Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 015

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 015
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 015) с русским переводом и комментариями.σπαράσσω

σπᾰράσσω
атт. σπᾰράττω (fut. σπαράξω)
1) отрывать, срывать, сдирать
ex. (σάρκας ἀπ΄ ὀστέων Eur.)
σ. τὰς γνάθους (sc. ἑαυτοῦ) Arph. — раздирать себе лицо;
σπαράσσεσθαι κόμας Eur. — рвать на себе волосы
2) разрывать на части, растерзывать
ex. (τινά Arph.; φάραγγα κεραυνίᾳ φλογὴ σ. Aesch.)
3) терзать, мучить
ex. (τινὰ τῷ λόγῳ Plat.)
4) схватывать, овладевать
ex. (τινά NT.)σπαργανάω

σπαργᾰνάω
Plat. и σπαργᾰνίζω Hes. = σπαργανόωσπαργανιώτης

σπαργᾰνιώτης
-ου спеленутое дитя, грудной младенец HH.σπάργανον

σπάργᾰνον
τό
1) (преимущ. pl.) пелена, пеленка HH.
ex. παῖς ἐν σπαργάνοισι Aesch. — дитя в пеленках, грудной младенец;
ἐκ πρώτων σπαργάνων Sext. — с пеленок, с младенческих лет
2) pl. лохмотья, отрепье Arph.σπαργανόω

σπαργᾰνόω
1) завертывать в пеленки, пеленать
ex. (πέπλοις, sc. τὸν παῖδα Eur.)
2) заворачивать, окутывать
ex. (τινὰ τῇ πορφύρᾳ, ἀχύροις τέν χιόνα Plut.)σπαργαπείθης

-εος Спаргапит
1) царь скифов, предок Анахарсиса Her.
2) царь агатирсов Her.σπαργαπίσης

-ους Спаргапис (сын Томирии или Томирис, царицы массагетов) Her.σπαργάω

1) наполняться молоком, набухать
ex. (σπαργῶντες μαστοί Eur.)
μητέρες σπαργῶσαι Plat. — кормящие матери
2) бурно разрастаться, входить в силу
ex. (ὀλιγαρχία σπαργῶσα Plut.)
3) быть обуреваемым желаниями, волноваться, томиться страстью
ex. (σ. καὴ μεθύειν Plut.)
σ. πρός и ἐπί τι и σ. περί τινος Plut. — страстно стремиться к чему-л.{*}σπάργω

(только 3 л. pl. aor. σπάρξαν) завертывать, пеленать
ex. (ἐν φάρεϊ λευκῷ HH.)σπαρείς

σπᾰρείς
-εῖσα -έν part. aor. pass. к σπείρωσπαρνός

3
редкий
ex. (παρήξεις Aesch.)σπάρος

зоол. спар, предполож. дорада (колючеперая рыба) Arst.σπάρτα

σπάρτᾱ
дор. = σπάρτησπαρτάκειος

3
спартаковский Plut.σπάρτακος

σπάρτᾰκος
Plut. = лат. Spartacusσπάρτη

жгут из дрока Arph.σπάρτη

дор. σπάρτᾱ, тж. λακεδαίμων -ονος Спарта или Лакедемон (главный город Лаконии) Hom. etc.σπάρτηθεν

σπάρτη-θεν
adv. из Спарты Hom.σπάρτηνδε

σπάρτην-δε
adv. в Спарту Hom.σπαρτιάτης

(ᾱτ), ион. σπαρτιήτης -ου спартиат, т.е. полноправный гражданин Спарты Her., Thuc., Eur.σπαρτιατικός

σπαρτιᾱτικός
3
1) <σπάρτη> спартанский Her. etc.
2) <σπαρτιάτης> спартиатский Her., Luc.σπαρτιᾶτις

I.
-ιδος adj. f спартанская
ex. (γυνή, χθών Eur.)
II.
-ιδος
1) (sc. γυνή) спартанка Eur.
2) (sc. γῆ) область Спарты Plut.σπαρτιητ-

ион. = σπαρτιατ-σπαρτίον

τό
1) веревка из дрока Arph.
2) стрелка весов Arst.σπάρτον

τό
1) жгут из дрока, веревка, канат Hom., Her., Plat., Thuc.
2) стрелка весов Arst.
3) бот. альфа или эспарто (многолетняя трава, употреблявшаяся для плетения) Arst.σπαρτοπόλιος

σπαρτο-πόλιος
2
с проседью Men.σπάρτος

бот.
1) дрок, шильная трава (Spartium)
ex. (трава, употреблявшаяся для витья веревок, плетения корзин и т.п.) Xen., Plat.
2) Plin. = σπάρτον 3σπαρτός

3, редко 2
<adj. verb. к σπείρω>
1) посеянный, т.е. выросший из земли
ex. οἱ σπαρτοί Plat. — сыны земли;
σπαρτῶν γένος Aesch. — род человеческий
2) (см. σπαρτός) принадлежащий потомкам «посеянных», т.е. фиванский
ex. (λόγχη Eur.)
3) рассеченный на куски, разбросанный
ex. (σῶμα Anth.)σπαρτός


1) «посеянный» (т.е. выросший из посеянных Кадмом зубов дракона)
2) поэт. фиванец Pind.
ex. σπαρτῶν στάχυς Eur. — всходы посеянных (Кадмом), род фиванцевσπάρτωλος

Спартол (город в зап. Халкидике) Thuc.σπάσις

-εως (ᾰ) <σπάω>
1) тяга, вытягивание
ex. (τοῦ σώματος Arst.)
2) втягивание (в себя), всасывание
ex. (τῆς τροφῆς Arst.)
σπάσει πίνειν Arst. — пить всасывая, сосать жидкостьσπάσμα

-ατος τό
1) вытянутое, вытащенное, извлеченное
ex. τὸ σ. ξίφους Plut. — обнаженный меч, клинок меча
2) спазм, судорога
ex. (Arst.; σ. ἔλαβε τὸ σκέλος Plut.)
3) тяжелое напряжение (sc. τοῦ σώματος Plat.)
4) кусок, обломок, осколок
ex. (θωράκων σπάσματα Plut.)σπασματώδης

σπασμᾰτ-ώδης
2
спазматический, судорожный
ex. ( κίνησις Arst.)σπασμός


1) спазм, судорога Her., Soph., Thuc.
ex. γέλως ἐοικώς σπασμῷ Plut. — судорожный смех
2) сильная страсть, похоть Arph.
3) сильное волнение
ex. (τῆς θαλάττης Plut.)σπαστικός

3
втягивающий, вбирающий внутрь Arst.σπατάγγης

σπᾱτάγγης
-ου, v. l. σπάταγγος зоол. спатанг (разновидность морского ежа) Arph., Arst.σπαταλάω

σπᾰτᾰλάω
утопать в роскоши, предаваться наслаждениям Polyb., NT.σπατάλη

σπᾰτάλη
(τᾰ)
1) роскошь, пышность Anth.
2) роскошный пир, изысканные яства Anth.
3) украшение, драгоценность
ex. σ. ταρσῶν Anth. — ножной браслетσπατάλημα

σπᾰτάλημα
-ατος (ᾰ) τό роскошная жизнь или роскошь Anth.σπαταλός

σπᾰτᾰλός
3
1) живущий в роскоши
ex. (παλλακίδες Anth.)
2) роскошный, обильный
ex. (κλέμματα Anth.)σπατίλη

σπᾰτίλη
(ῑ) испражнения, экскременты Arph.σπάω

(fut. σπάσω с ᾰ, aor. ἔσπᾰσα - эп. σπάσα, pf. ἔσπακα; aor. med. (ἐ)σπασ(σ)άμην; adj. verb. σπαστός) тж. med.
1) вытягивать, вытаскивать, извлекать, вынимать
ex. (ἔγχος ἔξω χροός Hom.)
ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον Aesch. — согласно вынутому каждым жребию;
μήρινθος οὐδὲν ἔσπασεν или οὐκ ἔσπασε ταύτῃ γε погов. Arph. — удочка ничего не вытянула, т.е. сорвалось!
2) извлекать из ножен, обнажать
ex. (φάσγανα Hom.; ἔσπασμένοις τοῖς ξίφεσι Diod.)
ἐσπασμένοι τὰ ξίφη Xen. — обнажив свои мечи
3) вырывать, выдергивать
ex. (σπάσαι ῥῶπάς τε λύγους τε Hom.)
σ. κόμην Soph. — рвать на себе волосы
4) отрывать, увлекать
ex. (τινα ἀπὸ γονάτων τινός Eur.)
σ. πῶλον παρὰ ξυννόμων Plat. — уводить прочь жеребца от его табуна
5) разрывать, растерзывать
ex. (τινὰ τοῖς ὄνυξιν Arst.; σπῶντες ἀλλήλους ὄρνιθες Soph.)
6) выпихнуть
ex. (τὸ σκέλος Plut.)
τὸν μηρὸν (acc. relat.) σπασθῆναι Her. — вывихнуть себе бедро
7) тянуть, дергать
ex. οἷον νεῦρα σ. τινα Plat. — дергать кого-л. словно веревочками, т.е. управлять кем-л. по своему произволу
8) втягивать, всасывать, вбирать, впивать, пить
ex. (τι Aesch., Eur.)
σ. τὸν μαστόν Arst. — сосать грудь
9) вдыхать
ex. (τὸ πνεῦμα Plat.)
10) стягивать судорогой
ex. σπᾶσθαι καὴ πονεῖν Arst. — страдать мучительными судорогами;
ἐσπᾶτο πέδονδε Soph. (Геракл) в судорогах повалился на землю
11) оттягивать назад
ex. (ἵππον Xen.)
τὸν χαλινὸν ἐκ τῶν ὀδόντων σ. Plat. — крепко затягивать удила
12) перен. выводить, производить, образовывать
ex. γεωμετρία ἔσπακε τέν κλῆσιν ἀπὸ τῆς κατὰ τέν γῆν καταμετρήσεως Sext. — геометрия получила свое название от обмера земельных площадейσπεῖο

эп. 2 л. sing. imper. к ἕπωσπεῖος

-εος τό эп. = σπέοςσπεῖρα

иногда σπείρα, ион. σπείρη
1) извив, изгиб, извилина
ex. σπείρασοιν εἱλίσσειν Eur. — извиваться, клубиться;
σπεῖραι δικτυόκλωστοι Soph. — густосплетенные сети
2) pl. свитые канаты, снасти
ex. (σπεῖραι καὴ ἄγκυραι Plut.)
3) pl. (лат. caestus) цест (ремни, которыми обматывались кулаки кулачных бойцов, род боксерских перчаток)
ex. (βόειαι σπεῖραι Theocr.)
4) у римлян (лат. manipulus) манипул (третья часть когорты)
ex. κατὰ σπείρας Polyb. — по манипулам
5) реже (лат. cohors) когорта
ex. σ. στρατηγίς Plut. (лат. cohors praetoria) — преторская когорта (личная охрана командующего)σπείραμα

σπείρᾱμα
ион. σπείρημα -ατος τό
1) извив, извилина
ex. (σπειράματα ἐχίδνης Aesch.)
2) оборот, круг, цикл
ex. (αἰῶνος Anth.)σπείρασις

σπείρᾱσις
-εως скрученность
ex. ἐπὴ μικρόν ὄγκον Plut. — скрученность в небольшой комокσπειράω

свивать, скручивать
ex. δράκοντες ἐσπειραμένοι Luc. — свернувшиеся или клубящиеся драконы;
σχοινίον ἐσπειραμένον Sext. — скрученный канатσπείρη

ион. = σπεῖρασπειρηδόν

σπειρη-δόν
adv.
1) извилисто, спирально Anth.
2) по манипулам
ex. (τάσσειν Polyb.)σπείρημα

-ατος τό ион. = σπείραμασπειρίον

τό летняя накидка, легкое платье Xen.σπεῖρον

τό
1) обертка из ткани, полотнище
ex. εἴλυμα σπείρων Hom. — ткань для обертывания тела, легкая накидка;
κακὰ σπεῖρα Hom. — жалкое рубище
2) погребальное одеяние, саван Hom.
3) парус
ex. (πείσματα καὴ σπεῖρᾱ Hom. - ᾱ в арсисе!)σπειροῦχος

σπειρ-οῦχος
2
вычерчивающий круги
ex. (κάρκινα Anth.)σπείρω

(fut. σπερῶ, aor. ἔσπειρα, ион. impf. iter. σπείρεσκον; pass.: aor. 2 ἐσπάρην с ᾰ, pf. ἔσπαρμαι)
1) сеять или сажать
ex. (στάχυν Eur.; σῖτον Her.)
καρπόν, ὧν ἔσπειρε, θερίζειν погов. Plat. — собирать плоды того, что сеял;
σ. εἰς πέτρας τε καὴ λίθους Plat., тж. σ. κατὰ πέτρων погов. Luc. — сеять на камне (о бесплодных усилиях)
2) засевать, обсеменять
ex. (ἄρουραν Hes.; γῆν Her.)
σπειρομένη αἴγυπτος Her. — пригодная для земледелия часть Египта
3) оплодотворять
ex. (τέκνων ἄλοκα Eur.)
4) производить на свет, (по)рождать
ex. (παῖδας Soph.)
5) рассеивать, разбрасывать, рассыпать
ex. (τὸν χρυσὸν ἀπὸ τοῦ τείχεος Her.; ἔγχη ἔσπαρται πέδῳ Eur.)
ἐσπάρησαν κατὰ τέν ἄλλην Ἑλλάδα Thuc. (часть эгинцев) рассеялась по остальной Греции
6) наливать, поливать
ex. (δρόσον ἐκ τευχέων Eur.)
7) распространять
ex. (βάξιν ἐς πᾶσαν πόλιν Soph.)
ὡς πλεῖστος ἔσπαρται λόγος Arph. — согласно наиболее распространенной версии
8) расточать
ex. σ. ἄθυτα σπέρματα Plat. — расточать неосвященное (законом) семя, т.е. приживать внебрачных детейσπεῖσαι

inf. aor. 1 к σπένδωσπείσασκε

эп. 3 л. sing. aor. iter. к σπένδωσπείσω

fut. к σπένδωσπεκλόω

Arph. v. l. = σπλεκόωσπεκουλάτωρ

-ορος (лат. speculator) охранник, (тело)хранитель или ординарец NT.σπένδεσκε

эп. 3 л. impf. iter. к σπένδωσπένδω

(fut. σπείσω; pass.: aor. ἐσπείσθην, pf. ἔσπεισμαι) тж. med.
1) (о возлияниях) совершать
ex. (λοιβάς Soph.; χοάς или σπονοάς Eur., ср. 4)
σ. ἀγαθοῦ δαίμονος (sc. σπονδήν) Arph. — совершать возлияние в честь благого божества
2) совершать жертвенные возлияния
ex. (σ. εὔχεσθαί τε Hom.)
σ. διὴ καὴ ἄλλοις ἀθανάτοισιν Hom. — совершать возлияния Зевсу и прочим бессмертным;
σ. τι, реже τινί Hom. — совершать возлияние чем-л.:
σ. δέπαϊ Hom., σ. φιάλη и ἐκ φιάλης Her. или σ. κύλικος Soph. — совершать возлияние из чаши (кубка)
3) лить, струить, проливать
ex. (τράγου οὖρον Her.; αἷμα τυράννων Anth.)
4) преимущ. med. (о мирных договорах, условиях и т.п.) освящать возлияниями, т.е. скреплять, заключать
ex. (τριήκοντα ἔτεα εἰρήνην σπεισάμενοί τινι Her.; σπένδεσθαί τινι σπονδάς Thuc., ср. 1)
5) med. заключать перемирие или мир πρός τινα и μετά τινος Thuc., Xen., Plut.; σ. τινι Thuc., Xen., Arph. заключать мир с кем-л., но тж. Xen. от чьего-л. имени
6) обеспечивать договором
ex. (ἀναχώρησίν τινι Thuc.)
7) med. гарантировать неприкосновенность
ex. (σπένδεσθαι τῇ πρεσβείᾳ Aeschin.)
8) перен. med. мириться, примиряться
ex. (συμφοραῖς Eur.)
9) med. улаживать
ex. (νεῖκος ἐσπεῖσθαι τὸ πρίν Eur.)
10) pass. становиться жертвой NT.σπέος

эп. тж. σπεῖος -ους τό (gen. σπέεος и σπείσυς, dat. σπῆϊ и σπήει, pl.: gen. σπείων, dat. σπέσσι, σπήεσσι, σπέεσ(σ)ι и σπεέεσσι) пещера, грот Hom., Hes.σπέρμα

-ατος τό
1) семя (растительное или животное) HH., Hes., Her., Xen., Arst.
ex. σ. τινὸς φέρειν Pind. — быть беременной от кого-л. и кем-л.;
σπτέρματος πλῆσαι Plut. — оплодотворять;
σ. δέχεσθαι Pind. или παραλαβεῖν Eur. — быть оплодотворяемым
2) перен. семя, зародыш, начало, источник
ex. (κακῶν Dem.; τῆς στάσεως, σπέρματα λόγων χρηστῶν Plut.)
3) плод
ex. (τὰ γαίης σπέρματα Anth.)
4) отрасль, род
ex. (πελοπιδῶν Aesch.)
ἀνθρώπων σπέρματα Plat. — род человеческий
5) отпрыск, дитя, потомок
ex. (Ἀχιλλέως Soph.)
6) pl. сев, обсеменение
ex. (σπέρματος ἄρξασθαι Hes.)
7) pl. досл. оплодотворение, перен. материнство
ex. (μνήμη παλαιῶν σπερμάτων Soph.)σπερμαγοραιολεκιθολαχανόπωλις

σπερμ-ᾰγοραιο-λεκῐθο-λᾰχᾰνό-πωλις
(v. l. -πῶλις) -ῐδος шутл. рыночная торговка зеленью Arph.σπερμαίνω

1) производить на свет
ex. (γενεήν Hes.)
2) оплодотворять
ex. ( νεῖλος σπερμαίνων Plut.)σπερματικόν

σπερμᾰτικόν
τό производительное (зарождающее) начало Plut.σπερματικός

σπερμᾰτικός
3
1) семенной
ex. (ὄργανα Arst.)
περίττωμα σπερματικόν Arst. — выделение семени
2) выделяющий семя
ex. (ζῷα Arst.)
3) филос. сперматический, образовательный
ex. λόγοι σπερματικοί Plut., Diog.L. (в философии стоиков) — сперматические начала (содержащиеся в первичной материи принципы образования вещей)σπερματῖτις

σπερμᾰτῖτις
-ιδος Arst. adj. f к σπερματικός 1σπερματοφάγος

σπερμᾰτο-φάγος
2
поедающий семена Diod.{*}σπερματώδης

σπερμᾰτ-ώδης
2
производящий семя
ex. (κίνησις Arst. - v. l. σπασματώδης)σπερμολογέω

σπερμο-λογέω
собирать семена, т.е. питаться семенами Plut.σπερμολογία

σπερμο-λογία
пустословие, бахвальство Plut.σπερμολογικός

σπερμο-λογικός
3
бессодержательный, пустой
ex. (περίεργος καὴ σ. Plut.)σπερμολόγος

σπερμο-λόγος
I.
2
1) собирающий семена, т.е. питающийся семенами
ex. (ὄρνιθες Plut.)
2) бессодержательный, пустой
ex. (ῥήματα Plut.)
II.

1) предполож. грач Arph., Arst.
2) жалкий крохобор, пустой болтун Dem., NT.σπερμοποιέω

σπερμο-ποιέω
образовывать семя Arst.σπερμοφάγος

2
Sext. = σπερματοφάγοςσπερμοφόρος

σπερμο-φόρος
2
семяносный, содержащий семена
ex. (πήρη Anth.)σπερχειός

ион. σπερχηϊός Сперхей (река в южн. Фессалии) Hom., Her.σπερχνός

3
стремительный, быстрый
ex. (βέλος Hes.; ἄγγελος Aesch.)σπέρχω

1) напирать, побуждать, торопить, pass. устремляться, спешить
ex. σ. ἐρετμοῖς Hom. — налегать на весла;
ὁπότε σπερχοίατ΄ Ἀχαιοί τρωσὴν φέρειν Ἄρηα Hom. — как только ахейцы устремляются в бой на троянцев
2) возбуждать, раздражать, pass. раздражаться
ex. (τινι Her.)
σπερχθεὴς εἶπε Her. — он с раздражением сказал;
μέ σπέρχου Eur. — не раздражайся
3) свирепствовать, бушевать
ex. (ὡς δ΄ ὅτε σπέρχωσιν ἄελλαι Hom.)σπέσθαι

inf. aor. 2 med. к ἕπωσπέσσι

dat. pl. к σπέοςσπεύδω

(fut. σπεύσω, aor. ἔσπευσα - эп. σπεῦσα; эп. 1 л. pl. conjct. σπεὐσομεν = σπεύσωμεν; pf. pass. ἔσπευσμαι; adj. verb. σπευστός и σπευστέον) редко med.
1) поспешно делать, ускорять, налегать, торопить
ex. (γάμον Hom., Her.)
σ. τινὰ ἐν τάχει μολεῖν Soph. — заставлять кого-л. поскорее прийти;
σ. ὁδόν Eur. — торопиться с путешествием;
κλίμακας σ. Eur. — спешно приставлять лестницы;
μέ σπεῦδ΄ ἃ μέ δεῖ, μήδ΄ ἃ δεῖ σ. μένε Men. — не ускоряй, чего не нужно, но не задерживай того, что нужно ускорить;
δημοκρίτου σπεύσαντος Her. — по настоянию Демокрита;
ὡς σὺ σπεύδεις Plut. — как ты настаиваешь;
ἐσπευσμέναι χρεῖαι Luc. — настоятельные потребности
2) усиленно добиваться, заботиться, хлопотать
ex. (παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις Her.)
εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ΄ εὐβουλίας Eur. — ты подчинился голосу отваги, но не благоразумия;
ξυνὸν τοῦτο πᾶσι ἀγαθὸν σπεύδεται Her. — этим достигается общее для всех благо;
σ. ἑαυτῷ ἐναντία Plat. — противоречить самому себе;
ἀπόλεμον πόλεμον σ. τινί Eur. — жестоко воевать с кем-л.
3) торопиться, спешить
ex. (ὅττι τάχιστα Hom.)
σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα Hom. — я поспешу к Ахиллу;
ἔσπευδε πεζῇ Xen. — он быстро пошел пешком;
σ. ἀπὸ ῥυτῆρος Soph. — скакать во весь опор;
λόγους τοιούσδε ἔχουσ΄ ἔσπευδον Soph. — я поспешила сообщить эту новость;
εἰς ἀρθμὸν ἐμοὴ καὴ φιλότητα σπεύδων σπεύδοντι ἥξει Aesch. — он поспешит мне навстречу, как и я ему, союзником и другом;
σπεύδων ἐβοήθει Xen. — он поспешил на помощь
4) усердно трудиться, усердствовать, стараться
ex. (τὸν εὗρ΄ ἱδρώοντα, σπεύδοντα Hom.)
σ. περὴ πατρόκλοιο θανόντος Hom. — ожесточенно бороться за труп Патроклаσπεύσιππος

Спевсипп (сын Эвримедонта, племянник Платона, глава Академии с 347 по 339 г. до н.э.) Plat., Arst.σπευστικός

3
торопливый
ex. (οὐ γὰρ σ. περὴ ὀλίγα σπουδάζων Arst.)σπήεσσι

dat. pl. к σπέοςσπήλαιον

τό пещера Plat., Luc., NT.σπηλαιώδης

σπηλαι-ώδης
2
имеющий вид пещеры
ex. (οἴκησις Plat.)σπῆλυγξ

-υγγος пещера Arst., Theocr., Anth.σπῆϊ

dat. sing. к σπέοςσπιδής

σπῐδής
2
широкий, обширный
ex. (πεδίον Hom.)σπίδιος

3
(πῐ) (= σπιδής) большой, длинный
ex. (μῆκος ὁδοῦ Aesch.)σπίζα

зяблик Soph., Arst., Diog.L.σπιζίας

-ου ястреб-перепелятник (Accipiter или Falco nisus) Arst.σπιζίτης

-ου (ῑτ) синица большая (Parus major) Arst.σπιθαμή

σπῐθᾰμή
пядь, пядень (мера длины = 231.2 мм) Her., Plat., Arst.σπιθαμιαῖος

σπῐθᾰμιαῖος
3
размером в пядь Arst.σπιλάς

σπῐλάς
-άδος (ᾰ)
1) (эп. dat. pl. σπιλάδεσσι) прибрежный или окруженный водой утес Hom., Soph., Polyb., Plut.
2) каменный пол Soph.
3) перен. соблазн, искушение NT.σπίλος

I.
(ῐ) Arst. = σπιλάς 1
II.
(ῐ) и σπῖλος пятно Plut., Luc., NT.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика