Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 046

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 046
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 046) с русским переводом и комментариями.πῦρ

πῠρός τό (pl.: πυρά, dat. πυροῖς - поэт. πυροῖσι)
1) (тж. π. φλογός NT.) огонь, пламя
ex. νηυσὴ π. ἐμβάλλειν Hom. — поджигать (досл. метать огонь в) суда;
π. πνεῖν Soph. — извергать пламя;
ἐν πυρὴ γενοίατο! Hom. — пусть погибнут в огне!;
φλὸξ πυρὸς βάτου NT. — горящий терновый куст;
ἄνθρακες:
πυρός NT. — горящие уголья;
ὀφθαλμώ οἱ πυρὴ λάμπετον Hom. — глаза его горят огнем;
φεύγοντα καπνὸν εἰς π. ἐμπίπτειν погов. Plat. — избегая дыма, попасть в огонь (ср. из огня да в полымя);
π. ἐπὴ π. ἄγειν погов. Plat. — добавлять огонь к огню (ср. подливать масла в огонь);
εἰς π. ἅλλεσθαι погов. Xen. — прыгать в огонь (т.е. не отступать перед страшной опасностью);
μετά τινος διὰ πυρὸς βαδίζειν погов. Arph. — разделять с кем-л. любые опасности;
εἰς π. ξαίνειν погов. Plat. — чесать (шерсть) в огонь (ср. толочь воду в ступе)
2) погребальный костер
ex. (ἐνὴ πυρὴ θέμεναί τινα Hom.)
3) жертвенный огонь
ex. (θυηλὰς ἐν πυρὴ βάλλειν Hom.)
4) небесный огонь, молния
ex. (π. καὴ στεροπαί Soph.)
5) перен. жар, пыл, страсть
ex. (θάλπειν τῷ ἀνηκέστῳ πυρί Soph.)
διὰ πυρὸς μολεῖν или ἔρχεσθαί τινι Eur. — питать пламенную ненависть к кому-л.
6) (= τὸ θερμόν) температура пламени
ex. (ἕτερον τὸ χρυσοχοϊκὸν π. ἀποτελεῖ καὴ τὸ μαγειρικόν Arst.)πυρά

πῠρά
I.
(ᾰ) τά pl. к πῦρ
II.
(ᾱ), эп.-ион. πῠρή
1) костер Hom., Pind., Soph., Plat. etc.
2) жертвенник Her., Eur.
3) жертвенный огонь
ex. (πυρέν καίειν Her.)
4) могильный курган
ex. (Ἀχιλλέως Eur.)
5) огонь, огни, пламя
ex. (λαμπάδων Diod.)πυράγρα

πῠρ-άγρᾱ
ион. πῠράγρη кузнечные клещи Hom., Luc.πυραγρέτης

πῠρ-αγρέτης
-ου adj. m досл. служащий для извлечения из огня
ex. π. καρκίνος Anth. = πυράγραπυράγρη

πῠράγρη
ион. = πυράγραπυραίθουσα

πῠρ-αίθουσα
предполож. отверстие печи Hom.πυρακτέω

πῠρ-ακτέω
обжигать
ex. (ἐν πυρί, sc. μέγα ῥόπαλον Hom.)πυρακτόω

πῠρ-ακτόω
Diod., Plut., Luc. = πυρακτέωπυραλ(λ)ίς

πῠραλ(λ)ίς
-ίδος предполож. малиновка Arst.πυραμητός

πῡρ-ᾱμητός
уборка пшеницы Arst.πυράμια

τά Пирамии (город в Арголиде) Plut.πυραμιδόω

πῡρᾰμῐδόω
придавать форму пирамиды, pass. становиться пирамидальным Arst.πυράμινος

πῡράμινος
3
пшеничный
ex. (ἀθήρ Hes.)πυραμίς

πῡρᾰμίς
-ίδος (ῐδ) (егип.) архит. и мат. пирамида Her., Plat., Arst., Diod.πυραμοειδές

πῡρᾰμο-ειδές
τό пирамидальность, пирамидальная форма Sext.πυραμοειδής

πῡρᾰμο-ειδής
2
пирамидальный
ex. (κεφαλέ φυτῶν Arst.)πύραμος

πύρᾰμος
Пирам (река в вост. Киликии) Xen.πυραμοῦς

πῡρᾰμοῦς
-οῦντος досл. пирамунт (пшеничный пирог с медом, служивший премией), перен. приз Arph.πυράσιοι

πῡράσιοι
(ᾰ) οἱ жители города πύρασος Thuc.πύρασος

πύρᾰσος
(ῡ) Пирас (город в Фессалии) Hom.πυραυγής

πῠρ-αυγής
2
сверкающий огнем HH., Luc., Anth.πυραύστης

πῡρ-αύστης
-ου <αὔω I> летящий на огонь мотылек Aesch., Arst.πυργηδόν

πυργη-δόν
adv. в виде башни, т.е. четырехугольной колонной
ex. (ἀρηρότες Hom.)πυργηρέομαι

πυργ-ηρέομαι
быть окруженным или осажденным
ex. (στρατὸς πυργηρούμενος Aesch.)
πρὸς ἐχθρῶν π. Eur. — находиться во вражеском кольцеπυργίδιον

(ῐδ) τό башенка, вышка Arph.πύργινος

πύργῐνος
3
башенный, т.е. крепкий, как башня или городской
ex. (νομίσματα Aesch.)πυργίον

τό башенка, вышка Luc.πυργίσκος

ларчик (в форме башенки) Sext.πυργοδάϊκτος

πυργο-δάϊκτος
2
(ᾰ) разрушающий башни
ex. (πόλεμοι Aesch.)πυργομαχέω

πυργο-μᾰχέω
1) осаждать или атаковать башню Xen.
2) вести бой с башни Polyb., Plut.πύργος


1) городская башня Hom., Hes., Her., Eur., Plat. etc.
2) осадная башня Xen., Polyb.
3) башенка, вышка (для женщин, род светлицы или терема) Her.
4) (пирамидальный) футляр для игральных костей Anth.
5) перен. твердыня, оплот
ex. (π. Ἀχαιοῖς Hom. = αἴας)
τινὰ πύργον μέγαν ἔχειν Eur. — иметь в ком-л. могучего защитника
6) воен. «башня» (боевой порядок в форме четырехугольника)
ex. (Ἀχαιῶν Hom.)πύργος

Пиргос (город в южной часта Элиды) Her.πυργοῦχος

πυργ-οῦχος
основание или подставка для осадной башни (на корабле) Polyb.πυργοφορέω

πυργο-φορέω
носить башню, т.е. (о Рее-Кибеле) носить венец в виде зубчатой крепостной стены
ex. (ἐπὴ τῇ κεφαλῇ π. Luc.)πυργοφόρος

πυργο-φόρος
2
1) несущий (на спине) башню
ex. (ἐλέφαντες Plut.)
2) увенчанный зубчатым венцом
ex. (Ῥείη Anth.)πυργοφύλαξ

πυργο-φύλαξ
-ᾰκος (ῠ) хранитель (городских) башен Aesch.πυργόω

1) снабжать (крепостными) башнями, т.е. обносить стенами
ex. (θήβης ἕδος Hom.)
ὀχυρὰ πυργοῦσθαι Xen. — возводить у себя укрепления
2) снабжать боевой башенкой
ex. (ἐλέφας πυργωθείς Anth.)
3) возвышать, возвеличивать
ex. (τροίαν Eur.)
4) превозносить, восхвалять
ex. π. ἑαυτόν Men. — превозноситься;
πυργῶσαι ῥήματα σεμνά Arph. — нагромоздить высокопарные речи;
πυργοῦσθαι θράσει Eur. — хвалиться храбростью
5) раздувать, преувеличивать
ex. (τι Eur.)πυργώδης

πυργ-ώδης
2
башнеобразный
ex. πλὰξ π. Soph. — вершина высокой, как башня, скалыπύργωμα

-ατος τό воен. укрепление, твердыня Her., Aesch., Eur.πυργῶτις

-ῐδος adj. f имеющая вид башни или снабженная башнями
ex. (ὁρκάνα Aesch.)πυρδαής

πυρ-δᾰής
2
сожигательный, сжигающий
ex. π. πρόνοια Aesch. — намерение сжечь (об Ἀλθαίη, матери Мелеагра)πυρδαῆτιν


ex. (Aesch. - v. l. πυρδαῆ) acc. sing. f к πυρδαήςπυρεῖον

πῠρεῖον
ион. πυρήϊον τό горючий материал, pl. палочки для добывания огня (трением) HH., Soph., Plat., Theocr., Luc.πυρέσσω

πῠρέσσω
атт. πῠρέττω (pf. πεπύρεχα) быть в жару, лихорадить Eur., Arph., Aeschin., Arst. etc.πυρεταίνω

πῠρεταίνω
Luc. = πυρέσσωπυρετός

πῠρετός

1) палящая жара, зной Hom.
2) жар, горячка, лихорадка Arph., Plat. etc.
ex. οἱ διαλείποντες πυρετοί Arst. — перемежающиеся лихорадкиπυρετός

Пирет (приток Истра, предполож. нынешний Прут) Her.πυρέττω

πῠρέττω
атт. = πυρέσσωπυρετώδης

πῠρετ-ώδης
2
приносящий лихорадку
ex. (νότοι Arst.)πυρεύς

πῠρεύς
-έως предполож. жаровня Anth.πυρευτική

πῠρευτική
(sc. θήρα или ἄγρα) рыбная ловля с факелами Plat.πυρεύω

πῠρεύω
жечь, сжигать
ex. (ὕλην Plat.)πυρή

πῠρή
эп.-ион. = πυρά IIπυρήν

πῡρήν
-ῆνος косточка (плода), ядро
ex. (ἐλαίης Her.)
οἱ ἐκ τῶν δακτύλων πυρῆνες Arst. — финиковые косточкиπυρηναῖα

τά (sc. ὄρη) Пиренейские горы (между Галлией и Испанией) Plut.πυρήνεμος

πῠρ-ήνεμος
2
раздувающий пламя
ex. (ῥιπίς Anth.)πυρήνη

Пирена
1) кельтский город у истоков Истра Her.
2) Arst., Polyb., Plut., Anth. = πυρηναῖαπυρηνώδης

πῡρην-ώδης
2
косточковый
ex. (καρπός Arst.)πυρητόκος

πῠρη-τόκος
2
рождающий пламя, дающий искру
ex. (λίθος Anth.)πυρηφάτος

πῡρη-φάτος
2
уничтожающий, т.е. перемалывающий пшеницу
ex. (λάτρις δάματρος Anth.)πυρηφόρος

πῡρηφόρος
2
Hom., HH. = πυροφόροςπυρήϊον

πῠρήϊον
τό ион. = πυρεῖονπυρία

πῠρία
ион. πῠρίη
1) паровая баня Her., Arst., Plut.
2) котел Anth.
3) Arst. = πυρευτικήπυρίαμα

πῠρίᾱμα
-ατος τό горячий компресс, припарка Arst.πυριάτη

πῠριάτη
(ᾱ) молоко новотельного животного (коровы, козы, считавшееся лакомым напитком)
ex. (πυὸς καὴ π. Arph.)πυριατήριον

πῠριᾱτήριον
τό паровая баня, парильня Arst., Plut.πυρίβιος

πῠρί-βιος
2
(ρῐ) живущий в огне
ex. (ζῷα Diog.L.)πυρίβλητος

πῠρί-βλητος
2
мечущий пламя, т.е. жгучий
ex. (ἀκίδες Anth.)πυριγενέτας

πῠρῐγενέτᾱς
adj. дор. = πυριγενέτηςπυριγενέτης

πῠρῐγενέτης
дор. πῠρῐγενέτᾱς adj. Aesch. = πυριγενήςπυριγενής

πῠρῐ-γενής
2
1) рожденный в огне или из огня
ex. (δράκων Eur.)
2) обработанный огнем, закаленный на огне
ex. (στόμια Eur.)πυριγόνος

πῠρῐ-γόνος
2
рождающий пламя, огненный
ex. (γῆς φύσις Plat.)πυρίδαπτος

πῠρί-δαπτος
2
(ῐ) пожираемый огнем
ex. (λαμπάς Aesch.)πυρίδιον

πῠρίδιον
I.
(ρῐ) τό <πῦρ> огонек Plut.
II.
(ρῐ) τό <πυρός II> зернышко пшеницы Arph.πυρίη

πῠρίη
ион. = πυρίαπυριήκης

πῠρῐ-ήκης
2
с раскаленным острием
ex. (μοχλός Hom.)πυριθαλπής

πῠρῐ-θαλπής
2
нагретый на огне
ex. (ὕδωρ Anth.)πυρικαής

πῠρῐ-κᾱής
2
сожженный, выжженный
ex. (φρυγίη Anth.)πυρίκαυστα

πῠρί-καυστα
τά ожоги Arst.πυρίκαυστος

πῠρί-καυστος
2
(ρῐ) обожженный, обгоревший
ex. (σκῶλος Hom.)πυρίκαυτος

πῠρί-καυτος
2
(ῐ)
1) воспалительный
ex. (νοσήματα Plat.)
2) причиненный ожогом
ex. (τραῦμα Luc.)πυρικαύτωρ

πῠρῐ-καύτωρ
-ορος adj. m раскаленный
ex. (κύκλος Sext.)πυρικοίτης

πῠρῐ-κοίτης
2
хранящий огонь
ex. (νάρθηξ Anth.)πυριλαμπής

πῠρῐ-λαμπής
2
сияющий огнем, сверкающий (sc. σίδηρος Plut. - v. l. περιλαμπής; ἀστέρες Anth.)πυριμανέω

πῠρῐ-μᾰνέω
быстро воспламеняться, вспыхивать Plut.πυρίμαχος

πῠρί-μᾰχος
2
(ῐ) огнеупорный
ex. (λίθος Arst.)πύρινος

πύρῐνος
I.
3
(ῠ) <πῦρ>
1) огненный
ex. (ἄστρα Arst.; σῶμα Plut.; θώρακες NT.)
2) горячий
ex. πύριναι νύμφαι Anth. — горячие источники
II.
3
(ῡ) <πυρός II> пшеничный
ex. (στάχυς Eur.; ἄρτοι Xen.; πτισάνη Arst.)πυρίπνοος

πῠρί-πνοος
стяж. πῠρίπνους 2
(ῐ)
1) огнедышащий
ex. (ἀγέλη ταύρων Luc.)
2) пламенный
ex. (ζᾶλος Anth.)πυρισμάραγος

πῠρῐ-σμάρᾰγος
2
(μᾰ) бурнопламенный, страстный
ex. (πόθος Anth.)πυρίστακτος

πῠρί-στακτος
2
(ῐ) струящий пламя
ex. (πέτρα, sc. αἴτνη Eur.)πυρίτης

πῠρίτης
-ου (ῑ) adj. m работающий в огне или обожженный огнем
ex. (βάναυσος Luc.)
π. τέν τέχνην Luc. — кузнечный мастерπυριτόκος

πῠρῐτόκος
2
Anth. v. l. = πυρητόκοςπυριτρόφος

πῠρι-τρόφος
2
питающий пламя, т.е. раздувающий огонь
ex. (ῥιπίς Anth.)πυρίφατος

πῠρί-φᾰτος
2
(ῐ) уничтоженный огнем
ex. (πόλις Aesch.)πυριφλεγέθων

πῠρι-φλεγέθων
2, gen. οντος сверкающий огнем
ex. (ἔσοπτρον Plut.)πυριφλεγέθων

πῠριφλεγέθων
-οντος Пирифлегетонт, «Пылающий огнем» (одна из рек подземного царства) Hom., Arst., Plat.πυριφλεγής

πῠρι-φλεγής
2
пылающий, палящий, жгучий
ex. (καῦμα Xen.; ἥλιοι Plut.)πυριφλέγων

πῠρι-φλέγων
-οντος adj. m огнедышащий
ex. (λέων Eur.)πυρίφλεκτος

πυρί-φλεκτος
2
1) обожженный, обгорелый
ex. (κάμακες Aesch.)
2) огненный, пламенный
ex. (πόθοι Anth.)
3) опаленный завивкой
ex. (βοστρύχια Anth.)πυρίφλογος

πῠρί-φλογος
2
огненный, пылающий
ex. (ἡλίου βολαί Emped.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика