Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 020

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 020
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 020) с русским переводом и комментариями.στημορραγέω

στημο-ρρᾰγέω
разрываться по основе, т.е. по ниточкам
ex. λακίδες στημορραγοῦσι ἐσθημάτων Aesch. — лохмотья одежд рвутся по ниткамστήμων

-ονος
1) ткацкая основа Hes., Plat., Arst.
2) ткань Batr., Arph., Men.στῆναι

inf. aor. 2 к ἵστημιστήνια

τά Стении (празднество в честь возвращения Деметры из подземного мира; оно справлялось афинскими женщинами в ночное время и сопровождалось, по традиции, взаимной перебранкой) Arph.στήριγμα

-ατος τό
1) подпора, поддержка
ex. ( κιττὸς δεῖται στηρίγματος Plut.)
χερὸς στηρίγματα ἐνδοῦναί τινι Eur. — дать кому-л. опереться на свою руку
2) Plut. v. l. = στῆριγξ 2στηριγμός


1) задержка, застой
ex. (διάλειμμα καὴ σ. Plut.)
2) остановка, неподвижность, покой
ex. (τῶν ἀστέρων κινήσεις καὴ στηριγμοί Diod.)
3) постоянный (ровный) свет
ex. μὲν ἐξακοντισμός, δὲ σ. Arst. — свет мерцающий (и) свет ровный
4) грам. слоговое ударение
5) (душевная) твердость NT.στῆριγξ

-ιγγος
1) опора, подпора, устой
ex. (στήριγγες τοῦ σώματος Xen.; αἱ στήριγγες τῶν πύργων Diod.)
2) (лат. furca) подпорная вилка или козлы Plut.στηρίζω

(aor. ἐστήριξα - поздн. ἐστήρισα; pass.: pf. ἐστήριγμαι, ppf. ἐστηρίγμην)
1) укреплять, утверждать, устанавливать
ex. (λίθον κατὰ χθονός Hes.; ἴριδας ἐν νέφεϊ Hom.)
ἤδη δέκατος μεὴς οὐρανῷ ἐστήρικτο HH. — уж десятый месяц стоял на небе, т.е. наступил;
χάσμα ἐστήρικται NT. — разверзлась бездна
2) упирать
ex. (κάρη οὐρανῷ Hom.)
σ. αὐτὸ αὑτό Arst. — опираться на самого себя;
στηρίζεσθαι πόδα ἐπὴ γαίης Anth. — упираться ногой в землю;
κακὸν κακῷ ἐστήρικτο Hom. — беда следовала по пятам за бедой;
στηρίζεσθαι κίοσιν πρὸς οὐρανόν Hes. — опираться на вздымающиеся до неба колонны;
τὸ πρόσωπον αὑτοῦ στηρίξαι NT. — возыметь желание, решить;
σ. σχολᾷ Soph. — пребывать в бездействии
3) устремляться, подниматься:
ex. (ἐλάτη) ὀρθέ ἐς ὀρθὸν αἰθέρ΄ ἐστηρίζετο Eur. сосна, выпрямившись, поднялась к небу; κῦμ΄ οὐρανῷ στηρίζον Eur. вздымающаяся к небу волна; ὁπότε ἐς τέν καρδίαν στηρίξαι ( πόνος) Thuc. когда болезнь достигла сердца
4) останавливаться, задерживаться
ex. σ. παυσαμένης τῆς πορείας Plut. (ученые говорят, что планеты), прекращая (свое) движение, приостанавливаются
5) укреплять (духовно), ободрять
ex. (τινά NT.)στησαγόρας

ион. στησαγόρης -εω Стесагор (афинянин, отец Кимона, дед Мильтиада) Her., Thuc.στῆσαι

inf. aor. 1 к ἵστημιστησήνωρ

-ορος Стесенор (тиранн Курия на Кипре) Her.στησίλαος

ион. στησίλεως Стесилай (сын Трисилая, афинский военачальник, павший в бою при Марафоне) Her., Plat.στησίμβροτος

Стесимброт (родом из Тасоса, поэт и историк времен Кимона и Перикла) Xen., Plat.στήσιος

Plut. = лат. (Juppiter) Statorστησιχόρειος

στησῐχόρειος
2
стесихоров Plut.στησίχορος

дор. στασίχορος Стесихор (родом из Гимеры в Сицилии, греч. лирический поэт первой половины VI в. до н.э.) Plat., Arst.στήσω

fut. к ἵστημιστήτα

дор. = στήτηστήτη

дор. στήτα женщина Anth.στήωσι

эп. 3 л. pl. aor. 2 conjct. к ἵστημιστῖ

τό indecl. сти (архаич. буква греч. алфавита Ϛ, стоявшая на 6-м месте)
ex. Ϛʹ = 6;
͵Ϛ = 6000στιβάδιον

στῐβάδιον
(ᾰ) τό <demin. к στιβάς> подстилка (из соломы, травы или листьев) Plut., Luc.στιβαδοκοιτέω

στῐβᾰδο-κοιτέω
лежать на сеннике или на подстилке из листьев Polyb.στιβαδοποιέομαι

στῐβᾰδο-ποιέομαι
приготовлять себе подстилку (из соломы, травы или листьев) Arst.στιβαρός

στῐβᾰρός
3
1) плотный, крепкий
ex. (αὐχήν, βραχίονες, ἔγχος Hom.)
2) сильный, мощный
ex. (εὐεπία Anth.)
3) непреклонный, суровый
ex. (μοῖρα Anth.)στιβαρῶς

στῐβᾰρῶς
плотно, крепко
ex. πύκα σ. ἀραρυῖαι πύλαι Hom. — крепко-накрепко сколоченные воротаστιβάς

στῐβάς
-άδος (ᾰ) подстилка (из соломы, травы или листьев) Her., Eur., Xen., Plat., Arst.στιβεία

στῐβεία
отыскивание следов, выслеживание Diod.στιβεύω

στῐβεύω
1) отыскивать след, выслеживать Diod., Plut.
ex. στιβευόμενος τόπος Plut. — место выслеживания зверя
2) исследовать, пытаться узнать
ex. (τὸ μέλλον Plut.)στιβέω

στῐβέω
обследовать, разведывать
ex. πᾶν ἐστίβηται - v. l. ἐστίβευται - πλευρὸν ἕσπερον Soph. — вся западная сторона (лагеря) обследованаστίβη

(ῑ) иней, изморозь Hom.στίβος

(ῐ)
1) утоптанная дорога, тропа HH., Eur.
ex. ἔρημος βροτῶν σ. Soph. — безлюдное место
2) след
ex. (ἕπεσθαι κατὰ στίβον Her.; σ. ἵππων Xen.; ἰχνοσκοπεῖν ἐν στίβοισί τινος Aesch.)
στίβου κτύπος Soph. — звук шаговστίβω

Xen. v. l. = στείβωστιγεύς

στῐγεύς
-έως совершающий клеймение (преступников), накладывающий клеймо палач Her.στίγμα

-ατος τό
1) наколотая отметка, вытатуированный знак Her., Arst., Diod., Plut.
2) (выжженное) клеймо Her.
3) пятно, крапинка (sc. τοῦ δράκοντος Hes.)
4) рана, язва
ex. (ἐν τῷ σώματι NT.)στιγμαῖος

3
v. l. = στιγμιαῖος 2στιγματηφορέω

στιγματη-φορέω
быть татуированным Luc.στιγματίας

στιγμᾰτίᾱς
-ου клейменый раб Arph., Xen. etc.στιγμή


1) мат. точка Arst.
ex. σ. χρόνου Plut., NT. — мгновение, миг;
σ. ἢ σκιά Dem. — точка или тень, т.е. ничтожнейшая величина
2) крапинка, пятнышко
ex. (αἱματίνη Arst.)
3) грам. точка, знак препинания:
ex. (τελεία) σ. точка; σ. μέση средняя точка, т.е. точка с запятойστιγμιαῖος

3
1) точечный, величиною с точку
ex. (πόρος Plut.)
2) длящийся мгновение, мгновенный
ex. σ. πρὸς τὸν ἄπειρον αἰῶνα Plut. — являющийся мгновением по сравнению с вечностьюστιγμός

укол, колотая рана
ex. (τιλμοὴ καὴ στιγμοί Aesch.)στιγών

στῐγών
-ῶνος и στίγων -ωνος Arph. = στιγματίαςστίζω

(fut. στίξω, aor. ἔστιξα; pf. pass. ἔστιγμαι; adj. verb. στικτός)
1) покрывать порезами или уколами (татуировкой), татуировать
ex. (τέν κεφαλήν Her.)
τὸ ἐστίχθαι εὐγενὲς κέκριται Her. (у фракийцев) татуировка считается признаком благородного происхождения;
ἐστιγμένος ἀνθέμιον Xen. — покрытый татуировкой в виде цветов;
στίζεσθαι βακτηρίᾳ Arph. — быть исполосованным палкой
2) накладывать клеймо, клеймить
ex. (τινά Her., Arph.; δραπέτης ἐστιγμένος Arph.)
σ. τινὰ στίγματα Her. — накладывать на кого-л. клейма
3) выжигать или накалывать
ex. (γλαῦκας εἰς τὰ μέτωπα Plut.)
4) грам. расставлять знаки препинания
ex. (βίβλος ἐστιγμένη Anth.)στικτός

3
<adj. verb. к στίζω>
1) покрытый порезами или уколами, исколотый
ex. (βραχίονες Anth.)
2) пятнистый, пестрый
ex. (θῆρες Soph.; νεβρίδες Eur.)
3) разбросанный в виде пятен
ex. (ὄμματα, sc. τοῦ Ἄργου Eur.)στίλβη

светильник, фонарь Arph.στιλβηδών

-όνος сверкание, блеск
ex. (τῶν ὀφθαλμῶν στιλβηδόνες Plut.)στιλβίδης

-ου Стилбид (прорицатель, сопровождавший афинскую армию в походе на Сицилию) Arph., Plut.στιλβότης

-ητος блеск
ex. (ἐλαίου Plut.)στίλβω

1) блестеть, лосниться
ex. (ἐλαίῳ Hom.)
2) сиять, блистать, сверкать
ex. (κάλλεϊ Hom.; ὅπλοις Eur.)
στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν Arph. — со сверкающими на спине крыльями;
αἰγλῆεν σ. HH. — ярко сиять;
σ. ἀστραπάς Eur. — метать (глазами) молнии
3) мерцать
ex. (οἱ πλάνητες οὐ στίλβουσιν Arst.)στίλβων

-οντος и ωνος Стилбон(т), «Сверкающий» (название планеты Меркурий) Arst., Plut.στίλη

(ῐ) капля
ex. ὅσον στίλην Arph. — капельку, чуточкуστιλπνός

3
<στίλβω> блистающий, сверкающий
ex. (ἔερσαι Hom.; ὀφθαλμοί Arst.; μαργαρῖται Luc.)στιλπνότης

-ητος сияние (sc. τῆς πανσελήνου Plut.)στίλπων

-ωνος Стилпон (родом из Мегар, ученик Эвклида Мегарского, греч. философ IV в. до н.э.) Plut., Diog.L.στιμμίζω

подкрашивать черной сурьмой, сурьмить Democr.{*}στίξ

στῐχός (только gen. sing., nom. pl. στίχες и acc. pl. στίχας) ряд, строй
ex. (στίχες δαναῶν Hom.; στίχες ξένων Aesch.)
κατὰ στίχας Hom. — рядами и сквозь ряды;
ἐπέων στίχες Pind. — ряды слов, т.е. строки или стихиστιπτός

3
<adj. verb. к στείβω>
1) (v. l. к στειπτός) утоптанный, сбитый
ex. (φυλλάς Soph.)
2) крепкий
ex. (γέροντες Arph.)στῖφος

-εος τό сомкнутый строй, боевая колонна
ex. (ὁπλιτῶν Thuc.; νεῶν Aesch.; σ. ἱππέων συντεταγμένον Xen.)
τὰ στίφη τῶν πολεμίων συνταράττειν Polyb. — приводить в замешательство боевые порядки неприятеляστιφρός

3
твердый, плотный
ex. (ἐλάα Arph.; σκέλη Xen.; σάρξ Arst.)στιχάομαι

στῐχάομαι
1) следовать или прибывать рядами, идти толпами
ex. (εἰς ἀγορήν Hom.)
2) следовать, шествовать, идти
ex. (ἐς μέσσον τρώων καὴ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο Hom.)στίχες

αἱ pl. к * στίξστιχίδιον

στῐχίδιον
(ῐδ) τό небольшой стих, строчка Plut.στίχινος

στίχῐνος
3
(τῐ) стихотворный
ex. στιχίνῳ σφαζόμενος θανάτῳ шутл. Anth. — сраженный стихотворной смертью, т.е. до смерти наслушавшийся стиховστιχίος

στῐχίος
Стихий (предводитель афинян у стен Трои, убитый Гектором) Hom.στιχογράφος

στῐχο-γράφος
(ᾰ) стихотворец Anth.στιχοποιΐα

στῐχο-ποιΐα
стихотворчество, версификация Plut.στιχός

στῐχός
gen. к * στίξστίχος

(ῐ)
1) ряд, линия
ex. (τῶν δορυφόρων, δένδρων Xen.)
σ. τοῦ ἀριθμοῦ Plat. — числовой ряд или число
2) стихотворная строка, стих Arph.
ex. τέτταρες ἡρωϊκοὴ στίχοι Plat. — четыре героических стиха, т.е. гексаметрическое четверостишиеστίχουσι

Soph. v. l. = στείχουσι (см. στείχω)στλεγγίς

-ίδος (ῐδ)
1) банный скребок (с полой ручкой) Plat., Arph., Plut.
2) головной гребень (праздничное украшение женщин) Xen., Polyb.στλέγγισμα

-ατος τό снимаемая скребком грязь Arst.στοά

Arph. тж. στοιά
1) крытая колоннада, галерея с колоннами, портик Her., Xen.
ex. σ. τοῦ βασιλέως Plat., Dem. или βασίλειος Arph., Arst. — портик архонта-басилевса (в афинском Керамике);
σ. ποικίλη Dem. — расписной портик (в Афинах, где учил Зенон Киттийский, основатель стоической школы);
οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς Plut. или οἱ ἐκ τῆς στοᾶς Luc. = στωϊκοί
2) хлебный склад (в Афинах)
ex. (σ. ἀλφιτόπωλις Arph.)
3) воен. осадный навес, винея (лат. vinea) Polyb.στοβαῖος

(тж. Ἰωάννης σ.) Стобей (уроженец г. στόβοι, греч. писатель 2-й половины V в. н.э., автор Ἐκλογαὴ φυσικαί, διαλεκτικαὴ καὴ ἠθικαί и Ἀνθολόγιον - Florilegium)στόβοι

οἱ Стобы (важнейший город Пеонии - Македония - на римск. Эригон) Liv., Plin.στοιά

Arph. = στοάστοιβάζω

нагромождать, наваливать
ex. (ξύλα ἐπὴ τὸ πῦρ Luc.)στοιβάς

-άδος NT. v. l. = στιβάςστοιβή


1) стеба (растение, листья которого употреблялись для набивки подушек) Plut.
2) мягкая прокладка, набивка Arst.
3) ирон. словесная труха
ex. σ. ἐνοῦσα ἔξω τοῦ λόγου Arph. — не идущая к делу болтовняστοιχεῖον

τό
1) тень от стрелки солнечных часов
ex. ὅταν ᾖ δεκάπουν τὸ σ. Arph. — когда тень от стрелки достигнет десяти футов
2) буква (с точка зрения ее звукового достоинства), звук речи
ex. σ. ἐστιν φωνέ ἀδιαίρετος Arst. — звук речи есть звук неделимый;
τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεῖα Plat. — звучания букв;
κατὰ σ. Anth. — по алфавиту
3) филос. (материальное) первоначало, элемент, стихия
ex. τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα Plat. — мировые стихии;
ἀνηλεὲς σ. Babr. — безжалостная стихия, т.е. море;
ἀρχέ καὴ τὸ σ. Arst. — начало формирующее и начало вещественное
4) начало, основа
ex. (τὸ ἁπλοῦν καὴ ἀδιαίρετον σ. λέγεται Arst.)
τὸ νόμισμα σ. τῆς ἀλλαγῆς ἐστιν Arst. — деньги являются основой обмена;
στοιχεῖα τῆς λέξεως Arst. — части речи
5) основная идея, основоположение, принцип
ex. (στοιχεῖα περὴ ἀγαθοῦ Arst.)
στοιχεῖα τῶν ἀποδείξεων Arst. — принципы доказательств, т.е. термины силлогизма
6) астр. знак Зодиака
ex. (τὰ δώδεκα στοιχεῖα Diog.L.)στοιχειόω

полагать в качестве основ, считать первоначалами
ex. (τὰ ἐναντία Plut.)στοιχειώδης

στοιχει-ώδης
2
являющийся первоначалом, относящийся к числу стихий (основных элементов)
ex. (ὕδωρ Plut.)
στοιχειωδέστατος πάντων Arst. — самый основной из всех, наипервейшийστοιχειωδῶς

в основном, в главных чертах
ex. (λελέχθω Diog.L.)στοιχείωμα

-ατος τό первоначало, первооснова, элемент Epicur. ap. Diog.L.στοιχείωσις

-εως обучение первоосновам Diog.L.
ex. αἱ στοιχειώσεις — Первоосновы (название одного из сочинений Эпикура)στοιχειωτικός

3
первичный, элементарный, основной Diog.L.στοιχέω

1) воен. выстраиваться или быть выстроенным в походном порядке
ex. ἑκατοστὺς στοιχοῦσα Xen. — выстроенная сотня
2) следовать
ex. κατὰ τὸ στοιχοῦν Arst. — последовательно, по порядку;
σ. τινι Polyb., Sext., NT. — следовать кому(чему)-л.στοιχηγορέω

στοιχ-ηγορέω
рассказывать (все) по порядку Aesch.στοιχηδόν

στοιχη-δόν
adv. рядами, в ряд
ex. (κεῖσθαι Arst.)στοιχίδιον

(ῐδ) τό небольшой стих, стишок Plut.στοιχίζω

1) приводить в порядок, упорядочивать
ex. (τρόπους μαντικῆς Aesch.)
2) расставлять в ряд или кругом (sc. τὰς ἄρκυς Xen.)στοῖχος


1) ряд, линия, вереница
ex. (τῶν ἀναβαθμῶν Her.; ὁπλιτῶν Thuc.)
παραλλὰξ καὴ οὐ κατὰ στοῖχον Thuc. — вперемежку, а не по прямой линии;
ἐν στοίχοις τρισίν Aesch. — в три ряда;
ἐπὴ στοίχου εἶναι Arph. — стоять рядами, быть выстроенным в линию
2) числовой ряд Arst.
3) ряд шестов (для расстановки звероловных сетей) Xen.στολά

дор. = στολήστολάρχης

στολ-άρχης
-ου столарх, командующий флотом Anth.στολάς

I.
-άδος (ᾰδ) adj. перелетный
ex. (στολάδες οἰωνοί Eur.)
II.
-άδος Arph., Xen. v. l. = σπολάςστολή

дор. στολά, эол. σπολά
1) вооружение, снаряжение
ex. (ναυτικοῦ στρατοῦ Aesch.)
πᾶσαν τοξικέν ἔχων στολήν Plat. — в полном стрелковом снаряжении
2) вооруженные силы, войско
ex. (τὸ λοιπὸν τᾶς στολᾶς Aesch.)
3) одежда, одеяние, костюм
ex. (ἱππική Arph.; βαρβαρική Xen.)
4) шкура
ex. (θηρός Eur.)στολιδόομαι

στολῐδόομαι
надевать на себя
ex. (στολιδωσαμένοι νεβρίδα Eur.)στολίδωμα

-ατος (ῐ) τό складка
ex. (στολιδώματα λεπτοῦ πέπλου Anth.)στολιδωτός

στολῐδωτός
3
ниспадающий складками
ex. (χιτών Xen.)στολίζω

1) сворачивать, убирать
ex. (νηὸς πτερά Hes.)
2) одевать, наряжать
ex. (σ. καὴ κοσμεῖν τινα Plut.)
3) украшать, снабжать
ex. (νῆας σημείοισιν Eur.)
4) оснащать, вооружать
ex. (ἐστολισμένος δορί Eur.)στολίον

τό одежонка Anth.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика