Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 040

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 040
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 040) с русским переводом и комментариями.συνεσέρχομαι

ион. = συνεισέρχομαισυνέσευα

aor. к συσσεύωσυνεσίω

συν-εσθίω
(fut. συνέδομαι, aor. 2 συνέφᾰγον) вместе есть, есть за общим столом
ex. (τινί Plat.)
τὸ σ. καὴ τὸ συμπίνειν Arst. — совместный прием пищи и питья;
οἱ συνεσθίοντες Plut. — сотрапезникиσυνέσιος

Синесий (родом из Кирены, греч. писатель IV-V вв. н.э.)σύνεσις

см. ξύνεσιςσυνεσκευασμένως

συν-εσκευασμένως
вместе, совместно, сообща
ex. (χρῆσθαί τινι Xen. - v. l. συνεσκευασμένοις)συνεσταλμένως

συν-εσταλμένως
воздержно, скромно
ex. (ζῆν Plut.)συνεστέον

adj. verb. к σύνειμι Iσυνεστεώς

εῶσα, εώς ион. = συνεστώςσυνεστηκότως

συν-εστηκότως
сдержанно, стойко, твердо Arst.συνεστηκώς

-υῖα -ός part. pf. к συνίστημισυνέστην

aor. 2 к συνίστημισυνέστησα

aor. 1 к συνίστημισυνεστιάω

συν-εστιάω
вместе принимать у себя, угощать Anth.; med.-pass. вместе угощаться, пировать или питаться Lys., Isae., Dem.
ex. συνεστιώμενός τινι Plut. — пируя с кем-л.συνεστίη

συν-εστίη
(общее) пиршество Her.συνέστιος

см. ξυνέστιοςσυνθνῄσκω

см. ξυνθνῄσκωσυνθοινάτωρ

συν-θοινάτωρ
-ορος (ᾱ) соучастник пиршества, сотрапезник Eur.συνθορυβέω

συν-θορῠβέω
вместе шуметь Diod.συνθρανόω

συν-θρᾱνόω
разрушать, сокрушать
ex. συντεθράνωται ἅπαν Eur. — рухнуло все (здание)συνθραύω

συν-θραύω
разбивать, сокрушать, ломать
ex. (κρᾶτα Eur.; τὰ δοράτια Plut.)
ἐξ οὗ συνέβαινε συνθραύεσθαι τοὔργανον Polyb. — вследствие этого сломалась машинаσύνθρηνος

σύν-θρηνος
2
вместе оплакивающий, разделяющий скорбь Arst., Anth.συνθριαμβεύω

συν-θριαμβεύω
вместе справлять триумф, совместно торжествовать победу
ex. (ἀπὸ κίμβρων Plut.)συνθρόησις

συν-θρόησις
-εως смятение, замешательство Sext.σύνθρονος

σύν-θρονος
2
вместе восседающий на троне
ex. (τινι Luc., Anth.)σύνθροος

σύν-θροος
2
звучащий вместе, вторящий
ex. (κιθάρᾳ Anth.)συνθρύπτω

συν-θρύπτω
досл. сокрушать, перен. надрывать
ex. (τέν καρδίαν τινός NT.)συνθύω

συν-θύω
1) вместе совершать жертвоприношения
ex. (τινί Xen. и μετά τινος Dem.)
2) одновременно приносить в жертву
ex. σ. τινά τινι Eur. — приносить в жертву кого-л. вместе с кем-л.συνιδεῖν

inf. aor. 2 к συνοράωσυνιδρόω

συν-ιδρόω
досл. обливаться потом, перен. крайне уставать
ex. συνιδρουσῶν τῶν πτερύγων Diod. — когда крылья совершенно усталиσυνίει

см. ξυνίεισυνίειν

см. ξυνίεινσυνιείς

см. ξυνιείςσυνιέμεν

συνῑέμεν
эп. Hes. inf. aor. к συνίημισύνιεν

см. ξύνιενσυνιέναι

I.
inf. praes. к σύνειμι II
II.
inf. praes. к συνίημισυνιεράομαι

συν-ιεράομαι
вместе священствовать
ex. (τινι Plut.)συνιερεύς

συν-ιερεύς
-έως сочлен жреческой коллегии Plut.συνιεροποιέω

συν-ιεροποιέω
вместе совершать жертвоприношение
ex. (τινι Isae.)συνίερος

συν-ίερος
2
совместно чтимый
ex. σ. τοῦ Ἔρωτος Plut. (Афродита), имеющая общий культ с Эротомσυνιερουργέω

Plut. = συνιεροποιέωσυνιζάνω

συν-ιζάνω
1) оседать
ex. (ἀναφυσᾶσθαι καὴ σ. Arst.)
2) сгущаться, уплотняться, застывать
ex. (ἐν πυρί Plut.)
3) сплавляться Plut.
4) утихать
ex. (τοῦ πνεύματος συνιζάνοντος Luc.)
5) сжимать, стягивать
ex. (τὰς φύσας Arst.)συνίζησις

συν-ίζησις
-εως
1) оседание, оползень или обвал
ex. (εἰς τὰ κοῖλα Arst.; διὰ βάρος Plut.)
2) грам. синизеса (односложно-слитное произношение двух смежных гласных, напр.: εω в πηληϊάδεω)συνίζω

συν-ίζω
1) собираться на заседание, заседать Her.
2) оседать, опадать, спадаться
ex. (αἱ φλέβες συνίζουσιν Arst.)
εἰς ταὐτὸν σ. Plat. — уменьшаться до прежнего объема
3) уменьшать в объеме, сжимать
ex. (τι Arst.)συν-

староатт. ξυν-, перед γ, κ, ξ и χ - συγ- и ξυγ-, перед β, μ, π, φ и ψ - συμ- и ξυμ-, перед σ с согласным и ζ - συ- и ξυ- приставка со знач.:
1) совместности действия, соучастия (συμπάσχω)
2) собирательности (σύμφυτος, σύνδυο)
3) одновременности (σύγχρονος)
4) завершенности, полноты действия (συγκαλύπτω)σύϊνος

3
свиной
ex. (Xen. - v. l. к σύειος)συ-

(перед σ с последующим согласным, перед ζ и иногда перед ξ) = συν-


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика