Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 026

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 026
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 026) с русским переводом и комментариями.διοργίζομαι

δι-οργίζομαι
приходить в сильный гнев, становиться крайне раздраженным Polyb., Diod., Plut.διόργυιος

δι-όργυιος
2
протяжением в две оргии (ок. 3 м) Her., Xen.διορθεύω

δι-ορθεύω
делать прямым
ex. δ. λόγους Eur. — правильно рассуждатьδιορθόω

δι-ορθόω
1) делать прямым, выпрямлять
ex. δ. λόγον Pind. — говорить правду
2) тж. med. исправлять, улучшать, приводить в порядок
ex. (τέν πόλιν ἐκβεβαρβαρωμένην Isocr. и τέν πόλιν τοῖς νόμοις Arst.; med. τὸν Ὅμηρον Arst.)
Ἀριστοτέλους διορθώσαντος Plut. — с поправкой Аристотеля
3) исправлять, заглаживать
ex. (τὰ ἀδικήματα, med. τέν τοιαύτην τόλμαν καὴ βίαν Polyb.)
4) направлять, управлять, править
ex. (πτέρυγας ἔχειν πρὸς τὸ διορθοῦν Arst.)
5) med. устранять, подавлять
ex. (τὸ γενόμενον κακόν Plut.)
6) med. восстанавливать
ex. (παρὰ τοῖς συμμάχοις τέν αὑτῶν πίστιν Polyb.)
7) улаживать
ex. (λόγοις τέν ἔριν διορθῶσαι Eur.)
8) med. принимать меры предосторожности
ex. (περί и ὑπέρ τινος Dem.)
9) регулировать, т.е. уплачивать
ex. (τὰ πάλαι προσοφειλόμενα Polyb.)διόρθωμα

δι-όρθωμα
-ατος τό досл. выпрямление, перен. исправление, улучшение Arst., Plut.διόρθωσις

δι-όρθωσις
-εως
1) восстановление, приведение в порядок
ex. (τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων Arst.)
2) исправление, улучшение
ex. (εἰς διόρθωσιν ἄγειν τι Polyb.)
ἐπεχείρησε τῇ διορθώσει Plut. — он взялся помочь делу
3) правильное устройство, надлежащий порядок
ex. (κατὰ φύσιν Plat.)
4) погашение, уплата, оплата
ex. (τῶν ὀψωνίων Polyb.)
5) выгода, польза
ex. (μέ βλάβης διορθώσεως δὲ μᾶλλον γενέσθαι Polyb.)διορθωτής

δι-ορθωτής
-ου
1) реформатор
ex. (δ. καὴ νομοθέτης τῆς πολιτείας Plut.)
2) исправитель, редактор
ex. (τῶν ποιημάτων Diod.)διορθωτικός

δι-ορθωτικός
3
исправляющий, улучшающий, совершенствующий
ex. (εἶδος δικαιοσύνης Arst.)διορίζω

δι-ορίζω
ион. διουρίζω
1) разграничивать, размежевывать
ex. (λιβύην τε καὴ Ἀσίην Her.; τὸ ἄνω καὴ τὸ κάτω Arst.: τέν εὐρώπην ἀπὸ τῆς Ἀσίας Diod.)
τὸ διορίζον ἐπίγραμμα Plut. — пограничная надпись;
τὸ διωρισμένον Arst. (нечто) прерывистое, разобщенное
2) разграничивать, различать
ex. (ἀκούσιά τε καὴ ἑκούσια ἀδικήματα Plat.; τὰ καλὰ καὴ τὰ αἰσχρά Arst.)
3) определять, назначать (в удел), указывать
ex. (γέρα θεοῖσι Aesch.)
μακρὸν διορίσαι τινά Soph. — сделать кого-л. великим;
διωρισμένος ὑπὸ τῶν νόμων Arst. и ἐκ τοῦ νόμου Dem. — установленный законами;
διωρισμένα καὴ τεταγμένα Dem. — законоположения
4) выводить (за пределы страны), переводить, перемещать, переносить
ex. (στράτευμα τροίαν ἔπι Eur.; τὸν ἐνθένδε πόλεμον εἰς τέν ἤπειρον Isocr.)
ἐκ γῆς διορίσαι πόδα Eur. — уйти из страны, удалиться
5) выбрасывать, изгонять
ex. (τινὰ ὑπὲρ θυμέλας Eur.; τι ἔξω τῶν ὅρων τῆς χώρας Plat.)
6) med. договариваться, уславливаться
ex. (πρός τινα Plat., Plut.)
7) тж. med. лог. определять
ex. (τι Arph., Plat. и περί τινος Isocr., Arst.)διόρισις

δι-όρῐσις
-εως Plat., Arst. = διορισμόςδιορισμός

δι-ορισμός

1) разграничение, разделение Arst.
2) разграничение, различение Plat., Arst., Plut.
3) установление, определение Plat., Arst., Diog.L., Plut.διοριστικός

δι-οριστικός
3
1) разграничивающий, размежевывающий
ex. (τῶν διαστημάτων Sext.)
2) разграничивающий, различающий
ex. (τοῦ τε ἀληθοῦς καὴ τοῦ ψευδοῦς Sext.)διορκισμός

δι-ορκισμός
подтверждение клятвой Polyb.διόρνυμαι

δι-όρνυμαι
устремляться (на)сквозь, быстро проноситься
ex. (δι΄ ὀρῶν Aesch.)διόρυγμα

δι-όρυγμα
-ατος τό ров, канава, канал Thuc., Diod.διόρυκτος

Диорикт, «Канал» (пролив, отделяющий о-в Левкаду от побережья Акарнании) Polyb.διορύσσω

δι-ορύσσω
атт. διορύττω
1) прокапывать, прорывать
ex. (τάφρον Hom. - in tmesi; τὸν Ἄθω Lys., Isocr.; τέν κατὰ τέν θάλατταν χώραν Arst.; χερρόννησον Dem.)
2) вести подкоп, проламывать
ex. (τοῖχον Her., Thuc., Arph., Dem.)
3) раскапывать, разрывать
ex. (τάφος διωρορυγμένος Plut.)
4) вскрывать
ex. (ἐπιστόλια ἀλλότρια Plut.)
5) закапывать, зарывать
ex. (ἐπὴ τιμωρίᾳ διωρυγμένος Diod.)
6) подкапывать, подрывать, разрушать
ex. (διορύξαι πράγματα Dem.)
διωρορυγμένος δωροδοκίᾳ Plut. — подкупленный
7) перен. раскапывать, разведывать
ex. (τὰ βουλευόμενα Plut.)
ἐπιστόλια ἀλλότρια δ. Plut. — вскрывать чужие письмаδιορυχή

διορῠχή
Diod. = διῶρυξδίορφον

τό Диорф (гора в Армении) Plut.διορχέομαι

δι-ορχέομαι
состязаться в пляске
ex. (τινι Arph.)διορ(ρ)όω

δι-ορ(ρ)όω
превращать в сыворотку, створаживать, pass. свертываться
ex. (τὸ αἷμα διορροῦται Arst.)διός

gen. к ζεύςδῖος

3, Eur. 2
(f δῖᾰ и δίᾱ) <ζεύς>
1) зевсов
ex. (ὄμβρος Hom.; βούλευμα Aesch.; λέκτρα, βροντά Eur.)
2) божественный, блистательный, лучезарный, славный, несравненный
ex. (λακεδαίμων, Ἀφροδίτη, Ἀχιλλεύς, Ἀχαιοί, αἰθήρ, ἅλς, ὑφορβός, ἵππος Hom.; χθών Hes.; πυθών Pind.; αἶα Aesch.; κούρα Eur.)δῖος

Дий (сын Приама) Hom.διόσδοτος

διόσ-δοτος
2
дарованный или ниспосланный Зевсом
ex. (αἴγλα Pind.; σκῆπτρα, ἄχη Aesch.)διοσημεία

διο-σημεία
небесное знамение Diod., Plut.διοσημία

Arph. = διοσημείαδιοσκέω

δι-οσκέω
разыскивать глазами, пристально всматриваться
ex. (τινα Anacr.)διοσκόρειον

ион. и позднеатт. διοσκούρειον τό Диоскурий, храм Диоскуров Thuc., Dem., Plut.διόσκοροι

διόσ-κοροι
ион. и позднеатт. διόσκουροι οἱ (тж. διὸς κοῦραι HH., чаще τὼ διοσκόρω) Диоскуры, «Отроки Зевса», т.е. Кастор и Полидевк или Поллукс (братья близнецы - δίδυμοι, сыновья Леды - τυνδαρίδαι, участники похода аргонавтов и Калидонской охоты, после их смерти и апофеоза - покровители путешественников, гостеприимства и конных состязаний; отожд. с созвездием Близнецов) HH., Her., Thuc., Eur., Xen., Plat., Arst., Plut.διοσκουρ-

ион. и позднеатт. = διοσκορ-διόστεος

δι-όστεος
2
состоящий из двух костей (sc. κνήμη Arst.)διότι

тж. δι΄ ὅτι conj.
1) (= δι΄ ὅ τι) вследствие чего, почему
ex. οὐδεὴς σκοπεῖ δ. τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται Thuc. — никто не задается вопросом, почему это не порицается
2) (= διὰ τοῦτο ὅτι) в силу того, что, потому (оттого), что
ex. οὐ δι΄ ἓν ἄλλο ἢ δ.Plat. — не по какой-л. иной причине, как по той, что …(потому только, что …);
οὐ δ., ἀλλ΄ ὅτι Arst. — не по (этой) причине, а независимо от нее
3) (редко = ὅτι) relat. что
ex. δ. ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει, πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν Her. — что (имена богов) пришли от варваров, я обнаружил путем расспросовδιοτίμα

(τῑ) Диотима (мантинейская жрица, чьи мысли о любви излагает Сократ в диалоге Платона συμπόσιον)διοτρεφής

διο-τρεφής
2
вскормленный Зевсом, питомец Зевса
ex. (βασιλεύς Hom., Hes.; σκάμανδρος Hom.)διουρίζω

ион. = διορίζωδιόφαντος

Диофант
1) атт. оратор, друг и сторонник Демосфена Dem.
2) родом из Александрии, греч. математик IV-V вв. н.э.διοχετεύω

δι-οχετεύω
1) распределять посредством каналов, отводить
ex. (διωχετευμένα ὕδατα Diod.)
2) разносить, распределять
ex. (τροφέν τῷ σώματι Plat.)διοχλέω

δι-οχλέω
докучать, тревожить, беспокоить
ex. (τινα Lys., Dem. и τινι Plut.)
διοχλεῖσθαι περί τινος Luc. — ломать себе голову над чем-л.διοχυρόω

δι-οχῠρόω
сильно укреплять
ex. (διωχυρωμένος τάφροις καὴ χάραξι Polyb.)δίοψις

δί-οψις
-εως
1) видение насквозь
ex. τοῦ φωτὸς οὐ παρέχειν τῇ αἰσθήσει δίοψιν Plut. — не пропускать света, быть непрозрачным
2) проницательность
ex. (τοῦ νοῦ Plut.)
3) рассмотрение
ex. (τούτων Plat.)διόψομαι

fut. к διοράωδιοϊστεύω

δι-οϊστεύω
1) пускать стрелу (на)сквозь, простреливать
ex. (διοϊστεῦσαι σιδήρου Hom.)
2) достигать стрелой
ex. διοϊστεύσειας Hom. — ты мог бы достать стрелой, т.е. не дальше полета стрелыδίπαια

Дипея (город в Аркадии) Isocr.διπαιεύς

-έως житель города Дипея Her.δίπαις

δί-παις
-παιδος adj. двухдетный
ex. βῆλος δ. Aesch. — Бел, имевший двух сыновей;
δ. ἐπιτύμβιος θρῆνος Aesch. — плач обоих детей на могиле (отца)διπάλαιστος

δι-πάλαιστος
2
размером в две палесты (ок. 15.5 см) Xen., Polyb.δίπαλτος

δί-παλτος
2
потрясаемый обеими руками или с удвоенной силой
ex. (ξίφη Eur.)
στρατὸς δ. Soph. — стремительно наступающее войско или соединенные войска обоих Атридов;
δίπαλτον πῦρ Eur. — брошенный обеими руками огонь (о молнии)διπηχυαῖος

3
Sext. = δίπηχυςδίπηχυς

δί-πηχυς
2
размером в два пехия (ок. 0.92 м) Her., Plat., Arst.διπλᾷ

adv. дор. = διπλῇδιπλῇ

дор. διπλᾷ adv.
1) с обеих сторон
ex. εὖ γὰρ εὕρηται δ. Soph. — оба вы говорили правильно
2) вдвое, вдвойне
ex. (ζημιοῦσθαι Plat.)
3) дважды
ex. (θανεῖν Eur.)διπλῷ

adv. вдвое, вдвойне Plat.διπλά

Anth. (= διπλᾶ) pl. n к διπλόοςδιπλάδιος

2
(ᾰ) Anth. = διπλάσιοςδιπλάζω

δι-πλάζω
1) удваивать Men.
ex. δορὸς διπλάζεται τιμά τινι Eur. чья-л. — военная слава возросла вдвое
2) быть двойным
ex. (τό διπλάζον κακόν Soph.)δίπλαξ

δί-πλαξ
I.
-ᾰκος adj. двойной, состоящий из двух слоев
ex. (δημός Hom.)
II.
-ᾰκος (sc. χλαῖνα) двойной (т.е. дважды обертываемый) плащ Hom., Anth.διπλασία

διπλᾰσία
(sc. ζημία) двойной штраф Plat., Dem.διπλασιάζω

δι-πλᾰσιάζω
1) удваивать
ex. (τὸν ἔμπροσθεν χρόνον Plat.; τέν παρασκευήν Plut.; ἀριθμὸς διπλασιαζόμενος Arst.)
ὁλκὰς ἐδιπλασίασεν Lys. — судно принесло сто процентов прибыли
2) быть двойным, вдвое большим
ex. (καρπὸς διπλασιάζων τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις χώραις φυομένων Diod.)διπλασιασμός

δι-πλᾰσιασμός

1) удвоение
ex. (τοῦ κύβου Plat., τοῦ στερεοῦ Plut.)
2) грам. редупликация, удвоениеδιπλασιολογία

δι-πλᾰσιο-λογία
рит. повторение слова Plat.διπλάσιον

δι-πλάσιον
ион. διπλήσιον τό двойное количество, двойная сумма Her., Arst., Theocr.διπλασιόπλευρος

διπλᾰσιό-πλευρος
2
имеющий продольную сторону вдвое длиннее поперечной
ex. (τὰς κλίνας ποιοῦσι διπλασιοπλεύρους Arst.)διπλάσιος

δι-πλάσιος
(ᾰ), ион. διπλήσιος 2
удвоенный, двойной Thuc., Arst.; вдвое больший
ex. (τινος Her., Isocr., Plat., Polyb. илиThuc., Isocr.)
διπλασίοις ἐλάττω (τὰ χρήματα) Dem. — вдвое меньшая сумма денегδιπλασιόω

δι-πλᾰσιόω
удваивать
ex. αὔξησις διπλασιουμένη Thuc. — вдвое возросшее количествоδιπλασίων

διπλᾰσίων
2, gen. ονος Arst., Plut. = διπλάσιοςδιπλασίως

δι-πλᾰσίως
вдвое (больше), вдвойне Thuc., Arph., Aeschin., Anth.διπλέη

Her. f к διπλόοςδίπλεθρον

δί-πλεθρον
τό диплетр, расстояние в 2 плетра Polyb.δίπλεθρος

δί-πλεθρος
2
размером или протяжением в два плетра (ок. 61.7 м) Diod., Luc.διπλῆ

(sc. γραμμή) грам. дипла, «согнутая вдвое линия» (пометка на полях рукописи в форме › - δ. ἀπερίστικτος)
ex. δ. περιεστιγμένη Diog.L. — знак ›:διπλησ-

ион. = διπλασ-διπλοΐζω

поэт. διπλοίζω Aesch. = διπλασιάζω 1διπλοΐς

-ΐδος Anth. = δίπλαξ IIδιπλοείματος

διπλο-είμᾰτος
2
одетый в двойной (т.е. теплый) плащ Diog.L.διπλόη


1) трещина, свищ
ex. (διπλόην ἔχειν Plat.; διπλόαι ἐν σιδήρῳ Plut.)
2) двойственность
ex. (δ. καὴ ἀμφιβολία Plut.)διπλόος

δι-πλόος
стяж. διπλοῦς 3
(ион. f διπλέη)
1) двойной, парный, двухсторонний, с двумя концами
ex. (διπλῆ μάστιξ Aesch., Soph.) или остриями (διπλᾶ κέντρα Soph.)
ὅθι δ. ἤντετο θώρηξ Hom. — там, где один край брони заходил за другой
2) двойной ширины, дважды обертываемый
ex. (χλαίνη Hom.)
3) двукратный или вторичный
ex. (ὁδός Aesch.; θάνατος Her.)
παῖσαι διπλῆν (sc. πληγήν) Soph. — нанести второй удар
4) двухэтажный
ex. (οἰκίδιον Lys.)
5) состоящий из двух элементов, составной, сложный
ex. (ὄνομα, λῆξις Arst.)
6) двоякого рода, двоякий
ex. (κίνησις Arst.)
7) двое, два, оба
ex. (διπλοῖ στρατηλάται, sc. Ἀγαμέμνων καὴ μενέλαος Soph.)
8) согнутый, согбенный
ex. (ἄκανθα Eur.)
9) взаимный
ex. διπλῇ χερὴ θανόντες Soph. — погибшие от руки друг друга
10) вдвое больший
ex. (τινος Plat.)
διπλοῦν ὀφείλειν ὅσον ἂν καταβλάψῃ Dem. — возместить ущерб в двойном размере
11) двоедушный, двуличный
ex. (ἀνήρ Eur., Plat.; πρός τινα Xen.)διπλότερος

3
досл. вдвое больший, перен. вдвое худший
ex. (τινος NT.)διπλοῦς

3
стяж. = διπλόοςδιπλόω

δι-πλόω
1) удваивать, сдваивать
ex. ( φάλαγξ ἐδεδίπλωτο Xen.)
2) складывать вдвое
ex. (τρίβωνα Diog.L.)
3) сгибать, pass. загибаться, притупляться
ex. (αἱ μάχαιραι διπλοῦνται Plut.)
4) возмещать вдвое
ex. (διπλῶσαι διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα τινός NT.)δίπλωμα

δί-πλωμα
-ατος τό
1) двойное количество Arst.
2) (сложенное) письмо, документ, грамота
ex. (διπλώματα σεσημασμένα Plut.)δίπλωσις

-εως сдваивание, сложение, соединение
ex. (ὀνομάτων Arst.)διπόδης

δι-πόδης
или δίποδος 2
двухфутовый Xen.διποδία

δι-ποδία

1) двуногость
ex. (ἀνθρώπου ἢ ὄρνιθος Arst.)
2) стих. диподия, сочетание двух стоп
3) диподия (лаконская пляска)διποδιάζω

плясать диподию Arph.δίποδος

2
= διπόδηςδιπόλεια

см. διπόλια...διπόλια...

διπόλεια, δῑπόλια
τά <из διϊπόλεια> диполии (древний праздник в честь Зевса-Градохранителя - ζεὺς πολιεύς) Arph.διπολιώδης

δῑπολι-ώδης
2
ирон. относящийся ко временам диполий, т.е. старинный, устарелый
ex. (ἀρχαῖος καὴ δ. Arph.)δίπονος

δί-πονος
2
вдвойне тяжелый, мучительный
ex. (κήδεα Aesch. - v. l. к δύστονος)δίπορος

δί-πορος
2
имеющий два прохода или спуска
ex. (κορυφὰ Ἴσθμιος Eur.)διπόταμος

δι-πότᾰμος
2
двуречный, омываемый двумя реками
ex. (πόλις Eur.)δίπους

δί-πους
2, gen. ποδος
1) двуногий
ex. (ζῷα Arst., Plut.)
δ. λέαινα Aesch. = κλυταιμνήστρα;
δ. ἀγέλη Plat. = ἄνθρωποι;
μῦς δ. Her. — тушканчик (Dipus Aegypticus)
2) Plat. = διπόδηςδιπρόσωπος

δι-πρόσωπος
2
1) двуликий
ex. (Ἰανοῦ εἰκών Plut.)
2) двусмысленный
ex. (χρησμός Luc.)
3) грам. обозначающий два лицаδίπτερος

δί-πτερος
2
двукрылый
ex. (ἔντομα Arst.)διπτέρυγος

διπτέρῠγος
2
Anth. = δίπτεροςδίπτυχα

δί-πτῠχα
adv. вдвое или с обеих сторон
ex. (δ. ποιῆσαί τι Hom.)διπτυχής

δι-πτῠχής
2
Arst. = δίπτυχοςδίπτυχος

δί-πτῠχος
2
1) вдвое сложенный, дважды обернутый
ex. (ἀμφ΄ ὤμοισι λώπη Hom.)
2) двустворчатый, состоящий из двух дощечек
ex. (δελτίον Her.)
3) двойной
ex. (δῶρον θεᾶς Eur.)
4) двойственный, двоедушный
ex. (γλῶσσα Eur.)
5) pl. два, двое, оба
ex. (δίπτυχοι νεανίαι Eur.)δίπτωτος

δί-πτωτος
2
грам. имеющий два падежных окончания


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика