Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 049

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 049
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 049) с русским переводом и комментариями.κρεουργέω

κρε-ουργέω
разрезать мясо на куски Luc.κρεουργηδόν

κρεουργη-δόν
adv. на куски, в куски
ex. (διασπᾶν τινα Her.)κρεουργία

κρε-ουργία
разрубание мяса, нарезание мяса для пира Luc.κρεουργός

κρε-ουργός
2
разрубающий мясо на куски
ex. κρεουργὸν ἦμαρ Aesch. — день кровавого пиршества (когда Атрей, чтобы отомстить брату своему Тиесту, пытался накормить его на пиру телом убитых сыновей последнего)κρέουσα

<f к κρέων> = κρείουσακρέουσα

Креуса
1) дочь Эрехтея, жена Ксута, мать Ахея и Иона Eur.
2) дочь коринфского царя Креонта, невеста Ясона, павшая жертвой Медеи Eur.κρεοφαγέω

κρεο-φαγέω
питаться мясом
ex. κρεοφαγούμενοι Diod. — животные, мясо которых употребляется в пищуκρεοφαγία

Diod. = κρεωφαγίακρεοφάγος

2
Her., Arst. v. l. = κρεωφάγοςκρεόφυλος

Plut. = κρεώφυλοςκρεο-

в сложн. словах = κρέαςκρέσσων

2, gen. ονος дор.-ион. = κρείσσωνκρεσφόντης

-ου Кресфонт (сын Аристомаха, потомок Геракла, один из завоевателей Пелопоннеса, ставший царем Мессении) Plat., Arst.κρεῦσις

-ιος, поздн. ῐδος Кревсида (город на южн. побережье Беотии) Xen.κρεωδαισία

κρεω-δαισία
раздача мясных порций Plut.κρεωδαίτης

κρεω-δαίτης
-ου раздатчик мясных порций Plut.κρεώδης

κρε-ώδης
2
1) мясистый
ex. (κύημα Arst.)
2) мясной
ex. (τροφαί Plut.)κρεωδοσία

Plut. = κρεωδαισίακρέων

-οντος Pind., Aesch. = κρείωνκρέων

-οντος Креонт
1) царь Коринфа, отец Креусы Eur.
2) сын Менекея, брат Иокасты, ставший после смерти Этеокла и Полиника царем Фив Soph. etc.
3) брат матери Амфитриона, царь Фив Soph.κρεῶν

gen. pl. к κρέαςκρεῶνδαι

-ῶν οἱ потомки Креонта Theocr.κρεωπωλικός

3
Plut. v. l. = κρεοπωλικόςκρεωπώλιον

κρεω-πώλιον
τό мясная лавка Plut., Diod.κρέως

атт. gen. к κρέαςκρεωφαγία

κρεω-φαγία
мясное питание Plut.κρεωφάγος

κρεω-φάγος
2
(ᾰ) питающийся мясом, плотоядный
ex. (ὄρνιθες Arst.)κρεώφυλος

κρεώφῡλος
Креофил (родом из Самоса или Хиоса, один из киклическах поэтов) Plat.κρήγυον

I.
τό
1) доброе, приятное
ex. (οὐ πώποτέ μοι τὸ κ. εἶπες Hom.)
2) истина, правда
ex. (εἴπατέ μοι τὸ κ. Theocr.)
II.
τό adv. поистине Anth.κρήγυος

κρήγῠος
2
хороший, славный, дельный
ex. (διδάσκαλος Plat.; ἀνήρ Anth.)κρήδεμνον

κρή-δεμνον
τό
1) головная повязка (с покрывалом для лица)
ex. (κρηδέμνῳ καλύψασθαι Hom.; κρηδέμνῳ ὑποζῶσαι τὸ στερνον Plut.)
2) преимущ. pl. зубцы городских стен
ex. (τροίης χρήδεμνα Hom.; θήβης κ. Hes.)
3) крышка (sc. τοῦ κρητῆρος Hom.)κρηῆναι

эп. inf. aor. к κραιαίνωκρήηνον

эп. imper. aor. к κραιαίνωκρηθεΐδας

-αο Кретеид, сын Кретея, т.е. αἴσων Pind.κρηθεΐς

-ΐδος (ῐδ) Кретеида, дочь Кретея, т.е. Ἱππολύτα Pind.κρῆθεν

κρῆ-θεν
adv. <*κράς>
ex. κατὰ κ. и ἀπὸ κ. Hes. — с головы, сверху внизκρηθεύς

-έως, эп. ῆος Кретей (сын Эола, отец Эсона, Аматаона, Ферета и Гипполиты, основатель Иолка) Hom.κρήμναμαι

<med. к κρήμνημι> (только praes. и impf. ἐκρημνάμην; дор. gen. pl. part. f κρημνᾰμενᾶν или κρημνᾰμένᾱν)
1) висеть, свисать, опускаться
ex. ὀμμάτων κρημνάμεναι νεφέλαι Aesch. — туманы, застилающие глаза
2) прижиматься, льнуть
ex. παρῄδων ἐξ ἐμᾶν ἐκρήμνατο Eur. (Клитемнестра) прильнула к моим щекамκρημνάω

HH., Diog.L. = κρήμναμαικρήμνη

Eur. 2 л. sing. imper. к κρήμνημικρήμνημι

(только praes. и impf.) свешивать вниз, опускать
ex. (ἄγκυραν Pind.). - см. тж. κρήμναμαι 1κρημνίζω

устремлять, бросать
ex. (ἑαυτοὺς εἰς или ἐπὴ τὰς ἡδονάς Plut.)κρημνοβατέω

κρημνο-βᾰτέω
ходить по кручам Sext.κρημνοβάτης

κρημνο-βάτης
-ου (ᾰ) блуждающий по кручам
ex. (πάν Anth.)κρημνοί

οἱ Кремны, «Кручи» (торговый, центр скифов на зап. берегу Мэотиды) Her.κρημνοποιός

κρημνο-ποιός
2
ирон. сочиняющий головоломные слова
ex. (αἰσχύλος Arph.)κρημνός


1) гора, крутизна, круча, утес
ex. (κρημνοῦ ἀπαΐξας Hom.; κρημνοὴ καὴ ῥήγματα τῆς γῆς Arst.)
ποταμοῖο ὑπὸ κρημνούς Hom. — под крутыми берегами реки;
κρημνοὴ ἐπηρεφέες Hom. — высокие края (рва);
κατὰ τῶν κρημνῶν ἅλλεσθαι Thuc. — прыгать с обрывов
2) гора
ex. (μυσίων ἀπὸ κρημνῶν Soph.; ирон. κρημνοὴ λόγων Arph.)κρημνώδης

κρημν-ώδης
2
крутой, обрывистый
ex. (τὰ θάτερα τοῦ ποταμοῦ Thuc.; κ. καὴ τραχεῖα νῆσος Plut.)κρῆναι

эп. inf. aor. 1 к κραίνωκρῆναι

-ῶν αἱ Крены, «Источники» (местность в Амфилохии, Акарнания) Thuc.κρηναῖαι

πύλαι αἱ Кренейские ворота, «Врата источника» (одни из ворот в «семивратных» Фивах) Eur.κρηναῖος

3
1) живущий в источнике
ex. (νύμφαι Hom.)
2) ключевой
ex. (ὕδωρ Her.; νασμοί Eur.; ὕδατα Arst.; λιβάδες Anth.)
κρηναῖον γάνος Aesch. — утоление, даваемое источникомκρήνη

дор. κράνᾱ (ρᾱ) родник, источник, ключ
ex. (μελάνυδρος, καλλιρέεθρος Hom.; ἀείρυτος Soph.)
παρνασοῦ κράνα κασταλία Pind. — Кастальский ключ Парнаса;
κρηνῶν ἐπιμεληταί Arst. — смотрители источниковκρήνηθεν

κρήνη-θεν
adv. из источника
ex. (πίνειν Anth.)κρήνηνδε

κρήνην-δε
adv. к источнику
ex. (ἔρχεσθαι Hom.)κρηνιάς

I.
-άδος (ᾰδ) ключ, источник Anth.
II.
-άδος adj. f живущий в источнике
ex. (νύμφαι Aesch.)κρηνίδιον

(ῑδ) τό небольшой источник, родничок Arst.κρηνίς

дор. κρᾱνίς -ῖδος Eur. = κρηνίδιονκρηπιδαῖον

κρηπῑδαῖον
τό основание дома Lys.κρηπιδόω

κρηπῑδόω
закладывать основание, прочно утверждать
ex. κρηπιδούμενος ὀρθὸς ἐπὴ θατέρου σκέλους Plut. — стоя прямо на одной ногеκρηπίδωμα

-ατος (ῑ) τό основание дома, фундамент Diod.κρηπίς

-ῖδος (ῑδ, редко ῐδ)
1) сапог Theocr., Xen.
2) основание, фундамент
ex. (βωμῶν Soph.; ναοῦ Arst.; κ. λιθίνη Xen.)
κρηπῖδα βάλλεσθαί τινος Pind., Plut. — закладывать основы чего-л., класть начало чему-л.
3) основание, дно
ex. οὐδέπω κακῶν κ. ὕπεστιν Aesch. — дно бедствий еще не достигнуто, т.е. еще не наступил конец бедствиям
4) ограда, вал (sc. τοῦ λιμένος Polyb.; λίμνη λιθίνῃ κρηπῖδι κεκοσμημένη Her.)κρῆς

τό Theocr. v. l. = κρέαςκρής

I.
ητός adj. m критский Aesch. etc.
II.
ητός (dat. pl. κρησί - эп. κρήτεσσι) критянин Hom. etc.
ex. πρὸς κρῆτα(ς) κρητίζειν погов. Polyb., Plut. — лгать, как критянин критянину, т.е. обманывать обманщикаκρῆσαι

эп. inf. aor. 1 к κεράννυμικρησέρα

сито для просеивания муки Arph.κρήσιος

3
критский Soph., Eur.κρῆσσα

adj. f критская Soph., Eur., Anth.κρηστών

-ῶνος Крестон (древний город пеласгов на Халкидике) Her.κρηστωναίη

Крестонея (область между реками Стримон и Аксий) Her.κρηστωναῖοι

οἱ крестонейцы, жители Крестонеи Her.κρηστωνία

Thuc. = κρηστωναίηκρηστωνιῆται

-ῶν οἱ Her. = κρηστωναῖοικρηστωνική

Her. = κρηστωναίηκρηστωνικός

I.
3
<κρηστών> крестонский Thuc.
II.
3
<κρηστωναίη> крестонейский Thuc.κρησφύγετον

κρησ-φύγετον
(ῠ) τό место убежища, убежище Her., Luc.κρήτα

дор. Eur. = κρήτηκρῆται

άων αἱ Hom. = κρήτηκρηταιΐς

-ΐδος adj. f Anth. = κρῆσσακρηταιεύς

-έως adj. m Anth. = κρήσιοςκρηταῖος

3
Anth. = κρήσιοςκρήτη

дор. κρήτα , эп. κρῆται αἱ Крит (остров в Средиземном море) Hom., Hes. etc.κρήτηθεν

κρήτη-θεν
adv. из Крита Hom.κρήτηνδε

κρήτην-δε
adv. на Крит Hom.κρητήρ

-ῆρος эп.-ион. = κρατήρκρητίζω

действовать «по-критски», т.е. обманывать, плутовать (см. κρής II) Plut., Anth.κρητικόν

τό (sc. ἱμάτιον) критский плащ (род короткого одеяния) Arph.κρητικός

3
Критский Aesch., Her. etc.
ex. τὸ κρητικὸν πέλαγος Thuc. — Критское море (часть Эгейского моря, примыкающая к сев. побережью Крита)κρητικός

стих. (sc. πούς) кретик, т.е. критская стопа или амфимакр (_U_)κρητικῶς

на критский манер, по-критски Arph., Diod.κρητῖναι

-ῶν οἱ кретинцы, жители Кретинея (город близ Эфеса) Plut.κρητισμός

«критский» образ действий, т.е. плутни, обман
ex. (κρητισμῷ χρῆσθαι Plut.)κρῖ

τό (только nom. и acc. sing.) Hom., Arst. = κριθή 1κριβανίτης

κρῑβᾰνίτης
I.
-ου (νῑ) adj. m испеченный в духовой печи
ex. (βοῦς Arph.)
II.
-ου (sc. ἄρτος) испеченный в духовой печи хлеб Arph.κρίβανος

κρίβᾰνος
ион. и поздн. κλίβᾰνος (ῑβ) духовая печь Her., Arph. etc.κριβανωτός

κρῑβᾰνωτός
(sc. ἄρτος) Arph. = κριβανίτης IIκρίζω

(aor. 2 ἔκρῐκον - эп. κρίκον, pf. κέκρῑγα)
1) трещать, скрипеть
ex. κρίκε ζυγόν Hom. (когда кони заметались), затрещало ярмо
2) кричать, визжать
ex. ὤσπερ Ἰλλυριοὴ κεκριγότες Arph. — крича, словно (полудикие) иллирийцыκριηδόν

κρῑη-δόν
adv. словно тараном Arph.κριθῇ

I.
3 л. sing. aor. conjct. pass. к κρίνω
II.
dat. к κριθήκριθαίη

κρῑθαίη
ячменная похлебка Hom.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика