Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 034

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 034
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 034) с русским переводом и комментариями.κηπίων

-ωνος Кепион (музыкант, ученик Терпандра) Plut.κηπίων

кепион (музыкальный лад, названный по имени Кепиона) Plut.κῆποι

οἱ Кепы, «Сады»
1) местность к юго-вост. от Афин, на берегу Илиса
2) местность на Боспоре Aeschin.κηπολόγος

κηπο-λόγος
2
учащий в саду
ex. (Ἐπίκουρος Anth.)κῆπος

дор. κᾶπος
1) сад ex. (πολυδένδρεος Hom.); перен. благодатный край, т.е. местопребывание
ex. Ἀφροδίτης κ. Pind. = κυρήνη;
διός κ. Pind. = λιβύη;
διὸς κῆποι Soph. — владения Зевса, т.е. небеса;
Ὠκεανοῦ κῆποι Arph. — морские пространства или глубины;
κ. εὐβοίας Soph. = — (цветущая) Эвбея;
οἱ ἀπὸ τῶν κήπων Sext., Diog.L. — садовые философы (т.е. ученики Эпикура, который учил в своем саду);
οἱ Ἀδώνιδος κῆποι Plat. — сады Адонида (Адониса), т.е. мимолетные прелести;
κ. χαρίτων Pind. — сад Харит или μουσῶν κῆποι Plat. сады Муз, т.е. искусство, поэзия
2) pudenda muliebria Diog.L.
3) Diod. = κῆβοςκηποτύραννος

κηπο-τύραννος
царь сада (Эпикура), т.е. философ Аполлодор Diog.L.κηπουρικός

κηπ-ουρικός
3
садоводческий
ex. οἱ κηπουρικοὴ νόμοι Plat. — законы о садоводствеκηπουρός

κηπ-ουρός

1) хранитель садов
ex. (πρίηπος Anth.)
2) садовник NT., Luc.κηπωρός

Plat., Plut. = κηπουρόςκῆρ

см. κέαρ...κήρ

κηρός Кера (богиня насильственной смерти, погибели, рокового конца - в отличие от θάνατος)
ex. τίς νύ σε κ. ἐδάμασσε θανάτοιο ; Hom. — какой смертельный удар тебя сразил?;
ἐν δ΄ Ἔρις, ἐν δὲ κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ΄ ὀλοέ κ. Hom. — посреди (бойцов двух станов) рыщут Раздор, Смятение и Гибель;
преимущ. pl. ὦ φθερσιγενεῖς κῆρες Ἐρινύες! Aesch. — о, губительные Керы-Эринии!;
κῆρας ἀνακαλῶν τὰς ταρτάρου Eur. — призывая Кер (из) Тартараκήρ

κηρός
1) злая смерть, гибель
ex. (τρώεσσιν φόνον καὴ κῆρα φέροντες, sc. Ἀχαιοί Hom.)
2) мучительный недуг, тяжелая болезнь
ex. (νοσῶν παλαιᾷ κηρί, sc. φιλοκτήτης Soph.)
3) перен. язва, зло
ex. (τοῖς πλείστοις τῶν καλῶν κῆρες ἐπιπεφύκασιν Plat.; κῆρες ἐπαγώγιμοι, sc. ἀργύριον καὴ χρυσίον Plut.)
4) бедствие, несчастье, горе
ex. (βαρεῖα κ. Aesch.)κηραίνω

I.
<κήρ> губить, уничтожать (sc. καρπώματα Aesch.); pass. гибнуть, разрушаться Arst. ap. Plut.
II.
<κῆρ> тревожиться, беспокоиться, волноваться
ex. (τί ποτ΄, ὦ τέκνον, τάδε κηραίνεις; Eur.)κηρεσσιφόρητος

κηρεσσῐ-φόρητος
2
натравленный Керами
ex. (κύνες Hom.)κηριάζω

1) быть похожим на пчелиные соты Arst.
2) выделять сотообразную жидкость Arst.κήρινθος

бот. керинт, перга, цветень Arst.κήρινθος

Керинт (город на вост. побережье Эвбеи) Hom.κήρινος

κήρῐνος
3
1) восковой
ex. (πλάσμα Plat.; ἀγγεῖον Arst., Plut.)
2) покрытый воском, навощенный
ex. (ἐκμαγεῖον Plat.)
3) мягкий (податливый) как воск
ex. (οἱ θυμοί Plat.)κηριοκλέπτης

κηριο-κλέπτης
-ου ворующий медовые соты (заглавие 19-й идиллии Феокрита)κηρίον

τό тж. pl.
1) (тж. μελίσσιον κ. NT.) медовые соты Hom., Hes., Plat. etc.
2) воск Arph.
3) навощенная дощечка (с начертанным на ней стихотворением), стихи
ex. Ἠρίννης κ. Anth. — стихотворение Эринныκηριοποιός

κηριο-ποιός
2
приготовляющий соты (sc. τὰ ἔντομα Arst.)κηριτρεφής

κηρι-τρεφής
2
рожденный на погибель, обреченный на смерть
ex. (ἄνθρωποι Hes.)κηρίων

-ωνος восковой факел Plut.κηροδέτας

дор. = κηροδέτηςκηροδέτης

κηρο-δέτης
-ου, дор. κηροδέτας -α adj. m скрепленный воском
ex. (κάλαμος πανός Eur.)κηρόδετος

κηρό-δετος
2
скрепленный воском
ex. κηρόδετον πνεῦμα Theocr. — игра на скрепленной воском свирелиκηροειδής

κηρο-ειδής
2
воскообразный, мягкий как воск
ex. (σώματα Plat.)κηρόθι

κηρό-θῐ
adv. только в выраж.
ex.
κ. μᾶλλον — всем сердцем, от всего сердца, до глубины души Hom., Hes.κηρόομαι

лепить себе из воска
ex. (ἄγγεα Anth.)κηροπαγής

κηρο-πᾰγής
2
Anth. = κηροδέτηςκηρόπακτος

κηρό-πακτος
2
Aesch. = κηροδέτηςκηροπλαστέω

κηρο-πλαστέω
строить из воска соты
ex. (μελιττῶν ἐσμὸς ἐκηροπλάστησεν Diod.)κηροπλάστης

κηρο-πλάστης
-ου лепящий из воска, ваятель Plat., Plut.κηρόπλαστος

κηρό-πλαστος
2
1) вылепленный из воска
ex. (μελίσσης ὄργανον Soph.)
2) изящный, как восковая фигурка или нежный как воск
ex. (Ξανθώ Anth.)
3) скрепленный воском
ex. (δόναξ Aesch. - v. l. κηρόπακτος)κηρός

v. l. дор. κᾱρός
1) (преимущ. пчелиный) воск Hom., Anacr., Plat. etc.
2) восковая фигурка Theocr.κηροτέχνης

κηρο-τέχνης
-ου лепящий фигуры из воска, ваятель Anacr.κηρότροφος

κηρό-τροφος
2
сделанный из воска, восковой
ex. (δῶρα μελισσῶν Anth.)κηροχίτων

κηρο-χίτων
-ωνος (ῐ) adj. покрытый или облитый воском
ex. (λαμπάς Anth.)κηροχυτέω

κηρο-χῠτέω
лепить (словно) из воска (sc. νέας ἁψῖδας ἐπῶν Arph.)κηρόχυτος

κηρό-χῠτος
2
вылепленный из воска
ex. (πλάσμα Anth.)κήρυγμα

-ατος τό
1) извещение через глашатая, объявление
ex. (κ. ποιεῖσθαι Her. или κηρύττειν Aeschin.; κ. τόδε ἀνείπων Thuc.)
πανδήμῳ πόλει κ. θεῖναι Soph. — всенародно объявить через глашатая
2) приказание, распоряжение (через глашатая) Plat.
ex. ἐκ τοῦ κηρύγματος Her. — по сигналу глашатая
3) проповедь
ex. (διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαί τινα NT.)κηρύκαινα

(ῡ) f к κῆρυξ Arph.κηρυκεία

κηρῡκεία
ион. κηρῡκηΐη
1) должность глашатая Her., Thuc.
2) обязанности посла, посольство
ex. ἐπὴ κηρυκείαν ἀποστέλλεσθαι Aeschin. — быть отправленным с посольством
3) вознаграждение глашатаю Isae.κηρύκειον

(ῡ), ион. κηρῡκήϊον τό жезл глашатая (часто обвитый двумя змеями, как и жезл Гермеса) Her., Thuc. etc.κηρύκειος

3
(ῡ) относящийся к глашатаю
ex. (γράμμα Soph.)κήρυκες

οἱ Керики (один из двух жреческих родов в Афинах, происшедший, по преданию, от Керика - κῆρυξ - сына Гермеса) Thuc.κηρύκευμα

-ατος (ῡ) τό объявление через глашатая, донесение Aesch.κηρυκεύω

κηρῡκεύω
1) занимать должность глашатая, быть глашатаем
ex. μέ ὀρθῶς κ. Plat. — злоупотреблять должностью глашатая
2) сообщать, возвещать
ex. (τινί τι Aesch.)κηρυκηϊ-

κηρῡκηϊ-
ион. = κηρυκει-κηρυκική

κηρῡκική
(sc. τέχνη) должность или искусство глашатая Plat.κηρυκικός

κηρῡκικός
3
глашатайский
ex. τὸ κηρυκικὸν φῦλον или ἔθνος Plat. — глашатаиκηρύκιον

(ῡ, Anth. ῠ) τό = κηρύκειονκηρυκώδης

κηρῡκ-ώδης
2
имеющий вид моллюска κῆρυξ Arst.κηρύλος

(ῠ) предполож. зимородок-самец Arst.κῆρυξ

иногда κήρυξ, дор. κᾱρυξ -ῡκος , редко
1) глашатай
ex. (Ἑρμῆς, κ., κηρύκων σέβας Aesch.)
κηρύκεσσι κελεῦσαι κηρύσσειν ἀγορήνδε Ἀχαιούς Hom. — приказать глашатаям созвать на площадь ахейцев
2) (= ἄγγελος) вестник, гонец
ex. (αὐτοὴ θεοὴ κήρυκες ἀγγέλλουσί μοι Soph.)
3) (= ἀπόστολος) посланец, посол
ex. (Ἀλυάττης ἔπεμπε κήρυκα ἐς μίλητον …Ὁ μὲν δέ ἀπόστολος ἐς τέν μίλητον ἤϊε Her.)
4) проповедник, провозвестник
ex. (δικαιοσύνης NT.)
5) зоол. герольд (морской моллюск, витая раковина которого употреблялась в качестве сигнального рожка) Arst., Anth.κηρύσσω

атт. κηρύττω, дор. κᾱρύσσω (fut. κηρύξω - дор. κᾱρύξω и κᾱρυξῶ, aor. ἐκήρυξα - дор. ἐκάρυξα и κάρυξα)
1) занимать должность глашатая, быть глашатаем:
ex. (περίφας) κηρύσσων γήρασκε Hom. Перифант состарился в должности глашатая
2) созывать (через глашатая)
ex. (ἀγορήνδε Ἀχαιούς, πόλεμόνδε τινά Hom.)
3) через глашатая объявлять, возвещать, провозглашать:
ex. (ἀγῶνας Soph.)
τὰ χρήματα κηρυσσόμενα Her. — имущество, объявленное к продаже (с публичных торгов);
κ. ἀποικίαν Thuc. — призывать к участию в основании колонии;
κ. τινὴ ἀσφάλειαν καὴ προσιόντι καὴ ἀπιόντι Xen. — гарантировать кому-л. безопасность при въезде или выезде
4) провозглашать (кем-л.)
ex. — победителем, преступником и пр. (κηρυχθήσεσθαι καὴ ἆθλα λήψεσθαι Xen.):
ὥστε τέν πόλιν κηρυχθῆναι Lys. — и таким образом (наш) город был провозглашен (победителем)
5) через глашатая приказывать, делать распоряжение
ex. (τὰ κηρυχθεντα μέ πράσσειν τάδε Soph.)
οὐ ζεὺς ἦν κηρύξας τάδε Soph. — не Зевс повелел это;
σιγέν κηρῦξαί τινι Eur. — приказать кому-л. умолкнуть
6) звать, призывать
ex. (θεούς Eur.; τοὺς πολίτας εἰς τέν ἐλευθερίαν Plut.)
7) проповедовать, учить
ex. (τισί τι и τι εἴς τινας, ἐν ταῖς πόλεσιν и εἰς τὰς συναγωγάς NT.)κήρωμα

-ατος τό
1) мазь из воска (которой натирались борцы) Plut.
2) место состязаний
ex. (ἐν παλαίστραις καὴ κηρώμασιν Plut.)κήρωσις

-εως пчелиный клей Arst.κηρωτή

восковая мазь Arph.κῆται

эп. (= κέηται) 3 л. sing. conjct. к κεῖμαικήτειοι

οἱ кетии (племя в Мисии) Hom.κῆτος

-εος τό
1) огромное морское животное, морское чудовище Hom., Eur. etc.
2) китообразное или кит Arst.κητοφόνος

κητο-φόνος
2
убивающий морские чудища
ex. (τρίαινα Anth.)κηττοί

οἱ Кетты (дем в атт. филе λεοντίς) Lys.κητώδης

κητ-ώδης
2
1) китообразный
ex. τὰ κητώδη (sc. ζῷα) Arst. — китообразные, но тж. тюлени, дельфины и пр.
2) чудовищный, огромный
ex. (ζῷα Diod.)κητώεις

-εσσα -εν предполож. изрытый ущельями, изобилующий пропастями
ex. (λακεδαίμων Hom. - v. l. καιετάεις)κηὖ

v. l. κεὖ in crasi Theocr. = καὴ εὖκἦφ΄

дор. in crasi перед придых. = καὴ εἶπ΄κἤφα

κἤφᾱ
in crasi Theocr. = καὴ ἔφηκἠφᾶπτο

in crasi Theocr. = καὴ ἐφῆπτο (3 л. sing. aor. 2 к ἐφάπτομαι)κηφεύς

-έως Кефей (сын Бела, царь Эфиопии, муж Кассиопы, отец Андромеды, миф. родоначальник персов) Her.κηφήν

-ῆνος
1) зоол. трутень Xen., Arst. etc.
2) перен. трутень, тунеядец, дармоед Hes., Arph., Plat., Plut.κηφῆνες

οἱ кефены (древнейшее название персов как потомков Кефея) Her.κηφήνιον

τό маленький трутень Arst.κηφηνώδης

κηφην-ώδης
2
трутнеобразный, ведущий себя подобно трутню
ex. (ἐπιθυμίαι Plat.)κηφισιά

κηφῑσιά
Кефисия (дем в атт. филе Ἐρεχθηΐς)κηφισιᾶσι

κηφῑσιᾶσῑ
adv. в Кефисии Aeschin.κηφισιεύς

κηφῑσιεύς
-έως уроженец Кефисии Plat.κηφίσιος

дор. κᾱφίσιος 3
(φῑ) кефисский Pind.κηφισίς

κηφῑσίς
дор. κᾱφῑσίς -ίδος (sc. λίμνη) озеро Кефисида (= κωπαΐς) Hom., Pind.κηφισόδοτος

κηφῑσόδοτος
Кефисодот
1) афинский военачальник середины IV в. до н.э. Xen.
2) афинский оратор, отправлявшийся с посольством в Спарту Xen.κηφισός

κηφῑσός
или κήφῑσος, дор. κᾱφῑσός Кефис
1) река в сев. Фокиде и Беотии, впадающая в Копаидское озеро Hom., Her. etc.
2) река в Аттике, берущая начало у Пентелика и впадающая в Саронский залив у Мунихии, к вост. от Пирея Soph., Eur. etc.κηφισοφῶν

κηφῑσοφῶν
-ῶντος Кефисофонт (друг Эврипида и главный исполнитель в постановках его трагедий) Arph.κῆχος

adv.
ex. только в выражении ποῖ κ. ; - εὐθὺ σικελίας Arph. — куда именно? - Прямо в Сицилиюκηώδης

κη-ώδης
2
благовонный, душистый
ex. (κόλπος Hom.)κηώεις

ώεσσα, ῶεν Hom., Anth. = κηώδηςκήϋξ

κήϋκος Кеик (царь Трахины, муж Алкионы, превращенный в зимородка) Luc.κίβδαλος

κίβδᾱλος
2
дор. = κίβδηλοςκιβδηλεία

подделывание, подделка Plat.κιβδήλευμα

-ατος τό подделка Plat.κιβδηλεύω

1) подделывать, фальсифицировать
ex. (τὰ νομίσματα Arph., Arst.; πᾶς κατ΄ ἀγορὰν κιβδηλεύων τι ψεύδεται καὴ ἀπατᾷ Plat.)
2) хитрить, увертываться
ex. εὖ τοῦτ΄ ἐκιβδήλευσας Eur. — ловко же ты увернулся (от ответа)κιβδηλία

мошенничество, обман Arph.κιβδηλιάω

быть бледно-желтым (как поддельное золото), иметь нездоровый цвет лица Arst.κίβδηλος

дор. κίβδᾱλος 2
1) поддельный, фальшивый
ex. (χρυσός Eur.; νόμισμα Xen.)
2) фальсифицированный
ex. κίβδηλόν τι Plat. какая-л. — подделка, фальсификация
3) ненастоящий, обманчивый, ложный
ex. (τιμαί Plat.)
4) притворный, лицемерный
ex. (θωπεύματα Plut.)
5) плутовской, нечестный
ex. (ἐπιτηδεύματα Plat.)
6) недостоверный, двусмысленный, сомнительный
ex. (χρησμός Her.)
7) не внушающий доверия, ненадежный
ex. (πόλις Dem.)κίβισις

κίβῐσις
-εως (κῐ) (кипрск.) сумка, котомка Hes., Pind.κίβυρα

κίβῡρα
Кибира (город во Фригии) Anth.κιβώριον

κῐβώριον
τό бот. семенная коробочка египетской кувшинки Diod.κιβώτιον

κῑβώτιον
τό ящичек, шкатулка, ларчик Arph., Xen. etc.κιβωτοποιός

κῑβωτο-ποιός
ящичный мастер Plut.κιβωτός

κῑβωτός

1) ящик, сундук Arph., Plut.
2) ковчег
ex. κ. τοῦ νῶε NT. — Ноев ковчег;
κ. τῆς διαθήκης NT. — ковчег или кивот завета


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика