Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 010

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 010
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 010) с русским переводом и комментариями.καπηλεία

κᾰπηλεία
мелочная торговля, лавка или (преимущ.) харчевня Plat., Arst., Diog.L.καπηλεῖον

κᾰπηλεῖον
τό харчевня Arph., Lys., Isocr., Luc., Plut.καπηλευτικός

κᾰπηλευτικός
3
касающийся мелкой торговли
ex. τὰ καπηλευτικά Plat. — законы о мелкой торговлеκαπηλεύω

1) заниматься мелкой торговлей, быть мелким лавочником
ex. (ἀγοράζειν καὴ κ. Her.)
πωλεῖν καὴ κ. Plat. — торговать оптом и в розницу
2) поступать по-торгашески, спекулировать, хитрить
ex. κ. μάχην Aesch. — хитрить с войной, т.е. избегать открытой войны
3) выставлять напоказ, кичиться
ex. κ. διά τινος Eur. — пускать чем-л. пыль в глаза, морочить чем-л. голову
4) обманывать, дурачить
ex. (πάντα τὸν βίον Anth.)
5) портить, искажать
ex. (τὸν λόγον τοῦ θεοῦ NT.)καπηλική

κᾰπηλική
(sc. τέχνη) мелкая торговля Plat., Arst.καπηλικός

κᾰπηλικός
3
1) мелкоторговый
ex. (πράσεις Arst.)
2) торгашеский, плутовской, жульнический
ex. (μέτρα Anth.)καπηλικῶς

по-торгашески
ex. (ποιεῖν τι Plut.)
κ. ἔχειν Arph. — жульничатьκαπηλίς

κᾰπηλίς
-ίδος лавочница, трактирщица Arph., Plut.κάπηλος

I.
(ᾰ)
1) мелкий торговец, лавочник, торговец в разнос
ex. (κάπηλοι καὴ χειρώνακτες καὴ ἀγοραῖοι Her.; πρίασθαί τι παρὰ τοῦ καπήλου καὴ ἐμπόρου Plat.)
2) трактирщик, кабатчик Arph., Lys., Luc.
3) торгаш, плут, мошенник Her., Dem.
II.
2
торгашеский, плутовской, мошеннический
ex. (τεχνήματα Aesch.)κἀπί

in crasi = καὴ ἐπίκαπίθη

капита (персидская мера сыпучих тел = 2 атт. χοίνικες) Xen.καπιτώλιον

τό Polyb. = лат. Capitoliumκαπιτώλιος

κᾰπῐτώλιος
3
капитолийский Polyb.καπιτωλίς

κᾰπῐτωλίς
-ίδος Anth. adj. f к καπιτώλιονκάπνεος

(sc. ἄμπελος) дымчатый, т.е. темный виноград Arst.κάπνη

дымовая труба, дымоход Arph.καπνίας

-ου задымленный, окутанный дымом, т.е. темный, непонятный (шутл. прозвище поэта Экфантида) Arph.καπνιάω

испускать дым, дымить(ся) Plut.καπνίζω

(fut. καπνίσω - атт. καπνιῶ)
1) напускать дыму, т.е. зажигать костры, разводить огонь
ex. (Ἀργεῖοι κάπνισσαν κατὰ κλισίας καὴ δεῖπνον ἕλοντο Hom.)
2) подвергать действию дыма, окуривать
ex. (τινά Dem.)
3) pass. страдать от дыма
ex. (τῶν ζῴων ἄνθρωπος μάλιστα καιτνίζεται Arst.)
4) покрываться копотью, быть черным от дыма
ex. (τὸ ὀπτάνιον κεκάπνικα Arph.)κάπνισις

κάπνῐσις
-εως подвергание действию дыма Arst.κάπνισμα

-ατος τό культ. курение (вещество)
ex. (κ. τιθέναι παρὰ τύμβον Anth.)καπνοδόκη

καπνο-δόκη
дымовое отверстие (в крыше) Her.καπνοδόχη

Luc. v. l. = καπνοδόκηκαπνός


1) дым
ex. (ἐκ χλωρῶν ξύλων Arst.; τῶν θυμιαμάτων NT.)
σημαίνειν καπνῷ πυρός Aesch. — давать сигнал дымом от костра
2) перен. (усил. καπνοῦ σκιά Aesch., Soph.) дым, бесплотный призрак, ничто
ex. κ. καὴ φλυαρία Plat. — пустая болтовня;
περὴ καπνοῦ στενολεσχεῖν Arph. — препираться о пустяках;
γραμμάτων καπνοί Eur. — призрачная ученость, ложная наукаκαπνόω

окутывать дымом, окуривать ex. (βλιστηρίδι χειρί, sc. τὰς μελίσσας Anth.); pass. окутываться или быть окутанным дымом, т.е. гореть
ex. (καπνωθεῖσα πάτρα, sc. Ἴλιον Pind.; φρυγῶν πόλις, ἣ νῦν καπνοῦται Eur.)καπνώδης

καπν-ώδης
2
1) дымный, пропитанный дымом
ex. (ἀναθυμίασις Arst.; ἀήρ Polyb.)
2) дымчато-темный
ex. κ. τέν χρόαν Luc. — черный (словно) от копотиκᾶπος

дор. Pind. = κῆποςκάππα

τό indecl. каппа (десятая буква греч. алфавита)καππαδόκης

καππᾰδόκης
-ου каппадокиец Her., Xen., Plut.καππαδοκία

καππᾰδοκία
ион. καππᾰδοκίη Каппадокия (страна в вост. части Мал. Азии) Her., Xen. etc.καππαδοκίζομαι

перенимать каппадокийские нравы Anth.καππαδοκίη

καππᾰδοκίη
ион. = καππαδοκίακαππάδοξ

οκος (pl. καππάδοκες, dat. καππάδοξι - Anth. καππαδόκεσσι) каппадокиец Plut.καππάριον

(ᾰρ) τό Plut. demin. к κάππαριςκάππαρις

-εως бот. каперсы (кустарник или плод его - Capparis spinosa) Arst., Plut.καππαύω

καπ-παύω
Pind. = καταπαύωκαππεδίον

καπ-πεδίον
неправ. = κὰπ πεδίο, т.е. κατὰ πεδίονκαππεσέτην

эп. 3 л. dual. aor. к καταπίπτωκάππεσον

эп. (= κατέπεσον) aor. 2 к καταπίπτωκαππυρίζω

καπ-πῠρίζω
v. l. *καταπυρίζω воспламеняться, загораться
ex. (λακεῖ καππυρίσασα Theocr. - v. l. λᾶκον ἔκπυρος ᾆσε)καπρατῖναι

-ῶν αἱ (sc. νόνναι)
ex. (лат. nonae caprotinae) Капротинские ноны, т.е. 7-й день месяца Quinctilis, праздновавшийся в честь Juno Caprotina Plut.καπράω

1) (о свиньях) находиться в периоде полового возбуждения Arst.
2) перен. распутничать Arph.καπρέαι

-ῶν αἱ (лат. Caprae) Капреи (остров в Неаполитанском заливе, ныне Capri) Plut.καπρία


1) (у свиней) яичник Arst.
2) выделение половых желез свиньи Arst.καπρίδιον

(ῐδ) τό молодой кабан Arph.καπρίζω

Arst. = καπράωκάπριος

I.
2
кабаний
ex. σῦς κ. Hom. = κάπρος 1;
κ. πρῷρα Her. (корабельный) нос в виде кабаньей головы
II.
Hom. = κάπροςκάπρος


1) (или σῦς κ.) кабан, вепрь (преимущ. дикий) Hom., Hes. etc.
2) «кабан» (вид речной рыбы) Arst.καπροφόνος

καπρο-φόνος
2
убивающий кабанов
ex. (κύων Anth.)κάπτω

1) (широко разинув рот) проглатывать ex. (τὸ ὕδωρ Arst.); жадно пожирать
ex. (ἐμπίδας Arph.)
2) наедаться до отвала Arph.καπύη

κᾰπύη
Plut. = лат. Capuaκαπυρός

κᾰπῠρός
3
1) высушенный, сухой
ex. (χαῖται Theocr.; ἄλφιτον Arst.)
2) иссушающий, снедающий
ex. (νόσος Theocr.)
3) звонкий
ex. καπυρὸν γελᾶν Anth. — звонко смеяться
4) сладкозвучный, певучий
ex. (στόμα μοισᾶν Theocr.)
συρίζειν καπυρόν Luc. — хорошо играть на сирингеκαπύω

Hom. см. ἀποκαπύωκαπφάλαρα

καπ-φάλαρα
неправ. = κὰπ φάλαρα, т.е. κατὰ φάλαρα{*}κάπω

тяжело дышать; только part. pf. κεκαφηώς еле дышащий, задыхающийся
ex. κακῶς κεκαφηὼς θυμός Hom. — тяжелое дыхание, последние вздохи (умирающего)κάρ

I.
эп. = κατά перед начальным ρ следующего слова
ex.
κάρ ῥα Hom. = κατά ῥα;
κὰρ ῥόον Hom. = κατὰ ῥόον
II.
(ᾰ) τό голова
ex. только в выражении ἐπὴ κ. Hom. — стремглав, стремительно
III.
(ᾰ) волос
ex. только в выражении τίω μιν ἐν κᾰρὸς αἴσῃ Hom. — я не ставлю его (т.е. Агамемнона) ни во что, т.е. я его и знать не хочуκάρ

I.
κᾱρός (ᾱ) Кар (брат Лида и Миса, миф. родоначальник карийцев) Her.
II.
κᾱρός (ᾱ, поздн. ᾰ)
ex. (pl. κᾶρες, dat. καρσί - поэт. κάρεσσι) кариец, житель Карий (карийцы были воинственным народом и часто нанимались в иноземные войска, равно как каппадокийцы и критяне; вероятно, в связи с этим три эти племени прослыли у греков вероломными - τρία κάππα κάκιστα)
δεῖ ἐν καρὴ τέν πεῖραν γίγνεσθαι погов. Polyb. или ἐν τῷ καρὴ κινδυνεύειν Eur. — предпочтительно рисковать карийцем, т.е. чужой головойκάρα

κάρᾱ
I.
τό, эп.-ион. κάρη (ᾰ) (эп. gen. κάρητος и καρήατος; dat. κάρητι и καρήατι - у Trag. κάρᾳ; acc. = nom.; nom. pl. = nom. sing.)
1) голова
ex. (πολιὸν κάρη Hom.)
ὑψοῦ κάρη ἔχειν Hom. — высоко закидывать голову;
περὴ πόδα, περὴ κάρα Aesch. — вокруг ног, вокруг головы, т.е. с ног до головы
2) лик, лицо
ex. γέλωτι φαιδρὸν κάρα Soph. — сияющее улыбкой лицо
3) вершина, верхушка Hes., Soph.
4) описательно, в знач. дорогой, милый, преимущ. в обращении; обычно не переводится
ex.
ὦ κράτιστον οἰδίπου κάρα! Soph. — о, могущественнейший Эдип!;
τέθνηκε θεῖον Ἰοκάστης κάρα! Soph. — умерла благородная Иокаста!;
ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα! Soph. — о, родная, милая сестра Исмена!
II.
(только acc. sing. κάραν) Aesop. = κάρα Iκαραβοειδής

κᾱρᾰβο-ειδής
2
похожий на жука-рогача или краба Arst.καραβοπρόσωπος

κᾱρᾰβο-πρόσωπος
2
с лицом жука-рогача или краба Luc.κάραβος

κάρᾰβος
(κᾱ)
1) жук-рогач Arst.
2) краб Arst., Arph., Plut.καραβώδης

κᾰρᾰβ-ώδης
2
Arst. = καραβοειδήςκαραδοκέω

κᾰρᾱ-δοκέω
с пристальным вниманием высматривать, напряженно выжидать
ex. κ. τὸν πόλεμον τῇ πεσέεται Her. — выжидать, чем кончится война;
αὔραν ἱστίοις καραδοκῶν Eur. — выжидая ветра для парусов, т.е. попутного ветра;
κ. τἀπιόντα τραύματα Eur. — внимательно следить за наносимыми ударами, т.е. бдительно отражать их;
κ. εἴς τινα Arph. — обратить свои взоры на кого-л.καράκαλλον

τό (лат. caracalla) плащ Anth.καράμβιος

Arst. = κάραβος 2κάραμβις

-εως (κᾰ) Карамбис (мыс в сев.-зап. Пафлагонии) Luc.καρανιστήρ

κᾰρᾱνιστήρ
-ῆρος рубящий головы, лишающий жизни
ex. (δίκαι Aesch.)καρανιστής

κᾰρᾱνιστής
-οῦ adj. m Eur. = καρανιστήρκάρανον

κάρᾱνον
τό дор. Aesch. = κάρηνονκάρανος

κάρᾱνος
(κᾰ) начальник, предводитель, глава
ex. (Xen.; Anacr. - v. l. κοίρανος)κάρανος

Каран
1) родом из Аргоса, потомок Геракла, по преданию основавший македонскую династию Plut.
2) сын Филиппа, сводный брат Александра Македонского Diod.καρανόω

κᾰρᾱνόω
завершать, довершать, заканчивать
ex. (πράγμα Aesch.)
ποῖ τελευτᾷ καὴ καρανοῦται λόγος ; Aesch. — каков конец и какова развязка дела?καρατομέω

κᾰρᾱ-τομέω
отрубать голову, обезглавливать
ex. (τινα ξίφει Eur.)καρατόμος

κᾰρᾱ-τόμος
2
отрубающий голову, обезглавливающий
ex. (σφαγαί Eur.)καράτομος

κᾰρά-τομος
2
(ρᾱ)
1) обезглавленный
ex. (γοργώ Eur.)
2) отделенный от головы, срезанный с головы
ex. (χλιδαί Soph.)καρβάν

-ᾶνος Aesch. = κάρβανος IIκάρβανος

κάρβᾱνος
I.
2
чужестранный, иноземный
ex. (αὐδά Aesch.)
II.
чужеземец Aesch.κάρβας

-ου карбас (киренское название восточного ветра) Arst.καρβατίναι

καρβᾰτίναι
(τῐ) αἱ крестьянские башмаки, грубая обувь (из невыделанной кожи) Xen., Arst., Luc.κάρδακες

οἱ кардаки (одна из категорий иноземных наемников в персидской армии) Polyb.καρδαμίζω

καρδᾰμίζω
шутл. болтать о крессе
ex. ἐχθὲς ἔφαγον κάρδαμα. - τί καρδαμίζεις ; Arph. — вчера я поел кресса. - Да чего ты «крессишь» (т.е. болтаешь о крессе)?καρδαμίς

καρδᾰμίς
-ίδος кардамид (разновидность кресса) Plut.κάρδαμον

τό тж. pl. кардам(он), кресс (разновидность растения с острым вкусом, семена которого употреблялись в пищу в качестве приправы) Plut.
ex. κάρδαμα βλέπειν Arph. — сурово глядетьκαρδαμύλη

καρδᾰμύλη
(ῠ) Кардамила
1) город в Мессении, один из семи, обещанных Агамемноном Ахиллу Hom.
2) островок близ о-ва Хиос, по друг. - город на Хиосе Thuc.καρδία

эп.-ион. κραδία и κραδίη, тж. (в начале стиха) καρδίη
1) сердце
ex. κ. ἔξω στήθεος ἐκθρώσκει Hom. — сердце (так и) рвется из груди;
πηδᾷ κ. Plat. — сердце учащенно бьется
2) (как средоточие чувств и страстей) сердце, душа
ex. (οἱ καθαροὴ τῇ καρδίᾳ NT.)
οἰδάνεται κ. χόλῳ Hom. — сердце наполняется гневом;
ἐκ καρδίας φιλεῖν Arph. — любить всем сердцем;
θερμέν ἐπὴ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις Soph. — у тебя пламенное сердце в делах, которые (других) бросают в холод;
τὰ ἀπὸ καρδίας λέγειν Eur. — говорить чистосердечно;
ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες! Hom. — как ты забывчив!
3) чувства, настроение
ex. τὸν νέον τίνα οἴει καρδίαν ἔχειν ; Plat. — каково будет настроение, по-твоему, у юноши?
4) желание, намерение
ex. μόλις καρδίας ἐξίοταμαι Soph. — я неохотно отказываюсь от своего намерения
5) верхнее отверстии (вход) желудка Thuc.
6) внутренность, середина, сердцевина
ex. (τοῦ φυτοῦ Arst.; τῆς γῆς NT.)καρδία

ион. καρδίη Кардия (город в Херсонесе Фракийском, колония Милета и Клазомен, при Мильтиаде попавшая в руки афинян) Her., Xen.καρδιακῶς

3
со стороны сердца
ex. κ. κινδυνεύειν Sext. — ощущать недомогание в области сердцаκαρδιανός

-οῦ житель города καρδία Dem.καρδίη

эп.-ион. = καρδίακαρδίη

ион. = καρδίακαρδιογνώστης

καρδιο-γνώστης
-ου сердцевед(ец) NT.καρδιόδηκτος

καρδιό-δηκτος
2
гложущий сердце, удручающий
ex. (κράτος Aesch.)καρδιουλκέω

καρδι-ουλκέω
извлекать сердце (для сжигания его в жертву) Luc.καρδιοφύλαξ

καρδιο-φύλαξ
-ᾰκος (ῠ) нагрудный панцирь, нагрудник Polyb.καρδιωγμός

боль в желудке Plut.καρδιώσσω

атт. καρδιώττω страдать желудочными болями Arst.καρδοπεῖον

τό Arph. = παυσικάπηκαρδόπη

шутл. Arph. = κάρδοποςκάρδοπος

квашня, корыто Hom., Arph., Plat.καρδούχιος

3
adj. к καρδοῦχοι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика