Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 040

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 040
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 040) с русским переводом и комментариями.κνάω

(ᾱ) (inf. κνᾶν - атт. κνῆν)
1) наскребывать, натирать
ex. (τυρόν Hom.)
2) соскребывать, соскабливать, сцарапывать
ex. (κηρόν Her.)
3) чесать, почесывать
ex. (δακτύλῳ τέν κεφαλήν Plut.)
4) щекотать
ex. (τέν ῥῖνα Plat.; τὰ ὦτα πτερῷ Luc.)κνεφάζω

покрывать мраком, т.е. губить
ex. (στόμιον τροίας Aesch.)κνεφαῖος

3 и 2
темный, мрачный
ex. (ταρτάρου βάθη Aesch.; Ἀελίου ἱππόστασις Eur.)
κ. ἀνεφάνη Arph. — он появился, когда (еще) было темноκνέφαλ(λ)ον

τό Eur. = κνάφαλονκνέφας

κνέφᾰς
-αος или ους, Polyb. ατος τό тьма, мрак
ex. δύῃ τ΄ ἠέλιος καὴ ἐπὴ κ. ἱερὸν ἔλθῃ Hom. (пока не) зайдет солнце, и (не) настанет глубокая тьма;
δυσήλιον κ. Aesch. — непроглядный мрак;
τὸ κατὰ γῆς κ. Eur. — подземный мрак;
ἅμα κνέφᾳ Xen. и κνέφατος γενομένου Polyb. — с наступлением сумерек или перед рассветом;
πρῲ πάνυ τοῦ κνέφους Arph. — когда еще не рассвелоκνήθω

тж. med. скрести, расчесывать
ex. (τὰ ἕλκη Arst.)
κ. οἶδεν ὄνος τὸν ὄνον погов. Anth. — осел умеет щекотать осла (о взаимном восхвалении глупцов):
κνήθεσθαι τέν ἀκοήν NT. — услаждать свой слух (чьей-л. лестью)κνηκίας

-ου бурый, серый, т.е. волк Babr.κνηκίς

-ίδος желто-бурое облако (предвещающее бурю) Plut.κνῆκος

бот. сафлор (Carthamus tinctorius) Arst.κνηκός

I.
дор. κνᾱκός 3
желтый, рыжий или бурый
ex. (τράγοιο δέρμα Theocr.; τράγος Anth.)
II.
Babr. = κνηκίας{*}κνήκων

дор. κνάκων -ωνος (ᾱ) козел Theocr.κνήμαργος

κνήμ-αργος
2
белоногий
ex. (ταῦροι Theocr.)κνήμη

берцо, голень Hom., Her. etc.κνημία

колесная спица
ex. (τῆς ἁμάξης Lys.)κνημιδοφόρος

κνημῑδο-φόρος
2
имеющий на голенях кнемиды, носящий поножи
ex. (λύκιοι Her.)κνημίς

-ῖδος (ῑ)
1) кнемида, поножа, наголенник
ex. (ἑανοῦ κασσιτέροιο Hom.; ὀρειχάλκοιο Hes.)
2) pl. обмотки
ex. (περὴ κνήμῃσι βοείας κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο Hom.)
3) обод (по друг. спица) колеса Diod.κνημοπαχής

κνημο-πᾰχής
2
толщиною с голень
ex. (ξύλον Arph.)κνημός

лесистый склон горы
ex. (Ἴδης κνημοί, κνημοὴ καὴ ἄγκεα Hom.; sc. παρνησοῦ HH.)κνῆν

атт. inf. к κνάωκνησιάω

<desiderat. к κνάω> ощущать зуд Plat., Arph.κνῆσις

-εως
1) чесание, почесывание
ex. ( τρῖψις καὴ κ. Plat.)
2) зуд, щекотание
ex. (ὤτων Plut.)κνησίχρυσος

κνησί-χρῡσος
2
(ῑ) стирающий золото
ex. (ῥίνη Anth.)κνῆσμα

-ατος τό
1) чесание
ex. ψήκτρας κ. Anth. — скребница
2) зуд Xen.κνησμονή

Anth. = κνησμόςκνησμός


1) зуд Arst., Sext.
2) раздражение, возбуждение Plut.κνησμώδης

κνησμ-ώδης
2
сопровождающийся зудом (sc. νόσοι Arst.)κνήστι

κνήστῑ
(из κνήστιϊ) эп. dat. к κνῆστιςκνῆστις

-εως, эп. ιος нож для соскабливания сыра, скребок Anth.
ex. κνῆ τυρὸν κνήστι χαλκείῃ Hom. (она) натерла сыр медным скребкомκνηστίς

-ίδος головная шпилька Plut.κνήφ

indecl. Кнеф (египетское божество, изображавшееся в виде змеи) Plut.κνίδη

(ῑ)
1) крапива Arst., Theocr.
2) морская крапива (разновидность акалеф или актиний, имеющая стрекательные нити) Arst.κνιδία

κνῐδία
I.
ион. κνῐδίη Книдия (область г. Книда) Her.
II.
(sc. θεά) Книдская богиня, т.е. Афродита Luc.κνίδιος

I.
3
(ῐ) книдский
ex. (χώρη Her.)
II.
житель Книда Her.κνιδόθεν

κνῐδό-θεν
adv. из Книда Luc.κνίδος

(ῐ) Книд (мыс и город в Карии, главный город дорического Гексаполя - «Шестиградья» - со знаменитым храмом Афродиты, в котором находилась статуя богини работы Праксителя; родина Ктесия и Эвдокса) HH., Her. etc.{*}κνιζός

3
изношенный, ветхий Anacr.κνίζω

(fut. κνίσω с ῐ, aor. ἔκνισα - дор. ἔκνιξα)
1) досл. скрести, скоблить, перен. убавлять
ex. (ὄπιν Pind.)
2) перен. выдергивать поодиночке, разбирать порознь
ex. (τὸ ῥῆμα κατ΄ ἔπος Arph.)
3) щекотать
ex. οὐδὲ κνιζόμενα τὰ πολλὰ αἰσθάνεται Arst. (новорожденные) почти не чувствуют щекотки
4) возбуждать, разжигать, распалять
ex. (ὀργάν Pind.; ζηλοτυπίᾳ κνιζόμενος Plut.)
ἔρως τινὸς ἔκνιζέ τινα Her. — любовь к кому-л. охватила кого-л.;
κνίζεσθαί τινος Theocr. — воспылать любовью к кому-л.
5) раздражать, беспокоить, тж. удручать, мучить
ex. (ἔκνιζέ μ΄ ἀεὴ τοῦτο Soph.)
6) глубоко проникать в душу, охватывать
ex. Ξέρξεα ἔκνιζε Ἀρταβάνου γνώμη Her. — Ксеркса глубоко заинтересовало мнение Артабана;
τὸ βούλεσθαί μ΄ ἔκνιζε Eur. — такова моя воляκνιπολόγος

κνῑπο-λόγος
<κνίψ> дятел Arst.κνιπός

κνῑπός
2
скупой, скаредный Anth.κνῖσα

см. κνίσσα...κνισάεσσα

(ᾱε) дор. adj. f к κνισήειςκνισάω

см. κνισσάω...κνίση

(ῑ) эп.-ион. = κνῖσακνισήεις

κνῑσήεις
-ήεσσα -ῆεν полный жертвенного чада или наполненный запахом жареных блюд
ex. (δῶμα Hom.)κνίσμα

-ατος τό
1) обрезок, клочок
ex. (κνίσματα καὴ περιτμήματα τῶν λόγων Plat.)
2) царапина:
ex. (κνίσματα ὄνυξιν ἔχειν, sc. τοῦ αἰετοῦ Anth.)
3) мелкая ссора
ex. τὰ ποθεύντων κνίσματα Anth. — размолвки влюбленныхκνισμός

досл. зуд, перен. возбуждение Soph., Arph.κνισοδιώκτης

см. κνισσοδιώκτης...κνισόω

см. κνισσόω...κνισσάω...

κνισάω, κνισσάω
1) наполнять запахом сжигаемых жертв
ex. (ἀγυιάς Arph.)
2) окутывать чадом жертвоприношений
ex. (βωμούς Eur.)
3) сжигать жертвы, совершать жертвоприношения
ex. (βωμοῖσι Dem.; παρὰ τοὺς βωμούς Luc.)κνίσσα...

κνῖσα, κνίσσα
эп.-ион. κνίση (ῑ)
1) чад сжигаемого жира, запах сжигаемых жертв
ex. κ. οὐρανὸν ἷκεν Hom. — благоухание жертвоприношений возносилось к небу
2) запах жареного
ex. ἀποκτενεῖς λιμῷ με καὴ τοὺς γείτονας κνίσῃ Arph. — голодом и запахом жареных кушаний ты замучишь меня и соседей
3) тук, жир
ex. γαστέρ ἐμπλείη κνίσης τε καὴ αἵματος Hom. (козий) желудок, наполненный жиром и кровью (род колбасы);
κνίσῃ κῶλα συγκαλυπτά Aesch. — обложенные жиром члены (жертвенного животного)κνισσοδιώκτης...

κνισοδιώκτης, κνισσοδιώκτης
-ου «Гоняющийся за салом», «Охотник до жареного» (имя мыши) Batr.κνισσόω...

κνισόω, κνισσόω
1) наполнять запахом жира
ex. νεαρὸν δέλεαρ καὴ κεκνισωμένον Arst. — свежая и пахучая приманка
2) превращать в пар или поджаривать
ex. (τὸν ζωμόν Luc.)κνισσώδης...

κνισώδης, κνισσώδης
2
1) жирный, сочный или дымящийся
ex. τὰ κνισώδη Arst. — вкусно пахнущая пища
2) похожий на дым, т.е. выдохшийся
ex. τὸ κνισσῶδες μνεμονευόμενόν τινος Plut. — стершееся воспоминание о чем-л.κνισσ-

= κνισ-κνισώδης

см. κνισσώδης...κνισ(σ)ωτός

κνῑσ(σ)ωτός
3
дымящийся
ex. (τὰ ἔμπυρα Aesch.)κνίψ

κνῑπός (nom. pl. κνῖπες) фиговый червец или фиговая тля Arph., Arst.κνόος

стяж. κνόῦς скрипение или стук шагов Aesch.κνύζα

κνύζᾰ
syncop. Theocr. = κόνυζακνυζάομαι

см. κνυζέομαι...κνυζέομαι...

κνυζάομαι, κνυζέομαι
(дор.: 3 л. pl. praes. κνυζεῦνται, 3 л. sing. impf. ἐκνυζεῖτο)
1) (о собаках, Кербере) ворчать, рычать
ex. (ἐξ ἄντρων Soph.)
2) (о детях) взвизгивать, вскрикивать
ex. (ἐν ὕπνῳ Theocr.)κνυζηθμός

повизгивание, визг (sc. κυνῶν Hom.)κνύζημα

-ατος τό взвизгивание, невнятный звук или лепет
ex. (τῶν παιδίων Her.)κνύζομαι

Plut. = κνυζάομαι 1κνυζόω

досл. покрывать струпьями, перен. делать мутным, тусклым
ex. (ὄσσε τινί Hom.)κνῦμα

-ατος τό царапание
ex. (τῶν δακτύλων Arph.)κνύος

τό (только nom.- acc. sing.) чесотка Hes.κνύω

(ῡ) царапать(ся), скрести(сь)
ex. τέν θύραν ἔκνυε Arph. — он слегка постучался в дверьκνώδαλον

κνώδᾰλον
τό
1) дикое животное, зверь
ex. ὕλης κ. Hom. — лесной зверь, дичь
2) живое существо, животное
ex. (κνώδαλα καὴ βροτοί Aesch.)
κνώδαλα πτεροῦντα καὴ πεδοστιβῆ Aesch. — животные пернатые и наземные
3) чудовище ex. (πόντιαι ἀγκάλαι κνωδάλων ἀνταίων βροτοῖσι Aesch.): (κώνωπες), νυκτὸς κνώδαλα διπτέρυγα Anth. комары, двукрылые ночные чудовища
4) бран. чудовище, страшилище
ex. (ὦ παντομισῆ κνώδαλα! Aesch.)κνώδαξ

-ᾱκος (только pl.) стержень, ось
ex. ( σφαίρα τοῖς κνώδαξι περιδινεῖται Sext.)κνώδων

-οντος
1) нож, меч
ex. αἰόλος κ. Soph. — сверкающий меч
2) pl. лезвие
ex. ξίφους διπλοῦς κνώδοντας ἕλκειν Soph. — извлечь обоюдоострый меч
3) pl. зубцы, зубья, острия
ex. (τῆς λόγχης Xen.)κνώσσω

дремать, спать Hom., Pind., Anth.κνώσ(σ)ιος

I.
3
досл. кносский, перен. критский Her., Soph., Eur.
II.
житель города Кнос Plat. etc.κνωσ(σ)ός

Кнос (город в центральной части сев. побережья Крита, резиденция Миноса) Hom., Plat.κοΐ

(ῑ) interj. хрю! Arph.κοΐζω

хрюкать Arph.κοάλεμος

(ᾱ) дурак, глупец Arph., Plut.κοάξ

interj. (подраж. кваканью лягушек) ква!
ex. (βρεκεκεκὲξ κ. κ. Arph.)κόβαλα

κόβᾱλα
τά κόβαλος
1) плутни, проказы Arph.κοβαλίκευμα

κοβᾱλίκευμα
-ατος (ῑ) τό проказа, проделка Arph.κόβαλος

κόβᾱλος
I.
2
плутоватый, проказливый Arph., Arst.
II.

1) плут, обманщик Arst.
2) проказливое божество (род домового) Arph.κόγχη


1) моллюск в раковине
ex. (ἰχθύες καὴ κόγχαι Xen.; τὰ κρέα τῶν κογχῶν Arst.)
2) раковина (двухстворчатая) Arst.
3) «раковина» (коробочка, в которой хранилась оттиснутая обычно на воске и привешиваемая к документу печать)
ex. κ. τοῖς σημείοισιν ἐποῦσα Arph. — раковина, находящаяся на печатях (завещания)
4) конха (мера жидкостей, равная 0.02 л)κόγχος

I.
Aesch. = κόγχη 1
II.
выступ в центре щита Polyb.κογχύλη

(ῠ) улитка, преимущ. пурпурная Anth.κογχυλίας

κογχῠλίας
-ου мрамор с отпечатками раковин Arph.κογχυλιάτης

κογχῠλιάτης
-ου adj. m носящий отпечатки раковин или содержащий окаменелые раковины
ex. (λίθος Xen.)κογχύλιον

(ῠ) τό
1) моллюск, улитка Arst.
2) раковина улитки Her.
3) пурпурная улитка, багрянка Arst.
4) пурпур багрянки Arst.κοδράντης

-ου (лат. quadrans) квадрант (равный четверти римского асса или двум лептам) NT.κόδρος

Кодр (сын Меланта, легендарный последний царь Аттики, пожертвовавший собой, чтобы спасти свою страну от нашествия дорян) Her. etc.κοέω

ион. (= νοέω) замечать, слышать, воспринимать
ex. (Anacr.; ср. ἀμνοκῶν и θυοσκόος)κόθεν

ион. = πόθενκόθορνος


1) котурн (сапог, доходивший до середины голени)
ex. (ὑποδέειν τοὺς κοθόρνους Her.)
2) котурн (высокий сапог на толстой подошве, обувь трагических актеров, игравших как мужские, так и женские роли) Arph.
3) двуличный человек
ex. (καὴ γὰρ κ. ἁρμόττειν τοῖς ποσὴν ἀμφοτέροις δοκεῖ Xen.)κόθουρος

κόθ-ουρος
2
<*κοθώ «ущерб»> досл. короткохвостый, куцый, перен. лишенный жала
ex. (κηφῆνες Hes.)κοθωκίδαι

-ῶν οἱ Котокиды (дем в атт. филе οἰνηΐς) Arph.κοίῃ

ион. (= ποίᾳ и πῇ) как, каким образом Her.κοικύλλω

иметь растерянный вид, глядеть разинув рот, вытаращить глаза
ex. τί κοικύλλεις ἔχων ; Arph. — чего ты вытаращил глаза?κοῖλα

τά Келы, «Лощины»
1) долина на о-ве Эвбея Her.
2) долина на Хиосе Her.
3) улица в Афинах, вдоль римск. Илисс Her.
4) долина в районе г. Навпакт Polyb.κοιλαίνω

(aor. ἐκοίλᾱνα - ион. ἐκοίληνα; pass.: aor. ἐκοιλάνθην, pf. κεκοίλασμαι)
1) долбить, выдалбливать
ex. (ᾠόν Her.; κεραίαν Thuc.; δένδρα Arst.)
2) выкапывать, вырывать
ex. (χῶμά τινι Theocr.)
3) pass. (о стиле) быть пустым, тусклым, невыразительным Luc.κοιλάς

-άδος (ᾰδ) долина, лощина Polyb., Diod., Anth.κοίλη


1) (sc. ναῦς) кузов или трюм корабля Theocr.
2) лощина или русло
ex. (ποταμοὴ ῥέοντες διὰ κοίλης Arst.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика