Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 032

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 032
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 032) с русским переводом и комментариями.συμπυρόω

см. ξυμπυρόωσυμφαγεῖν

συμφᾰγεῖν
inf. aor. 2 к συνεσθίωσυμφάναι

inf. к σύμφημισυμφανής

συμ-φᾰνής
2
ясно видный, совершенно ясный, очевидный Arst., Polyb.συμφαντάζομαι

συμ-φαντάζομαι
вместе являться в воображении, совместно представляться
ex. σ. τινι Plut. — одновременно с чем-л. возникать в представленииσύμφασις

σύμ-φᾰσις
-εως одновременное появление Arst.συμφέρον

см. ξυμφέρονσυμφερόντως

συμ-φερόντως
с пользой, с выгодой
ex. (τινί Isocr., Plat.; πράττειν Arst.)συμφερτός

συμ-φερτός
3
объединенный, сплоченный
ex. (ἀρετέ ἀνδρῶν Hom.)συμφέρω

см. ξυμφέρωσυμφερώτερος

συμ-φερώτερος
3
<συμφέρον> более полезный, более удобный Arst.συμφεύγω

см. ξυμφεύγωσύμφημι

см. ξύμφημισυμφθέγγομαι

συμ-φθέγγομαι
1) вторить, аккомпанировать
ex. (τινι Plut.)
2) поддакивать, соглашаться
ex. (τινι Plut.)συμφθείρω

συμ-φθείρω
1) совершенно губить, уничтожать
ex. (τὸ κάλλος Luc.)
2) вместе уничтожать
ex. τῷ ὅλῳ συμφθείρεται τὰ μέρη Arst. — вместе с целым уничтожаются (и его) части
3) совершенно развращать
ex. (τινά Eur.)
συμφθείρεσθαι εἰς τὸ αὐτό Plut. — предаваться одному и тому же распутствуσυμφθίνω

συμ-φθίνω
(ῑ) (тж. pass.: 3 л. sing. aor. 2 συνέφθῐτο) вместе погибать, уничтожаться
ex. (τινί Arst.)σύμφθογγος

см. ξύμφθογγοςσυμφιλέω

συμ-φῐλέω
вместе или взаимно любить
ex. οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ σ. ἔφυν Soph. — я рождена не для взаимной вражды, а для взаимной любвиσυμφιλία

см. ξυμφιλίασυμφιλοδοξέω

συμ-φιλο-δοξέω
содействовать славе
ex. σ. gloriae alicujus Cic. — стараться прославить кого-л.συμφιλοκαλέω

συμ-φῐλοκᾰλέω
1) разделять любовь к прекрасному Plut.
2) вместе (с другими) стремиться к почестям, соревноваться в славе
ex. συμφιλοκαλήσας εἴς τι Diod. — стяжавший славу в чем-л.;
συμφιλοκαλῶν ἐδημαγώγει Plut. (Серторий) личным примером побуждал к соревнованиюσυμφιλονεικέω

συμ-φῐλονεικέω
принимать участие в споре, вмешиваться в спор Plut.
ex. οὐδὲν σ. οὔτε σωκράτει, οὔτε προταγόρᾳ Plat. — не присоединяться в споре ни к Сократу, ни к Протагоруσυμφιλοσοφέω

συμ-φῐλοσοφέω
совместно стремиться к мудрости, вместе заниматься философией Arst., Plut., Luc.συμφιλοτιμέομαι

συμ-φῐλοτιμέομαι
1) из тщеславия стремиться, из честолюбия соперничать или подражать
ex. (τινι и εἴς τι Diod.; πρός τι Plut.)
2) соревноваться
ex. (τινι Plut.)
3) (из честолюбия) покровительствовать, оказывать поддержку
ex. (τοῖς μαντεύμασιν Plut.)συμφλέγω

συμ-φλέγω
сжигать
ex. (δώματα Eur.)
συμπεφλέχθαι μετά τινος Plut. — сгореть вместе с чем-л.συμφοβέω

см. ξυμφοβέωσυμφοιτάω

συμ-φοιτάω
ион. συμφοιτέω
1) вместе хаживать
ex. σ. ἐς τωυτό Her. — собираться в одно место
2) вместе посещать школу Arph., Plat., Dem.
ex. σ. τινι Luc. — ходить в школу с кем-л.;
σ. παρά τινα Plat. — ходить в школу к кому-л.;
εἰς ταὐτὰ διδασκαλεῖά τινι σ. Xen. — ходить с кем-л. в одну и ту же школу, т.е. быть чьим-л. школьным товарищемσυμφοίτησις

συμ-φοίτησις
-εως совместное посещение (школы) Aeschin.συμφοιτητής

συμ-φοιτητής
-οῦ школьный товарищ, соученик Xen., Plat., Arst.συμφονεύω

συμ-φονεύω
одновременно убивать
ex. σ. τινά τινι Eur. — убивать кого-л. вместе с кем-л.συμφορά

см. ξυμφοράσυμφορεύς

συμ-φορεύς
-έως симфорей (помощник или адъютант спартанского полемарха) Xen.συμφορέω

см. ξυμφορέωσυμφορή

ион. = συμφοράσυμφόρημα

συμ-φόρημα
-ατος τό нагромождение, скопление
ex. (σύμμιγμα καὴ σ. τινος) Plut.συμφόρησις

συμ-φόρησις
-εως
1) снесение в одно место, складывание (sc. τῶν νεκρῶν Plut.)
2) скопление, наплыв
ex. (τοῦ πλήθους εἰς τὸ ἄστυ Plut.)συμφορητός

3
<adj. verb. к συμφορέω>
1) составленный, состоящий
ex. σ. ἐξ ἀλλοτρίων πτερῶν Luc. — составленный из чужих перьев, т.е. заимствованный, скомпилированный
2) устроенный в складчину
ex. (δεῖπνον Arst.)σύμφορον

см. ξύμφορονσύμφορος

см. ξύμφοροςσυμφόρως

см. ξυμφόρωςσυμφράδμων

συμ-φράδμων
-ονος adj.
1) подающий советы, советующий, советник Hom.
2) согласно звучащий, созвучный
ex. (κανόνες αὐλῶν Anth.)συμφράζομαι

см. ξυμφράζομαισυμφράσσω

см. ξυμφράσσωσυμφρονέω

συμ-φρονέω
1) быть единомышленником, находиться в согласии
ex. σ. τινι εἴς τι и ἐπί τινι или σ. πρός τινα περί τινος Polyb. — быть согласным с кем-л. в чем-л.;
τὰ συμφρονήσαντα ἔθνη Polyb. — находящиеся в союзе племена
2) постигать, понимать
ex. (τῇ διανοίᾳ Arst.; τέν αἰτίαν Plut.)
τῷ σχήματι σ. τι Plut. — догадываться о чем-л. по внешнему виду
3) приходить в себя
ex. (ἀναφέρειν καὴ σ. Plut.)συμφρόνησις

συμ-φρόνησις
-εως взаимное согласие Polyb.συμφροντίζω

συμ-φροντίζω
заодно заботиться, одновременно окружать заботой
ex. (τινός Luc.)σύμφρουρος

см. ξύμφρουροςσύμφρων

см. ξύμφρωνσυμφυΐα

συμ-φυΐα
сращение, сращенность Plut., Sext.συμφυγάς

см. ξυμφυγάςσυμφυής

см. ξυμφυήςσυμφύλαξ

см. ξυμφύλαξσυμφυλάσσω

см. ξυμφυλάσσωσυμφυλέτης

συμ-φῡλέτης
-ου соплеменник NT.συμφυλία

συμ-φῡλία
согласие, единство
ex. (Diog.L. - v. l. к συμφιλία)σύμφυλον

σύμ-φῡλον
τό близкие по природе
ex. (τὰ σύμφυλα τῷ σώματι Plut.)σύμφυλος

см. ξύμφυλοςσυμφῦναι

inf. aor. 2 к συμφύωσυμφυράω

συμ-φῡράω
ваять
ex. (θεὸν λίθῳ Plut.)σύμφυρτος

σύμ-φυρτος
2
смешанный
ex. σύμφυρτα ἦν ἅπαντα Eur. — все смешалось (в кучу)συμφύρω

см. ξυμφύρωσυμφυσάω

συμ-φῡσάω
1) вместе дуть
ex. ( ἄνεμος ἐκ πεδίων καὴ ὀρῶν συμφυσώμενος Plut.)
εἰς ταὐτὸν ξυμφυσῆναι погов. Plat. — дуть в одно, т.е. действовать дружно
2) (о ветре) поднимать
ex. συμφυσώμενον φῆγμα Arst. — вздымаемая (ветром) пыль
3) перен. раздувать, т.е. затевать
ex. τὰ συμφυσώμενα Arph. — дела, мероприятияσυμφυσιόω

συμ-φῠσιόω
соединять в одном естестве, т.е. укоренять
ex. διὰ χρόνου πλῆθος συμπεφυσιωμένη (v. l. πεφυσιωμένη) διάθεσις Arst. — укоренившееся с течением времени предрасположениеσύμφυσις

σύμφῠσις
-εως
1) сращенность
ex. (τοῦ δέρματος καὴ τοῦ σαρκός Plat.)
2) непрерывность
ex. διαφέρει σ. ἁφῆς Arst. — непрерывность отличается от (простого) соприкосновенияσυμφυτεύω

см. ξυμφυτεύωσυμφυτικός

συμ-φῠτικός
3
сращивающий, заживляющий
ex. (κατάπλασμα Arst.)σύμφυτον

см. ξύμφυτονσύμφυτος

см. ξύμφυτοςσυμφύω

см. ξυμφύωσυμφυῶς

συμ-φυῶς
в неразрывной связи Arst.συμφωνέω

см. ξυμφωνέωσυμφώνησις

συμ-φώνησις
-εως соглашение, согласие
ex. (τινι πρός τινα NT.)συμφωνία

см. ξυμφωνίασύμφωνον

см. ξύμφωνονσύμφωνος

см. ξύμφωνοςσυμφωνούντως

см. ξυμφωνούντωςσυμφώνως

1) согласованно, в полном порядке Plat.
2) в точном соответствии
ex. (τινί Diod.)συμφωτίζομαι

συμ-φωτίζομαι
одновременно светить, вместе испускать сияние
ex. (ἀστέρες συμφωτιζόμενοι Plut.)σύμψαυσις

σύμ-ψαυσις
-εως соприкосновение Arst.συμψαύω

συμ-ψαύω
соприкасаться
ex. (ἀλλήλοις Polyb.)
τοῖς στόμασι σ. Xen. — соприкасаться устами, обмениваться поцелуемσυμψάω

συμ-ψάω
1) сгребать, заметать следы (на песке) Arph.
2) (о реке) сносить, уносить, увлекать (с собой)
ex. (τὸν ἵππον Her.)συμψεύδομαι

συμ-ψεύδομαι
вместе лгать Polyb.
ex. σ. τινι βουλομένῳ λανθάνειν Plut. — помогать чьему-л. притворствуσυμψηφίζω

συμ-ψηφίζω
1) подсчитывать, складывать
ex. (τὰς τιμάς NT.)
2) med. голосовать вместе
ex. σ. τινι Arph. — поддерживать кого-л.σύμψηφος

σύμ-ψηφος
2
1) голосующий вместе Dem.
ex. σ. εἶναί τινί τινος Plat. — голосовать с кем-л. за что-л.;
λαβεῖν τινα σύμψηφον Plat. — заручиться чьим-л. голосом;
σύμψηφόν τινι ποιεῖν ἑαυτόν Polyb. — отдать кому-л. свой голос
2) соглашающийся, согласный
ex. σ. τινι Plat., Arst. — согласный с кем-л. или в чем-л.συμψιθυρίζω

συμ-ψῐθῠρίζω
шептаться, шушукаться
ex. (τινί Plut.)συμψοφέω

συμ-ψοφέω
вместе шуметь, бряцать
ex. (τοῖς ὅπλοις Polyb.)
τοὺς θυρεοὺς ταῖς μαχαίραις Polyb. — ударять мечами о щитыσύμψυχος

σύμ-ψῡχος
2
единодушный NT.συμ-

(перед β, μ, π, φ, ψ) = συν-σύν

I.
староатт. ξύν (ῠ) adv.
1) вместе
ex. οἴκαδε νισσόμεθα σύν Hom. — мы вместе вернемся домой
2) вместе с тем, одновременно
ex. σὺν δὲ πτερὰ λίασθεν Hom. (раненая голубка свесила головку), и в то же время крылья (ее) распустились;
σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ Soph. — равным образом и я
II.
староатт. ξύν (ῠ) praep. cum dat. (изредка после существ.)
1) (вместе) с
ex. σύν τινι — с кем(чем)-л.;
σύν τινι (= μετά τινος) μάχεσθαι Xen. — воевать в союзе с кем-л.;
μένων καὴ οἱ σὺν αὐτῷ Xen. — Менон и его люди;
ἐμοὴ σὺν ἑβδόμῳ Aesch. — сам-сем, т.е. с шестью другими;
σὺν τῷ σῷ ἀγαθῷ Xen. — тебе на пользу
2) с помощью
ex. σὺν θεῷ Hom., Her. — с божьей помощью;
σὺν νηυσὴ πόλεις ἀλαπάζειν Hom. — с помощью флота разорять города;
προσπλεῖν σὺν διακοσίαις ναυσί Xen. — прибывать на двухстах кораблях
3) посредством (обычно в переводе опускается при творительном инструментальном)
ex. σὺν τεύχεσι Hom. — оружием;
σὺν νεφέεσσι καλύψαι Hom. — окутать облаками;
σὺν τῇ βίᾳ Xen. — силой;
σὺν τῷ δικαίῳ καὴ καλῷ Xen. — правдой и честностью
4) (при обозначении времени) с, со
ex. σὺν τῷ χρόνῳ προϊόντι Xen. — с течением времени;
ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ Pind. — поздним вечером
5) в соответствии с, согласно
ex. (σὺν τῷ νόμῳ Xen.)συνᾴδω

συν-ᾴδω
поэт. συναείδω (fut. συνᾴσομαι)
1) петь вместе
ex. σ. τὸν παιᾶνά τινι или μετά τινος Aeschin. — петь с кем-л. пэан;
σ. ᾠδάν Arph. — участвовать в исполнении песни
2) вторить
ex. συμφθέγγεσθαι καὴ σ. Plut. — сопровождать (игру на лире) декламацией и пением
3) соглашаться, поддакивать
ex. (τινί Plut.)
4) согласоваться, совпадать, соответствовать
ex. (ἀλλήλοις Plat.)
σ. τινὴ ἔν τινι Soph. — быть сходным с кем-л. в чем-л.;
σ. τι Plat., Polyb. — совпадать в каком-л. отношении
5) воспевать, прославлять
ex. (τινά Theocr.)συναΐγδην

συν-ᾱΐγ-δην
adv. <ἀΐσσω> сразу устремляясь, дружным натиском Hes.συναβολέω

συν-ᾰβολέω
встречаться
ex. (τινι Babr.)συναγανακτέω

συν-ᾰγᾰνακτέω
вместе сердиться, негодовать, огорчаться Men., Luc.
ex. σ. τινι ἐπί τινι Polyb. — разделять чьё-л. негодование на кого(что)-л.συναγανάκτησις

συν-ᾰγᾰνάκτησις
-εως совместное огорчение
ex. περί τινος σ. Arst. — участие (сострадание) в чем-л.συναγαπάω

συν-ᾰγᾰπάω
вместе любить
ex. σ. τινί τινα Polyb. — разделять с кем-л. любовь к кому-л.συνάγγελος

συν-άγγελος
товарищ-вестник, другой из гонцов Her.συναγγία

συν-αγγία
узкое место, теснина Babr.συναγείρω

см. ξυναγείρωσυναγελάζομαι

συν-ᾰγελάζομαι
собираться в стада, жить стаями Polyb., Sext.
ex. οἱ ἰχθύες συναγελάζονται μετ΄ ἀλλήλων Arst. — рыбы собираются в стаи;
σ. τινι Plut. — присоединяться к кому-л.συναγελασμός

συν-ᾰγελασμός

1) собирание в стада, стадная жизнь Plut.
2) толпа, сборище или группа
ex. (συναγελασμοὴ παίδων Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика