Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 004) с русским переводом и комментариями.καιροτηρέω

καιρο-τηρέω
выжидать, высматривать, наблюдать
ex. (τὰς μεταβολάς Diod.)καιροφυλακέω

καιρο-φῠλᾰκέω
1) подстерегать удобный случай, выжидать, улучить
ex. (χρῆσιν Arst. - v. l. καιροφυλακτέω)
2) наблюдать, следить
ex. κ. πόλιν Dem. — следить за ходом дел города
3) ухаживать (за больным) Luc.καιροφυλακτέω

καιροφῠλακτέω
Arst., Luc. v. l. = καιροφυλακέωκαιρο(σ)σέων

<из *καιροεσσέων, gen. pl. f к *καιρόεις, όεσσα, όεν>
ex. καιροσέων δ΄ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον Hom. — с плотно сотканных полотен скатывалось жидкое масло, т.е. ткань (феакийских рукодельниц) была такая частая, что даже жидкое масло в нее не впитывалосьκαῖσαρ

αρος Цезарь
1) cognomen Г. Юлия Diod., Plut.
2) звание римских императоров до Адриана Plut., NT.
3) звание наследников римск. императоров, начиная с Адриана Plut.καισάρεια

(σᾰ) Кесария
1) πρὸς τῷ Ἀργαίῳ, главный город Каппадокии, бывший τὰ μάζακα Plut., Anth.
2) Ἰὼλ κ., город в Мавритании, резиденция царя Юбы Luc.
3) κ. φιλίππου, город в Палестине NT.
4) прежде στράτωνος πύργος, приморский город в Палестине NT.καισαρεύς

καισᾰρεύς
-έως житель Кесарии (Каппадокийской) Anth.καισαρίων

-ωνος (лат. Caesario) Цезарион (сын Цезаря и Клеопатры) Plut.καίτοι

καί-τοι
тж. раздельно или in tmesi
1) но также, ведь и
ex. κ. ἐμοὴ πόλλ΄ ἔναρα τρώων Hom. — но ведь у меня тоже много троянских доспехов;
καὴ σύ τοι παίδων πατέρ πέφυκας Eur. — ведь и ты отец (своих) детей, т.е. ведь и у тебя есть дети
2) однако, впрочем, хотя
ex. κ. τί φωνῶ ; Soph. — впрочем, что я говорю?;
κ. τά γ΄ ἄλλ΄ εἰποῦσα δεξιώτατα Arph. — однако в остальном ты говорила отлично;
κ. περ (усилит.) ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου Her. — хотя местность была крутаяκαίω

реже κάω (ᾱ) (impf. ἔκαιον - атт. ἔκᾱον, fut. καύσω, aor. ἔκαυσα; pass.: fut. καυθήσομαι, aor. ἐκαύθην, aor. 2 ἐκάην, pf. κέκαυμαι, ppf. ἐκεκαύμην)
1) (тж. κ. πυρί NT.) зажигать, жечь
ex. (πυρὰ πολλά Hom.; λύχνον NT.)
φλὸξ θεείου καιομένοιο Hom. — пламя горящей серы;
καομένων τῶν λαμπάδων Arph. (дым) от горящих лампад
2) жечь, сжигать
ex. (δένδρεα, νεκρούς Hom.)
3) сжигать в жертву
ex. (μηρία Hom.; ὀστέα λευκά Hes.)
4) жечь, уничтожать огнем
ex. τέμνειν καὴ κ. или κ. καὴ πορθεῖν Xen. — уничтожать огнем и мечом
5) обжигать
ex. ἡμέρη καίει τοὺς ἀνθρώπους Her. — дневная жара обжигает людей;
ἐνίοτε καὴ κ. λέγεται καὴ θερμαίνειν τὸ ψυχρόν Arst. — иногда говорится, что холод обжигает и согревает
6) мед. прижигать
ex. (τέμνειν καὴ κ. Plat.)
7) опалять, делать загорелым, pass. загорать
ex. (ὑπὸ τοῦ ἡλίου Arst.)
8) жечь как огнем
ex. τὰ ἐντὸς ἐκάετο Thuc. (у больных) внутренности жгло как огнем;
κάομαι τέν καρδίαν Arph. — у меня сердце в огне, я горю (от негодования)
9) растоплять, плавить
ex. ( χαλκῖτις λίθος καίεται Arst.)κἀκ

(ᾱ) in crasi = καὴ ἐκκάκ

= κατά перед словом с начальной κ у Hom.
ex.
κὰκ κορυφήν = κατὰ κορυφήν;
κὰκ κεφαλῆς = κατὰ κεφαλῆςκακαγγελέω

κᾰκ-αγγελέω
возвещать дурное, приносить дурные вести Trag. ap. Dem.κακάγγελος

κᾰκ-άγγελος
2
возвещающий дурное, сообщающий печальные вести
ex. (γλῶσσα Aesch.)κακάγγελτος

κᾰκ-άγγελτος
2
вызванный (причиненный) дурными вестями
ex. (ἄχη Soph.)κακαγορ-

κᾰκᾱγορ-
дор. = κακηγορ-κάκαλα

τά (= τείχη) стены Aesch.κακανδρία

κᾰκ-ανδρία
отсутствие мужества, малодушие, робость Soph., Eur.κακανέω

лак. заострять, возбуждать
ex. (ψυχάς τινος Plut.)κακάω

κᾰκάω
Arph. v. l. = κακκάωκἀκει-

in crasi = καὴ ἐχει-κακέμφατος

κᾰκ-έμφᾰτος
2
нехорошо звучащий, непристойный, вульгарный Quint.κακεντρέχεια

κᾰκ-εντρέχεια
коварство, злость
ex. (κ. καὴ βασκανία Polyb.)κάκη

(ᾰ)
1) малодушие, робость, трусость
ex. (ἄψυχος Aesch.; δειλία καὴ κ. Eur.)
2) негодность, испорченность, порочность
ex. (πατέρων Arph.; sc. ἵππου Plat.)κακηγορέω

κᾰκ-ηγορέω
дурно говорить, поносить, злословить, оскорблять (словом)
ex. (τινα Plat., Arst., Luc.)κᾶκηγορία

κᾶκ-ηγορία
дор. κᾰκᾱγορία злословие, поношение, оскорбление
ex. (τινός Plat.)
κακηγορίας δίκη Dem. — судебный процесс об оскорблении;
κακηγορίας δικάζεσθαι Lys. — возбудить дело об оскорблении (или клевете)κακηγορίου

κᾰκηγορίου
δίκη судебное дело об оскорблении словом или о клевете Dem.κακήγορος

κακ-ήγορος
дор. κακάγορος 2
дурно говорящий, поносящий, злоречивый
ex. (ἀκέρδεια Pind.; γλῶττα Plat.)κακηλόγος

κᾰκη-λόγος
2
злоречивый Men.κακια

κᾰκια

1) низкое качество ex. (καρπῶν Arst.); неумелость, неспособность, негодность
ex. (ἡνιόχων Plat.)
2) недочет, ошибка
ex. (κ. συγγραφική Luc.)
3) испорченность, порочность, порок Plat., Arst., NT., Plut.
ex. φρενὸς κ. Soph. — злонамеренность, дурной умысел
4) малодушие, трусость
ex. (κ. καὴ ἀνανδρία Plat.)
5) бесславие, позор
ex. κακίαν ἀντιλαβεῖν Thuc. — навлечь на себя бесславие
6) злодеяние, преступление
ex. (ἐν τοῖς περὴ τέν Ἑλλάδα τόποις ἐξήνθησαν αἱ κακίαι Plut.)
7) огорчение, забота, «злоба»
ex. (τῆς ἡμέρας NT.)κακίζω

κᾰκίζω
1) бранить, поносить, порицать ex. (λοιδορεῖν καὴ κ. τινά Hom.; μέμφεσθαι καὴ κ. Plut.); винить, обвинять
ex. (τέν τύχην Dem.; κακίζεσθαι ὑπό τινος Thuc.)
2) дурно обращаться, притеснять
ex. τύχῃ κακιζόμενοι Thuc. — обездоленные судьбой
3) med.-pass. вести себя малодушно, быть трусом
ex. οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα Hom. — не как труса убил его (т.е. Гектора Ахилл);
μέ κακισθῇς Eur. — не будь малодушен
4) малодушно покидать
ex. (τὸν τοῦ θεοῦ χρηομὸν οὐ κακιστέον Eur.)κακιότερος

κᾰκῑότερος
Anth. compar. к κακόςκάκιστος

superl. к κακοςκακίων

(эп. ῐ, атт. ῑ) compar. к κακόςκακκάβη

(ᾰβ) котел на трех ножках Arph.κακκαβίζω

κακκᾰβίζω
(о куропатках) кудахтать
ex. (πέροικες κακκαβίζουσιν Arst., Plut.)κακκανῆν

(= κατακανεῖν) дор. Plut. inf. к κατακαίνωκακκάω

Arph. = χέζωκακκείοντες

(из κατακείοντες) эп. part. pl. к κατακείωκακκεφαλῆς

κακ-κεφᾰλῆς
v. l. κὰκ κεφαλῆς Hom. = κατὰ κεφαλῇςκάκκη

нечистоты или кал Arph.κακκῆαι

эп. (= κατακῆαι) inf. aor. к κατακαίωκακκόρυθα

κακ-κόρυθα
Hom. v. l. κὰκ κόρυθα = κατὰ κόρυθακακκορυφήν

κακ-κορυφήν
Hom. v. l. κὰκ κορυφήν = κατὰ κορυφήνκακκρύπτων

Hes. part. praes. к κατακρύπτωκακκυνηγετῶ

κᾰκκυνηγετῶ
Aesch. in crasi = καὴ ἐκκυνηγετῶκακοΐλιος

κᾰκο-ΐλιος
(ῑλ) злосчастный Илион, погибельная Троя Hom.κακόβιος

κᾰκό-βιος
2
ведущий тяжелую жизнь, влачащий жалкое существование
ex. (θρήϊκες Her.; πέρσαι Xen.; αἱ ἀκανθίδες Arst.; ἄνθρωπος Plut.){*}κακοβουλέομαι

κᾰκο-βουλέομαι
или κᾰκοβουλεύομαι (только part. aor. pass. f κακοβουληθεῖσα или κακοβουλευθεῖσα) получать дурные советы
ex. (ψυχὰ κακοβουληθεῖσα ἐκ ἀνθρώπων Eur.)κακοβουλία

κᾰκοβουλία
дурное наставление, плохой совет Plut., Diog.L.κακόβουλος

κακό-βουλος
2
1) дающий плохие наставления, плохо советующий Arph., Plat.
2) неразумный, безрассудный
ex. (φῶτες Eur.; φροντίς Soph. ap. Plut.)κακόγαμβρος

κᾰκό-γαμβρος
2
плачущий над несчастной судьбой зятя
ex. γόος κ. Eur. — оплакивание (Еленой) трагической смерти зятя (т.е. Агамемнона)κακογαμίου

κᾰκο-γᾰμίου
δίκη судебное дело о расторжении неправильного брака Plut.κακογείτων

κᾰκο-γείτων
товарищ (досл. сосед) в беде
ex. οὐν ἔχων τινὰ ἔγχωρον κακογείτονα Soph. (больной Филоктет), лишенный в своем несчастье близкого человекаκακόγλωσσος

κᾰκό-γλωσσος
2
возвещающий беду, зловещий
ex. (βοή Eur.)κακογνωμοσύνη

κᾰκο-γνωμοσύνη
дурная мысль, плохой замысел Aesop.κακογράσμων

κακο-γράσμων
-ονος 2
<γράσος> зловонный
ex. (Theocr. - v. l. к κακοχράσμων)κακοδαιμονάω

κᾰκο-δαιμονάω
быть одержимым злой силой, бесноваться, безумствовать Arph., Xen.κακοδαιμονέω

κᾰκο-δαιμονέω
быть несчастным Plut.κακοδαιμονία

κᾰκο-δαιμονία
ион. κᾰκο-δαιμονίη
1) одержимость злой силой, безумие Xen., Arph., Dem.
2) несчастье, злополучие Xen., Arst., Diog.L.
ex. ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονίη, τῇ ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ Her. — я сделал это тебе на счастье, себе же на гореκακοδαιμονικός

κᾰκο-δαιμονικός
3
приносящий несчастье, несущий горе
ex. (τὸ θεῖον Sext.; χρῆσις Diog.L.)κακοδαιμόνως

κᾰκο-δαιμόνως
злополучно, несчастливо
ex. κ. διακεῖσθαι Luc. — быть несчастнымκακοδαίμων

κᾰκο-δαίμων
2, gen. ονος
1) одержимый злой силой, безумный, сумасшедший
ex. ( κ. σωκράτης Arph.)
2) несчастный, злополучный
ex. (Ἱππόλυτος Eur.; βίος Plut.)
ὦ κακόδαιμον! Arph. — ах ты, бедняга! или о, жалкий глупец!
3) приносящий несчастье
ex. κ. δαίμων Arph. — злой демонκακοδιδασκαλέω

κᾰκο-δῐδασκᾰλέω
учить дурному
ex. (τινα Sext.)κακοδικία

κᾰκο-δῐκία
неправосудное решение, неправедный суд Plat.κακοδοξέω

κᾰκο-δοξέω
иметь дурную славу, быть на плохом счету
ex. (οἱ κακοδοξοῦντες καὴ καταφρονούμενοι Xen.)κακοδοξία

κᾰκο-δοξία
дурная слава, бесславие Xen., Plat., Plut.κακόδοξος

κᾰκό-δοξος
2
1) имеющий дурную славу, опозоренный (sc. ἀνήρ Xen., Plat.)
2) бесславный, позорный
ex. (νίκη Eur.)κακόδουλος

κᾰκό-δουλος
дурной раб Luc.κακοδρομία

κᾰκο-δρομία
злосчастный перелет
ex. (Ἰκάρου Anth.)κακοείμων

κᾰκο-είμων
2, gen. ονος плохо одетый
ex. (πτωχοί Hom.)κακοεργία

κᾰκο-εργία
эп. κᾰκοεργίη (ῑ) злодеяние, беззаконие Hom.κακοεργός

κᾰκο-εργός
2
1) негодный, подлый
ex. (γαστήρ Hom.)
2) злодейский
ex. (μάχαιρα Anth.)κακοζηλία

κᾰκο-ζηλία

1) неразумное усердие, бесплодные потуги Polyb.
2) дурное подражание, отсутствие такта и меры Luc.κακόζηλος

κᾰκό-ζηλος
2
неудачно подражающий, лишенный вкуса
ex. (ῥήτωρ Diog.L.)κακοζοΐα

κᾰκο-ζοΐα
несчастная жизнь, жалкое существование Anth.κακοήθεια

κᾰκο-ήθεια
ион. κᾰκοηθίη
1) дурные привычки, некрасивый образ действий
ex. (κακοηθείας καταφρονεῖν Xen.)
2) дурной характер, злой нрав, злость Plat., Arst., Plut., NT.κακοήθευμα

κακο-ήθευμα
-ατος τό дурной поступок или, злобная речь Plut.κακοήθης

κᾰκο-ήθης
2
1) злой, негодный, порочный, дурной Arph., Dem.
ex. τὸ κακόηθες καὴ ἀκόλαστον καὴ ἀνελεύθερον Plat. — испорченность, разнузданность и низость
2) (о вещах) отвратительный, скверный, бран. проклятый
ex. (κλειδία κακοηθέστατα! Arph.)
3) злокачественный, опасный
ex. (δῆγμα σηπῶν Arst.)κακοηθίζομαι

κᾰκο-ηθίζομαι
представлять в дурном свете, чернить
ex. τῷ διαβάλλοντι κακοηθιστέον ἐπὴ τὸ χεῖρον Arst. — обвиняющему приходится представлять (своего противника) в дурном свете и с дурной стороныκακοηθίη

κᾰκοηθίη
ион. = κακοήθειακακοήθως

κᾰκοήθως
злобно, со злостью Dem., Plut.κακοθάνατος

κακο-θάνᾰτος
2
причиняющий трагическую смерть
ex. (Ἑλένη Plut.)κακοθημοσύνη

κᾰκο-θημοσύνη
беспорядочность, неразбериха Hes.κακοθηνέω

κᾰκο-θηνέω
(о скоте) быть в плохом состоянии, слабо размножаться, плохо развиваться Arst.κακόθροος

κᾰκό-θροος
стяж. κακόθρους 2
злоречивый, злобный
ex. (λόγος Soph.)κακοθυμία

κᾰκο-θῡμία
тж. pl. недоброжелательность, неприязнь
ex. (πρὸς ἀλλήλους Plut.)κακοκέρδεια

κᾰκο-κέρδεια
постыдное корыстолюбие Anth.κακόκνημος

κᾰκό-κνημος
дор. κακόκνᾱμος 2
с некрасивыми икрами, тонконогий
ex. (πάν Theocr.)κακοκρισία

κᾰκο-κρῐσία
неправильный суд Polyb.κακόλαλος

κᾰκόλᾰλος
NT. v. l. = κατάλαλοςκακολογέω

κᾰκο-λογέω
злословить, поносить, чернить, клеветать, оскорблять
ex. (τινα Lys., Arst., NT., Plut.)κακολογία

κᾰκο-λογία
ион. κακολογίη тж. pl. поношение, злословие, клевета, оскорбление
ex. (ἔς τινα Her.; ἀπάτη καὴ κ. Xen.; κ. καὴ κακοήθεια Plat.)κακολογικός

κακο-λογικός
3
порицательный, обвинительный (sc. λόγος Arst.)κακολόγος

κᾰκο-λόγος
2
клевещущий, злословящий, порицающий
ex. (κ. καὴ βλάσφημος ἄνθρωπος Plut.)
κ. τῶν ἐχθρῶν Arst. — дурно отзывающийся о (своих) врагахκακόμαντις

κᾰκό-μαντις
-εως adj. вещающий несчастье, пророчащий беду
ex. (Ἐρινύς Aesch.)
κ. θυμός Aesch. — зловещее предчувствиеκακομαχέω

κᾰκο-μᾰχέω
недобросовестно сражаться Plut., Luc.κακομέλετος

κᾰκο-μέλετος
2
предвещающий беду, зловещий
ex. (ἰά Aesch.)κακομετρέω

κᾰκο-μετρέω
обмеривать, обвешивать
ex. (κάπηλοι κακομετροῦντες Luc.)κακόμετρος

κᾰκό-μετρος
2
плохо отмеренный
ex. (στίχος Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика