Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 028

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 028
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 028) с русским переводом и комментариями.δίχα

δίχᾰ
I.
(ῐ) adv.
1) надвое, пополам
ex. (ἀριθμεῖν τινας Hom.; πρίειν Thuc.; τέμνειν Plat. или ποιεῖν τι Xen.; διαίρειν и διῃρῆσθαι Arst.)
ἐὰν δ. ἐκκλησία γένηται Arst. — если голоса собрания разделятся поровну
2) двояко, различно, по-разному
ex. δ. θυμὸν ἔχειν Hom. — быть в разладе;
ἐγίνοντο δ. αἱ γνῶμαι Her. — мнения разделились;
τό τ΄ ἄρχειν καὴ τὸ δουλεύειν δ. Aesch. — повелевать и служить - вещи разные:
δ. φρεσὴ μερμηρίζειν Hom. — колебаться в душе
3) отдельно, врозь
ex. (διαστᾶσαι πρὸς ἀλλήλους Her.; οἰκεῖν Soph.)
II.
(ῐ) в знач. praep. cum gen.
1) отлично (от), несходно (с), вразрез (с)
ex. (ἄλλων Aesch.)
σῆς δ. γνώμης λέγω Soph. — я говорю не по-твоему
2) без
ex. (φάους Aesch.; ἀνθρώπων Soph.)
3) без ведома, без согласия
ex. (πόλεως Soph.)
4) помимо, кроме
ex. (τίς δ. διός; Aesch.)
5) вдали, отдельно от
ex. (ταῦροι δ. θηλειάων Theocr.)διχάδε

δῐχάδε
Plat. = δίχα I, 1διχάζω

δῐχάζω
делить надвое, разделять
ex. (τέν ἐπιστήμην Plat.)
δ. τινὰ κατά τινος NT. — разлучить кого-л. с кем-л.δίχαιος

2
разделяющий, разнимающий (слово, выдуманное для этимологического объяснения слова δίκαιος) Arst.δίχαλκον

δί-χαλκον
τό двойной халк, т.е. четверть обола Anth.διχαλός

διχᾱλός
2
дор. и поздн. = δίχηλοςδιχάμετρος

διχά-μετρος
2
размежевывающий надвое (слово, выдуманное для этимологического объяснения слова διάμετρος) Arst.διχαστής

2
Arst. = δίχαιοςδιχῆ

см. διχῇ...δίχηλος

см. διχηλός...διχηλός...

δίχηλος, διχηλός
дор. и поздн. διχᾱλός 2
1) раздвоенный
ex. (ἔμβασις Eur.; κέρατα, ἀστράγαλον Arst.)
2) с раздвоенными конечностями, т.е. клешнями
ex. (καρκίνος Anth.)
3) с раздвоенными копытами, парнокопытный
ex. (ἵππος ποτάμιος Her., Arst.; βοῦς, ἔλαφος Arst.)
δίχηλα ὕεια Luc. — свиные ножки (блюдо)διχήρης

δῐχ-ήρης
2
разделяющий пополам
ex. (κύκλος πανσέληνος μηνὸς δ. Eur.)διχθά

adv. надвое, пополам
ex. (αἰθίοπες, τοὴ δ. δεδαίαται Hom.)διχθάδια

(ᾰ) Hom. = διχθάδιχθάδιος

2
(ᾰ) двойственный, двоякий
ex. (κῆρες Hom.)διχόβουλος

διχό-βουλος
2
иначе (чем люди) мыслящий, т.е. враждебный
ex. (νέμεσις Pind.)διχογνωμονέω

διχο-γνωμονέω
расходиться во взглядах, держаться различных мнений
ex. (διχογνωμονοῦντες ἐναντιοῦνται Xen.)διχογνώμων

διχο-γνώμων
2, gen. ονος колеблющийся между двумя мнениями
ex. (ἀμφίδοξος καὴ δ. Plut.)διχόθεν

δῐχό-θεν
adv.
1) с двух (обеих) сторон Aesch., Plut.
2) в двух отношениях, двояким образом Thuc., Arph., Dem.διχόθυμος

διχό-θῡμος
2
колеблющийся, сомневающийся
ex. (νόημα Pittacus ap. Diog.L.)διχοίνικον

δι-χοίνῐκον
τό двойной хеник (ок. 2.2 л) Arph.διχομηνία

διχο-μηνία
середина месяца, т.е. (по греч. счислению) полнолуние Plut.διχόμηνις

διχό-μηνις
-ιδος adj.
1) Pind. = διχήρης (sc. μηνός)
2) полнолунный
ex. (ἑσπέραι Pind.)διχόμηνος

διχό-μηνος
2
приходящийся на середину месяца, т.е. полный
ex. (σελήνη HH., Plut.)διχόμυθος

διχό-μῡθος
2
1) говорящий двояко, двойственный, непостоянный
ex. (γλῶσσα Solon ap. Diog.L.)
2) двуличный, коварный
ex. (διχόμυθα λέγειν Eur.)διχονοέω

διχο-νοέω
Diog.L. = διχογνωμονέωδιχόνοια

διχό-νοια
разногласие, раздор
ex. (ὁμόνοια ἢ δ. Plat.; στάσις καὴ δ. Plut.)διχόρειος

δι-χόρειος
стих. двойной хорейδιχορραγής

διχο-ρρᾰγής
2
расколотый надвое
ex. (κίων Eur.)διχορρόπως

διχο-ρρόπως
колеблясь, в нерешительности
ex. μέ δ. Aesch. — без колебаний, твердоδιχοστασία

διχο-στᾰσία
ион. διχοστᾰσίη раскол, разлад, распря Her., Plut., Anth.διχοστατέω

διχο-στᾰτέω
1) расходиться, разделяться
ex. (ὄξος τ΄ ἄλειφά τ΄ διχοστατοῦντα Aesch.)
2) расходиться во мнениях, быть в разладе
ex. (πρός τινα Eur., Plat.)διχόστομος

διχό-στομος
2
Soph. = δίστομοςδιχοτομέω

διχο-τομέω
рассекать пополам, делить надвое Plat., Arst., Polyb., NT.
ex. σελήνη διχοτομοῦσα Plut. — луна в середине месяца, т.е. полнолуние (см. διχομηνία)διχοτόμησις

-εως Sext. = διχοτομίαδιχοτομία

διχο-τομία
разрубание пополам, разделение надвое Arst., Plut.διχότομος

διχό-τομος
2
рассеченный пополам, раздвоенный
ex. (μυκτήρ Arst.)
δ. σελήνη Arst. — половина луны, полумесяцδιχοῦ

δῐχοῦ
adv. Her. = δίχα Iδιχοφορέω

διχο-φορέω
колебаться, быть в нерешительности Plut.διχοφρονέω

διχο-φρονέω
расходиться во мнениях, быть несогласным
ex. (περί τινος Plut.)διχοφροσύνη

διχο-φροσύνη
разномыслие, разлад, раскол Plut.διχόφρων

διχό-φρων
2, gen. ονος Aesch. = διχόβουλοςδίχροια

δί-χροια
двуцветность
ex. (τῶν ᾠῶν Arst.)δίχρονος

δί-χρονος
2
1) (лат. anceps) могущий быть то кратким, то долгим
ex. (τὰ φωνήεντα Plut. - sc. α, ι, υ)
2) стих. равный двум морам, т.е. долгий (sc. συλλαβή)δίχροος

δί-χροος
стяж. δίχρους 2
двухцветный
ex. (τὰ τῶν ὀρνίθων ᾠά Arst.)δίχρωμος

δί-χρωμος
2
Luc. = δίχροοςδίχρως

δί-χρως
2
Arst. = δίχροοςδιχῶς

Aesch., Arst. = δίχα I, 1 и 2δίψα

ион. δίψη
1) тж. pl. Arst. жажда
ex. (δ. τε καὴ λιμός Hom.; πεῖνα καὴ δ. Plat.; πίνειν δίψης χάριν Arst.; οἴνου Plat.)
2) перен. жажда, влечение, страсть
ex. (ἀοιδᾶν Pind.)διψαλέος

διψᾰλέος
3
1) томимый жаждой
ex. (μῦς Batr.; χοῖρος Anth.)
2) томящий жаждой
ex. διψαλέη ὀδύνη Luc. — мучительная жажда
3) не утоляющий жажды
ex. (δεῖπνα Plut.)
4) сухой, высохший
ex. (θρυαλλίδιον Luc.)διψάς

-άδος adj. f
1) томимая жаждой, высохшая
ex. (βοτάνη Anth.)
2) жадная, ненасытная
ex. (πόρνη Anth.)διψάω

(inf. διψῆν)
1) томиться жаждой, хотеть пить Hom., Aesch., Arst.
ex. διψῆν ὑδάτων Her. — страдать от отсутствия воды
2) жаждать, страстно желать
ex. (ἄλλου Pind.; ἐλευθερίας Plat.; φιλοσοφίας Arst.; τιμῆς Plut.; τἢν δικαιοσύνην NT.)δίψη

ион. = δίψαδιψῆν

inf. к διψάωδιψηρός

3
Arst. = δίψιοςδιψητικός

3
1) томимый жаждой, много пьющий Arst., Plut.
2) вызывающий жажду
ex. (φόβος Arst.)δίψιος

3 и 2
1) томящийся жаждой, т.е. высохший, сухой
ex. (κόνις Aesch., Soph.; χθών Eur.)
2) иссушающий
ex. (πῦρ θεοῦ Eur.; ἐξ ὀμμάτων σταγόνες Aesch.)δίψος

-εος τό Thuc., Xen. etc., v. l. Aesch., Arph. = δίψαδίψυχος

δί-ψῡχος
2
колеблющийся, сомневающийся NT.διψῶδες

διψ-ῶδες
τό Plut. = δίψαδιψώδης

διψ-ώδης
2
Plut. = δίψιος 1διψώω

Anth. = διψάωδίω

1) бояться
ex. δίε νηυσὴν Ἀχαιῶν Hom. — он боялся за ахейские корабли;
περὴ γὰρ δίε μή τις … Hom. — ибо он сильно опасался, как бы не …
2) (в страхе) бежать
ex. (τρὴς περὴ ἄστυ Hom.)
3) med. обращать в бегство, преследовать
ex. (δηΐους προτὴ ἄστυ Hom.)
4) med. прогонять, отгонять
ex. (τινα ἀπό μεγάροιο Hom.)
ἀπὸ ναῦφι μάχην δίεσθαι Hom. — отвести сражение от кораблейδιωβελία

Xen. v. l. = διωβολίαδιωβολία

δι-ωβολία
выдача афинским гражданам по два обола (на посещение театра в праздничные дни, по друг. - как вознаграждение за участие в народных собраниях) Arst.διώβολον

δι-ώβολον
τό два обола Arph.δίωγμα

-ατος τό
1) предмет охоты, дичь Xen.
ex. ξιφοκτόνον δ. Eur. — пораженная мечом жертва
2) тж. pl. преследование, погоня Aesch., Polyb.
ex. πωλικὰ διώγματα Eur. — конная погоня;
τὰ πλούτου διώγματα Plat. — погоня за богатствомδιωγμός


1) тж. pl. преследование, погоня Aesch., Eur., Xen., Diod., Plut.
2) гонение NT.διώδυνος

δι-ώδῠνος
2
крайне болезненный, мучительный, жгучий
ex. (σπαραγμός Soph.)διωθέω

δι-ωθέω
(fut. διώσω - med. διώσομαι и διωθήσομαι)
1) разрывать, разбивать, разрушать, разметать
ex. (κρημνὸν ἅπαντα Hom.)
2) разгонять
ex. (διώσας καὴ κατακτείνας ἐχθρούς Eur.)
3) втыкать, вгонять, вонзать
ex. (τὰς σαρίσσας διά τινος Polyb.)
4) пробивать, пронзать ex. (τὰς διεξόδους Plat.; τὸ στέρνον Plut.); med. пробиваться, прорываться
ex. δ. τι Her., Xen., Polyb. — прокладывать себе путь через что-л.
5) med. давать отпор, отгонять, отражать
ex. (στρατόν Aesch., Her., τὰς τύχας Eur.)
6) med. отталкиваться друг от друга
ex. (τοῖς κόντοις Thuc.)
7) med. отвергать, отклонять
ex. (τέν εὔνοιαν Her.; τέν ἐπικουρίαν Arst.; δωρεὰς μεγάλας Plut.)
8) med. досл. вырываться, перен. освобождаться, ускользать от беды
ex. (χρήμασι Her.)
διώσασθαι τὸ πῦρ Plut. — спастись от огняδιωθισμός

столкновение
ex. παρῆλθον ἄχρι ξιφουλκίας καὴ διωθισμῶν Plut. (обе стороны) обнажили уже мечи, и начались схваткиδιωκάθω

Eur., Arph., Plat. = διώκωδιωκτήρ

-ῆρος преследователь Babr.διώκτης

-ου гонитель NT.διωκτός

3
1) преследуемый, гонимый Soph.
2) искомый, желанный
ex. τὸ καθ΄ αὑτὸ διωκτόν Arst. — то, что желательно само по себе, т.е. самоцельδιώκτωρ

-ορος погонщик
ex. (βούτας Anth. - v. l. διάκτωρ)διώκω

(fut. διώξω и διώξομαι, aor. ἐδίωξα; pass.: aor. ἐδιώχθην, pf. δεδίωγμαι)
1) гнать, погонять
ex. (ἅρμα καὴ ἵππους Hom.; σύριον ἅρμα Aesch.; ναῦς πνεύματι διωκομένη Arst.)
2) приводить в движение, бросать
ex. (βέλος χερί Pind.)
φόρμιγγα πλάκτρῳ δ. Pind. — ударять плектром по струнам форминги;
διώκω τὸν ἐμὸν ἐς δόμους πόδα Eur. — я спешу в дом;
ὑφ΄ ἡδονῆς διώκομαι μολεῖν Soph. — радость заставила меня прибыть
3) реже med. гнать, изгонять
ex. (οὔτινα, med. τινα δόμοιο Hom.; τινὰ ἐκ γῆς Her.; δόξας ἀκάρπους καὴ κενάς Plut.)
4) устремляться, бросаться
ex. (ῥίμφα διώκοντες Hom.; ἐπὴ πτόλιν Aesch.)
ἀναπηδήσαντες ἐδίωκον Xen. — они вскочили и побежали;
δ. τὸν ἐκ τῆς μάχης κίνδυνον Plut. — решаться дать бой
5) реже med. гнать, преследовать
ex. (τινα Hom., Xen.)
ἀκίχητα δ. Hom. — гоняться за неуловимым;
δ. и διώκεσθαί τινα πεδίοιο Hom. — гнаться за кем-л. по равнине
6) реже med. преследовать по суду, привлекать к ответственности, обвинять
ex. (τινά τινος Her., med. Arph.; τινος εἵνεκεν Her. и περί τινος Xen., Dem.)
δ. τὸν φόνον Eur., Arst. — карать за убийство;
γραφέν (тж. γραφὰς) или δίκην τινὰ δ. Dem. — возбуждать против кого-л. судебное дело;
διώκων Aesch., Lys. — обвинитель, истец
7) реже med. преследовать, стремиться, добиваться
ex. (τὰς τιμάς Thuc.; τέν ἡδονήν Plat.; τὸ ὠφέλιμον Arst.)
τοὺς εὐγνώμονας δ. Xen. (med. Plat.) — искать общества благожелательных людей
8) неустанно продолжать, излагать, развивать
ex. (τέν ὑπ΄ ἀρετῆς παίδευσιν Xen.; τὸν λόγον Plat.)
ὕμνῳ ἀρετὰς δ. Pind. — воспевать доблести
9) находиться в пути, путешествовать
ex. ὑπογράφειν ἅμα διώκοντος εἰθισμένος Plut. — привыкший вести запись под диктовку путешествующего, т.е. секретарь, сопровождающий в путиδιωλένιος

δι-ωλένιος
2
досл. раскрывающий объятия, перен. охватывающий со всех сторон
ex. (φλόξ Anth.)διωλύγιος

δι-ωλύγιος
2
(ῠ)
1) издалека звучащий, далеко слышный
ex. (φλυαρία Plat.; πνεῦμα αὐλοῦ Anth.)
2) далеко простирающийся, огромный, безмерный
ex. (μήκη Plat.)διωμοσάμην

aor. med. к διόμνυμιδιωμοσία

δι-ωμοσία
обоюдная присяга, клятва (обеих) тяжущихся сторон Lys., Dem.διώμοτος

δι-ώμοτος
2
связанный клятвой, поклявшийся Soph.δίων

-ωνος Лион
1) сиракузянин, шурин Дионисия Старшего, друг и последователь Платона, убитый в 353 г. до н.э. Plat., Arst., Dem.
2) δ. χρυσόστομος «Златоуст», родом из Вифинии, ритор и философ, умер в Риме в 117 г. н.э. Luc.
3) δ. κάσσιος, Dio Cassius Coccejanus, 155 - ок. 232 гг. н.э., уроженец Никеи Вифинской, сын римск. сенатора, автор Ῥωμαϊκέ ἱστορίαδιώνα

дор. = διώνηδιωναῖος

3
<διώνη> дионин
ex. (κύπρις Theocr.)διώνειος

3
<δίων> дионов Plat.διώνη

дор. διώνα Диона
1) возлюбленная Зевса, мать Афродиты Hom., HH., Hes., Eur., Theocr.
2) Theocr. = Ἀφροδίτηδιώνυμος

δι-ώνῠμος
I.
2
<δίς> двухименный, носящий два имени или называемый вместе
ex. (διώνυμοι θεαὴ περοέφασσα καὴ δαμάτηρ Eur.)
II.
2
<διά> широко известный, прославленный
ex. (εὐτυχία Plut.)διώνυσος

Hom., Hes., Pind. = διόνυσοςδιωξικέλευθος

διωξι-κέλευθος
2
ускоряющий путь или движение, т.е. погоняющий
ex. (κέντρα Anth.)διώξιππος

διώξ-ιππος
2
погоняющий коней ex. (μύωψ Anth.); перен. известный своими наездниками
ex. (κυράνα Pind.)δίωξις

-εως
1) преследование, погоня
ex. (δίωξιν ποιεῖσθαι Thuc.; δ. Ἕκτορος Arst.)
πεμφθέντες ἐπὴ τέν δίωξιν Plut. — посланные в погоню
2) тяготение, влечение, стремление
ex. (ἐπιθυμία καὴ δ. τινος Plat.; ἐν ὀρέξει δ. καὴ φυγή Arst.; τῶν καλῶν καὴ ἀγαθῶν Plut.)
3) судебное преследование, обвинение
ex. (τῶν ἀδικούντων и τῆς κλοπῆς Plut.)διώρης

-εος Диорей
1) предводитель эпеян Hom.
2) отец Автомедонта Hom.διωρισμένως

1) в ограниченном месте, местами
ex. (παντελῶς ἢ δ. Arst.)
2) определенно, четко, ясно
ex. (καθαρῶς καὴ δ. ἐκθεῖναί τι Plut.)διωρυγή

διωρῠγή
Plut. = διῶρυξδιῶρυξ

-ῠχος и ῠγος ров, канал Her., Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut.
ex. δ. κρυπτή Her. — потайной подземный ходδιωρυχή

διωρῠχή
Dem. = διῶρυξδίωσις

δί-ωσις
-εως
1) отталкивание
ex. ( δ. ἄπωσίς ἐστι Arst.)
2) выталкивание
ex. (τὸ ἐμπνεῦσαι δ. τίς ἐστι Arst.)
3) юр. отклонение, отвод
ex. (δίκης, ἐκτίσεως Arst.)δίωτος

δί-ωτος
2
с двумя ушками или ручками
ex. (χύτραι Plat.)διϊδεῖν

inf. aor. 2 к διοράω


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика