Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 009

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 009
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 009) с русским переводом и комментариями.δηλόω

1) показывать, являть
ex. (τινά τινι Soph.)
οὐδὲν δηλώσας Her. — не показав никакого виду, т.е. как ни в чем не бывало;
δηλῶσαι ὁρᾶν τινα ἀνθρώποισι Soph. досл. — показать людям, перен. произвести на свет кого-л.
2) обнаруживать, выказывать, проявлять
ex. (προθυμίαν Thuc.)
3) выражать
ex. (τὰ δόξαντα Soph.)
δηλῶσαι λόγῳ Soph. — назвать;
τὸ καταφάσει δηλούμενον Arst. — то, что выражено утвердительным суждением
4) указывать, разъяснять, сообщать
ex. (τί τινι, τι πρός τινα и τι εἴς τινα Soph., Thuc., Xen., Plat.; τινι περί τινος Lys., περί τι Isocr. и ὁπέρ τινος Polyb.)
5) доказывать
ex. δηλώσω μέ ἄσπλαγχνος γεγώς Soph. — я докажу, что родился не трусом;
δηλοῖ μοι καὴ τόδε οὐχ ἥκιστα Thuc. — немаловажным доказательством является, с моей точки зрения, и следующее обстоятельство;
δ. δι΄ ἀποδείξεως Arst. = ἀποδεικνύναι
6) представляться, казаться
ex. δηλοῖς δ΄ ὥς τι σημανῶν νέον Soph. — ты, кажется, хочешь сообщить мне какую-то весть
7) обнаруживаться, оказываться, становиться явным
ex. δηλοῖ ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ κύπρια ἔπεά ἐστιν Her. — ясно, что «Кипрские песни» принадлежат не Гомеру;
δηλοῖ δὲ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει Plat. — ясно, что это так;
αὐτὸ δηλώσει Dem. — это выяснится само собойδήλωμα

-ατος τό (при)знак, показатель, свидетельство
ex. (τοῖς παιδίοις τὸ δ. κλαυμοναὴ καὴ βοαί Plat.; ἀληθινῆς φιλίας δηλώματα Plut.)δήλωσις

-εως
1) свидетельство, сообщение
ex. (μαρτύριον καὴ δ. Thuc.)
δήλωσιν ποιεῖσθαι Thuc., Arst. = δηλοῦν;
παρ΄ ἀλλήλων δ. Arst. — взаимное общение
2) показывание, обнаруживание, раскрытие
ex. (τῶν ὄντων Plat.)
3) доказательство
ex. (ἄλλος τις τρόπος τῆς δηλώσεως Arst.)
4) объявление, извещение, указ
ex. (τῶν ἀρχόντων Plat.)
5) память
ex. δηλώσει μάρκου Ὄθωνος Plut. — памяти Марка Отона (надгробие)δηλωτικός

3
обнаруживающий, показывающий, объясняющий
ex. (τινος Arst., Plut.)δηλωτός

3
могущий быть показанным, доказуемый
ex. (γνωστός, ἀλλ΄ οὐ δ. ἄλλοις Arst.)δημαγωγέω

δημ-ᾰγωγέω
1) руководить или управлять народом
ex. (καλῶς, ταῖς εὐεργεσίαις Isocr.; ταῖς ἐπιμελείαις Arst.)
2) заискивать у народа
ex. δημαγωγών Plut. — чтобы снискать благоволение масс
3) привлекать на свою сторону
ex. (ἄνδρας Xen.; ὄχλον Arst.)
4) неодобр. быть демагогом Arph., Sext.
ex. δημαγωγοῦντες μεταβάλλουσι τέν πολιτείαν Arst. (олигархи) с помощью демагогических приемов изменяют государственный (демократический) стройδημαγωγία

δημ-ᾰγωγία
досл. руководство народом, управление страной, преимущ. в неодобр. знач. заискивание у народа, демагогия
ex. (δ. οὐ πρὸς χρηστοῦ ἐστιν ἀνδρός Arph.; δ. ὅταν τὸν ὄχλον δημαγωγῶσιν οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὄντες Arst.; κολακεία ὄχλου καὴ δ. Plut.)δημαγωγικός

δημ-ᾰγωγικός
3
демагогический
ex. (πράγματα Arph.)
ἀνέρ δ. καὴ πλεονέκτης Polyb. — честолюбивый демагогδημαγωγός

δημ-ᾰγωγός

1) народный вождь, государственный деятель, правитель
ex. (δημαγωγοὴ ἀγαθοί Lys.; περικλῆς δ. Isocr.)
2) своекорыстный искатель народной популярности, демагог
ex. (κλέων ἀνέρ δ. Thuc.; οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων ἐκ δημαγωγῶν γεγόνασιν Arst.; ὀχλοκόπος καὴ δ. Polyb.)δημάδης

-ου (ᾱ) Демад (афинский оратор, сторонник македонской партии, враг Демосфена, казнен Антапатром в 318 г. до н.э.) Dem., Arst., Plut.δημακίδιον

δημᾱκίδιον
τό Arph. ласк. к δῆμοςδημάρατος

ион. δημάρητος, дор. δαμάρατος Демарат
1) царь Спарты ок. 510-491 гг. до н.э., бежавший к Дарию и участвовавший в его походе на Грецию Her., Xen.
2) коринфский купец из рода Бакхиадов, бежавший в середине VII в. до н.э. в Этрурию; отец римск. царя Тарквиния Приска Polyb.δημαρχέω

δημ-αρχέω
1) быть демархом Isae., Dem.
2) (в Риме) быть народным трибуном (лат. tribunus plebis) Plut.δημαρχία

δημ-αρχία

1) демархия, звание или должность демарха Dem.
2) (в Риме) народный трибунат (лат. tribunatus plebis) Plut.δημαρχικός

δημ-αρχικός
3
принадлежащий народному трибуну Plut., Diod.δήμαρχος

δήμ-αρχος

1) (в Аттике) демарх, глава дема Lys., Arst., Dem.
2) (в Египте) начальник или глава округа Her.
3) (в Риме) народный трибун (лат. tribunus plebis) Polyb., Plut., Diod.δημεραστής

δημ-εραστής
-οῦ народолюб, друг народа Plat.δήμευσις

-εως обращение в доход государства, конфискация
ex. (χρημάτων Plat.; φυγέ καὴ δ. Arst.; δημεύσεις οὐσιῶν Plut.)
ἀειφυγίᾳ καὴ δημεύσει τῶν ὑπαρχόντων ζημιοῦν Dem. — приговорить к пожизненному изгнанию с конфискацией имуществаδημεύω

1) делать общенародным достоянием
ex. κράτος δεδήμευται Eur. — власть принадлежит народу;
τὰ δεδημευμένα καὴ τὰ συγκεχωρημένα Plat. — общеизвестные и общепризнанные вещи
2) делать общественной собственностью, конфисковать
ex. (κελεύειν τὰ χρήματα δημευθῆναι Xen.; τὰς οὐσίας τῶν τελευτώντων Arst.; τὰ ὄντα δεδήμευται Dem.; τέν φερνήν Plut.)
τ΄ δημευόμενα и τὰ δεδημευμένα Arst. — конфискованное имуществоδημηγορέω

δημ-ηγορέω
1) выступать с речью перед народом, говорить публично
ex. (περί τινος Lys., Arst.)
καὴ ἰδίᾳ συμβουλεύειν καὴ κοινῇ δ. Arst. — и беседовать по частным вопросам, и выступать публично по общественным;
δ. πρός τινας Plat. и δ. λόγον παρά τινος Dem. — произносить речь перед кем-л.;
τὰ δεδημηγορημένα Dem. — публичные речи
2) неодобр. ораторствовать, разглагольствовать Plat.
ex. δ. πρὸς ἡδονήν или πρὸς χάριν Dem. — подлаживаться в своих речах (к слушателям), произносить демагогические речиδημηγορία

δημ-ηγορία

1) публичное выступление, речь перед народом Xen., Aeschin., Plat., Arst.
2) льстивая или демагогическая речь
ex. (κολακεία καὴ δ. Plat.)δημηγορικά

τά публичные речи Arst.δημηγορική

(sc. τέχνη) искусство произносить публичные речи, ораторское мастерство Plat.δημηγορικός

δημ-ηγορικός
3
1) относящийся к публичным выступлениям, ораторский
ex. (τέχνη Plat.; γένος λόγων Arst.)
2) владеющий ораторским искусством, умеющий публично выступать (sc. ἄνδρες Xen.)δημηγόρος

δημ-ηγόρος
I.
2
ораторский
ex. δημηγόρους ζηλοῦν τιμάς Eur. — стремиться к ораторской славе;
δημηγόρους ἀκοῦσαι στροφάς Aesch. — поддаться ораторским ухищрениям
II.
оратор Xen., преимущ. оратор-демагог
ex. (δημηγόροι τε καὴ σοφισταί Plat.)δημηλασία

δημ-ηλᾰσία
изгнание по постановлению народа Aesch.δημήλατος

δημ-ήλᾰτος
2
изгнанный по народному решению
ex. φυγέ δ. Aesch. = δημηλασίαδημήτηρ

дор. δᾱμάτηρ, δήμητρος (μᾱ) и δημήτερος (voc. δήμητερ и δημῆτερ) Деметра (отожд. с италийск. Ceres, дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, мать Персефоны, богиня земледелия, ее эпитеты: ἄνασσα «владычица», ἐϋπλόκαμος «прекраснокудрая», ξανθή «златовласая» Hom.)
ex. δημήτερος ἀκτή Hom. и δήμητρος καρπός Her., Xen., перен. тж. δημήτηρ Her. = σῖτος;
δάματρος ἄλσος Pind. = Ἐλευσίςδήμητρα

Plat., Arst., Plut., Diod. = δημήτηρδημήτρειος

2
1) относящийся к Деметре, деметрин
ex. (ἄρτος Plut.)
2) усопший
ex. (τοὺς νεκροὺς Ἀθηναῖοι δημητρείους ὠνόμαζον Plut.)δημήτρια

τά деметрии (афинские празднества, переименованные из τὰ διονύσια в честь Деметрия Полиоркета) Plut.δημητριάς

-άδος Деметриада названные в честь Деметрия Полиоркета:
1) город в Магнесии - в Фессалии Polyb., Diod.
2) атт. фила Plut., Diod.
3) (sc. ἡμέρα) последний день месяца мунихиона Plut.δημητριεύς

-έως уроженец или житель Деметриады (в Фессалии) Polyb.δημήτριον

τό Деметрий, святилище Деметры Her., Plat., Plut.δημήτριος

I.
3
относящийся к Деметре, деметрин, т.е. сельский
ex. (βίος Aesch.)
II.
дор. δᾱμάτριος (μᾱ) Деметрий
1) φαληρεύς, афинский государственный деятель и писатель, 345-283 гг. до н.э. Plut.
2) πολιορκητής, сын Антигона, полководец и царь Македонии с 294 г. по 287 г. до н.э., ум. в 283 г. до н.э. Plut., Diod.
3) σωτήρ, царь Сирии с 162 г. по 150 г. до н.э. Polyb.δημητριών

-ῶνος деметрион (позднейшее название месяца мунихиона в честь Деметрия Полиоркета) Plut.δημίδιον

τό Arph. = δημακίδιονδημίζω

подлаживаться или льстить народу Arph.δημιοεργός

δημιο-εργός
эп. = δημιουργός{*}δήμιον

дор. δάμιον (ᾱ) τό народ Aesch.δημιοπληθής

δημιο-πληθής
2
имеющийся в изобилии у народа
ex. κτήνη τὰ δημιοπληθέα Aesch. — народное имуществоδημιόπρατα

δημιό-πρᾱτα
τά конфискованное и продаваемое с торгов имущество Arph., Plut.δήμιος

I.
дор. δάμιος 2 и 3
(ᾱ)
1) (обще)народный, общественный
ex. (πρῆξις ἰδίη, οὐ δ. Hom.)
δήμια πίνειν Hom. — пить на общественный счет;
δάμιος μαστίκτωρ Aesch. = δήμιος II
2) избранный народом, выборный
ex. (αἱσυμνῆται Hom.)
II.
(sc. δοῦλος)
ex. (тж. κοινὸς δ. Plat.) палач Lys., Arph., Plat., Aeschin.δημιουργέω

δημι-ουργέω
1) заниматься ручным трудом, быть ремесленником, работать
ex. (οἰκέται ἀνδρὴ ἐπιχωρίῳ δημιουργοῦντες Plat.)
τὰ δημιουργούμενα Arst. — ремесленные изделия
2) создавать, строить
ex. (χώματα καὴ μνήματα Plut.)
τέχναι δημιουργοῦσαι Plat. — производственные искусства
3) создавать, творить
ex. ( φύσις οὐδὲν μάτην δημιουργεῖ Arst.)
δύναμις δημιουργοῦσα Arst. — творческая сила;
τὰ δημιουργοῦντα καὴ ὕλη Arst. — созидающие или образовательные силы и материя
4) воспитывать
ex. (τὸν υἱὸν εἰς ἀρετήν Plat.)
5) быть демиургом
ex. (Plat. - см. δημιουργός 5)δημιούργημα

δημι-ούργημα
-ατος τό произведение, изделие
ex. (χαλκεῖα καὴ λίθινα δημιουργήματα Plut.)δημιουργία

δημι-ουργία

1) ремесло, мастерство
ex. (τέχναι τε καὴ δημιουργίαι Plat.)
2) работа, выполнение
ex. τῶν τεχνῶν δ. Plat. — занятие искусствами
3) биол. деятельность, функция Arst.
4) изготовление, производство
ex. (τῶν εἰδώλων Plat.)
ἐκ τῶν λίνων δ. Plat. — производство льняных изделий
5) создавание, творение
ex. (τῶν ζῴων Plat.)
6) образование
ex. (τοῦ θερμοῦ Arst.)
7) общественная работа или должность
ex. (δημιουργίαι καὴ θεωρίαι Arst.)δημιουργικόν

τό должностные лица, чиновничество
ex. (τὸ δ. καὴ τὸ περὴ τὰς ἀρχὰς λειτουργοῦν Arst.)δημιουργικός

δημι-ουργικός
3
ремесленный
ex. (τέχνη Plat.)
δημιουργικὸν ἔθνος Plat. или πλῆθος Polyb. — ремесленники, мастеровыеδημιουργικῶς

δημι-ουργικῶς
как (хороший) мастер Arph.δημιουργός

δημι-ουργός
эп.-ион. δημιο-εργός
1) мастер, знаток, специалист
ex. (οἱ δημιοεργοὴ - μάντις ἢ ἰητέρ κακῶν ἢ τέκτων δούρων ἢ καὴ θέσπις ἀοιδός Hom.; σοφίας Plat.; ἀρετῆς Arst.)
2) ремесленник, мастеровой
ex. (ἄνδρες δημιοεργοὴ μέλι ἐκ πυροῦ ποιεῦσι Her.; δημιουργοὴ οἷον ὑφάντης καὴ ναυπηγός Arst.; ὀψοποιοὴ καὴ δημιουργοί Plut.)
πρῶτος ἀποκρίνας χωρὴς εὀπατρίδας καὴ γεωμόρους καὴ δημιουργούς Arst. ap. Plut. (Тесей), впервые обособивший (сословия) родовой знати, земледельцев и ремесленников;
ὄρθρος δ. Hes. — восход, зовущий к труду
3) создатель, творец
ex. (λόγων Aeschin.; νυκτός τε καὴ ἡμέρας Plat.; νόμων Arst.; ποιημάτων Plut.; πόλις, ἧς τεχνίτης καὴ δ. θεός NT.)
4) виновник, зачинщик
ex. (κακῶν Eur.)
5) (в дор. государствах - высшее должностное лицо) демиург
ex. (οἱ ἐν Ἤλιδι δημιουργοί Thuc.; οἱ δημιουργοὴ τῶν Ἀχαιῶν Polyb.)δημοβόρος

δημο-βόρος
2
пожирающий народное достояние
ex. (βασιλεύς Hom.)δημογέρων

δημο-γέρων
дор. δᾱμογέρων -οντος старейший в народе, старейшина Hom., Eur.δημόδοκος

Демодок (поэт и певец при дворе Алкиноя, царя феаков) Hom., Luc.δημόθεν

δημό-θεν
adv.
1) из общественных средств
ex. (δοῦναί τι Hom.)
2) (преимущ. о происхождении) из дема
ex. (δ. εὐπυρίδης Anth.)δημοθοινία

δημο-θοινία
общественное пиршество Arst., Luc.δημόθροος

δημό-θροος
стяж. δημόθρους 2
1) провозглашаемый всем народом, единодушный
ex. (ἀραί, φήμη Aesch.)
2) всенародный
ex. (ἀναρχία Aesch.)δημοκηδής

δημο-κηδής
-οῦ народный печальник, друг народа
ex. (σημαίνει τοὔνομα - sc. ποπμιγομα - δημοκηδῆ Plut.)δημοκήδης

-ους Демокед (родом из Кротона, знаменитый врач VII в. до н.э.) Her.δημόκοινος

δημό-κοινος
Soph., Isocr., Plut. = δήμιος IIδημοκόλαξ

δημο-κόλαξ
-ᾰκος льстящий народу Luc.δημοκοπέω

δημο-κοπέω
заискивать у народа Plut.δημοκοπία

δημο-κοπία
заискивание у народа Plut.δημοκοπικός

δημο-κοπικός
3
заискивающий у народа Plat.δημοκόπος

δημο-κόπος
2
Diod. = δημοκοπικόςδημόκραντος

δημό-κραντος
2
всенародно принятый, общенародный
ex. (ἀρά Aesch.)δημοκρατέομαι

δημο-κρᾰτέομαι
иметь демократический образ правления, управляться народом
ex. (Her., Lys., Arph.; πόλις δημοκρατουμένη Thuc., Arst.)δημοκρατέω

δημο-κρᾰτέω
управлять народом Diod.δημοκρατία

δημο-κρᾰτία
ион. δημοκρᾰτίη
1) народное правление, народовластие, демократия
ex. (Her.; τὸ μέ ἐς ὀλίγους, ἀλλ΄ ἐς πλείονας οἰκεῖν δ. κέκληται Thuc.)
2) демократическое государство
ex. (ἐν ταῖς δημοκρατίαις μετέχουσι πάντες πάντων Arst.)δημοκρατικός

δημο-κρᾰτικός
3
1) демократический
ex. (νόμος Plat., Arst.; πολιτεῖαι Arst.; ἐκκλησία Plut.)
2) сочувствующий демократическому строю Lys., Plat., Arst.δημοκρατικῶς

δημο-κρᾰτικῶς
по-демократически Plut., Diod.δημοκρίτειος

3
демокритовский Plut., Sext.δημόκριτος

δημό-κρῐτος
Демокрит (уроженец Абдер - Ἀβδηρίτης - важнейший представитель античного материализма, 460-370 гг. до н.э.) Arst., Plut.δημόλευστος

δημό-λευστος
2
всенародно побитый камнями
ex. φόνος δ. Soph. — смерть от побиения камнямиδημολογέω

δημο-λογέω
Anth. = δημόομαιδημολογικός

δημο-λογικός
3
умеющий говорить перед народом Plat.δημολογοκλέων

δημολογο-κλέων
ирон. Болто-клеон Arph.δημόνησος

Демонес (остров в Пропонтиде) Arst.δημόομαι

дор. δᾱμόομαι подлаживаться к народу
ex. γλυκύ τι δ. Pind. — придумывать что-л. приятное для народа;
δημούμενον λέγειν Plat. — льстивыми речами заискивать у народаδημοπίθηκος

δημο-πίθηκος
(ῐ) досл. народная обезьяна, кривляка, перен. надуватель, обманщик народа Arph.δημοποίητος

δημο-ποίητος
2
принятый в число граждан, получивший гражданские права Plut., Luc.δημόπρακτος

δημό-πρακτος
2
совершенный народом, народный
ex. (ψῆφος Aesch.)δημορριφής

δημο-ρρῐφής
2
брошенный народом, народный
ex. (ἀρά Aesch.)δῆμος

дор. δᾶμος
1) земля, страна, край, область
ex. (λυκίης Hom.; Ὑπερβορέων Pind.)
δ. ὀνείρων Hom. — царство сновидений
2) население
ex. (πᾶς δ. Hom.; βακτρίων δ. Aesch.)
3) народ
ex. (βασιλεύς τε πᾶς τε δ. Hom.)
4) простой народ
ex. (οἱ εὐδαίμονες καὴ οἱ τοῦ δήμου Her.)
ἐπαναστάντες τοῖς δυνατοῖς καὴ ὄντες δ. (constr. ad sensum) Thuc. — восставшие против знати народные массы;
τοῦ πολλοῦ δήμου εἷς Luc. — человек из народа, простолюдин
5) солдатская масса, солдаты
ex. ( δ. τῶν στρατιωτῶν Xen.)
6) гражданин
ex. οὐκ ἔοικεν δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν Hom. — не пристало гражданину говорить неправду
7) демократический образ правления, демократия
ex. (τῶν πολιτειων δύο - δ. καὴ ὀλιγαρχία Arst.; τὸν δῆμον καταστῆσαι Xen., Arst.)
8) демократическое государство
ex. (οἱ δῆμοι Dem.; κύριος δ. ἐν ταῖς δημοκρατίαις Arst.)
9) народное собрание
ex. ( βουλέ καὴ δ. Xen., Dem.; λέγειν ἐν τῷ δήμω Plat.)
10) дем (часть филы; в Аттике их было сначала 100, впосл. - 174; по реформе Клисфена они были сведены, в 10 фил)
ex. (κατὰ φύλας καὴ δήμους καὴ φρατρίας Arst.; κατὰ δήμους καὴ γένη Plut.; иногда pl. τῶν δήμων χολαργεύς Plut.)δημός

жир, сало, тук Hom., Hes., Arph., Arst.δημοσθένης

-ους Демосфен
1) афинский полководец во время Пелопоннесской войны, участник Сицилийского похода, казнённый в Сиракузах в 413 г. до н.э. Thuc., Plut., Luc.
2) родом из Пэании, знаменитый атт. оратор и государственный деятель, 381-322 гг. до н.э. Plut.δημοσθενίζω

подражать Демосфену Plut.δημοσθενικός

3
демосфеновский Plut.δημοσίᾳ

ион. δημοσίῃ adv.
1) в общественном порядке, от лица государства
ex. (δ. μὲν οὐ, ἰδίᾳ δέ Thuc.; ἀσκεῖν δ. τὰ πρὸς τὸν πόλεμον Xen.)
2) на общественный или государственный счет
ex. (θάψαι τινά Her.; τιμᾶν τοὺς ἀποθανόντας Thuc.)
3) по решению или с разрешения государства
ex. (προξένους τινὰς ποιήσασθαι Dem.)
4) по приговору суда
ex. (ἀποκτιννύναι τινά Plat.; τεθνάναι Xen., Dem.)δημοσίῃ

adv. ион. = δημοσίᾳδημόσια

I.
τά
1) общественная казна, государственные доходы Arph., Arst., Polyb.
2) государственные дела
ex. (τὰ δ. πράττειν Plut.)
II.
adv. Arph. = δημοσίᾳ 2δημοσία

дор. δᾱμοσία (sc. σκηνή)
ex. (у спартанцев) царская палатка
οἱ περὴ δαμοσίαν Xen. — царские советникиδημοσιεύω

1) делать общественной собственностью, конфисковать
ex. (χρήματα Xen.)
2) широко распространять, делать общедоступным, популяризировать
ex. (τέν χρείαν Plut.)
τὰ δεδημοσιευμένα Arst. — ходячие выражения
3) заниматься общественными или государственными делами
ex. (ἰδιωτεύειν, ἀλλὰ μέ δ. Plat.; ἀεὴ ταῖς φροντίσι δ. Plut.)
4) (преимущ. о врачах) находиться на государственной службе Arph., Plat.
5) находиться в общественном пользовании
ex. βαλανεῖον δημοσιεῦον Plut. — общественная баняδημόσιον

τό
1) государство
ex. (τὸ κορινθίων δ. Her.)
οἱ ἐκ δημοσίου Xen. — представители государственной власти;
ἐκ δημοσίου μισθός Thuc., Xen. — государственное жалование;
πρὸς τὸ δ. προσιέναι Dem. — заняться государственными делами;
ἐκ δημοσίου τροφή Plat., Arst. — питание на государственный счет
2) общественное здание Her., Polyb. или общественная площадь Luc.
3) государственная тюрьма
ex. οἱ ἐν τῷ δημοσίῳ Thuc. — заключенные
4) государственный архив
ex. (γράμματα ἐν τῷ δημοσίῳ κείμενα Dem.). - см. тж. δημόσια Iδημόσιος

I.
дор. δᾱμόσιος 3
(обще)народный, общественный, государственный
ex. (ἀγρός Her.; πλοῦτος Thuc.; πλοῖα Plat.; ἀγών Plat., Aeschin.; ὁδοί, τροφαί Arst.; πράγματα Plut.; διαιρεῖν εἰς τρία μέρη τέν χώραν, τέν μὲν ἱερὰν, τέν δὲ δημοσίαν, τέν δ΄ ἰδίαν Arst.)
δίκαι δημόσιαι Arst. — процессы по обвинениям в государственных преступлениях
II.

1) глашатай Her.
2) блюститель порядка, полицейский Arph.
3) писец Dem.
4) палач Diod.
5) искупительная жертва Arph. (ср. φαρμακός)δημοσιόω

1) делать или объявлять общественной или государственной собственностью
ex. (γῆν Thuc.)
κοινὸς καὴ δεδημοσιωμένος Plut. — общедоступный, публичный
2) объявлять ко всеобщему сведению, обнародовать
ex. (δεδημοσιωμένα γεγραμμένα Plat.)
3) разглашать
ex. (τὸ ἀπόρρητον δεδημοσιωμένον Plut.)δημοσιώνης

δημοσι-ώνης
-ου откупщик государственных доходов Diod.δημοσιώνιον

δημοσι-ώνιον
τό отданные на откуп государственные доходы Plut.δημοτελής

δημο-τελής
2
совершаемый на общественные средства, общественный
ex. (θυσία Her., Plat., Plut.; ἑορτή Thuc.; ἱερά Aeschin., Dem.; πομπή Luc.; δεῖπνα Plut.)δημότερος

3
1) общенародный, общественный
ex. (χρήματα Anth.)
2) общедоступный
ex. (κύπρις Anth.)δημοτερπής

δημο-τερπής
2
приятный для народа, увлекательный
ex. (τῆς ποιήσεως δημοτερπέστατον τραγῳδία Plat.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика