Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 021

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 021
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 021) с русским переводом и комментариями.ποττά

Arph. = ποτὴ τάποττάν

Pind., Arph. = ποτὴ τήνποττάς

Arph. = ποτὴ τάςποττό

Arph. = ποτὴ τόποττῶ

Theocr. = ποτὴ τοῦποττώς

Thuc. = ποτὴ τούςποῦ

ион. κοῦ adv.
1) где, в каком месте ex. (ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται, ποῦ δέ οἱ ἵπποι; Hom.); intens. ποῦ γῆς; и ποῦ χθονός; Trag. где же наконец?, где именно?; ποῦ τῆς χώρας; Xen. в какой части страны?; ποῦ γνώμης εἶ; Soph. на чем ты остановился в своих замыслах?, что ты затеваешь?; ποῦ ποτ΄ εἰμὴ πράγματος; Soph. что со мной?
2) как, каким образом, на каком основании
ex. κοῦ γε δέ οὐκ ἂν χωσθείη κόλπος ; Her. — почему же залив не оказался занесенным илом?;
ποῦ χρέ τίθεσθαι ταῦτα, ποῦ δ΄ αἰνεῖν ; Soph. — как это следует понять, как (можно) хвалить?;
ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής ; Soph. — на каком основании ты считаешься мудрым прорицателем?πού

ион. κού adv. энкл.
1) где-нибудь, где-то
ex. (ποὺ ἐν πεδίῳ Hom.)
οὐχ ἑκάς που Soph. — где-то недалеко;
ἐμβαλεῖν που τῆς χώρας Xen. — вторгнуться в какую-л. часть страны
2) как-нибудь, в каком-либо отношении, так или иначе, в той или иной степени
ex. εἴ που δέοι Xen. — если возникала какая-л. необходимость;
τάχα που Soph. — скорее всего, по всей вероятности;
πάντως κου μέμνησθε Her. — вы, вероятно, хорошо помните;
ἔτεα τρία καὴ δέκα κου μάλιστα γεγονώς Her. — в возрасте, пожалуй, не больше тринадцати лет;
οὐδείς που τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ Plat. — да нет, пожалуй, человека, который не знал бы этогоπουκώτατος

3
<дор. superl. к πυκνός> очень густой, весьма частый Anth.πουλυ-

ион. = πολυ-πούς

ποδός (acc. у Aesop. ποῦν; gen. dual. ποδοῖν - эп. ποδοῖϊν; dat. pl. ποσί - эп. ποσσί и πόδεσσι)
1) нога, тж. ступня
ex. πόδα τιθέναι Arph. — шагать, идти;
ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας ἄκρους Hom., ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὴ τὼ πόδε Theocr., ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τέν κεφαλήν Arph. и ἐς κορυφέν ἐκ ποδός Anth. — с головы до ног, перен. с начала до конца;
πόδεσσι νικᾶν Hom. и ποσσὴ, κρατεῖν Pind. — выйти победителем из состязания в беге;
ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα Her., ὡς ἔχει ποδῶν Plat. и ὅπως ποδῶν Aesch., тж. ἀμφοῖν ποδοῖν Arph. — со всех ног, во всю прыть;
μολὼν ποδί Eur. — прийдя;
οἱ ἀφ΄ ἡσύχου ποδός Eur. — ведущие спокойную жизнь;
τὰ πρὸ τῶν ποδῶν Xen., πρὸ ποδῶν Plat., τὰ πρὸς ποσίν Soph. и τὰ πρὸ τοῖν ποδοῖν Luc. — непосредственно данное;
ἐν ποσί Her. — первый встречный;
τὰ ἐν ποσί и τὰ παρὰ πόδα(ς) Soph., Plat., Luc. — обыденные (вещи) или настоящее, непосредственно наличное;
παρὰ πόδα Plat. — внезапно, сразу;
παρὰ πόδας Polyb. — тотчас же, тут же или в тот же момент;
πὰρ ποδί Pind. — тотчас же;
τῇ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ Polyb. — на следующий день;
τινὸς ἔξω πόδα ἔχειν или κομίζειν Aesch. — освободиться от чего-л.;
ποδὴ ἐπεμβῆναι Soph. и ὑπὸ πόδας τίθεσθαί τινα Plut. — попирать ногами кого-л.;
ἐκ ποδῶν (чаще ἐκποδὼν) εἶναι Her. — быть вдали;
ἐπὴ πόδα ἀνάγειν или ἀναχωρεῖν Xen. — отступать лицом к противнику;
ὑπὲρ τὸν πόδα εἶναι Luc. — быть не по ноге, перен. быть чрезмерным;
περὴ πόδα Luc. — по ноге, впору, перен. подстать;
καὴ χειρὴ καὴ ποδί Aeschin. — и рукой, и ногой, т.е. всеми средствами
2) лапа, когти
ex. ἐν πόδεσσιν πέλειαν ἔχων Hom. (ястреб), держащий в когтях голубя
3) щупальце (полипа) Hes.
4) подножие, подошва
ex. (Ἴδης Hom.)
5) ножка, подставка
ex. (οἱ πόδες τῶν κλινῶν Xen.)
6) конец, край
ex. (ἀσκοῦ Eur., Plut.)
7) парусный канат, шкот Hom.
ex. χαλᾶν πόδα Eur. и ἐνδοῦναι τοῦ ποδός Luc. — ослабить канат
8) предполож. кормило, руль
ex. (νηός Hom.)
9) фут (мера длины = 308.3 мм) Her., Plat.
10) стих. стопа Arph. etc.ποώδης

2
Arst. = ποιώδηςπρᾳότης

(πρᾱότης), NT. тж. πρᾱΰτης -ητος
1) кротость, мягкость, ласковость Plat., Isocr., Lys. etc.
2) сдержанность, спокойствие Arst.πρᾴως

см. πράως...πρᾷον

nom. n и acc. m к πρᾷοςπρᾷος

(πρᾶος) -πραεῖα, πρᾷον (πρᾶον), тж. πραΰς (ион. πρηΰς) -πραεῖα, πραΰ
1) нежный, мягкий, тихий
ex. (σέλας HH.; ὄαρος Pind.; φωνή Xen.; ἄνεμος Anth.)
2) несильный, легкий
ex. (ὠδῖνες Anth.; τιμωρίαι Plat.)
εἴτε χαλεπώτερα πάσχειν εἴτε καὴ πρᾳότερα Plat. — испытывать большие или меньшие страдания
3) (тж. π. τὸ ἦθος Plat.) кроткий, ласковый
ex. (τινι и πρός τινα Plat.; μακάριοι οἱ πραεῖς NT.)
4) спокойный, сдержанный
ex. (λόγοι, ἡδοναί Plat.)
5) ручной, прирученный
ex. (ἰχθύες Xen.)
6) успокоительный
ex. (φάρμακον Pind.)πρῳαίτερον

стяж. = πρωιαίτερονπρῳρατεύω

πρῳρᾱτεύω
быть помощником кормчего Arph., Plut.πρῳράτης

-ου (ᾱ)
1) помощник кормчего (находившийся на носу и командовавший гребцами) Xen.
2) предводитель
ex. (στρατοῦ Soph.)πρῳρεύς

-έως Xen., Dem., Arph. = πρῳράτης 1πρῴην

дор. πρώᾱν, стяж. πρῶν adv.
1) позавчера
ex. (οὐ χθές, ἀλλὰ π. Thuc.)
π. καὴ χθές Dem., (τὰ) χθές (τε) καὴ π. Arph., Plat., ἄρτι или ὀψὲ καὴ π. Plut. — вчера - позавчера, т.е. на днях, совсем недавно;
μέχρι οὗ π. τε καὴ χθές Her. — до самого недавнего времени
2) недавно Hom., Arph.πρῴραθε(ν)

πρῴρᾱ-θε(ν)
adv. (тж. ἐκ π. Theocr.) со стороны корабельного носа, спереди Pind.
ex. π. ναυμαχεῖν Thuc. — сражаться с кораблей, обращенных носами к противнику;
λεπτὰ τὰ π. ἔχειν Thuc. — иметь корабли с непрочными носовыми частямиπρῴρη

ион. = πρῷραπρῴρηθεν

adv. ион. Theocr. v. l. = πρῴραθενπρῷ

стяж. = πρωΐ I и IIπρῷμος

2
стяж. = πρώϊμοςπρῷος

3
стяж. = πρώϊοςπρῷρα

(тж. πρῶρα), ион. πρῴρη
1) носовая часть (корабля), корабельный нос Her., Thuc., Arst. etc.
ex. πνεῦμα τοὐκ (= τὸ ἐκ) πρῴρας Soph. — встречный ветер
2) передняя часть, перен. начало
ex. π. βιότου Eur. — юность;
πάροιθεν πρῴρας Aesch. — на лице или снаружиπραΰγελως

πρᾱΰ-γελως
ион. πρηΰγελως -ωτος adj. ласково улыбающийся Anth.πραΰμητις

πρᾱΰ-μητις
-ιος adj. добросердечный, ласковый, кроткий Pind.{*}πραΰνοος

πρᾱΰ-νοος
ион. πρηΰνοος 2
кроткий, мягкосердечный Anth.πραΰνω

πρᾱΰνω
ион. πρηΰνω
1) успокаивать, унимать, смягчать
ex. (πνοιάς Hes.; ὀργήν Eur.; θυμόν Xen.; τινὰ λόγοις Aesch.)
πρηϋνομένου τοῦ χειμῶνος Her. — когда зима становится мягче, т.е. с наступлением более теплой погоды;
π. τὸ ἕλκος Soph. — успокаивать причиняемые раной страдания
2) укрощать, приручать
ex. (κύνα Hes., Xen.)πραΰς

πρᾱΰς
-πραεῖα, πραΰ NT. = πρᾷοςπραΰτης

πρᾱΰτης
-ητος NT. = πρᾳότηςπραΰτροπος

πρᾱΰ-τροπος
2
мягкосердечный, добродушный, ласковый Plut.πραγμα

πρᾰγμα
ион. πρῆγμα -ατος τό
1) дело, действие
ex. (τὸ π. πράσσειν Aesch. или δρᾶν Soph.; π. πράσσειν μέγα Soph.)
εἶναι ἐπὴ τοῖς πράγμασι Dem. — усердно заниматься делами
2) занятие, профессия
ex. (γυναῖον π. Dem.)
τὸ σὸν τί ἐστι τὸ π. ; Plat. — чем ты занимаешься?
3) событие, происшествие
ex. τοῦ τὸν πατέρα κατέλαβε π. τοιόνδε Her. — с его отцом случилось вот что;
τὰ μετέωρα πράγματα Arph. — небесные явления;
δῆλον ἦν, ὅτι π. τι εἴη Xen. — было ясно, что что-то творится
4) предмет, вещь
ex. ταὐτόν ἐστι τὸ κατὰ τὸν λόγον ἀποδοθὲν τῷ πράγματι Arst. — данное в определении совпадает с (самим) предметом;
ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα φυόμενα Arst. — происхождение природы, возникновение вещей
5) дело, отношение
ex. σφίσι τε καὴ Ἀθηναίοις εἶναι οὐδὲν π. Her. (эгинцы ответили), что с афинянами у них никаких дел (ничего общего) нет
6) дело, вопрос
ex. σοὴ δὲ καὴ τούτοισι τοῖσι πρήγμασι τί ἐστι ; Her. — тебе-то что до этих дел?;
ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν Isocr. — говорить не на тему
7) обстоятельство, вещь
ex. (ἀργαλέον π. Arph.)
τὰ ἀνθρωπήϊα πράγματα Her. — человеческая жизнь;
ἐν τούτοις ὄντες πράγμασι Xen. — находясь в этих обстоятельствах;
δεινὸς πράγμασι χρῆσθαι Dem. — умеющий использовать обстоятельства;
πολλάκις τὰ πράγματα οὐχ οὕτω πέφυκεν Dem. — часто обстоятельства складываются не так
8) важное обстоятельство, значительная вещь, существенное условие
ex. οὐδὲν π. Plat. — не имеет значения, неважно;
εὕρισκε π. οἱ εἶναι ἐλαύνειν ἐπὴ τὰς σάρδις Her. (Кир) пришел к заключению, что для него важно напасть на Сарды;
οἷς μηδὲν ἦν π. τοῦ πολέμου Plut. — те, которые не интересовались войной;
π. ποιήσασθαί τι Her. — придать чему-л. большое значение;
οὐδὲν ἂν εἴη π. Her. — было бы совершенно незачем
9) (часто переводится указательным местоимением или наречием)
ex. ὁρᾶτε τὸ π. Dem. — вы (сами) видите это;
οἱ σωθέντες ἐκ τοῦ πράγματος Xen. — спасшиеся бегством от этого (нападения)
10) существо, лицо, личность
ex. τὸ ἄμαχον π. Xen. — неотразимое существо (о женщине);
μέγιστον π. παρά τινι εἶναι Her. — быть весьма значительным (влиятельным) лицом при ком-л.
11) печальное обстоятельство, несчастье
ex. ποῦ ποτ΄ εἰμὴ πράγματος ; Soph. — какое несчастье постигло меня?;
τεθνάναι τοῖς πράγμασι, τοῖς δ΄ ἔργοισι δ΄ οὔ Eur. — погибнуть в силу трагического стечения обстоятельств, а не по своей вине
12) преимущ. pl. хлопоты, затруднения, тяготы, неприятности, заботы, беспокойства
ex. (πράγματα παρέχειν τινί Xen., Arph.)
πράγματα ἔχειν ἔν τινι Xen. — иметь хлопоты с чем-л.;
ἄνευ πραγμάτων Xen., Dem. — без (всяких) хлопот;
σὺν πράγμασι Xen. — со (многими) неприятностями;
πράγματα παρέχειν τῇ χώρᾳ τινός Xen. — совершать набеги на чью-л. территорию;
ζητεῖν καὴ πράγματα ἔχειν Plat. — мучительно искать
13) pl. государство, держава
ex. τὰ περσικὰ или τῶν περσῶν πράγματα Her., Aesch. — персидское государство;
τῶν πραγμάτων σωτηρία Dem. — благо государства;
τὰ ὅλα πράγματα Dem. — высшие государственные интересы
14) pl. могущество, мощь, сила
ex. (ἐν ταῖς ναυσὴ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο Thuc.)
τὸ δυσμαχώτατον τῶν φιλίππου πραγματων Dem. — наибольшая сила Филиппа (Македонского)
15) pl. государственные дела, политическая власть
ex. (καταλκμβάνεσθαι τὰ πρήγματα Her.)
οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα и οἱ ἐν τοῖς πράγμασι Thuc., οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων и οἱ ἐπὴ τοῖς πράγμασι Dem. — руководители государства;
νεώτερα πράγματα Her., Xen., Lys. — политический переворот;
εὐνούστατος τοῖς πράγμασι Lys. — безусловный сторонник (данного) государственного строя
16) pl. козни, интриги
ex. τὰ πρός τινα πράγματα πράσσειν Thuc. — строить с чьей-л. помощью козниπραγματεία

πραγμᾰτεία

1) дело, занятие, работа, труд, тж. забота
ex. (δαπάνης μεγάλης καὴ πραγματείας εἶναι Dem.)
τοῦ βίου πραγματεῖαι NT. — житейские заботы;
πραγματεῖαι προστεταγμέναι κατὰ ψήφισμα Aeschin. — занятия, порученные в порядке выборов, выборные должности
2) отрасль; область, раздел
ex. τοῦ διαλέγεσθαι π. Plat. — диалектика;
δημηγορικέ π. Arst. — риторическое искусство;
ἄλλης ἐστὴ πραγματείας Arst. — это относится к другому разделу
3) учение
ex. ( τοῦ πλάτωνος π. Arst.)
τοῦ ἐπιπέδου π. Plat. — учение о плоскости
4) изучение, рассмотрение
ex. περὴ τοὺς μάρτυρας πραγματεία Arst. — рассмотрение свидетельских показаний;
τοῦ εἰδέναι χάριν π. Arst. — исследование в целях познания
5) (литературный) труд, исследование, трактат
ex. τοῦτο ζητοῦμεν κατὰ τέν προκειμένην πραγματείαν Arst. (именно) об этом идет речь в настоящем исследовании
6) историческое повествование, история Polyb., Luc.
7) судебный процесс Isocr.πραγματειώδης

πραγματει-ώδης
2
похожий на труд
ex. (παιδιά Plat.)πραγματεύομαι

πραγμᾰτεύομαι
ион. πρηγμᾰτεύομαι (aor. ἐπραγματευσάμην и ἐπραγματεύθην)
1) заботиться, заниматься, хлопотать
ex. (τι Her., Plat. и περί τι, πρός τι или ἐπί τινι Plat.)
2) трудиться, работать, проводить в труде
ex. (τέν νύκτα Xen.; τὸν βίον ἅπαντα Arst.)
3) прилагать усилия, стараться
ex. π. τινας συνεθίσαι ζῆν τέν χώραν φυτεύοντας Plut. — стараться приучить кого-л. к земледелию
4) вести торговлю, торговать
ex. (ἐν τῇ Ἑλλάδι Plut.)
5) зарабатывать, извлекать доходы
ex. (ἀπὸ ἐμπορίας καὴ δανεισμῶν Plut.)
6) предпринимать
ex. (τὸν δεύτερον πλοῦν Plat.)
7) исследовать или описывать
ex. (τοὺς πολέμους καὴ τὰς πράξεις Polyb.; περὴ φύσεως πάντα Arst.)
οἱ πραγματευόμενοι Polyb. — исследователи, историки
8) сочинять, составлять
ex. (τὰ ποιήματα Plat.)πραγματευτής

πραγμᾰτευτής
-οῦ торговец, купец Plut.πραγματικός

πραγμᾰτικός
I.
3
1) сведущий в государственных делах, политически опытный
ex. (βασιλεύς Polyb.)
2) дельный, т.е. боевой
ex. (πλήθη Polyb.)
3) укрепленный, крепкий
ex. (τάξις Polyb.)
4) сильный, энергичный
ex. (αἰφνίδιος καὴ πραγματικέ ἐπίθεσις Polyb.)
5) деловой, разумный
ex. (λόγος Polyb.)
6) основанный на фактах, прагматический
ex. (τρόπος τῆς ἱστορίας и ἱστορία Polyb.)
II.

1) опытный государственный деятель, искусный политик Polyb.
2) законовед, поверенный, адвокат Cic., Juv.πραγματικῶς

πραγμᾰτικῶς
1) искусно, умело
ex. (λογίζεσθαι Polyb.)
2) сильно, решительно
ex. (ἀντηχεῖν Plut.)πραγμάτιον

(μᾰ) τό небольшой судебный процесс, дельце Arph.πραγματοδίφης

πραγμᾰτο-δίφης
-ου (ῑ) кляузник, крючкотвор Arph.πραγματοκοπέω

πραγμᾰτο-κοπέω
сеять смуту, бунтовать Polyb.πραγματολογέω

πραγμᾰτο-λογέω
1) обсуждать, рассуждать Arst.
2) спорить, оспаривать Diog.L.πραγματοποιΐα

πραγμᾰτο-ποιΐα
попытка, предприятие Polyb.πραγματώδης

πραγμᾰτ-ώδης
2
утомительный, обременительный, тяжелый Isocr., Dem.πραγος

πρᾰγος
-εος τό Pind., Aesch., Soph., Arph. = πρᾶγμαπραέα

πρᾱέα
τά нежные слова, нежности, ласки Xen.πραεῖα

πρᾱεῖα
f к πραΰςπραέσι

πρᾱέσι
dat. pl. к πραΰςπραέως

πρᾱέως
Diod. = πρᾴωςπραθέειν

Hes. inf. aor. 2 к πέρθωπραθείς

θεῖσα, θέν part. aor. 2 pass. к πιπράσκωπραίνεστον

τό Plut. = лат. Praenesteπραινεστός

Plut. = πραίνεστονπραίσιοι

οἱ пресии
1) жители г. πραισός Her.
2) племя в Индии Plut.πραισός

см. πραῖσος...πραῖσος...

πραισός, πραῖσος
Прес (город на Крите) Her.πραιτέξτατος

-ου adj. m Diod. = лат. praetextatusπραιτώριον

τό NT. = лат. praetoriumπρακτέος

3
adj. verb. к πράσσω{*}πρακτήρ

ион. πρηκτήρ -ῆρος
1) создатель, творец
ex. {. ἔργων Hom. — деловой человек
2) торговец, купец Hom.πρακτήριος

2
приводящий в исполнение, осуществляющий (свои предначертания)
ex. (τύχη Aesch.)πρακτικά

τά деяния, активность Arst.πρακτική

(sc. ἐπιστήμη) практическое знание, умение Plat.πρακτικός

3
1) деятельный, активный
ex. πρακτικώτερον ποιεῖν τινα Xen. — воспитать в ком-л. большую активность
2) дельный, боеспособный
ex. (τὸ μέρος τῆς δυνάμεως Polyb.)
3) умеющий воздействовать
ex. παρὰ ἀνθρώπων πρακτικώτερος Xen. — умеющий добиваться у людей лучших результатов;
π. τῶν καλῶν Arst. — способный на прекрасные поступки
4) посвященный практическим интересам, действенный, практический
ex. (διάνοια, ζωή Arst.)
5) решительный, энергичный
ex. (ἰταμότης Plat.)
6) возбуждающий (sc. οἶνος Arph.)
7) соответствующий действию, драматический
ex. (τὸ ἰαμβεῖον Arst.)πρακτικῶς

деятельно, активно, энергично
ex. (διακεῖσθαι πρός τι Polyb.)
ἐφ΄ αὑτὸν π. κινεῖν Plut. — с силой привлекать к себеπράκτιος

Практий (река в Троаде) Hom.πρακτόν

τό действие, деяние
ex. (τέλος τῶν πρακτῶν Arst.)
ποιητὸν καὴ πρακτόν Arst. — творчество и деятельностьπρακτός

3
<adj. verb. к πράσσω> выполнимый или подлежащий выполнению Arst. etc.πράκτωρ

-ορος и
1) свершитель, виновник
ex. ζεὺς ὅτου π. φανῇ Soph. (сам) Зевс - виновник этого
2) каратель, мститель
ex. (αἵματος Aesch.; φόνου πατρός Soph.)
3) (в Афинах) сборщик податей Dem.
4) исполнитель судебных приговоров NT.πράμνειος

οἶνος прамнийское вино (крепкое и терпкое, получившее название от горы πράμνη на о-ве Икария или одноименного города близ Смирны или на о-ве Лесбос) Hom.πράμνιος

(sc. οἶνος) Arph. = πράμνειος οἶνος{*}πράμος

(ᾰ) adj. m Arph. = πρόμος Iπράν

или πρᾰν (ᾱ) Theocr. = πρώηνπρανής

πρᾱνής
2
атт. = πρηνήςπρᾶξαι

inf. aor. 2 к πράσσωπραξιεργίδαι

οἱ Праксиэргиды (жреческий род в Афинах) Plut.πραξικοπέω

πραξῐ-κοπέω
1) захватывать хитростью или обманом
ex. (τέν πόλιν Polyb.)
2) перехитрять
ex. (τινα Polyb.)πράξιλλα

ион. πρήξιλλα Праксилла (родом из Сикиона, греч. поэтесса V в. до н.э.) Plut., Anth.πραξίλλειον

τό (sc. μέτρον) стих. праксиллий (размер, состоящий из трёх дактилей и двух трохеев: _UU_UU_UU_U_U)πράξιμος

πράξῐμος
2
подлежащий взысканию
ex. (χρῆμα Polyb.)πρᾶξις

эп.-ион. πρῆξις -εως
1) дело
ex. π. ἰδίη, οὐ δήμιος Hom. — личное, а не общественное дело;
κατὰ πρῆξιν ἢ μαψιδίως ; Hom. — по делу или без дела?
2) торговое дело, торговля
ex. ἐπὴ πρῆξιν καὴ χρήματα πλεῖν HH. — плавать по торгово-денежным делам
3) событие, происшествие
ex. ἐφοβεῖτο αὐτοὺς διὰ τέν περὴ τῶν μαντινικῶν πρᾶξιν Thuc. (Алкивиад) опасался (элидян) в связи с мантинейской историей
4) исход, результат
ex. (π. φίλα Pind.; π. οὐρία Aesch.)
5) благоприятный исход, успех, польза
ex. (οὔ τις π. ἐγίγνετο Hom.)
ἄνευ τούτων οὐκ ἂν εἴη π. Xen. — без этого ничего не выйдет
6) действие, деяние, деятельность
ex. (πράξεις ἀποστόλων NT.)
ἕξις καὴ π. или πάθος καὴ π. Plat. (страдательное) состояние и действие;
πράξεσιν, οὐχὴ λόγοις Dem. — действиями, а не словами;
αἱ τῶν ἀγαθῶν πράξεις Plat. — созидание благ;
τῶν χειρῶν πράξεις Plat. — движения рук;
π. ποιητική Plat. — поэтическое творчество;
π. πολιτική Plat., pl. Arst. — политическая деятельность
7) дельность, опытность, предприимчивость
ex. πρᾶξιν καὴ σύνεσιν ἔχων Polyb. — дельный и сообразительный
8) общение
ex. ( π. γεννητική Arst.)
π. Aeschin. — половой акт
9) положение, состояние, судьба
ex. τέν ἑωϋτοῦ πρῆξιν ἀπέκλαιε Her. (Камбис) оплакивал свою судьбу;
πέφρικ΄ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν Ἰοῦς Aesch. — я содрогаюсь, видя участь Ио
10) хитрость, козни
ex. (π. καὴ ἐπιβουλέ ἐπὴ τέν πόλιν Polyb.)
π. κατά τινος и ἐπί τινα Polyb. — козни против кого-л.
11) исполнение, свершение
ex. (τοῦ ἔργου Plat.)
ταχεῖα γ΄ ἦλθε χρησμῶν π.! Aesch. — быстро же осуществились прорицания!
12) взимание, взыскание
ex. (τοῦ μισθοῦ Plat.; τῶν καταδικασθέντων Arst.)
13) требование (о возврате чего-л.), притязание
ex. πρᾶξίν τινος λαβεῖν Eur. — получить возмещение за что-л.
14) pl. политическая или общественная деятельность
ex. περὴ τὰς πράξεις ἐπιστήμη Dem. — политическая наукаπραξιτέλης

πραξῐτέλης
-ους, дор. ευς Пракситель (греч. ваятель IV в. до н.э.) Theocr., Plut., Luc.πραόνως

πρᾱό-νως
спокойно, сдержанно
ex. (ἐλέγχειν Arph.)πραπίς

πρᾰπίς
-ίδος (ῐδ) (преимущ. pl.; dat. pl. πραπίσι - эп. πραπίδεσσι)
1) грудобрюшная преграда
ex. βάλε ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων Hom. — он поразил его в печень под (самой) грудобрюшной преградой
2) перен. сердце, душа
ex. οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ΄ ἵμερος Hom. — отошло у него желание от сердца, т.е. пропала охота;
ἀρηρὼς πραπίδεσσι Hes. — пришедшийся (кому-л.) по душе
3) ум, разум
ex. (περισσῶν φωτῶν Eur.)
μανείσᾳ πραπίδι Eur. — с помраченным умом;
ὅγε ταῦτ΄ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν Hom. — он (Гефест) изготовлял это с помощью (своего) искусного умаπρᾶς

(πράς), αντός Прант (город в южн. Фессалии) Xen.πρασιά

πρᾰσιά
эп.-ион. πρᾰσιή
1) гряд(к)а Hom.
2) огород Luc.
3) ряд
ex. ἀνέπεσαν πρασιαὴ πρασιαί NT. — они уселись рядамиπρασία

сок (sc. τῆς βοτάνης Plut.)πρασιαί

αἱ Прасии
1) дем в атт. филе πανδιονίς Thuc.
2) город на вост. побережье Лаконии Thuc.πρασιὰς

λίμνη Прасийское озеро (в юго-зап. Фракии) Her.πρασιή

эп.-ион. = πρασιάπράσιμος

πράσῐμος
2
(ᾱ) выставляемый на продажу, продажный
ex. (ζῷα Plat.)πράσινος

πράσῐνος
2
(ᾰ) светло-зеленый
ex. (χρῶμα Plut.)πράσιον

(ᾰ) τό прасий (предполож. водоросль Caulerpa prolifera) Arst.πράσιος

2
(ᾰ) Plut. = πράσινοςπρᾶσις

ион. πρῆσις -εως продажа
ex. ὠνῇ τε καὴ πρήσι χρέεσθαι Her. — совершать куплю и продажу;
ἐπὴ πρήσι Her. — для продажи;
πρᾶσιν ποιεῖσθαι Plat. — совершать продажу, продаватьπρασοειδής

πρᾰσο-ειδής
2
Arst. = πράσινος


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика