Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 028

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 028
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 028) с русским переводом и комментариями.καχυποτοπέομαι

καχ-υποτοπέομαι
(или κάχ΄ - т.е. κακὰ - ὑποτοπέομαι) подозревать дурное Arph.καχυπότοπος

κᾰχ-υπότοπος
2
подозревающий дурное, подозрительный, недоверчивый
ex. (Plat. - v. l. к καχύποπτος)κάψις

-εως быстрое проглатывание
ex. κάψει πίνειν Arst. — выпивать залпомκάω

(ᾱ) атт. = καίωκάϋστρος

Каистр (река, протекающая через Лидию и Ионию) Anacr. etc.κε

(перед гласными κέν, дор. κά (ᾱ), с элизией κ΄, перед придыханием χ΄) эп.-ион. энклитич. частица, близкая к ἄν и приблиз. соотв. русск. бы, если, ли, пожалуй (с оттенком недостоверности, условности, возможности, предположительности, колебания или пожелания; строится с ind., conjct. и opt., редко с inf.)
ex. ὥς κέν τις φαίη Hom. — так что можно было бы подумать;
ἀλλά κε, κεῖνα ἰδών, ὀλοφύραο θυμῷ Hom. — но видя это, ты застонал бы в душе;
ἔνθα κ΄ ἄϋπνος ἀνέρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς Hom. — там обходящийся без сна человек получал бы двойной заработок;
τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις Hom. — ему, если он победит, ты и будешь наречена милой супругой;
τῷ νῦν μηδὲ σὺ κεῦθε νοήμασι, ὅττι κε σ΄ εἴρωμαι Hom. — а потому ничего не скрывай в мыслях, если я тебя о чем-л. спрошу;
οὐκ οἶδ΄, εἴ κεν μ΄ ἀνέσει θεός, ἤ κεν ἁλώω αὐτοῦ ἐνὴ τροίῃ Hom. — не знаю, отпустит ли меня (живым) бог, или я погибну здесь в Трое;
σοὴ δὲ θωέν ἐπιθήσομεν, ἥν κ΄ ἐνὴ θυμῷ τίνων ἀσχάλλῃς Hom. — на тебя же мы наложим кару, которая будет, мы уверены, тяжка твоей душе;
ὅττι τάχιστα εἴδομεν, ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ Hom. — чтоб нам поскорее узнать, кому Олимпиец дарует славу;
ὥς κέν οἱ γαῖα χάνοι! Hom. — о, если бы под ним земля разверзлась!κεάδης

-ου, эп. αο (ᾰδ) Кеад, сын Кея, т.е. τροίζηνος Hom.κεάζω

<κείω II> (aor. κέᾰσα и (ἐ)κέασσα; pass.: aor. κεάσθην, part. pf. κεκεασμένος)
1) колоть, раскалывать
ex. (ξύλα χαλκῷ Hom.)
2) разрубать, пробивать
ex. (ὀστέα Hom.)
3) разбивать, разламывать
ex. (νῆα κεραυνῷ Hom.)κέαρ

κέᾰρ
κέαρος τό Hom., Pind., Trag. = κῆρκέαρ...

κῆρ, κέαρ
τό (у Hom. только nom.- acc. sing. и изредка dat. κῆρι; позднее только κέαρ)
1) сердце
ex. λάσιον κ. Hom. — мужественное сердце;
ἐνὴ στήθεσσι φίλον κ. τείρει Hom. — в груди щемит сердце;
ἀχνύμενος κ. Hom. — с тяжелым сердцем;
(πέρι) κῆρι φιλεῖν Hom. — любить всем сердцем;
πέρι κῆρι ἀπέχθεσθαί τινι Hom. — быть крайне ненавистным кому-л.;
τὸ κέαρ εὐφράνθην Arph. — я возрадовался сердцем
2) чувства, душа, нрав
ex. ἐπιγνάμψασα φίλον κ. Hom. (Гера умолкла), поборов свои чувства;
μετὰ σὸν καὴ ἐμὸν κ. Hom. — тебе и мне по душе;
κ. ἀπαράμυθον Aesch. — непреклонный нравκέαται

эп.-ион. (= κεῖνται) 3 л. pl. praes. к κεῖμαικέατο

эп.-ион. (= ἔκειντο) 3 л. pl. impf. к κεῖμαικέβης

-ητος Кебет (фиванец, ученик Сократа) Plat., Xen.κεβλήπυρις

κεβλή-πῠρις
-εως <κεβλή = κεφαλή> красноголовка (птица) Arph.κεβρήν

-ῆνος Кебрен (город и река в Троаде) Xen., Dem. etc.κεβρήνιος

житель города Кебрен Hom.κεβρηνίς

-ίδος adj. f кебренская
ex. (νύμφη Anth.)κεγχραμίς

κεγχρᾰμίς
-ίδος (ῐδ) фиговое зернышко Arst.κεγχρεαί

или κεγχρέαι -ῶν αἱ Кенхреи (порт Коринфа в Саронском заливе) Xen., NT.κεγχρεία

Aesch. v. l. = κερχνείακεγχρεια

и κεγχρειαί αἱ Thuc. = κεγχρεκίκεγχρεία...

κερχνεία, κεγχρεία
Керхния (источник близ Лерны) Aesch.κεγχρεών

-ῶνος мастерская для дробления металлической руды Dem.κεγχρηία

или κεγχρίς -ίδος предполож. птица просянка Arst.κεγχριαῖος

3
размером с просяное зерно
ex. (κ. τὸ μέγεθος Luc.)κεγχρῖτις

I.
-ιδος adj. f просовидная, т.е. (предполож.) с мелкозернистой кожицей
ex. (ἰσχάς Anth.)
II.
-ιδος кенхритис (целебное растение, применявшееся обычно для лечения душевных болезней) Plut.κεγχροβόλοι

κεγχρο-βόλοι
οἱ сеятели проса (баснословное племя) Luc.κέγχρος


1) тж. pl. просо Hes., Her. etc.
2) просяное зерно
ex. σπέρμα ὅσον κ. τὸ μέγεθος Her. — семя величиною с просяное зерно
3) pl. рыбья икра Her.κεγχρώματα

κεγχρώμᾰτᾰ
τά мелкие отверстия
ex. ἀσπίδων κ. Eur. — смотровые отверстия (вдоль края) щитовκεδάννυμι

κεδάννῡμι
(aor. ἐκέδασσα, aor. pass. ἐκεδάσθην) эп. (= σκεδάννυμι)
1) рассеивать, разгонять
ex. (Ἀχαιούς, τρώων φάλαγγας Hom.)
κεδασθέντες κατὰ νῆας Hom. (ахейцы), разойдясь к своим кораблям;
κεδασθείσης ὑσμίνης Hom. — в рассыпном бою
2) разламывать, разбивать, сносить
ex. (γεφύρας Hom.)
3) накидывать
ex. (κρήδεμνον εἴς τινα κεδαννύμενον Anth.)κεδνός

3
1) заботливый, добрый
ex. (τοκῆες Hom.)
2) преданный, верный
ex. (ἀμφίπολος, ἄλοχος Hom.)
κεδνὰ ἰδυῖα Hom. — верная долгу, честно преданная (Эвриклея)
3) почтенный, уважаемый
ex. (ἄναξ Hom.; στρατόμαντις Aesch.)
4) дельный, отличный
ex. (οἰακοστρόφος Aesch.)
5) доблестный, храбрый
ex. (Ἀστακοῦ τόκος Aesch.)
6) любимый, дорогой
ex. (οἱ κεδνότατοι καὴ φίλτατοι Hom.; παρθένος Pind.)
7) добродетельный, достойный
ex. (ἤθεα Hes.)
8) разумный, мудрый
ex. (βουλεύματα, ἐφετμαί Aesch.)
9) радостный, счастливый
ex. εἰπεῖν κεδνά Aesch. — сообщить радостные вестиκεδρεῖαι

-ῶν αἱ Кедреи (город в Карии) Xen.κεδρείπολις

-ιος v. l. = κεδρόπολιςκεδρία

ион. κεδρίη кедровая смола Her., Diod.κέδρινον

κέδρῐνον
τό (sc. ἔλαιον) кедровое масло Arst.κέδρινος

κέδρῐνος
3
сделанный из кедра, кедровый
ex. (θάλαμος Hom.; δόμοι Eur.; ξύλα Diod.)κεδρίς

-ίδος кедровый орех Arph.κεδρόπολις

-ιος Кедрополь (старое название части Фракии) Arst.κέδρος


1) кедр
ex. τὸ ἀπὸ κέδρου ἄλειφαρ Her. (благовонное) кедровое масло
2) кедровый гроб
ex. (ἐν τῇ κέδρῳ θάψαι παῖδα Eur.)
3) кедровый ящик Theocr.
4) кедровое масло
ex. (τῇ κέδρῳ ἀλείφειν Luc.)κεδρόω

бальзамировать кедровым маслом
ex. (κεφαλήν τινος Diod.)κεδρών

-ῶνος Кедрон (речка близ Иерусалима NT. - v. l. οἱ κέδροι)κεδρωτός

3
построенный из кедра, кедровый
ex. (τέραμνα Eur.)κέεσθαι

ион. inf. к κεῖμαικέεται

ион. 3 л. sing. praes. к κεῖμαικέηται

3 л. sing. praes. conjct. к κεῖμαικεἰ

in crasi = καὴ εἰκειάμενος

см. κηάμενος...κείαντες

см. κήαντες...κείατο

эп. 3 л. pl. impf. к κεῖμαικεῖθεν

adv. эп.-ион. = ἐκεῖθενκεῖθι

adv. эп.-ион. = ἐκεῖθικεῖμαι

(impf. ἐκείμην, fut. κείσομαι)
1) лежать, покоиться
ex. (ἐνὴ μεγάροις Hom.; ἐν τάφῳ Aesch.; ἐν κλίνῃ Isocr.)
ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά NT. — многолетние запасы добра
2) лежать (в прахе), быть поверженным
ex. (αἴας νεοσφαγές κεῖται Soph.; ἐπανορθοῦν εἴ τι τῆς πόλεως ἔκειτο Plat.)
3) пребывать, находиться, быть погруженным
ex. (ἐν κακοῖς Eur.)
εἰς ἀνάγκην κ. Eur. — быть связанным необходимостью;
πάντων κ. ἐν στόμασιν Anth. — быть у всех на устах;
ἐνὴ φρεσὴ κ. Hom. — тяготить (досл. лежать на) сердце;
θεῶν ἐν γούνασι κεῖται Hom. — это - во власти (досл. на коленях у) богов
4) находиться во власти, зависеть
ex. ἐν ὑμῖν κείμεθα Soph. — мы в вашей власти
5) лежать, простираться, быть расположенным
ex. (εἰν ἁλί Hom.; ἐν πεδίῳ μεγάλω Her.; τῆς Ἰταλίας καὴ σικελίας ἐν παράπλῳ Thuc.; πρὸς ἄρκτον Arst.; πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη NT.)
πόλις αὐτάρκη θέσιν κειμένη Thuc. — город, занимающий выгодное положение
6) стоять, помещаться
ex. ἕλε δίφρον κείμενον Hom. (Телемах) взял стоявший (рядом) стул;
δύο τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην Lys. — два стола стояли перед коллегией Тридцати;
ἤδη καὴ ἀξίνη πρὸς τέν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται погов. NT. — топор уже находится у корней деревьев, т.е. близок решающий час
7) быть учрежденным, положенным, установленным
ex. (πάντα ὁπόσα κεῖται, νόμιμα παρὰ νομοθέτου Plat.; δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δέ NT.)
πάτρια ἔθη κείμενα Plat. — заведенные предками обычаи;
ἄλλ΄ ἐπ΄ ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ погов. Eur. ap. Plut. — каждой болезни - свое лекарство;
τῷ οὔνομα κεῖται δύρας Her. — имя ей (т.е. этой реке) - Дир;
ὡμολογημένον ἡμῖν κεῖται Plat. — между нами достигнуто соглашение (в том, что);
ταῖς κειμέναις ζημίαις ἔνοχος γενέσθαι Lys. — подвергнуться положенным (по закону) наказаниям;
τὰ ἐν γράμμασι τεθέντα καὴ κείμενα Plat. — писаные законоположения;
τοῦτο κείσθω διηπορημένον Plat. — пусть это останется под сомнением;
κείσθω τὸ α παντὴ τῷ γ ὑπάρχειν Arst. — положим, что А содержится во всяком Г;
τὸ κείμενον Arst. — допущение, (пред)положение;
μέ κινεῖν εὖ κείμενον погов. Plat. — не затрагивать рискованных вопросов
8) находиться в (том или ином) положении, обстоять
ex. εὖ κειμένων τῶν πρηγμάτων Her. — при благоприятном положении вещей;
ἀνατεὴ κ. Soph. — оставаться безнаказанным;
εἰσορῶν, ὡς πάντα δεινὰ κἀπικινδύνως βροτοῖς κεῖται Soph. — учитывая, как все страшно и опасно для людей
9) (о деньгах) быть вложенным, быть внесенным, лежать
ex. πολλὰ χρήματα ἐπὴ τῇ τούτου τραπέζῃ κεῖται Isocr. — много денег вложено в его меняльную лавку
10) возникнуть, быть
ex. (τί ἢ λαβδακίδαις ἢ τῷ πολύβου νεῖκος ἔκειτο; Soph.)κειμήλιον

τό
1) бережно хранимое достояние, ценность, сокровище
ex. (κειμήλια ταῦτα σῳζέσθω Soph.; κειμήλια βασιλικά Plut.)
τῆ νῦν, καί σοι τοῦτο κ. ἔστω Hom. — возьми же (эту чашу), и пусть будет она тебе памятью
2) имущество, состояние
ex. (κειμήλιά τε πρόβασίς τε Hom.)κειμήλιος

2
бережно хранимый, оберегаемый:
ex. (δῶρα ἐν οἴκῳ κειμήλια κεῖται Hom.)
πατέρ ὅτῳ καὴ μήτηρ ἐν οἰκίᾳ κεῖνται κειμήλιοι Plat. — у кого отец и мать покоятся дома как драгоценное сокровищеκεῖνος

κείνη, κεῖνο эп.-ион. = ἐκεῖνοςκεινός

3
эп.-ион. = κενόςκεινόω

ион. = κενόωκεῖος

3
родом с острова Кеос, кеосский Arph.κειρία


1) тесьма, жгут или ремень (sc. τῆς χαμεύνης Arph.)
ex. κειρίαις, ἀλλὰ μέ σανίσι, τῶν στρωμάτων ἐπιβαλλομένων Plut. (при этом для Алкивиада) постель накладывалась на (натянутые) ремни, а не на доски
2) (погребальная) лента или пелена
ex. (τεθνηκὼς δεδεμένος κειρίαις NT.)κειριάδαι

-ῶν αἱ Кириады (дем в атт. филе Ἱπποθωντίς) Dem.κειριαδής

-οῦ гражданин из дема κειριάδαι Dem.κειρύλος

(шутл. вм. κηρύλος, по созвучию с κείρω) цирюльник Arph.κείρω

(fut. κερῶ - ион. κερέω, эп. aor. ἔκερσα; pass.: aor. 2 ἐκάρην с ᾰ, pf. κέκαρμαι, ppf. ἐκεκάρμην, aor. 2 conjct. καρῇ, inf. aor. 2 κᾰρῆναι)
1) стричь
ex. (τῆς κεφαλῆς τὰ πρόσθεν Plut.)
κ. κόμην τινί Hom. — остричь волосы в жертву кому-л.;
κεκάρθαι τὰς κεφαλάς Her. — остричь себе головы;
(τὰς τρίχας) κ. ἐν χροΐ Her. — коротко стричь волосы;
ἄξιον ἦν ἐπὴ τῷδε τῷ τάφῳ τότε κείρασθαι τῇ Ἑλλάδι Lys. — Элладе надлежало тогда остричь себе (в знак скорби) волосы на этой могиле (после поражения Афин в Пелопоннесской войне);
βόστρυχοι κεκαρμένοι Eur. — срезанные кудри;
κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι NT. — быть остриженным или обритым
2) срубать, вырубать
ex. (δοῦρ΄ ἐλάτης Hom.; τὸ τέμενος Her.; ὕλην Soph.)
τὸ οὖρος κ. Her. — вырубить леса на горе;
χθὼν πεύκας κειραμένη Anth. — земля, на которой вырублены сосны
3) глодать, пожирать
ex. γῦπε δέ μιν ἧπαρ ἔκειρον Hom. — два коршуна пожирали у него печень
4) общипывать, поедать
ex. (λήϊον Hom.)
5) истреблять, уничтожать
ex. (κτήματα, βίοτον Hom.)
κ. πολύκερων φόνον Soph. — истреблять много рогатого скота
6) разорять, опустошать
ex. (γῆν Her.; τέν Ἑλλάδα Plat.)κεἰς

in crasi = καὴ εἰςκεῖσε

ион. = ἐκεῖσεκείω

I.
(только praes.; эп. inf. κειέμεν) <desiderat. к κεῖμαι> ложиться спать
ex. ἴομεν κείοντες Hom. — пойдем спать;
ὄρσο κέων Hom. — иди спать;
κείω δε Hom. — ну, я лягу (спать)
II.
(только praes. = κεάζω) раскалывать
ex. σχίζη, ἣν λίπε κείων Hom. — полено, которое (Эвмей), наколов (дрова), отложил - см. тж. κεάζωκεκαδδίσθαι

или κεκκαδεῖσθαι inf. pf. pass. к *καδδίζωκεκαδήσομαι

эп. fut. 2 med. к κήδωκεκαδήσω

I.
эп. fut. 2 к κήδω
II.
эп. fut. к χάζωκεκαδμένος

дор. part. pf. pass. к καίνυμαικέκαδον

эп. aor. 2 к χάζωκεκαδών

эп. part. aor. 2 к χάζωκεκάλυμμαι

pf. pass. к καλύπτωκεκαμμένος

part. pf. pass. к κάμπτωκεκάμω

эп. aor. 2 conjct. к κάμνωκέκαρμαι

pf. pass. к κείρωκέκασμαι

pf. pass. к *κάζομαι и καίνυμαικέκαυμαι

pf. pass. к καίωκεκαφηώς

part. pf. к *κάπωκεκέρασμαι

Anacr., Arst., NT. = κέκραμαικέκευθα

pf. к κεύθωκέκλῃμαι

см. κέκλει(σ)μαι...κεκλασμένος

3
<part. pf. к κλάω II>
1) искривленный, кривой
ex. (ὁδοί, φοραί Plut.)
κεκλασμένη (sc. γραμμή) Arst. — ломаная линия
2) надломленный, расслабленный или томный
ex. (φωνή, ὄμματα Arst.; μέλη Plut.)κεκλέαται

ион. 3 л. pl. pf. pass. к καλέωκέκλεικα

pf. к κλείω Iκέκλειμαι

= κέκλῃμαικέκλει(σ)μαι...

κέκλῃμαι, κέκλει(σ)μαι
pf. pass. к κλείω Iκέκλήατο

эп. 3 л. pl. ppf. pass. к καλέωκέκλήγοντες

эп. part. pf. pl. к κλάζωκέκληκα

pf. к καλέωκέκλημαι

pf. pass. к καλέωκεκλίαται

эп. 3 л. pl. ppf. pass. к κλίνωκέκλικα

κέκλῐκα
pf. к κλίνωκέκλιμαι

κέκλῐμαι
pf. pass. к κλίνωκεκλοίμαν

Aesch. дор. opt. к κέλομαικεκλόμην

см. ἐκεκλόμην...κεκλόμην...

ἐκεκλόμην, κεκλόμην
эп. aor. 2 pass. к κέλομαικέκλοφα

pf. к κλέπτωκέκλυθι

эп. imper. aor. 2 sing. к κλύωκέκλυτε

κέκλῠτε
эп. imper. aor. 2 pl. к κλύω


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика