Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 050

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 050
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 050) с русским переводом и комментариями.κριθάω

κρῑθάω
(о лошади) объедаться ячменем, т.е. беситься от сытости
ex. (κριθῶν πῶλος Aesch.)κρίθεν

(ῐ) Pind. 3 л. pl. aor. pass. к κρίνωκριθέν

τό <part. pass. к κρίνω> решение Polyb.κριθή

κρῑθή

1) (преимущ. pl.) ячмень
ex. (πυροὴ καὴ κριθαί Hom., Arst.)
ἐκ κριθῶν μέθυ Aesch. и οἶνος ἐκ κριθέων Her. — ячменная брага (род пива);
κριθαὴ πεφρυγμέναι Thuc. — сушеный ячмень
2) Arph. = πόσθηκριθηΐς

κρῑθηΐς
-ΐδος (ῐδ) Anth. = κριθαίηκρίθην

Pind. aor. pass. к κρίνωκριθίασις

κρῑθίᾱσις
-εως (у лошадей) ячменная болезнь (от чрезмерного кормления ячменем) Xen.κριθιάω

κρῑθιάω
Xen., Arst. = κριθάωκριθίδιον

κρῑθίδιον
(ῐδ) τό ячменное зернышко, pl. немножко ячменя Luc.κριθίζω

κρῑθίζω
кормить ячменем Babr.κρίθινος

κρίθῐνος
3
(ρῑ) приготовленный из ячменя, ячменный
ex. (ἄρτος Xen., NT.; οἶνος Polyb.; πόμα Plut.)κριθολόγος

κρῑθο-λόγος
собиратель ячменя (у опунтиев, лицо, на обязанности которого лежало обеспечение жертвоприношений ячменем) Plut.κριθοτράγος

κρῑθο-τράγος
2
поедающий ячмень Arph.κριθοφαγία

κρῑθο-φᾰγία
ячменное питание, получение в пищу ячменного хлеба (вид наказания в римской армии) Polyb.κριθοφόρος

κρῑθο-φόρος
2
приносящий ячмень
ex. (χώρα Plut.)κριθώτη

Критота (город на Геллеспонте, впосл. καλλίπολις) Isocr., Dem.κρίκε

эп. 3 л. sing. aor. 2 к χρίζωκρικοειδής

κρῐκο-ειδής
2
кругообразный, округлый или кольцевидный
ex. (ἀτόμων σχήματα Plut.)κρίκος

(ῐ)
1) кольцо
ex. ἐπὴ κρίκον ἕστορι βάλλον Hom. (запрягая коней), они надели кольцо на (яремный) стержень;
οἱ τῶν ἱστίων κρίκοι Her. — парусные кольца (для укрепления парусов и снастей)
2) кольцо, перстень Arst., Sext.
3) браслет Plut.κρῖμα

-ατος τό <κρίνω> решение, приговор, тж. суждение Polyb., NT., Chrysippus ap. Plut., Sext.
ex. οὐκ εὔκριτον τὸ κ. Aesch. — решение (тут) нелегкоκρίμησος

Plut. = κριμισ(σ)όςκριμισ(σ)ός

κρῑμῑσ(σ)ός
Кримис (река в Сицилии; в 339 г. до н.э. Тимолеонт разбил здесь войско карфагенян) Diod.κρῖμνον

или κρίμνον τό
1) мука грубого помола Arst., Plut.
2) хлеб из муки грубого помола Anth.κριμνώδης

κριμν-ώδης
2
похожий на муку крупного помола, крупнозернистый
ex. (ἐλλέβορος Sext.)
κει κριμνώδη κατανίφοι Arph. — даже когда шел крупный снегκρινθείς

эп. part. pass. к κρίνωκρίνινος

3
(ρῐ) приготовленный из лилий
ex. (μύρον Polyb.)κρίνον

(ῐ) τό (pl.: ион. nom. κρίνεα, dat. κρίνεσι) лилия (вообще)
ex. (в отличие от λείριον, обозначающ. преимущ. белая лилия) Her., Arph. etc.κρίνω

(ῑ) (pf. κέκρῐκα; med.: aor. ἐκρῑνάμην, pf. κέκρῐμαι; pass.: aor. ἐκρίθην с ῐ - дор. κρίθην, pf. κέκρῐμαι, эп. part. κρινθείς)
1) отделять, разделять
ex. (καρπόν τε καὴ ἄχνας Hom.)
2) разделять, распределять или выстраивать
ex. (ἄνδρας κατὰ φῦλα Hom.)
3) различать
ex. (τούς τε ἀγαθοὺς καὴ τοὺς κακούς Xen.; τὸ ἀληθές τε καὴ μή Plat.)
4) выбирать, избирать ex. (φῶτας ἀρίστους, τινὰ ἐκ πάντων Hom.); выбирать, оказывать предпочтение, предпочитать
ex. (ἄφθονον ὄλβον Aesch.; τὸν Ἀπόλλω πρὸ μαρσύου Plat.)
τὰ ὑφ΄ ὑμῶν κριθέντα Isocr. — то, что вами одобрено
5) разбирать
ex. (δίκην Her.; κρίσιν Plat.)
κ. τὰς θεάς Eur. — разбирать спор богинь
6) (раз)решать, улаживать
ex. (νείκεα Hom.)
κρίνεσθαι δίκῃ Thuc. — разрешать свой спор в порядке арбитража
7) выносить решение, постановлять
ex. (περί τινος Plat.)
κ. ψήφῳ Thuc. — решать на основании поданных голосов;
σκολιὰς θέμιστας κ. Hom. — выносить неправильные решения;
πράσσειν τὸ κριθέν Polyb. — выполнить решение (задуманное);
τὰ κεκριμένα Arst., NT. — решения, постановления
8) приходить к заключению, делать вывод
ex. κρίνω σε νικᾶν Aesch. — я прихожу к заключению, что ты одержал верх
9) судить, обвинять
ex. (κ. τινὰ περὴ προδοσίας Isocr.)
κ. θανάτου Xen. — выносить смертный приговор;
κρίνεσθαι κρίσιν θανάτου, κρίνεσθαι περὴ θανάτου Dem. и κρίνεσθαι θανάτου Thuc. — быть обвиняемым в тягчайшем преступлении (угрожающем смертной казнью);
κρίνων Dem. — судья, обвинитель;
κρινόμενος Aeschin. — обвиняемый, подсудимый;
κριθῆναί τινι NT. — судиться с кем-л.
10) осуждать, приговаривать
ex. ὁκεκριμένος Aeschin. — осужденный
11) судить, полагать, считать
ex. (τινὰ θεοῖσι ἰσούμενον Soph.; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις ἀγαθὸν εἶναι πλοῦτον; Plat.)
Ἑλλήνων κριθεὴς ἄριστος Soph. — слывущий лучшим из греков
12) испытывать, проверять
ex. (ἀσπὴς πολέμῳ κεκριμένη Anth.)
13) толковать, истолковывать, объяснять
ex. (ἐνύπνιον Her.; med. ὀνείρους Hom.)
14) определять
ex. (τῇ γλώττῃ τέν ἐν τοῖς ἐδεστοῖς ἡδονήν Arst.)
οὖρος κεκριμένος Hom. — ветер определенного направления, т.е. постоянный
15) расспрашивать, выпытывать
ex. (μέ κρῖνε, μέ ἐξέταζε Soph.)
κ. καὴ ἐξελέγχειν (sc. τινά) Soph. — допрашивать и изобличать кого-л.
16) med. состязаться, бороться
ex. κ. Ἄρηϊ Hom. — вести бой, сражаться;
κ. τιτήνεσσι Hes. — сражаться с Титанами;
κ. περὴ ἀρετῆς Her. — спорить о доблести;
οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα Eur. — об этом я не буду больше спорить с тобой
17) физиол. выделять, выводить из организма
ex.
τὰ χρινόμενα κάτω Arst. — выделенияκριοβόλος

κρῑο-βόλος
2
убивающий барана
ex. κ. τελετή Anth. — принесение в жертву баранаκριοκοπέω

κρῑο-κοπέω
разбивать ударами тарана, таранить
ex. (τοὺς πύργους Polyb.)κριοπρόσωπος

κρῑο-πρόσωπος
2
с бараньим лицом
ex. (ἄγαλμα τοῦ διός Her.; ζεύς Luc.)κριός

κρῑός

1) баран Hom., Her. etc.
2) стеноломное орудие, таран
ex. (μηχαναὴ καὴ κριοί Xen.)
3) созвездие Овна Plut.κριοῦ

κρῑοῦ
μέτωπον τό Бараний Лоб (мыс на Крите) Anth.κριοφόρος

κρῑο-φόρος
2
несущий таран, снабженный тараном
ex. (χελῶναι Diod.)κρῖσα

ион. κρίση Криса (город в Фокиде со святилищем Аполлона Дельфийского) Hom.κρισαῖος

3
крисский Her., Thuc.κρίση

ион. = κρῖσακρίσιμος

κρίσῐμος
2
(ρῐ) решающий, переломный, критический
ex. (ἡμέρα Arst.; φάος Anth.)κρίσις

-εως, ион. ιος (ρῐ) (ион. dat. κρίσι)
1) разделение, различение
ex. (τῶν διαφερόντων Arst.)
2) суждение, мнение
ex. (ἐπαινέειν τέν κρίσιν τινός Her.; κ. οὐκ ἔστιν ἀληθής Soph.)
τέν κρίσιν περί τινος ποιεῖσθαι Arst. — иметь суждение о чем-л.
3) суд, решение, приговор
ex. ἐν θεῶν κρίσει Aesch. — по приговору (т.е. повелению) богов;
τῶν ὅπλων κ. Plut. — решение об оружии (убитого Ахилла)
4) суд, судебное разбирательство
ex. τῷ πλήθει μεταδιδόναι τῆς κρίσεως Plat. — дать народу право участия в судебном разбирательстве;
τὸ μετέχειν κρίσεως καὴ ἀρχῆς Arst. — участие в судебной и административной жизни;
προκαλεῖν τινα ἐς κρίσιν περί τινος Thuc. — привлекать кого-л. к судебной ответственности за что-л.;
καθιστάναι ἑαυτὸν ἐς κρίσιν Thuc. — добровольно предстать перед судом
5) состязание, спор
ex. (τῶν μνηστήρων Her.)
τόξου κ. Soph. — состязание в стрельбе из лука
6) спор, тяжба
ex. (θεῶν ἔρις τε καὴ κ. Plat.; ψευοομαρτυριῶν κρίσεις Arst.)
7) выбор, избрание
ex. (τῶν ἀξίων Arst.)
8) исход, окончание:
ex. (τὸ μηδικὸν ἔργον) δυοῖν ναυμαχίαιν καὴ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τέν κρίσιν ἔσχεν Thuc. исход (персидской) войны был быстро решен двумя морскими и двумя сухопутными сражениями; μάχη κρίσιν οὐ λαβοῦσα Plut. безрезультатное сражение
9) (ис)толкование
ex. (κρίσεις ἐνυπνίων Plut.)
10) переломный момент, кризис
ex. (αἱ τῶν νόσων κρίσεις Arst.)κρίταλλα

τά Криталлы (город в Каппадокии) Her.κριτέον

adj. verb. к κρίνωκριτήριον

κρῐτήριον
τό
1) способность различения, средство суждения, мерило, критерий
ex. (τὸ κ. τινος ἐν ἑαυτῷ ἔχειν Plat.; τὸ αἰσθητήριον καὴ κ. τῶν χυμῶν Arst.; τούτων κ. αἴσθησίς ἐστιν Plut.)
2) судилище, суд
ex. (κοινὸν ἐκ πάντων τῶν Ἑλλήνων κ. Polyb.; ἕλκειν τινὰ εἰς κριτήρια NT.)
3) судебное дело, тяжба
ex. (κριτήρια βιωτικά NT.)κριτής

-οῦ
1) умеющий (рас)судить, третейский судья, арбитр
ex. (κριτήν τινα αἱρεῖσθαι Aesch.; κ. χορῶν καὴ πάσης μουσικῆς Plat.)
κ. ἀπὸ τοῦ ἴσου Thuc. — имеющий справедливое суждение
2) редко ( = δικαστής) судья Aeschin., NT.
3) истолкователь
ex. (ἐνυπνίων Aesch.)
4) сторонник
ex. πάντα εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας Arst. — все эти (направления) нашли (себе) кое-каких сторонниковκριτίας

-ου Критий
1) сын Дропида, современник и родственник Солона, дед Крития Младшего по мужской линии и прадед Платона по женской Plat.
2) ученик Горгия и Сократа, внук предыдущего, оратор и поэт, ставший во главе афинской олигархической партии, а в 404 г. до н.э. - один из «тридцати тираннов»; в том же году он пал в битве при Мунихии; его именем назван диалог Платона «О древнем мире»κριτική

κρῐτῐκή
(sc. τέχνη) способность разбирать, критика Plat.κριτικόν

κρῐτῐκόν
τό способность различения, умение разбираться, критический дар Arst.κριτικός

κρῐτῐκός
I.
3
1) способный к различению, умеющий разбираться
ex. ( γεῦσις, δύναμις Arst.)
2) судебный, судейский
ex. (ἀρχή Arst.)
3) судящий
ex. (ἐνθυμήσεων καὴ ἐννοιῶν καρδίας NT.)
4) мед. решающий, переломный, кризисный
ex. (ἱδρώς)
5) установленный на определенные дни
ex. (ἀσιτίαι Plut.)
II.
производящий разбор (языка или литературных произведений), критик Plat., Luc.κριτόλαος

κρῐτόλᾱος
Критолай
1) родом из Фаселиды в Ликии, философ, ученик Аристона Кеосского и, по его смерти, глава перипатетической школы; вместе с Карнеадом и Диогеном был в 155 г. до н.э. отправлен с посольством в Рим Plut.
2) полководец Ахейского союза, потерпевший решительное поражение от Метелла в 147 г. до н.э. Polyb.κριτός

κρῐτός
3
1) выбранный, избранный
ex. (αἰσυμνῆται Hom.; κτῆμα Soph.)
2) отборный, лучший
ex. (λαὸς Ἀχαιῶν Hom.; γένος Pind.)κρίτων

-ωνος Критон (афинянин, друг Сократа; его именем назван диалог Платона «О долге»)κριωεύςι

εως adj. m происходящий из дема κριωά (в филе Ἀντιοχίς) Dem.κριῶθεν

κριῶ-θεν
adv. из дема κριωά Arph.κροαίνω

(= κρούω) бить, ударять
ex. (ἵππος πεδίοιο κροαίνων Hom.)
κ. πλήκτρῳ μέλος Anacr. — играть (на лире), ударяя плектромκρόβυζοι

οἱ кробизы (фракийское племя) Her.κροίσειος

adj. m крезов(ский)
ex. (στατῆρες Plut.)κροῖσος

Крез, правильнее Крес (сын Алатта, последний царь Лидии 560-546 гг. до н.э.) Her., Thuc. etc.κρόκα

acc. к *κρόξκροκάλη

(ᾰ)
1) голыш, галька
ex. αἰών μ΄ ἔτριψεν κροκάλαις ἴσον Anth. — время обточило меня словно (море) гальку
2) тж. pl. морской берег, взморье
ex. (σικελική Anth.)
παρὰ κροκάλαις Eur. — на берегу моряκρόκεος

2
шафранового цвета, шафранный
ex. (εἷμα Pind.; πέπλος, πέταλα Eur.)κρόκες

αἱ pl. к *κρόξκρόκη


1) уток
ex. εὐθυπλοκία κρόκης καὴ στήμονος Plat. — прямое переплетение утка и основы
2) нить
ex. (κ. ῥαγεῖσα Plut.)
ἀπὸ λεπτῆς κρόκης ἀπηρτῆσθαι погов. Luc. — висеть на волоске
3) шерстяное волокно, шерсть
ex. (θαλλοῖσιν ἢ κρόκαισιν ἐρέφειν Soph.)
4) pl. ткань
ex. (μαλακαὴ κρόκαι Pind.)
5) pl. галька, голыш
ex. (περὴ τοὺς αἰγιαλούς Arst.)κροκήϊος

3
HH. = κρόκεοςκροκίας

κροκίᾱς
-ου adj. m Plut. = κρόκεοςκρόκινος

κρόκῐνος
3
шафранный
ex. (μύρον Anth.)κροκόβαπτος

κροκό-βαπτος
2
окрашенный в цвет шафрана
ex. (εὔμαρις Aesch.)κροκοβαφής

κροκο-βᾰφής
2
пожелтевший, желтый
ex. κ. σταγών Aesch. — обесцвеченная, т.е. застывшая от ужаса, кровьκροκόδειλος


1) (тж. κ. χερσαῖος Arst.) ящерица Her.
2) (тж. κ. ποτάμιος Arst.) крокодил Her. etc.
3) «крокодил» (вид софизма: крокодил обещает матери вернуть похищенного ребенка, если она отгадает его намерение; мать говорит: «ты не вернешь мне его»; крокодил доказывает, что, независимо от истинности или неистинности этого положения, он не должен вернуть ребенка, а мать доказывает, что в обоих случаях он должен вернуть его) Luc.κροκοδείλων

πόλις Крокодилополь (город в Среднем Египте на Меридском оз., к юго-зап. от Мемфиса) Her., Diod.κροκοειδής

κροκο-ειδής
2
цвета шафрана
ex. (καρποί Arst.)κροκόεις

I.
-όεσσα -όεν шафранно-желтый
ex. (στολίς Eur.; καρπός Theocr.; κισσός, χιτών Anth.)
II.
(sc. χιτών) платье шафранного цвета Arph.κροκονητική

κροκο-νητῐκή
(sc. τέχνη) искусство прядения утка Plat.κροκόπεπλος

κροκό-πεπλος
2
одетый в покрывало шафранно-желтого цвета
ex. (Ἠώς Hom.; Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Hes.)κρόκος

тж. pl. крок(ус), шафран Hom., HH. etc.κροκόττας

κροκόττᾱς
-ου крокотт (индийский хищный зверь, предполож. - разновидность гиены) Diod.κροκόω

обвивать
ex. (κισσῷ μέτωπον κεκροκωμένον ἔχειν Anth.)κροκύλεια

(ῠ) τά Крокилии (остров близ Итаки, подвластный Одиссею) Hom.κροκύλιον

τό Крокилий (город в Этолии) Thuc.κροκύς

-ύδος
1) клочок шерсти Her., Luc., Plut.
ex. τὰς κροκύδας ἀφαιρεῖν Arph. — снимать пушинки, т.е. окружать подобострастием
2) pl. шерсть, шерстяная или пуховая подстилка
ex. (κοιμωμένη πορφυρέων ἐπὴ κροκύδων Anth.)κροκώδης

κροκ-ώδης
2
похожий на уток
ex. (διάνημα Plat.)κροκωτίδιον

(ῐδ) τό плащ шафранного цвета Arph.κροκωτός

I.
3
окрашенный шафраном или в цвет шафрана
ex. (σπάργανον Pind.)
II.
(sc. χιτών или πέπλος) платье или плащ шафранного цвета Arph., Luc.κροκωτοφορέω

κροκωτο-φορέω
носить платье цвета шафрана
ex. (κροκωτοφοροῦσα καὴ κεκαλλωπισμένη Arph.)κροκωτοφόρος

κροκωτο-φόρος
2
носящий одеяние шафранного цвета Plut.κρόμμυον

κρόμμῠον
эп. κρόμυον τό бот. лук (Allium сера) Hom., Her., Arph. etc.
ex. κρόμμυα ἐσθίειν Diog.L. — есть лук, перен. плакатьκρομμυοξερυγμία

v. l. = κρομμυοξυρεγμίακρομμυοξυρεγμία

κρομμυ-οξῠ-ρεγμία
v. l. κρομμυοξερυγμία отрыжка от лука Arph.κρομμύων

-ωνος Кроммион (город в Мегариде, на берегу Саронского залива, впосл. отошедший к Коринфу) Thuc., Xen.κρομμυώνιος

3
кроммионский Plat., Plut.κρόμυον

τό эп. = κρόμμυονκρονία

(sc. πέτρα) Anth. = κρόνιονκρόνια

τά (sc. ἱερά)
1) Кронии (празднества в честь Крона в Афинах в 12-й день месяца Ἑκατομβαιών, см. κρόνιος I, 2 Dem.; 2) римск. праздник Сатурналий Plut.κρονιάς

-άδος (ᾰδ) adj. f посвященный Крону (римск. Сатурну)
ex. κρονιάδες ἡμέραι Plut. — Сатурновы дни, Сатурналииκρονίδης

дор. κρονίδᾱς -ου (ῐ) (gen.: ион. κρονίδεω, дор. κρονίδαο; дор. dat. κρονίδᾳ; дор. gen. pl. κρονιδᾶν) Кронид, сын Крона, т.е. Зевс; κ. βύθιος - см. βύθιοςκρονικός

3
1) восходящий к временам Крона, ирон. страшно старый, древний
ex. (ἄνθρωπος Luc.)
λῆμαι κρονικαί Arph. — старинные предрассудки;
ἔτι τούτων κρονικώτερα Plat. — и не такое еще старье
2) посвященный Крону (римск. Сатурну)
ex. κρονικέ ἑορτή Plut. — Сатурналии;
κ. ἀστήρ Anth. — планета Сатурнκρόνιον

τό (sc. ὄρος) Кроний (гора близ Олимпии в Элиде с храмом Крона) Pind., Xen.κρόνιος

I.
3
1) происходящий от Крона
ex. (παῖς Aesch.)
2) посвященный Крону
ex. μέν κρόνιος Plut. — месяц Крона, т.е. Ἑκατομβαιών (см. κρόνια 1)
3) восходящий ко временам Крона, древний, старинный
ex. κρονίων ὄζειν Arph. — отдавать глубокой стариной
II.
Кроний, сын Крона, т.е. Зевс Pind.κρόνιππος

κρόν-ιππος
<κρόνιος I, 3> бран. старая кляча Arph.κρονίων

-ωνος, эп. ονος (ῑ) Кронион, сын Крона, т.е. Зевс Hom. etc.κρονόληρος

κρονό-ληρος
старый болтун Plut.κρόνος


1) Крон(ос) (младший из Титанов, сын Урана и Геи, отец Реи, Деметры, Геры, Гадеса, Посидона и Зевса, а тж. Киклопов; оскопив Урана, захватил власть над миром, но сам был низложен и сменен Зевсом; у Hom. ἀγκυλομήτης «хитрый»; с ним отожд. италийский Saturnus)
2) выживший из ума старик, старый дурень Arph.
3) планета Сатурн Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика