Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 008

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 008
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 008) с русским переводом и комментариями.δέσμιος

I.
2 и 3
1) связанный, скованный
ex. (δἐσμιόν τινα ἄγειν Soph. и ἀποστέλλειν Diod.; χεῖρες Eur.)
2) связывающий, сковывающий
ex. (βρόχοι Eur.)
3) перен. приводящий в оцепенение
ex. (ὕμνος δ. φρενῶν Aesch.)
II.
узник NT.δεσμός

(pl. тж. δεσμά)
1) привязь
ex. (δεσμὸν ἀπορρῆξαι Hom.)
2) причальный канат
ex. (ἄνευ δεσμοῖο νῆες Hom.)
3) дверной ремень
ex. (θύρας ἐπὴ δεσμὸν ἰῆλαι Hom.)
4) упряжной ремень, постромка
ex. (τοῖς δεσμοῖς χρῆσθαι περὴ τὰ ὑποζύγια Xen.)
5) скрепа, гвоздь
ex. (κόπτειν δεσμούς Hom.)
6) анат. связка
ex. (οἱ δεσμοὴ καὴ αἱ φλέβες Arst.)
7) преимущ. pl. узы, оковы
ex. (ἐν δεσμοῖς δεῖν Hom., Plat.; ἐκ δεσμῶν λυθῆναι Aesch., Arst.)
δεσμοῖς Thuc. — в оковах, связанный
8) перен. узы, связи
ex. (δεσμοὴ φιλίας Plat.)
δεσμοὴ πάσης πολιτείας Plat. = οἱ νόμοι
9) тж. pl. темница, тюрьма
ex. (δημόσιος δ. Plat.; δεσμοῦ τιμᾶσθαι Lys.)
ἐπὴ τῶν δεσμῶν Luc. — тюремщик
10) пленение, плен
ex. (δ. καὴ δουλεία Xen.)
11) связанность, скованность
ex. ( ὕπνος οἷον δ. καὴ ἀκινησία Arst.)δεσμοφύλαξ

δεσμο-φύλαξ
-ᾰκος (ῠ) тюремный страж, тюремщик Luc., NT.δεσμόω

заключать в оковы
ex. (δουλεύεσθαι καὴ δεσμοῦσθαι Luc.)δεσμώματα

τά узы, оковы Aesch., Soph.δεσμωτήριον

τό темница, тюрьма Her., Thuc., Plat., Arst., Dem., Plut.δεσμώτης

I.
-ου adj. m связанный, скованный, пленный Aesch., Soph.
II.
-ου узник, пленник Her., Thuc., Plut.δεσμῶτις

-ιδος adj. f связанная, скованная, пленная Soph., Eur.δεσπόζω

1) (неограниченно) господствовать, властвовать, повелевать
ex. (πρὸς βίαν Aesch.; ἄρχειν καὴ δ. Plat.)
δ. τινός HH., Trag., Her., Arst., Plut. и δ. τι Eur. — господствовать над кем(чем)-л.;
— владеть кем(чем)-л.
2) pass. находиться под неограниченной властью, быть в полном подчинении, быть порабощенным
ex. (ὑπό τινος Diod.; πόλεις δεσποζόμεναι καὴ δουλεύουσαι Plat.)
3) досл. овладевать перен. постигать
ex. διδαχθεὴς τοῦδε δεσπόσω λόγου Aesch. — будучи вразумлен, я пойму эту речь, т.е. объяснись точнееδέσποινα


1) госпожа, хозяйка
ex. (ἄλοχος или γυνέ δ. Hom.; δ. ἐν οἰκίᾳ Plat.)
2) госпожа, владычица, повелительница
ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)
3) повелительница, царица
ex. (κόλχων Pind.)δεσπόσιος

2
повелительный, властный
ex. (ὕβρις Aesch.)δεσποστός

3
которым можно повелевать, безгранично покорный
ex. (δεσπόζειν οὐ πάντων, ἀλλὰ τῶν δεσποστῶν Arst.)δεσποσύνη

неограниченное господство, деспотическая власть, деспотия Her., Plut.δεσπόσυνος

δεσπόσῠνος
2, Pind. 3
1) господский, хозяйский
ex. (λέχος HH.; μέλαθρα Arph.)
τὰ δεσπόσυνα (χρήματα) Xen. — хозяйское добро
2) царский, царственный
ex. (δόμος Aesch.)
δεσπόσυναι ἀνάγκαι Aesch. — властные веленияδεσπότας

дор. = δεοπότηςδεσπότεα

ион. acc. к δεσπότηςδεσποτεία

Isocr., Plat., Arst. = δεσποσύνηδεσπότειρα

Soph. = δέσποιναδεσποτέω

Aesch., Eur., Plat. = δεσπόζωδεσπότης

дор. δεσπότας -ου (ион. acc. δεσποτέα)
1) (тж. δ. ἄναξ Arph.) господин, (домо)хозяин Aesch., Plat., Arst., Men., Plut., Luc.
2) хозяин, обладатель, владелец
ex. (Ἡρακλείων ὅπλων Soph.; τῆς δυνάμεως Arph.; τῆς οἰός Xen.)
δ. μαντευμάτων Aesch. = μάντις
3) неограниченный монарх, повелитель, властелин
ex. (Ὀλύμπου Pind.; Ἥλιος Soph.; ἀνθρωπων Xen.; δ. καὴ κύριος ἁπάντων Dem.)
4) начальник, предводитель
ex. ἑπτὰ δεσπόται Aesch. — семь предводителей, т.е. «семеро против Фив»δεσποτική

(sc. ἀρχή) неограниченная власть Arst.δεσποτικόν

τό Plat., Arst., Plut. = δεσποτικήδεσποτικός

3
1) господский, хозяйский
ex. (συμφοραί Xen.)
δεσποτικὸν δίκαιον Arst. — власть господина (над рабами)
2) обладающий неограниченной властью, деспотический
ex. (ἀδικία Plat.; τρόπος τῆς πολιτείας Arst.)
3) стремящийся к неограниченной власти
ex. (ὀλιγαρχία Arst.)δεσποτικῶς

самовластно, деспотически
ex. (συμμαχικῶς ἀλλ΄ οὐ δ. βουλεύεσθαι Isocr.; διακεῖσθαι Dem.; ἄρχειν Arst., Polyb.; βιάζεσθαι Plut.)δεσπότις

-ιδος Soph., Eur., Plat., Plut., Anth. = δέσποιναδεσποτίσκος

ласк. (в обращении) милый хозяин, повелитель мой Eur.δετή

pl. связка лучин, факел(ы) Hom., Arph.δεύεσκον

эп. impf. iter. к δεύω Iδευήσεσθαι

эп. inf. fut. med. к δεύω IIδευκαλίδης

δευκᾰλίδης
-ου (ῐ) Девкалид, сын Девкалия или Девкалиона, т.е. Ἰδομενεύς Hom.δευκαλίων

δευκᾰλίων
-ωνος Девкалион
1) сын Прометея и Климены, царь Фтии, муж Пирры, миф. возобновитель человеческого рода Thuc., Plat., Theocr., Luc.
2) сын Миноса и Пасифаи, аргонавт, отец Идоменея Hom.δεύμα

-ατος τό <δεύω I> только в выраж. δεύματα κρεῶν Pind. тушеное мясоδευοίατο

эп. 3 л. pl. opt. med. к δεύω IIδευρί

Arph., Plut. усил. к δεύροδεῦρο

эп. тж. δεύρω adv.
1) (тж. δ. τόδε) сюда
ex. (δ. κἀκεῖσε Arst.)
δ. τόδ΄ ἵκω или ἱκάνω Hom. — вот я пришел сюда;
δ. ἴτε πάντες λεῴ! Arst., Plut. — все идите сюда! (установленное Тесеем вступительное обращение глашатая);
πάρεστι δ. Soph. — вот он явился сюда:
τῆς δ. ὁδοῦ Soph. — дойдя до этого места дороги, т.е. отсюда;
δ. παρὰ σωκράτη Plat. (подойди) сюда к Сократу;
δ. ἐλθων Plat. — придя сюда;
μέχρι (τοῦ) δ. Thuc., Plat., Plut. и δ. ἀεί Aesch., Eur., Arph., Plat. — до сих пор, доселе
2) здесь
ex. τὸ τῇδε καὴ τὸ κεῖσε καὴ τὸ δ. Arph. — все, находящееся и там и сям и здесь;
τὰ δ. Arst. — здешнее, т.е. мир чувственных вещей
3) ну-ка, послушай
ex. ἄγε δ.! Hom. или δ. σύ! Arph. — эй, послушай!;
δ. νῦν τρίποδος περιδώμεθον Hom. — давай, поставим в заклад треножник;
καί μοι δ. εἰπέ Plat. — скажи-ка мне теперьδεύρω

эп. = δεῦροδεύς

эол. Arph. = ζεύςδευσοποιός

δευσο-ποιός
2
<δεύω I>
1) прочно окрашенный, невыцветающий, нелиняющий
ex. (τὸ βαφέν Plat.)
2) хорошо красящий, нелиняющий
ex. (φάρμακον Plut., Luc.)
3) прочный, устойчивый, долговечный
ex. (δόξα Plat.)
4) неизгладимый, несмываемый
ex. (κηλίς Plut.)
5) непреодолимый
ex. (δέος Plut.)δεύτατος

3
<superl. к δεύτερος> последний
ex. (δ. ἦλθεν, δεύτατον εἶπεν ἔπος Hom.)δεῦτε

(употр. с pl.) Hom., Eur., Plut., NT. = δεῦρο 3δεύτερα

I.
τά второе место, второстепенная роль
ex. (φέρεσθαι τὰ δ. παρὰ βασιλέϊ Her.; τινι ἀποδοῦναι Xen.)
II.
(τά) adv. Hom., Thuc. = δεύτερονδευτεραγωνιστής

δευτερ-ᾰγωνιστής
-οῦ досл. второразрядный актер, перен. подсобное лицо, помощник Dem., Luc.δευτεραία

(sc. ἡμέρα) следующий день
ex. τῇ δευτεραίῃ Her. — на следующий деньδευτεραῖος

3
приходящий, являющийся на другой день
ex. δ. ἦλθον Xen., Polyb. — он пришел на следующий день;
δ. ἦν ἐν σπάρτῃ Her. — на другой день он был в Спартеδευτερεῖον

τό преимущ. pl. второе место, второстепенная роль Plat., Arst.
ex. τὰ δευτερεῖά τινός τινι νέμειν Her. и τὸ δ. τινι ἔν τινι ἀποδιδόναι Diog.L. — отводить кому-л. второе место в чем-л.;
συσταλῆναι ἄχρι τῶν δευτερείων Plut. — начать играть второстепенную роль (досл. быть оттесненным к второстепенной роли)δευτερεύω

быть на втором месте, играть вторую роль
ex. δευτερεῦσαι τινι Plut. — оказаться на втором месте после кого-л.δευτεριάζω

Arph. = δευτερεύωδευτερολογία

δευτερο-λογία
юр. вторая речь (на суде)
ex. (ἔστι λόγος οὗτος δ. arg. ad Dem.)δεύτερον

(τό) adv. (тж. δ. πάλιν Plat. и ἐκ δευτέρου NT.) во второй раз, вторично, снова, опять Hom., Her., etc.δευτερόπρωτος

δευτερό-πρωτος
2
первый после второго
ex. τὸ δευτερόπρωτον σάββατον NT. предполож. — первая суббота после второго дня Пасхиδεύτερος

3
1) второй, другой, (по)следующий
ex. (πρῶτος … δ. …τρίτος Hom., Soph., Polyb.; αἱ δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι Eur.)
δ. αὐτός Her. — сам-второй, сам-друг, т.е. вдвоем;
δευτέρῳ ἔτεϊ τούτων Her. — на следующий год после этого
2) второстепенный, худший
ex. οὐδενὸς δ. Her., Polyb. — никому не уступающий;
τινι δ. μετά τι Thuc. — уступающий чему-л. в чем-л.;
τί (τινος) δεύτερον ἡγεῖσθαι Soph., ποιεῖσθαι Plut., Luc. и ἐν δευτέρῳ τίθεσθαι или ἐν δευτέρᾳ τάξει ποιεῖσθαί τί τινος Plut. — ставить что-л. ниже чего-л.
3) филос. вторичный, т.е. эмпирический
ex. ( φυσικέ καὴ δευτέρα φιλοσοφία Arst.)δευτεροτόκος

δευτερο-τόκος
2
рожающая вторично
ex. (ὗς Arst.)δευτερουργός

δευτερ-ουργός
2
вторичный, второстепенный, вспомогательный
ex. (κινήσεις Plat.)δευτέρως

1) Plat., Arst. = δεύτερον
2) во-вторых Arst.
3) на втором месте
ex. (πρώτως τὸ κατ΄ ἀξίαν, τὸ δε κατὰ ποσὸν δ. Arst.)δεύω

I.

1) смачивать, орошать, увлажнять
ex. (αἷμα δεῦε γαῖαν, δάκρυ ἔδευε παρειάς Hom.; τί τινος Hom., Eur. и τί τινι Xen., Plut.)
πτερὰ δεύεσθαι ἅλμῃ Hom. — окунать свои крылья в морскую воду
2) литься, наполнять
ex. (γλάγος ἄγγεα δεύει Hom.)
3) лить, проливать
ex. (αἷμα Soph.)
4) обмазывать
ex. (μέλιτι καρποὴ δεδευμένοι Plat.)
5) med. осыпать себе
ex. (πλόκαμον σποδιῇ Anth.)
II.
преимущ. med.
1) не достигать, упускать
ex. ἐδεύησεν ἱκέσθαι Hom. — чуть было не задел
2) med. не иметь, быть лишенным
ex. (τινος Hom.)
θυμοῦ δευόμενος Hom. — бездыханный
3) med. терпеть нужду, нуждаться
ex. (δευόμενος πάϊς Hom.)
4) med. быть ниже или слабее
ex. πάντα δεύεαι Ἀργείων Hom. — далеко тебе до аргивян;
μάχης δ. Hom. — быть непригодным для бояδέφω

мять, разминать, med. ναστυςβαςι Arph.δεχάμματος

δεχ-άμμᾰτος
2
с десятью петлями или очками
ex. (ἄρκυς Xen.)δέχαται

эп. 3 л. pl. pf. к δέχομαιδεχήμερος

δεχ-ήμερος
2
десятидневный
ex. (θυσία Plat.; ἐκεχειρία Thuc.; ἀνοχαί Polyb.)δέχθαι

inf. aor. 2 к δέχομαιδέχνυμαι

Anth. = δέχομαιδέχομαι

ион. δέκομαι (fut. δέξομαι, pf. δέδεγμαι)
1) принимать, получать
ex. (τί τινος Hom., τι ἔκ τινος Soph. и τι παρά τινος Hom., Her., редко τί τινι Hom.)
δέξασθαι χρυσόν τινος Hom. — получить золото от кого-л., тж. предать кого-л. за золото;
δ. παρακαταθήκην τινός Plat. и ἐν παρακαταθήκῃ τι Polyb. — принимать что-л. в заклад
2) принимать внутрь, поглощать
ex. (τροφήν Arst.)
3) впитывать
ex. ( γῆ δέχεται ὕδωρ Arst.)
4) (вос)принимать, усваивать
ex. (γλυκύτητα Arst.)
μέ δ. τέν πρὸς τὸ εἰκὸς μίξιν Plut. — быть совершенно неправдоподобным
5) оказывать (радушный) прием, давать приют, принимать как гостя
ex. (τινα ἐν δόμοισιν Hom. и δόμοις Soph., εἰς στέγος Soph. и στέγαις Eur., εἰς τέν πόλιν и τῇ πόλει Thuc.)
παῖδ΄ ἑὸν δέξατο κόλπῳ Hom. (Андромаха) прижала своего ребенка к груди;
ξυμμάχους τινὰς δ. Thuc. — принимать кого-л. в число союзников
6) (о богах) благосклонно принимать
ex. (ἱερά Hom.; σφάγια Arph.) или выслушивать (λιτάς Soph.)
7) воспринимать, слышать
ex. ὠσὴν ἠχέν οὐ σαφῶς δεδεγμένος Eur. — неясно расслышав голос
8) воспринимать, (сочувственно или покорно) выслушивать
ex. (μύθων ὀμφάν Eur.; τὰς ἀκοὰς παρ΄ ἀλλήλων Thuc.)
δέξασθαι τοὺς λόγους Her., Thuc. — принять предложения;
δέχει δέ τοῦτον τὸν λόγον ; Plat. — а ты-то согласен с этим учением?;
μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδέχθαι Thuc. — знать по устному преданию от предков;
κῆρα δέξομαι Hom. — я готов принять смерть
9) принимать к руководству
ex. (τὸ χρησθέν Her.; τὸ ῥηθέν Soph.)
τὰ παραγγελλόμενα ὀξέως δ. Thuc. — быстро выполнять приказания
10) принимать, понимать
ex. (ἀναγνοὺς αὐτὰ ὅπῃ βούλει δέξασθαι, ταύτῃ δέχου Plat.)
μέ ξυμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα Soph. — не думай, что этот человек принесет тебе несчастье
11) предпочитать
ex. (τι πρό τινος и μᾶλλον τι ἀντί τινος Plat.)
μᾶλλον δεξαίμην Plat. — я предпочел бы;
ἐπὴ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ΄ ἂν ὑμῶν ; Plat. — чего только не отдал бы любой из вас (за это)?
12) поджидать, выжидать
ex. ἐλεύσασθαί τινα δ. Hom. — ожидать чьего-л. прихода;
δεδεγμένος ὁππόθ΄ ἵκοιτο Theocr. — ожидая его прихода;
δ. πόδα τινός Eur. — ожидать кого-л.
13) встречать в боевой готовности, давать отпор, отражать
ex. (τινα ἐπιόντα δουρί Hom.; τοὺς πολεμίους Her., Thuc.)
οἱ, sc. πολέμιοι, οὐκ ἐδέξαντο Xen. — неприятель не выдержал натиска;
εἰς χεῖρας δ. Xen. — принять рукопашный бой
14) непосредственно следовать, примыкать
ex. (ἄλλος δ΄ ἐξ ἄλλου δέχεται χαλεπώτερος ἆθλος Hes.)
δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Hom. — беда следует за бедой (ср. «пришла беда - отворяй ворота»);
ἐκ τοῦ στεινοῦ τὸ Ἀρτεμίσιον δέκεται Her. — тут же за проливом находится Артемисийδεχ-

в сложн. словах перед придых. = δέκαδέψω

мять, разминать, размягчать
ex. (κῆρον δεψήσας Hom.; τὸ δέρμα χερσί Her.)δέω

I.
(fut. δήσω, aor. ἔδησα, pf. δέδεκα - v. l. у Aeschin. δέδηκα)
1) связывать
ex. (δεσμῷ τινα, χεῖρας ἱμᾶσιν, τινα χεῖρας τε πόδας τε Hom.)
2) привязывать
ex. (τινα πρός τινι Aesch., τινά τινι и πρός τι Soph.; ὑπὸ ποσσὴ δήσασθαι πέδιλα Hom.)
δησάμενοι ὅπλα ἀνὰ νῆα Hom. — оснастив корабль
3) заключать в оковы, заковывать
ex. (τινα ἐν πέδαις и ἐς πέδας Her.; δεδεμένοι πρὸς ἀλλήλους Thuc.; δεθῆναι ἐν τῷ κύφωνι Arst.)
ἐν δημοσίῳ δεσμῷ δεθείς Plat. — заключенный в государственную тюрьму
4) перен. сковывать
ex. (νόσῳ δεδεμένος Arst.; στόμα μου δέδεται Anth.)
λύπᾳ εὐναία δέδεται ψυχάν Eur. — душевной скорбью она прикована к постели;
δ. τινα κελεύθου Hom. — закрыть кому-л. путь
II.
(fut. δεήσω, aor. ἐδέησα, pf. δεδέηκα)
1) тж. med. ощущать нужду, испытывать недостаток, не иметь
ex. (τινος Hom., Plat., Plut.)
οὐδὲν δεῖσθαί τινος Thuc., Plat. — ни в чем или нисколько не нуждаться;
τοῦ παντὸς δέω Aesch. — этого у меня совершенно нет (в мыслях);
πάντως δεῖ τοιοῦτος εἶναι Plat. — он совсем не таков;
πολλοῦ δέω Plat. — далеко мне (до этого);
πολλοῦ δεῖς ἀγνοεῖν Plat. — ты отлично знаешь;
οἱ μάλιστα βίου δεόμενοι Isocr. — наиболее нуждающиеся в средствах к жизни;
ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὴ ἀνάγκῃ Xen. — вследствие нужды или в силу какой-л. другой необходимости;
μικροῦ ἔδεον ἤδη ἐν χερσὴ εἶναι Xen. — дело уже почти дошло до рукопашного боя;
πεσεῖν ὀλίγου δεήσας Plut. — чуть было не упавший;
τοσοῦτον ἐδέησάν με τῆς παλαιᾶς ἀγνοίας ἀπαλλάξαι, ὥστε καὴ … Luc. — они не только не освободили меня от прежнего неведения, но даже …(досл. они настолько не …, что даже …);
ἑνὸς δέοντα πεντήκοντα ἔτεα Her. — пятьдесят без одного, т.е. сорок девять лет;
μικροῦ δέοντα τέτταρα τάλαντα Dem. — почти четыре таланта
2) недоставать, нехватать
ex. ἑξήκοντα ἑνὸς δέοντος ἔτη Plut. 59 — лет;
преимущ. impers.:
πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν Plat. — дело обстоит далеко не так;
ἐλαχίστου ἐδέησε διαφθεῖραι (αὐτούς) Thuc. (огонь) чуть было не уничтожил их;
ἔδοξάν μοι ὀλίγου δ. τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι Plat. — мне показалось, что убожество их достигает, пожалуй, крайних пределов
3) impers. δεῖ нужно, необходимо
ex. (δεῖ τινός τινι Her., Aesch., Thuc., Plat. etc., реже δεῖ τινός τινα Aesch., Eur., Xen.)
μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ΄ ἐπεξελθεῖν Aesch. — долго нужно говорить, чтобы рассказать это;
ἔδεε καταπαῦσαι δημάρητον τῆς βασιληΐης Her. — Демарату пришлось лишиться царской власти:
εἴ τι δέοι или ἐάν τι δέῃ Xen. — если бы понадобилось
4) med. просить
ex. (τινός τινος Her., Soph. и τινος ποιεῖν τι Her., Xen., Plat., редко τινα ποιεῖν τι Thuc.)
τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὴ παρίεμαι Plat. — вот о чем я вас убедительно прошу;
ὅπερ ἐδεόμεθά σου Plat. — то, о чем мы тебя просили;
δ. τινος δέησιν Aeschin. или δέημα Arph. — обращаться к кому-л. с просьбой
5) med. желать, хотеть
ex. (τινος Her.)
τοῦτο δέομαι παθεῖν Plat. — я хотел бы подвергнуть это испытаниюδή

частица со знач.:
1) (усиления или подчеркивания) именно, как раз, же, -то
ex. νῦν δή Arph., Xen., Plat. — именно теперь, теперь-то;
αὐτίκα δέ μάλα Plat. — тотчас же;
ἐννέα δέ ἐνιαυτοί Hom. — вот уж (целых) девять лет;
τί οὖν δή ἐστιν ; Plat., Xen.; — да что же это такое?;
οὔκουν ἐρεῖς ποτε ; - καὴ δέ λέγω σοι Soph. — да укажешь ли, наконец? - Вот я и говорю тебе;
κἀγὼ δέ ἐνταῦθα ἀποκρίνομαι (praes. hist.) Xen. — тогда-то я и ответил;
τοῦ δέ ἕνεκα ; Plat. — чего же ради?;
ἄγε δέ ἐρείομεν Hom. — давай-ка спросим;
οὗτος δέ σωκράτης Plat. — вот этот самый Сократ;
ὅτου δέ παρεγγυήσαντος Xen. — когда решительно каждый отдавал приказы
2) (вывода) так вот, итак
ex. τοιαῦτα μὲν δέ ταῦτα Aesch. — так вот какие были дела;
μηδενὴ δέ εἶναι ταύτην τέν ἀλήθειαν Plat. — в таком случае ни для кого это не будет истиной;
τὸ ἔμψυχον δέ τοῦ ἀψύχου δυοῖν διαφέρει Arst. — итак, одушевленное отличается от неодушевленного двумя признаками;
ἀνάγκη δή … Arst. — необходимо, следовательно, …
3) (при прилагательных - усиления) безусловно, вполне
ex. μοῦνος δέ πάντων ἀνθρώπων Her. — один единственный из людей;
πλήθει μέγιστος δή Thuc. — безусловно наиболее многочисленный
4) (усиливающего добавления) сверх того, и даже
ex. ἐς αἴγυπτον καὴ δέ καὴ ἐς σάρδις Her. — в Египет, а также и в Сарды;
ὑγίεια καὴ ἰσχὸς καὴ κάλλος καὴ πλοῦτος δή Plat. — здоровье, сила, красота, а также богатство
5) (логического перехода) и вот, тогда, стало-быть, итак
ex. ἔνθα δέ ἔθεον ἅπαντες Xen. — тогда все сбежались
6) (уверенности) конечно, несомненно
ex. τινὰ δέ μῆτιν ἐρέσσων Soph. — обдумывая, несомненно, какой-то план
7) (допущения, уступления, согласия) ладно, ну что же
ex. ἐρώτα. - Ἐρωτῶ δή Plat. — спрашивай. - Хорошо, спрошу;
δέχου δὲ σύ. - καὴ δέ δέδεγμαι Aesch. — согласись. - Ладно, я согласен;
ἔστω δέ τὸ — А τὸ κινοῦν, τὸ δὲ κινούμενον В Arst. допустим, что А есть движущее, а В движимоеδῆ

Arph. conjct. к δεῖ (impers. к δέω II)δηΐφοβος

Деифоб (сын Приама и Гекубы) Hom., Eur.δηῷος

3
посвященный Део, т.е. Деметре Anth.δῆγμα

-ατος τό <δάκνω> укус
ex. (τῶν φαλαγγίων Xen.; δήγματα θανάσιμα Arst.; ἀκολάστων γυναικῶν Plut.; перен. λύπης Aesch.; ἔρωτος Soph.)δηγμός

Plut. = δῆγμαδηθά

in elisione δήθ΄ adv. долго, давно, с давних пор Hom.δῆθε

Eur. = δῆθενδῆθεν

δῆ-θεν
частица
1) именно, в самом деле, же
ex. τί δέ ἀνδρωθέντες δ. ποιήσουσι ; Her. — что же они в таком случае станут делать, когда возмужают?;
ἄρτι δ. Plat. — только что
2) якобы, говорят, дескать
ex. οἵ μιν ἠθέλησαν ἀπολέσαι δ. Her. — те, которые, якобы, хотели его погубить
3) (тж. ὡς δ. Her., Eur.) словно, будто бы
ex. καθεύδων δ. Luc. — словно спящий
4) конечно, то-есть, а именно
ex. θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας κρόνον, ὡς ζεὺς ἀνάσσοι δ. Aesch. — желая свергнуть с престола Крона, для того именно, чтобы царствовал Зевсδηθύνω

медлить, тянуть
ex. δηθύνων οὐδ΄ ἦλθον ἐναίσιμον Hom. — задержавшись, я не пришел во-время;
ἔρχεο δηθύνων Anth. — приди попозднееδήκοτε

δή-κοτε
ион. = δήποτεδηκτήριος

2
кусающий, грызущий, гложущий
ex. καρδίας δηκτήρια ἐξιστορῆσαι Eur. — мучить печальными рассказамиδήκτης

-ου adj. m Plut. = δηκτήριοςδηκτικός

3
1) кусающий
ex. (ἰχθύες Arst.)
2) жалящий
ex. (τὰ φαλάγγια Arst.)
3) едкий, острый
ex. (φάρμακον Luc.)
δηκτικόν τι ἔχειν Plut. — иметь острый вкус
4) едкий, язвительный
ex. (τὸ εἰρημένον Luc.)δηλαδή

δηλα-δή
(тж. δῆλα δή) совершенно ясно, очевидно, разумеется, конечно, безусловно Soph., Eur., Her., Arph., Plat., Men.δηλέομαι

дор. δᾱλέομαι
1) ранить, калечить
ex. (ἵππους Hom.)
2) портить, иссушать
ex. (δέμας τινός Eur.)
3) поражать, убивать
ex. (τινα χαλκῷ Hom.)
4) истреблять, уничтожать
ex. (καρπόν Hom.)
5) разорять, опустошать
ex. (γῆν Hom.)
6) нарушать
ex. (ὅρκια Hom.)
7) обкрадывать, грабить
ex. μή τις τοι καθ΄ ὁδὸν δηλήσεται Hom. — чтобы в пути тебя кто-л. не обокрал
8) быть гибельным, вредить
ex. (σέ βουλέ δηλήσεται Hom.)
πλεῖστόν σφεας ἐδηλέετο ἐσθης ἐρῆμος ἐοῦσα ὅπλων Her. — наиболее гибельным оказалось для них отсутствие тяжелого вооружения
9) околдовывать
ex. (τινα ποτῷ Theocr.)δήλημα

-ατος τό гибель, пагуба
ex. (ἄνεμοι, δηλήματα νηῶν Hom.; κακὸν δ. βροτοῖσιν HH.; ὁδοιπόρων δ., sc. δράκων Aesch.; τινι и τινος Soph.)δηλήμων

2, gen. ονος вредный, губительный
ex. (βροτῶν πάντων Hom.; ἀνθρώπων Her.)δήλησις

-εως вред, ущерб
ex. ἐπὴ δηλήσι (= δηλήσει) τινί Her. — во вред кому-л.;
ἐπ΄ οὐδεμιῇ δηλήσι Her. — без всякого злого умыслаδηλητήρ

-ῆρος разрушитель, губитель Hom.δηλητήριον

τό (sc. φάρμακον) яд Arst., Plut., Sext.δηλητήριος

2
вредоносный, ядовитый
ex. (ἑρπετόν Plut.)δηλητηριώδης

δηλητηρι-ώδης
2
содержащий яд
ex. (βελένιον Arst.)δήλια

τά (sc. ἱερά) Делии (праздник в честь Аполлона, справлявшийся на Делосе раз в пятилетие) Thuc., Xen.δηλιακός

3
Thuc., Plut. = δήλιος Iδηλιάς

-άδος adj. f делосская ex. (κοῦραι HH.; λίμναι Eur.); тж. n (γύαλα Eur.)δήλιον

τό Делии
1) город на вост. побережье Беотии, близ границы с Аттикой, здесь в 424 г. до н.э. беотийские войска нанесли поражение афинским Her., Thuc., Xen., Plat.
2) область на Наксосе Arst.δήλιος

I.
дор. δάλιος 3 и 2
(ᾱ) делосский
ex. (λίμνη Aesch.)
II.
дор. δάλιος (ᾱ)
1) делосец, уроженец или житель Делоса Her., Thuc.
2) делосский бог, т.е. Аполлон Soph., Thuc.
ex. οἱ δήλιοι καὴ αἱ δήλιαι Arph. — делосские боги и богини{*}δηλογενής

δηλο-γενής
дор. δᾱλογενής 2
рожденный на Делосе Arst.δήλομαι

дор. Plat., Theocr., Plut. = βούλομαιδῆλον

adv. (тж. δ. δέ) ясно, очевидно, действительно Soph., Thuc., Arst., Theocr.δηλονότι

δηλον-ότι
adv. (тж. раздельно)
ex. (= δῆλόν ἐστι ὅτι) ясно, очевидно, конечно Thuc., Xen., Arst.
ἔχει δέ οὁτωσὴ δ. τούτων πέρι νυνί Plat. — вот в каком положении, очевидно, сейчас этот вопросδηλοποιέω

δηλο-ποιέω
делать явным, объявлять, излагать
ex. (τι Plut.)δῆλος

эп. δέελος 3, редко 2
1) видимый, заметный
ex. (σῆμα Hom.; ἴχνη Xen.)
2) ясный, явный, очевидный
ex. δῆλον ποιεῖν Thuc., Arst. — делать очевидным, доказывать;
δ. ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων Soph. — ясно, что ему больно;
δ. ὁρᾶσθαι τῶν τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὤν Eur. — ясно видно, что он из рода Танталидов;
δ. ἦν πᾶσιν ὅτι … Xen. — для всех было очевидно, что он …δῆλος

I.
Делос (самый маленький из Кикладских островов, считался местом рождения близнецов Аполлона и Артемиды) Hom., HH., Her., Thuc. etc.
II.
Делос (гора в Беотии) Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика