Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 033

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 033
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 033) с русским переводом и комментариями.κεχαρισμένως

κεχᾰρισμένως
adv.
1) приятным образом, приятно
ex. (πράττειν Plat.)
2) с наслаждением, с радостью
ex. (Arph.)κέχαρμαι

= κεχάρημαικεχαρμένος

part. pf. pass. к χαίρωκεχαροίατο

эп. 3 л. aor. 2 opt. к χαίρωκέχηνα

pf. 2 к χάσκω (или χαίνω)κεχηναῖοι

οἱ <κέχηνα> (по аналогии с Ἀθηναῖοι) кехеняне, т.е. ротозеи Arph.κεχηνός

τό
1) зияющее отверстие, дыра
ex. (τοῦ πίθου Luc.)
2) рит. зияние, разрыв
ex. (τοῦ ῥυθμοῦ Luc.)κεχηνώς

-ότος
1) part. pf. к χάσκω (или χαίνω) Hom.
2) ротозей, зевака Arph.κέχλαδον

κέχλᾱδον
дор. aor. 2 к *χλάδωκεχλαδώς

κεχλᾱδώς
άδοντος, v. l. αδόντος дор. part. к *χλάδωκέχρηκα

pf. к χράω IIIκέχρημαι

pf. med. к χράω I V{*}κέω

(только part. praes.)
ex. (= κείω) ложиться спать
ὄρσεο κέων Hom. — встань, т.е. иди и ляг спатьκέων

part. praes. к *κέωκέως

ион. κέος -ω Кеос (остров из группы Киклад, родина Симонида и Вакхилида) Pind., Xen. etc.κή

ион. энкл. = πήκῆ

I.
ион. = πῆ I и II
II.
эол. Sappho = ἐκεῖκήαι

эп. 3 л. sing. opt. aor. к καίωκῆαι

эп. inf. aor. к καίωκήαιεν

эп. 3 л. pl. opt. aor. к καίωκηάμενος

эп. part. aor. 1 med. к καίωκηάμενος...

κειάμενος, κηάμενος
эп. part. med. к καίωκήαντες...

κείαντες, κήαντες
part. pl. к καίωκήας

эп. part. aor. к καίωκῆβος

длиннохвостая мартышка Arst.κἠγώ(ν)

in crasi - καὴ ἐγώκηδαλίων

κηδᾰλίων
-ωνος Кедалион
1) слуга Гефеста Luc.,
2) заглавие одной из утерянных трагедий Софоклаκηδεία

тж. pl.
1) некровное родство, свойство
ex. κηδείαν ξυνάψαι τινί Eur. — породниться с кем-л. (через брак);
ἢ πρὸς αἵματος ἢ κατὰ κηδείαν Arst. (семейная связь) по кровному родству или свойству;
πρός τινα κ. Arst. — свойство с кем-л.
2) погребение
ex. (εἶρξαι τὸ σῶμα κηδείας τῆς νενομισμένης Plut.)κήδειος

2
1) лелеемый, дорогой, любимый
ex. (κασίγνητοι, ἑταῖροι Hom.)
2) заботливый
ex. (τροφαὴ τέκνων Eur.)
3) погребальный, похоронный, траурный
ex. (χοαί Aesch.; οἶκτοι Eur.)
κ. θρίξ Aesch. — волосы, срезанные в знак траураκηδεμονία

заботливое отношение, попечение, уход Plat.κηδεμονικόν

τό Polyb. = κηδεμονίακηδεμονικός

3
заботливо относящийся, заботливый
ex. (κ. καὴ φιλάνθρωπος Plut.)κηδεμονικῶς

заботливо
ex. (ἔχειν πρός τινα Polyb.; πεποιηκέναι τι Luc.)κηδεμών

-όνος ,
1) заботливый страж, покровитель, защитник, хранитель
ex. (τῆς πόλεως Plat.; τᾶς φυγας Aesch.)
κρέοντ΄ ἐρώτα τοῦδε γὰρ σὺ κ. Soph. — спроси Креонта;
— ведь ты о нем (только и) заботишься;
δίχα κηδεμόνων Soph. — без заботливых друзей
2) кедемон, свершитель погребальных обрядов
ex. χηδεμόνες νήεον ὕλην Hom. — кедемоны наклали дров (для сожжения тела Патрокла)
3) породнившийся (через жену), свойственник
ex. (τυράννων Eur.)κήδεος

2
подлежащий погребению Hom.κήδεσκον

эп. aor. iter. к κήδωκηδεστής

дор. κᾱδεστάς -οῦ состоящий в свойстве, свойственник (тесть Arph.; зять Lys.; шурин Eur.; отчим Dem.)κηδεστία

свойство Xen.κήδευμα

-ατος τό
1) родственная связь (по жене), свойство
ex. παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων Eur. — старые родственные связи уступают место новым
2) свойственник, родня
ex. (ὦ χαῖρε μενέλεως, κ. ἐμόν Eur.)κηδεύσαντες

οἱ родители мужа или жены Eur.κηδευτής

-οῦ Arst. = κηδεμών 1κηδεύω

1) заботиться, ухаживать, окружать заботой
ex. (τὸν τυφλόν Soph.; πόλιν, νύμφην Eur.)
2) окружать уходом, лечить
ex. (νόσημα Eur.)
3) хоронить, предавать погребению
ex. (τινά Plut.)
ἐν ξέναισι χερσὴ κηδευθείς Soph. (Орест), похороненный чужими руками
4) выдавать замуж
ex. (τέν παῖδα Eur.) (см. οἱ κηδεύσαντες)
5) вступать в брак
ex. (τινί Dem.)
τὸ κηδεῦσαι καθ΄ ἑαυτόν Aesch. — равный брак;
τοῦτο κήδευσον λέχος Soph. — вступи в этот бракκηδήσω

fut. к κήδωκήδιστος

3
самый дорогой, самый близкий
ex. (κήδιστοι καὴ φίλτατοι Hom.)κηδοί

οἱ Кеды (дем в атт. филе Ἐρεχθηΐς) Dem.κῆδος

дор. Pind. κᾶδος -εος τό
1) скорбь, горе, печаль
ex. (πολύστονον Hom.)
τρώεσσι κήδεα ἐφῆπται ἐκ διός Hom. — над троянцами нависли печали (ниспосланные) от Зевса
2) тревога, забота
ex. τῶν ἄλλων οὐ κ. Hom. — об остальных заботиться нечего
3) (преимущ. pl.) погребальный обряд, похороны
ex. (γόος καὴ κήδεα λυγρά Hom.; τὰ κήδη μάλιστα οἱ συγγενεῖς ἀπαντῶσι Arst.)
εἰς τὸ κ. ἰέναι Her. — идти на похороны
4) родство через брак, свойство
ex. κ. τινος λαβεῖν Eur. и κ. εἴς τινα μεθαρμόσασθαι Plut. — породниться с кем-л. через брак
5) брак
ex. τὸ κ. ξυνάψασθαι τῆς θυγατρός Thuc. — выдать дочь замужκηδόσυνος

κηδόσῠνος
2
заботливый
ex. ποδὴ κηδοσύνῳ παράσειρος Eur. — заботливо провожаяκήδω

(fut. κηδήσω, эп. fut. 2 κεκᾰδήσω, эп. impf. iter. κήδεσκον, part. aor. 2 κεκᾰδών; эп. fut. med. 2 κεκαδήσομαι)
1) беспокоить, удручать, тревожить ex. (τινά Hom.); med.-pass. беспокоиться, волноваться, скорбеть
ex. ἄμφω φιλέουσά τε χηδομένη τε Hom. — обоих любя и (за обоих) волнуясь;
κήδετο δαναῶν Hom. (Гера) скорбела за данайцев
2) быть озабоченным, заботиться
ex. (συναπάσης τῆς Ἕλλάδος Her.; med.: τῆς πόλεως Thuc. и τῆς πολιτείας Arst.; τοῦ ἀνθρωπίνου γένους Plut.)
εὐνοῶν τε καὴ κηδόμενος Arph. — доброжелательный и заботливый
3) разить, поражать
ex. (τινὰ τόξοισι Hom.)
τινὰ θυμοῦ καὴ ψυχῆς κ. Hom. — поражать кого-л. насмертьκἤδωκε

дор. in crasi = καὴ ἔδωκεκῆεν

(= ἔκηεν) эп. 3 л. sing. aor. 1 к καίωκηθάριον

τό сосуд для судейских голосов (т.е. для ψῆφοι) Arph.κἠκ

дор. in crasi = как, т.е. καὴ ἐκκηκείδης

-ου Кекид (один из древнейших дифирамбических поэтов) Arph.κηκίς

-ῖδος (ῑ)
1) пламя
ex. ἐν κηκῖδι φλογός Aesch. — в пламени костра
2) истечение, сок, струя
ex. (πορφύρας ἰσάργυρος κ. Aesch.)
φόνου κ. Aesch. — кровавый поток;
μυδῶσα κ. μηρίων Soph. — стекающий жир бедер (сжигаемой жертвы)
3) собир. чернильный орешек Dem.κηκίω

(ῑ и ῐ)
ex. (только praes. и impf.: эп. 3 л. impf. sing. κήκῐε; part. praes. n κηκῖον) тж. med. струиться, извергаться, литься, вытекать
θάλασσα κήκῐε πολλέ ἂν στόμα τε ῥῖνάς τε Hom. — морская вода обильно лилась изо рта и ноздрей (Одиссея);
ἐκ βυθοῦ κηκῖον αἷμα Soph. — текущая из глубины (раны) кровь;
αἱμὰς κηκιομένα ἑλκέων Soph. — струя крови, текущая из язвκήλειος

эп. κήλεος 2
жаркий, пылающий
ex. (πῦρ Hom.)κήλεον

τό Hes. = κῆλονκήλεος

2
эп. Hom., Hes. = κήλειοςκηλέω

1) очаровывать, заколдовывать, завораживать
ex. (τινα ὕμνοισι Eur.; κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς Plat.; οἱ κηλούμενοι παρὰ ταῖς σειρῆσιν Arst.)
2) укрощать, смягчать
ex. (τὸν νοῦν παιδείᾳ Plat.; τὰς ὀρέξεις Plut.)
3) прельщать, соблазнять
ex. (ὑφ΄ ἡδονῆς κηληθείς Plat.; κηλεῖσθαι ὑπὸ τῶν λεγομένων Plut.)
ὑπὸ δώρων κηλούμενος Plat. — подкупленный дарамиκήλη

атт. κάλη (ᾱ)
1) опухоль или вздутие, преимущ. грыжа Anth.
2) горб (на спине буйвола) Arst.κηληδών

-όνος обольстительница, чаровница Pind.κηληθμός

очарование, очарованность
ex. σχέσθαι κηληθμῷ Hom. — быть очарованнымκηληκτάς

-ᾶ дор. Plut. = κηλητήςκήλημα

-ατος τό очарование, прелесть Eur.κήλησις

-εως
1) завораживание, заклинание
ex. (τῶν θηρίων τε καὴ νόσων Plat.)
2) чарующая сила, очарование
ex. (δικαστῶν Plat.; μελῶν Luc.; ἀπάτη καὴ κ. Plut.)κηλητήριον

τό магическое средство, волшебство Soph.κηλητήριος

2
зачаровывающий, тж. умилостивительный
ex. (χοαί Eur.)κηλήτης

-ου страдающий грыжей Anth.κηλητής

-οῦ очарователь, соблазнитель
ex. (Timon ap. Diog.L. - v. l. ληκητής)κηλιδόω

κηλῑδόω
1) пачкать, грязнить
ex. (ἱμάτια Arst.)
2) осквернять, бесчестить
ex. (δεσμοῖσί τινα Eur.)κηλίς

-ῖδος (ῑ)
1) пятно
ex. (ἐν ἱματίῳ Arst.; τοῦ σώματος Plut.)
κάρᾳ κηλῖδας ἐκμάξαι Soph. — стереть с головы пятна (крови)
2) перен. пятно, позор, бесчестие
ex. (συμφορᾶς Soph.)
κ. μητροκτόνος Eur. — позор матереубийства
3) мор, погибель
ex. (κηλῖδες βροτοφθόροι Aesch.)κῆλον

Hes. тж. κήλεον τό (только pl.)
1) досл. древко стрелы, перен. стрела
ex. (κῆλα θεοῖο, sc. Ἀπόλλωνος Hom.)
2) луч
ex. (χρύσεα κήλη ἠελίου Anth. - v. l. κύκλα)
3) звук
ex. (φόρμιγγος κῆλα Pind.)κηλοῦσα

Келуса (гора близ Сикиона) Xen.κηλώνειον

ион. κηλωνήϊον, v. l. κηλώνιον τό колодезный журавль Her., Arph., Arst.κημός


1) (тж. κ. στόματος Aesch.)
ex. (конский) намордник Xen., Anth.
2) рыболовная верша Soph.
3) (конический) верх урны (для опускания судейских голосов) Arph., Arst.κημόω

надевать намордник (sc. τὸν ἵππον Xen.)κἠμ-

Theocr. in crasi = καὴ ἐμ-κἠν

in crasi Theocr. = κἀν, т.е. καὴ ἐνκἤν

in crasi Theocr. = καὴ ἄνκήναιον

или κηναῖον τό Кеней (мыс на самой зап. оконечности Эвбеи) HH., Soph.κηναῖος

3
кенейский
ex. (ζεύς Aesch.)
κηναῖον ἄκρον и κηναία κρηπίς Soph. = κήναιονκῆνος

Sappho = κεῖνος (т.е. ἐκεῖνος)κῆνσος

(лат. census, греч. τίμημα) подать NT.κἠξ

in crasi Theocr. = καὴ ἐξκήξ

κηκός предполож. морская чайка Hom.κἠξαπίνας

in crasi Theocr. = καὴ ἐξαπίνηςκήομεν

эп. (= κήωμεν) 1 л. pl. conjct. к καίωκηπαία

(sc. θύρα) садовая калитка Diog.L.κηπαῖος

3
садовый
ex. (φυτά Arst.)κἦπε

v. l. κεἶπε in crasi Theocr. = καὴ εἶπεκἠπεί

in crasi Theocr. = καὴ ἐπείκηπεία

садоводство Plat., Diod.κἤπειτα

in crasi Theocr. = καὴ ἔπειτακήπευμα

-ατος τό садовое растение, цветок
ex. (κηπεύματα χαρίτων Arph.)κηπευόμενα

τά садовые растения Arst.{*}κηπεύς

дор. κᾱπεύς -έως садовник Anth.κηπεύω

1) взращивать (в саду), разводить
ex. (φυτά Luc.; βοτάνας Plut.)
2) растить, тж. холить, лелеять
ex. (βόστρυχον Eur.)
3) освежать, орошать
ex. (τὸν λειμῶνα δρόσοις Eur.)κἠπί

in crasi Theocr. = καὴ ἐπίκηπίδιον

(πῐ) τό садик Plut., Diog.L.κηπίον

τό
1) садик Thuc., Polyb.
2) «садик» (особый вид прически) Luc.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика