Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 047

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 047
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 047) с русским переводом и комментариями.κουρόσυνος

κουρόσῠνος
2
молодой, юношеский
ex. (θρίξ Anth.)κουρότερος

3
<compar. к κοῦρος> (более) молодой
ex. (ἀνήρ Hes.)
μετ΄ ἀνδράσι κουροτέροισιν Hom. — с людьми помоложеκουροτόκος

κουρο-τόκος
2
рождающий детей, плодовитый
ex. κουροτόκοι Ἀργεῖαι Eur. — аргосские материκουροτρόφος

κουρο-τρόφος
2
вскармливающий (доблестную) молодежь, взращивающий (воинственных) юношей
ex. (Ἰθάκη Hom.; Ἑλλάς Eur.; γῆ Arph.; Ἄρτεμις Diod.)
τιθήνη καὴ κ. ( Ῥουμίνα) Plut. — Румина, кормящая и воспитывающая младенцевκουσσαῖον

ἔθνος τό население города Куссы (в Мидии, совершенно истребленное Александром Македонским) Plut.κουστωδία

(лат. custodia) стража NT.κοῦφα

adv. <pl. n к κοῦφος> легко
ex. (κ. ποσὴ προβιβάς Hom.)
χωρεῖν κ. ποσίν Arph. — идти легкой поступьюκουφίζω

(атт. fut. κουφιῶ)
1) быть легким
ex. κουφίζοντα Eur. — нетяжелые вещи, легкая поклажа
2) становиться легче, ослабляться
ex. (τὸ πάθος ἐκούφισε Plut.)
κουφίζειν δοκῶ (sc. ἄλγος νόσου) Soph. — мне кажется, что боль (от моего недуга) слабеет
3) делать легче, облегчать
ex. (τὰ σώματα Arst.)
κ. χθόνα τινός Eur. — облегчить землю от чего-л., т.е. стереть что-л. с лица земли
4) поднимать
ex. (τὸν νεκρόν Soph.; ἀσπίδα ἀμφὴ βραχίονα Eur.)
κ. ἅλμα Soph. или κ. πήδημα Eur. — легко подпрыгнуть;
δύστηνον αἰώρημα κ. Eur. — сделать отчаянный прыжок;
τῷ πτερῷ κουφίζεσθαι Plat. — взлететь на крыльях
5) облегчать от груза, разгружать
ex. (τὸ πλοῖον NT.; κουφισθεισῶν τῶν νεῶν Polyb.)
6) (о денежных обязательствах) облегчать, уменьшать, убавлять
ex. (τὰ ὀφλήματα Plut.)
7) (о должниках) давать льготу, частично освобождать
ex. κ. τὸν δῆμον τῶν εἰσφορῶν Diod. — уменьшать налоговое бремя народа;
κ. τόχων τοὺς χρεωφειλέτας Plut. — освободить должников от уплаты части процентов
8) (о страданиях) облегчать, утолять
ex. (συμφορὰς λόγῳ Dem.; τὸ πάθος Plut.)
9) (о страдающих) помогать
ex. κ. τοὺς νοσοῦντας Plut. — оказывать помощь больным;
κουφίζεσθαι νόσου Eur. — оправляться от болезни;
κουφίζονται οἱ λυπούμενοι συναλγούντων τῶν φίλων Arst. — скорбящие утешаются состраданием друзейκούφισις

κούφῐσις
-εως облегчение, утешение Thuc.κούφισμα

-ατος τό облегчение, утешение, поддержка
ex. χειρὸς θυραίας ἀμμένειν κουφίσματα Eur. — ожидать посторонней помощи;
κ. πρὸς τὰς τύχας Plut. — утешение в превратностях судьбыκουφισμός

Plut. = κούφισμακουφιστικόν

τό подъемная сила Arst.κουφολογία

κουφο-λογία
легкомысленные речи или пустая похвальба Thuc., Plut.κοῦφον

τό легкая часть
ex. τὰ κοῦφα τῆς δυνάμεως Polyb. — легковооруженные войскаκουφόνοος

κουφό-νοος
стяж. κουφόνους 2
1) легкий, легкокрылый
ex. (φῦλον ὀρνίθων Soph.)
2) легкомысленный, безрассудный
ex. (εὐηθία Aesch.; ἔρωτες Soph.)κοῦφος

3
1) легкий, легковесный
ex. βαρύτερα πρὸς κουφότερα Plat. — более тяжелое по сравнению с более легким;
κούφα σοι χθὼν ἐπὰνωθε πέσοι! Eur. — да будет легка тебе земля! (заключительная формула погребального обряда;
ср. лат.
sit tibi terra levis! );
κουφότερα ὅπλα Xen. — легкое вооружение
2) легковооруженный
ex. (στρατιά Plut.)
3) легко переваривающийся, удобоваримый
ex. (κρέας Arst.)
4) легко переносимый, необременительный
ex. (δεσπότης Men.; βασιλεία Isocr.)
εὔκλεια ὅσῳ ἂν πλείων ᾖ, τοσούτῳ καὴ κουφοτέρα φέρειν γίγνεται Xen. — чем больше слава, тем легче становится (ее) нести
5) легкий, нетрудный
ex. (ὁδός Plut.)
6) легкий, подвижный
ex. (πήδημα Aesch.; ποδες Pind.; πούς Soph.; ἅλμα ποδῶν, βῆμα Eur.)
7) легкий, нежный
ex. (πνεύματα Soph.)
8) легкомысленный, безрассудный, пустой
ex. (φρένες Pind.; λόγοι Plat.)
9) пустой, призрачный
ex. (σκιά Soph.; ἐλπίς Thuc.)
10) незначительный, ничтожный
ex. (πρᾶγμα Plat., Plut.; ἁμάρτημα Plat.)
11) небольшой, короткий
ex. (γράμματα Eur.). - см. тж. κοῦφα и κοῦφονκουφότης

-ητος, атт. κουφοτής -ῆτος тж. pl.
1) легкость, легковесность Plat., Arst., Plut.
2) облегчение
ex. (μόχθων Eur.)κουφοφορέομαι

κουφο-φορέομαι
легко подниматься, возноситься
ex. (εἰς τοὺς ἄνω τόπους Sext.)κούφως

adv.
1) легко
ex. κ. ἐσκευασμένοι Thuc. и κ. ὡπλισμένοι Xen. — легковооруженные (солдаты)
2) легко, без труда
ex. (φέρειν τὰς συμφοράς Eur.)
3) безропотно, беспрекословно
ex. (φέρειν βουλεύματά τινος Eur.)
4) с легким сердцем
ex. κουφότερον μετεφώνεε φαιήκεσσιν Hom. — с облегченным сердцем обратился (Одиссей) к феакамκόφινος

κόφῐνος

1) корзина, короб Arph., Xen., NT.
2) кофин (беотийская мера жидкостей и сыпучих тел, содержащая 3 χόες) Arst.κοχλίας

-ου
1) моллюск с витой раковиной Arst., Theocr., Plut.
2) тех. винт Архимеда
ex. (μηχανή, ἣν ἐπενόησε Ἀρχιμήδης, ὀνομάζεται ἀπὸ τοῦ σχήματος κ. Diod.)κοχλιοειδής

κοχλιο-ειδής
v. l. κοχλιώδης 2
винтообразный, спиральный Plut.κοχλίον

(ῑ) τό Batr. v. l. = κοχλίαςκόχλος


1) улитка со спиральной раковиной Arst.
2) витая раковина
ex. κόχλον φυσᾶν Eur. и μυκᾶσθαι Theocr. — трубить в раковину (пустые витые раковины больших морских моллюсков употреблялись в качестве сигнальных рогов)κοχυδέω

κοχῠδέω
или κοχύω (aor. iter. κοχύδεσκε - v. l. κοχύεσκε) обильно течь, стекать
ex. (ἐκ μετώπω ἱδρὼς κοχύδεσκεν Theocr.)κοχώνη

(dual. τὰ κοχώνᾱ) анат. промежность Arph.κόψιχος

κόψῐχος
Arph. = κόσσυφοςκόψω

fut. к κόπτωκόως

эп. = κῶςκόϊλος

3
Anacr. = κοῖλοςκρᾶ

Anth. шутл. = κράνος{*}κράας

(ᾱᾰ) τό (только gen. κράατος, dat. χράατι и acc. pl. κράατα) голова Hom.κραατ-

см. κράαςκράβαττος

v. l. κράββατος (макед.) ложе, одр, постель NT.κραγαλίδαι

κρᾱγᾰλίδαι
-ῶν οἱ Крагалиды, потомки Крагалея (царский род в Кирре - Фокида) Aeschin.κραγγάνομαι

Her. v. l. = κραυγάνομαικράγγη

Arst. v. l. = κραγγώνκραγγών

-όνος предполож. креветка (Squilla mantis или Penaeus sulcatus) Arst.κραγέτης

κρᾱγέτης
-ου крикун
ex. (κολοιός Pind.)κραγόν

κρᾰγόν
adv. криком, во все горло
ex. (κράζειν Arph.)κραδαίνω

κρᾰδαίνω
(act. и pass. только praes. и aor.)
1) трясти, колебать, потрясать, сотрясать ex. (χθόνα Aesch.; ἔγχος Eur.; λόφον Arph.; δόρυ Plut.); pass. дрожать
ex. αἰχμέ κραδαινομένη κατὰ γαίης ᾤχετο Hom. — копье, задрожав, вонзилось в землю;
κραδαινόμενος τὸ σῶμα Plut. — дрожа (всем) телом
2) потрясать, волновать
ex. (πᾶσαν τέν Ἀσίαν Plut.)κράδανσις

-εως (ρᾰ) колебание (земли), землетрясение Epicur. ap. Diog.L.κραδάω

κρᾰδάω
(только part. praes. κραδάων) потрясать, трясти
ex. (ἔγχος, δόρυ Hom.)κράδεμνον

(ᾱ) τό Eur. = κρήδεμνονκράδη

(ᾰ)
1) ветка фигового дерева Hes., Eur., Arph.
2) фиговое дерево, смоковница Arph.κραδηφορία

κρᾰδη-φορία
несение фиговых ветвей (в праздничном шествии) Plut.κραδία

эп.-ион. κραδίη Hom., Trag. = καρδίακραδίας

κρᾰδίᾱς
-ου adj. m фиговый
ex. κ. νόμος Plut. — фиговый напев (исполнявшийся на свирели во время праздника τὰ θαργήλια)κραδίη

эп.-ион. = καρδίακράζω

(ᾱ) (fut. κεκράξομαι - поздн. κράξω, aor. 1 ἔκραξα, aor. 2 ἔκρᾰγον, pf. = praes. κέκραγα, ppf. ἐκεκράγειν, imper. κέκραχθι - pl. κεκράγετε)
1) кричать, квакать Arph.
2) кричать, вопить
ex. (ἀπὸ τοῦ φόβου, ἔκραξεν λέγουσα NT.)
σὺ δ΄ αὖ κέκραγας κἀναμυχθίζῃ Aesch. — а ты все вопишь и стонешь;
κεκραγέναι πρός τινα Arph. — с криком обратиться к кому-л.;
ποίου (= περὴ ποίου) κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ΄ ὑπέρφρονα ; Soph. — о каком человеке ты столь нагло шумишь?;
κεκραγώς Arst. — крича, громким голосом
3) с криком требовать
ex. (τι Arph.)κραθίη

Кратийская (эпитет Афины-Паллады по ее храму близ римск. κρᾶθις) Her.κρᾶθις

-ῐδος или ιος Кратий
1) река в Ахайе, берущая начало у горы Кратий Her., Eur.
2) река в южн. Италии, на границе Лукании и Бруттия; в ее устье находился храм Афины Кратийской, построенный, по преданию, спартанцем Дориеем Her., Theocr.κραιαίνω

(aor. ἐκρήηνα, imper. aor. κρήηνον - 2 л. pl. κρηήνᾰτε, inf. aor. κρηῆναι; pass.: 3 л. pl. aor. ἐκράανθεν с ρᾱ, 3 л. pl. pf. κεκράανται с ρᾱ, 3 л. pl. ppf. κεκράαντο с ρᾱ) Hom., HH., Theocr. = κραίνωκραίνω

(aor. ἔκρᾱνα - эп. ἔκρηνα, эп. imper. aor. κρῆνον, inf. aor. κρῆναι, 3 л. sing. pf. κέκρανται - 3 л. pl. κεκράανται, 3 л. pl. ppf. κεκράαντο; inf. fut. med.-pass. κρᾰνέεσθαι; aor. pass. ἐκράνθην)
1) приводить в исполнение, исполнять, осуществлять, свершать
ex. (τόδε ἐέλδωρ, ἔπος, ἐφετμάς Hom.; ὑπόσχεσιν Aesch.)
οἱ (ὄνειροι) ἔτυμα κραίνουσιν Hom. (некоторые) сновидения сбываются;
οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε Hom. — они сильнее меня и в помыслах, и в делах
2) делать, совершать
ex. οὔ μοι δοκέει τῇδε γ΄ ὁδῷ κρανέεσθαι Hom. — этим путем, мне кажется, ничего не достигнуть
3) отделывать
ex. χρυσῷ ἐπὴ χείλεα κεκράαντο Hom. — края (корзинки) были сверху отделаны золотом
4) решать, постановлять
ex. μία ψῆφος κέκρανται Aesch. — принято единодушное решение;
κρανθεῖσα ψῆφος Eur. — принятое решение
5) повелевать, править, управлять
ex. (χώρας, χθονός Soph.)
κ. στρατοῦ Soph. — командовать армией;
θρόνους καὴ σκῆπτρα κ. Soph. — владеть престолами и скиптрами, т.е. обладать царской властью
6) иметь (в чем-л. исход, чем-л.) заканчиваться
ex. (ποῖ δῆτα κρανεῖ μένος ἄτης; Aesch.)κραιπαλάω

κραιπᾰλάω
1) чувствовать похмелье
ex. (ἐκ τῆς προτεραίας Plat.; ἀλύειν καὴ κ. Plut.)
2) пьянствовать
ex. (οἰκία μεστέ κολάκων κραιπαλώντων Plut.)κραιπάλη

(πᾰ) тж. pl.
1) похмелье Arst., Plut.
2) попойка, пьянство Arph., Plut., NT.κραιπαλόκωμος

κραιπᾰλό-κωμος
2
опьяненный, хмельной Arph.κραιπαλῶδες

κραιπᾰλ-ῶδες
τό Plut. = κραιπάληκραιπνός

3
1) резвый, быстрый
ex. (πόδες Hom.)
2) быстро несущийся, стремительный, бурный
ex. (βορέας, θύελλαι Hom.; βέλος Pind.)
3) поспешный, опрометчивый
ex. (νόος νέου ἀνδρός Hom.)κραιπνόσυτος

κραιπνό-σῠτος
2
быстро несущийся, стремительный
ex. (θᾶκος Aesch.)κραιπνοφόρος

κραιπνο-φόρος
2
быстро уносящий, стремительный
ex. (αὖραι Aesch.)κραιπνῶς

стремительно, быстро
ex. (ἀνορούειν ἐς δίφρον, μέμαμεν, θέομεν Hom.)κρακτικός

3
крикливый, голосистый
ex. (κρακτικώτατος κυνικῶν - v. l. κυνῶν - ἁπάντων Luc.)κρᾶμα

-ατος τό <κεράννυμι>
1) смесь
ex. (ἐκ δύο τουτέων Plat.)
2) разбавленное водою вино Plut.κράμβη


1) капуста или кочан капусты
ex. (καυλοὴ τῆς κράμβης Arst.; φύλλα τῶν κραμβῶν Batr., Plut.)
2) Arst. = ῥάφανοςκραμβοβάτης

κραμβο-βάτης
-ου Крамбобат, «Ходящий по капусте» (имя мыши) Batr.κράμβος

3
досл. высохший, сухой, перен. трезвый
ex. (στόμα Arph.)κραμβοφάγος

κραμβο-φάγος
(ᾰ) Крамбофаг, «Капустоед» (имя лягушки) Batr.κράνα

κράνᾱ
(ρᾱ) дор. Theocr., Anth. = κρήνηκραναΐδαι

κρᾰναΐδαι
-ῶν οἱ кранаиды, потомки Краная, т.е. афиняне
ex. (Eur. - v. l. κεκροπίδαι)κραναά

κρᾰναά
Краная, «Каменистая» (эпитет афинского Акрополя) Arph.κρανααί

κρᾰνααί
αἱ Arph. (= κραναὰ πόλις) город с каменистой почвой, т.е. Афиныκρανάη

κρᾰνάη
Краная (остров в Лаконском заливе Hom. или у побережья Аттики Eur., где Парис сочетался браком с похищенной им Еленой)κραναήπεδος

κραναή-πεδος
2
с каменистой почвой, каменистый
ex. (δῆλος HH.)κραναοί

κρᾰναοί
οἱ Her., Arph. = κραναΐδαικραναός

κρᾰναός
3
1) твердый, каменистый, тж. скалистый, обрывистый
ex. (Ἰθάκη Hom.; Ἀθᾶναι Pind.)
2) колючий, шиповатый
ex. (ἀκαλῆφαι Arph.)κραναός

κρᾰναός
Кранай (миф. царь Аттики, преемник Кекропа, свергнутый с престола своим зятем Амфиктионом)
ex. κραναοῦ παῖδες Aesch. и κραναοῦ πολῖται Anth. = Ἀθηναῖοικρανέεσθαι

κρᾰνέεσθαι
inf. fut. med. (со знач. pass.) к κραίνωκράνεια

(ρᾰ), эп.-ион. κρᾰνείη
1) дерево кизил
ex. (τανύφλοιος Hom.)
2) кизиловое копье Plut., Anth.κράνειον

τό Краней или Краний (гимнасий в Коринфе) Xen., Plut.κρανέϊνος

κρᾰνέϊνος
3
сделанный из кизиловой древесины, кизиловый
ex. (ἀκόντιον HH.; τόξα Her.; παλτόν Xen.)κρανιάς

κρᾱνιάς
-άδος дор. Theocr. = κρηνιάς IIκράνιοι

οἱ
1) Крании (город на южн. берегу Кефаллении) Thuc.
2) жители города Крании Thuc.κρανίον

κρᾱνίον
τό <κάρη>
1) верхняя часть головы, черепная крышка
ex. (ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων κρανίῳ ἐμπεφύασι Hom.; κεφαλῆς τὸ τριχωτὸν μέρος κ. καλεῖται Arst.)
2) черепная коробка, череп
ex. (τὸ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν καλεῖται κ. Arst.; πίνειν ἐκ τῶν κρανίων κεχρυσωμένων Plat.)
3) (в Иерусалиме) лобное место, Голгофа
ex. (γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος NT.)κρανίς

κρᾱνίς
-ῖδος дор. Pind. = κρηνίςκραννών

-ῶνος Краннон, прежде Ἐφύρα (город в Пеласгиотиде, Фессалия) Plut.κραννώνιοι

οἱ жители города Краннон Her., Thuc.κραννώνιος

3
краннонский
ex. (πεδίον Theocr.)κρανοποιέω

κρᾰνο-ποιέω
досл. ковать шлемы, ирон. убивать болтовней о военных доспехах Arph.κρανοποιός

κρᾰνο-ποιός
мастер шлемов или доспехов Arph.κράνος

-εος (ᾰ) τό шлем
ex. (εὔχαλκον Aesch.; χρυσότυπον Eur.; χαλκοῦν Xen.)κραντήρ

-ῆρος <κραίνω> зуб мудрости
ex. (οἱ τελευταῖοι γόμφιοι, οὓς καλοῦσι κραντῆρας Arst.)κράντωρ

-ορος властитель, повелитель
ex. (χθονός Eur.; Ἠμαθίας Anth.)κράντωρ

-ορος Крантор (родом из г. Солы в Киликии, философ Академической школы, IV и III вв. до н.э., первый комментатор Платона) Plut.κράπαθος

κράπᾰθος
(ᾰ) Hom. = κάρπαθοςκράπαθος...

κάρπαθος, κράπᾰθος
(ᾰ) Карпатос (остров на полпути между Критом и Родосом) Hom., HH., Her.{*}κράς

τό (только gen. κρᾱτός и κράᾰτος, dat. κρᾱτί и κράᾰτι, acc. κρᾶτα; pl.: gen. κράτων с ᾱ, dat. κρᾱσίν - эп. κράτεσφι с ᾱ, acc. κρᾶτας)
1) n и f голова
ex. (ἀπὸ κρατὸς κυνέην θεῖναι Hom.; ἀποκοπὰ κρατός Aesch.; ἐς τὸ κείνου κρᾶτα ἐνήλατο τύχη Soph.; τέκνα ὁρῶ κρᾶτας ἐξεστεμμένα Eur.)
2) вершина
ex. (οὐλύμποιο Hom.)
3) внутренний угол, т.е. глубина
ex. (ἐπὴ κρατὸς λιμένος Hom.). - см. тж. κρᾶτακρᾶσις

-εως (дор. pl. κράσιες)
1) смешивание (в отличие от μῖξις - полное), слияние
ex. (τῶν ἐναντίων и πρὸς ἄλληλα Plat.; θερμῶν καὴ ψυχρῶν Arst.)
2) способ смешивания, приготовление
ex. (κράσεις ἠπίων ἀκεομάτων Aesch.)
3) смесь, соединение, сочетание
ex. (ὀστοῦ καὴ σαρκός, μουσικῆς καὴ γυμναστικῆς Plat.; χρωμάτων Arst., Luc.)
4) досл. смешение воздушных течений, перен. климатические условия, температура
ex. (κρᾶσίν τινα ἔχειν Eur., Plat.)
5) грам. красис (слияние конечного гласного одного слова с начальным гласным следующего слова, обозначаемое знаком κορωνίς, напр. τἀληθές из τὸ ἀληθές, ὤνθρωπε из ὦ ἄνθρωπε)κρασπεδίτης

κρασ-πεδίτης
-ου (ῑ) краспедит (крайний сзади участник хора, в отличие от корифея, стоящего впереди)
ex. (τὸν κρασπεδίτην τῷ κορυφαίῳ συνήκοον ἔχειν Plut.)κράσπεδον

κράσ-πεδον
τό преимущ. pl.
1) край, кайма
ex. (λαίφους Eur.; στεμμάτων Arph.; ἱματίου NT.; αἰγιαλοῦ Anth.)
2) склон
ex. (τῶν ὀρῶν Xen.)
3) фланг
ex. (στρατοπέδου Eur.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика