Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 021

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 021
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 021) с русским переводом и комментариями.κατασεύομαι

κατα-σεύομαι
откатиться назад, отхлынуть
ex. (κῦμα κατέσσυτο Hom.)κατασημαίνω

κατα-σημαίνω
(чаще med.) снабжать печатью, запечатывать
ex. (τὸ χρυσίον Plat.; ἐπιστολέ κατασεσημασμένη Plut.)
ἐπισκήψεις κατασεσημασμέναι ὑπ΄ ἀμφοῖν Plat. — обвинения обеих сторон, снабженные печатями;
κέλευε αὐτοὺς γράψαντας καὴ κατασημηναμένους δοῦναι τέν ἐπιστολήν Xen. — скажи им, чтобы они написали письмо и в запечатанном виде вручили (слуге)κατασήπω

κατα-σήπω
(pass.: fut. 2 κατασαπήσομαι, aor. 2 κατεσάπην)
1) подвергать гниению, гноить, pass. гнить, истлевать
ex. (οὔτε κατασήπεσθαι οὔτε λυμαίνεσθαι Xen.; ἐν δεσμωτηρίῳ Plut.)
δείδω, μέ …κατὰ χρόα πάντα σαπήῃ Hom. — боюсь, как бы (тем временем) не истлело все тело (Патрокла);
ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ κατασαπῇ Plat. (органические остатки существуют), пока они или не сгорят, или не сгниют
2) (pf. κατασέσηπα) ирон. гнить, тлеть Arph.κατασθηνέω

κατ-ασθηνέω
ослаблять, успокаивать
ex. (κνησμονάς Anth.)κατασθμαίνω

κατ-ασθμαίνω
фыркать
ex. ἵππος χαλινῶν κατασθμαίνων μένει Aesch. — конь гневно фыркает (сердясь) на уздуκατασιγάζω

κατα-σῑγάζω
заставлять умолкнуть
ex. (τινά Arst.)κατασιγάω

κατα-σῑγάω
(fut. κατασιγήσομαι) хранить молчание, молчать Plat.κατασιδηρόω

κατα-σῐδηρόω
обивать железом
ex. (κριοὴ κατασεσιδηρωμένοι Diod.)κατασικελίζω

κατα-σῐκελίζω
ирон. есть по-сицилийски
ex. κ. τυρόν Arph. — жадно поедать сицилийский сырκατασιτέομαι

κατα-σῑτέομαι
съедать, пожирать
ex. (τινα Her., Diod.)κατασιωπάω

κατα-σιωπάω
(fut. κατασιωπήσομαι и κατασιωπήσω)
1) хранить молчание, молчать
ex. (περί τινος Isocr.)
2) умолкать
ex. (κατεσιώπησαν οἱ λοιποί Plut.)
3) умалчивать, обходить молчанием
ex. (τι Isocr., Luc.)
4) преимущ. med. заставлять умолкнуть
ex. (τινα Xen.)
κήρυξ κατασιωπησάμενος ἔλεξε Xen. — глашатай, водворив молчание, сказал;
κατασιωπήσασθαι τὸν θόρυβον Polyb. — унять шумκατασκάπτω

κατα-σκάπτω
1) срывать до основания, сносить, тж. разрушать дотла
ex. (τροίαν Aesch.; οἰκίαν Her., Plut.; τείχη Thuc.; δόμους Eur.; τὰ θυσιαστήρια NT.)
κ. οἰκίαν εἰς ἔδαφος Plut. — разрушить дом до основания;
εἰ κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μαχρῶν ἐπὴ δέκα στάδια Lys. — если будут срыты Длинные Стены (между Афинами и Пиреем) на протяжении десяти стадий
2) разорять, опустошать
ex. (πάτραν Soph.; γῆν Eur.)κατασκαφή

κατασκᾰφή
дор. κατασκαφά тж. pl.
1) срытие, разрушение, снос
ex. (δόμων Aesch.; πύργων Eur.; τειχῶν Lys.)
2) яма
ex. αἱ θανόντων κατασκαφαί Soph. и αἱ γῆς κατασκαφαί Aesch. — могилыκατασκαφής

κατα-σκᾰφής
2
вырытый (в земле), подземный
ex. κ. οἴκησις Soph. — подземная обитель, т.е. могилаκατασκεδάννυμι

κατα-σκεδάννυμι
и (в pf. и impf.) κατασκεδαννύω (fut. κατασκεδάσω - атт. κατασκεδῶ)
1) разливать, выливать
ex. (θερμόν τι κατά τινος Arph.; τὰς ἀμίδας τινός Dem.)
κατεσκεδάσατο τὸ κέρας Xen. (Севт выпил и) выплеснул свой бокал
2) распространять, рассеивать, распускать
ex. (τέν φήμην Plat.; οὐχ οὗτος λόγος ἐν τῇ πόλει κατεσκέδασται Lys.)
3) перен. обрушивать, изливать
ex. (ὕβριν εἴς τινα, ἀδοξίαν τινός Plut.; ὅλας ἁμάξας βλασφημιῶν τινος Luc.)κατασκελετεύω

κατα-σκελετεύω
превращать в скелет, истощать до крайности ex. (ἑαυτόν Plut.); pass. чахнуть, худеть Arst.κατασκέλλω

κατα-σκέλλω
1) иссушать, губить, pass. сохнуть, чахнуть, гибнуть
ex. (φαρμάκων χρείᾳ Aesch.)
2) (pf. κατέσχληκα) (за)сохнуть, (за)чахнуть Luc.κατασκέπτομαι

κατα-σκέπτομαι
смотреть, высматривать, разведывать
ex. (κατασκέψασθαι, εἴ πῃ καὴ ἄλλο τι μένοι τῶν πολεμίων Xen.; τὰ τῶν πολεμίων Plut.)κατασκέπω

κατα-σκέπω
закрывать, прикрывать
ex. (τι Anth.)κατασκευάζω

κατα-σκευάζω
тж. med.
1) снаряжать, оснащать
ex. (τὸ πλοῖον πᾶσι Dem.; τριήρεις ἐπὴ τὸν πόλεμον Plut.)
2) снабжать, украшать
ex. (σκηνέ χρυσῷ τε καὴ ἀργύρῳ κατεσκευασμένη Her.; ἵππους χαλκοῖς προβλήμασι Xen.)
ἱρὸν ἀναθήμασι κατεσκευασμένον Her. — храм, богатый подношениями
3) снабжать средствами защиты, укреплять
ex. (τέν Ἄντανδρον Thuc.)
4) снаряжать, собирать (в дорогу), готовить
ex. (τινὰ ἐπὴ στρατιάν Xen.; κατασκευάζεσθαι ναυμαχίαν Thuc.)
5) (тж. κ. τοῖς σκεύεσιν Diog.L.) оборудовать, обставлять
ex. (οἶκον πρεπόντως Arst.; οἰκίαν Diog.L.)
6) готовить, седлать или навьючивать
ex. (τοὺς ὄνους Her.)
7) воздвигать, сооружать, строить
ex. (γέφυραν Her.; ἱερὰ καὴ βωμούς Plat.)
8) перен. строить, создавать
ex. (ἕτερόν τι γένος ἀριθμῶν, ἰδέας Arst.)
τὸ ἀνασκευάζειν ἐστὴ τοῦ κ. ῥᾷον Arst. — легче отвергнуть (доказательство), чем построить
9) приводить в порядок, благоустраивать
ex. (χώραν Xen.; πόλιν, γυμνάσια Plat.; τέν ὁδόν τινος NT.)
10) устанавливать, учреждать, вводить
ex. (δημοκρατίαν Xen., Arst., Plut.; ἰσότητα τῆς οὐσίας Plat.; τὸ ἀρχεῖον ἐν ταῖς ὁλιγαρχίαις Arst.)
11) назначать, ставить
ex. (τύραννον, ἡγεμόνα ἐν ἑκάστῃ ποίμνῃ Arst.)
12) устраивать
ex. (συμπόσιον, συνέδριον Plat.)
κατασκευάσασθαι πρόσοδον οὐ μικράν Dem. — обеспечить себе немалый доход
13) воспитывать, обучать, готовить
ex. (τοὺς ἵππους εἰς ἱππέας Xen.; λαὸς κατεσκευασμένος NT.)
ἀριστερὰ δεξιῶν ἀσθενέστερα κ. Plat. — развивать левые руки слабее, чем правые
14) делать (кого-л. кем-л. или что-л. чем-л.)
ex. (γοργίαν νέστορά τινα κ. Plat.)
κ. τι ἐπισφαλέστερον Dem. — ослаблять что-л.;
κατασκευάσαι πρὸς ἑαυτὸν εὖ τὸν ἀκροατήν Arst. — располагать слушателя в свою пользу
15) придумывать, выдумывать
ex. (πρόφασιν Xen.; χρέα ψευδῆ, γραφήν Dem.)
16) подговаривать или подкупать
ex. (κατασκευαστοὴ ἄνδρες Arst.)κατασκεύασμα

κατα-σκεύασμα
-ατος τό
1) военная машина, орудие
ex. (τὰ κατασκευάσματα εὖ παρεσκευασμένα Polyb.)
2) сооружение, строение
ex. τὰ κατὰ μέρος κατασκευάσματα Polyb. — отдельные помещения
3) собир. обстановка, утварь
ex. (διάφορον ἢ κ. Polyb.)
4) замысел, выдумка, изобретение
ex. (τῶν συσσιτίων Arst.)
5) хитрость, уловка, прием
ex. (τοῦτ΄ ἦν τὸ κ. αὐτοῖς Dem.)κατασκευασμός

κατα-σκευασμός
Dem. = κατασκεύασμα 5κατασκευαστικός

κατα-σκευαστικός
3
1) способный производить, могущий создавать
ex. (τινος Arst.)
2) утверждающий, полагающий, устанавливающий
ex. (ἐνθυμήματα Arst.)κατασκευαστικῶς

κατα-σκευαστικῶς
в утвердительной форме
ex. (δεικνύναι τι Arst.)κατασκευαστός

κατα-σκευαστός
3
1) построенный, сооруженный
ex. (εἰκών Plut.)
2) специально подговоренный, подкупленный
ex. (ἄνδρες Arst.)κατασκευή

κατα-σκευή

1) подготовка
ex. (τοῦ πολέμου Thuc.)
2) сооружение, строительство
ex. (λιμένων ἢ νεωρίων Plat.; τῶν τειχῶν Plut.)
3) создавание, построение
ex. (τῶν νόμων Plat.)
4) устройство, строение, строй, организация
ex. (τοῦ σώματος Plat.; πολιτεύματος Polyb.)
αἱ κατασκευαὴ τῆς ψυχῆς Plat. (различные) типы душевной организации;
κ. τοῦ βίου Plat. — способ добывания средств к жизни;
χρημάτων κ. Plat. — материальный быт
5) домашняя обстановка, меблировка, утварь
ex. (τῆς οἰκίας Dem.)
κατασκευέν κτᾶσθαι Plat. — приобретать обстановку
6) посуда
ex. (φιάλαι καὴ οἰνοχόαι καὴ ἄλλη κατασκευή Thuc.)
7) укладывание багажа, сборы (в путь) Xen.
8) прием, хитрость, уловка
ex. (τέχναι καὴ κατασκευαί Aeschin.)
9) сочинение, произведение Polyb.κατασκέω

κατ-ασκέω
строго соблюдать
ex. δίαιτα κατησκημένη Plut. — строго упорядоченный образ жизниκατασκηνάω

κατα-σκηνάω
разбивать палатки, располагаться лагерем Xen., med. Plat.κατασκηνόω

κατα-σκηνόω
1) Xen., Polyb. = κατασκηνάω
2) вить гнезда
ex. (ἐν τοῖς κλάδοις NT.)
3) находить пристанище или отдых
ex. (ἐπ΄ ἐλπίδι NT.)κατασκήνωμα

κατα-σκήνωμα
-ατος τό покрывало, покров Aesch.κατασκήνωσις

κατα-σκήνωσις
-εως
1) лагерь или палатка Polyb.
2) гнездо
ex. (τὰ πετεινὰ ἔχει κατασκηνώσεις NT.)κατασκήπτω

κατα-σκήπτω
1) (преимущ. о молнии) ударять, поражать
ex. (ἐς τέν πελοπόννησον Her.; εἰς τὸν τάφον Plut.)
2) поражать, обрушиваться
ex. ( ταλθυβίου μῆνις κατέσκηψε ἐς ἀγγέλους Her.)
τίς κατέσκηψεν τύχη ; Aesch. — какая судьба постигла (вас)?;
οὐ παύσεται χόλου, πρὴν κατασκῆψαί τινα Eur. (Медея) не остановится (в своем) гневе, прежде чем не ринется на кого-л.;
( νόσος) κατέσκηπτε ἐς ἄκρας χεῖρας καὴ πόδας Thuc. — болезнь поражала оконечности рук и ног;
κ. λιταῖς Soph. — неотступно молитьκατασκιάζω

κατα-σκιάζω
(fut. κατασκιάσω - атт. κατασκιῶ)
1) осенять, покрывать тенью
ex. (καρπὸς κατασκιαζόμενος Plut.)
2) укреплять в виде навеса
ex. (τὸ ἱλαστήριον NT.)
λαβὼν ὑφάσματα, κατεσκίαζε Eur. — взяв ткани, он сделал (из них) навес
3) покрывать
ex. (πάντα σαρξὴ ἄνωθεν Plat.)
4) засыпать, осыпать
ex. (βελέεσσι τιτῆνας Hes. - in tmesi)
κ. κόνει Soph. — засыпать прахом, хоронитьκατασκιάω

κατα-σκιάω
осенять, закрывать
ex. (ὄζοι μακροί τε μεγάλοι τε κατεσκίαον χάρυβδιν Hom.)κατασκίδναμαι

κατα-σκίδνᾰμαι
<pass. к κατασκεδάννυμι> распространяться, расширяться
ex. πυρὸς δίκην κ. Plut. — распространяться наподобие огняκατάσκιος

κατά-σκιος
2
1) осененный
ex. (κλάδοις ἐλάας Aesch.)
κατάσκιον γενέσθαι τινί Soph. — покрыться тенью чего-л.;
κράνα αἰγείροιο κ. Anth. — источник, осененный тополем
2) покрытый
ex. λάχνῃ δέρμα κατάσκιον Hes. — кожа, защищенная шерстью
3) осеняющий, раскидистый, пышный
ex. (λόφοι Aesch.)
4) тенистый
ex. (ἔρνεα κισσοῦ Eur.)κατασκιρτάω

κατα-σκιρτάω
спрыгивать, соскакивать
ex. (τοῦ βήματος Plut.)κατασκοπέω

κατα-σκοπέω
тж. med. (fut. κατασκέψομαι, aor. κατεσκεψάμην)
1) внимательно или пристально глядеть, высматривать
ex. (ὅπῃ νοσοῖεν ξύμμαχοι Eur.)
2) med. осматривать
ex. (ἑαυτόν Xen.; τὰς πανοπλίας Polyb.)
3) злоумышлять
ex. (τέν ἐλευθερίαν τινός NT.)κατασκοπή

κατα-σκοπή
осмотр, наблюдение, разведка
ex. πέμπειν κατασκοπῆς ἕνεκα или ἐπὴ κατασκοπῇ Xen., тж. εἰς κατασκοπήν Soph. и ἐπὴ τέν κατασκοπήν Polyb. — посылать для наблюдения или разведки;
οἱ πρέσβεις ἦλθον αὐτοῖς εἰς τέν κατασκοπέν τῶν χρημάτων Thuc. (афинские) послы прибыли к ним для осмотра (их) богатств;
κατασκοπαῖς χρᾶσθαι Thuc. — организовывать разведку;
κατασκοπέν ὑποστῆναι Plut. — отправиться на разведкуκατασκοπικός

κατα-σκοπικός
3
разведывательный (sc. πλοῖον Plut.)κατασκόπιον

κατα-σκόπιον
τό (sc. πλοῖον) разведывательное или сторожевое судно Cic.κατάσκοπος

κατά-σκοπος
I.
2
разведывательный
ex. (τριήρεις Plut.)
II.

1) разведчик, соглядатай Her., Eur., Arph., NT., Plut.
2) посылаемый для проверки, инспектор Thuc.κατασκορπίζω

κατα-σκορπίζω
рассеивать, разбрасывать
ex. ( θάλασσα κατεσκόρπισε τὰς δυνάμεις Diod.)κατασκώπτω

κατα-σκώπτω
(fut. κατασκώψομαι) осмеивать, подвергать осмеянию
ex. (τινά Her.)κατασμικρίζω

κατα-σμῑκρίζω
Arst. = κατασμικρύνωκατασμικρολογέω

κατα-σμῑκρολογέω
упрекать в скупости
ex. (τέν φύσιν Democr.)κατασμικρύνω

κατα-σμῑκρύνω
делать маленьким, уменьшать, умалять
ex. (τὸ ὄνομά τινος Luc.)κατασμύχω

κατα-σμύχω
(ῡ)
1) сжигать
ex. (πυρὴ νῆας Hom. - in tmesi)
2) мучить, терзать, томить ex. (τινά Theocr., Anth.); pass. томиться, страдать
ex. (κατεσμύχθη καὴ ἀνετράπετο φρένα λύπᾳ Theocr.)κατασοβαρεύομαι

κατα-σοβαρεύομαι
высокомерно обращаться, надменно держать себя
ex. κ. τινος Diog.L. — смотреть свысока на кого-л.κατασοβέω

κατα-σοβέω
спугивать, прогонять
ex. (τοὺς ὄρνιθας Arst.)κατασοφίζομαι

κατα-σοφίζομαι
1) побеждать софизмами, запутывать хитросплетениями, морочить
ex. (τινα Diod., Luc.; τὸ γένος τινός NT.)
2) запутываться в софизмах, быть поставленным в тупик
ex. (ὑπό τινος Plut.)κατασπάζομαι

κατ-ασπάζομαι
горячо обнимать, целовать
ex. (τινα и τι Plut.)κατασπαράσσω

κατα-σπᾰράσσω
атт. κατασπαράττω срывать, разрывать
ex. (τέν εἰρεσιώνην Arph.; τέν ἐσθῆτα καὴ κόμην Luc.)κατάσπασις

κατά-σπᾰσις
-εως физ. тяготение книзу
ex. (τοῦ ἄνωθεν αἰθέρος Arst.)κατασπασμός

κατα-σπασμός

1) тяготение вниз, опускание
ex. (τῶν ὑγρῶν Plut.)
2) pl. подавленное состояние духа, угнетенность Plut.κατασπαταλάω

κατα-σπᾰτᾰλάω
предаваться наслаждениям, проводить жизнь в кутежах Anth.κατασπάω

κατα-σπάω
(πᾰ)
1) стаскивать
ex. (τινα τῶν τριχῶν Arph.; τινα ἀπὸ τοῦ ἵππου Xen.; τινα τοῦ ποδός Luc.)
2) стаскивать (спускать) на воду
ex. (τὰς νῆας Her.; πολλὰς τῶν τριήρων Plut.)
3) (тж. κ. κάτω Arst.) тянуть книзу, оттягивать
ex. (μολυβδὴς ὥστε δίκτυον Plut.)
τὰ κατασπώμενα καὴ τὰ ἀνασπώμενα ἐν τοῖς σώμασι Xen. — опущенные и поднятые члены тела (у статуй);
τὰ σημεῖα κατεσπάσθη Thuc. — знамена (в знак поражения) опустились;
ὀφρύες κατεσπασμέναι Arst. — нахмуренные брови;
κατασπᾶσθαι ἐς ὕπνον Luc. — чувствовать непреодолимое желание спать
4) проглатывать
ex. (τὰς χόλικας Arph.)
5) опрокидывать, расстраивать, разбивать
ex. (τὰς τάξεις Polyb.)
6) pass. чувствовать влечение
ex. (ἐπὴ τὰς μεγάλας πράξεις Plut.)κατασπείρω

κατα-σπείρω
1) бросать семена, сеять, сажать
ex. (εἰς ἄρουραν Plat.)
2) обсеменять, засевать
ex. (τέν γῆν Arst.)
3) обсыпать, засыпать
ex. (τοῦ χάρακος ἄφθονα τῶν πυροβόλων Plut.)
4) веять, навевать
ex. (αὔραν τινά Plut.)
5) испускать, излучать
ex. (τὸ ἀπὸ ἄστρων κατεσπαρμένον φῶς Diog.L.)
6) внушать, причинять
ex. (ἀνίας τινί Soph.)
7) распространять
ex. (λόγοι κατεσπαρμένοι ἐν τοῖς πᾶσιν Plat.; λόγους χρηστοὺς ὑπέρ τινος Plut.)
8) усеивать, покрывать
ex. (ἤδη καὴ λευκαί με κατασπείρουσιν ἔθειραι Anth.)
9) поэт. рождать
ex. κατασπείρας με Eur. — мой родительκατάσπεισις

κατά-σπεισις
-εως
1) окропление освященной водой Plut.
2) (у кельтов) сопровождаемая окроплением присяга на верность полководцу Plut.κατασπένδω

κατα-σπένδω
(fut. κατασπείσω)
1) совершать возлияние
ex. (τοῖς θεοῖς Polyb.; χοὰς ὑπὲρ μητρὸς τάφου Eur.)
2) выливать, наливать
ex. (ἀμβροσίαν κατά τινος Arph.)
3) омывать слезами, т.е. оплакивать
ex. (τινὰ δακούοις Eur.; τινά Anth.)
4) окроплять перед принесением в жертву
ex. (τινά Diod.; πρόβατα κατεσπεισμένα Plut.)
5) посвящать
ex. (μούσαισι, διωνύσῳ καὴ Ἔρωτι κατεσπείσθη πᾱς τεὸς βίοτος Anth. - об Анакреонте)
ἑαυτόν τινι κ. Plut. — приносить присягу на верность полководцу (у кельтов)κατασπέρχω

κατα-σπέρχω
1) толкать, гнать, теснить
ex. (λῃστὰς δορί Arph.)
2) устрашать, пугать
ex. ἔργῳ μὲν βραχὺ ὄν, ὄψει δὲ καὴ ἀκοῇ κατασπέρχον Thuc. (опасность) по существу невелика, на вид же и на слух страшнаκατασπεύδω

κατα-σπεύδω
ускорять, торопить
ex. (τὸ πρᾶγμα Aeschin.; τὸν πόλεμον Plut.)κατασποδέω

κατα-σποδέω
валить в прах, т.е. убивать
ex. (τὸν ἄνδρα τῷ πελέκει Arph.)
κατεσποδημένος Aesch. — павший в боюκατασπουδάζομαι

κατα-σπουδάζομαι
заниматься (серьезными) делами
ex. οὐδαμῶς κατεσπουδασμένος ἀνήρ Her. — человек без серьезных занятийκαταστάζω

κατα-στάζω
(fut. καταστάξω)
1) струить, лить по каплям
ex. (ἀφρὸν κατέσταζ΄ εὐτρίχου γεναιάδος Eur.)
κ. δάκρυ τοῦ νεκροῦ Eur. — лить слезы над мертвецом
2) капать, струиться, литься по каплям
ex. (τὰ δάκρυα καταστάζοντα κατὰ τῶν πέπλων Xen.; βωμός, οὗ καταστάζει φόνος Eur.)
νόσῳ καταστάζων διαβόρῳ πούς Soph. — нога, покрытая гноящимися язвами;
φάλαρα ἀφρῷ καταστάζοντα Eur. — удила, с которых струится пена
3) орошать, обливать
ex. (ἱδρὼς πᾶν καταστάζει δέμας Soph.)καταστάθμησις

κατα-στάθμησις
-εως астрономическое измерение или наблюдение Epicur.κατασταλτικός

κατα-σταλτικός
3
успокаивающий, успокоительный
ex. (τὰ μέλη κατασταλτικὰ τῆς ψυχῆς Sext.)καταστασιάζω

κατα-στασιάζω
1) подавлять или свергать путем восстания
ex. (τὸν βασιλέα Diod.; τέν βουλήν Plut.)
2) устранять или лишать путем заговора ex. (κικέρωνα μετὰ κλωδίου Plut.); pass. быть жертвой восстания или заговора
ex. (καταστασιασθῆναι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν Arst.)
ὑπὸ τῶν λυσάνδρου φίλων καταστασιαζόμενος Xen. (Калликратид заметил), что друзья Лисандра восстановлены против негоκατάστασις

κατά-στᾰσις
-εως
1) установление, учреждение, устроение
ex. (χορῶν Aesch.)
2) назначение или избрание
ex. (τῶν ἀρχόντων τε καὴ φυλάκων, δικαστῶν Plat.; τῶν βασιλέων Plut.)
αἱ περὴ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστάσεις Plat. — назначения на другие руководящие посты;
μετὰ τέν κατάστασιν Polyb. — после вступления в должность
3) постановление, решение
ex. (δαιμόνων Eur.)
4) прием послов, аудиенция
ex. τῇ προτεραίῃ τῆς ὑστάτης καταστάσιος Her. — накануне последней аудиенции
5) юр. представление (суду)
ex. (ἐγγυητῶν Dem.)
— предъявление (ἐμφανῶν Dem.)
6) успокаивание, останавливание
ex. (τῆς ὀργῆς Plat., Arst.)
7) спокойствие, покой
ex. (εἰς κατάστασιν ἐλθεῖν, μετὰ συννοίας καὴ καταστάσεως Arst.)
8) восстановление
ex. ἐν τῇ καταστάσει ἢ τῇ διαφθορᾷ Plat. — в процессе восстановления или распада;
κ. εἰς τέν ὑπάρχουσαν φύσιν Arst. — восстановление естественного состояния
9) нормальное душевное состояние
ex. ἐν καταστάσει Sext. (находясь) в здравом уме
10) постоянство, устойчивость, твердость
ex. (νόμου Soph.)
11) положение, состояние, свойство
ex. (φύσεως Arst.; ἀνθρώπου φύσις καὴ κ. Her.)
ὑπάρχουσα περὴ μακεδόνας κ. Polyb. — положение македонян;
θαυμαστή τις εὐδίας κ. Luc. — замечательно ясная погода;
νυκτὸς ἐν καταστάσει Eur. — ночною порой;
οὐκ ὀμμάτων δῆλος ἦν κ. Eur. (ее) глаз нельзя было узнать
12) степень, характер
ex. (κακῶν Eur.)
13) устройство, организация
ex. (τῆς δημοκρατίας, πολιτείας Plat.)
14) (в афинской коннице) отпущенные на экипировку воина деньги, амуниционная сумма
ex. οἱ ἔχοντες τὰς καταστάσεις Lys. (афинские граждане), получившие амуниционные суммыκαταστατέον

καταστᾰτέον
adj. verb. к καθίστημικαταστάτης

κατα-στάτης
-ου (στᾰ) восстановитель или устроитель
ex. (δόμων Soph.)καταστατικός

κατα-στᾰτικός
3
успокаивающий, унимающий, утоляющий
ex. τὸ καταστατικόν Plut. — успокаивающее действиеκαταστεγάζω

κατα-στεγάζω
(тж. κ. ἄνωθεν Plat.) покрывать
ex. (τὸν νεκρὸν ῥιψί Her.; τέν τάφρον χορτῳ καὴ λίθοις Arst., τὰς ὀροφὰς κατεστέγαζον λίθιναι δοκοί Diod.)καταστέγασμα

κατα-στέγασμα
-ατος τό покрытие
ex. τὸ κ. τῆς ὀροφῆς Her. — кровельный материал, кровляκατάστεγος

κατά-στεγος
2
снабженный кровлей, (по)крытый
ex. (αὐλαί Her.; δρόμος Plat.; νεοττιαί Arst.; σύριγγες Polyb.)καταστείβω

κατα-στείβω
1) топтать, растаптывать
ex. (τὰν ὑάκινθον ποσσίν Sappho)
2) ступать
ex. κατέστειψας πέδον Soph. — когда ты вступил на (эту) землюκαταστείχω

κατα-στείχω
(aor. 2 κατέστῐχον) возвращаться
ex. (εἰς ἄστυ Anth.)καταστέλλω

κατα-στέλλω
1) приводить в порядок, поправлять
ex. (πλόκαμον Eur.)
2) одевать, убирать, наряжать
ex. κ. τινὰ τὰ περὴ τὼ σκέλη Arph. — надевать на кого-л. ножные украшения
3) прижимать, закрывать
ex. (τὰ βράγχια Plut.)
4) успокаивать, сдерживать, унимать
ex. (τοσοῦτον οἶκτον Eur.; τοὺς νέους Plut.; τέν ταραχήν Sext.; τὸν ὄχλον NT.). - см. тж. κατεσταλμένοςκαταστένω

κατα-στένω
1) стонать, рыдать
ex. (ὑπέρ τινος Eur.)
2) оплакивать
ex. (τινὰ ὁρμώμενον εἰς Ἅιδην Soph.; τὸν θανόντα πατέρα Eur.)καταστερίζω

κατ-αστερίζω
помещать среди звезд
ex. (τινὰ ἐν οὐρανῷ Diod.; ἐν τιμῇ κατηστερισμένος Plut.)καταστεφανόω

κατα-στεφᾰνόω
венчать, увенчивать
ex. (ῥόδοις τινά Anth.)καταστεφής

κατα-στεφής
2
увенчанный
ex. (ἀνήρ Soph.; γεραιαί Eur.)καταστέφω

κατα-στέφω
1) увенчивать, обвивать гирляндами
ex. (ῥόδοις κάρηνα Anacr.; ἔλαφον Plut.)
2) (в знак мольбы) украшать масличными ветвями (перевитыми белой шерстью)
ex. (βωμόν Eur.)
κλάδος τῆς ἱερᾶς ἐλαίας ἐρίῳ λευκῷ κατεστεμμένος Plut. — ветвь священной маслины, увитая белой шерстью
3) умолять, молить о защите
ex. (τινὰ χεροῖν Eur.)
4) украшать цветами, обряжать
ex. (νεκρόν Eur.)καταστηλιτεύω

κατα-στηλῑτεύω
начертывать на колонне (для предания позору)
ex. (τὸ ὄνομά τινος Luc.)καταστηλόω

κατα-στηλόω
снабжать столбами
ex. (ὁδὸς κατεστηλωμένη Polyb.)κατάστημα

κατά-στημα
-ατος τό
1) состояние, свойство
ex. (τοῦ σώματος Plut.)
ὡσαύτως ἐν καταστήματι NT. — как подобает (их) состоянию;
τὸ σύνηθες κ. Plut. — обычное состояние
2) организация, устройство, конституция
ex. (λακωνικόν Polyb.)
3) состояние погоды
ex. (θερινόν Plut.)καταστηματικός

κατα-στηματικός
3
1) уравновешенный, спокойный
ex. (πρᾶος καὴ κ. Plut.)
2) умеренный, тихий
ex. (ἡδονή Epicur. ap. Diog.L.)καταστηρίζω

κατα-στηρίζω
подпирать, укреплять Eur.
ex. κατεστηριγμένος Arst. — устойчивый, прочныйκαταστίζω

κατα-στίζω
покрывать крапинками
ex. κατεστιγμένος — пятнистый, пестрый (ᾠά Arst.):
μελάσμασι κατεστιγμένος Plut. — в черных пятнахκατάστικτος

κατά-στικτος
2
пятнистый, пестрый
ex. (κύων Soph.; δοραί Eur.; κνιπολόγος Arst.)καταστίλβω

κατα-στίλβω
1) излучать, посылать
ex. (σέλας ὑψόθεν HH.)
2) озарять, освещать
ex. (πάντα Anth.)καταστοιχειόω

κατα-στοιχειόω
обучать начаткам
ex. τύπος κατεστοιχειωμένος Epicur. ap. Diog.L. — начальный очеркκαταστοιχίζω

κατα-στοιχίζω
Plut. = καταστοιχειόωκαταστολή

κατα-στολή

1) сдерживание, унимание (sc. τῆς ταραχῆς Diod.)
2) сдержанность, скромность
ex. κ. τῆς περιβολῆς Plut. — скромность в одежде
3) одеяние, одежда
ex. (ἐν καταστολῇ κοσμίῳ NT.)καταστολίζω

κατα-στολίζω
одевать, наряжать Plut.καταστομίζω

κατα-στομίζω
заставлять умолкнуть
ex. (τοὺς βοῶντας Plut.)καταστοναχέω

κατα-στονᾰχέω
провожать со стонами, оплакивать
ex. (κείμενον Anth.)καταστορέννυμι

κατα-στορέννῡμι
(fut. καταστορέσω) и эп. *καταστόρνῡμι (part. praes. f καστορνῦσα)
1) устилать, покрывать
ex. (κάπετον Ἕχτορος λάεσσι Hom.)
2) постилать, расстилать
ex. (κώεα θρόνοις ἔνι δαιδαλέοισιν Hom.)
3) валить, укладывать, т.е. убивать
ex. (τῶν πολεμίων ἐξακοσίους Her.)
4) успокаивать, унимать
ex. (τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, τέν πόλιν Plut.; κύματα Anth.)
5) выравнивать, т.е. устранять
ex. (ἀνωμαλίαν Plut.)καταστοχάζομαι

κατα-στοχάζομαι
улавливать, разгадывать
ex. (τὸ μέλλον Diod.)καταστοχασμός

κατα-στοχασμός
предположение, догадка
ex. (ὑπόνοια καί κ. Diod.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика