Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 017

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 017
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 017) с русским переводом и комментариями.σταδιοδρόμης

στᾰδιοδρόμης
-ου Arst. = σταδιοδρόμοςσταδιοδρόμος

στᾰδιο-δρόμος
участник состязания в беге Pind., Plat., Aeschin.στάδιον

τό (pl. тж. οἱ στάδιοι)
1) стадий (мера длины = 184.97 м)
ex. (σ. Ὀλυμπικόν Her., Polyb.)
ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστος Arph. — опередивший на сто стадиев
2) стадий, ристалище (так как ристалище в Олимпии имело один стадий в длину)
ex. τὸ σ. ἀγωνίζεσθαι Her., Xen. и ἁμιλλᾶσθαι Plat. — состязаться в беге;
τὸ σ. νικᾶν Xen. — победить в беге;
στάδια χλοερὰ στείβειν ποδοῖν Eur. — плясать на зеленых ристалищах, т.е. лужайках;
ἐν ξιλίνῳ σταδίῳ πόλεμος Anth. — сражение на деревянном ристалище, т.е. шахматная или шашечная играστάδιος

3
(ᾰ) стойкий, устойчивый
ex. σταδίη ὑσμίνη Hom. и σταδία μάχη Thuc. — рукопашный бойστάζω

(fut. στάξω, aor. ἔσταξα - эп. στάξα)
1) лить по каплям, струить, проливать, источать
ex. (νέκταρ ἐνὴ στήθεσσί τινι Hom.; δάκρυ Eur.; μυριάδας χαρίτων Anth.)
κάρα (acc. relat.) στάζων ἱδρῶτι Soph. — с головой, облитой потом;
αἵματι στάζων χεῖρας Eur. — с обагренными кровью руками;
στάζουσι κόραι δακρύοισιν Eur. — глаза полны слез;
χεὴρ στάζει θυηλῆς Ἄρεος Soph. — рука омочена жертвой Арею, т.е. кровью
2) струиться по каплям, капать, сочиться
ex. (ἐκ πέτρης Her.)
3) просачиваться, вкрадываться, проникать
ex. (πρὸ καρδίας Aesch.)
σ. δι΄ ὤτων Eur. — проникать в уши, т.е. (по)слышаться
4) спадать, опадать
ex. (καρπώματα στάζοντα Aesch.)σταθείς

στᾰθείς
-εῖσα -έν part. aor. pass. к ἵστημιστάθεν

дор. Pind. (= ἐστάθησαν) 3 л. pl. aor. pass. к ἵστημισταθερή

στᾰθερή

1) (sc. γῆ) твердая земля, суша Anth.
2) (sc. θάλασσα) спокойное море, морская гладь Anth.σταθερός

στᾰθερός
3
устойчивый, неподвижный
ex. μεσημβρία καλουμένη σταθερά Plat. — так называемый неподвижный полдень (когда солнце в зените);
σταθερὰ εὐδία Plat. — тихая погода, перен. безмятежный покой;
σταθερὸν μέλαν Anth. — прочные чернилаστάθευσις

-εως (ᾰ) обжигание Arst.σταθευτός

στᾰθευτός
3
<adj. verb. к σταθεύω> обожженный, опаленный
ex. (ἡλίου φλογί Aesch.)σταθεύω

στᾰθεύω
1) обжигать
ex. (τινὰ τῇ λαμπάδι Arph.)
2) поджаривать
ex. (τὰς σηπίας Arph. и τῶν σηπιῶν τὰ σαρκία Arst.)σταθῆναι

inf. aor. pass. к ἵστημισταθηρός

3
Arst. = σταθερόςσταθι

στᾰθι
эол.-дор. Sappho, Theocr. (= στῆθι) imper. aor. 2 к ἵστημιστάθμα

στάθμᾱ
дор. = στάθμησταθμά

τά pl. к σταθμόςσταθμάω

ион. σταθμέω преимущ. med. (aor. ἐστάθμησα; fut. med.-pass. σταθμήσομαι; part. praes. σταθμεόμενος и σταθμεύμενος; pf. pass. ἐστάθμημαι; inf. aor. σταθμώσασθαι)
1) измерять правилом
ex. (μετρεῖν ἢ σταθμᾶσθαι Plat.)
πλέθρου σ. μῆκος εἰς εὐγωνίαν (sc. τέν σκηνήν) Eur. — построить шатер размером в один квадратный плетр
2) измерять, мерить
ex. (στάθμῃ τι Luc.)
ταλάντῳ σταθμᾶσθαι Arph. — быть определяемым по весу
3) определять, заключать, оценивать
ex. ἔκρινε σταθμώμενός τινι Plat. — он судил на основании чего-л.
4) придавать значение
ex. τούτων δέ τι σταθμᾷ ὧν ὅδε λέγει ; Plat. — разве ты придаешь значение чему-л. из того, что он говорит?
5) полагать, строить догадки, догадываться соображать
ex. (εἰ χρή τι ἐμὲ σταθμᾶσθαι Soph.)στάθμη

дор. στάθμᾱ
1) плотничий шнурок (намазывавшийся преимущ. суриком для обозначения прямых линий) Xen., Plat.
ex. ἐπὴ στάθμην Hom., Arst. (точно) по шнурку;
λευκέ σ. Soph. — белый (не оставляющий следов) шнурок, перен. Plat. неуч, профан;
παρὰ στάθμην Soph. — по шнурку, прямолинейно, перен. Aesch. сурово;
πρὸς στάθμῃ πέτρον τίθεσθαι, μή τι πρὸς πέτρῳ στάθμην погов. ap. Plut. — прикладывать (нужно) камень к шнурку, а не шнурок к камню;
κατὰ στάθμην Plut. — прямо, ровно, перен. Theocr. точно, правильно;
πατρῴαν πρὸς στάθμαν Pind. — по отцовскому образцу
2) отвес
ex. κατὰ στάθμην φέρεσθαι Arst. — падать отвесно вниз
3) правило, норма, установление
ex. Ὑλλίδος στάθμας ἐν νόμοις Pind. — согласно законам, установленным Гиллом, т.е. по дорическим установлениям
4) нижний конец, низ
ex. (αἱ στάθμαι τῶν δοράτων Diod.)
5) цель, жребий, удел
ex. (σ. βίου Eur.)σταθμητικός

3
измерительный
ex. σ. τῆς ἰσότητος Sext. — служащий для определения ровности (правильности)σταθμητός

3
<adj. verb. к σταθμάω> измеряемый
ex. ἐμοὴ οὐδὲν σταθμητόν Plat. — со мной сообразоваться не следует, т.е. я тут не судьяσταθμίον

τό
1) весы Luc.
2) груз, гиря Sext.σταθμοδότης

σταθμο-δότης
-ου квартирмейстер, хозяин квартиры Plut.σταθμόνδε

σταθμόν-δε
adv. в (свое) жилище Hom.σταθμόομαι

(умо)заключать, догадываться, судить
ex. (πολλοῖσι καὴ ἄλλοισι ἔστι σταθμώσασθαι Her.)σταθμός

(pl. тж. τὰ σταθμά)
1) логово (sc. τοῦ λέοντος Hom.; τῶν ἐλάφων Arst.)
2) стойло, хлев (sc. ὀΐων Hom.; σταθμοὴ ἱππικοί Eur.)
3) жилье, жилище
ex. (ἀνθρώπων Hom.)
τὰ χαλκώδοντος εὐβοίας σταθμά Soph. — Эвбейские владения Халкодонта
4) место стоянки, воен. расположение
ex. σ. ἔνθα ἔμελλε καταλύειν Xen. — место, где (Кир) должен был расположиться лагерем
5) (в Персии)
ex. (царская) стоянка, станция, этапный пункт (διὰ λυδίης καὴ φρυγίης σταθμοὴ τείνοντες εἴκοσί εἰσι Her.)
6) (в Персии) расстояние между стоянками, этап, переход (от 5 до 10 парасангов) Xen.
7) морская стоянка
ex. (νεῶν σταθμά Eur.)
8) столб, подпора
ex. (τέγεος Hom.)
9) (дверной) косяк ex. (σταθμὰ θυράων Theocr.), pl. тж. дверь, ворота Hom., Her., Soph., Eur., Arph.
10) весы Hom., Arst.
ex. ἱστάναι τι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον Her. — взвешивать что-л. по отношению к серебру
11) вес
ex. σταθμὸν ἔχειν или ἕλκειν τάλαντον Her. — весить один талант;
μυρίον χρυσοῦ σταθμὸν δοῦναι Eur. — уплатить огромную ценуσταθμοῦχος

σταθμ-οῦχος
домохозяин Aesch.σταθῶ

aor. conjct. pass. к ἵστημισταίην

aor. 2 opt. к ἵστημισταῖμεν

атт. (= σταίημεν) 1 л. pl. aor. 2 opt. к ἵστημισταῖς

или σταίς, gen. σταιτός τό пшеничное тесто Her., Arst.σταίτινος

3
сделанный из теста
ex. (ὗς Her.; βοῦς Plut.)στακτός

3
<adj. verb. к στάζω> струящийся по каплям, капающий
ex. (μύρον Arph.; χυλοί Plat.)στάλα

στάλᾱ
(τᾱ) дор. = στήληστάλαγμα

-ατος (τᾰ) τό досл. капля, перен. струя
ex. φοινίου σ. Soph. — струя крови, кровь;
δαιμόνων σταλάγματα Aesch. — ядовитая жидкость, отраваσταλαγμός


1) капля, струя
ex. σ. αἵματος Eur. — капля крови, кровавый след;
σ. κατατρίβει τὸν λίθον Arst. — капля точит камень;
κίονες πεπήγασιν ἀπὸ σταλαγμῶν Arst. (сталактитовые) столбы образовались от капель
2) перен. капля, немножко
ex. σ. εἰρήνης Arph. — капелька мира;
τύχης σ. Men. — капелька счастьяσταλάσσω

στᾰλάσσω
1) лить по каплям, струить, ронять
ex. (δάκρυ Eur.)
2) струиться по каплям
ex. πᾶσιν ἐστάλασσ΄ ἱδρώς Eur. — со всех пот катился градомσταλᾶτις

στᾱλᾶτις
-ῐδος adj. f дор. = * στηλῆτιςσταλάω

στᾰλάω
лить по каплям, струить
ex. (τὸ δάκρυον Luc.)
ὄμματα σταλάοντα Anth. — плачущие глазаσταλῆναι

inf. aor. 2 pass. к στέλλωστάλιξ

-ικος (ᾰ) кол, жердь, шест (для укрепления сетей) Theocr., Plut., Sext., Anth.σταλίς

στᾰλίς
-ίδος Xen. v. l., Anth. = στάλιξσταλῖτις

στᾱλῖτις
-ῐδος adj. f дор. = * στηλῖτιςσταλουργός

στᾱλουργός
2
дор. = * στηλουργόςσταλτικός

3
останавливающий, т.е. вяжущий, стягивающий
ex. (τὸ ψυχρόν Arst.)σταλῶ

aor. 2 conjct. pass. к στέλλωστᾶμεν

дор. Pind. (= στῆναι) inf. aor. 2 к ἵστημισταμίν

см. σταμίς...σταμίς...

σταμίν, στᾰμίς
-ῖνος (ῑ; только dat. pl. σταμίνεσσι) корабельное ребро, поперечный брус, шпангоут Hom.σταμνίον

τό
1) винный сосуд, кружка Arph., Men.
2) Sext. = ἀμίςστάμνος

сосуд, кувшин Arph., Dem., NT.στάν

I.
(и ἔσταν) эп. 3 л. pl. aor. 2 к ἵστημι
II.
part. aor. 2 n к ἵστημιστάξ΄

(= ἔσταξε) 3 л. sing. aor. к ἴστημιστάς

στᾶσα, στάν part. aor. 2 к ἵστημιστᾶσα

I.
дор. aor. 1 к ἵστημι
II.
part. aor. 2 f к ἵστημιστασιάζω

στᾰσιάζω
1) восставать, бунтовать
ex. σ. τινί Her., Xen. и πρός τινα Xen., Plat., Arst. — поднимать восстание против кого-л.;
ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας σ. Lys. — подниматься на защиту демократии;
σ. ἐπ΄ ἀλλήλοισι Her. и σ. ἀλλήλοις Xen. — затеять распрю друг с другом;
τὸ Ῥήγιον ἐστασίαζεν Thuc. — Регий был охвачен внутренними волнениями
2) спорить, бороться
ex. (περὴ τῆς ἡγεμονίης Her.; σ. ἐν ἑαυτοῖς Plat.)
σ. τινὴ μετά τινος Arph. — бороться с кем-л. на стороне кого-л.;
φυχέ στασιάζει Plat., Arst. — душа смятена
3) возбуждать, возмущать
ex. (τέν πόλιν Lys.)
τὸ ἐστασιασμένον Sext. — находящееся в смятении, смятенноеστασίαρχος

στᾰσί-αρχος
предводитель восставших, вождь
ex. (βούλαρχος καὴ σ. Aesch.)στασιασμός

στᾰσιασμός
восстание, возмущение, бунт Thuc., Arst., Men.στασιαστικός

στᾰσιαστικός
3
призывающий к восстанию, мятежный
ex. (λόγοι Aeschin.)στασιαστικῶς

στᾰσιαστικῶς
бунтарски, мятежно, как повстанцы
ex. σ. ἔχειν Plat., Dem. — восставать, бунтоватьсяστάσιμον

στάσῐμον
(ᾰ) τό (sc. μέλος)
1) стасим (в греч. трагедии, большая и ритмически однородная песнь, которую хор пел после πάροδος, находясь на орхестре) Arst.
2) стойкость, выдержка
ex. (τῶν ἀνδρῶν Polyb.)
3) устойчивая часть
ex. τὸ σ. τῆς ἵππου Polyb. — тяжелая конницаστάσιμος

στάσῐμος
2
(ᾰ)
1) стоячий, неподвижный
ex. (ὕδωρ Xen.; ὕδατα Arst.)
2) спокойный, тихий
ex. (τῆς θαλάττης φύσις Polyb.)
3) уравновешенный, положительный, серьезный
ex. (φρόνιμος καὴ σ. ἄνθρωπος Polyb.)
4) стойкий, непоколебимый
ex. (ἄνδρες Polyb.)
5) постоянный, неизменный
ex. (φύσεις Plat.)
6) размеренный, медлительный, величавый
ex. (ποίησις Arst.)
στάσιμον μέλος Arph., Arst., Sext. = στάσιμον 1στασίμως

στᾰσίμως
устойчиво Plat.στασῖνος

Стасин (родом с о-ва Кипр, один из киклических поэтов, которому приписывалась поэма τὰ κύπρια) Arst.στάσις

-εως (ᾰ)
1) расстановка, устанавливание
ex. (τῶν δικτύων Xen.; τῶν κλιμάκων Polyb.)
2) стояние на месте, неподвижность, покой
ex. (κίνησις καὴ σ. Arst.)
σ. μελῶν Arph. = τὸ στάσιμον 1
3) остановка
ex. στάσιν λαμβάνειν Polyb. — останавливаться
4) место стояния, стоянка
ex. ἔχειν στάσιν Her. — занимать позицию;
τῆς στάσεως παρασύρειν τὰς δρῦς Arph. — срывать дубы с места
5) стойло
ex. σ. ἵππων Eur. — конюшня
6) осанка, вид, внешность
ex. ( Ἰνοῦς σ. Eur.)
ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὤν Plat. — более красивый с виду
7) положение, состояние
ex. σ. τῶν ὡρέων Her. — порядок времен года;
σ. τῆς μεσαμβρίης Her. — юг;
μειρακιώδης σ. Polyb. — юность, юношеский характер
8) точка зрения, (философское) направление
ex. ( καρνεάδου σ. Plut.)
9) политическая группировка, партия Her., Thuc.
10) восстание, мятеж, раздор
ex. (πόλεμοι καὴ στάσεις Plut.; τὰς στάσεις ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους Isocr.; στάσει νοσοῦσα πόλις Eur.)
σ. γλώσσης Soph. — пререкания, спор
11) несогласие, расхождение
ex. (τῇ γνώμῃ Thuc.)
οὐκ ἔνι (= ἔνεστι) σ. Aesch. — разногласия нет
12) бушевание
ex. (ἀνέμου Polyb.)
σ. ἀντίπνους Aesch. — встречный ветер;
ἐτησίων στάσιν ἐχόντων Polyb. — когда непрерывно дуют этесийские ветры
13) толпа, народ
ex. (σ. ἀκόρετος Aesch.)στασίχορος

дор. = στησίχοροςστασιῶδες

στᾰσι-ῶδες
τό неспокойный характер, мятежность
ex. (τῆς δυνάμεως Polyb.; σ. καὴ μοχθηρόν Arst.)στασιώδης

στᾰσι-ώδης
2
1) сварливый Xen.
2) мятежный, бунтарский
ex. (ὄχλος Plut.)στασιωρόν

στᾰσι-ωρόν
τό стойло, хлев, загон
ex. (Eur. - v. l. στᾰσιωρός)στασιωρός

στᾰσι-ωρός
страж стойла Eur.στασιωτεία

στᾰσιωτεία
междоусобица Plat.στασιώτης

στᾰσιώτης
-ου
1) член политической группировки приверженец (какой-л.) политической партии
ex. (οἱ τοῦ μεγακλέους στασιῶται Her.)
2) (о философах элейской школы) сторонник теории неизменяемости вселенной Plat., Sext.στασιωτικόν

στᾰσιωτικόν
τό мятежность
ex. κατὰ τὸ σ. Thuc. — бунтовщически, мятежноστασιωτικός

στᾰσιωτικός
3
мятежный, бунтарский
ex. (λόγοι Thuc.)στασιωτικῶς

στᾰσιωτικῶς
мятежным образом Arst.στάσκεν

эп. 3 л. sing. aor. 2 iter. к ἵστημιστάσομαι

(τᾱ) дор. fut. med. к ἵστημιστάσω

дор. fut. к ἵστημιστατέον

στᾰτέον
adj. verb. к ἵστημιστάτευσις

-εως Arst. v. l. = στάθευσιςστατήρ

στᾰτήρ
-ῆρος статер (золотая или серебряная монета)
1) золотой статер
ex. (σ. δαρεικός Her., Thuc. или σ. χρυσοῦ Arph., Plat., весивший 0.003 эвбейского таланта, т.е. 2 драхмы)
2) золотой кизикский статер
ex. (σ. κυζικηνός Thuc., Xen., Dem. равнялся по паритету 40 драхмам серебра, но обычно ценился в 28 драхм)
3) малоазиатский серебряный статер (составлял 0.003 вавилонского таланта; серебряная монета в 1 драхму = 0.5 серебряного статера, называлась σίγλος) Xen.
4) греческий серебряный статер (несколько тяжелее малоазиатского, составлял 0.003 эгингкого таланта) Xen.στατίζω

στᾰτίζω
стоять
ex. (πρὸς ἕδρας, med. ἀμφὴ πύλας Eur.)στατική

στᾰτική
(sc. ἐπιστήμη или τέχνη) статика, учение о весе Plat.στατικός

στᾰτικός
3
1) способный останавливать, останавливающий
ex. (ἀρχέ κινητικέ ἢ στατική Arst.)
2) умеющий взвешивать, определяющий вес Plat.στατός

στᾰτός
3
<adj. verb. к ἵστημι>
1) застоявшийся
ex. (ἵππος Hom.)
2) стоячий, неподвижный
ex. (ὕδωρ Soph.)
3) поставленный прямо, возвышающийся
ex. (λίθος Anth.)
4) спускающийся до земли, длиннополый, длинный
ex. (χιτών Plut.)σταῦ

τό indecl. = στῖσταυρός


1) кол, шест Hom., Thuc., Xen.
2) свая Her., Thuc.
3) крест (орудие казни в древнем Риме, имевшее форму Т) Diod., Plut., Luc., NT.σταυροφανῶς

σταυρο-φᾰνῶς
наподобие креста
ex. (τανύειν παλάμας Anth.)σταυροφόρος

σταυρο-φόρος
2
крестоносный Anth.σταυρόω

1) окружать кольями, обносить частоколом Thuc.
2) обносить, огораживать
ex. (τὰ βάθη ξύλοις Diod.)
3) распинать на кресте
ex. (τοὺς αἰχμαλώτους Polyb.; παραδοῦναί τινα εἰς τὸ σταυρῶσαι NT.)σταύρωμα

-ατος τό частокол, заграждение Thuc., Xen.σταύρωσις

-εως обнесение кольями, укрепление частоколом Thuc.σταφίς

στᾰφίς
-ίδος сушеный виноград, изюм Theocr., Anth.σταφυλή

στᾰφῠλή
(эп. dat. pl. σταφυλῇσι)
1) виноградная гроздь Hom., Plat., Arst., Theocr.
2) гроздевидная опухоль на язычке Arst.σταφύλη

στᾰφύλη
(ῠ) гирька отвеса
ex. σταφύλῃ Hom. — по отвесу, т.е. совершенно точноσταφυλῖνος

στᾰφῠλῖνος
v. l. σταφύλινος стафилин (предполож. нарывник - Meloe, насекомое, близкое к шпанской мушке) Arst.σταφυλίς

στᾰφῠλίς
-ίδος (ῐδ) виноградная кисть Theocr.σταφυλοκλοπίδης

στᾰφῠλο-κλοπίδης
-ου (ῐδ) виноградный вор Anth.σταφυλοφόρος

στᾰφῠλο-φόρος
2
досл. несущий гроздь, анат. имеющий гроздевидное окончание
ex. τὸ σταφυλοφόρον μόριον Arst. — язычокσταχυητόμος

στᾰχυη-τόμος
2
срезающий колосья, жатвенный
ex. (ὅπλον Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика