Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 032

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 032
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 032) с русским переводом и комментариями.δούριος

3
Arph., Anth. = δουράτεοςδουρίπηκτος

δουρί-πηκτος
2
пригвожденный или пробитый копьем
ex. (Aesch. - v. l. δουρίπληκτος)δουρίπληκτος

δουρί-πληκτος
или δουρίπληχθος 2
пораженный копьем
ex. (λάφυρα Aesch.)δουριτυπής

δουρι-τῠπής
2
ударяющий по дереву, т.е. плотничий
ex. (σφῦρα Anth.)δουροδόκη

δουρο-δόκη
хранилище для копий Hom.δουρομανής

δουρομᾰνής
2
Anth. = δοριμανήςδουρός

эп.-ион. gen. к δόρυδουροτόμος

δουρο-τόμος
2
колющий или рубящий дрова
ex. (πελέκεις Anth.)δούς

part. aor. 2 к δίδωμιδοχεῖον

ион. δοχήϊον τό вместилище
ex. γραφικοῖο ῥεέθρου или μέλανος σταθεροῖο δ. Anth. — чернильницаδοχή

<δέχομαι>
1) вместилище
ex. δοχαὴ χολῆς Eur. или δοχαί Plat. — желчный пузырь
2) прием (гостей), угощение, пир
ex. (δοχέν ποιεῖν NT.)δοχήϊον

τό ион. = δοχεῖονδοχμή

дохма (ширина ладони; мера длины = 77.1 мм, то же, что παλαιστή Arph.)δόχμια

adv. наискось, поперек
ex. (οὐρῆες δ. ἦλθον Hom.)
δ. κόρας ὀμμάτων διαφέρειν Eur. — взглянуть в сторонуδοχμιακός

δοχμιᾰκός
3
стих. дохмийский
ex. δοχμιακὸν μέτρον — дохмийский размер дохмий (основная схема: U-|-U_ или U-_U|-)δόχμιος

3
1) косой, косвенный
ex. (πέλταν δοχμίαν πεδαίρειν Eur.)
δοχμίαν κέλευθον ἐμβαίνων Eur. — свернув с дороги
2) наклонный, крутой
ex. (κλιτύς Eur.)
3) кривой, согнутый
ex. (νῶτος Anth.)
4) стих. = δοχμιακόςδοχμόλοφος

δοχμό-λοφος
2
с наклонившимся или качающимся султаном на шлеме
ex. (ἄνδρες Aesch.)δοχμόομαι

склоняться, сгибаться
ex. δοχμωθείς HH., Hes. — наклонившись, согнувшисьδοχμός

3
наклонный, склонившийся
ex. δοχμὼ ἀΐσσοντε Hom. (оба) отпрянув в сторону;
δ. κλινθείς Theocr. — наклонившись набокδρῷμι

эп. δρώοιμι praes. opt. к δράωδραβῆσκος

Драбеск (город в Македонии Thuc.)δράγμα

-ατος τό <δράσσομαι>
1) горсть, пригоршня
ex. (ψαιστῶν Anth.)
τὰ δράγματα ταρφέα πίπτει Hom. (колосья под ударами серпов) падают горсть за горстью
2) охапка, сноп
ex. (δράγματα τεθερισμένα Xen., Plut.)
3) pl. колосья, урожай
ex. (ὕσαντος τοῦ θεοῦ εὐθαλῆ ἔσται τὰ δράγματα Luc.)
πρώτης δράγματα φυταλιῆς Anth. — первый сбор урожая, первинкиδραγματηφόρος

δραγματη-φόρος
2
несущий колосья Babr.δραγματοφόρος

δραγματο-φόρος
2
Aesop. = δραγματηφόροςδραγμεύω

собирать колосья, вязать колосья в свопы
ex. (παῖδες δραγμεύοντες Hom.)δραγμός

хватание, схватывание
ex. (τινος Eur.)δραίνω

<desiderat. к δράω> собираться (с)делать
ex. (τι Hom.)δράκαινα

(ᾰ) <f к δράκων> дракон, змея HH., Aesch.
ex. Ἅιδου δ. Aesch. = Ἐρινύεςδράκανον

δράκᾰνον
(ρᾰ) τό Дракан (город и мыс на о-ве Икария) Theocr., Diod.δράκανος

δράκᾰνος
Anth. = δράκανονδρακείς

δρᾰκείς
Pind. part. aor. 2 pass. к δέρκομαιδράκον

см. ἔδρακον...δρακόντειος

δρᾰκόντειος
2
1) драконий, змеиный
ex. (νῶτα Anth.)
2) змеевидный
ex. (Ἐκάτης πούς Luc.)
3) обитаемый драконами или змеями
ex. (κρημνοί Eur.)δρακοντίδης

2
драконообразный
ex. τὰ πρὸς ποδῶν δ. Arph. — с ногами драконаδρακόντιον

τό драконтий (живущий под кожей червь-паразит, предполож. Filaria Loa или Draconculus Medinensis) Plut.δρακοντολέτης

δρακοντ-ολέτης
-ου драконоубийца (эпитет Аполлона) Anth.δρακοντόμαλλος

δρακοντό-μαλλος
2
змеекудрый
ex. (γοργόνες Aesch.)δρακοντόμιλος

δρακοντ-όμῑλος
2
изобилующий драконами, полный змей
ex. (ξυνοικία Aesch.)δρακοντώδης

δρακοντ-ώδης
2
змееподобный
ex. (κόραι = Ἐρινύες Eur.; τύραννος Plut.)δράκων

-οντος (ᾰ)
1) дракон
ex. (σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.)
2) змея
ex. (αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.)
3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.
4) дракон (боевой значок, т.е. знамя у парфян)
ex. (οἱ δράκοντες τῶν παρθυαίων Luc.)
5) дракон (браслет в виде змеи)
ex. (οἱ περὴ καρποῖς καὴ βραχίοισι δράκοντες Luc.)δράκων

-οντος Драконт (автор первого свода писанных законов в Афинах - θεσμοί, ок. 620 г. до н.э.) Plat., Arst.δρακών

δρᾰκών
part. aor. 2 к δέρκομαιδρᾶμα

-ατος τό
1) деяние, действие Plat., Arst.
ex. τὸ δ. τοῦ πάθους πλέον Aesch. — деяние больше страдания, т.е. преступление больше наказания
2) сценическое произведение, драма Arph., Plat., Arst.
ex. τὰ ἐλεεινὰ δράματα εἰσάγειν ирон. Plat. — устраивать жалостные представления
3) тяжелое происшествие, несчастье
ex. (τρίτον τόχη δ. ἐπεισήγαγε Polyb.)δραματικός

δρᾰμᾰτικός
3
драматический, сценический
ex. (μιμήσεις Arst.; πράγματα Plut.)δραμάτιον

δρᾰμάτιον
τό небольшая драма Plut.δραματοποιέω

δραματο-ποιέω
писать драматические произведения, изображать в драматической форме
ex. (τὸ γελοῖον Arst.)δραματοποιός

δραματο-ποιός
автор драматических произведений Luc., Plut.δραματουργία

δραματ-ουργία
сочинение или постановка драматических произведений Luc.δραμεῖν

δρᾰμεῖν
inf. aor. 2 к τρέχωδράμημα

άτος (ρᾰ) τό
1) бег
ex. δ. παλίσσυτον Soph. — побег, бегство (досл. бег назад)
2) сообщение гонца
ex. τὸ δ. περσικόν Aesch. — срочное донесение из персидской армии;
τὸ δ. τῶν ἵππων Her. — конная почта
3) состязание в беге, пробег
ex. (δῶρον ἄξιον δραμήματος Eur.)δραμητέον

δρᾰμητέον
Sext. adj. verb. к τρέχωδραμοῦμαι

δρᾰμοῦμαι
fut. к τρέχωδραξ

δρᾰκός горсть
ex. (πηλοῦ Batr.)δράξομαι

fut. к δράσσομαιδραπέτας

дор. = δραπέτης Iδραπετεύω

δρᾱπετεύω
1) бежать, убегать
ex. (τινά Plat., ἔκ τινος Plat., Luc., Plut. и παρά τινος Luc.)
τοῦ δ. δεσμοῖς ἀπείργειν Xen.
2) избегать, уклоняться
ex. (πολεμεῖν Xen.)
3) укрываться, прятаться
ex. (ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν Xen.)δραπέτης

δρᾱ-πέτης
I.
дор. δρᾱπέτας, ион. δρηπέτης -ου adj. m
1) бежавший, беглый
ex. (ἀνήρ Soph. и ἄνθρωπος Plat.; δοῦλος Her.)
δ. πούς Eur., Aeschin. — бегущий, беглец
2) быстро убегающий, ускользающий, неуловимый
ex. (ὄλβος Pind.; τροχίλος Arst.; βίος Anth.)
δ. κλῆρος Soph. досл. — распадающийся (подраз. в урне) жребий, т.е. жребий, заранее обеспечивающий успех, подложный, нечестный (при бросании жребия глиняный черепок подменяли иногда куском рыхлой земли)
II.
ион. δρηπέτης -ου беглец Soph., Her., Plut.δραπετικός

δρᾱπετικός
3
касающийся беглых (рабов)
ex. δ. θρίαμβος Plut. — триумф (Красса) по поводу победы в Невольнической войнеδραπέτις

δρᾱπέτις
-ιδος Soph., Anth. f к δραπέτης I и IIδραπετίσκος

δρᾱπετίσκος
жалкий беглец Luc.δραπών

δρᾰπών
Pind. part. aor. 2 к δρέπωδρασείω

δρᾱσείω
<desiderat. к δράω> собираться, намереваться, замышлять
ex. (τι Soph., Eur., Arph.)δράσιμον

τό (ᾱ) деловитость, энергия, решимость
ex. ὁρᾶν τὸ δράσιμον Aesch. — быть деятельным, решительнымδρᾶσις

-εως действие, сила действия
ex. (φαρμάκου Luc.)δρασκάζω

Solon ap. Lys. = ἀποδιδράσκωδρασμός

ион. δρησμός тж. pl. бегство, побег Her., Aesch., Eur., Aeschin., Polyb., Plut.δράσσομαι

атт. δράττομαι (fut. δράξομαι, aor. ἐδραξάμην, pf. δέδραγμαι) хватать, схватывать
ex. (τινος Hom., Arph., Plat. и τινος χερσί Eur.; τινος τῆς κόμης или τῶν τριχῶν Plut. и φάρυγος Theocr.; редко τι Her.)
δράξασθαι ἀφορμῆς Plut. или καιροῦ Diod. — воспользоваться случаем;
τῆς ἐλπίδος δεδραγμένος Soph. — окрыленный надеждойδράστας

досл. беглый, перен. непокорный раб Pind.{*}δράστειρα

эп.-ион. δρήστειρα служанка, работница Hom.δραστέος

adj. verb. к δράωδραστήρ

I.
эп.-ион. δρηστήρ -ῆρος <δράω> слуга, работник Hom.
II.
эп.-ион. δρηστήρ -ῆρος adj. m <διδράσκω> беглый, бежавший Babr.δραστήριον

τό деятельный характер, предприимчивость, решительность Thuc., Plut.δραστήριος

2
1) деятельный, энергичный, предприимчивый, тж. решительный
ex. (ἀνηρ δ. ἐς τὰ πάντα Thuc.; ὁρμῆσαι ἐνεργὸς καὴ δ. Plut.)
2) действительный, сильно действующий
ex. (μηχανή Aesch.; φάρμακον Eur.)
3) возбуждающий, поощряющий
ex. (ἔπαινος ἀρετῆς δ., sc. ἐστιν Plut.)
4) дерзкий, дерзновенный
ex. τὰ δεινὰ καὴ δραστήρια Eur. — возмутительные и дерзкие поступки
5) грам. активный, действительного залога
ex. (ῥήματα)δραστικός

3
1) предприимчивый, решительный
ex. ( θυμούμενος Plut.)
2) резкий, сильный
ex. (σχήματα ἐν ταῖς τῶν τόξων βολαῖς Plat.){*}δρᾶστις

эп.-ион. δρῆστις -ιδος беглянка Anth.{*}δραστοσύνη

эп.-ион. δρηστοσύνη (ῠ) служение, служба, работа Hom.δρατός

δρᾰτός
3
<adj. verb. к δέρω = δαρτός> ободранный, со снятой кожей
ex. (σώματα Hom.)δράττομαι

атт. = δράσσομαιδραχμή

см. δαρχμή...δραχμιαῖος

3
весом, ценой или стоимостью в одну драхму Arph., Plat., Arst.δράω

(pf. pass. δέδραμαι - v. l. тж. δέδρασμαι) делать, действовать, поступать, совершать, исполнять
ex. (εὖ τι Hom.; τὸ ποιεῖν οἱ πελοποννήσιοι δρᾶν, οἱ Ἀθηναῖοι πράττειν προσαγορεύουσιν Arst.; αἱ δρώμεναι θυσίαι Plut.)
εὖ δ., εὖ πάσχειν Aesch. — делать добро и видеть добро (от других);
τὰ ἔργα μου πεπονθότ΄ ἐστὴ μᾶλλον ἢ δεδρακότα Soph. — я скорее невольная жертва своих дел, чем (их) виновник;
δεδρακώς Soph. или δράσας Plat., Arst. — виновник совершенного;
παθὼν πρότερον ἢ δράσας Plut. — погибнув прежде, чем успел выполнить (свое намерение):
δ. τινά τι, τινί τι и τι εἴς τινα Soph. — причинять кому-л. что-л.;
τὰ δίκαια δ. Arst. — поступать справедливо;
τί δράσω ; Soph. — что мне делать?;
οἶσθ΄ ὃ δρᾶσον ; Arph. — знаешь (ли), что (тебе делать)?;
τουτὴ τί δρᾷ τὸ ποτήριον ; Arph. — что означает эта чаша?;
τὰ δρώμενα Soph. и τὰ δρασθέντα Thuc. — деяния, дела;
τὰ εὖ δεδραμένα (v. l. δεδρασμένα) Thuc. — благодеяния, услугиδρεπάνη

(ᾰ) серп Hom., Hes., Plat., Arst.δρεπάνη

Дрепана (другое название Схерии и Керкиры) Arst.δρεπανηφόρος

δρεπᾰνη-φόρος
2
серпоносный, снабженный серпами
ex. (ἅρματα Xen., Polyb., Diod., Plut.; τέθριπποι Plut.)δρεπανίς

δρεπᾰνίς
-ίδος зоол. стриж (Cypselus) Arst.δρεπανοειδής

δρεπανο-ειδής
2
серповидный, имеющий форму серпа
ex. (χωρίον Thuc.)δρέπανον

δρέπᾰνον
τό
1) серп Hom., Hes., Her., Plat., Arst.
2) серповидный, т.е. кривой меч Her.
3) серповидный наконечник (sc. τοῦ δόρατος Polyb.)δρεπανουργός

δρεπᾰν-ουργός
серповщик Arph.δρέπτομαι

Anth. = δρέπωδρέπω

(fut. δρέψομαι, aor. 1 ἔδρεψα, aor. 2 ἔδρᾰπον) срывать, собирать (med. φύλλα δρυός Hom.; ἄνθεα HH.; med. ἄγρευμα ἀνθέων Plut.; τέν κασίην Her.; καρπὸν ἀπὸ δένδρων Plat. - v. l. καταδρέπω; med. στεφάνως Theocr.; перен.: εὐζωᾶς ἄωτον Pind.; med. ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων τὰ μέλη Plat.: σοφίην Anth.)
ex. δ. λειμῶνα Arph. — собирать цветы на лугу:
αὐτάδελφον αἷμα δρέψασθαι Aesch. — обагрить себя братской кровьюδρεψεύμενος

v. l. δρεψούμενος Theocr. part. fut. med. к δρέπωδρηπέτης

ион. = δραπέτης I и IIδρησμός

ион. = δρασμόςδρησμοσύνη

(ῠ) HH. = *δραστοσύνηδρηστ-

эп.-ион. = δραστ-δρία

τά pl. к τὸ δρίοςδρῖλαι

-ῶν οἱ дрилы (горное племя в Понте) Xen.δρῖλος

дождевой червь Anth.δρίλων

-ωνος (ῑ) Дрилон (река в Иллирии, впадающая в Адриатическое море) Soph.δριμέως

δρῑμέως
1) остро, резко
ex. (δριμύτερον ὄζειν Arst.)
2) остроумно
ex. (δ. καὴ εὐφυῶς Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика