Древнегреческо-русский словарь, Δ, лист 012

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Δ > 012
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Δ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041

Лексика древнегреческого койнэ с буквы δ (часть 012) с русским переводом и комментариями.διαζευκτικός

δια-ζευκτικός
3
грам. разделительный
ex. (σύνδεσμος Diog.L., Plut.)διάζευξις

διά-ζευξις
-εως
1) разделение, отделение
ex. (τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος Plat.)
2) расторжение брака, развод
ex. (τῶν γυναικῶν Arst.)
3) грам. разделение, разделительность
ex. (τῶν ἀξιωμάτων διαζεύξεις Plut.)
4) муз. несовпадение
ex. (φθόγγοι διάζευξιν ποιοῦσιν Plut. - см. διαζεύγνυμι 1 в конце)διαζηλοτυπέομαι

δια-ζηλοτῠπέομαι
соперничать
ex. (πρός τινα Polyb.)διαζῆν

inf. к διαζάωδιαζητέω

δια-ζητέω
1) рассматривать, исследовать
ex. (τινα Plat.)
2) изыскивать, выдумывать
ex. (ποικίλους λόγους Arph.)διαζυγία

δια-ζῠγία
разлука
ex. (τινός Anth.)διαζωγραφέω

δια-ζωγρᾰφέω
разрисовывать, расписывать Plat., Plut.διάζωμα

διά-ζωμα
-ατος τό
1) пояс, набедренная повязка
ex. (περὴ τὰ αἰδοῖα Thuc. и περὴ τὸ αἰδοῖον Luc.)
2) узкая полоса земли, перешеек
ex. (συνελαύνεται τὸ πλάτος εἰς βραχὺ δ. Plut.)
3) архит. фриз
ex. (τὸ δ. καὴ οἱ ἄνω κίονες Plut.)
4) перегородка, перепонка
ex. (διὰ μέσου λεπτὸν δ. Arst.)
5) грудобрюшная преграда
ex. (τοῦ θώρακος, αἱ καλούμεναι φρένες Arst.)διαζώννυμι

δια-ζώννῡμι
1) перепоясывать, подпоясывать
ex. (διεζωσμένη τέν ἐσθῆτα, sc. γυνή Luc.)
διεζωσμένος Thuc. — с повязкой на бедрах;
διαζώννυσθαι ἀκινάκην Luc. — надевать пояс с акинаком (род кинжала)
2) опоясывать, окружать
ex. (φλὸξ διαζώσασα πανταχόθεν τέν πόλιν Plut.; ζῳοφόρος κύκλος διὰ τῶν τροπικῶν διέζωσται Arst.; ῥάχει δυσβάτῳ διεζῶσθαι Polyb.)
χώρα μέση διέζωσται ὄρεσιν Xen. — страна посредине пересечена горамиδιάζωσμα

διά-ζωσμα
-ατος τό окаймление, обрамление
ex. δ. τῆς τροφῆς Plut. — вкусовая приправа к пищеδιαζώω

Her. = διαζάωδιάημι

δι-άημι
дуть насквозь, продувать
ex. (τι Hom.; τινος и διά τινος Hes.)διαθάλπω

δια-θάλπω
наполнять теплотой, согревать
ex. (οἶνος διαθάλπων τὸν πίνοντα Plut.)διαθεάομαι

δια-θεάομαι
разглядывать, рассматривать
ex. (τι и λογισμῶ τι Plat.)
διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὴ οἵαν ἔχοιεν Xen. — видя, каковы размеры и свойства их страныδιαθειόω

δια-θειόω
окуривать серой
ex. (εὖ διεθείωσεν μέγαρον Hom.)διάθεμα

διά-θεμα
-ατος τό астрол. расположение
ex. (ἀστέρων Sext.)διαθερμαίνω

δια-θερμαίνω
1) прогревать, согревать
ex. (ὑπὸ τοῦ πυρὸς διαθερμανθείς Arst.)
τὸ διαθερμῆναν Plat. — источник тепла
2) pass. согреваться, разгорячаться (sc. οἴνῳ Dem.)
ex. πίνων καὴ διαθερμαινόμενος Plut. — разгоряченный виномδιαθερμασία

δια-θερμᾰσία
согревание
ex. (αἱ ὑπὸ τοῦ οἴνου διαθερμασίαι Plut.)διάθερμος

διά-θερμος
2
1) прогретый, разогретый
ex. (γῆ δ. καὴ διακεκαυμένη Arst.)
2) разгоряченный
ex. (ἔναιμος καὴ δ. Arst.)
3) перен. горячий, пылкий
ex. (οἱ νεοί Arst.)διάθεσις

διά-θεσις
-εως
1) расположение, размещение, построение, (рас)порядок
ex. (δ. λέγεται τοῦ ἔχοντος μέρη τάξις Arst.)
2) состояние (преимущ. преходящее)
ex. (τοῦ σώματος Arst. и περὴ τὰ σώματα Polyb.)
διαφέρει ἕξις διαθέσεως τῷ πολὺ χρονιώτερον εἶναι Arst. — органическое состояние отличается от преходящего значительно большей длительностью;
ἄγνοια μέ κατ΄ ἀπόφασιν, ἀλλὰ κατὰ διάθεσιν Arst. — неведение не как отсутствие знания, а как ложное знание;
παραστατικέν λαμβάνειν διάθεσιν Polyb. — приходить в состояние бешенства, выходить из себя
3) душевное предрасположение, задатки, тж. характер, нрав или настроение
ex. (ἕξις ψυχῆς καὴ δ. Plat.; δ. ὑβριστική Arst.; ἀπαίδευτοι καὴ κακαὴ διαθέσεις Plut.)
4) устройство, организация, строй
ex. (τῆς πόλεως Plat., Arst.)
5) положение
ex. (οὐχ ὁμήρων ἔχειν διάθεσιν, ἀλλ΄ αἰχμαλώτων καὴ δούλων Polyb.)
6) выставление на продажу, продажа
ex. (τῶν περιόντων Isocr.; sc. τῆς λείας Plut.)
δ. εὔπορος Arst. — легкий сбыт;
διάθεσιν οὐκ ἔχειν Plut. — не находить сбыта;
διάθεσίν τινος δοῦναι πρὸς ξένους Plut. — разрешить продажу чего-л. за границу
7) выставление напоказ:
ex. () ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν δ. Plut. картина на тему из греческой истории
8) убедительность, яркость
ex. (προφορὰ καὴ δ. τῶν λεγομένων Plut.)
μετ΄ αὐξήσεως καὴ διαθέσεως ἐξηγεῖσθαί τι Polyb. — излагать что-л. в сильно преувеличенном виде
9) завещательное распоряжение, запись
ex. (τῶν τελευτᾶν μελλόντων Plat.)
10) грам. залогδιαθεσμοθετέω

δια-θεσμοθετέω
приводить в порядок, упорядочивать Plat., Plut.διαθετήρ

δια-θετήρ
-ῆρος устроитель
ex. ( χορῶν ἄρχων καὴ δ. Plat.)διαθέτης

δια-θέτης
-ου приводящий в порядок, редактор
ex. (δ. χρησμῶν τῶν μουσαίου Her.)διαθέω

δια-θέω
(fut. διαθεύσομαι)
1) бегать в разные стороны, носиться
ex. (ἐν τῷ ἄστει Thuc.; διὰ τῶν στενωπῶν Plut.)
οἱ διαθέοντες ἀστέρες Arst. (падающие) звезды
2) состязаться в беге
ex. (τινι Plat. и πρός τινα Plut.)
οἱ τέν ἱερὰν λαμπάδα διαθέοντες Plut. — состязающиеся в беге со священными факелами
3) разноситься, распространяться
ex. (φόβος διαθέων ἐν τῇ στρατιᾷ Xen.)
λόγου οὕτω διαθέοντος Xen. — когда ходят такие толкиδιαθεωρέω

δια-θεωρέω
рассматривать
ex. (τι Sext.)διαθήκη

δια-θήκη

1) устройство, состояние
ex. (τοῦ σώματος Democr. ap. Sext. - v. l. διαθιγή)
2) завещательное распоряжение, завещание Lys., Arph., Isae., Isocr.
3) наследство по завещанию
ex. (πλουτοῦσαν ἀφιέναι διαθήκην Anth.)
4) соглашение, договор
ex. (διαθήκην διατίθεσθαί τινι Arph.)
5) завет
ex. ( παλαιὰ δ., καινή δ. NT.)διαθηρεύω

δια-θηρεύω
охотиться
ex. διαθηρευθῆναι (v. l. διαπορευθῆναι) Plat. — быть пойманным или выслеженнымδιαθηριόω

δια-θηριόω
приводить в ярость
ex. (ὑπὸ τῶν χρωμάτων τούτων τὰ ζῷα διαθηριοῦται Plut.)διαθιγγάνω

δια-θιγγάνω
прикасаться, ощупывать Arst.διαθιγή

δια-θῐγή
досл. соприкосновение (частей), перен. строение, устройство
ex. ( δ. τάξις ἐστίν Arst.)διαθολόω

δια-θολόω
делать мутным, мутить
ex. (θάλασσα διαθολωθεῖσα Plut.)διαθορυβέω

δια-θορῠβέω
1) сильно волновать, смущать, тревожить
ex. (τέν πελοπόννησον Thuc.; τοὺς πλείστους Luc.)
2) поднимать сильный шум, шуметь
ex. (διεθορύβησαν οἱ πολλοί Plut.)διαθραύω

δια-θραύω
разбивать на мелкие куски
ex. (κατὰ μικρά Plat.; διαθραύεσθαι ὥσπερ ἁλοσάχνη Arst.)διαθρέω

δι-αθρέω
внимательно разглядывать, пристально наблюдать
ex. (τὰς διόδους Arph.; τέν εὐμορφίαν Luc.)διαθροέω

δια-θροέω
1) распускать слух
ex. (ὡς … Thuc. и ὅτι … Xen.)
2) разносить, разглашать
ex. (τοὺς λόγους ἐν τῷ στρατοπέδῳ Plut.)διαθρυλέω

δια-θρῡλέω
усиленно разглашать, беспрестанно повторять
ex. διετεθρύλητο ὡς φαίη σωκράτης … Xen. — повсюду говорилось, будто Сократ сказал …;
λέγει ὑπ΄ ἐμοῦ ἀεὴ ἀκούων διατεθρύληται Plat. — он говорит, что я ему уши прожужжал;
διατεθρυλημένος τὰ ὦτα ἀκούων τινός Plat. — оглушенный чьими-л. речами;
ἐκκλησία διετεθρύλητο Luc. — собрание огласилось криками;
διαθρυλεῖσθαι εἴς τι Plut. — звучать в унисон с чем-л.διαθρύπτω

δια-θρύπτω
(pass.: aor. διετρύφην - поздн. διεθρύφθην)
1) разбивать, сокрушать
ex. (τριχθά τε καὴ τετραχθὰ διατρυφὲν ξίφος Hom.; ἀσπίδες διατεθρυμμέναι Xen.; κρατήσας καὴ διαθρύψας τὸ τείχισμα Plut.; τὸ κρανίον τινός Luc.)
2) расслаблять, изнеживать
ex. (σώματα ἱματίων μεταβολαῖς Xen.)
3) развращать, портить
ex. (τινά Plat.; διαθρυπτόμενοι πλούτω Aesch. и διὰ τὸν πλοῦτον Xen.)
διατεθρύφθαι τῷ βίῳ Plut. — предаться распутной жизни;
διατεθρυμμένος τὰ ὦτα κολακείαις Plut. — развращенный льстивыми нашептываниями
4) med. кокетничать, рисоваться, жеманничать Theocr.διαθρώσκω

δια-θρώσκω
выскакивать, прорываться
ex. (πῦρ ἔξω διαθρῶσκον Emped. ap. Arst.)διαθῶ

aor. conjct. к διατίθημιδιαί

Aesch. = διάδιαιθριάζω

δι-αιθριάζω
(о погоде или небе) быть ясным или проясняться
ex. (ἐδόκει δ. Xen.)δίαιθρος

δί-αιθρος
2
ясный
ex. ( ἀνέφελος καὴ δ. περιέχων Plut.)διαιθύσσω

δι-αιθύσσω
проноситься (бурей), бушевать
ex. (ἄλλοτ΄ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι Pind.)δίαιμος

δί-αιμος
2
весь в крови, кровавый
ex. (ὄνυξ Eur.; πτύσμα Polyb.)
δίαιμον ἀναπτύειν Plut. — харкать кровьюδιαίνω

δι-αίνω
1) смачивать, увлажнять
ex. (χείλεα, sc. οἴνῳ Hom.; med. χρύσεα μαζῶν μῆλα Anth.)
διαίνεσθαι ὄσσε Aesch. — плакать;
τὸ βάψαι διῇναι (v. l. μιῇναι) κέκληκεν ποιητής Plut. — поэт (т.е. Гомер) употребил διῇναι вместо βαψαι
2) быть влажным
ex. (τὰ θυμιατὰ διαίνει Arst.)
3) оплакивать
ex. (δίαινε πῆμα Aesch. - v. l. αἴαζε)
4) med. плакать, рыдать
ex. (διαίνεσθε, πέρσαι Aesch.)διαίρεσις

δι-αίρεσις
-εως
1) дележ, раздел
ex. (χρημάτων Her.; sc. τῆς λείας Xen.; τῆς χώρας Polyb.)
2) мат. деление
ex. ( εἰς δύο δ. Arst.)
ἀπείρους διαιρέσεις ἔχειν Arst. — быть делимым до бесконечности
3) лог. деление, членение, классификация
ex. (τῶν γενῶν κατ΄ εἴδη Plat.; αἱ κατὰ τὰς διαφορὰς διαιρέσεις Arst.)
4) разделенность, расчлененность
ex. δ. τῶν σπονδύλων Arst. — разделенность на позвонки
5) раздробление, размельчение
ex. (τῆς τροφῆς εἰς μικρά Arst.)
6) раздел, категория
ex. (ἐν τῇ αὐτῇ διαιρέσει Arst.)
7) различение
ex. (τῶν ὀνομάτων Plat.; δημοκρατίας καὴ ὀλιγαρχίας Arst.)
8) подсчет голосов
ex. (μέ ἀδικεῖν ἐν διαιρέσει Aesch.)
9) грам. диэресис (раздельное произношение двух смежных гласных: напр. в αϋνος)
10) стих. диэресис (совпадение окончания слова с окончанием стопы)διαιρετικός

δι-αιρετικός
3
1) подлежащий разделению, расчленимый
ex. (τὰ λεχθέντα Plat.)
2) построенный, основанный на разделении
ex. (ὅροι Arst.)
3) разделяющий, раскалывающий, разбивающий
ex. (πληγή Arst.; τομὸς καὴ δ. Plut.)
4) грам.ион. диалекте) изобилующий диэрезисамиδιαιρετικῶς

δι-αιρετικῶς
разделяя, расчленяя
ex. (λέγειν Plut.)διαιρετός

δι-αιρετός
3
1) делимый, разложимый
ex. (δ. καὴ πάλιν σόνθετος Xen.; πλῆθος Arst.)
2) разбирающийся на части, разборный
ex. (ναῦς Arst.; πλοῖα Diod.)
3) разделенный, распределенный
ex. (μοῖρα γῆς Soph.)
4) различающийся, отличный
ex. (τὰ ζῷα ὥσπερ φυτά ἐστι διαιρετά Arst.)
5) различимый, определимый
ex. οὐ λόγῳ δ. Thuc. — невыразимый, необъяснимыйδιαιρέω

δι-αιρέω
(fut. διαιρήσω, aor. 2 διεῖλον, pf. διῄρηκα)
1) снимать, срывать
ex. (ὀροφήν Thuc., Xen.)
2) раскалывать
ex. (λίθους Arst.)
3) разрезать, рассекать
ex. (διαιρούμενα τὰ ἔντομα ζωέν ἔχει Arst.)
4) прокалывать
ex. (οἶστροι τὰ δέρματα διαιροῦσι Arst.)
5) вырывать, выворачивать, выдергивать
ex. (σταυρούς Xen.)
6) взламывать, ломать
ex. (πυλίδα Thuc.)
διελόντες τοῦ τείχους Thuc. — пробив стену;
τὸ διηρημένον Thuc. — пролом, брешь
7) разбирать, разрушать
ex. (γέφυραν Her.)
8) делить, разделять
ex. (τρία μέρη Plat.; διαιρεθῆναι εἰς τὰ ἐλάχιστα Arst.; δ. τι εἰς μέρη τρισκαίδεκα Plut.; med. διελεῖσθαι τέν ληΐην Her.)
διελεῖν σφᾶς αὐτοὺς δίχα Plut. — разделиться на две части;
κατὰ πόλεις διελόμενοι τὸ ἔργον Thuc. — распределив работу между (отдельными) городами;
διῃρῆσθαι χωρὴς κατὰ γένη Arst. — быть разделенным на отдельные роды
9) различать
ex. (αἰδῶ καὴ σωφροσύνην Xen.; αἱ διαιρεθεῖσαι κατηγορίαι Arst.)
ταῖς δόξαις διαιρεῖσθαι τοὺς ἀμείνους καὴ τοὺς χείρονας Plat. — сознавать различие между лучшими и худшими
10) разбирать, толковать, разъяснять, тж. определять, рассуждать
ex. (περί τινος Plat., Arst.)
εἰ δὲ ἄρα μή ἐστι τοῦτο τοιοῦτο οἷον ἐγὼ δ. Her. — если же это обстоит не так, как я рассуждаю;
ὅσα πρὸς τέν σκέψιν ταύτην διελεῖν ἀναγκαῖον Arst. — разъяснения, необходимые для данного исследования
11) (раз)решать
ex. δ. τὰς διαφοράς Her. и τὰ ἀμφίλογα Xen. — улаживать или разбирать споры;
δ. δίκας Aesch. — разбирать судебные дела, вершить суд;
ψήφῳ δ. περί τινος Aesch. — решить что-л. голосованием;
κλήρῳ διελεῖν τὸν νικῶντα Plat. — определить жребием, кто одержал победуδιαιρῆν

дор. inf. praes. к διαιρέωδιαίρω

δι-αίρω
(fut. διᾰρῶ, aor. διῆρα)
1) тж. med. поднимать
ex. (ἄνω τὸν αὐχένα Xen.; med. κοπίδα Plut., Luc.; βακτηρίαν Plut.)
διαρέσθαι πρὸς τέν τῶν ὅλων θέαν Arst. — подняться до обозрения мирового целого;
τὸ διῃρμένον Plut. — душевный подъем
2) удалять, отводить
ex. (τὸν πόλεμον ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς θαλάττης Plut.)
3) раскрывать, открывать
ex. (τὸ στόμα Dem., Plut.)
διῃρμένος τὸ στόμα Luc. — с широко разинутым ртом
4) переправляться, проходить, переходить, переезжать
ex. (τὸ πέλαγος Arst.; τὸν πόρον Polyb., Diod.; εἰς σαρδόνα Polyb.; ἀπὸ ταινάρου πρὸς τέν λιβύην Plut.)
5) med. принимать на себя, предпринимать
ex. (τόσον μεγεθουργίας Plat.)διαισθάνομαι

δι-αισθάνομαι
(aor. 2 διῃσθόμην)
ex. (ясно) воспринимать, различать, распознавать (τι Plat., Arst., Plut.)δίαιτα

I.

1) (тж. δ. τῆς ζοῆς Her.) уклад, образ жизни, быт
ex. (εὐτελής Xen.; πτωχή Soph.; ἀνεπίμικτος Plut.)
ξυνηθης δ. Thuc. — повседневная жизнь;
δίαιτάν τινα ἔχειν Aesch. или ποιεῖσθαι Thuc., Arst. — вести какой-л. образ жизни;
τὰ τῆς οἴκοι διαίτης Soph. — удобства домашнего быта
2) местопребывание, жилище, помещение
ex. (δίαιται ὅπου κόρεις ὀλίγιστοι Arph.; sc. τοῦ νηκτοῦ ζῴου Arst.; παλλακίδων δ. Plut.)
δίαιταν ἔχειν παρά τινι и ἔν τινος (sc. οἴκῳ) Her. — жить у кого-л.
3) предписанный врачами образ жизни, диэта
ex. ( τεταγμένη δ. Plat.; φαρμάκοις καὴ διαίταις χρῆσθαι Arst.)
II.
третейский суд, арбитраж
ex. ἐπιτρέψαι δίαιτάν τινι Lys., Isocr., Isae., Dem., Arst. — передать дело на третейское решение кому-л.;
δίαιταν ὀφλεῖν Dem. — по третейскому суду быть признанным виновнымδιαιτάω

I.
(aor. 1 διῄτησα - дор. διαίτᾱσα; med.-pass.: impf. διῃτώμην - ион. διαιτώμην, fut. διαιτήσομαι, aor. διητήθην - ион. διαιτήθην, pf. δεδιῄτημαι)
1) лечить диэтой
ex. (θεραπεύειν καὴ δ. τοὺς νοσοῦντας Plut.)
2) med.-pass. (тж. δ. δίαιταν Plat., Plut.) вести (определенный) образ жизни, жить
ex. (ἀνειμένως Thuc.; ἀκολάστως Arst.; τεταγμένως καὴ δημοτικῶς Plut.)
ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν ; Plat. — придерживаясь какого образа жизни, они могли бы выздороветь?
3) med.-pass. проживать, обитать
ex. (ἐπ΄ ἀγροῦ Her. и ἐν τοῖς ἀγροῖς Thuc.; παρά τινι Soph., Her.)
ἐγὼ ἄνω διῃτώμην Lys. — я жил в верхнем этаже
II.
(тж. δ. δίαιταν Arst.)
1) быть третейским судьей, посредничать в споре
ex. (τινι и τινα καί τινα Dem.)
δ. τισί τι Thuc. — рассудить кого-л. в споре о чем-л.
2) править, управлять
ex. (πόλιν λαόν τε Pind.)διαίτημα

-ατος τό
1) образ жизни
ex. (τὸ καθ΄ ἡμέραν Arst.)
2) pl. средства питания
ex. (διαιτήματα πολυτελέστερα Xen.; τὰ περὴ τὸ σῶμα διαιτήματα Plut.)
3) pl. быт, уклад жизни Thuc., Xen.διαιτήσιμος

2
третейский, посреднический Isae.διαιτητήριον

τό жилая комната Xen.διαιτητής

-οῦ (тж. δ. μέσος Arst.) диэтет, третейский судья, посредник Her., Plat., Arst., Dem., Plut.διαιώνιος

δι-αιώνιος
3
непреходящий, вечно существующий, вечный
ex. (φύσις Plat.)διαιωρέομαι

δι-αιωρέομαι
возноситься, подниматься
ex. (διά τινος Plat.)διακαής

δια-καής
2
1) сильно прогретый, раскаленный
ex. (ἀήρ Luc.)
2) перен. разгоряченный, распаленный
ex. (ζήλῳ Luc.)διακαθαίρω

δια-κᾰθαίρω
тж. med. тщательно чистить, полностью очищать, прочищать
ex. (τι Arph., Plat., Plut.)διακαθαρίζω

δια-κᾰθᾰρίζω
NT. = διακαθαίρωδιακάθαρσις

δια-κάθαρσις
-εως тщательная чистка, очищение Plat.διακαθέζομαι

δια-καθέζομαι
рассаживаться, усаживаться Plut.διακάθημαι

δια-κάθημαι
Plut. = διακαθέζομαιδιακαθίζω

δια-καθίζω
рассаживать, размещать
ex. (τινὰς χωρίς Xen.)διακαίω

δια-καίω
v. l. διακάω
1) разжигать, раскалять
ex. (διακαίων τέν διέξοδον αὐτοῦ, sc. ἥλιος Her.; ἄνθρακες διακεκαυμένοι Arst.)
διακεκαυμένος ἐς τὸ μελάντατον Luc. — обожженный до черноты, тж. сильно загорелый;
διακεκαυμένη ζώνη Plut. — жаркий пояс
2) перен. разжигать, распалять
ex. (τὸν θησέα διέκαιεν δόξα τῆς Ἡρακλέους ἀρετῆς Plut.)
οὕτως ἐταράχθησαν καὴ διεκάησαν, ὥστε … Plut. — они были так расстроены и взволнованы, что …;
διακέκαυται ὡς τὸ εἰκός Luc. — он, естественно, вспылилδιακαλύπτω

δια-κᾰλύπτω
открывать, обнаруживать
ex. (τι ὑπό τι Plut.; τότε διακαλυφθήσεται ταῦτα πάντα Dem.)διακανάζω

δια-κᾰνάζω
или διακᾰνάσσω проходить с шумом
ex. μῶν τὸν λάρυγγα διεκάναξέ σου καλῶς ; Eur. — а здорово он напоил тебя (досл. здорово он тебе пробулькал через глотку)?διακαραδοκέω

δια-κᾰρᾱδοκέω
пережидать
ex. (τὸν πόλεμον Plut.)διακαρτερέω

δια-καρτερέω
1) крепиться, выдерживать до конца, держаться
ex. (ἐς τὸ ἔσχατον Her.; τὸ λειπόμενον μέρος τῆς ἡμέρας Plut.)
δ. ἐν τῇ συμμαχία Xen. — продолжать сохранять верность союзникам;
ἐὰν διακαρτερῶμεν πολεμοῦντες Xen. — если мы будем воевать до конца;
δ. μέ λέγειν τἀληθῆ Arst. — упорно отказываться говорить правду
2) терпеливо переносить
ex. (τέν κακοπάθειαν Polyb.)διακατελέγχομαι

δια-κατελέγχομαι
решительно возражать
ex. (τινι NT.)διακατέχω

δια-κατέχω
1) удерживать, сохранять (в своих руках)
ex. (τέν ἀρχήν Polyb.; τέν πόλιν Diod.)
2) удерживать, сдерживать, отбивать
ex. (τέν ἐπιφορὰν τῶν ἐχθρῶν Diod.)
3) удерживать, продолжать занимать
ex. (τὰ πρὸς τὸν Ἀδρίαν Polyb.)
4) затягивать
ex. (τὸν πόλεμον Diod.)διάκαυμα

διά-καυμα
-ατος τό сильный зной
ex. (Anth. - v. l. к διὰ κῦμα)διακαυνιάζω

δια-καυνιάζω
решать жребием Arph.διάκαυσις

διά-καυσις
-εως раскаленность, жар
ex. (ἀστέρος Plut.)διακάω

v. l. = διακαίωδιακεάζω

δια-κεάζω
раскалывать
ex. (ξύλα Hom. - in tmesi)διακέαται

Her. 3 л. pl. praes. к διάκειμαιδιάκειμαι

διά-κειμαι
1) находиться в (каком-л.) положении или состоянии
ex. (σῶμα μοχθηρῶς διακείμενον Plat.; εὖ ἢ κακῶς Arst.; κακῶς ὑπὸ τραυμάτων διακείμενος Plut.)
ὁρᾶτε ὡς διακεῖμαι ὑπὸ τῆς νόσου Thuc. — вы видите, в каком я состоянии из-за болезни;
οὔπω διακέοιντο οἱ λακεδαιμόνιοι ὥσπερ τοὺς Ἀθηναίους διέθεσαν Xen. (они думали, что) лакедемоняне еще не находятся в таком положении, в какое они (сами некогда) поставили афинян;
ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται Xen. (так) для вас будет лучше
2) быть расположенным или настроенным
ex. (εὖ τινι Isae.; χαλεπῶς πρός τινα Plat.; εὐθαρσῶς πρὸς τὸν κίνδυνον Plut.)
ἐπιφθόνως δ. τινι Thuc. — внушать кому-л. чувство зависти;
ὑπόπτως δ. τινι Thuc. — возбуждать в ком-л. подозрение;
φιλικῶς или οἰκείως δ. τινι Xen. — иметь в ком-л. друга;
φιλικῶς δ. πρός τινα Arst. — дружелюбно относиться к кому-л.
3) быть установленным
ex. (ὥς οἱ διέκειτο Hes.)
ἐπὴ διακειμένοισι Her. — на (заранее) определенных условияхδιακείρω

δια-κείρω
досл. начисто срезывать, перен. уничтожать
ex. διακέρσαι ἔπος τινός Hom. — отнестись с презрением к чьим-л. словам;
τὰ σκευάρια διακεκαρμένος Arph. — лишившийся одеждыδιακεκριμένως

δια-κεκρῐμένως
особо, по-иному Plut.
ex. οὐ δ. Arst. — не иначеδιακέλευμα

δια-κέλευμα
-ατος τό распоряжение, приказание Plat.διακελεύομαι

δια-κελεύομαι
1) увещевать, убеждать, побуждать
ex. (τινι ποιεῖν τι Her., Plat., Arst., Plut., Diod.; τινί τι Soph. и τινι περί τινος Isocr.)
2) подбодрять, поощрять (криками)
ex. (τινι Xen., Plat.)
δ. ἀλλήλοις Xen. — подбодрять друг друга;
διακελευσάμενοι Her. — подав друг другу знак, по взаимному уговоруδιακέλευσμα

-ατος τό v. l. = διακέλευμαδιακελευσμός

δια-κελευσμός
увещевание, побуждение
ex. (πολλῇ κραυγῇ καὴ διακελευσμῷ χρώμενοι Thuc.)διακενῆς

δια-κενῆς
<из διὰ κενῆς, sc. πράξεως> adv. (тж. раздельно, тж. δ. ἄλλως Arph.) напрасно, попусту, зря Eur., Thuc., Polyb., Plut.διάκενον

διά-κενον
τό пустой промежуток, интервал Thuc.
ex. τὰ διάκενα Plat., Arst. — пустоты, полости;
τὰ διάκενα τῶν νόμων Plat. — пробелы в законах;
δ. δεδορκέναι Luc. (о скелете) глядеть пустыми глазницамиδιάκενος

διά-κενος
2
1) досл. пустой, перен. тощий, худой
ex. (ἕξεις Plut.)
2) тонкий
ex. (κίονες Plut.)
3) перен. призрачный
ex. (δύναμις Plut.)διακερματίζω

δια-κερμᾰτίζω
разменивать на мелкую монету
ex. (δραχμήν Arph.)διακέρσαι

inf. aor. к διακείρωδιακεχρημένος

part. pf. pass. к διακίχρημιδιακεχυμένος

part. pf. pass. к διαχέωδιακηρυκεύομαι

δια-κηρῡκεύομαι
вести переговоры через глашатая
ex. (πρός τινα Thuc.)διακηρύσσω

δια-κηρύσσω
атт. διακηρύττω объявлять через глашатая (med. πρός τινα Diod.)
ex. δ. οὐσίαν Plut. — объявлять о продаже имущества с торгов;
ἐν διακεκηρυγμένοις (sc. πολέμοις) Plut. — в состоянии открытой войныδιακιγκλίζω

δια-κιγκλίζω
поворачивать, вертеть, тж. шевелить
ex. (ὀσφύν Arph.)διακινδυνεύω

δια-κινδῡνεύω
1) идти на опасность, вступать в бой
ex. (πρός и ἔς τι Thuc., πρό τινος Xen., περί τινος Dem. и πρός τινα Plut.)
ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος πρός τινα διακινδυνεῦσαι Lys. — вступить в бой с кем-л. на защиту Греции
2) решаться, отваживаться, рисковать
ex. (ποιεῖν τι Thuc.)
δ. ἢ χρηστὸν γενέσθαι ἢ πονηρόν Plat. — идти на риск, учитывая, что дело может кончиться или хорошо, или плохо;
διακεκινδυνευμένα φάρμακα Isocr. — крайние средства;
διακινδυνευτέον τὸ φάναι καὴ πεφάσθω Plat. — на это утверждение можно и должно решиться;
διακινδυνευθήσεσθαι (v. l.) μέλλων Dem. — который окажется под угрозойδιακινέω

δια-κῑνέω
1) приводить в движение, сдвигать, передвигать, двигать ex. (τὸ προσκεφάλαιον Plut.; ἀέρ ἀεὴ διακινεῖται Arst.); med. шевелиться
ex. ( σκύμνος ἐν τῇ μητρὴ ἐὼν διακινεόμενος Her.)
2) колебать, расшатывать, подрывать, разрушать
ex. (τὰ πεπραγμένα Thuc.)
3) будить, возбуждать
ex. (τὸν νοῦν τινος Arph.)
4) призывать к восстанию, возмущать
ex. (τὰ συμμαχικά Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика