem. — как со стороны отца, так и со стороны матери;
πρόγονοι π. ἀνδρῶν Plat. — предки по мужской линии;
οἱ π. αἵματος Soph. — кровные родственники;
ὁμολογεῖται π. πάντων κράτιστος γενέσθαι Xen. — по общему мнению, он - лучший
(2) по отношению
ex. (δρᾶν οὐδὲν ἄδικον π. ἀνθρώπων Thuc.)
(3) применительно, соответственно, по
ex. π. δίκης Soph. — по справедливости, с полным основанием;
ἐάν τι ἡμῖν π. λόγου ᾖ Plat. — если это имеет какое-л. отношение к нашей беседе;
ὡς π. ἀνδρὸς εὐγενοῦς Eur. — как подобает благородному человеку;
οὐ π. σοῦ λέγεις Xen. — ты говоришь нечто, недостойное тебя;
οὐκ ἦν π. τοῦ κύρου τρόπου Xen. (это) было не в характере Кира
(4) перед (лицом)
ex. ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὴ π. θεῶν καὴ π. ἀνθρώπων Xen. — то, что справедливо как в глазах богов, так и в глазах людей
(5) за, в пользу
ex. (π. τινος λέγειν Arph.)
π. ἡμέων γίνεσθε Her. — переходите на нашу сторону;
π. ἀνδρὸς φοβουμένη Soph. — боясь за мужа;
π. σοῦ γάρ, οὐδ΄ ἐμοῦ, φράσω Soph. — я о тебе буду говорить (т.е. забочусь), а не о себе
(6) именем, во имя
ex. (ἐπιορκεῖν π. δαίμονος Hom.)
γουνάζεσθαί τινα π. πατρός Hom. — умолять кого-л. (заклиная) именем отца;
π. χαρίτων, μηδεὴς ἀπιστήσῃ τοῖς λεχθησομένοις Luc. — ради Харит, пусть никто не усомнится в том, что я скажу;
π. θεῶν Dem. — клянусь богами
(7) из-за, вследствие
ex. π. τῆς τύχης Soph. — по воле судьбы;
π. ἀμπλακημάτων Soph. — из-за (собственных) прегрешений;
π. τίνος ποτ΄ αἰτίας ; Soph. — по какой же причине?
2) praep. cum dat.
(1) к
ex. (πασσαλεύειν π. πέτραις Aesch.)
π. ἀλλήλῃσιν ἔχεσθαι Hom. — быть прижатым друг к другу
(2) на
ex. (π. βωμῷ σφαγείς Aesch.; π. πέδῳ κεῖσθαι Soph.)
σχολάζειν π. τινι Xen. — быть занятым чем-л.;
π. τῷ εἰρημένῳ λόγῳ εἶναι Plat. — быть поглощенным тем, что сказано;
π. τινι ἔχειν τέν διάνοιαν Plat. и τέν γνώμην Aeschin. — направлять на что-л. свою мысль
(3) о, об
ex. νῆας π. σπιλάδεσσιν ἆξαι Hom. — разбить корабли об утесы
(4) у, при, возле
ex. (π. τῷ εὐφράτῃ ποταμῷ Xen.)
αἱ π. θαλάττῃ πόλεις Xen. — приморские города;
λίβυες π. αἰγύπτῳ Thuc. — сопредельные Египту ливийцы;
τὸ π. ποσί Soph. — то, что находится у (самых) ног, т.е. ближайшее или настоящее;
π. τῇ χώρᾳ Dem. — у границ страны
(5) сверх, кроме
ex. π. τούτοις οἷς λέγει Xen. — сверх того, что он говорит;
π. τοῖς ἄλλοις Thuc. — сверх (помимо) всего прочего;
δέκα μῆνας π. ἄλλοις πέντε Soph. — десять да еще пять месяцев
(6) в присутствии, перед
ex. (π. τοῖς θεσμοθέταις λέγειν Dem.)
3) praep. cum acc.
(1) (движение или положение) к, по направлению к, в, на
ex. (εἶμι π. Ὄλυμπον, ἄγειν τινὰ π. οἶκον Hom.)
π. κίονα ἐρείσας Hom. — прислонившись к столбу;
π. στῆθος βαλεῖν Hom. — ударить в грудь;
χῶρον π. αὐτὸν τόνδε Soph. — в этом же самом месте;
πατρὸς π. τάφον Soph. — на могиле или на могилу отца;
κλαίειν π. οὐρανόν Hom. — воссылать мольбы к небесам;
σεσωφρονισμένως π. τι ὁρᾶν Aesch. — благоразумно (спокойно) взирать на что-л.;
π. ἠῶ τε καὴ ἡλίου ἀνατολάς Her. — на востоке, с восточной стороны;
ἀκτέ π. τυρσηνίην τετραμμένη Her. — мыс, обращенный в сторону Тиррении;
π. μεσημβρίαν Xen. — к югу;
εἰσελθεῖν πρός τινα NT. — зайти к кому-л.
(2) около, у, возле
ex. π. γοῦνά τινος καθίζεσθαι Hom. — присесть у чьих-л. ног;
π. ἕω Arph. и π. ἡμέραν Plat. — на рассвете;
π. ἑσπέραν Xen. — под вечер;
π. (τὸ) γῆρας Eur., Plat. — к (в) старости
(3) обращаясь к (обычно переводится дательным без предлога)
ex. π. ἀλλήλους ἀγορεύειν Hom. — говорить между собой;
ἀποκρίνεσθαι π. τινα Her. — отвечать кому-л.;
μνησθῆναί τινος π. τινα Lys. — напомнить кому-л. о чем-л.;
ταῦτα π. τὸν πιττακὸν εἴρηται Plat. — это сказано в виде возражения Питтаку
(4) с
ex. (παίζειν π. τινα Eur.; π. τοὺς Ἀθηναίους ξυμμαχίαν ποιεῖν Thuc.)
(5) против
ex. (π. τρῶας μάχεσθαι Hom.)
π. δαίμονα Hom. — вопреки божеству
(6) по отношению к
ex. ( π. τινα φιλία Xen.)
π. ἀλλήλους ἔχθραι Aesch. — взаимная вражда;
χρήσιμος π. τι Plat. — полезный для чего-л.;
филос. τὸ и τὰ πρός τι Arst. — отношение;
τὰ κύρου οὕτως ἔχει π. ἡμᾶς, ὥσπερ τὰ ἡμέτερα π. ἐκεῖνον Xen. — отношения Кира к нам таковы же, как наши к нему;
οὐδὲν ἐμοὴ π. ἐκείνους Isocr. — у меня нет с ними ничего общего;
καταλλάττεσθαί τι π. τι Plat. — обменивать что-л. на что-л.;
οὐδὲν π. ἐμέ Dem. (это) нисколько меня не касается;
τὰ π. τὸν πόλεμον Xen. — военные дела (обстоятельства);
τὰ π. τοὺς θεούς Soph. — наши обязанности по отношению к богам
(7) перед (лицом), в присутствии
ex. (μαρτυρῆσαι π. τοὺς δικαστάς Plut.)
γράφεσθαι π. τοὺς θεσμοθέτας Dem. — предстать перед судом тесмотетов;
π. ὑμᾶς Dem. — в вашем присутствии
(8) вследствие, из-за, ввиду
ex. π. τέν καταλαβοῦσαν συμφορήν Her. — в виду случившегося несчастья;
π. ταύτην τέν φήμην Her. — по поводу этого замечания;
π. τί ; Soph. — зачем?, для чего?;
μήτε π. ἔχθραν μήτε π. χάριν Dem. — ни в силу вражды, ни в силу благосклонности
(9) по сравнению с
ex. (π. τὸν κῦρον Her.)
μείζων π. πᾶσαν χώρην Her. — больший, чем во всякой (другой) стране;
σμικρότητα ἔχειν π. τὸ μέγεθός τινος Plat. — быть маленьким по сравнению с (большой) величиной чего-л.;
ὥσπερ πέντε π. τρία Arst. (относиться) как пять к трем
(10) сообразно, в соответствии, согласно, по
ex. π. τέν ἀξίαν Xen. — по заслугам или по рангу;
π. αὐλὸν ὀρχεῖσθαι Xen. — плясать под звуки свирели;
π. ἀνάγκην Aesch. — в силу необходимости или по определению судьбы;
π. καιρόν Soph. — кстати;
π. βίαν Aesch. — силой, насилием
(11) вдобавок к, сверх, кроме
ex. π. ταῦτα Plat. — кроме того;
π. κακοῖσι πέμπειν κακόν Soph. — добавлять к бедствиям (еще одно) бедствие
(12) с целью, для
ex. π. τὸ ἐπιδραμεῖν Xen. — для набегов;
π. τοῦτο Xen. — для этого;
π. ἡδονήν τι λέγειν Thuc. — говорить для того (лишь), чтобы доставить удовольствие
(13) по поводу, о
ex. βουλεύεσθαι π. τι Xen. — совещаться о чем-л.
(14) около, приблизительно
ex. (π. ἑβδομήκοντα Polyb.)προσᾴδω

προσ-ᾴδω
(fut. προσᾴσομαι - дор. ποταείσομαι, aor. προσῇσα)
1) обращаться с песней
ex. (τινί Theocr.)
2) сопровождать пением, петь
ex. π. μορσίμου τραγῳδίαν Arph. — петь (партию хора) в трагедии Морсима
3) соглашаться
ex. (προσᾴδετέ μοι, ὥστε γιγνώσκειν ὅτι ταῦτ΄ ἐξ Ἀτρειδῶν ἔργα Soph.)
4) согласоваться с действительностью, быть верным
ex. ἐάν τι δοκῶσι π. Plat. (уступить их доводам), если они покажутся дельнымиπροσᾴσσω

атт. = προσαΐσσωπροσῇξα

aor. к προσαΐσσωπροσῳδία

προσ-ῳδία

1) Aesch. = προσφώνησις
2) ( = поздн. τόνος) акцент, ударение
ex. (φθόγγοι τε καὴ προσῳδίαι Plat.)
3) знак ударения
ex. π. ὀξεῖα Arst. (лат. accentus acutus) — острое ударение;
π. βαρεῖα Arst. (лат. accentus gravis) — тяжелое (тупое) ударение
4) орфографический знак (придыхания, количества или ударения) Arst.προσῳδιακός

3
v. l. = προσοδιακόςπροσῳδός

προσ-ῳδός
2
1) стройно звучащий, стройный
ex. (μέλος Eur.)
2) вторящий
ex. (στοναχὰ ἐπὴ δάκρυσιν Eur.)
3) согласный, соответствующий
ex. (τῶ νόμω Plut.)
4) сходный, похожий
ex. (τινι Eur.)προσαΐσσω

προσ-ᾱΐσσω
атт. προσᾴσσω (fut. προσαΐξω, aor. προσῇξα) подскакивать, бросаться
ex. τηλέμαχον προσαΐξας λάβε γούνων Hom. — подбежав к Телемаху, (Медонт) обхватил его колени;
ὄσσοις ὀμίχλη προσῇξε Aesch. — туман (внезапно) застлал глазаπροσάββατον

προ-σάββατον
τό канун субботы NT.προσαγγελία

προσ-αγγελία
известие, сообщение Polyb., Plut.προσαγγέλλω

προσ-αγγέλλω
1) приносить известие, сообщать весть
ex. (τινί Plat.)
τὰ προσαγγελλόμενα или τὰ προσηγγελμένα Polyb. — вести, известия
2) сообщать, докладывать
ex. προσάγγειλον αὐτῷ Luc. — доложи ему (о моем приходе)
3) подавать донос, обвинять
ex. (τινὰ τῇ βουλῇ Plut.)προσαγνοέω

προσ-αγνοέω
досл. по-прежнему не знать, перен. впадать в новые заблуждения
ex. (διὰ ταύτην τέν ἄγνοιαν τοσοῦτον προσηγνόησαν Arst.)προσαγοράζω

προσ-ᾰγοράζω
сверх того покупать Diod.προσαγόρευσις

προσ-ᾰγόρευσις
-εως обращение, привет(ствие) Luc.
ex. συνήθης γεγραμμένη π. Plut. — обычное письменное приветствиеπροσαγορευτικόν

προσ-ᾰγορευτικόν
τό грам. звательный падежπροσαγορεύω

προσ-ᾰγορεύω
(fut. προσερῶ, aor. 2 προσεῖπον - эп. προσέειπον и προτιεῖπον, aor. 1 προσεῖπα - реже προσηγόρευσα; aor. pass. προσερρήθην и προσηγορεύθην)
1) обращаться
ex. π. δι΄ εὐχῇς τοὺς νέους Plat. — обращаться к юношам с пожеланием
2) обращаться с приветствием, приветствовать
ex. (ἀλλήλους Her.)
χαίρειν π. τινά Arph., Plat. — обратиться к кому-л. с приветствием (тж. прощальным)
3) называть, именовать
ex. σχήματα καλὰ π. Plat. — называть формы красивыми;
τὸν Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν π. Xen. — именовать Агамемнона пастырем народов;
π. τινὰ ὀνόματι Plat. — давать кому-л. имя;
π. τινὰ ὀνομαστί Xen. — обращаться к кому-л. или называть кого-л. по имени
4) приписывать
ex. (τί τινι Plat.)
5) заявлять, высказывать
ex. (τι ἐν ἀρχῇ τῶν νόμων Plat.)προσαγρυπνέω

προσ-αγρυπνέω
бодрствовать, проводить бессонную ночь
ex. π. οἷς γέγραφε ξενοφῶν Plut. — проводить ночи над тем, что написал Ксенофонтπροσάγω

προσ-άγω
(ᾰ) (fut. προσάξω, aor. 1 προσῆξα, aor. 2 προσήγᾰγον, pf. προσῆχα; дор. imper. πόταγε)
1) вести (против)
ex. (στρατιὰν πρὸς πολεμίους Xen.)
2) подводить, подвозить, приближать, придвигать
ex. (μηχανὰς πόλει Thuc.; π. τέν ἄνω γνάθον τῇ κάτω Her.)
π. ὀφθαλμόν τινι Eur. — приставить глаз к чему-л.
3) приводить
ex. (τοὺς αἰχμαλώτους τῷ κύρῳ Xen.)
π. τοὺς δεομένους Ἀστυάγους Xen. — вводить (на прием) тех, у которых есть дело к Астиагу;
τίς σε προσήγαγεν χρεία ; Soph. — какая надобность привела тебя?;
προσάγεσθαι μάρτυρα Plut. — представлять своего свидетеля
4) приносить
ex. (φόρον Thuc.; τὰς εἰσφοράς Polyb.)
5) преподносить
ex. (δῶρα HH.)
ὕμνους τῳ θεῶν π. Plat. — посвящать (новые) гимны кому-л. из богов
6) предлагать
ex. (παντοδαπὰ ἐμβάμματά τινι Xen.)
7) доставлять, причинять
ex. (τόδε πῆμα Hom.)
8) доставлять, пригонять
ex. (ἁρμαμάξας Xen.)
πάντα ἱκανὰ π. Xen. — привозить все в достаточном количестве;
τὰ προσαχθέντα Xen. — привоз, импорт
9) прилагать, применять
ex. (τὰς ἀνάγκας τινὴ π. Thuc.)
οὐκ ἔφη, καὴ μάλα πολλῶν φόβων προσαγομένων Xen. (задержанный) ответил отрицательно, несмотря на применение множества угроз;
προσάγεσθαι τὸν πόνον καὴ τὸν χρόνον Polyb. — затрачивать труд и время
10) привлекать, склонять, заставлять
ex. ἐλπὴς προσάγει τινὰ εὑρεῖν τι Eur. — в ком-л. существует надежда найти что-л.;
πρὸς μάθησιν π. τινά Arst. — приохотить кого-л. к науке;
βίᾳ προσαχθῆναι Thuc. — быть вынужденным силою;
οἴκτῳ προσάγεσθαι Thuc. — поддаваться чувству сострадания;
ὅρκον π. τινί Hom. — заставить кого-л. поклясться;
προτείνων τέν χεῖρα προσήγετο αὐτούς Xen. — протянув руку, (Кир) привлек их к себе;
πάντων προσάγεσθαι τὰ ὄμματα Xen. — привлекать к себе взоры всех;
προσάγεσθαί τινα τὰ πρὸς ποσὴ σκοπεῖν Soph. — побуждать кого-л. думать о настоящем;
χρήμασι καὴ δωρεαῖς τινα προσάγεσθαι Plat. — привлекать кого-л. на свою сторону деньгами и подарками
11) med. сгребать (к себе), т.е. собирать
ex. (τὰ ναυάγια Thuc.; ὀστᾶ Eur.)
12) (sc. ἑαυτόν) приближаться, подходить
ex. (τινι Plut., NT.; π. τοῖς τεσσαράκοντα ἔτεσι Plut.)
π. ἐγγυτέρω ταῖς ἐλπίσι Plut. — приближаться к осуществлению (своих) надежд;
πόταγε Theocr. — подойди поближе
13) (sc. τὸ στράτευμα) идти войной
ex. (πρὸς πολεμίους Xen.)
14) (sc. τέν ναῦν) приставать к берегу, причаливать
ex. (τοιούτοις τόποις Polyb.)προσαγωγεύς

προσ-ᾰγωγεύς
-έως
1) посредник Dem.
2) (у царей Сицилии) доносчик, осведомитель Plut.προσαγωγή

προσ-ᾰγωγή

1) приближение, доставка, придвигание
ex. (τῶν μηχανημάτων Polyb.)
πρὸς τέν τῆς τροφῆς προσαγωγήν Arst. — для того, чтобы подносить пищу (ко рту);
ὑψηλὸς ἐκ προσαγωγῆς Arst. — постепенно поднимающийся вверх;
ἐκ προσαγωγῆς καὴ κατὰ μικρὸν Arst. — с большой постепенностью
2) представление (кого-л. кому-л.), прием
ex. οἱ δεόμενοι προσαγωγῆς Xen. — желающие попасть на прием (к Киру)
3) культ. шествие, процессия (к храму)
ex. (πομπαὴ καὴ προσαγωγαί Her.)
4) доступ, возможность
ex. (οἳ μάχεσθαι βουλομένῳ προσαγωγέν διδόναι Plut.; προσαγωγέν ἔχειν εἴς τι и ἔν τινι NT.)
5) привлечение, приобретение
ex. (ξυμμάχων Thuc.)
ἐκ προσαγωγῆς φίλος Dem. — привлеченный, т.е. случайный друг
6) место захода, стоянка
ex. (π. νεῶν Polyb.)προσαγωγίδης

-ου (ῐδ) Plut. = προσαγωγεύς 2προσαγώγιον

προσᾰγώγιον
τό тиски, захват (инструмент для выпрямления искривившегося дерева) Plat.{*}προσαγωγίς

προσᾰγωγίς
-ίδος Arst. v. l. = ποταγωγίςπροσαγωγός

προσ-ᾰγωγός
2
привлекательный, прелестный
ex. (γλαφυρὸς καὴ π. Luc.)
ἐπὴ τὸ προσαγωγότερον ἢ ἀληθέστερον Thuc. (писать) более изящно, чем правдивоπροσαιθρίζω

προσ-αιθρίζω
поднимать на воздух, (об огне) вздувать, раздувать
ex. (πόμπιμον φλόγα Aesch.)προσαιρέομαι

προσ-αιρέομαι
выбирать, подбирать, брать
ex. (τινι ξυμβούλους Thuc.; γραμματέα Arst.)
προσελέσθαι ἑαυτῷ τινα Xen. — взять себе кого-л. (в помощь)προσαισθάνομαι

προσ-αισθάνομαι
сверх того замечать Arst.προσαιτέω

προσ-αιτέω
1) просить еще, требовать дополнительно
ex. π. μισθόν Xen. — просить прибавки к жалованью;
π. ἄλλο αἷμα Aesch. — требовать другой крови (в виде возмездия за пролитую кровь)
2) настойчиво выпрашивать, вымаливать
ex. (τινά τι Xen., Eur.)
3) просить подаяния NT.
ex. π. τέν στρατιήν Her. — просить милостыни у солдатπροσαίτης

προσ-αίτης
-ου просящий подаяния, нищий Plut., Luc.προσαίτησις

προσ-αίτησις
-εως выпрашивание
ex. (π. ἐφημέρου τροφῆς Plut.)προσαιτιάομαι

προσ-αιτιάομαι
также или сверх того обвинять
ex. (τινα Plut.)προσαιωρέομαι

προσ-αιωρέομαι
подниматься
ex. προσαιωρήσασθαι τῇ λόγχῃ Diod. — подняться, опершись на копьеπροσακοντίζω

προσ-ᾰκοντίζω
метать копье
ex. (ἐς τὸν κόλπον τινός Luc.)προσακούω

προσ-ᾰκούω
кроме того или еще слышать
ex. (τι Xen. и περί τινος Plut.)προσακριβόω

προσ-ακρῑβόω
делать с величайшим старанием Arst.προσακροβολίζομαι

προσ-ακροβολίζομαι
завязывать стычки, беспокоить (мелкими нападениями) Polyb.προσακτέον

adj. verb. к προσάγωπροσαλείφω

προσ-ᾰλείφω
смазывать, натирать
ex. (φάρμακόν τινι Hom.; τὰ ἄκρα τῶν κεράτων Plut.)προσαλίσκομαι

προσ-ᾰλίσκομαι
v. l. πρὸς ἁλίσκομαι быть (при этом) пойманным, схваченным Arph., Plut.προσάλλομαι

προσ-άλλομαι
подскакивать, подпрыгивать
ex. (ὡς τὰ κυνάρια Xen.; πρὸς τὸ δένδρον Arst.)
πνεῦμα προσαλλόμενον Arst. — порыв ветраπροσαλλοτριόομαι

προσ-αλλοτριόομαι
быть нерасположенным, питать отвращение
ex. (τινι Sext.){*}προσαμαρτάνω

προσ-ᾰμαρτάνω
преступать, нарушать
ex. (τὰ τῆς δήμητρος μυστήρια Plut. - v. l. ἁμαρτάνω)προσάμβασις

προσάμβᾰσις
-εως Trag. = προσανάβασις{*}προσαμείβομαι

προσ-ᾰμείβομαι
дор. ποτᾰμείβομαι отвечать
ex. (τινα Theocr.){*}προσαμέλγω

προσ-ᾰμέλγω
дор. ποτᾰμέλγω (fut. med.-pass.) также доить Theocr.προσαμπέχω

προσ-αμπέχω
также обматывать
ex. προσαμπέχεσθαι ἰξῷ Anth. — запутаться в ветках омелыπροσαμύνω

προσ-ᾰμύνω
(ῡ) приходить на помощь
ex. (τινί Hom., Plut.)προσαμφιέννυμι

προσ-αμφιέννῡμι
(fut. προσαμφιῶ) надевать
ex. (τινά τι Arph.)προσαναβαίνω

προσ-αναβαίνω
1) в(о)сходить, подниматься
ex. (πρός τι Arst.; ἀνώτερον NT.)
2) (о реке) вздуваться, разливаться
ex. (τὸ ῥεῦμα προσαναβεβηκός Polyb.)
3) (о пополнениях в коннице) вновь садиться на коней
ex. εἰ μέ προσανκρήσονται ἱππεῖς, μείονες ἀεὴ ἔσονται Xen. — если не будут прибывать новые всадники, (наличный состав конницы) будет все убавляться
4) (в рассказе) восходить, доходить
ex. (τῷ Ῥωμύλῳ Plut.)προσαναβάλλω

προσ-αναβάλλω
(о вулканах) выбрасывать, извергать
ex. (πέτρας Arst.)προσανάβασις

προσ-ανάβᾰσις
Trag. προσάμβασις -εως
1) восхождение, подъем, т.е. штурм
ex. (τειχέων Eur.)
2) ступень(ка)
ex. (κλιμάκων προσαμβάσεις Eur.)
δωμάτων προσαμβάσεις Eur. — лестница зданияπροσαναγιγνώσκω

προσ-αναγιγνώσκω
еще читать
ex. (τι Aeschin.)προσαναγκάζω

προσ-ᾰναγκάζω
1) (также) принуждать, заставлять
ex. π. τινά τι Plat., Thuc. — принуждать кого-л. к чему-л.;
π. τινὰ παρεῖναι Xen. — заставить кого-л. явиться;
τῇ ἄλλῃ μελέτῃ π. Thuc. — заставлять заниматься и другими (военными) вопросами
2) приводить к убеждению, убеждать
ex. (τινὰ λόγοις Plat.)
3) доказывать неопровержимо
ex. προσηναγκάσαμεν εἶναί τι Plat. — мы воочию доказали, что существует нечтоπροσαναγορεύω

προσ-ανᾰγορεύω
сверх того заявлять, дополнительно говорить, добавлять
ex. (Plat. - v. l. προσαγορεύω)προσαναγράφω

προσ-αναγράφω
(ρᾰ) также или дополнительно писать, письменно отмечать Plut., Luc.προσανάγω

προσ-ανάγω
1) (sc. ἑαυτόν) подходить
ex. (ἐγγύς Plut.)
2) (sc. τέν ναῦν) приставать, причаливать
ex. (τῇ γῇ Plut.)προσαναδέχομαι

προσ-αναδέχομαι
поджидать еще
ex. (τοὺς ἀπὸ τῆς οὐραγίας Polyb.)προσαναδίδωμι

προσ-αναδίδωμι
1) передавать, вручать
ex. (τινι τέν ἀσπίδα Plut.)
2) (дополнительно) раздавать
ex. (τι Polyb.)προσαναιρέω

προσ-αναιρέω
1) брать еще
ex. πόλεμον οὐδὲν ἐλάσσω προσανείλοντο Thuc. (афиняне) ввязались в войну не менее тяжелую
2) (о прорицалищах) отвечать еще или сверх того, добавлять к прорицанию Dem., Plut.
3) устранять, уничтожать
ex. (τἀληθές Arst.)προσαναισιμόω

προσ-ᾰναισῐμόω
сверх того расходовать
ex. (αὐτῷ προσαναισίμωτο πολλά Her.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика