Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 003

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 003
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 003) с русским переводом и комментариями.{*}καθιστάω

κᾰθ-ιστάω
(только inf. praes. καθιστᾶν) Diod. = καθίστημικαθίστημι

κᾰθ-ίστημι
ион. κᾰτίστημι (для перех. - impf. καταστήσω, aor. κατέστησα; для неперех. - aor. 2 κατέστην, pf. καθέστηκα, ppf. καθειστήκειν, fut. 3 καθεστήξω; med.: для перех. - praes. καθίσταμαι, fut. καταστήσομαι, aor. καταστεσάμην; для неперех. - только praes. и fut.)
1) ставить, подавать (на стол)
ex. (κρητῆροι Hom.)
2) ставить, устанавливать (для старта)
ex. (δίφρους Soph.)
κατεστήσαντο βοεῦσι (sc. λαῖφος) HH. (мореплаватели) поставили парус с помощью ремней
3) останавливать
ex. (νῆα Hom.)
τὸ ἠρεμίζεσθαι καὴ καθίστασθαι Arst. — успокоение и остановка
4) помещать, приводить, привозить, доставлять, тж. направлять
ex. (τινὰ πύλονδε, τινὰ ἐς νάξον Hom.; τινά τινι ἐς ἔλεγχον Her.; τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν κ. Xen.; τὰ ὅμηρα εἰς Ῥώμην Polyb.; τὸν στρατὸν εἰς Ἀρμενίαν Plut.)
ποῖ δεῖ κ. πόδα ; Eur. — куда направить (свои) стопы?;
κ. τινὰ εἰς ἀγῶνας Plut. — привлекать кого-л. к судебной ответственности;
κ. ἑαυτὸν ἐς κρίσιν Thuc. — предстать самому (добровольно) перед судом;
ἐς φῶς τὸν βίον τινὸς κ. Eur. — вернуть на (дневной) свет, т.е. воскресить кого-л.;
ἡμῖν οὐκ ἂν ἀντὴ πόνων χάρις καθίσταιτο Thuc. — нам (лакедемонянам) эти труды не доставили бы никакой благодарности
5) ставить, расставлять, выставлять
ex. (προφύλακας Xen.)
κ. τέν φάλαγγα Xen. — выстраивать войско
6) выставлять, предлагать, давать
ex. (τέν σαὐτοῦ σωφροσύνην παράδειγμα τοῖς ἄλλοις Isocr.)
7) тж. med. назначать
ex. (τινὰ ὕπαρχον и τινὰ ὕπαρχον εἶναι Her.; ἐγγυητάς τινι Arph., Plat.; ἄλλον ἄρχοντα Xen.; τινὰ εἰς ἀρχήν Lys. или ἐπὴ ἀρχήν Isocr.; νομοθέτας Arph.; τινὰ ἱερέα Arst.; τινὰ ἐπὴ τῆς θεραπείας αὐτοῦ NT.; εἰς τέν ἐσνάτην χώραν κατασταθεὴς ὑπό τινος Plut.)
καθίστασθαι τοὺς ἄρχοντας Xen. — назначить себе, т.е. избрать начальников
8) устанавливать, учреждать, вводить
ex. (νόμους Eur., Arst.; τελετάς Eur.; ἀγῶνας Isocr.; τέν Ἱππίου τυραννίδα Arph.; ὀλιγαρχίαν, πολιτείαν Plat., Arst.)
9) предпринимать
ex. (κρυφαῖον ἔκπλουν Aesch.)
10) относить, причислять
ex. (τινὰς εἰς τοὺς ἀρχικούς Xen.)
11) ставить (в какое-л. положение), приводить (в какое-л. состояние)
ex. κ. τινὰ ἐς ἀπορίαν Plat. — приводить кого-л. в смущение;
κ. τινὰ ἐς φόβον Thuc. — приводить кого-л. в ужас;
κ. τινὰ ἐν ἀκινδύνῳ Xen. или εἰς ἀσφάλειαν Isocr. — поставить кого-л. в безопасное положение;
εἰς διαβολὰς καὴ κινδύνους καταστῆσαί τινα Lys. — возвести на кого-л. грозное обвинение;
ἐντιμότερόν τινα κ. Xen. — осыпать кого-л. почестями;
κλαίοντά τινα κ. Eur. — заставлять кого-л. плакать;
τινὰ φεύγειν κ. Thuc. — обращать кого-л. в бегство;
φανερόν τι κ. Thuc. — наглядно показывать что-л.;
ἐς τὸ φανερόν τινα κ. Xen. — высоко вознести кого-л.;
κ. τινὰ εἰς ἐρημίαν φίλων Plat. — лишать кого-л. общества друзей;
ψευδῆ ἑαυτὸν κ. πόλει Soph. — показать себя лжецом перед городом;
τέν ναυμαχίαν πεζομαχίαν καθίστασθαι Thuc. — превратить (свое) морское сражение в сухопутное;
τέν ζόην καταστήσασθαι ἀπό τινος Her. — снискивать себе пропитание чем-л.;
καταστῆσαι τὸν ἀκροατέν εἰς τὰ πάθη Arst. — разжечь страсти в слушателе;
ἐλεεινὸν κ. ἑαυτόν Arst. — возбудить сострадание к себе;
εἰς βίον ἄτυφον κ. ἑαυτόν Plut. — зажить непритязательной жизнью;
ἀπωτάτω κ. τινος Plut. — увести далеко от чего-л.
12) повергать, ввергать
ex. (τέν πόλιν ἐν πολέμῳ Plat.; εἰς συμφοράς Isocr.; τινὰ εἰς κινδύνους Anth.)
13) приходить, прибывать, поселяться
ex. (ἐς αἴγιναν Her.; ἐς Ῥήγιον Thuc.)
ὅποι καθέσταμεν ; Soph. — куда мы прибыли?
14) быть выставляемым
ex. (οὐδὲ φυλακέ οὐδεμία καθειστήκει Xen.)
15) быть назначаемым
ex. στρατηλάτης καταστάς Eur. — назначенный полководцем
16) тж. med. становиться
ex. (ἐχθρός τινος καθίσταμαι NT.; ἀντὴ φίλου πολέμιον κ. Her.)
φύλαξ δέ μου πιστέ κατέστης Soph. — ты стала верным моим стражем
17) тж. med. приходить (в какое-л. состояние), вступать
ex. (ἐς πόλεμόν τινι Eur., Arst., Plut.; εἰς μάχην Her., Plut.; εἰς διαφορὰν πρός τινα Plut.)
κ. ἐς τέν βασιλείαν Xen. — вступать на престол;
κ. ἐς φόβον Her. — приходить в ужас;
κ. ἐς λύπην Thuc. — впадать в уныние, опечаливаться;
τίνι τρόπῳ καθέστατε ; Soph. — в каком вы положении?, что с вами?;
ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη ; Thuc. — как (это) возникло?;
ἄπαρνος καθίστασθαί τινος Soph. — отрицать что-л.
18) успокаиваться, униматься
ex. ( θόρυβος κατέστη Her.; στάσις κατέστη Arst.)
ὅταν λίμνη καταστῇ Arph. — когда озеро спокойно;
ἕως τὰ πράγματα κατασταίη Lys. — пока дела не уладятся;
νόσημα κατέστη αὐτόματον Arst. — болезнь сама собой прекратилась;
ὅταν νοσῶν τις καταστῇ Arst. — когда какой-л. больной выздоровеет;
πνεῦμα καθεστηκός Arph. — спокойный ветер;
θάλασσα καθεστηκυῖα Polyb. — спокойное море;
καθεστῶτι προσώπῳ Plut. — со спокойным выражением лица;
καθεστηκυῖα ἡλικία Plat. — спокойный (зрелый) возраст;
καθεστηκυῖα τιμή Dem. — установившаяся цена;
ἔξω τοῦ καθεστηκότος εἶναι Luc. — быть вне себя
19) (как pf.-praes.) быть
ex. κατεστεὼς κόσμος Her. — установленный, т.е. существующий (государственный) строй;
τὰ καθεστῶτα Plat. или καθεστῶτες νόμοι Soph. — существующие законы;
τὰ καθεστῶτα Arst. — сложившиеся обстоятельства;
τὸ γίγνεσθαι καὴ ἀπόλλυσθαι ταὐτὸν καθέστηκε τῷ ἀλλοιοῦσθαι Arst. — возникновение и исчезновение есть то же самое, что изменениеκαθό

καθ-ό
(= καθ΄ ὅ) conj.
1) в силу чего, согласно чему, на основании чего
ex. κ. ἀγαθὸς αὐτὸ ἀγαθόν (sc. ἐστιν) Arst. — то, в силу чего (кто-л.) добр, и есть сама доброта;
τὸ κ. τὸ εἶδός ἐστι Arst. — основание есть сущность;
κ. δεῖ NT. — как следует
2) так что, ввиду чего Plat., Plut.καθοδηγέω

κᾰθ-οδηγέω
быть проводником, провожать, вести
ex. (πρός τι Plut.)
καθοδηγῶν Plut. — проводникκάθοδος

κάθ-οδος
ион. κάτοδος (ᾰ)
1) сошествие, спуск (в подземное царство)
ex. ( τῆς κόρης κ. Plut.)
2) место спуска, вход (в подземное царство)
ex. (ἀπιέναι εὐθὺ τῆς καθόδου Luc.)
3) опускание, движение вниз
ex. τῶν ἐδεστῶν ἐν τῇ καθόδῳ Arst. — при (в) проглатывании пищи
4) возвращение (преимущ. из изгнания)
ex. (ψηφίζειν Ἀλκιβιάδῃ κάθοδον καὴ ἄδειαν Thuc.; καθόδου μισθὸν δοῦναι Eur. или χρήματα εἰς τέν κάθοδον δοῦναι Arst.; τῶν Ἡρακλειδῶν κ. Polyb.)καθοίμην

opt. к κάθημαικαθολικός

κᾰθ-ολικός
3
всеобщий
ex. (ἱστορία Polyb.)
καθολικῷ λόγῳ Arst. — вообще говоря, как общее правило;
καθολικότεροι λόγοι Sext. — общие места, общие положенияκαθολικῶς

κᾰθολικῶς
вообще, в общем виде Arst., Polyb., Sext.καθόλου

см. καθ΄...καθομαλίζω

κᾰθ-ομᾰλίζω
выравнивать, сглаживать, смягчать
ex. (ἀτοπίας καὴ ἀπιστίας ἠθῶν Plut. - v. l. καθομιλέω)καθομιλέω

κᾰθ-ομῑλέω
1) склонять на свою сторону (беседами), стараться расположить к себе
ex. (τοὺς γνωρίμους Arst.; καθομιληθεὴς ταῖς χάρισί τινος Diod.)
2) (тж. κ. ἑαυτόν Plut.) снискивать расположение, приспособляться
ex. (τῷ πλήθει Diod.)
3) (только pass.) распространять, делать всеобщим
ex. καθωμιλημένη δόξα Polyb. — общепринятое мнениеκαθομολογέω

καθ-ομολογέω
1) соглашаться, признавать
ex. πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι καθομολογῶν Plat. — я давно слушаю тебя и (во всем) соглашаюсь (с тобой)
2) обещать
ex. (ἀνάθημα τῷ θεῷ Luc.)
3) тж. med. обещать в жены, обручать
ex. (καθωμολογημένος τέν ἀδελφέν πακόρω Plut.)
Ἰουλία σκηπίωνι καθωμολογημένη (pass.) Plut. — Юлия, обрученная со Сципиономκαθοπλίζω

κᾰθ-οπλίζω
вооружать
ex. (τῇ πανοπλία Aeschin.; τῶν οἰκετῶν τριάκοντα Plut.)
καθωπλισμένοι Xen. и καθοπλισάμενοι Polyb. — вооруженные;
τὸ μέ καλὸν καθοπλίσασα Soph. (Электра), сделавшая вызов преступлению (точнее вооружившая против себя преступление)καθόπλισις

κᾰθ-όπλῐσις
-εως вооружение, доспехи Xen., Polyb.καθοπλισμός

κᾰθ-οπλισμός
оружие, вооружение
ex. οἱ ἐν τοῖς βαρέσι καθοπλισμοῖς Polyb. — тяжеловооруженныеκαθοράω

κᾰθ-οράω
ион. κᾰτοράω тж. med. (impf. καθεώρων - ион. 3 л. sing. κατώρα, fut. κατόψομαι, aor. 1 κατώφθην, aor. 2 κατεῖδον, pf. καθεόρακα и κατῶμμαι)
1) глядеть вниз, смотреть, взирать
ex. (ἐξ Ἴδης Hom.; ἀφ΄ ὑψηλοτέρου Xen.; ἐπὴ θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν Hom.)
2) осматривать
ex. ἀποπέμπειν κατοψόμενόν τινα Her. — послать кого-л. для осмотра
3) озирать, обозревать, наблюдать
ex. (τροίην πᾶσαν Hom. - in tmesi; τὰ ὄπισθεν γιγνόμενα Xen.)
4) филос. созерцать
ex. (αὐτὸ καλόν, ὑψόθεν τὸ τῶν κάτω βίον Plat.)
5) постигать
ex. (φρένα δῖαν Aesch.)
6) замечать, видеть
ex. (Ἀθηναίους Her.; τὰς αἰτίας Arst.)
7) видеть, усматривать
ex. (τι ἔν τινι Plat.)καθορμάω

καθ-ορμάω
устремляться, бросаться Anth.καθορμίζω

κᾰθ-ορμίζω
(fut. καθορμίσω - атт. καθορμιῶ, aor. καθώρμισα; aor. med. καθωρμισάμην, aor. pass. καθωρμίσθην)
1) (о кораблях) вводить (в порт)
ex. (τὸν στόλον εἰς τὸ νεώριον Plut.)
καθώρμισαν (sc. τὰς ναῦς) πρός τι πολισμάτιον Polyb. — они пристали (к берегу) близ одного городка
2) med. (на корабле) входить, причаливать
ex. (εἰς τὸν λιμένα Polyb.; ἐν ταῖς νήσοις Plut.)
ταῖς ναυσὴν εἰς τέν θάψον καθορμισάμενοι Thuc. — причалив к Тапсосу
3) перен. погружать, ввергать
ex. (ἐς πημονάς τινα Aesch.)
κ. ἑαυτὸν εἰς ἡσυχίαν Plut. — предаваться отдыху
4) связывать, присоединять
ex. καθώρμισται κύστις ἐκ τῶν νεφρῶν Arst. — мочевой пузырь соединяется с почкамиκαθοσιόω

κᾰθ-οσιόω
1) посвящать, обрекать в жертву
ex. ὃν τοῖσδε βωμοῖς θεὰ καθωσιώσατο Eur. — его (Ореста) богиня (Артемида) обрекла себе в жертву (для заклания) на этих алтарях;
ἐπεὴ δὲ βωμῷ πόπανα καὴ προθύματα καθωσιώθη Arph. — когда жертвенные пироги и подношения будут возложены на алтарь
2) культ. очищать
ex. (τέν πόλιν καθαρμοῖς Plut.)καθόσον

κᾰθόσον
(= καθ΄ ὅσον) adv. поскольку Thuc.καθότι

κᾰθ-ότι
ион. κᾰτότι (чаще καθ΄ ὅ τι) conj.
1) как, так как, поскольку
ex. (κ. πρεσβύτατος Her.)
2) как, соответственно
ex. κ. προείρηται Diod. — как раньше было сказано;
κ. ἄν τις χρείαν εἶχεν NT. — насколько кто нуждался
3) как, каким образом
ex. εἰδέναι κ. χωρήσει Thuc. — предвидеть, какой оборот примет делоκάθου

NT. (= κάθησο) 2 л. sing. imper. к κάθημαικαθοῦ

κᾰθοῦ
imper. aor. 2 med. к καθίημικαθυβρίζω

κᾰθ-υβρίζω
ион. κᾰτυβρίζω
1) грубо обращаться, нагло притеснять, оскорблять, глумиться
ex. (τινός, τινά и τι Soph.; τὸν δῆμον Arph.; τέν χώραν καὴ τὸ προάστειον Plut.)
τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας Her. (Кир), нагло поступивший с третью (массагетского) войска;
καθυβρισθέντες ἐν ταῖς ἀποκρίσεσι Plut. — получив оскорбительный ответ;
κ. τοῖς ἄχεσί τινος Soph. — издеваться над чьими-л. страданиями
2) становиться надменным, делаться притеснителем
ex. (αἱ πόλεις ῥᾳδίως καθύβρισαν Soph.)καθυγραίνω

κᾰθ-ῠγραίνω
1) сильно увлажнять, мочить, т.е. разбавлять водой
ex. (τὸ ἔλαιον Arst.)
2) размачивать, делать жидким, разжижать
ex. (τὰ σχληρότατα Plut.)κάθυγρος

κάθ-υγρος
2
(ᾰ) очень влажный
ex. (ἀήρ Arst., Plut.)
κ. τῇ σαρκί Diod. — дебелый, полныйκάθυδρος

κάθ-ῠδρος
2
(ᾰ)
1) полный воды
ex. (κρατήρ Soph.)
2) обильный водой, многоводный
ex. (χωρίον Polyb.)καθυλακτέω

κᾰθ-ῠλακτέω
(на кого-л.) лаять
ex. (εἴς τινα Plut.)καθυμνέω

κᾰθ-υμνέω
воспевать
ex. (τὰς ἀνδραγαθίας τινός Diod.; τέν τόλμαν τινός Plut.)καθυπάρχω

κᾰθ-ῠπάρχω
быть в наличии
ex. πρώτῳ ἐκείνῳ δοκεῖ τοῦτο καθυπάρξαι Plut. — это (звание) было ему, кажется, присуждено первомуκαθυπερακοντίζω

κᾰθ-ῠπερᾰκοντίζω
превзойти в метании копий, т.е. победить
ex. (τοὺς γηγενεῖς Arph.)καθυπερέχω

κᾰθ-ῠπερέχω
быть сильнее, превосходить
ex. (τῇ τόλμῃ καὴ τῷ πλήθει Polyb.)καθυπερηφανέω

κᾰθ-ῠπερηφᾰνέω
или καθυπερηφανεύω превозноситься, кичиться arg. ad Arph.καθύπερθε(ν)

κᾰθ-ύπερθε(ν)
I.
ион. κᾰτύπερθε (ῠ) adv.
1) сверху
ex. λόφος κ. ἔνευεν Hom. — сверху (со шлема) помавал султан
2) сверху, поверх
ex. (ἐπιρρέειν Hom.)
χλαίνας κ. ἕσασθαι Hom. — постлать сверху одеяла
3) выше, к северу
ex. κ. φρυγίη Hom. — северная Фригия;
χώρη κ. Her. — страна, лежащая к северу;
τὰ κ. θηριώδης ἐστὴ λιβύη Her. — северная Ливия населена дикими зверями
4) выше, сильнее
ex. κ. γίνεσθαι Her. — быть сильнее или обстоять лучше
II.
ион. κᾰτύπερθε praep. cum gen.
1) сверху
ex. κ. μελαθρόφιν Hom. — с потолка
2) выше, севернее, к северу от
ex. (κ. χίου, Ὀρτυγίης κ. Hom.)
3) выше, сильнее
ex. κ. τινος πλούτῳ ζῆν Soph. — превосходить кого-л. богатством;
κ. τῷ πολέμῳ τινὸς γενέσθαι Her. — одолевать кого-л. на войне
4) ранее, прежде
ex. κ. τούτων Her. — до этогоκαθυπέρτατος

κᾰθ-ῠπέρτᾰτος
ион. κᾰτῠπέρτᾰτος 3
(superl. к καθυπέρτερος) наиболее высокий
ex. ἐν τῇ κατυπερτάτῃ τῆς γῆς Her. — в самой возвышенной части страныκαθυπέρτερον

κᾰθῠπέρτερον
Theocr. v. l. καθυπερτέρω adv. = καθύπερθε Iκαθυπέρτερος

κᾰθ-ῠπέρτερος
ион. κᾰτῠπέρτερος 3
более сильный, превосходящий
ex. (τῷ πολέμῳ Her.)
πολὺ σφῶν καθυπέρτερα τὰ πράγματα εἶναι Thuc. (сиракузцы полагали, что) на их стороне большое преимущество;
τέν πόλιν ἐν πολέμῳ καθυπερτέραν τῶν ἀντιπάλων ποιεῖν Xen. — помочь государству одержать победу над (его) противникамиκαθυπερτέρω

Theocr. compar. к καθύπερθεν Iκαθυπισχνέομαι

κᾰθ-ῠπισχνέομαι
(aor. 2 καθυπεσχόμην) обещать Luc.κάθυπνος

κάθ-υπνος
2
(ᾰ) сонный, спящий Arst.καθυπνόω

κᾰθ-υπνόω
ион. κᾰτυπνόω тж. med.
1) спать
ex. (ἐν κοίτῃ Her.; ἡδέως Xen.; μετὰ τέν τροφήν Arst.)
2) засыпать
ex. ἦλθε οἱ κατυπνωμένῳ τὠυτὸ ὄνειρον Her. — когда (Ксеркс) заснул (или спал), ему явился тот же сонκαθύπνωσις

κᾰθ-ύπνωσις
-εως засыпание
ex. πρὸς τέν καθύπνωσιν Arst. — пока не наступит сонκαθυποκρίνομαι

κᾰθ-ῠποκρίνομαι
(ρῑ)
1) вводить в заблуждение (актерской) игрой, обманывать притворством
ex. (τινά Dem.)
2) принимать вид, прикидываться
ex. καθυποκρίνεται Ἐνιπεὺς εἶναι Luc. (Посидон) принимает вид Энипеяκαθυποπτεύω

κᾰθ-ῠποπτεύω
питать подозрение, подозревать
ex. ἀδικήματα κατηγορηθέντα ἢ καθυποπτευθέντα Arst. — проступки, являющиеся предметом осуждения или (только) подозренияκαθυστερέω

κᾰθ-υστερέω
1) отставать
ex. (τῆς ἐκτάξεως Polyb.)
2) опаздывать
ex. (τῆς καταστάσεως Polyb.; τῇ διώξει Plut.)
οἱ καθυστερήσαντες τῆς κληροδοσίας Diod. — не подоспевшие к распределению наделов;
θανάτου οὐ κ. Luc. — не быть пощаженным смертьюκαθυφίημι

κᾰθ-ῠφίημι
1) упускать (злонамеренно или по небрежности)
ex. (καιρόν Dem.)
μέ καθυφῇ;
τι τῶν δικαίων τοῦ πατρός Luc. — не упусти чего-л. из справедливых дел отца (твоего, Зевса), т.е. не забудь сказать чего-л. в его оправдание
2) проваливать, губить
ex. (τὸν ἀγῶνα Dem.)
κ. τὰ τῆς πόλεως Dem. — предать интересы государства
3) med. идти на уступки, уступать
ex. (τοῖς ἐν πειραιεῖ Xen.)
καθυφίεσθαι ἑαυτόν Polyb. — прекращать сопротивление, отступать, сдаваться;
καθυφίεσθαί τινα Luc. — небрежно относиться к кому-л.
4) уступать, сбавлять
ex. (τὸ τίμημοι καθυφειμένος Plut.)καθώς

καθ-ώς
conj.
1) как
ex. κ. ἄνω λέλεκται Arst. — как сказано выше;
κ. ἐγένετο, οὕτως ἔσται NT. — как было, так будет
2) так как
ex. κ. ἤγγιζεν χρόνος NT. — так как приближалась пора
3) в соответствии
ex. κ. εὐπορεῖτό τις NT. — насколько кто могκαθ-

= κατ- (перед придыхательной гласной в начале основного слова, кроме ион. форм)καί

conj. (иногда adv.)
ex. (in crasi: χὠ = κ. ; χἠ = κ. ; χοἰ = κ. οἱ; κἀγαθός = κ. ἀγαθός; κἄλλος = κ. ἄλλος; κἀγώ = κ. ἐγώ; κάμοῦ = κ. ἐμοῦ; κἐκ = κ. ἐκ; κἄστιν = κ. ἔστιν и т.д.)
1) и ex. (κ. κατὰ γῆν κ. κατὰ θάλατταν, θαυμάσιος τὸ κάλλος κ. τὸ μέγεθος Xen.); (при каждом члене обособляющего перечисления - обычно начиная со второго)
ex. αἱ ἔλαφοι κ. δορκάδες κ. οἱ ἄγριοι οἶες κ. οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι Xen. — олени, газели, дикие овцы и дикие ослы;
(для усиления связи - — с предшеств. τε):
τοῦ χρυσοῦ τε κ. ἀργύρου ἀπληστία Plat. — ненасытная жажда золота и серебра;
ἀεί τε κ. τότε Plat. — как всегда, так и в этот момент (теперь)
2) и в частности, и притом, и в том числе, между прочим и
ex. (θεοὴ ἅπαντες κ. ποσειδῶν Aesch.)
ἄλλα τε εἶπε κ. περὴ τούτου Plat. (Сократ) говорил о разных вещах, между прочим и о нем
3) а именно
ex. δῶμα διὸς κ. μακρὸς Ὄλυμπος Hom. — обиталище Зевса, то есть высокий Олимп
4) (после ὅμοιος, ἴσος, αὐτός) что и, как и
ex. ὁμοίως κ. πρίν Thuc. — так же, как и прежде;
ἴσα κ. ἱκέται Thuc. — совсем как просители;
ἴσα κ. τὸ μηδέν Soph. — все равно что ничто;
αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὴ κ. ἡμῖν Xen. — нам предстоит тот же поход, что и нам
5) (после ἄλλος, ἕτερος, αὐτός, ταὐτός, ἐναντίος) в сравнении с, чем
ex. πᾶν τοὐναντίον ἔχει νῦν τε κ. τότε Plat. — все обстоит теперь иначе, чем тогда;
οὐ τέν αὐτέν τυγχάνω γνώμην ἔχων ἔν τε τῷ παρόντι κ. περὴ τὰς ἀρχὰς τοῦ λόγου Dem. — у меня теперь не то мнение, какое (было) в начале речи;
οὐ ταὐτὰ σύ τ΄ ἐμοῦ κατηγορεῖς κ. ἐγὼ σοῦ Plat. — ты обвиняешь меня не в том, в чем я тебя
6) также и, так же как, равным образом
ex. ὥσπερ κ. ἐν πολέμῳ Xen. — так же, как на войне;
οὕτω κ. τῶν κινδύνων μετέχειν Xen. — участвовать также и в опасностях;
οὗτός ἐστιν, εἴπερ τις κ. ἄλλος, τευξόμενος τοῦ ὄντος Plat. — если кто-л. вообще может постичь бытие, то (именно) он;
ἐπίσταται δ΄ εἴ τις κ. ἄλλος Xen. — он умеет это (делать) не хуже, чем кто-л.
7) хотя (бы), по крайней мере
ex. ἱέμενος κ. καπνὸν νοῆσαι Hom. — желая увидеть хотя бы дым (родных берегов)
8) однако, и в то же время, но, а, все же
ex. (ἀηδές τι κ. ὠφέλιμον Plat.)
ἄλλῳ κ. οὐχ αὐτῷ Plat. — для другого, а не для себя;
ἵνα κ. εἰδῶ ὅ τι λέγεις Plat. — чтобы мне все же знать, что ты говоришь
9) κ.κ. как …так
ex. ἐγένετο κ. Ἕλληνι κ. βαρβάρῳ Xen. — можно было как греку, так и негреку
10) κ.κ. хотя …но, и все же
ex. σὺ κ. δέδορκας, κοὐ (= κ. οὐ) βλέπεις, ἵν΄ εἶ κακοῦ Soph. — ты хотя и зрячий, но не видишь как ты несчастен;
(между πολύς или ὀλίγος и другим — прилагат. перевода не требует):
πολλαὴ κ. μεγάλαι πόλεις Xen. — много больших городов;
πολλὰ κ. ἀμήχανα Xen. — много затруднений
11) и вот, тогда
ex. κ. σωκράτης ἔφη Plat. — тогда Сократ, сказал
12) intens. при imper. (соотв. русск. же, -ка)
ex. κ. μοι δὸς τέν χεῖρα Hom. — дай-ка мне руку;
κ. μοι ἀπόκριναι Plat. — ответь же мне;
κ. μοι ἀνάγνωθι τὸν νόμον Lys. — а ну зачитай-ка мне закон
13) (усилит. при вопросе) и, (да) разве, неужели
ex.κ. μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω ; Hom. — неужели ты рассердишься на меня за то, что я скажу?;
κ. ταῦτα δρᾶν νοεῖς ; Soph. — и ты это думаешь сделать?;
ποῖον ἄνορα κ. λέγεις ; Soph. — о каком это человеке ты говоришь?
14) и притом, и к тому же
ex. (παρῆσάν τινες κ. πολλοί γε Plat.)
ἐχθροὴ κ. ἔχθιστοι Thuc. — враги и, притом, враги смертельные
15) а пожалуй, и даже
ex. ὀλίγου τινὸς ἄξιόν ἐστι κ. οὐδενός Plat. (это) вещь небольшой ценности, а пожалуй, и никакой;
ἄνδρες κ. μάλα λυγροί Hom. — даже самые жалкие люди;
κ. λίην ἐοικὼς ὄλεθρος Hom. — вполне даже заслуженная гибель (Эгиста);
κ. πάνυ Plat. — даже очень, совершенно
16) (усилит. при superl.)
ex. κ. μάλιστα Xen. — в высшей (даже) степени;
κ. μωρότατον Xen. — крайне безрассудно
17) κ. τοῦτο или κ. ταῦτα несмотря на, хотя
ex. κ. ταῦτα σοφὸς ὤν Plat. — как (ты) ли мудр
18) а затем, попеременно
ex. (οἱ συγγενεῖς μῆνές με μικρὸν κ. μέγαν διώρισαν Soph.)
19) или
ex. (εἷς κ. δύο Hom.; δύο κ. τρία βήματα Xen.)
ὁμοίως κ. παραπλησίως Dem. — одинаково или сходно
20) (в знач. подчинительного союза), ἠώς τε δέ διέφαινε κ. ἐγένοντο ἐπὴ τῷ οὔρεϊ Her. когда занялась заря, (персы) оказались на горе; κ. ἥκομεν κ. ἡμῖν ἐξελθὼν θυρωρὸς εἶπε Plat. когда мы пришли, привратник, выйдя, сказал нам
21) (в сочетаниях с частицами):
(1) κ. ἄν даже (и); κ. γάρ (усилит. κ. γάρ ῥα, κ. γὰρ δή или κ. γὰρ κ.) ибо ведь, да ведь
ex. κ. γὰρ νῦν ὁμολογῶ Plat. — да ведь я теперь согласен;
κ. γὰρ οἱ ἰατροὴ καίουσι κ. τέμνουσι ἐπ΄ ἀγαθῷ Xen. — ведь с благой же целью врачи жгут и режут
(2) κ. γὰρ οὖν поэтому-то, именно поэтому
ex. κ. γὰρ οὖν ἐπίστεον αὐτῷ αἱ πόλεις Xen. — поэтому-то города доверяли ему (Киру)
(3) κ. …γέ и притом, и даже или право же
ex. κ. καλῶς γε λέγεις Plat. — говоришь ты, право же, хорошо;
κ. πολλοί γε Plat. (были), и даже многие
(4) κ. …δέ, κ. …δέ τε, κ. δέ νυ но (все) так же, все еще
ex. κ. δ΄ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλεν ; Hom. — так все еще ратные дела у тебя на уме?;
λόγχαι, τοξεύματα κ. πλεῖστοι δ΄ ἐκ χερῶν λίθοι Xen. — дротики, стрелы, но еще больше бросаемых вручную камней
(5) κ. δή а (и) вот (даже), и вот уже, и вот допустим, предположим
ex. κ. δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς Hom. — а ты вот угрожаешь отнять у меня награду;
κ. δέ ἀποβαίνομεν εἰς τέν χώραν Xen. — и вот мы, допустим, высаживаемся на землю;
κ. δέ κ. — ну а также, а в том числе:
ἄλλα τε χωρία κ. δέ κ. λῆμνος Her. — разные страны, а среди них и Лемнос
(6) κ. εἰ (in crasi κεἰ) и κ. εἴ κε даже если (бы)
ex. (с ind., conjct. или opt.)
κ. εἰ μάλα καρτερός ἐστιν Hom. — будь он даже чрезвычайно силен
(7) κ. μέν, κ. μὲν δή и κ. μὲν δή. …γε и кроме того, к тому же еще
ex. κ. μὲν δέ κ. ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη ; Plat. — но ведь необходимо же, чтобы (честный и справедливый человек) был, кроме того, еще и мужественным?
(8) κ. …μέντοι и все же
ex. κ. οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν Xen. — и все же, говорят, даже он не пострадал
(9) κ. μήν поистине, (но) право же, конечно, но кроме того, но также; κ. μέν τἀληθῆ σοι ἐρῶ Plat. я скажу тебе всю правду; κ. μέν πολλάκις θαυμάσας σωκράτη Plat. я, по правде говоря, часто удивлялся Сократу; κ. μέν τάνταλον εἰσεῖδον Soph. видел я также и Тантала
(10) κ. νύ κε(ν) и κ. νύ κε δή и конечно …бы
ex. κ. νύ κεν ἄσπετον ἤρατο κῦδος Hom. — и уж конечно великую бы славу стяжал (Менелай)
(11) κ. ῥα и вот
ex. κώκυσεν εὐρύκλεια κ. ῥ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Hom. — заплакала Эвриклея и вот, рыдая, промолвила
(12) κ. τε и даже, и при этом
(13) κ. περ = καίπερ (см. περ)
(14) κ. τοι = καίτοι (см. τοι)καιάδας

Каяд или Кеад (пропасть близ Спарты, в которую сбрасывали осужденных на смерть) Thuc.καίαρ

τό (только nom. и acc. sing.) ременная петля (пращи)
ex. (Arst. - v. l. βάρος)καίγε

καί-γε
= καί γεκαίεο

эп. 2 л. sing. imper. pass. к καίω{*}καιετάεις

-εσσα -εν Hom. v. l. = κητώειςκαἴκα

καἴκᾱ
in crasi Theocr. = καὴ αἴκακαικίας

(= εὗρος) кекий, северо-восточный ветер
ex. (κ. ἀπὸ τοῦ περὴ τὰς ἀνατολὰς τόπου πνέων ἄνεμός, sc. ἐστιν Arst.)
ἕλκειν ὡς κ. τὰ νέφη погов. Arst., Plut. — притягивать словно нордост тучи;
ὡς οὗτος ἤτοι κ. καὴ συκοφαντίας πνεῖ Arph. (спускай паруса) ибо дует ветер клеветыκάικος

κάῑκος
Каик (река в Мисии, протекающая южнее Пергама и впадающая в Кимский - ныне Элейский - залив) Her., Xen.καιναί

αἱ Кены (город в Месопотамии) Xen.καινείδης

эп. gen. αο Кенеид
1) сын Кенея, т.е. κόρωνος Hom.
2) потомок Кенея, т.е. Ἠετίων Her.καινεύς

-έως Кеней (лапиф, сын Элата или Корона, превращенный в мужчину из девушки Кениды; участник похода Аргонавтов и Калидонской охоты) Hom., Hes., Plat.καινίζω

1) происходить или делать впервые, быть новым, необычным
ex. καί τι καινίζει στέγη Soph. — что-то неслыханное творится в доме
2) обновлять, менять на новое
ex. κ. ζυγόν Aesch. — надеть (на себя) новое ярмо;
μέμνησο δ΄ ἀμφίβληστρον, ᾧ σ΄ ἐκαίνισαν Soph. — вспомни о сети, в которую (Клитемнестра и Эгист) недавно (или столь неслыханным образом) поймали тебя;
εὐχὰς κ. θεῶν Eur. — воссылать небывалые молитвы богамκαινίς

-ίδος нож, меч
ex. (Luc. - v. l. κοπίς)καινολογία

καινο-λογία
новый язык, небывалый оборот речи Polyb., Plut.καινόν

τό
1) новое, новизна, нововведение
ex. (ἀεὴ καινά ἐπιμηχανᾶσθαι Xen.)
τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεσθαι Soph. — судить о новом по старому;
οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων Xen. (Сократ) ввел не больше нового, чем другие
2) новый оборот, неожиданная перемена
ex. (τὸ κ. τοῦ πολέμου Thuc.)
3) странное обстоятельство
ex. τὸ καινότατον … Luc. (и что) самое странное …καινόν

τό Кенон, т.е. Новое Судилище (в Афинах) Arph.καινὸν

φρούριον τό Новая крепость (укрепленный пункт в Понте) Plut.καινοπαθέω

καινοπᾰθέω
выносить новые муки, т.е. терпеть неслыханные страдания Plut.καινοπαθής

καινο-πᾰθής
2
(о бедствиях) впервые испытываемый, т.е. небывалый, неслыханный
ex. (πήματα Soph.)καινοπηγής

καινο-πηγής
2
новосколоченный, т.е. только что приготовленный, новый
ex. (σάκος Aesch.)καινοπήμων

καινο-πήμων
2, gen. ονος впервые переживающий страдания, испытывающий небывалое горе
ex. (δμωϊδες Aesch.)καινοποιΐα

καινο-ποιΐα
нововведение, перемена, смена
ex. (περὴ τὰς δυναστείας Polyb.)καινοποιέω

καινο-ποιέω
1) обновлять, возобновлять
ex. (πόλεμον Polyb.; ἀναλαμβάνειν καὴ κ. Plut.)
2) воскрешать
ex. (ἐλπίδας Polyb.)
3) воскрешать в памяти, вспоминать
ex. (τὰ ἁμαρτήματά τινος Polyb.)
4) создавать новое, впервые производить
ex. (πολλά Polyb.)
τί καινοποιηθὲν λέγεις ; Soph. — что, говоришь ты, стряслось нового?καινοποιητής

καινο-ποιητής
-οῦ способный на выдумки, затейник Xen.καινοπραγία

καινο-πρᾱγία
страсть к нововведениям, склонность к новизне
ex. (Diod. - v. l. κοινοπραγία)καινοπρεπής

καινο-πρεπής
2
кажущийся новичком, т.е. неуверенный в себе
ex. (ὑπὸ ὀψιμαθίας Plut.)καινοπρεπῶς

καινο-πρεπῶς
по-новому
ex. καινοπρεπεστέρως λέγειν Arst. — говорить более по-современномуκαινός

3
1) новый
ex. (καινὰ καὴ παλαιὰ ἔργα Her.; βάλλειν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς NT.)
καινοὴ λόγοι Aesch. — новые вести, новости;
καινῷ ἐν πεπλώματι Soph. — в новом одеянии;
τί δ΄ ἔστι καινόν ; Soph. — что (случилось) нового?;
ἐκ καινῆς (sc. ἀρχῆς) Thuc. — снова, сызнова, заново;
τραγῳδῶν τῇ καινῇ (sc. εἰσόδῳ или ἡμέρᾳ), τραγῳδοῖς καινοῖς Dem. или τραγῳδῶν ἀγωνιζομένων καινῶν Aeschin. — в день или во время представления новых трагедий;
κ. ἄνθρωπος Plut. (ср. лат. homo novus) — человек, поднявшийся из низов;
καινὰ πράγματα Plut. (ср. лат. res novae) — новшества, переворот
2) странный, удивительный, необычный
ex. (ὀνόματα, σοφισταί Plat.)καινόταφος

καινό-τᾰφος
2
(о могиле) новой формы, необычного вида
ex. σχῆμα καινόταφον Anth. — необычная могилаκαινότης

-ητος тж. pl. новизна, новая черта
ex. (λόγου Thuc.; τῶν εὑρημένων Isocr.; κ. ἄθικτος ὑπὸ τοῦ χρόνον Plut.)
κ. ζωῆς NT. — обновленная жизньκαινοτομέω

καινο-τομέω
1) прорубать новую шахту, открывать новый ход (в рудниках) Xen.
2) придумывать, изобретать
ex. (τελετέν καινήν Arph.; τέν περὴ τὰ τέκνα κοινότητα Arst.)
3) сочинять, выдумывать
ex. (τι νέον Plat.; περὴ τὰ θεῖα и περὴ τῶν θείων Plat.)
4) вводить политические перемены, совершать государственный переворот
ex. κ. ζητεῖν Arst. — стремиться к политическому перевороту;
τὰ περί τι καινοτομούμενα Plut. — переворот в чем-л.καινοτομία

καινο-τομία

1) изменение, замена
ex. (τῶν ὀνομάτων Plat.)
2) смена, перемена, обновление
ex. (τῆς πολιτείας Polyb.; περὴ τοὺς λόγους Plut.)
3) нововведение, новшество
ex. ( τερπάνδρου κ. καλόν τινα τρόπον εἰς τέν μουσικέν εἰσήγαγε Plut.)
4) новизна, новость, неожиданность
ex. (τοῦ συμβαίνοντος Polyb.)καινοτόμος

καινο-τόμος
2
пролагающий новый путь
ex. τὸ καινοτόμον ἔχειν Arst. — отличаться новизнойκαινότροπος

καινό-τροπος
2
нового рода, необычный
ex. (μῦθος Eur.)καινουργέω

καιν-ουργέω
1) затевать нововведения, задумывать новое, предпринимать реформу
ex. (περί τι Xen., Luc.)
τί δὲ καινουργεῖς ; Eur. — что ты замышляешь?;
τὰ καινουργούμενα Arst. — политические перемены, перевороты
2) странно вести себя
ex. κ. λόγον Eur. — говорить странные вещи
3) (впервые) вводить
ex. (τέν εὐχρηστίαν Anth.)καινουργία

καιν-ουργία
обновление, изменение, перемена, переворот
ex. (ταραχέ καὴ κ. Isocr.)καινουργόν

τό новизна, новость Luc.καινουργός

καιν-ουργός
I.
2
впервые созданный, новый (sc. ἔργον Luc.)
II.
изобретатель, создатель
ex. (τῶν σοφῶν ἀρεσκευμάτων Plut.)καινόω

1) обновлять, изменять
ex. τὸ καινοῦσθαι τὰς διανοίας Thuc. — изменение образа мыслей
2) впервые вводить в употребление, торжественно открывать
ex. (οἴκημα ὑπόγαιον Her.)καίνυμαι

καίνῠμαι
(pf. κέκασμαι, ppf. ἐκεκάσμην)
1) блистать, быть украшенным
ex. ὦμος ἐλέφαντι κεκαδμένος Pind. — плечо (Пелопа), украшенное (или сверкающее) слоновой костью
2) быть снабженным
ex. τείχη φρουραῖς κέκασται Eur. — стены защищены гарнизоном;
εὖ κεκασμένον δορυ Aesch. — хорошо вооруженное войско
3) перен. блистать, выдаваться, отличаться, превосходить
ex. (ἀρετῇσι κεκασμένος ἐν δαναοῖσι Hom.)
πανουργίαις κεκασμένον Arph. — неистощимый в плутнях;
κ. ἡλικίην ἔγχεΐ θ΄ ἱπποσύνῃ τε Hom. — превосходить сверстников в копьеметании и в конной езде;
κ. τινα ὄρνιθας γνῶναι Hom. — затмевать кого-л. искусством птицегаданияκαίνω

(= κατακαίνω)
ex. (fut. κᾰνῶ, aor. 2 ἔκᾰνον, pf. κέκονα, inf. κᾰνεῖν - дор. κανῆν) убивать, умерщвлять (τινὰ κεραυνῷ Aesch.; ξίφει Eur.; sc. τοὺς πολεμίους Xen.; παῖδά τινος Theocr.)καίπερ

καί-περ
(у Hom. почти всегда in tmesi) хотя, хотя бы (даже)
ex. καὴ ἀχνύμενός περ Hom. — хотя и удрученный;
μητρὴ δ΄ ἐγὼ παράφημι, καὴ αὐτῇ περ νοεούσῃ Hom. — я убеждаю (тебя), мать, хотя и сама ты (все) знаешь;
κ. ἐκεῖνό γε ᾤμην τι εἶναι Plat. — а я-то (досл. хотя я) думал, что это имеет какое-л. значениеκαιρίη

(sc. πληγή) смертельная рана Her.καίριον

τό
1) (нечто) правильное, точное, надлежащее
ex. κ. λέγειν Soph. — говорить дело;
πρὸς τὸ κ. Soph. — надлежащим образом, как следует
2) обстоятельство, случайность
ex. αἷς πολλὰ τὰ καίρια δεῖ ἐν τῇ θαλάσσῃ ξυμβῆναι Thuc. (корабли), с которыми (неизбежно) должно приключиться многое
3) подходящее по времени, соответствующее обстоятельствам
ex. τὸ ἀεὴ κ. Xen. — текущие или необходимые мероприятия
4) жизненно опасная точка (тела), жизненно важный орган
ex. ἐν καιρίῳ или κατὰ κ. πάγη или ἦλθεν βέλος Hom. — стрела вонзилась в жизненно важное место, т.е. нанесла смертельную рануκαίριος

3 и 2
1) своевременный, удобный, подходящий
ex. (σπουδή Soph.; βουλή Eur.; συμμετρία Plut.)
φροντίζων εὕρισκε ταῦτα καιριώτατα εἶναι Her. — поразмыслив, (Кир) нашел наиболее целесообразным (сделать) следующее;
κ. ἦλθες Eur. — ты приходишь кстати;
καιρίαν ὁρῶ Ἰοκάστην Soph. — а вот как раз идет Иокаста
2) жизненно важный
ex. (τόποι τοῦ σώματος Plut.)
3) нанесенный в жизненно важный центр, т.е. смертельный
ex. (πληγή Hom., Arst., Plut.; σφαγαί Eur.; καταφορά Polyb.)
4) преходящий, мимолетный
ex. (κάλλος τε καὴ ἔρως Anth.)καιρίως

1) целесообразно, кстати
ex. (εἰρημένα Aesch.)
2) правильно
ex. (σκοιτεῖν Eur.)
3) своевременно, вовремя
ex. (παρεῖναι Xen.)
4) смертельно, насмерть
ex. (οὐτασμένος Aesch.; πατάξαι Polyb.; πλῆξαι ἑαυτόν Plut.){*}καιρόεις

-όεσσα -όεν с частыми петлями или очками Hom. (см. καιροσ(σ)έων)καιρομανέω

καιρο-μᾰνέω
вдохновлять
ex. (τινα Anth. - v. l. к καιρονομέω)καιρόν

adv. вовремя, кстати
ex. (ἐληλυθώς Soph.)καιρονομέω

καιρο-νομέω
в добрый час направлять
ex. (εἰς τέχνην ὄρνιν Anth. - v. l. καιρομανέω)καιρός


1) надлежащая мера, норма
ex. κ. δ΄ ἐπὴ πᾶσιν ἄριστος Hes. — самое лучшее (главное) во всем - мера;
μείζων τοῦ καιροῦ Xen. — сверх меры, ненормально большой, чрезмерный;
καιροῦ πέρα Aesch. — чрезмерный, безмерный;
προσωτέρω τοῦ καιροῦ Xen. — дальше, чем следует;
ὑπερβαλεῖν τὸν καιρόν τινι Plut. — перейти меру в чем-л.
2) (тж. χρόνου κ. Soph.) надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент
ex. κ. βραχὺ μέτρον ἐχει погов. Pind. — у удобного момента короткая мера, т.е. время никого не ждет;
χάρις καιρὸν ἔχουσα Thuc. — вовремя оказанная услуга;
κ. αὐτός Dem. — самое удобное время;
πρὸς τοὺς πολεμικοὺς καιρούς Arst. — на случай войны;
καιρῷ Soph., Thuc., ἐν καιρῷ Aesch., Soph., Plat., σὺν καιρῷ Polyb., εἰς καιρόν Her., Eur., πρὸς καιρόν Soph. и κατὰ καιρόν Her., NT. — вовремя, своевременно, кстати;
παρὰ καιρόν Eur., Plat., ἀπὸ и ἄνευ καιροῦ Plat. — несвоевременно, некстати;
πρὸ καιροῦ Aesch., NT. — преждевременно;
ἐπὴ καιροῦ Dem. — кстати или (тж. ἐκ καιροῦ Polyb.) сразу, внезапно;
ἐπὴ καιροῦ λέγειν Plut. — говорить экспромтом;
καιροῦ τυχεῖν Eur. — иметь счастливый случай;
καιρὸν λαμβάνειν Thuc., λαβέσθαι Luc. и καιρῷ χρῆσθαι Plut. — использовать удобный момент, воспользоваться благоприятным случаем;
καιρὸν παριέναι Thuc. — упустить удобный момент;
καιροὴ σωμάτων Arst. — цветущий возраст, первая молодость
3) время (вообще), пора
ex. (ὀλίγον καιρὸν ἔχειν NT.)
ἐν παντὴ καιρῷ Arst., NT. — во всякое время, всегда;
πρὸς καιρὸν ὥρας NT. — на (короткое) время;
ἄχρι καιροῦ NT. — до поры до времени;
κατὰ τοὺς τότε καιρούς Arst. — в те времена;
πεπλήρωται κ. NT. — исполнился срок
4) выгода, польза
ex. ἐς καιρὸν ἔσται Her. — это будет полезно;
τίνος ἕνεκα καιροῦ ; Dem. — кому это нужно?, чего ради?;
τι πρὸς καιρόν Soph. — нечто полезное;
πρὸς καιρόν Soph. — с пользой, полезным образом;
ἐπὴ σῷ καιρῷ Soph. — тебе на пользу;
ὁρῶ οὐδὲ σοὴ τὸ σὸν φώνημα ἰὸν πρὸς καιρόν Soph. — я вижу, что твоя речь даже тебе не идет на пользу
5) влиятельность, влияние, вес
ex. (μέγιστον ἔχειν καιρόν Xen.)
6) обстоятельство, момент, пора
ex. παρών κ. Dem. или οἱ καιροί Plat. — настоящий момент, сложившиеся обстоятельства;
καιροῦ πρὸς τοῦτο πάρεστι φιλίππῳ τὰ πράγματα Dem. — в таком положении находятся дела Филиппа
7) тяжелые обстоятельства
ex. ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς Xen. — в самых трудных обстоятельствах;
ἔσχατος κ. Polyb., Plut. — крайняя опасность, критический момент
8) время года, пора
ex. (καιροὴ καρποφόροι NT.)
κ. χειμῶνος Plat. — зимнее время
9) удобное место, подходящая точка
ex. ἐναυλιζόμενοι τῶν χωρίων, οὖ κ. εἴη Xen. — останавливаясь в открытых местах, где было наиболее удобно
10) жизненно важный центр (тела)
ex. ἐς καιρὸν τυπείς Eur. — пораженный насмерть


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика