Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 023

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 023
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 023) с русским переводом и комментариями.διεχθραίνω

δι-εχθραίνω
относиться крайне враждебно
ex. (τινί Sext.)διέχω

δι-έχω
(fut. διέξω, aor. 2 διέσχον)
1) раздвигать, расставлять
ex. (τὰς χεῖρας Polyb., Plut. - преимущ. для того, чтобы разнять противников)
τὰς χεῖρας ἐν μέσῳ δ. Plut. — выступать примирителем
2) разделять, разобщать
ex. ( ποταμὸς διέχων τὰ ῥέεθρα ἀπ΄ ἀλλήλων τρία στάδια Her.)
διασχὼν τοὺς μαχομένους ἐνέβαλε τοῖς βαρβάροις Plut. — прорвавшись через сражающихся, он бросился на варваров;
κελεύσας διασχεῖν (тж. δ. τὸ πλῆθος) τοὺς ῥαβδοφόρους Plut. — приказав ликторам расчистить дорогу (через толпу)
3) проникать, проходить внутрь
ex. (ἀντικοὺ διέσχε δουρὸς ἀκωκή Hom.; διῶρυξ ἐκ τοῦ νείλου διέχουσα ἐς τὸν κόλπον Her.; διὰ τῶν σπλάγχνων διέχουσιν αἱ φλέβες Arst.)
4) быть удаленным, отстоять
ex. (ἀλλήλων и ἀπ΄ ἀλλήλων Thuc., Xen.)
διέχοντες πολὺ ᾔεσαν Thuc. — они шли на большом расстоянии друг от друга;
διασχεῖν ὡς δύο στάδιά τινος Polyb. — находиться стадиях в двух от чего-л.;
οὐ διέσχον ἡμέραι τρεῖς Soph. — не прошло и трех дней
5) простираться в ширину
ex. ( Ἑλλήσποντος σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα διέχει Xen.)
6) разниться, различаться
ex. (οὐδὲν ἄν διέχοι ποιεῖν ἤ μέ ποιεῖν Arst.)
τὸ ὅμοιον ἐν πολὺ διέχουσι θεωρεῖν Arst. — видеть сходство в весьма различном
7) широко раскрывать, распахивать
ex. (αἱ γυναῖκες τοὺς κόλπους διέσχον Plut.)
8) расходиться, расступаться
ex. διασχεῖν τινι ἐν μέσῳ καταστῆναι Plut. — расступившись, пропустить кого-л. в серединуδίζημαι

δί-ζημαι
1) разыскивать, искать
ex. (ἄλλους Hom.; τι κατ΄ ὄρος ἢ κατ΄ ἄρουραν Hes.)
2) добиваться, домогаться
ex. (τι Hom., Theocr. и ποιεῖν τι Aesch.)
πλέον τι δ. ἔχειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου Her. — стремиться получить превосходство друг над другом
3) расспрашивать, разузнавать
ex. (εἴ τις ἀπιγμένος εἴη Her.)
4) требовать, настаивать
ex. (τινά τινα εἶναι Her.)
5) исследовать, стараться понять
ex. (τὸ μαντήϊον Her.; ἐμεωϋτόν Heracl. ap. Plut.)δίζησις

-εως исследование, изыскание
ex. (Parmenides ap. Plat., Sext. - v. l. διζήμενος)δίζυξ

δί-ζυξ
-ῠγος adj.
1) запряженный в паре
ex. δίζυγες ἵπποι Hom. — пароконная запряжка
2) двойной
ex. δ. ἤπειρος Anth. — два (оба) материка, т.е. Европа и Африкаδίζω

(impf. δίζον)
1) быть в нерешительности, колебаться, не знать
ex. (ἠὲ …ἢ Hom.; ἢ …ἢ Her.)
2) med. искать
ex. (ἔριθον Hes.; δμώων τινά Theocr.)δίζωος

δί-ζωος
2
проживший две жизни
ex. (φώρ - о Сизифе, сыне Эола, хитростью сумевшем вырваться на короткое время из Аида на землю) Anth.δίη

эп. = δίαδιηγέομαι

δι-ηγέομαι
рассказывать, описывать
ex. (τι Arph., Plat., Arst., Luc.; τινα Plat. и περί τινος Dem.)διήγημα

δι-ήγημα
-ατος τό рассказ, повествование Polyb., Plut.διηγηματική

δι-ηγημᾰτική
(sc. ποίησις) повествовательная поэзия Arst.διηγηματικός

δι-ηγημᾰτικός
3
1) рассказывающий, повествовательный
ex. (μίμησις Arst.)
2) любящий рассказывать
ex. (ὀνείρων Plut.)διηγηματικῶς

δι-ηγημᾰτικῶς
в повествовательной форме
ex. (λέγειν Diog.L.)διήγησις

δι-ήγησις
-εως
1) рассказ, повествование, изложение Plat., Arst., Polyb.
2) рит. изложение сути дела (лат. narratio) Arst.διηγητικός

3
Arst. = διηγηματικός 2διηθέω

δι-ηθέω
1) процеживать
ex. (δ. καὴ διαττᾶν Plat.; διηθούμενον ὕδωρ διά τινος Arst.; τὸν ἄκρατον Plut.)
2) просеивать, провеивать
ex. (κοσκίνῳ τέν τέφραν Plut.)
3) прополаскивать, промывать
ex. (τέν κοιλίην οἴνῳ Her.)
4) отцеживать, наливать
ex. (οἶνον πυρέττοντι Plut.)
5) просачиваться
ex. (διηθέον τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ Her.)διήθησις

δι-ήθησις
-εως процеживание Plut.διῆκα

aor. к διΐημιδιῆκον

impf. к οιήκωδιηκον-

ион. = διᾱκον-διηκόσιοι

эп.-ион. = διακόσιοιδιηκριβωμένως

διηκρῑβωμένως
весьма тщательно
ex. (Plat. - v. l. Arst.)διήκω

δι-ήκω
1) проходить, распространяться, проникать
ex. (διήκει πόλιν στόνος Aesch.; θόρυβος διῆξε τοῦ δήμου Plut.)
δ. πάντας Soph. — стать общеизвестным;
διὰ πάντων διήκουσα δύναμις Arst. — сила, наполняющая собой вселенную
2) доходить, простираться, достигать
ex. (ἐκ θαλάσσης τῆς βορηΐης ἐπὴ τέν νοτίην, μέχρι Ἠρακλέων στηλέων Her.; ἐς τὸ ἔσω καὴ ἐς τὸ ἔξω Thuc.; εἰς τὸν πόντον, πρὸς τοὺς ἄλλους, ἐπὴ τὰ κάτω Arst.; εἴς τινα Plut.)διήλασε

διήλᾰσε
3 л. sing. aor. к διελαύνωδιῆλθον

aor. к διέρχομαιδιηλιφής

δι-ηλῐφής
2
засаленный, жирный, по друг. умащенный
ex. (γένειον Soph.)διηλλαγμένως

неравным образом, различно
ex. δ. καὴ ποικίλως τοῖς τάχεσι χρῆσθαι Diod. — двигаться с различными скоростями (о планетах)διημερεύω

δι-ημερεύω
1) проводить день или дни
ex. (ἐν καλοῖς κάγαθοῖς ἐπιτηδεύμασι Xen.; ταῖς τειχομαχίαις Diod.; ἐν τῷ καθεύδειν Plut.)
δ. ἄσιτον καὴ ἄποτον Xen. — проводить день без пищи и питья
2) длиться весь день Arst.διηνεκέως

эп. = διηνεκῶςδιηνεκής

δι-ηνεκής
атт. тж. διᾱνεκής 2
<ἐνεγκεῖν>
1) длинный
ex. (ῥάβδοι, ῥίζαι, ἀτραπιτοί Hom.)
2) цельный, сплошной, связный
ex. (σώματα Plat.; κόσμος Arst.)
3) долгий
ex. (νύξ Luc.)
4) постоянный
ex. (νόμος Plat.)
δ. λόγος τῆς οὐσίας Plat. — незыблемая основа сущности
5) бот. многолетний
ex. (φυτόν Arst.)διηνεκῶς

δι-ηνεκῶς
эп. διηνεκέως последовательно, обстоятельно, подробно
ex. (ἀγορεῦσαι Hom.; καταλέγειν Hes.; ἀκοῦσαί τι Aesch.)διήνεμος

δι-ήνεμος
2
овеваемый ветрами, открытый для ветров
ex. (πάτρα Soph.; ταρσοί Anacr.)διήξω

fut. к διήκωδιηπειρόω

δι-ηπειρόω
превращать в материк
ex. (θάλασσαν Anth.)διῆρες

δι-ῆρες
τό
1) второй (верхний) этаж
ex. (μελάθρων Eur.)
2) (sc. πλοῖον) диера (корабль с двумя рядами весел) Plut.διήρεσα

aor. к διερέσσωδιηρθρωμένος

<part. pf. к διαρθρόω>
1) правильно сформированный, хорошо сложенный
ex. (ἵππος Plat.; πόδες Arst.; σῶμα Plut.)
2) четкий, отчетливый, ясный
ex. (γράμμα Arst.)
3) членораздельный
ex. (φθόγγοι Arst.)
4) законченный, совершенный
ex. (κάλλος Luc.)δίηται

3 л. sing. conjct. к δίεμαιδιηυκρινημένως

διηυκρῐνημένως
совершенно точно, тщательно
ex. (διατάσσειν τι Diod.)διηχέω

δι-ηχέω
досл. проводить звук, перен. разглашать
ex. δ. τὸ μέγεθος τοῦ κατορθώματος Plut. — оглашаться ликующими криками победы;
τὸ διηχοῦν Alcmaeon ap. Plut. — звукопроводящая средаδιηχής

δι-ηχής
2
пропускающий звук или звучащий
ex. (σῶμα Plut.)διθάλασσος

δι-θάλασσος
2
омываемый с двух сторон морем
ex. (τόπος NT.)δίθαλλος

δί-θαλλος
2
предполож. питающийся двумя видами пищи
ex. (αἰγωλιός Arst.)δίθηκτος

δί-θηκτος
2
обоюдоострый
ex. (ξίφος Aesch.)διθρονος

δι-θρονος
2
восседающий на двух престолах
ex. δίθρονον κράτος Aesch. — двупрестольная власть, т.е. оба Атрида (Агамемнон и Менелай)διθυραμβικός

δῑθῠραμβικός
3
дифирамбический Arst., Plut.διθυραμβογενής

δῐθῠραμβο-γενής
-οῦ Anth. = διθύραμβος 1διθυραμβοδιδάσκαλος

δῑθῠραμβο-διδάσκαλος
автор дифирамбов (руководящий разучиванием своих произведений) Arph.διθυραμβοποιητική

δῑθῠραμβο-ποιητική
(sc. τέχνη) дифирамбическая поэзия Arst.διθυραμβοποιός

δῑθῠραμβο-ποιός
сочинитель дифирамбов Arst., Diod., Plut.διθύραμβος

δῑθύραμβος
(ῠ) дифирамб
1) эпитет Вакха Eur.
2) торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
3) высокопарная речь, славословие Plat., Arst.διθυραμβοχώνα

δῑθῠραμβο-χώνα
ирон. дифирамбических дел мастерица Anth.διθυραμβώδης

δῑθῠραμβ-ώδης
2
досл. дифирамбический, перен. высокопарный
ex. (ὄνομα Plat.)δίθυρος

δί-θῠρος
2
1) имеющий двое ворот, двухвратный
ex. (νεώς Plut.)
τὰ δίθυρα Polyb. — трибунал (в Риме)
2) двустворчатый
ex. (γένος τῶν ὀστρακοδέρμων Arst.)
3) двудольный
ex. (σπέρματα Arst.)
4) состоящий из двух табличек
ex. (δέλτοι Luc.)δίθυρσον

δί-θυρσον
τό двойной тирс Anth.διιθύνω

δι-ῑθύνω
(о корабле) направлять, устремлять
ex. (ἄτρομον εὐπλοΐην Anth.)διῖκτο

3 л. sing. ppf. к διϊκνέομαιδιιπετής

δῐῑ-πετής
I.
2
<πίπτω>
1) досл. падающий от Зевса (т.е. с неба), перен. происходящий от Зевса
ex. (ποταμός Hom., Hes.; ὕδατα Plut.)
2) божественный, т.е. яркий, светлый, прозрачный
ex. (αἰθήρ Eur.)
II.
2
<πέτομαι> пролетающий по небу, небесный
ex. (οἰωνοί HH.)δίκα

дор. = δίκηδίκα

δίκᾱ
дор. = δίκηδικάζω

δῐκάζω
1) вершить суд, судить
ex. (κατὰ τὸ ὀρθόν Her.)
τισὴ καί τισι или ἐς μέσον τισὴ δ. Hom. — выступать судьей в чьём-л. споре;
μεταδοῦναί τινι τοῦ δικάζειν Lys. — дать кому-л. право судить
2) судить, разбирать
ex. (δίκην Hes.; πρᾶγμα Aesch.; ἐγκλήματος Xen.)
οἱ δικαζόμενοι Xen. — подсудимые;
δίκας δ. τισί Her. — разбирать чьи-л. тяжбы;
δίκην ἄδικον δικάσαι Her. — неправильно разобрать дело;
αἰσχρῶς δίκας δεδικάσθαι Lys. — быть приговоренным к позорным наказаниям
3) присуждать, выносить приговор
ex. δ. ἐκ πόλεως φυγήν τινι Aesch. — приговаривать кого-л. к изгнанию из города;
δίκαι δικασθεῖσαι Plat. — судебные приговоры;
φόνον δ. τινός Eur. — произносить смертный приговор кому-л. (ср. 4)
4) преимущ. med. судиться, выступать на суде, отвечать перед судом
ex. οἱ δικαζόμενοι Her. — обращающиеся в суд, тяжущиеся стороны (ср. 2);
φόνον δ. Eur. — отвечать за убийство (ср. 3);
δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν Lys. — мы и не заводили тяжбы, и сами под судом не были;
δικάζεσθαί τινί τινος Lys., Dem. и περί τινος Dem. — судиться с кем-л. из-за чего-л.δίκαια

Дикея (город во Фракии) Her.δικαιάρχεια

δῐκαιάρχεια
Дикеархия (прежнее название г. Puteoli в Кампании) Anth.δικαιαρχείτης

δῐκαιαρχείτης
-ου уроженец или житель Дикеархии Polyb.δικαιαρχία

δῐκαιαρχία
Plut. = δικαιάρχειαδικαίαρχος

Дикеарх (родом из Мессины, философ-перипатетик, географ и историк IV-III вв. до н.э., автор βίος τῆς Ἑλλάδος) Polyb., Plut.δικαιεῦν

δῐκαιεῦν
v. l. δικαιοῦν Her. inf. к δικαιόωδικαιέω

δῐκαιέω
ион. = δικαιόωδικαιοδοσία

δῐκαιο-δοσία

1) судебная власть, юрисдикция Polyb., Plut.
2) судопроизводство, суд
ex. (εἰς δικαιοδοσίας προκαλεῖσθαί τινα Polyb.)
3) дикеодосия (международное соглашение о разборе исков одной страны к гражданам другой - κατὰ τό σύμβολον δ. Polyb.)δικαιοδοτέω

δῐκαιο-δοτέω
творить суд Plut.δικαιοκρισία

δῐκαιο-κρῐσία
праведный суд NT.δικαιολογέω

δῐκαιο-λογέω
1) вести судебное дело
ex. οἱ δικαιολογοῦντες Luc. — судебные поверенные, защитники
2) med. судиться, вести тяжбу
ex. (πρός τινα Polyb., Plut.; περί τινος Plut. и τινι ὑπέρ τινος Luc.)δικαιολογία

δῐκαιο-λογία

1) ведение судебного дела, судебная защита Arst., Polyb., Plut.
2) защитительная речь на суде
ex. (διεξελθεῖν τέν δικαιολογίαν Plut.)
3) рит. судебное красноречие Arst.δίκαιον

(δῐ) τό
1) тж. pl. право, справедливость Hes., Her., Trag., Arph., Plat., Arst., Dem.
ex. ἐκ τοῦ δικαίου Thuc., Arph.; — по праву, на законном основании;
μετὰ τοῦ δικαίου Lys. и ξύν τῷ δικαίῳ Soph. — в сознании своей правоты;
τὰ δίκαια πράξασθαί τινα Aesch. — воздать кому-л. по заслугам
2) pl. права и обязанности
ex. (πρὸς ἀλλήλους Polyb.)δικαιόπολις

δῐκαιό-πολις
-εως adj. славящийся гражданским правосудием
ex. (αἰακιδᾶν νᾶσος = αἴγινα Pind.)δικαιοπραγέω

δῐκαιο-πρᾱγέω
поступать справедливо, быть честным Arst., Plut.δικαιοπράγημα

δῐκαιο-πράγημα
-ατος (ρᾱ) τό справедливый поступок Arst., Plut.δικαιοπραγία

δῐκαιο-πρᾱγία
справедливый образ действий Arst., Plut.δικαιοπραγμοσύνη

δῐκαιο-πραγμοσύνη
Heracl. ap. Diog.L. = δικαιοπραγίαδίκαιος

3 и 2
(δῐ)
1) чтущий законы, честный, справедливый, праведный
ex. (ἀνήρ Hom., Aesch.)
2) справедливый, подобающий, правильный
ex. (τὸ ῥηθέν Hom.; λογισμός Dem.)
3) истинный, настоящий, подлинный
ex. (πολίτης Dem.; συγγραφεύς Luc.)
4) законный
ex. (μέμψις Arph.; ὁδός Dem.)
5) подходящий, (при)годный, отличный
ex. (ἅρμα Xen.; κρέας Plut.)
ἵππον τῷ βουλομένῳ δίκαιον ποιήσασθαι Xen. — приспособить лошадь к своим нуждам
6) ровный, точный
ex. αἱ ἑκατὸν ὀργυιαὴ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἑξάπλεθρον Her. — ровно сто оргий составляют стадий в шесть плетров
7) (с εἰμί) имеющий право
ex. δ. εἰμι ποιεῖν τι Thuc., Arph. — я вправе делать что-л.
8) (с εἰμί) обязанный
ex. δίκαιοί ἐστε ἀμυνέοντες ἰέναι Her. — вы должны идти на помощь
9) (с εἰμί) заслуживающий, достойный
ex. (δ. ἐστ΄ ἀπολωλέναι Dem.). - см. тж. δίκαιονδικαιοσύνη

δῐκαιοσύνη

1) справедливость, законность, праведность Her., Plat., Arst.
2) правосудие, судопроизводство Plat.
3) благодеяние NT.δικαιότης

δῐκαιότης
-ητος Xen. = δικαιοσύνη 1δικαιοῦν

v. l. = δικαιεῦνδικαιόω

δῐκαιόω
ион. δῐκαιέω (fut. δικαιώσω и δικαιώσομαι)
1) оценивать по достоинству
ex. κακοῦ χαλκοῦ τρόπον δικαιωθείς Aesch. — оцененный по достоинству как плохой медяк (о преступнике)
2) считать правильным, признавать справедливым, законным, нужным
ex. ἁγὼ (= ἃ ἐγὼ) δικαιῶν μέ παρ΄ ἀγγέλων ἄλλων ἀκούειν Soph. — считая нужным услышать об этом не через посторонних вестников;
δικαιῶ σημαίνειν σοι Her. — считаю своим долгом поставить тебя в известность;
τι ἂν αὐτὸς ἕληται καὴ δικαιοῖ Her. — то, что ему заблагорассудится выбрать;
δικαιοῦντες μέ ἀφαιρεθῆναι τέν πόλιν Thuc. — считая невозможным для себя лишиться родины
3) соглашаться
ex. τοιούτῳ τρόπῳ προσηγάγετο τοὺς αἰγυπτίους, ὥστε δικαιοῦν δουλεύειν Her. (Амасий) так расположил к себе египтян, что они согласились служить (ему)
4) вершить суд, воздавать по заслугам
ex. (ἀδικεῖσθαι καὴ δικαιοῦσθαι Arst.)
5) осуждать, присуждать к наказанию, карать
ex. (ἑκάστου ἀδικήματος Her.; med. τινα Thuc.)
6) требовать, желать
ex. ἠνάγκασεν ἐμμεῖναι πάντας, οἶς ἐδικαίωσε Plut. — он заставил всех согласиться на то, чего требовал (персидский царь)
7) оправдывать, одобрять
ex. (οἱ ποιηταὴ νόμου δικαιωθήσονται NT.)δικαίωμα

δῐκαίωμα
-ατος τό
1) (законное) требование, притязание, претензия, тж. жалоба Thuc., Isocr., Arst.
2) наказание, кара
ex. (τῶν ἄλλων δικαιωμάτων ἀφιέναι Plat.)
3) справедливый поступок
ex. (δ. τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος Arst.)
4) предписание, заповедь
ex. (τοῦ θεοῦ NT.)
5) оправдание
ex. (ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων NT.)δικαίως

δῐκαίως
1) по установившимся обычаям, как подобает
ex. (μνᾶσθαι Hom.)
2) справедливо, по справедливости
ex. (εἴτε δ. εἴτε ἀδίκως Her.)
δ. κἀδίκως Arph. — всеми правдами и неправдами
3) праведно
ex. (δ. καὴ ὁσίως τὸν βίον διάγειν Plat.)
4) поистине, действительно
ex. (εἴπερ δ. ἔστ΄ ἐμός, sc. παῖς Soph.)δικαίωσις

δῐκαίωσις
-εως
1) (справедливая) оценка, определение
ex. τῇ δικαιώσει Thuc. — по (своему) усмотрению, произвольно
2) законное требование, претензия, жалоба Thuc.
3) предписание Thuc., Plut.
4) законное основание, довод
ex. (νόμους καὴ ἄλλας δικαιώσεις παρασχεθεῖν Lys.)
5) наказание, кара Thuc., Plut.
6) оправдание NT.δικαιωτήριον

δῐκαιωτήριον
τό темница, тюрьма Plat.δικαιωτής

δῐκαιωτής
-οῦ воздающий по заслугам, судья
ex. (αἰσχρῶν καὴ καλῶν Plut.)δικᾶν

δῐκᾶν
ион. inf. fut. к δικάζωδικανικά

δῐκᾱνικά
τά Arst. = δικανικήδικανική

δῐκᾱνική
(sc. τέχνη) судебное красноречие, адвокатское искусство Plat., Arst.δικανικός

δῐκᾱνικός
I.
3
1) судебный, правовой, юридический
ex. (ῥημάτιον Arph.; λόγοι Isocr., Plut.; σοφία Plat.; γένος Arst.)
2) сведущий в судебных делах Xen.
3) запутанный, сложный, нудный
ex. (δικανικὰ ῥηθῆναι Plat.; μακρὸν ἐνύπνιον καὴ δικανικόν Luc.)
II.

1) искусный адвокат Xen.
2) крючкотвор Plat.δικάρανος

δικάρᾱνος
2
дор. = δικάρηνοςδικάρηνος

δι-κάρηνος
(ᾰ), дор. δικάρᾱνος 2
двуглавый
ex. (καρκίνοι Batr.; ἁλότριψ Anth.)δίκασα

см. δίκασσα...δικάσιμος

δῐκάσιμος
2
(ᾰ) посвященный судебным заседаниям, судейский
ex. (μῆνες Plat.; ἡμέρα Men.)δικασπολίη

δῐκασ-πολίη
судебное разбирательство, судебный процесс Anth.δικασπόλος

δῐκασ-πόλος
творящий суд, судья Hom.δίκασσα

= δίκασα


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика