Древнегреческо-русский словарь, Κ, лист 037

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Κ > 037
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Κ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052

Лексика древнегреческого койнэ с буквы κ (часть 037) с русским переводом и комментариями.κλῄς

ῃδός атт. = κλείςκλῄσω

I.
(= κλείσω) атт. fut. к κλείω I
II.
fut. к κλῄζωκλῄω

староатт. = κλείω Iκλῇδες

атт. nom. pl. к κλείςκλῇθρον

τό староатт. Aesch. = κλεῖθρονκλῇσις

см. κλεῖσις...κλῳός

атт. = κλοιόςκλαΐς

κλᾱῗδος Pind. = κλείςκλαΐστρον

τό Pind. = κλεῖθρονκλαῗδας

κλᾱῗδας
Pind. acc. pl. к κλείςκλαῗδος

κλᾱῗδος
Pind. gen. sing. к κλείςκλαγγαίνω

Theocr. κλαγγέω (только praes.) лаять
ex. (ἅπερ κύων Aesch. - v. l. κλαγγάνω)κλαγγάνω

(только praes.) кричать
ex. ὅπου τις ὄρνις οὐχὴ κλαγγάνει Soph. — где ни одна птица не кричитκλαγγέω

Theocr. = κλαγγαίνωκλαγγή


1) крик, шум
ex. παυσάμενοι τῆς κλαγγῆς Hom. — перестав шуметь
2) пение
ex. (ἀρσένων Soph.)
3) вопль
ex. (δύσφατος, sc. κασάνδρας Aesch.)
4) звон, гудение, звук
ex. (ἀργυρέοιο βιοῖο Hom.)
5) вой или рычание
ex. (λύκων Hom.)
6) хрюканье
ex. (συῶν Hom.)
7) лай
ex. (τῶν κυνῶν Xen.)
8) шипение
ex. (δρακόντων Aesch.)
9) гоготание
ex. (χηνών Plut.)κλαγγηδόν

κλαγγη-δόν
adv. с шумом, с криком Hom., Luc.κλαγγόν

adv. Babr. = κλαγγηδόνκλαγερός

κλᾰγερός
3
крикливый
ex. (γέρανοι Anth.)κλάδα

Anth. acc. sing. к κλάδοςκλάδαος

Кладай (река в Элиде, приток Алфея) Xen.κλαδαρός

κλᾰδᾰρός
3
легко ломающийся, ломкий
ex. (δόρατα Polyb.; κάμακες Anth.){*}κλαδάσσομαι

κλᾰδάσσομαι
волноваться, бурлить
ex. (αἷμα κλαδασσόμενον Emped. ap. Arst.)κλαδί

κλᾱδί
Arph. dat. sing. к κλάδοςκλάδιον

(ᾰ) τό ветка, веточка Anth.κλαδίσκος

κλᾰδίσκος
Anacr. demin. к κλάδιονκλάδος

<κλάω II>
1) (преимущ. сорванная, отломанная) ветвь, побег
ex. (ἐλαίας Aesch.; δάφνης Eur.)
ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι Soph. — увенчанные просительными ветвями, т.е. держа обвитые белой шерстью ветви (в знак просьбы о заступничестве);
εἰ ῥίζα ἁγία, καὴ οἱ κλάδοι погов. NT. — если свят корень, то (святы) и ветви
2) перен. рука
ex. (δύο κλάδοι Emped.)κλαζομεναί

αἱ Клазомены (ионический город, входивший в союз 12 городов, родина Анаксагора) Her. etc.κλαζομένιοι

οἱ жители города Клазомены Her.κλάζω

(fut. κλάγξω, aor. 1 ἔκλαγξα, aor. 2 ἔκλᾰγον, pf. κέκλαγγα, эп. part. pf. κεκληγώς - pl. κεκλήγοντες - поздн. κεκλαγώς; pf. conjct. κεκλάγγω)
1) издавать шум, стучать
ex. ἔκλαγξαν ὀϊστοί Hom. — загремели стрелы (в колчане);
κ. βροντάν Pind. — греметь
2) шуметь, свистеть, выть
ex. (ἦλθεν κεκληγὼς ζέφυρος Hom.)
3) визжать, скрипеть
ex. σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι Aesch. — заскрипели ступицы колес
4) испускать крики, кричать:
ex. ( Ἕκτωρ) βῆ ὀξέα κεκληγώς Hom. Гектор устремился с громким криком
5) петь ex. (μέλισμα Anth.); играть
ex. (κιθάρᾳ Eur.)
6) лаять
ex. οἱ (κύνες) κεκλήγοντες ἐπέδραμον Hom. — с лаем сбежались собаки
7) испускать, издавать
ex. (γόον Aesch.)
8) звать, призывать
ex. κ. Ἄρη Aesch. — призывать Арея, т.е. издавать боевой клич
9) возвещать или предлагать
ex. (ἄλλο μῆχαρ Aesch.)κλαήσω

= κλαιήσωκλαήσω...

κλαιήσω, κλαήσω
атт. fut. к κλαίωκλαίῃσι

эп. 3 л. sing. praes. conjct. к κλαίωκλαίεσκον

impf. iter. к κλαίωκλαιήσω

см. κλαήσω...κλαῖον

эп. impf. к κλαίωκλαίω

атт. κλάω (ᾱ) (атт. impf. ἔκλᾱον, fut. κλαύσομαι - атт. κλαιήσω и κλαήσω, aor. ἔκλαυσα - эп. 3 л. sing. κλαῦσε; med.: aor. ἐκλαυσάμην, part. pf. κεκλαυσμένος; pass.: aor. ἐκλαύσθην, pf. κέκλαυμαι - поздн. κέκλαυσμαι)
1) плакать, рыдать
ex. (επί τινι и ἐπί τινα NT.)
εἰπὲ ὅ τι κλαίεις καὴ ὀδύρεαι ; Hom. — скажи, отчего ты плачешь и скорбишь?;
κλαυσεταί τις Arph. — кто-нибудь (из них) поплачет, т.е. поплатится;
κλαίων δοκεῖς μοι ἀγηλατήσειν Soph. — думаю, что себе на горе ты отправишь в изгнание (виновника мора в Фивах);
(в — угрозах) κ. τινὴ λέγειν или κελεύειν Arph. заставлять кого-л. плакать, т.е. желать кому-л. всяческого зла или расправляться с кем-л.;
κ. λέγω! Her. — смотри ты у меня!;
κλαίοντά τινα καθιστάναι Xen. — заставлять плакать, т.е. мучить кого-л.;
κεκλαυμένος Aesch., Soph. — плачущий, весь в слезах
2) оплакивать
ex. (φίλον πόσιν Hom.; τὴ τῶν Ὀρεστείων κακῶν Soph.; τὰ τέκνα ἑαυτοῦ NT.)
σποδὸς ἀνδρὸς εὖ κεκλαυμένου Aesch. — прах человека, горячо (или горько) оплаканногоκλαιωμιλίη

κλαι-ωμῐλίη
общий или совместный плач
ex. (καὴ κ. καὴ γελοωμιλίη Anth.)κλαξῶ

Theocr. fut. к κλείω Iκλαπείς

κλᾰπείς
part. aor. 2 pass. к κλέπτωκλαρία

κλᾱρία
τά <дор. pl. к κληρίον> долговая книга, список задолженности Plut.κλάριος

2
(ᾱ) распределяющий по жребию
ex. (ζεύς Aesch.)κλάριος

I.
3
кларосский Plut.
II.
Кларий (река на Кипре) Plut.κλᾶρος

дор. Pind. = κλῆρος Iκλάρος

(ᾰ) Кларос (город на ион. побережье Мал. Азии с храмом и оракулом Аполлона) Hom., Thuc.κλαρόω

κλᾱρόω
дор. Pind. = κληρόωκλαρῶται

-ῶν οἱ клароты, крепостные землевладельцы (на Крите) Arst.{*}κλάς

(только sing.: dat. κλᾱδί, acc. κλάδα; и dat. pl. κλάδεσι) Arph. = κλάδοςκλασαυχενεύομαι

κλᾰσ-αυχενεύομαι
ходить с манерно склоненной шеей Plut.κλασιβῶλαξ

κλᾰσῐ-βῶλαξ
-ᾰκος adj. разбивающий комья, разрезающий пласты (земли)
ex. (χαλκός Anth.)κλάσις

-εως (ᾰ)
1) перелом, разбивание
ex. (τῶν κύκλων Plat.)
2) сгибание
ex. (τῶν γονάτων Arst.)
3) преломление
ex. (τοῦ ἄρτου NT.)κλάσμα

-ατος τό обломок (sc. τῶν δοράτων Plut.); кусок Anth., NT.κλάσσε

Theocr. 3 л. sing. aor. к κλάω IIκλαστάζω

досл. обрезывать ветви, подрезать, перен. укрощать, смирять
ex. (στρατηγούς Arph.)κλαστός

3
разбитый
ex. (κύπελλα Anth.)κλαύδη

Клавда (островок к югу от Крита) NT.κλαυθμονή

Plat. = κλαυθμόςκλαυθμός

плач, рыдание
ex. (κ. καὴ στοναχή Hom.; κλαυθμοὴ παίδων Arst.)
κ. καὴ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων NT. — плач и скрежет зубовныйκλαυθμυρίζω

κλαυθμῠρίζω
1) заставлять плакать, доводить до слез
ex. (τὰ παιδία Plut.)
2) med. плакать Plat., Diod., Luc.κλαυθμυρισμός

κλαυθμῠρισμός
плач (преимущ. детский) Plut.κλαύματα

τά (только pl.) плач, рыдания, жалобы
ex. κ. ἐμβάλλειν τινί Arph. — довести кого-л. до слез;
κλαύμασι σωφροσύνην μηχανᾶσθαί τινι Xen. — наказаниями (досл. через плач) внушить кому-л. благонравиеκλαυμονή

Plat. v. l. = κλαυθμονήκλαύσἄρα

κλαύσἄρᾰ
in crasi Arph. = κλαύσει ἄρακλαῦσε

эп. 3 л. sing. aor. к κλαίωκλαυσιάω

<desiderat. к κλαίω> собираться плакать
ex. τὸ θύριον φθεγγόμενον κλαυσιᾷ Arph. — дверь жалобно заскрипелаκλαυσίγελως

κλαυσί-γελως
-ωτος (ῐ) смех сквозь слезы
ex. κ. εἶχε πάντας Xen. — все плакали от радостиκλαυσίμαχος

κλαυσί-μᾰχος
2
(ῐ) шутл. (по аналогии с именем λάμαχος и βουλόμαχος) плачущий из-за сражения Arph.κλαύσομαι

fut. к κλαίωκλαυσοῦμαι

Arph. дор. = κλαύσομαικλαυστός

3
достойный быть оплаканным
ex. οὐ κλαυστὰ δ΄ ἐστίν Soph. — но плакать об этом нечегоκλαυτός

3
Aesch. = κλαυστόςκλάω

I.
(ᾱ) атт. = κλαίω
II.
(ᾰ) (fut. κλάσω с ᾰ; pass.: fut. κλασθήσομαι, aor. ἐκλάσθην, pf. κέκλασμαι) ломать, отламывать ex. (πτόρθον ἐξ ὕλης Hom.); переламывать
ex. (τὸν κίονα μέσον Plut.)
ἐκλάσθη δόναξ Hom. — древко (стрелы) сломалось;
τὸ κλώμενον NT. — сокрушаемое, т.е. отдаваемое в виде жертвы - см. тж. κεκλασμένοςκλεΐζω

(fut. κλεΐξω) дор. = κλῄζω Iκλεΐξω

fut. к κλεΐζωκλέανδρος

Клеандр
1) царь Гелы, в Сицилии, убитый в 498 г. до н.э. Her.
2) гармост в Византии, ок. 400 г. до н.э. Xen.κλεάνθης

-ου Клеант (стоический философ, ученик Зенона и глава его школы с 263 г. до н.э.; умер в 220 г. до н.э.) Diog.L., Plut.κλέαρχος

Клеарх
1) лакедемонянин, полководец во время Пелопоннесской войны; приговоренный к казни, бежал к Киру Xen.
2) тиранн Гераклеи с 365 г. до н.э., убит в 353 г. до н.э. Polyb.κλεεννός

3, редко 2
дор. Pind., Anth. = κλεινόςκλεηδών

эп. Hom. = κληδώνκλεῖα

эп. Hes. pl. к κλέοςκλεῖδα

Plat. acc. sing. к κλείςκλεῖδας

Arst. acc. pl. к κλείςκλεῖδες

см. κλεῖς...κλεῖδες

атт. κληῗδες αἱ Клиды, «Ключи» (мыс на Кипре с двумя островами того же названия) Her.κλειδίον

τό ключик Arph., Arst.κλειδουχέω...

κλῃδουχέω, κλειδουχέω
1) хранить ключи (от храма)
ex. (τῆς θεᾶς Eur.)
2) подстерегать
ex. κλῃδουχούμενος γλώσσης πικροῖς κέντροισι Eur. — преследуемый злобными речамиκλειδοῦχος...

κλῃδοῦχος, κλειδοῦχος
и
1) хранитель ключей, страж
ex. (τᾶς Ἀφροδίτας θαλάμων Eur.)
2) жрец
ex. (Ἥρας Aesch.)
3) хранитель, защитник: ex. (παλλάς), ἥ πόλιν ἡμετέραν ἔχει κ. τε καλεῖται Arph. Паллада, которая владеет нашим городом и зовется хранительницей (его)κλειδουχ-

= κλῃδουχ-κλειδοφύλαξ

κλειδο-φύλαξ
-ᾰκος хранитель ключей, ключарь, страж Luc.κλειθρία

замочная скважина, отверстие Luc.κλεῖθρον

ион. κλήϊθρον, староатт. κλῇθρον τό засов, запор, замок
ex. (μεγάροιο Hom.; преимущ. pl. κλῇθρα πύλης Soph.; κλῇθρα δόμων Eur.)
πυλῶν κλῄθρων λυθέντων Aesch. — когда запоры ворот сломаны;
κλῇθρα διοίγειν Soph. или χαλᾶν Arph. — снимать запоры;
κλῄθροισι τὰ προπύλαια πακτοῦν Arph. — запереть вход засовамиκλεῖν

acc. sing. к κλείςκλεινά

adv. со славой, доблестно
ex. (στρατηλατεῖν Eur.)κλεινίας

-ου Клиний
1) отец Алкивиада, участник сражения при Артемисии в 480 г. до н.э., пал в сражении, при Коронее в 447 г. до н.э. Arph., Plut.
2) младший брат Алкивиада Plat.
3) отец Арата, убитый в 264 г. до н.э. Абантидом, ставшим тиранном Сикиона Plut.κλεινίειος

2
<adj. к κλεινίας> клиниев Plat.κλεινίης

ион. = κλεινίαςκλεινός

дор. κλεεννός 3, редко 2
1) славный, прославленный, знаменитый
ex. (οἰκιστήρ, γάμος Pind.; ἀνήρ Plat.; οἰδίπους, σαλαμίς, αἰνίγματα Soph.; πόλις, ὄνομα Arph.; στέφανος Eur.; κ. ἐν ταῖς παρθένοις γεγονώς Plut.)
τόξοισι κ. Aesch. — прославленный стрелок
2) известный, хорошо знакомый
ex. καὴ τοῦτο κλεινὸν αὐτοῦ Luc. — и это хорошо о нем известно - см. тж. κλεινάκλειοπάτρη

эп. = κλεοπάτρακλείς

κλειδός, атт. κλῄς, κλῃδός, эп.-ион. κληΐς, ῗδος (pl.: nom. κλεῖδες и κλεῖς, dat. κλεισίν, acc. κλεῖδας и κλεῖς)
1) засов, запор
ex. κληῗδα ἐτάνυσσεν ἱμάντι Hom. (Эвриклея) стянула засов ремнем;
χαλᾶν κλῇδας Eur. — отпирать, отворять (дверь);
καθαρὰν ἀνοῖξαι κλῇδα φρενῶν Eur. — чистосердечно открыть (свою) душу
2) ключ
ex. (κληῗδι θύρας οἰγνύναι Hom.; αἱ κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν NT.)
3) застежка (sc. τῆς περόνης Hom.)
4) ключица
ex. ᾗ κληῗδες ἀπ΄ ὤμων αὐχέν΄ ἔχουσιν Hom. (место), где ключицы отделяют шею от плеч
5) pl. (поперечные) скамьи для гребцов
ex. αὐτοὴ βάντες ἐπὴ κληῗσι κάθιζον Hom. — они, взойдя (на корабль), сели за весла
6) выход в открытое море, пролив
ex. (πόντου Eur.)κλεῖς...

κλεῖδες, κλεῖς
pl. к κλείςκλείσας

-αντος Клисант (город в Беотии, то же, что и γλίσας) Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика