Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 032

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 032
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 032) с русским переводом и комментариями.κερκίζω

ткать с помощью челнока Plat., Arst.κέρκινα

Керкина (город на о-ве того же названия в заливе Малый Сирт, в Сев. Африке) Plut.κερκίνη

Керкина (горная цепь на зап. границе Пеонии) Thuc.κερκίς

-ίδος (ῐδ)
1) ткацкий челнок Hom., Soph., Plat.
2) pl. ткацкий станок
ex. κερκίσιν ἐφεστάναι Eur. — стоять у станка, т.е. ткать
3) pl. ткань Eur.
4) большая берцовая кость Plut.
5) осина (Populus tremula) Arst.
6) измерительная линейка Anth.κέρκισις

-εως тканье с помощью челнока Arst.κερκιστική

(sc. τέχνη) умение пользоваться ткацким челноком, ткацкое искусство Plut.κέρκος


1) хвост (в отличие от οὐρά, преимущ. у млекопитающих)
ex. (ἵππου Plat.; λαγώ Arph.)
κέρκῳ σαίνειν Arph. — вилять хвостом
2) membrum virile Arph.
3) рукоятка, ручка
ex. (εὐλαβής Luc.)κέρκουρος

или κερκοῦρος керкур (легкое кипрское судно) Her., Diod.κερκοφόρος

κερκο-φόρος
2
хвостатый Arst.κέρκυρα

κέρκῡρα
поздн. κόρκυρα Керкира (о-в Ионического моря, у побережья Эпира, ныне Корфу) Her., Thuc. etc.κερκυραῖος

κερκῡραῖος
I.
3
керкирский
ex. κερκυραῖα πτερά (= μάστιξ) шутл. Arph. — плеть с несколькими концами
II.
керкирец, житель Керкиры Her., Thuc., Xen.κερκυραϊκός

κερκῡραϊκός
3
= κερκυραῖος I
ex. τὰ κερκυραϊκά Thuc. — керкирские событияκερκυών

-όνος Керкион (сын Посидона, разбойник, убитый Тесеем) Luc., Plut.κέρκωπες

οἱ Керкопы (миф. обезьяноподобные проказливые карлики, см. κέρκωψ 1) Her.κερκώπη

керкопа (длиннохвостая цикада) Arph.κέρκωψ

κέρκ-ωψ
-ωπος
1) Керкоп («обезьяноподобный человек»; по преданию, племя Керкопов жило в области Фермопил; Керкопы напали на спящего Геракла, который, проснувшись, схватил их, связал и понес, но в пути они так рассмешили его своими проказами, что он отпустил их на волю)
ex. κερκώπων ἀγορά — Площадь Керкопов (в Афинах) Diog.L.; κερκώπων ἕδραι — Жилище Керкопов (местность близ Фермопил) Her.
2) плут, мошенник Aeschin.κέρμα

-ατος τό pl. мелкие монеты, деньги Dem., NT., Plut., Anth.
ex. τὸ στόμα τινὸς ἐπιβύειν κέρμασιν Arph. — заткнуть кому-л. рот некоторой суммой денег, т.е. подкупить кого-л.κερμαλός

Plut. = лат. Germalusκερματίζω

κερμᾰτίζω
(fut. κερματίσω - атт. κερματιῶ)
1) делить на мелкие части, дробить
ex. (τὸ ἕν, τὰ σώματα κατὰ σμικρά Plat.; τι εἰς πολλά Arst.; εἰς μόρια Plut.)
2) расчленять
ex. (τέν ἀρετήν Plat.)
3) перечеканивать в мелкую монету
ex. (χαλκείην δαίμονα Anth.)κερμάτιον

(ᾰ) τό мелкая монетка Plut., Anth.κερματιστής

κερμᾰτιστής
-οῦ меняла NT.κερνᾶς

-ᾶ корибант, несущий τὸ κέρνος, т.е. глиняную чашу с жертвенными плодами Anth.κεροβάτης

κερο-βάτης
-ου adj. m шествующий на копытах, т.е. козлоногий
ex. (πάν Arph.)κεροβόας

κερο-βόᾱς
-ου adj. m издающий звук рога, звучащий как рог
ex. (λωτός Anth.)κερόδετος

κερό-δετος
2
стянутый рогом, т.е. роговой
ex. (τόξον Eur.)κερόεις

-όεσσα (стяж. κεροῦσσα) -όεν
1) рогатый
ex. (ἔλαφος Anacr.; ποίμνη Eur.)
2) роговой или выложенный рогом, оправленный в рог
ex. (λωτός Anth.)κεροίαξ

κερ-οίαξ
-ᾱκος канат для управления реей Luc.κεροτυπεω

κερο-τῠπεω
бить (словно) рогами, бодать
ex. ναῦς κεροτυπούμεναι χειμῶνι Aesch. — корабли, швыряемые бурейκερουλίς

κερ-ουλίς
-ίδος с витыми рогами
ex. (Theocr. - v. l. κερουχίς)κερουλκός

κερ-ουλκός
2
1) натягивающий (роговой) лук
ex. (τρῶες Soph.)
2) (о роговом луке) натягиваемый
ex. (τόξα Eur.)κεροῦσσα

стяж. = κερόεσσα (f к κερόεις)κερουτιάω

досл. вскидывать рога, перен. входить в задор, горячиться Arph.κεροῦτις

-ιδος adj. f бодливая, т.е. задорная
ex. (Theocr. - v. l. κερουχίς)κερουχίς

κερ-ουχίς
-ίδος adj. f рогатая
ex. (αἶγες Theocr.)κεροῦχος

κερ-οῦχος
2
рогатый
ex. (αἶξ Babr.)κεροφόρος

κερο-φόρος
2
носящий рога, рогатый
ex. (βόες Eur.)κέρσας

part. aor. 1 к κείρωκέρσικα

νῆσος остров Корсика Plut.κερτομέω

оскорблять насмешками, зло осмеивать ex. (τινα Hom.; ὥστε παῖδά τινα Aesch.); уязвлять, задевать
ex. (ἐπέεσσι Hom.)
παραιβόλα κ. HH. — обмениваться колкостями;
πότερα δέ κερτομῶν λέγεις τάδε ; Soph. — ты, что же, в насмешку говоришь это?;
κεχερτομημένη τοῖς κερτομοῦσι γοργὸν ὡς ἀναβλέπει σέ πατρίς Eur. — подвергшаяся осмеянию твоя родина смотрит грозным взглядом на (своих) насмешниковκερτόμησις

-εως насмешка, глумление Soph.κερτομία

Hom. (только pl.) = κερτόμησιςκερτόμιος

2
насмешливый, язвительный, оскорбительный
ex. (ἔπεα Hom.; γλῶσσαι, ὀργαί Soph.)
κερτομίοισι (sc. ἐπέεσσι) προσαυδᾶν Hom. — обратиться с насмешливой речьюκέρτομος

2
1) насмехающийся, издевающийся, осыпающий насмешками
ex. (οἱ χοροί Her.)
κέρτομα βάζειν Hes. — говорить насмешливые слова, вышучивать
2) плутоватый, лукавый
ex. (παῖς HH.)
3) обманчивый, ложный
ex. (χαρά Eur.; ἁρμονία Anth.)κερτόνιον

τό v. l. = κερτωνόςκερτωνός

Кертон (город в Мисии) Xen.κερχνεία

см. κεγχρεία...κερχνηΐς

ηΐδος, стяж. κερχνῄς -ῇδος предполож. птица пустельга (Falco tinnunculus) Arph.κέρχνος

шероховатость, бугристость
ex. (χελώνης Soph.)κερῶ

I.
fut. к κείρω
II.
атт. fut. к κεράννυμικέρωνται

эп. 3 л. pl. conjct. pass. к κεράννυμι (v. l. κερῶνται к κεράω II)κἐς

in crasi = καὴ εἰςκέσκετο

эп. (= ἔκειτο) 3 л. sing. impf. к κεῖμαικεστός

I.
3
<κεντέω> вышитый, расшитый, покрытый шитьем
ex. (ἱμάς Hom.)
II.
вышитый пояс, преимущ. волшебный пояс Афродиты Luc., Plut., Anth.κέστρα


1) остроконечный молоток Soph.
2) (дор. gen. pl. κεστρᾶν) предполож. рыба кефаль Arph.κεστρεύς

-έως Arph., Arst., Plut. = κέστρα 2κεστρίνη

Кестрина (прибрежная область в Эпире) Thuc.κέστρος

кестр (род стреломета) Polyb.κέτος

Кет (река близ г. κύμη) Arst.κεὖ

in crasi Theocr. = καὴ εὖ{*}κευθάνω

(только impf.) Hom. = κεύθωκευθμός

Hom. = κευθμώνκευθμών

-ῶνος, Hom. κευθμός
1) скрытое (потайное или укромное) место, тайник
ex. μαιομένη κευθμῶνας Hom. — ощупывая потайные места (в стенах пещеры)
2) закут, хлев Hom.
3) глубь, недра или пропасть, бездна
ex. (ταρτάρου Aesch.)
4) ущелье, овраг
ex. (κευθμῶνες ὀρέων Pind.)
5) священное место, тайное убежище
ex. (ἕδραι καὴ κευθμῶνες, sc. τῶν θεῶν Aesch.)κεῦθος

-εος τό
1) глубина, недра
ex. (ὑπὸ κεύθεσι γαίης Hom.)
κ. οἴκων Eur. — внутренность дома, дальние покои
2) тайное местопребывание, убежище
ex. (νεκύων Soph.)κεύθω

(aor. 2 ἔκῠθον - эп. 3 л. sing. aor. 2 κύθε, pf. κέκευθα - эп. 3 л. pl. pf. conjct. κεκύθωσι)
1) скрывать, принимать в свои недра
ex. (ὁπότ΄ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι Hom.)
εἴπερ τόδε κέκευθεν αὐτὸν τεῦχος Soph. — если эта урна приняла в себя его (т.е. останки Ореста);
ἃ δὲ κέκευθε δέλτος ἐν πτυχαῖς Eur. — то, что содержит (это) письмо на (своих) страницах
2) скрывать, содержать, хранить
ex. ὅπου κύθε γαῖα Hom. (узнать), где хранит (его) земля, т.е. где он погребен;
εἰσόκεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι Hom. — пока я сам не буду поглощен Аидом
3) скрывать, таить в себе
ex. (νοήμασι, δάκρυα, θυμῷ τι Hom.)
κρυφῇ δὲ κεῦθε Soph. — тщательно скрывай (это)
4) быть погребенным, покоиться
ex. (πολεμίας ὑπὸ χθονός Aesch.; Ἅιδᾳ и ἐν Ἅιδου, κάτω γῇς Soph.)κεύσω

fut. к κεύθωκεφαλά

κεφᾰλά
ион. = κεφαλήκεφαλαί

κεφᾰλαί
αἱ Кефалы
1) мыс в заливе Большой Сирт Plut.
2) αἱ τρεῖς κ. «Три головы» или δρυὸς κ. «Дубовые верхушки», проход из Киферона к Платеям Her.κεφάλαιον

(φᾰ) τό тж. pl.
1) главное, основное, сущность
ex. (κ. παιδείας Plat.; κεφάλαιά τινος λέγειν Arst.; ἐπὴ τοῖς λεγομένοις NT.)
ἔστι δὲ τὸ κ. ὦν ζητεῖς Plat. — сущность того, что ты ищешь, такова;
τὸ κ. εἰς τοῦτο τελευτᾷ Plat. — суть дела сводится к следующему;
πολλῶν γεγραμμένων κ. ἦν Thuc. — основное в пространном письме (персидского царя) гласило
2) общая сумма, итог, общее, целое
ex. ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν Plat. — вообще говоря;
τὸ πλῆθος ἐν κεφαλαίῳ Xen. — общее количество;
ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν Lys. — показать в общих чертах;
βραχυτάτῳ κεφαλαίῳ Thuc. — в самом сжатом виде
3) итог, завершение
ex. (κ. ἐπιτιθέναι ἐπί τινι Dem.)
4) глава, главное лицо
ex. τὸ κ. τῶν κάτωθεν Plut. — важнейшее лицо среди умерших (о Перикле);
τὰ κεφάλαια τῶν μαθημάτων Luc. — главные философы
5) капитал
ex. (ἀποδιδόναι τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κ. Plat.)
πολλοῦ κεφαλαίου NT. — за большие деньги
6) утолщенный конец, головка
ex. (τῆς ῥαφανῖδος Arph.)κεφαλαῖος

κεφᾰλαῖος
3, v. l. κεφάλαιος 2
главный, основной
ex. κεφαλαῖον ῥῆμα Arph. — решительное словоκεφαλαιόω

κεφᾰλαιόω
1) тж. med. представлять в основных чертах
ex. (τὰ μέγιστα Thuc.)
κ. ἐκ πολλῶν Thuc. — охватить многие вопросы в главных чертах;
κεφαλαιοῦσθαί τινα Plat. — дать общую характеристику кого-л.
2) распределять, расчленять
ex. (τὸ τῶν πλανήτων πλῇθος εἰς ἑπτὰ μέρη Arst.)
3) ранить в голову
ex. (ἐκεῖνον λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν NT.)κεφαλαιώδης

κεφᾰλαι-ώδης
2
главный, основной, важнейший
ex. (κεφαλαιώδη μανθάνειν Luc.)κεφαλαιωδῶς

κεφᾰλαιωδῶς
в основных чертах
ex. (συντόμως καὴ κ.; βραχὺ καὴ κ. Polyb.)κεφαλαίωμα

κεφᾰλαίωμα
-ατος τό общая сумма
ex. (πέντε μυριάδων τὸ κ. συνῆλθε Her.)κεφαλαλγής

κεφᾰλ-αλγής
2
1) причиняющий головную боль Xen., Plut.
2) страдающий головной болью Plut., Sext.κεφαλαλγία

κεφᾰλ-αλγία
тж. pl. головная боль Arst., Plut.κεφαλαλγός

κεφᾰλαλγός
2
Plut. v. l. = κεφαλαλγήςκεφαλαργία

κεφᾰλαργία
Luc. = κεφαλαλγίακεφαλή

κεφᾰλή

1) голова
ex. ἄγχι σχὼν κεφαλήν Hom. — прислонив голову;
ἐς πόδας ἐκ κεφαλῇς Hom. — с головы до ног;
ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τέν κεφαλήν Arph. — с начала до конца;
ἐπὴ κεφαλέν ὠθεῖν τινα Plat. — сбрасывать кого-л. головой вниз;
ἐπὴ κεφαλέν βαδίζειν εἴς τι Dem. — стремглав помчаться куда-л.;
κατὰ κεφαλέν τὸ τεῖχος Xen. — часть стены, находящаяся над головой (ср. 3);
( λίθος) οὕτος ἐγενήθη εἰς κεφαλέν γωνίας погов. NT. — этот (отброшенный прочь) камень стал краеугольным
2) перен. голова, глава
ex. ( ἀνέρ κ. ἐστι τῆς γυναικός NT.)
3) перен. голова, жизнь
ex. ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις Hom. — дело, за которое поплатишься своей головой;
κεφαλης παρθέμενοι Hom. — рискующие (своими) головами
4) лицо, человек, душа
ex. (πεντακόσιαι κεφαλαί πολεμίων Her.)
κατὰ κεφαλήν Arst. — подушно, (каждый) в отдельности (ср. 1);
τὸν ἐγὼ τῖον ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ Hom. — я его любил как самого себя;
πολλαὴ ἴφθιμοι κεφαλαί Hom. — многие храбрецы
5) (в обращении) душа моя, друг, приятель (обычно не переводится)
ex. τεῦκρε, φίλη κ.! Hom. — Тевкр, дорогой мой!;
Ἄπολλον, ὦ δία κεφαλά! Eur. — о, божественный Аполлон!;
ὦ μιαρὰ κ.! Dem. — ах ты негодяй!;
ὦ μέλεοι θνητοὴ καὴ νήπιοι! - Ἐς κεφαλέν σοί! Arph. — о, жалкие и нелепые люди! - Ты сам такой!;
ἐς κεφαλέν τρέποιτ΄ ἐμοί! Arph. — пусть (это пожелание) обратится на меня!
6) толстый конец, головка
ex. (σκορόδου Arph.)
7) верх, край
ex. ὑπὲρ κεφαλᾶς Theocr. — через край
8) исток, верховье
ex. (ποταμοῦ Her.)
9) насыпь, вал
ex. (κ. τῆς τάφρου Her.)
10) головной убор
ex. (κ. περίθετος Arph.)
11) сущность, главное
ex. κεφαλέν ἔχειν Arst. — иметь основное значение
12) итог, завершение
ex. κεφαλέν ἀποδοῦναι τοῖς εἰρημένοις Plat. — подвести итог сказанному;
ἵνα λόγος κεφαλέν λάβῃ Plat. — чтобы завершить беседуκεφαλή

κεφᾰλή
Кефала (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς)κεφαληγερέτης

κεφᾰλ-ηγερέτης
-ου (шутл. по аналогии с νεφεληγερέτης) собиратель голов, т.е. предполож. многоглавый, мудрейший (о Перикле) Cratinus ap. Plut.κεφαλῆθεν

κεφᾰλῆ-θεν
adv. из Кефалы Dem.κεφαλῆσιν

κεφᾰλῆ-σιν
adv. в Кефале Arph.κεφαλῆφι

κεφᾰλῆφι
эп. gen. и dat. к κεφαλήκεφάλιον

(ᾰ) τό головка Plut.κεφαλίς

κεφᾰλίς
-ίδος (ῐδ)
1) головка
ex. (σκορόδου Luc.)
κ. (sc. τῶν ὑποδημάτων) Arst. — головки сапог
2) начало
ex. (ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται NT.)κεφαλισμός

κεφᾰλισμός
таблица умножения чисел первого десятка Arst.κεφαλλήν

-ῆνος adj. m кефалленийский
ex. (ξένος Soph.)κεφαλλῆνες

οἱ кефалленцы (жители Кефаллении или Кефалленийской группы о-вов - Итаки, Закинта, Дулихия и др.) Hom. etc.κεφαλληνία

ион. κεφαλληνίη Кефалления (остров Ионического моря) Her. etc.κεφαλοβαρής

κεφᾰλο-βᾰρής
2
имеющий тяжелую голову или верхушку
ex. (τὰ φυτά Arst.)κέφαλος

κέφᾰλος
кефаль Arst.κέφαλος

κέφᾰλος
Кефал
1) сын Гермеса, муж Эос, отец Тифона Hes.
2) отец оратора Лисия Lys.κεφαλωτός

κεφᾰλωτός
3
имеющий голову
ex. (ζῷον Arst.)κέχανδα

pf. к χανδάνωκεχάνδει

эп. 3 л. sing. ppf. к χανδάνωκεχάρηκα

(χᾰ) pf. к χαίρωκεχάρημαι

pf. pass. к χαίρωκεχαρησέμεν

κεχᾰρησέμεν
эп. inf. fut. к χαίρωκεχαρήσω

κεχᾰρήσω
эп. fut. к χαίρωκεχάρισμαι

pf. к χαρίζομαι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика