Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 022

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 022
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 022) с русским переводом и комментариями.στρατιῶτις

στρᾰτιῶτις
I.
-ῐδος adj. f военная, воинская
ex. (ἀρωγά Aesch.; τέχνη Plut.)
II.
-ῐδος
1) (sc. ναῦς) воинский корабль (для перевозки войск) Thuc., Xen.
2) (sc. μυῖα) песья муха (род овода или слепня) Luc.στρατοκλῆς

στρᾰτοκλῆς
-έους Стратокл
1) предводитель критских стрелков Xen.
2) атт. оратор, друг Ликурга, противник Демосфена Dem.στρατολογέω

στρᾰτο-λογέω
набирать войско Diod., Plut.στρατόμαντις

στρᾰτό-μαντις
-εως войсковой прорицатель Aesch.στρατονίκεια

Стратоникия (город в Карии) Polyb.στρατονίκη

στρᾰτονίκη
(ῑ) Стратоника
1) жена Антигона, мать Деметрия Полиоркета Diod.
2) дочь Деметрия Полиоркета, жена Селевка, впосл. Антиоха I Diod., Polyb.
3) дочь Антиоха I, жена Деметрия II Македонского Diod.
4) жена Митридата Великого Plut.στρατόνικος

στρᾰτόνῑκος
Стратоник (родом из Афин, кифаред и поэт времен Александра Македонского) Plat.στρατόομαι

στρᾰτόομαι
располагаться (словно) лагерем
ex. στόμιον μέγα τροίας στρατωθέν Aesch. — великое кольцо (ахейцев), оцепившее Трою (вариант перевода см. в στόμιον 5)στρατόπεδα

στρᾰτόπεδα
τά «Лагеря» (область близ устья Пелусийского рукава Нила) Her.στρατοπεδάρχης

στρᾰτοπεδ-άρχης
-ου стратопедарх, начальник лагеря Luc.στρατοπεδεία

στρᾰτοπεδεία
Xen., Polyb. = στρατοπέδευσιςστρατοπέδευμα

στρᾰτοπέδευμα
-ατος τό военный лагерь
ex. (Diod. - v. l. к στράτευμα)στρατοπέδευσις

στρᾰτοπέδευσις
-εως
1) разбивка (устройство) лагеря Xen., Plat.
2) военный лагерь, стан Xen.στρατοπεδευτικός

στρᾰτοπεδευτικός
3
лагерный
ex. (σχήματοι Polyb.)στρατοπεδεύω

στρᾰτοπεδεύω
(преимущ. med.)
1) располагаться лагерем Xen., Thuc.
2) стоять лагерем Xen.
3) устраивать (себе) стоянку
ex. ( ναυτικὸς στρατὸς περὴ πόλιν θέρμην ἐστρατοπεδεύετο Her.)στρατόπεδον

στρᾰτό-πεδον
τό
1) месторасположение войск, лагерь, стан Her., Aesch.
2) стоящее лагерем войско Her., Soph., Thuc.
3) полевая армия
ex. (τὰ στρατόπεδα ἀμφότερα οὕτως ἠγωνίσατο Her.)
τετραμμένου τοῦ στρατοπέδου Her. — когда войско было обращено в бегство
4) вооруженные силы
ex. (στρατόπεδα ναυτικὰ καὴ πεζικά Xen.)
5) флот Her., Thuc.
ex. ναῦς ἄριστα παντὸς τοῦ στρατοπέδου Lys. — лучший во флоте корабль
6) отряд, свита
ex. (τὸ τοῦ τυράννου σ. Plat.)
7) (в Риме; лат. legio) легион
ex. (τέτταρα στρατόπεδα Ῥωμαϊκά Polyb.)στρατόπεδον

στρᾰτόπεδον
τυρίων τό «Лагерь тирийцев» (местность близ г. Мемфиса в Египте) Her.στρατός

στρᾰτός
(эп. gen. στρατόφι)
1) войско, армия Hom., Her.
ex. σ. νηΐτης Thuc. — десантное войско, морская пехота
2) вооруженные силы
ex. σ. ναυβάτης или ναυτικός Aesch. — морские силы, флот
3) флот
ex. χιλιόναυς σ. Eur. — флот в тысячу кораблей
4) толпа, народ, тж. население Soph.
ex. αἰγέως σ. Aesch. — народ Эгея, т.е. население Аттикиστράτος

и Страт(ос) (главный город Акарнании) Thuc., Xen., Polyb.στρατόφι

στρᾰτόφι
эп. gen. к στρατόςστραττίς

-ίδος Страттид
1) представитель староатт. комедии, V-IV вв. до н.э. Arst.
2) dat. στράττι, тиранн Хиоса Her.στράτων

-ωνος (ᾰ) Стратон (сын Аркесилая, родом из Лампсака, ученик Теофраста и его преемник на посту главы перипатетической школы, III в. до н.э.) Diog.L.στρατωνίδης

στρᾰτωνίδης
-ου шутл. бравый вояка Arph.στραφείς

στρᾰφείς
part. aor. 2 pass. к στρέφωστραφῆναι

στρᾰφῆναι
inf. aor. 2 pass. к στρέφωστρέβλη


1) каток, валик
ex. σκάφος στρέβλαισι προσηγμένον Aesch. — на катках спущенное (на воду) судно
2) ворот, лебедка Arst.
3) винтовой пресс Plut.
4) орудие пытки, дыба
ex. (στρέβλαι καὴ μάστιγες Polyb.)στρεβλός

3
1) искривленный, кривой
ex. (κανών Arst.; κλάδος Men.)
2) изогнутый, нахмуренный
ex. (ὀφρύς Anth.)
3) изворотливый, увертливый, ловкий
ex. (πάλαισμα Arph.)στρεβλότης

-ητος
1) изогнутость, кривизна
ex. (τῆς αἰχμῆς Plut.)
2) извилина
ex. (καμπαὴ καὴ στρεβλότητες, sc. τῆς καθόδου Plut.)στρεβλόω

1) накручивать, навивать
ex. σ. τὰ ὅπλα ὄνοισι ξυλίνοισι Her. — накручивать канаты деревянными воротами
2) натягивать
ex. (τὰς χορδάς Plut.)
3) (о вывихнутом члене) вправлять
ex. (τὸν πόδα Her.)
4) раетягивать на дыбе, пытать
ex. (τινα Arph., Lys.)
στρεβλοῦσθαι ἐπὴ τροχοῦ Arph. — подвергаться колесованию
5) извращать, превратно толковать
ex. (τι NT.)στρέβλωσις

-εως пытка Plut.στρέμμα

-ατος τό вывих
ex. (ῥῆγμα ἢ σ. Dem.)στρεπτά

τά Plat. = στρεπτός II, 1στρέπταιγλος

στρέπτ-αιγλος
2
извилисто-сверкающий
ex. (ὁρμέ νεφελῶν Arph.)στρεπτήρ

-ῆρος крюк
ex. σ. θυρέτρου Anth. — дверной крюкστρεπτικόν

τό кручение, сучение Plat.στρεπτός

I.
3
<adj. verb. к στρέφω>
1) плетеный, витой, крученый
ex. σ. χιτών Hom. — кольчуга;
ὁ. σ. κύκλος Diod. — ожерелье
2) переплетающийся, образующий сетку
ex. (κεκρύφαλοι, ῥυτίδες Anth.)
3) гибкий
ex. (λύγοι Eur.)
4) проворный, неугомонный
ex. (γλῶσσα Hom.)
5) изогнутый, кривой
ex. (ἄγκιστρα Anth.)
σ. σίδηρος Eur. — кирка
6) сговорчивый, уступчивый
ex. (θεοί, φρένες Hom.)
II.

1) (тж. σ. περιαυχένιος Her.) ожерелье (из переплетенных колец или крученой проволоки), шейная цепочка Her., Xen.
2) (sc. ἄρτος) крендель Dem.στρεπτοφόρος

στρεπτο-φόρος
2
носящий ожерелье
ex. (ἀνήρ Her.)στρεύγομαι

мучиться, томиться, страдать
ex. (ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι Hom.)στρεφεδινέω

στρεφε-δῑνέω
кружить, вращать
ex. στρεφεδίνηθεν (aor. pass. = ἐστρεφεδινήθησαν) οἱ ὄσσε Hom. — закружилось у него в глазахστρέφω

(fut. στρέψω, aor. 1 ἔοτρεψα - эп. στρέψα, эп. aor. iter. στρέψασκον; pass.: aor. 1 ἐστρέφθην - ион.-дор. ἐστράφθην, aor. 2 ἐστράφην с ᾱ, pf. ἔστραμμαι)
1) поворачивать
ex. (οὖρον, ἵππους Hom.; πηδάλιον Pind.; πρόσωπον πρός τινα Eur.; ὄμμα Plat.)
στρατὸν στρέψαι πρὸς ἀλκήν Eur. — вернуть войско в сражение;
ἔνθα καὴ ἔνθα στρέφεσθαι Hom. — поворачиваться туда и сюда, т.е. беспокойно метаться;
δυσκολαίνειν καὴ στρέφεσθαι τέν νύχθ΄ ὅλην Arph. — охать и метаться всю ночь;
στραφεὴς ἴω ; Soph. — повернуться мне и уйти?;
πάσας σ. στροφάς Plat. — поворачивать во все стороны (ср. 2);
στρέψασθαι ἐκ χώρης (ὅθι) Hom. — вернуться оттуда (где);
οἱ ἐπὴ τὰς ἄρκτους ἐστραμμένοι τόποι Polyb. — обращенные к северу местности;
σ. ἑαυτὸν εἰς πονηρὰ πράγματα Arph. — предаться порокам;
σ. τι πρὸς κέρδος ἴδιον Eur. — обращать что-л. в свою пользу
2) переворачивать, опрокидывать
ex. (σ. κάτω Soph.)
ἄνω κάτω σ. τι Dem. — опрокидывать что-л. вверх дном;
ἄνω τε καὴ κάτω τι σ. Aesch., Plat., Dem. — ставить все наголову, т.е. распоряжаться по своему произволу;
διπλᾶ στρέψαι τὰ ἐρωτήματα Plat. — по-иному поставить те же вопросы;
στροφὰς στρέφεσθαι Plat. — прибегать к уверткам, изворачиваться
3) поднимать плугом, вспахивать
ex. (τέν γῆν Xen.)
4) кружить, вращать
ex. (τὸν ἄτρακτον Plat.; κύκλῳ στρέφεσθαι Arst.; Ἄρκτος, ἥτ΄ αὐτοῦ στρέφεται Hom.)
ὑπὸ μακρῷ τῷ λίνῳ στρέφεσθαι Luc. (о веретене) вертеться на длинной нити, перен. бесконечно тянуться
5) вить, крутить, скручивать
ex. (σπάρτα ἐστραμμένα Xen.)
χερσίν τινος στρεφθείς Hom. — обвившись руками вокруг чего-л.;
στραφῆναι τὸν πόδα Her. — вывихнуть себе ногу
6) изменять
ex. (τὰ γράμματα Plat.)
κἂν σοῦ στραφείη θυμός, εἰ τὸ πᾶν μάθοις Soph. — твой гнев улегся бы, если бы ты узнал все
7) мучить, терзать
ex. (τινά Arph.; ψυχήν Plat.)
8) обдумывать, обсуждать
ex. (τι Eur., Luc.)
9) med., перен. вращаться, находиться, пребывать
ex. (ἔν τινι Plat.)
περὴ τὸ αὐτὸ γένος στρέφεται διαλεκτική Arph. — той же областью (что и философия) занимается диалектика
10) поворачивать(ся)
ex. (ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης Hom.)
τάναντία στρέψαι Xen. — повернуть в противоположную сторонуστρέψα

Стрепса (местность на границе Фракии и Македонии) Aeschin.στρεψαῖος

3
стрепсийский Arph.στρέψασκον

эп. aor. iter. к στρέφωστρεψιάδας

στρεψιάδᾱς
-ου (ᾰδ) дор. = στρεψιάδηςστρεψιάδης

дор. στρεψιάδᾱς -ου (ᾰδ) Стрепсиад (победитель на Истмийских играх) Pind.στρεψίκερως

στρεψί-κερως
-ωτος или (лат. addax) стрепсикерот (вид антилопы, с витыми рогами, предполож. Capra cervicapra) Plin.στρεψίμαλλος

στρεψί-μαλλος
2
(ῐ) досл. с курчавой шерстью, перен. затейливый
ex. σ. τέν τέχνην Arph. — вычурный в своих произведенияхστρέψις

-εως <στρέφω> поворот или опрокидывание Arst.στρεψοδικέω

στρεψο-δῐκέω
извращать правосудие
ex. σ. ἑαυτῷ Arph. — крючкотворствовать в свою пользуστρεψοδικοπανουργία

στρεψοδῐκο-πᾰνουργία
судебное крючкотворство, кривосудие Arph.στρηνές

adv. оглушительно, пронзительно
ex. (φθέγγεσθαι Anth.)στρηνιάω

быть высокомерным
ex. (πορνεύειν καὴ σ. NT.)στρῆνος

-εος τό высокомерие, надменность Anth., NT.στριβιλικίγξ

στρῐβῐλῐκίγξ
indecl. шутл. ничто, пшик
ex. οὐδ΄ ἂν σ. Arph. — ни чертаστριφνός

3
твердый, жесткий, грубый
ex. (τὸ δέρμα Plut.)στροβέω

1) кружить, вращать
ex. πάντα τρόπον ἑαυτὸν σ. Arph. — вертеться всяческими способами, т.е. изыскивать всевозможные средства;
στροβεῖσθαι ὄμματα Arph. — водить кругом глазами;
στρόβει, μηδὲν ὀλίγον ποίει Arph. — действуй вовсю
2) волновать, тревожить, мучить
ex. (τινα Aesch., Plut.)
λοιμώδης νόσος ἐστρόβησε τέν Ῥώμην Plut. — эпидемическая болезнь терзала Римστροβητός

3
<adj. verb. к στροβέω> вращаемый, кружимый
ex. (τροχῷ Luc.)στροβιλίζω

στροβῑλίζω
поворачивать, вращать
ex. (αὐχένα Anth.)στρόβιλος

στρόβῑλος
I.

ex. (Anth. ῐ)
1) кубарь, волчок Plat., Plut.
2) вихрь, смерч Men., Luc.
3) (в пляске) кружение, пируэт Arph.
4) сосновая или еловая шишка Arst.
5) сосна или ель Plut., Anth.
II.
2
вьющийся, клубящийся
ex. (πνεῦμα Arst.; λιγνύς Anth.)στροβιλώδης

στροβῑλ-ώδης
2
конусообразный, конический
ex. (ὄρος Plut.)στρόβος


1) кружение, беспорядочное движение, смятение Aesch.
2) перевязь, повязка
ex. (στρόβοι ζῶναί τε Aesch. - v. l. στρόφος)στρογγυλαίνω

στρογγῠλαίνω
делать круглым, округлять Plut.στρογγύλη

Стронгила
1) один из Эолийских, у римлян - Липарских о-вов, ныне Stromboli, Thuc.
2) древнее название о-ва Наксос Diod.στρογγύλλω

крутить, вращать
ex. (κρόκην Anth.)στρογγυλοειδής

στρογγῠλο-ειδής
2
округленный, круглый
ex. (στόμιον Plut.)στρογγύλον

(ῠ) τό
1) круглое, круглая фигура Plat.
2) (о речи) сжатость, краткость или закругленность
ex. (τοῦ στόματος Arph. ap. Plut.)στρογγυλοναύτης

στρογγῠλο-ναύτης
-ου купец-мореплаватель Arph.στρογγυλόομαι

στρογγῠλόομαι
1) быть круглым Anax.
2) казаться круглым Plut.στρογγυλοπρόσωπος

στρογγῠλο-πρόσωπος
2
круглолицый Arst.στρογγύλος

3
(ῠ)
1) круглый, шарообразный
ex. ( ῥίζα τοῦ λωτοῦ Her.; λοφεῖον Arph.; γῆ Plat.; ἄτομα Epicur.)
στρογγύλη ναῦς или στρογγύλον πλοῖον Her., Thuc., Xen. — торговое судно (в отличие от μακρὰ ναῦς, военного корабля, имевшего удлиненную форму)
2) круглый, цилиндрический
ex. (στῦλος Polyb.)
3) коренастый, плотный
ex. (λεόντων γένος Arst.; σκέλη Xen.)
4) (о речи) закругленный, сжатый
ex. (ῥήματα Arph.)
οἱ στρογγύλοι καὴ βραχυλόγοι Plut. — говорящие округленно и краткоστρογγυλότης

στρογγῠλότης
-ητος округлость, закругленность Plat., Arst.στρογγύλως

(ῠ)
1) округленно, сжато
ex. (προστιθέναι τι Arst.)
2) воздержно, скромно, просто
ex. (βιοῦν Plut.)στρομβιχίδης

-ου Стромбихид (афинский военачальник времен Пелопоннесской войны) Thuc.στρομβοειδής

στρομβο-ειδής
2
конусообразный, конический (sc. ζῷα Arst.)στρόμβος


1) кубарь, волчок Hom., Luc.
2) вихрь, смерч Aesch., Plut.
3) коническая раковина Arst., Theocr., Plut., Sext.στρομβώδης

2
Arst. = στρομβοειδήςστρούθειος

2
воробьиный или страусовый
ex. στρούθειον μῆλον Anth. — воробьиное яблоко (род айвы)στρουθίζω

чирикать, щебетать Arph.στρουθίον

I.
τό воробышек, воробей Arst., NT.
II.
τό струтий (растение с красящим соком) Luc.στρουθοβάλανοι

στρουθο-βάλᾰνοι
(βᾰ) οἱ страусовые или воробьиные желуди (баснословное племя) Luc.στρουθοκάμηλος

στρουθο-κάμηλος
страус Diod.στρουθοκέφαλος

στρουθο-κέφᾰλος
2
с головой воробья или страуса Plut.στρουθόπους

στρουθό-πους
2, gen. ποδος с воробьиными лапками, т.е. с крошечными ступнями (feminae Plin.)στρουθός

атт. στροῦθος и
1) воробей Hom., Her. etc.
2) (тж. μέγας σ. Xen., σ. κατάγαιος Her., σ. λιβυκός или σ. ἐν λιβύῃ Arst.) страус Arph., Luc.στρουθοφάγος

στρουθο-φάγος
2
(ᾰ) питающийся воробьями или птицами (вообще) Diod.στρούχατες

οἱ струхаты (одно из шести племен в Мидии) Her.στροφάδες

(ᾰ) αἱ Строфады (прежде πλωταί, два островка в Ионическом море) Anth.στροφαῖος

3
охраняющий дверные запоры (эпитет Гермеса) Arph.στροφάλιγξ

-ιγγος (ᾰ) вихрь, смерч
ex. σ. κονίης Hom. — крутящийся песок;
ἐν στροφάλιγγι μάχης Anth. — в вихре бояστροφαλίζω

στροφᾰλίζω
вращать, кружить
ex. σ. ἠλάκατα Hom. — вращать веретено, т.е. прясть;
σ. φόβην Anth. — трясти гривойστροφάς

-άδος (ᾰδ) adj. f кругообразная, круговая
ex. (Ἄρκτου κέλευθοι Soph.)στροφεῖον

τό
1) свитая веревка, канат Xen.
2) ворот, кабестан Luc.στροφεύς

-έως дверной поворотный крюк, шарнир Arph., Polyb., Luc.στροφέω

1) <στρόφος 5> страдать резями в животе Arph.
2) Arph. v. l. = στρέφωστροφή


1) поворачивание, поворот (sc. τοῦ ἵππου Xen.; στροφὰς παντοδαπὰς ὑπ΄ ὀδύνης στρεφόμενος Plut.)
2) вращение
ex. ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος Eur. — с безумно блуждающими глазами
3) смена, изменение
ex. στροφαὴ ὡρῶν Plat. — климатические изменения
4) увертка, уловка
ex. (πάσας στροφὰς στρέφεσθαι Plat.)
οὐ δεῖ στροφῆς! Arph. — нечего вилять!
5) строфа (в греч. трагедии - песнь хора, исполнявшаяся при его движении слева направо, в других случаях - метрически связанная часть поэтического произведения)
ex. κατακάμπτειν τὰς στροφάς Arph. — сочинять строфыστρόφιγξ

-ιγγος
1) стержень вращения
ex. (στρόφιγγι κυκλούμενος Eur.)
γλώττης σ. Arph. — бойкость языка
2) поворотный крюк, шарнир
ex. (οἱ τῶν πυλῶν στρόφιγγες Plut.)
σφόνδυλοι οἷον στρόφιγγες Plat. — позвонки, (представляющие собой) как бы шарнирыστρόφιον

τό <demin. к στρόφος> повязка грудная Arph. или головная Plut.στρόφις

-ιος ловкач, хитрец Arph.στροφίς

-ίδος (ῐδ) <demin. к στρόφος> повязка
ex. ἱμάντων στροφίδες Eur. — ременные путыστροφοδινέω

στροφο-δῑνέω
(= στρεφεδινέω) кружить
ex. ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται Aesch. (птицы) кружатся над (своими) гнездами


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика