Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 017

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 017
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 017) с русским переводом и комментариями.διαπρύσιος

δια-πρύσιος
3 и 2
(ῠ)
1) далеко простирающийся, обширный
ex. (ἄπειρος Pind.)
2) пронзительный, громкий
ex. (ὀλολυγαί HH.; ὄτοβος Soph.; κέλαδος Eur.)
3) явный, отъявленный
ex. (κεραϊστής HH.)
4) ожесточенный
ex. (πόλεμος Diog.L.)διαπρυτανεύω

v. l. = διαπροστατεύωδιαπταίω

δια-πταίω
то и дело запинаться, заикаться
ex. (δ. καὴ βαρβαρίζειν Luc.)διαπτερύσσομαι

δια-πτερύσσομαι
порхать в разные стороны, перепархивать
ex. (κόρακες διαπτερυξάμενοι Plut.)διαπτοέω

δια-πτοέω
эп. διαπτοιέω распугивать, разгонять
ex. (ἐπέεσσι γυναῖκας Hom.; φόβος διεπτόησε στρατόν Eur.; τὸ στράτευμα Plut.)
δείσαντες διεπτοήθημεν Plat. — мы в страхе убежалиδιαπτόησις

δια-πτόησις
-εως потрясение
ex. ἀφροδισίων δ. Plat. — любовная страстьδιαπτοιέω

эп. = διαπτοέωδιαπτύσσω

δια-πτύσσω
атт. διαπτύττω
1) рассекать, разрубать
ex. (τὸ κράνος Diod.)
2) разворачивать, развертывать
ex. (τὰ περὴ τοὺς νόμους γεγραμμένα διαπτυττόμενα Plat.)
3) раскрывать, обнаруживать
ex. (τὸ πρᾶγμα Eur.; τὸν ἔρωτα Plut.)
διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί Soph. — будучи разоблачены, (лжемудрецы) оказались бессодержательными
4) складывать, сворачивать
ex. (τὰ μαλάκια διαπτύττοντα τὰς πλεκτάνας Arst.)διαπτυχή

δια-πτῠχή
сгиб
ex. δέλτου или γραμμάτων διαπτυχαί Eur. — сложенное письмо, т.е. письменное посланиеδιαπτύω

δια-πτύω
досл. оплевывать, перен. презирать, с отвращением отвергать
ex. (τινά Dem. и τι Plut.)διάπτωμα

διά-πτωμα
-ατος τό досл. падение, перен. промах, ошибка Polyb., Plut.διάπτωσις

-εως Plut., Sext. = διάπτωμαδιαπυκτεύω

δια-πυκτεύω
1) кулаками прокладывать себе дорогу
ex. (πολλοῖς διεπύκτευσα Xen.)
2) биться на кулаках, драться
ex. (τισί Luc.)διαπύλιον

δια-πύλιον
(ῠ) τό пошлина за проезд через городские ворота, заставный сбор Arst.διαπυνθάνομαι

δια-πυνθάνομαι
(fut. διαπεύσομαι, aor. 2 διεπυθόμην) расспрашивать, выведывать, разузнавать
ex. (τι Xen., Plat., Plut.)
δ. τινος Plat., Plut. — расспрашивать кого-л.διαπυρόομαι

δια-πῠρόομαι
1) сжигать
ex. (τροίαν Eur.)
2) перен. воспламеняться, вспыхивать
ex. (τῷ θυμῷ Plut.)διάπυρος

διά-πῠρος
2
1) горящий, пылающий
ex. (δαλός Eur.)
2) раскаленный, огненный
ex. (λίθος Xen.; μύδροι Arst.; σίδηρος Plut.)
3) пламенный, страстный
ex. (ἄνδρες Plat., Plut.; ἤθη Plut.)
δ. πρὸς ὀργήν Plut. — вспыльчивый
4) жаркий, знойный
ex. (ξηροὴ καὴ διάπυροι τόποι τῆς οἰκουμένης Plut.)διαπυρπαλαμάω

δια-πυρπαλαμάω
HH. v. l. = πυρπαλαμάωδιαπυρσεύω

δια-πυρσεύω
1) досл. освещать (словно) факелом, перен. делать известным, прославлять
ex. (τῇ δόξῃ τὰς πράξεις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους Plut.)
2) med. подавать огненные сигналы
ex. (πρός τινα Polyb.)διαπωλέω

δια-πωλέω
продавать в розницу, распродавать
ex. (τὰ αἰχμάλωτα Xen.; τὸν σῖτον Plut.)διαραίρηται

ион. 3 л. sing. pf. pass. к διαιρέωδιαράσσω

δι-ᾰράσσω
(aor. διάραξα) пробивать, пронзать
ex. (τι Her., in tmesi Hes.)διάργεμος

δι-άργεμος
2
с белыми пятнами Babr.διαρθρόω

δι-αρθρόω
1) расчленять, т.е. точно очерчивать, придавать правильную форму, формировать
ex. (τὰ στήθη Plat.)
φωνέν διαρθρώσασθαι Plat., γλῶτταν διαρθρῶσαι Luc. и τέν ἀσάφειαν τῆς γλώττης διαρθρῶσαι Plut. — научиться членораздельно говорить
2) расчленять, разлагать на составные части, разбирать
ex. (τὸν συλλογισμόν Arst.)
3) ясно говорить, толково рассказывать
ex. (περὴ τῆς ἀρετῆς Arst.)
ἔχετον διαρθροῦντες φράζειν Plat. — расскажите обстоятельно - см. тж. διηρθρωμένοςδιάρθρωσις

δι-άρθρωσις
-εως
1) расчлененность, т.е. строение
ex. διάρθρωσιν λαμβάνειν Arst. — формироваться
2) членораздельность
ex. (τῆς γλώττης Arst.)
3) телосложение Plut.διαριθμέω

δι-ᾰριθμέω
преимущ. med.
1) подсчитывать, считать
ex. (ψήφους Eur.; ἀργυρίδιον Arph.; med. τὰ ὀνόματα Plat.)
2) перен. рассматривать, исследовать
ex. (ἄλογος καὴ οὐδὲν διαριθμησάμενος Plat.)
τούτων διηριθμημένων Arst. — по рассмотрении этогоδιαρίθμησις

δι-ᾰρίθμησις
-εως подсчет
ex. (τῶν χρημάτων Plut.)διαρίπτω

поэт. Arph. v. l. = διαρρίπτωδιαρκέω

δι-αρκέω
1) быть (вполне) достаточным, хватать
ex. (εἰς τέν ὀδόν Xen.; ἐπὴ πολὺν χρόνον Arst. и ἔς τινα χρόνον Luc.)
τῆς χώρας φύσις τοῖς γεωργοῖς γλίσχρως διαρκοῦσα Plut. — земля, которой еле хватало на пропитание земледельцев;
οὐ διήρκεσε δεῦρο λόγος Plat. — этот рассказ до нас не дошел
2) выдерживать, выносить
ex. πόσην ἂν ὁδὸν ἵππος κατανύτοι ὥστε διαρκεῖν Xen. — переход, какой может выдержать лошадь;
πολιορκούμενοι διήρκεσαν Xen. — они выдержали осаду;
οὐ διήρκεσε τῷ βίῳ πρὸς τὸ τοῦ πολέμου τέλος Plut. — он не дожил до конца войны;
διαρκέσαι πρὸς τοῦ πένθους τὸ μέγεθος Luc. — перенести огромное горе;
διαρκέσαι πρὸς τὸ ἆθλον Luc. — устоять в борьбе;
βουλαὴ ἄπιστοι λαΐου διήρκεσαν Aesch. — неразумие Лаия принесло свои плоды
3) переносить зиму, зимовать
ex. (τὰ ἐν ταῖς φωλεαῖς διαρκοῦντα, sc. ζῷα Arst.)διαρκής

δι-αρκής
2
1) достаточный
ex. (χρήματα καὴ σῖτος Thuc.; ὠφέλεια Dem.; τροφή Arst.; δ. εἰς ἅπαντα Plut.)
δ. πρὸς ἄμυναν Plut. — могущий отразить (врагов)
2) длительный, продолжительный
ex. (ὑετοί, ἔρως Plut.)διαρκῶς

δι-αρκῶς
в достатке, зажиточно
ex. (διαρκέστατα ζῆν εἰς τὸ γῆρας Xen.)δίαρμα

-ατος <διαίρω> τό
1) подъем
ex. (ὄγκος καὴ δ., sc. τοῦ λόγου Plut.; ψυχῆς Diod.)
2) переезд
ex. (δ. πελάγιον, Polyb.)διαρμόζω

см. διαρμόττω...διαρμόττω...

διαρμόζω, διαρμόττω
1) разделять, распределять размещать
ex. (ἄλλον ἄλλοσε Eur.)
2) med. слаживать, устраивать, настраивать
ex. (τι πρὸς τὸ μέλλον Polyb.; κιθάρα διηρμοσμένη πρὸς ᾠδήν Plut.)διαρπαγή

δι-αρπᾰγή

1) грабеж, расхищение Her., Diod.
2) хищение Polyb.διαρπάζω

δι-αρπάζω
(fut. διαρπάσομαι)
1) разрывать, растерзывать
ex. (ἄρνας Hom.; διαρπάζεσθαι ὑπὸ θηρίων Plat.)
2) расхищать, подвергать разграблению
ex. (πόλιν Hom., Xen., Plut.; τὰ κτήματα Arst.; ἀποσκευάς Plut.; τὰ διαρπασθησόμενα ὑπὸ τοῦ πολέμου Dem.)
3) сметать, заметать
ex. (ἄνεμος διαρπάζει τὰ ἴχνη Xen.)διαρραγήσομαι

fut. pass. к διαρρήγνυμιδιαρραίνομαι

δια-ρραίνομαι
растекаться, стекать отовсюду
ex. (ἔκ τινος Soph.)διαρραίω

δια-ρραίω
тж. med. разбивать, разносить в куски, т.е. уничтожать
ex. (νῆα, στρατόν, οἶκον, τινά Hom.)
διαρραῖσαι μεμαῶτες Hom. — горя жаждой убийства;
διαρραισθέντες Aesch. — пораженные насмертьδιάρραμα

διάρρᾰμα
-ατος τό <διαρράπτω> шов Plut.διαρράπτω

δια-ρράπτω
зашивать, сшивать Plut.διαρρέω

δια-ρρέω
(fut. διαρρεύσομαι, aor. 2 διερρύην)
1) течь сквозь или через, протекать
ex. (διὰ μέσου Her. и διὰ τῶν δακτύλων Luc.; τέν νῆσον Isocr.; τὸν Ἀπεννῖνον Polyb.)
2) втекать, впадать
ex. (ποταμοὴ διαρρέοντες εἰς τέν θάλατταν Arst.)
3) протекать, иметь течь
ex. (τὸ σκαφίδιον διαρρεῖ Luc.)
4) вытекать, утекать, уплывать
ex. (διαρρυῆναι τῶν χειρῶν Luc.; τὸ ἀργύριον διαρρυέν Dem.)
διαρρεῖ χάρις τινός Soph. — пропадает чувство благодарности к кому-л.
5) досл. растекаться, расплываться, перен. разбегаться
ex. (ἐκ τῆς στρατοπεδείας Polyb.; ἀπιέναι καὴ δ. ἀτάκτως Plat.)
χείλεσιν διερρυηκόσιν Arph. — широко растянутыми губами, т.е. уверенным голосом
6) становиться расслабленным, лишаться сил или вырождаться
ex. (ὑπὸ πλούτου καὴ τρυφῆς Plut.)διαρρήγνυμι

δια-ρρήγνῡμι
(fut. διαρρήξω)
1) разрывать, прорывать
ex. (πλευρὰν φασγάνῳ Soph.; τὰς χορδάς Plat.; τέν γαστέρα τῆς μητρός Arst.; med. in tmesi ἐπάλξεις Hom.)
2) разрываться, лопаться
ex. (διερρωγυῖαι χορδαί Plat.; ἀράχνιον διερρωγός Arst.; διερρωγὼς χιτών Plut.; перен. δ. ὑπὸ φθόνου Luc.)
οὐδ΄ ἂν σὺ διαρραγῇς ψευδόμενος! Dem. — хоть ты разорвись от своей лжи!;
διαρραγείης! Arph. — чтоб ты лопнул!διαρρήδην

δια-ρρήδην
<ῥῆμα> adv. в точных выражениях, ясно, определенно
ex. (τὰ ἕκαστα ἐρέεινον - v. l. ἐρίδαινον HH.; δ. λέγει νόμος Isae.; νομοθετεῖν Plat.)
δ. εἴρηται Lys. — ясно сказано (в законе)διάρρηξις

διά-ρρηξις
-εως разрыв Epicur. ap. Diog.L.διάρρησις

διά-ρρησις
-εως точное определение, ясное изложение Plat.διαρρήσσω

NT., Babr. = διαρρήγνυμιδιάρριμμα

-ατος τὸ (о собаке, отыскивающей след) резкое движение, бросок
ex. (τὰ εἰς τὸ πρόσθεν καὴ ὄπισθεν καὴ εἰς τὸ πλάγιον διαρρίμματα Xen.)διαρρινέω

δια-ρρῑνέω
просверливать
ex. (ἔχει χαλκοῦς ἀμφορεὺς διερρινημένον ἐπίθημα Arst.)διαρριπτέω

δια-ρριπτέω
(только praes. и impf.)
1) разбрасывать, бросать
ex. (κάρυ΄ ἐκ φορμίδος τοῖς θεωμένοις Arph.; τι εἰς τέν ὁδόν Aeschin.)
2) размахивать, вилять
ex. (ταῖς οὐραῖς и τὰς οὐράς Xen.)
3) бросаться
ex. (ἐν τῇ θαλάττῃ Xen.)διαρρίπτω

δια-ρρίπτω
Arph. διαρίπτω
1) бросать вокруг, разбрасывать
ex. (ἀστέρες διερριμμένοι Luc.)
κόμαι διερριμμέναι Polyb. — растрепанные волосы;
πανταχῇ διάρ(ρ)ιψον ὄμμα Arph. — оглянись хорошенько вокруг;
τὰ διερριμμένα προσαγορεύεσθαι Plat. или διερριμμένην μνήμην ποιεῖσθαι Polyb. — делать отдельные или несвязные замечания
2) бросать или пускать сквозь
ex. δ. ὀϊστόν Hom. — пропускать стрелу (сквозь ряд колец)
3) разбрасывать, раскидывать, ломать
ex. (τὸν περίβολον Polyb.)διάρριψις

διά-ρριψις
-εως разбрасывание, раскидывание (sc. τῶν σκευῶν Xen.; τῶν ἱερῶν Plut.)διαρροή

δια-ρροή
проток, канал
ex. πνεύματος διαρροαι Eur. — дыхательное горлоδιαρροθέω

δια-ρροθέω
нагонять шумом
ex. διαρροθῆσαι κάκην τινί Aesch. — вселить робость в кого-л.διάρροια

διά-ρροια
(тж. δ. ἐν ταῖς κοιλίαις Arst. и δ. κοιλίας Plat.) понос Thuc., Plat.διαρροιζέω

δια-ρροιζέω
проноситься со свистом
ex. ἐς πλεύμονας στέρνων διερροίζησεν (ἰός) Soph. — стрела со свистом прошла через грудь в легкоеδιάρροος

διά-ρροος
стяж. διάρρους проток, канал Diod.διαρρύδαν

δια-ρρύδᾱν
(ῠ) adv. дор. растекаясь, расплываясь
ex. φόνος πέπηγεν οὐ δ. Aesch. (пролитая) кровь застыла не растекшись, т.е. (по старинной примете) взывает об отмщенииδιαρρυέν

Dem. part. n aor. 2 к διαρρέωδιαρρώξ

δια-ρρώξ
-ῶγος adj. разорванный или размытый
ex. (δ. κυμάτων σάλῳ ἀγμός Eur.)δίαρσις

δί-αρσις
-εως
1) поднятие, подъем
ex. (ἱστίων Diod.)
2) воен. поднятие меча, т.е. рубка
ex. ( ἐκ διάρσεως μάχη Polyb.)διαρτάζω

δι-αρτάζω
досл. расчленять, перен. подробно рассказывать
ex. (τοσαῦτα ἐξ ἐμοῦ διάρτασον Aesch.)διαρταμέω

δι-αρτᾰμέω
растерзывать, отрывать
ex. (σώματος μέγα ῥάκος Aesch.)διαρταμή

δι-αρτᾰμή
оторванный кусок
ex. (Aesch. - v. l. διατομή и διανομή)διαρτάω

δι-αρτάω
1) подвешивать
ex. (Polyb. - v. l. διαττάω)
2) разобщать, отрезывать
ex. (ὁδὸν τέν δύναμιν ἀπὸ τῶν συρακουσῶν Plut.)
διηρτῆσθαι Sext. — быть (логически) несвязным
3) pass. быть обманываемым Men.διάρτησις

δι-άρτησις
-εως лог. разрыв, отсутствие связи Sext.διασῴζω

δια-σῴζω
реже med.
1) спасать ex. (τέν πόλιν Eur.; τὰς νέας Her.; τινὰ κινδυνεύοντα Plut.), благополучно выводить
ex. (τινὰ ἐκ κινδύνων Isocr. и ἐξ ἀπορίας Plat.)
διασωθῆναι εἰς συρακούσας Plut. — благополучно добраться в Сиракузы;
ἄξιος ἐπιμεληθῆναι ὅπως διασωθῇ Xen. — заслуживающий того, чтобы позаботиться о нем и спасти его
2) сохранять, хранить
ex. (τέν πίστιν τινί Xen.; τέν δόξαν Lys.; τὰ παλαιά Isocr.; τοὺς παλαιοὺς κλήρους Arst.)
δ. τὸν εἰκότα μῦθον Plat. — сохранить правдоподобность рассказа
3) приберегать
ex. (τι εἰς μεγίστους κινδύνους Xen.)
4) хранить в памяти, блюсти
ex. (τὰ πατρῷα στρατηγήματα Xen.)
5) препровождать под охраной
ex. (τινὰ πρός τινα NT.)διασαικωνίζω

δια-σαικωνίζω
Arph. v. l. = διασαλακωνίζωδιασαίνω

δια-σαίνω
размахивать, вилять
ex. (ταῖς οὐραῖς Xen.)διασαίρω

δια-σαίρω
широко открывать рот
ex. διασεσηρώς Plut. — презрительно усмехнувшисьδιασαλακωνίζω

δια-σᾰλᾰκωνίζω
v. l. δια-σαικωνίζω идти вихляющей походкой Arph.διασαλεύω

δια-σᾰλεύω
1) потрясать, колебать, расшатывать
ex. (τὰς στοάς Polyb.)
διασεσαλευμένος τὸ βάδισμα Luc.) шатающейся походкой;
διασεσαλευμένος τὸ βλέμμα Luc. — с блуждающим взором
2) волновать, приводить в смятение
ex. (τέν πόλιν Luc.)
3) сотрясаться, вздрагивать
ex. (ἐν τοῖς ὤμοις Arst.)διασαπείς

part. aor. 2 к διασήπομαιδιασαυλόομαι

δια-σαυλόομαι
жить в полной неге Arph.διασαφέω

δια-σᾰφέω
1) делать ясным, заметным
ex. (τὰ εἴδη Plut.)
2) ясно показывать, разъяснять, растолковывать
ex. (τι Plat., Plut.; ὑπέρ τινος Polyb. и περί τινος Arst., Diod.)
οὐδ΄ χρόνος αὐτὰς (ἐλπίδας) διεσάφησ΄ οὔσας κενάς ; Eur. — разве время не показало, что эти надежды тщетны?διασαφηνίζω

δια-σᾰφηνίζω
Xen., Arst. = διασαφέωδιάσειστος

διά-σειστος
2
встряхиваемый
ex. (ἀστράγαλοι Aeschin.)διασείω

δια-σείω
1) сильно встряхивать, трясти
ex. (τὰ ἱμάτια Arst.; τέν κεφαλήν Plut.)
2) размахивать
ex. (τῇ οὐρᾷ Xen.; τοῖν χεροῖν Arst.)
3) сотрясать, расшатывать
ex. (τὸ γόμφωμα Plut.)
αἱ οἰκίαι διεσείσθησαν Diod. — дома пришли в ветхость
4) потрясать, смущать, волновать
ex. (τὰ Ἀθηναίων φρονήματα Her.; τοὺς ἀκούοντας Polyb.)
τὰ παρόντα διασεῖσαι Plut. — совершить переворот в (существующем) положении дел
5) притеснять, обижать
ex. (τινά NT.)διασεσηρώς

part. pf. к διασαίρωδιασεσωκώς

Xen. part. pf. к διασῴζωδιασεύομαι

δια-σεύομαι
(только 3 л. sing. aor. διέσσῠτο)
1) проноситься сквозь, устремляться через
ex. (μεγάροιο и ἐκ μεγάροιο, τάφροιο, но λαὸν Ἀχαιῶν Hom.)
2) пронзать
ex. (αἰχμέ στέρνοιο διέσσυτο Hom.)διάσημα

διά-σημα
adv. громко, внятно
ex. (θρηνεῖν Soph.)διασημαίνω

δια-σημαίνω
1) указывать, показывать
ex. (ἀτραπόν τινι Luc.)
οὐκ ἔχω τοῦτο διασημῆναι ἀτρεκέως Her. — этого я не могу определить с достоверностью;
ὅ τι ποιήσοι οὐ διεσήμηνε Xen. — он не указал, что (именно) собирается сделать
2) обозначать, отмечать
ex. (οἱ τὰ δίκτυα διασημαίνοντες φελλοί Plut.; δ. τοὺς τὸν ὄλεθρον περιποιοῦντας τόπους Diod.; med. τοὺς τόπους τοιούτοις σημείοις Arst.)
3) давать знак
ex. (ταῖς σάλπιγξι τὸν καιρὸν τῆς προσβολῆς Polyb.; τῇ χειρί Plut.)
4) med. высказывать одобрение, встречать аплодисментами
ex. (τὸ ῥηθὲν ὡς συμφέρον εἰρημένον Diod.)διάσημος

διά-σημος
2
1) явственный, заметный
ex. ὡς μέ δ. εἴη Plut. — чтобы не быть узнанным
2) славный, замечательный, выдающийся
ex. (λαμπρὸς ἐν τοῖς ἀγῶσι καὴ δ. Plut.)διασήπομαι

δια-σήπομαι
(part. aor. 2 διασαπείς) прогнивать, сгнивать Luc., Plut.διάσια

δῑάσια
(ᾰ) τά диасии (афинский праздник в честь ζεὺς μειλίχιος, справлявшийся 23-го антестериона) Thuc., Arph.διασιγάω

δια-σῑγάω
Pind. v. l. = διασιωπάωδιασίζω

δια-σίζω
громко свистать Arst.διασιλλαίνω

δια-σιλλαίνω
насмехаться, высмеивать
ex. (τὰ τῶν ἀλλήλων Luc.)διασιωπάω

δια-σιωπάω
(дор. fut. διασιωπάσομαι с πᾱ)
1) продолжать хранить молчание Eur., Xen., Plut.
2) обходить молчанием, замалчивать, умалчивать, хранить в тайне
ex. (τι Pind., Eur.)διασκαλεύω

см. διασκάλλω...διασκάλλω...

διασκαλεύω, διασκάλλω
1) выкапывать, выгребать, разгребать
ex. (τὸν ὄνθον Plut.)
2) выклевывать
ex. (τῷ ῥάμφει τι Plut.)διασκανδικίζω

δια-σκανδῑκίζω
ирон. торговать кервелем
ex. μέ μοί γε διασκανδικίσῃς! Arph. — ах, не приставай ты ко мне с этой овощной поэзией! (намек на то, что Эврипид был сыном зеленщицы)διασκάπτω

δια-σκάπτω
срывать, разрушать, сносить
ex. (τὰ μακρὰ τείχη Lys.; τοῦ τείχους, sc. μέρος τι Plut.)διασκαριφάομαι

δια-σκᾰρῑφάομαι
досл. подрывать, подкапывать, перен. разрушать
ex. (τὰς εὀτυχίας Isocr.)διασκεδάννυμι

δια-σκεδάννῡμι
(fut. διασκεδῶ, aor. διεσκέδασα)
1) разбрасывать, раскидывать, рассеивать
ex. (ναυάγια Thuc.; ἄνεμος διασκεδάννυσίν τι Plat.; θερμότης διασκεδαννυμένη πρὸς τὸν ἄνω τόπον Arst.)
2) разгонять
ex. (ἄλλυδις ἄλλῃ Hom.; sc. πολεμίους Plut.)
3) распускать
ex. (στρατόν Her.)
4) разбивать, разрушать
ex. (σχεδίην Hom.)
5) уничтожать
ex. (γῆν καὴ νόμους Soph.)διασκεδάω

Men. = διασκεδάννυμιδιασκεδῶ

fut. к διασκεδάννυμιδιασκέπτομαι

δια-σκέπτομαι
1) оглядываться, озираться
ex. (διασκεψάμενοι μέ ὁρῶνται ὑπό τινος Xen.)
2) внимательно рассматривать
ex. (γράμματα Plut.)
3) перен. обдумывать
ex. (τι Plat. и περί τινος Arst.)
δ. πρὸς ἑαυτόν Plat. — размышлять, соображать;
φέρε διασκεψώμεθα Eur. — давай посмотримδιασκευάζω

δια-σκευάζω
1) приводить в порядок, приготовлять
ex. (τὰ ὄργανα πρός τι Polyb.)
2) подготовлять
ex. (τινὰ ἐπὴ или εἰς τέν πρᾶξιν Plut.)
3) наряжать
ex. (τινὰ βασιλικῶς Luc.; γυναῖκες πολυτελῶς διεσχευασμέναι Polyb.; ἄνδρες εἰς σατύρους διεσκευασμένοι Plut.)
4) снаряжать
ex. (ὁπλῖται διεσκευασμένοι Arst.; ἱππεῖς διασκευασάμενοι Plat.)
5) med. снаряжаться
ex. (ἐς πλοῦν Thuc.; εἰς μάχην Xen.)
6) обрабатывать, редактировать
ex. (τὰς βίβλους Diod.)
7) med. ирон. устраиваться, принимать меры
ex. δ. πρὸς τὰς δικαστάς Xen. — стараться привлечь судей на свою сторону;
διασκευάσασθαι τέν οὐσίαν Dem. — промотать свое состояние


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика