Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 017

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 017
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 017) с русским переводом и комментариями.καταλείβω

κατα-λείβω
(только praes.)
1) лить, проливать, орошать (слезами)
ex. (δέμας Eur.)
καταλειβομένη ἄλγεσι Eur. — вся в слезах от страданий
2) med. струиться по каплям, медленно течь
ex. (γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο Hom.; ἐκ πέτρης καταλείβεται, sc. ὕδωρ Hes.)
δάκρυα ἐκ δακρύων καταλείβεται Eur. — слезы льются непрерывноκατάλειμμα

κατά-λειμμα
-ατος τό остаток
ex. (τὸ κ. σωθήσεται NT.){*}καταλειόω

κατα-λειόω
делать гладким, выглаживать
ex. (τὸν χαλινόν Xen. - v. l. κατειλέω)κατάλειπτος

κατά-λειπτος
2
умащенный, натертый
ex. (σμύρνῃ Arph.)καταλείπω

κατα-λείπω
эп. καλλείπω (эп. fut. тж. καλλείψω, aor. 2 κατέλιπον, pf. καταλέλοιπα; pass.: fut. καταλειφθήσομαι, aor. κατελείφθην, pf. καταλέλειμμαι) тж. med.
1) оставлять
ex. (τινὰ παρ΄ ὄχεσφιν Hom.; ἄφοδόν τινι Xen.; στενέν διέξοδον καταλιπέσθαι Plat.; ἑαυτῷ τι Arst.)
στρατὸς καταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ Her. — оставленная (для несения охраны) часть войска;
κατελείφθη μόνος NT. — он остался один;
διαλαβεῖν εἰς δύο, ὥστε μηδὲν καταλιπεῖν μέσον Arst. — разделить пополам без остатка
2) оставлять на поле сражения, т.е. терять убитыми
ex. (πολλους τρώων Hom.)
3) покидать, бросать
ex. (Ἀχαιούς, πόλιν Hom.; οἰκίας τε καὴ ἱερά Thuc.)
κ. σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι Hom. — бросить плот на произвол ветров;
ἀλλ΄ ἀντιάζω, μή με καταλίπῃς μόνον Soph. — но прошу тебя, не покидай меня одного
4) оставлять после себя или в наследство
ex. (τινὴ ὀδύνας τε γόους τε Hom.; αἰδῶ παισίν, οὐ χρυσόν Plat.; δύο θυγατέρας Arst.)
τὰ ἐν μύθου σχήματι καταλελειμμένα τοῖς ὕστερον Arst. — перешедшее в форме мифа к позднейшим поколениям
5) оставлять, сохранять, сберегать
ex. (ὀκτὼ μόνους, sc. ἄνδρας Xen.; τριτάτην μοῖραν Arst.; ἑπτακισχιλίους ἄνδρας ἑαυτῷ NT.)
τὰ μὲν ἄλλα περιῄρει, κατέλειπε δὲ τὸ εὐδαίμονας ποιεῖν Xen. (Сократ) отбрасывал все другое и интересовался лишь тем, как сделать счастливыми (людей);
καταλείπεσθαι ἑαυτῷ Xen. — сохранить для самого себя
6) предоставлять
ex. (θυσίαι κατελείφθησαν τοῖς βασιλεῦσι μόνον Arst.)καταλειτουργέω

κατα-λειτουργέω
атт. καταλῃτουργέω расходовать в порядке исполнения общественных обязанностей, тратить на общественные дела
ex. (πολλά Dem.)καταλείφω

κατ-αλείφω
1) намазывать
ex. (τὸ κηρίον Arst.)
2) обмазывать, натирать
ex. (καταλείφεσθαι ἐλαίῳ Plut.)κατάλειψις

κατά-λειψις
-εως (τᾰ)
1) оставление (после себя потомству)
ex. (συγγραμμάτων Plat.)
2) оставление (у себя дома), т.е. сбережение
ex. (τῶν ἵππων Arst.)καταλεκτέος

3
adj. verb. к καταλέγω Iκαταλεπτολογέω

κατα-λεπτολογέω
повергать в прах тонкими рассуждениями или остроумной болтовней
ex. κ. πνευμόνων πολὸν πόνον Arph. — разбить в пух и прах (чьё-л.) словесное хитросплетениеκαταλεπτύνω

κατα-λεπτύνω
делать тонким, худым
ex. καταλελεπτισμένος Arst. — исхудалыйκαταλεύω

κατα-λεύω
(aor. pass. κατελεύσθην)
1) забрасывать камнями
ex. (πάντας τοὺς ἐσελθόντας Thuc.; γυναῖκά τινα ὑπὸ φθόνου Plut.)
2) побивать камнями (насмерть)
ex. (τινά Her., Plat., Polyb., Plut.)καταλέχθαι

эп. inf. pf. к καταλέγω IIκαταλέω

κατ-ᾰλέω
(fut. καταλέσω, aor. κατήλεσα) размалывать, перемалывать
ex. (πυρόν Hom. - in tmesi; τοὺς ἀττελέβους Her.)καταλῆγον

κατα-λῆγον
τό граница, рубеж Polyb.καταλήγοντα

τά Plut. pl. к καταλῆγονκαταλήγω

κατα-λήγω
1) приходить к концу, кончаться
ex. (ποῖ καταλήξει μετακοιμισθὲν μένος ἄτης; Aesch.)
πρὴν καταλῆξαι τὸ παλαιὸν ἄχος Aesch. — прежде чем прошла старая боль;
κ. πρός τι Arst., ἔν τινι и περί τι Plut., εἴς τι и ἐπί τι Diod. — кончаться чем-л.
2) кончать, прекращать
ex. (τέν πραγματείαν εἴς τι Diod.)καταλήθομαι

κατα-λήθομαι
(только 3 л. pl. praes. καταλήθονται) совершенно забывать
ex. (θανόντων Hom.)καταληκτικός

κατα-ληκτικός
3
стих. усеченный, неполный
ex. (στίχος)κατάλημμα

κατά-λημμα
-ατος τό филос. постижение, познание
ex. (ἐπιστατικόν Diog.L.)κατάληξις

-εως окончание, конец Sext.καταληπτέος

ион. καταλαμπτέος 3
adj. verb. к καταλαμβάνωκαταληπτικός

κατα-ληπτικός
3
1) останавливающий, прекращающий
ex. κ. τοῦ θορυβητικοῦ Arph. — умеющий унимать шум
2) схватывающий, восприимчивый
ex. (φαντασία Plut., Luc., Sext.)κατάληπτος

κατά-ληπτος
2
схваченный, пойманный, застигнутый Diod., Plut.καταληπτός

κατα-ληπτός
3
1) захватываемый, получаемый, добываемый или достижимый
ex. γνώμης ἐφόδῳ τὰ πράγματα καταληπτά Thuc. — хитростью достижимые (или достигнутые) цели;
πένθος θεόθεν καταληπτόν Eur. — горе, ниспосланное богами
2) воспринимаемый, постижимый
ex. (κ. καὴ πιστός Plut.)κατάληψις

κατά-ληψις
-εως
1) схватывание, захват, поимка
ex. οὐκέτι ἐν καταλήψει φαίνεσθαι Thuc. — быть уже вне пределов досягаемости
2) овладение, захват, занятие
ex. (τῆς βασιλείας Isocr.; χωρίων Plat.; τοῦ ἱεροῦ Dem.; πραγμάτων ἕνεκα γιγνομένη κ. Plut.)
3) ирон. (о спорщиках) ловкая хватка
ex. (περίλεξις καὴ κροῦσις καὴ κ. Arph.)
4) постижение, восприятие
ex. (καταλήψεις καὴ φαντασίαι Luc.; δόξα καὴ κ. Plut.)
5) остановка, задержка, прекращение
ex. ( κ. πρὸς τὸ μέ δύνασθαι ἐνεργεῖν Arst.)καταλιθάζω

κατα-λῐθάζω
побивать камнями
ex. (τινά NT.)καταλιμπάνω

κατα-λιμπάνω
(только praes.) Plat. = καταλείπωκαταλιπαρέω

κατα-λῑπᾰρέω
молить, умолять Luc.καταλιχμάομαι

κατα-λιχμάομαι
(только part. praes.) вылизывать, облизывать
ex. (τινα Sext.)καταλλαγή

κατ-αλλᾰγή

1) обмен, размен
ex. (νομισμάτων Arst.)
2) плата за размен, прибыль менялы Dem.
3) тж. pl. примирение, мирное соглашение
ex. (τινος μετά τινος NT.)
πολέμου κ. Arph. — заключение мирного договора;
καταλλαγὰς ποιεῖσθαι πρός τινα Dem. — заключить мирный договор с кем-л.;
βαρεῖαι καταλλαγαί Aesch. — трудность примирения, непримиримостьκαταλλακτικός

κατ-αλλακτικός
3
1) примиряющий Arst.
2) склонный к примирению Arst.καταλλάσσω

κατ-αλλάσσω
атт. καταλλάττω (aor. 1 pass. κατηλλάχθην, aor. 2 pass. κατηλλάγην)
1) тж. med. (о деньгах) обменивать
ex. (τὸ λοιπὸν χρυσίον Plut.; med. τὸ χρυσίον ἐπὴ ταῖς τραπέζαις Dem.)
2) обменивать, менять
ex. καταλλάττεσθαί τι πρός τι Plat., Arst. или ἀντί τινος Plat. — менять что-л. на что-л.;
τὸν βίον πρὸς μικρὰ κέρδη καταλλάττεσθαι Arst. — рисковать жизнью из-за пустяковых выгод
3) примирять, мирить
ex. (σφέας Her.; αὐτους πρὸς ἀλλήλους Arst.; τινὰ ἑαυτῷ NT.)
καταλλαχθῆναί τινι χόλου Soph. — примириться с кем-л.
4) (о враждебных чувствах и действиях) оставлять, прекращать
ex. (τὰς ἔχθρας καὴ τοὺς πολέμους, τέν ἔχθρην τινί Her.)κατάλληλα

κατ-άλληλα
adv.
1) одновременно
ex. (κ. μακεδόνων μὲν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων φιλίας, λακεδαιμονίων δὲ τῆς τῶν Ἀχαιῶν συμπολιτείας ἀποστάντων Polyb.)
2) последовательно
ex. (αἱ κ. γενόμεναι πράξεις Polyb.)κατάλληλοι

κατ-άλληλοι
2
расположенные друг против друга, друг другу соответствующие или друг с другом симметричные
ex. (οἱ πόροι Arst.)καταλλήλως

κατ-αλλήλως
друг о друге, взаимно
ex. τὰ κ. λεγόμενα Arst. — взаимно определяющиеся высказыванияκαταλοάω

κατ-ᾰλοάω
1) растаптывать, раздавливать
ex. (τῇ ῥύμῃ τῇ τῶν ἵππων τοὺς πίπτοντας Xen.)
2) поражать, ранить
ex. (σκύφῳ χρυσῷ τέν ὀφρὺν κατηλοημένος Luc.)
3) умерщвлять, убивать
ex. (τοὺς ὁμήρους Aeschin., Plut.)καταλογάδην

κατα-λογάδην
(γᾰ) adv. в форме разговора, разговорным языком, т.е. в прозе, прозой
ex. (ἐπαίνους συγγράφειν Plat.; γράφειν Plut.)
τὰ κ. γράμματα Isocr. и γεγραμμένα Plut. — произведения в прозеκαταλογεύς

κατα-λογεύς
-έως <καταλέγω I> составитель списков (граждан, привлекаемых к выполнению различных повинностей) Lys.{*}καταλογέω

ион. = κατηλογέωκαταλογή

κατα-λογή
<καταλέγω I> почтительный прием, уважение
ex. (καταλογέν ποιεῖσθαι τέν ἁρμόζουσαν Polyb. - v. l. καταδοχή)καταλογίζομαι

κατα-λογίζομαι
1) причислять, относить (к числу), считать (в числе)
ex. (ἐν τοῖς ἀδίκοις τοὺς ἀχαρίστους κ. Xen.)
2) приписывать, вменять
ex. (τὸ εὐεργέτημά τι πρός τινα Dem.)
κ. τι ἐν ἀρετῇ τινι Aeschin. — относить что-л. на счет чьей-л. добродетели
3) исчислять, сосчитывать, подсчитывать
ex. (τὸ αὑτῶν πλῆθος καὴ τοὺς περιοικοῦντας τὸν πόντον Xen.)κατάλογος

κατά-λογος
<καταλέγω I>
1) перечень, список
ex. (προγόνων Plat.)
καταλεκτέος κ. Plat. — необходимо составить список;
κ. νεῶν Arst. — перечень кораблей (традиционное название стихов 484-779 II песни «Илиады»)
2) учетный список (граждан, привлекаемых к отбыванию той или иной повинности)
ex. (στρατιᾶς καὴ πληρωμάτων ἐρετικῶν Plut.)
καταλόγους ποιεῖσθαι Thuc. — составлять наборные списки, производить набор;
οἱ ἐκ τοῦ καταλόγου Thuc. или οἱ ἐν τῷ καταλόγῳ Xen. — внесенные в наборные списки, военнообязанные;
οἱ ἔξω τοῦ καταλόγου Xen. — лица, не внесенные в наборные списки;
οἱ ὑπὲρ τὸν κατάλογον Dem. — лица, освобожденные (по возрасту) от воинской повинности;
ἐκ καταλόγου στρατευόμενος Xen., Arst. — сражающийся в рядах армии, начиная с призывного возраста
3) список членов βουλή (ἐκ τοῦ καταλόγου ἐξαλείφειν Xen.)καταλόει

v. l. καταλούει 2 л. sing. praes. к καταλούομαικατάλοιπον

κατά-λοιπον
τό остающаяся часть, остаток Plut.κατάλοιπος

κατά-λοιπος
2
остающийся, остальной, прочий Plut., Arst., NT.καταλοκίζω

κατ-ᾰλοκίζω
расцарапывать, терзать, рвать
ex. (ὄνυξι Eur. - in tmesi)καταλούει

v. l. = καταλόεικαταλούομαι

κατα-λούομαι
(2 л. sing. καταλόει) лить как воду (в купальне), т.е. бросать на ветер, расточать, проматывать
ex. (τὸν βίον Arph.)καταλοφάδεια

κᾰτᾱ-λοφάδεια
и κᾰτᾱλοφάδια (ᾰδ) adv. на затылке, на шее:
ex. (ἔλαφον) κ. φέρων Hom. неся на шее (убитого) оленяκαταλοχίζω

κατα-λοχίζω
воен.
1) производить разбивку, разделять
ex. (εἰς τάξεις Diod.; εἰς ἀγέλας Plut.)
2) распределять
ex. (εἰς τοὺς ὁπλίτας Plut.)καταλοχισμός

κατα-λοχισμός
разбивка на лохи, распределение по лохам Plut., Luc.κατάλυμα

κατά-λῠμα
-ατος τό (жилое) помещение, жилище, жилье Polyb., NT.καταλυμαίνομαι

κατα-λῡμαίνομαι
разрушать, уничтожать
ex. (τὰ σώματα, οἶκον Xen.; τὰς ὀροφὰς πυρί Polyb.)καταλύσιμος

2
(ῠ) устранимый, искоренимый
ex. (κακὸν οὐ καταλύσιμον Soph.)κατάλυσις

κατά-λῠσις
-εως
1) распадение или свержение, ниспровержение
ex. (τῆς παρούσης πολιτείας Plat.; τῆς ἀρχῆς, τοῦ δήμου Xen.; τῆς ὀλιγαρχίας Arst.; τῆς δυναστείας, τοῦ τυράννου Polyb.)
2) изгнание
ex. (τῶν τυράννων ἐκ τῆς Ἑλλάδος Thuc.)
3) падение, уничтожение, гибель
ex. (τῆς ἀρετῆς Xen.)
4) прекращение, окончание
ex. (πολέμου Thuc., Xen., Plut.)
5) окончание, конец
ex. (τοῦ βίου Plat.)
6) роспуск, увольнение
ex. (στρατιᾶς Xen.; τριήρους Dem.)
7) тж. pl. отдых, отдохновение
ex. οἴκων καταλύσεις Eur. — предоставление приюта, гостеприимство;
κατάλυσιν ποιεῖσθαι Polyb., Plut. — сделать привал, остановиться для отдыха
8) пристанище, тж. постоялый двор, гостиница
ex. (ἐν ἀπορίᾳ γιγνομένους καταλύσεσιν δέχεσθαι Plat.)
ξένοις κατάλυσιν ποιεῖν Plat. — устроить пристанище для гостейκαταλύτης

κατα-λύτης
-ου (ῠ) постоялец, заезжий, гость Polyb., Plat.καταλύω

κατα-λύω
(pass.: fut. καταλῠθήσομαι, pf. καταλέλῠμαι)
1) развязывать, распрягать
ex. (ἵππους Hom.)
2) отвязывать, т.е. снимать
ex. (τὸ σῶμα, sc. τοῦ ἀνακρεμαμένου Her.)
3) сносить, разрушать
ex. (πολίων κάρηνα Hom.; πόλιν, τείχη Eur.; ναόν NT.)
4) ломать, сокрушать
ex. (διὸς τέν δύναμιν Arph.; τὸ κράτος τῆς βουλῆς Plut.)
5) ниспровергать, подрывать
ex. (τέν δημοκρατίαν Arph.; τὸ πλῆθος Lys.; τέν πολιτείαν Dem.)
εἰ μέ ἕξει τὰ ἐπιτήδεια στρατιά, καταλύσεται ἀρχή Xen. — если армия не будет иметь продовольствия, власть (полководца) падет
6) свергать ex. (τύραννον Thuc., Plut.); смещать
ex. (τινὰ τῆς ἀρχῆς Xen.)
καταλυθῆναι τῆς ἀρχῆς Her. — лишиться власти
7) распускать
ex. (τέν βουλήν Her.; τῶν πόλεων τὰ βουλευτήρια Thuc.; τὸ ναυτικόν Dem.)
8) упразднять, отменять
ex. (τοὺς νόμους Polyb.; νόμον NT.)
9) выводить из строя
ex. (τὸν ἱππέα Xen.)
10) тж. med. кончать, прекращать, оканчивать
ex. (τὸν πόλεμον Thuc.; στάσιν Arph.; τὸ πλεῖν Dem.; τὸν βίον Xen., Plut.; τέν φυλακήν Arph.; τὸν λόγον Aeschin.; ἄσκησιν ὑπὸ γήρως Plut.)
κ. τέν εἰρήνην Aeschin. — нарушать мир;
ἐν τῷ καταλύειν Arst. — в конце, при окончании;
κ. πόλεμόν τινι или πρός τινα Thuc., Plut. — прекращать войну с кем-л.;
καταλύεσθαι τὰς ἐχθρας Her. — прекращать взаимные раздоры;
καταλελυμένης τῆς ἡλικίας Arst. — на склоне жизни
11) тж. med. заключать мир
ex. (τινί Her., Thuc.)
12) (ср. 1) останавливаться (для отдыха), искать убежища, находить пристанище
ex. (παρά τινα Thuc. и παρά τινι Dem.; μεγαροῖ Plat.; εἰς πανδοχεῖον Plut.)
θανάτῳ καταλύσασθαι Eur. — найти себе отдых в могилеκαταλωβάω

κατα-λωβάω
увечить, калечить
ex. (τινα Polyb.)καταλωφάω

κατα-λωφάω
отдыхать, получать отдых, т.е. освобождаться
ex. (κακῶν Hom. - in tmesi)καταμαγεύω

κατα-μᾰγεύω
околдовывать
ex. (τινά Luc.)καταμαλακίζομαι

κατα-μᾰλᾰκίζομαι
становиться или быть вялым, ленивым, изнеженным Xen., Arst.καταμαλάσσω

κατα-μᾰλάσσω
атт. καταμαλάττω
1) размягчать, смягчать
ex. (σώματα ἐλαίῳ Luc.)
2) укрощать, унимать
ex. (τοὺς ἀνέμους Luc.)καταμαλθακίζομαι

κατα-μαλθακίζομαι
Plat. = καταμαλακίζομαικαταμανθάνω

κατα-μανθάνω
(fut. καταμᾰθήσομαι)
1) обследовать, высматривать, разведывать
ex. (τέν βασιλέος στρατιήν Her.)
2) исследовать, осматривать
ex. (τὸ τραῦμα Plut.)
3) основательно изучать, хорошо усваивать
ex. (τι Plat.; ἐκ τῶν γινομένων Arst.)
καταμεμαθηκὼς κατάβασιν εἰς τὸν ποταμὸν καὴ ἀνάβασιν τέν αὐτήν Xen. — хорошо знающий дорогу к реке и обратно
4) узнавать, обнаруживать
ex. καταμαθὼν καταστασιαζόμενος Xen. — обнаружив, что ему оказывается сопротивление
5) замечать, видеть
ex. (μετεωριζόμενον καπνόν Xen.)
καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει NT. — взгляните, как растут полевые лилии
6) понимать
ex. (οὕτω λέγεις ἢ ἐγὼ οὐκ ὀρθῶς καταμανθάνω; Plat.)καταμαντεύομαι

κατα-μαντεύομαι
отгадывать
ex. (ἐκ τῶν προγεγονότων τὰ μέλλοντα Arst.)καταμαξιτός

κατ-αμαξιτός
2
приспособленный для движения по большим дорогам
ex. (ἅρμα Parmenides ap. Sext. - v. l. к κατ΄ ἀμαξιτόν или καθ΄ ἁμαξιτόν)καταμαραίνω

κατα-μᾰραίνω
делать блеклым, иссушать, изнурять
ex. (εὐπρόσωπον κόρην Luc.)
πολλοί, πρὴν ἀνθῆσαι, κατεμαράνθησαν Plut. — многие, прежде чем расцвести, увяли;
τέλος γινομένης ἐπιτάσεως, καταμαραίνεται τὸ πῦρ Arst. — достигнув крайнего напряжения, огонь угасаетκαταμαργέω

κατα-μαργέω
безумствовать, неистовствовать
ex. φθόνῳ καταμαργέων Her. — вне себя от завистиκαταμάρπτω

κατα-μάρπτω
догонять
ex. (τινά Hom.)
ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων Hom. — когда он, преследуя, настигал его;
ἐπεὴ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν Hom. — с тех пор, как одолела старостьκαταμαρτυρέω

κατα-μαρτῠρέω
(против кого-л.) давать свидетельские показания, свидетельствовать, показывать
ex. (τί τινος Lys., Dem., NT., Plut. и κατά τινος Dem.)
τίς μου καταμαρτυρεῖ δῶρα λαβεῖν ; Dem. — кто показывает против меня, будто я брал взятки?;
ψευδῆ τινος κ. Dem. — ложно свидетельствовать против кого-л.;
ἃ καταμαρτυρεῖται αὐτοῦ Isae. — то, что показывают против него;
καταμεμαρτυρημένος ὑπὸ τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ Aeschin. — уличенный собственной своей жизньюκαταμάσσομαι

κατα-μάσσομαι
атт. καταμάττομαι потирать, разминать Luc.καταμάχομαι

κατα-μάχομαι
(ᾰχ) (aor. κατεμαχεσάμην, pf. καταμεμάχημαι)
1) побеждать, одолевать
ex. (Ἀννίβαν Plut.)
2) подавлять, уничтожать
ex. (τέν ὑπερβολέν τῆς εὐωδίας τινί Diod.)καταμάω

κατ-ᾰμάω
1) сжинать, срезывать (sc. ἐσχάτας ῥίζας Soph. - in tmesi)
2) med. осыпать себя, сгребать на себя
ex. (τέν κόπρον χερσί Hom.)καταμβλύνω

κατ-αμβλύνω
(ῡ) притуплять
ex. (κατημβλύνθη κέντρον Anth.)
κ. τὸ κέαρ τινός Soph. — унимать чей-л. гневκαταμεθύσκω

κατα-μεθύσκω
(aor. κατεμέθυσα) поить допьяна, опьянять ex. (τινά Her., Plat.); pass. быть подпаиваемым
ex. (ὑπό τινος Diod.) или напиваться, быть пьяным Polyb.καταμελετάω

κατα-μελετάω
1) тщательно упражнять ex. (τὰς αἰσθήσεις ἐμπειρίᾳ Plat.); воспитывать, развивать
ex. (τέν ἀνδρείαν Plat.)
2) тщательно разрабатывать, сочинять
ex. (τὸν ἔπαινον περί τινος Plat.)καταμελέω

κατ-ᾰμελέω
полностью пренебрегать, совершенно не обращать внимания
ex. (τινος Isocr., Plut.)
κἂν ἐξεπράξατ΄, εἰ κατημέλησ΄ ἐγώ Soph. (Эант) и осуществил бы (свое намерение), если бы я проявила беззаботность;
ἄρχων αἱρεθεὴς κατημέλει Xen. (Софенет), будучи избран архонтом, проявлял беспечность;
περιυβρισθεὴς καὴ καταμελεθείς Plut. — оскорбленный презрительным (к себе) отношениемκαταμελιτόω

κατα-μελῐτόω
оглашать сладостным пением
ex. (τέν λόχμην ὅλην Arph.)καταμέλλω

κατα-μέλλω
медлить, выжидать, затягивать, тянуть Polyb.κατάμεμπτα

κατά-μεμπτα
adv. плохо, ужасно
ex. οὔτοι κ. ἔβητον Soph. — ваш путь был неплох, т.е. порицать вас не за чтоκατάμεμπτος

κατά-μεμπτος
2
(всеми) порицаемый, т.е. тягостный, ужасный
ex. (τὸ γῆρας Soph.)καταμέμφομαι

κατα-μέμφομαι
порицать, упрекать, винить
ex. κ. τινά τινι Thuc., τινα, ὡς … Plat., Diod., τινα ἐπί τινι Polyb., τινά τινος Plut. и τινι, ὡς … Anth. — упрекать, винить кого-л. в чем-л.κατάμεμψις

κατά-μεμψις
-εως порицание, обвинение, упрек
ex. (ἑαυτοῦ Plut.)
οὐκ ἔχει ἐμοὴ κατάμεμψιν Thuc. — у меня нет оснований жаловаться;
κ. σφῶν αὐτῶν πολλέ ἦν Thuc. — они осыпали друг друга упрекамиκαταμένω

κατα-μένω
оставаться
ex. (περὴ φᾶσιν ποταμόν Her.; ἐν τοῖς δήμοις Lys.; ἐν τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις Xen.)
τῆς εἰωθυίας ἀρχῆς καταμενούσης Xen. — если останется прежняя власть;
οὖ ἦσαν καταμένοντες NT. (там), где (они) проживалиκαταμερίζω

κατα-μερίζω
делить, разделять, распределять
ex. (τὰ βοεικὰ ζεύγη τοῖς λοχαγοῖς Xen.; τι εἰς πολλά Luc.)
εἰς πολλὰς ταλαιπωρίας τὸν θάνατον κ. Diod. — разделять смерть на множество страданий, т.е. умирать медленной и мучительной смертьюκαταμέρισις

κατα-μέρῐσις
-εως разделение, распределение
ex. (Epicur., Diog.L. - v. l. κατὰ μέρισιν)καταμετρέω

κατα-μετρέω
1) отмеривать, отвешивать
ex. (σῖτόν τισι Her.)
2) размеривать, планировать (sc. τὸν παράδεισον Xen.)
3) измерять, производить обмер
ex. (τὸν τοῦ πυθίου νεών Plut.; med. τὰ μέρη τῆς σκηνῆς Polyb.)
κ. σκιάν Plut. — измерять тень (по солнечным часам), т.е. определять время
4) измерять, служить мерой
ex. ( λόγος καταμετρεῖται συλλαβῇ βραχείᾳ καὴ μακρᾷ Arst.)
τὰ καταμετροῦντα Arst. — поддающееся измерению, измеримоеκαταμέτρημα

κατα-μέτρημα
-ατος τό измерение, мера Epicur. ap. Diog.L.καταμέτρησις

κατα-μέτρησις
-εως измерение, обмер Polyb., Sext.καταμετρητικός

κατα-μετρητικός
3
измерительный, служащий для измерения
ex. (τοῦ πλάτους Sext.)καταμήδομαι

κατα-μήδομαι
(aor. κατεμησάμην) задумывать, решать Euphorion ap. Plut.καταμηλόω

κατα-μηλόω
засовывать (в глотку)
ex. ἀναγκάζω πάλιν ἐξεμεῖν κημὸν καταμηλῶν Arph. — я заставляю (проворовавшихся чиновников) отрыгнуть (неправедно нажитое), засовывая им в глотку ящик с судейскими голосами (т.е. обвинительный приговор)καταμήνια

κατα-μήνια
τά менструации Arst., Plut.καταμηνιώδης

καταμηνι-ώδης
2
1) менструальный
ex. (περίττωμα Arst.)
2) имеющая менструации
ex. ( ἵππος οὐ κ. Arst.)καταμηνύω

κατα-μηνύω
1) обозначать, указывать
ex. (στήλη καταπεπηγυῖα καταμηνύει διὰ γραμμάτων τοὺς οὔρους Her.)
2) давать знак
ex. (τοῖς ὄμμασι Plut.)
3) рассказывать, открывать
ex. (τέν πρᾶξιν Plut.)
οὔποτε τόδ΄ ἐγὼ καταμηνύσω, πρὴν ἂν ἐκ δεσμῶν χαλάσῃ Aesch. — я не открою это (Зевсу) прежде, чем он освободит (меня) от оков
4) показывать против, обвинять, уличать
ex. κ. καταψευδομένου τινός Xen. — уличать кого-л. во лжи
5) доносить
ex. (τῶν ἀνδρῶν Lys. и τοὺς ἄνδρας Plut.)καταμιαίνω

κατα-μιαίνω
1) пятнать, марать, осквернять
ex. (ψευδέσι γένναν Pind.; τὰ καλὰ ἐν τῷ τῶν ἀνθρώπων βίῳ Plat.; τὸ φῶς, sc. τοῦ λύχνου Luc.)
2) надевать траурные одежды, med.-pass. облекаться в траур Her.καταμίγνυμι

κατα-μίγνῡμι
и
ex. (Plut., только praes. и impf.) καταμιγνύω примешивать, присоединять (τὴ εἰς τὸν ἀέρα, τοὺς μετοίκους Arph.; τέν οὐσίαν εἰς προῖκα Dem.; καταμεμῖχθαί τινι Arst.; ζῆλόν τινι, συμπόταις ἑαυτόν Plut.)
πολλοὴ τῶν στρατιωτῶν εἰς τὰς πόλεις κατεμίγνυντο Xen. — многие солдаты смешались с городским населениемκαταμικρόν

κατα-μικρόν
adv., v. l. κατὰ μικρόν мало-помалу, понемногу Xen. etc.κατάμιξις

-εως примешивание, примесь
ex. (ἐκκρίνεσθαι διὰ τέν κατάμιξιν Arst.; τοῦ οἴνου πρός τι Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика