Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 019

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 019
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 019) с русским переводом и комментариями.στεπήριον

τό <στέφω> Степерий (дельфийский праздник венков в честь Аполлона) Plut.στέργηθρον

τό преимущ. pl. любовь Eur.
ex. τὸ μητρὸς σ. Aesch. — любовь к матери;
ἔχθραι τε καὴ στέργηθρα Aesch. — отношения вражды и любвиστέργημα

-ατος τό любовные чары
ex. σ. προσβαλεῖν τινι Soph. — околдовать кого-л. любовьюστέργω

(fut. στέρξω, aor. ἔστερξα, pf. ἔστοργα; pass.: aor. ἐστέρχθην, pf. ἔστεργμαι)
1) любить
ex. (τὸν πατέρα Eur.; τὰ βρέφη Xen.; τέν ἀλήθειαν Plat.)
λόγοις δ΄ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην Soph. — не нравится, мне подруга, которая любит лишь на словах;
στέργει γὰρ οὐδεὴς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν Soph. — никому ведь не по душе тот, кто приносит дурные вести
2) терпеть, переносить, уступать, соглашаться
ex. (στέρξω καὴ σιωπήσομαι Dem.)
σ. τὰ παρεόντα Her. — мириться с обстоятельствами;
τέν διὸς τυραννίδα σ. Aesch. — признавать власть Зевса;
στέργε τέν γυναῖκα Soph. — будь терпима к этой женщине;
σ. ἀνάγκη τοῖσι σοῖς Eur. — приходится подчиниться твоим желаниям;
ἐν μικροῖς σ. Eur. — довольствоваться малым;
στέργουσιν εἴκοντες ταῖς ὑμετέραις γνώσεσιν Dem. — они охотно подчиняются вашим мнениям;
οὐκ ἔστεργέ σοι ὅμοιος εἶναι τῆς τύχης τ΄ ἴσον φέρειν Eur. — он не пожелал уподобиться тебе и разделить (твою) участь;
στέρξον, ἱκετεύω! Soph. — послушайся, умоляю (тебя)!
3) просить, молить
ex. (τὸν Ἀπόλλω Soph.)στερεά

τά мат. кубические величины Plat.στερείς

-εῖσα -έν part. aor. 2 pass. к στερέωστερέμνια

τά твердые тела, т.е. материальная действительность Epicur. ap. Diog.L.στερέμνιος

3
твердый, жесткий
ex. (φόσις Plat.; σῶμα Sext.)
σ. οὐρανός Emped. — небесная твердьστερεοειδής

στερεο-ειδής
2
твердый
ex. (κόσμος Plat.)στερεομετρία

στερεο-μετρία
стереометрия, измерение твердых (объемных) тел Arst.στερεός

3
1) твердый, жесткий
ex. (σίδηρος Hom.; δέρματα Plat.)
2) крепкий, сильный
ex. (κύων Plat.; βραχίονες Theocr.)
3) плотный, массивный
ex. (κέρατα Arst.)
ἀνδριὰς χρύσεος σ. Her. — статуя из массивного золота
4) перен. жесткий, суровый, неумолимый
ex. (ἔπεα Hom.)
κραδίη στερεωτέρη λίθοιο Hom. — сердце тверже камня;
ἁμαρτήματα στερεά Soph. — жестокие ошибки
5) веский, реальный
ex. τοῦτο ἤδη στερεώτερον Plat. — этот довод уж более весок
6) мат. телесный, объемный
ex. (σχήματα Arst.)
στερεὰ γωνία Plat. — телесный угол
7) мат. кубический
ex. (ἀριθμός Arst.)στερεότης

-ητος твердость, жесткость Plat., Arst., Plut.στερεόφρων

στερεό-φρων
2, gen. ονος упрямого нрава, непреклонный Soph.στερεόω

1) делать твердым ex. (τοὺς πόδας Xen.); pass. твердеть
ex. (ψυχόμενον στερεοῦται Arst.)
2) делать крепким, сильным, укреплять
ex. (βουλόμενοι τὰ σώματα στερεοῦσθαι Xen.)στερέω

(fut. στερήσω и στερῶ, aor. ἐστέρησα - эп. inf. στερέσαι, pf. ἔστέρηκα; pass.: fut. στερήσομαι и στερηθήσομαι, part. aor. 2 στερείς) лишать
ex. (τινά τινος Hom., Aesch., Soph., Thuc. etc.)
αἰῶνός τινα σ. Aesch. — лишать кого-л. жизни;
τῶν ὀμμάτων στερηθῆναι Her. — лишиться зрения;
φροντίδος στερηθείς Aesch. — безумный;
μετοικίας τῆς ἄνω στερηθῆναι Soph. — лишиться обитания в горнем мире, т.е. погибнуть;
φασγάνῳ τινὸς βίον στερείς Eur. — погибший от чьего-л. меча;
τὸ ἐστερῆσθαι филос. Arst. — лишение, неимение, отсутствиеστερέωμα

-ατος τό
1) твердое тело Anaxagoras ap. Plut.
2) основа, опора Arst.στερεῶς

1) крепко, прочно
ex. (καταδῆσαι Hom.)
2) туго, сильно, мощно
ex. (ἕλκεσθαι Hom.)
3) упорно, решительно
ex. (ἀρνεῖσθαι Hom.)στέρησις

-εως
1) лишение, утрата
ex. (τινος Thuc., Plat., Arst.)
σ. πατρίδος Plut. — изгнание из отечества
2) филос. лишенность, лишение
ex. (ἀπόφασις καὴ σ. Arst.)
τὰ κατὰ στέρησιν λεγόμενα Chrysippus ap. Diog.L. — отрицательные сужденияστερητικόν

τό Plut. = στέρησιςστερητικός

3
лог. отрицающий, отрицательный (sc. πρότασις Arst.)στερητικῶς

в отрицательной форме, с отрицанием, отрицательно
ex. (λέγεσθαι Arst.)στέριπο

Arph. в произнош. скифа = στέριφος IIστερίσκω

(= στερέω) лишать
ex. (τινά τινος Her., Eur., Diod.)
ἐν τῷ ἴσῳ στερισκόμενος Thuc. — лишенный (гражданского) равноправияστέριφος

στέρῐφος
I.
3
твердый, плотный, крепкий Thuc.
II.
3
бесплодный (sc. γυνή Plat.; ἵππος Arst.)στερκτικόν

τό любовь или нежность Plut.στερκτικός

3
преисполненный любви, любящий
ex. (τέκνων Plut.)
σ. πρός τινα Arst. — питающий нежность к кому-л.στερκτός

3
<adj. verb. к στέργω> достойный любви
ex. τί δῆτ΄ ἐμοι στερκτὸν ἔτι ἔστιν ; Soph. — что же мне еще любить (осталось)?{*}στερνοκοπέομαι

v. l. Plut. = στερνοτυπέομαι{*}στερνοκτυπέω

στερνοκτῠπέω
Aesop. = στερνοτυπέομαιστερνόμαντις

στερνό-μαντις
-εως и прорицатель(ница)-чревовещатель(ница) Soph.στέρνον

τό тж. pl. грудь Hom., Trag., Xen. etc.
ex. στέρνων πληγαί Soph. — удары в грудь (в знак скорби);
Ἄρην αἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχειν Eur. — иметь в груди воинственный дух этолийцев;
οὕτω χρέ διὰ στέρνων ἔχειν Soph. — вот какими чувствами должна быть переполнена грудьστερνοτυπέομαι

στερνο-τῠπέομαι
бить себя в грудь Plut.στερνοτυπής

στερνο-τῠπής
2
издаваемый ударами в грудь
ex. (κτύπος Eur.; πάταγος Anth.)στερνοτυπία

στερνο-τῠπία
биение себя в грудь Luc.στερνοῦχος

στερν-οῦχος
2
широкогрудый, т.е. обширный
ex. (χθών Soph.)στερνόφθαλμος

στερν-όφθαλμος
2
с глазами на груди Aesch.στέρομαι

(только praes. и impf.) быть лишенным, лишиться, не иметь
ex. (τινος Her., Trag.)
νίκης σ. Hes. (в знач. pf.) — не одержать победы;
χαίρειν τε καὴ σ. Soph. — то радость, то лишенияστεροπά

дор. = στεροπήστεροπεύς

-εως adj. m сверкающий, блистающий (poeta ap. Plut.)στεροπή

дор. στεροπά (ᾱ)
1) молния
ex. (βροντέ σ. τε Aesch.)
στεροπᾶν (= στεροπῶν) κεραυνῶν τε πρύτανις Pind. — властитель молний и громов, т.е. Зевс
2) сверкание, сияние, блеск
ex. (χαλκοῦ Hom.; λαμπρᾷ στεροπᾷ φλεγέθων, sc. ἥλιος Soph.)στεροπηγερέτα

στεροπ-ηγερέτα
<ἐγείρω> молниеметатель, по по друг. <ἀγείρω> молниесобиратель (эпитет Зевса Hom.)στερόπης

-ου Стероп, «Сверкающий» (один из трёх киклопов) Hes.στέροψ

-οπος adj. сверкающий, яркий
ex. (λιγνύς Soph.)στερροποιέομαι

στερρο-ποιέομαι
усиливать, укреплять
ex. (τέν οὐραγίαν Polyb.)στερρός

3
1) твердый, плотный, жесткий
ex. (λέκτρα Eur.)
2) крепкий, мощный
ex. (δόρυ Eur.)
3) черствый
ex. (τροφή Luc.)
4) окостеневший, негнущийся
ex. (ἀντικνήμιον Arph.)
5) упорный, терпеливый, выносливый
ex. (ψυχή Arph.)
6) суровый, беспощадный, непреклонный
ex. (ἀνάγκη Eur.)
7) жестокий, мучительный
ex. (ἀλγηδόνες Eur.)στερρότης

-ητος твердость, плотность, крепость Arst., Plut.στερρῶς

1) твердо, упорно, решительно
ex. (ἀπέχεσθαί τινος Xen.)
2) терпеливо, стойко
ex. (φέρειν συμφοράς Men.)
3) в крепком состоянии, пользуясь цветущим здоровьем
ex. (βιῶσαι Luc.)στέρφος

-εος τό крепкая кожа или шкура
ex. (αἰγός Anth.)στερχθείς

-εῖσα -έν part. aor. pass. к στέργωστεῦμαι

<ἵστημι> (только 3 л. sing. и pl. praes. и impf.)
1) стоять, находиться
ex. στεῦτο δὲ διψάων Hom. (Тантал) стоял томимый жаждой
2) утверждать, сулить
ex. (στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν Hom.)
στεῦνται ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον Ἑλλάδι Aesch. (жители Тмола) уверяют, что наденут ярмо рабства на Элладу;
στεῦτ΄ ἀγορεύων τρωσὴ μαχήσεσθαι Hom. (Арей) дал клятву, что будет сражаться против троянцевστεφαναφορία

στεφᾰνᾱφορία
дор. = στεφανηφορίαστεφάνη

(ᾰ)
1) обод (поля) шлема
ex. (σ. εὔχαλκος Hom.)
2) шлем
ex. (σ. χαλκοβάρεια Hom.)
3) венец, диадема
ex. (σ. χρυσείη HH., Her.)
4) архит. кольцевой карниз или зубчатая стена Eur., Anth.
5) наружное кольцо, круговой наружный ход
ex. ( τοῦ θεάτρου σ. Polyb.)
6) горная вершина
ex. κατὰ στεφάνης ὠθεῖν Hom. — свергать с вершины горы
7) круг, кольцо (sc. τῆς ποδοστράβης Xen.)στεφανηπλοκέω

στεφᾰνη-πλοκέω
(эол. inf. στεφανηπλόκευν) сплетать венки Sappho, Arph., Plut.στεφανηπλόκια

στεφᾰνη-πλόκια
τά место, где плетут и продают венки Anth.στεφανηπλόκος

στεφᾰνη-πλόκος
2
сплетающий венки Plut.στεφανηφορέω

στεφᾰνη-φορέω
носить венок Eur., Dem.στεφανηφορία

στεφᾰνη-φορία
дор. στεφᾰνᾱφορία
1) ношение (победного) венка Pind., Eur.
2) право ношения венка Dem., Aeschin.στεφανηφόρος

στεφᾰνη-φόρος
I.
2
1) носящий венок, увенчанный венками
ex. (θίασος Eur.)
2) доставляющий победителю венок
ex. (ἀγών Her.)
II.
венценосец (звание некоторых высших государственных сановников, имевших право на ношение венка при исполнении служебных обязанностей) Aeschin.στεφανιαῖος

στεφᾰνιαῖος
3
имеющий вид венка
ex. (οἱ κάλαμοι Diod.)στεφανίας

στεφᾰνίᾱς
-ου adj. arg. ad Eur. = στεφανηφόρος Iστεφανίζω

στεφᾰνίζω
(дор. aor. ἐστεφάνιξα) украшать венками, увенчивать
ex. (τινά Arph.)στεφανίσκος

στεφᾰνίσκος
веночек Anacr.στεφανίτης

στεφᾰνίτης
-ου (ῑ) adj. m награждающий победителя венком
ex. (ἀγών Xen., Dem.)στεφανοπλοκ-

στεφᾰνοπλοκ-
v. l. = στεφανηπλοκ-στεφανοποιός

στεφᾰνο-ποιός
2
сплетающий венки Arst.στεφανόπωλις

στεφᾰνό-πωλις
-ῐδος продавщица венков Plut.στέφανος

στέφᾰνος

1) окружность, окружение, круг
ex. σ. πολέμοιο Hom. — кипящий вокруг бой;
καλλίπαις σ. Eur. — круг красивых детей
2) опоясывающие город стены, городская стена Pind., Anacr.
3) венок, венец
ex. (σ. χρύσεος HH.; σ. ῥοδόεις Theocr.)
σ. δρυός Eur. — дубовый венок
4) досл. победный венок, перен. победа
ex. τοῦδε γὰρ σ. Soph. — победа принадлежит ему
5) награда, знак отличия, слава
ex. (σ. δικαιοσύνης Plut.)
στέφανον εὐκλείας μέγαν σχεῖν Soph. — стяжать великую славу
6) созвездие Венца Arst.στέφανος

στέφᾰνος
Стефан (родом из Византии, греч. географ V-VI вв. н.э.)στεφανοῦχος

στεφᾰν-οῦχος
2
обладающий или владеющий венком Diog.L.στεφανόω

στεφᾰνόω
1) med.-pass. окружать, охватывать, окутывать, окаймлять
ex. (περὴ νῆσον πόντος ἐσταφάνωται Hom.)
ἀμφὴ δέ μιν νέφος ἐστεφάνωτο Hom. — он был окутан облаком;
(αἰγίς), ἣν πέρι πάντῃ φόβος ἐστεφάνωται Hom. — эгида, сеявшая вокруг ужас;
τὰ τείρεα, τά τ΄ οὐρανὸς ἐστεφάνωται Hom. — звезды, которыми усеяно небо
2) увенчивать, венчать, украшать (словно) венком
ex. (ῥόδοις Arph.; κρᾶτα κισσίνοις βλαστήμασιν Eur.)
σ. τινά τι Arph. — награждать кого-л. венком за что-л.;
ἐστεφανωμένος τιήρην μυρσίνῃ Her. — украсив свою тиару миртом;
στεφανοῦσθαι τῷ θεῷ Xen. — украшать себя венками в честь божества;
σ. τινα ἤθεσι χρηστοῖς Arph. — украшать кого-л. добрыми нравами
3) награждать
ex. (τινα ἑκατὸν μναῖς Diod.)
4) оказывать почести, чтить
ex. σ. τὸν τύμβον αἵματι Eur. — окропить могилу кровью (жертвы);
σ. Ἑλλάδα Eur. — воздавать почести Элладеστεφανώδης

στεφᾰν-ώδης
2
сплетенный в венок
ex. (χλόη Eur.)στεφάνωμα

-ατος (φᾰ) τό
1) ограда, кольцо, круг
ex. (βωμῶν Pind.)
σ. πύργων Soph. — крепостные башни
2) венок, венец
ex. (σελίνων Pind.)
3) досл. победный венок, перен. награда
ex. (παγκρατίου Pind.; μόχθων Eur.)στεφανωτρίς

στεφᾰνωτρίς
-ίδος (ῐδ) adj. f служащая для плетения венков, идущая на венки
ex. (βίβλος Plut.)στεφηπλόκος

2
Plut. v. l. = στεφανηπλόκοςστέφος

-εος τό
1) венок, венец Eur.
2) гирлянда Aesch., Soph.στέφω

(fut. στέψω; pass.: aor. ἐστέφθην, pf. ἔστεμμαι)
1) окружать, окутывать, обвивать (вокруг чего-л.)
ex. (νέφος ἀμφὴ κεφαλῇ τινι Hom.)
μορφέν ἔπεσι σ. Hom. — затмевать (невзрачную) наружность красноречием
2) украшать венками, увенчивать
ex. (ἄνθεσιν εἰαρινοῖσι Hes.; τέν πρύμναν τοῦ πλοίου Plat.)
κεκράτηκας καὴ ἔστεψαι τὰ Ὀλύμπια Luc. — ты победил и увенчан олимпийским венком
3) обматывать, обвивать
ex. (ἐρίῳ Plat.; λήνει ἐστεμμένος Aesch.)
4) окроплять
ex. (τύμβον λοιβαῖσι Soph.)στέφων

-οντος Стефонт (местность на территории Танагра) Plut.στέωμεν

ион. (= στῶμεν) 1 л. pl. aor. 2 conjct. к ἵστημιστῆ

эп. (= ἔστη) 3 л. sing. aor. 2 к ἵστημιστήῃ

эп. (= στῇ) 3 л. sing. aor. 2 conjct. к ἵστημιστήθεσφι(ν)

эп. gen. и dat. pl. к στῆθοςστῆθι

2 л. sing. imper. aor. 2 к ἵστημιστηθίον

τό Arst. = στῆθοςστῆθος

-εος τό тж. pl.
1) грудь Hom., Xen.
ex. σ. μεταμάζιον Hom. — грудь между сосками, середина груди
2) перен. грудь, сердце, душа
ex. θυμὸν ἐνὴ στήθεσσιν ἔχειν Hom. — иметь отвагу в сердце;
πλῆρες τὸ σ. ἔχειν Plat. — быть в настроении (в ударе);
ἐν τῷ στήθει ἔχειν τι Plat. — иметь что-л. на душе
3) выпуклость, вздутие
ex. τὸ σαρκῶδες (τοῦ ποδὸς) σ. (sc. ἐστίν) Arst. — мясистая часть ноги называется икрой
4) песчаная мель Polyb.στήκω

<praes. к pf. ἕστηκα>
1) стоять NT.
2) перен. твердо стоять, упорствовать NT.στῆλαι

Ἡρακλέους, Ἡράκλειοι и Ἡρακλήϊαι αἱ Геракловы (Геркулесовы) столпы, т.е. κάλπη и Ἀβύλη Pind., Arst.στήλη

дор. στάλᾱ (τᾱ)
1) столб, свая Hom.
ex. Ἡράκλέος στᾶλαι Pind. = στῆλαι Ἡρακλέους;
σ. ἐξ ὑάλου πεποιημένη Her. — столб, сделанный из стекла (или прозрачного камня)
2) надгробный столб Hom., Thuc., Xen., Plat.
ex. στάλαν θέμεν перен. Pind. — воздвигнуть памятник
3) пограничный столб, межевой знак Xen.
ex. στήλαις διαλαβεῖν τοὺς ὅρους Dem. — обозначить границы столбами
4) (на ристалищах) мета, начальный или конечный столб Soph.
ex. ἐγγὺς τῆς στήλης κάμψαι Xen. — повернуть (колесницу) у самого столба
5) мемориальный столб, стела
ex. (Dem.; ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι Her.)
κατὰ τοὺς ἐν τῇ στήλῃ νόμους Plat. — согласно начертанным на столбе законам;
τὰς ξυνθήκας τὰς περὴ τῶν σπονδῶν ἀναγράψαι ἐν στήλῃ λιθίνῃ Thuc. — записать условия мирного договора на каменном столбе
6) договор, соглашение
ex. κατὰ τέν στήλην Arph. — согласно договору;
παραβῆναι τὰς στήλας Polyb. — нарушить условия договора
7) закон
ex. τὰ ἀντίγραφα τῆς στήλης Dem. — копия закона{*}στηλῆτις

дор. στᾱλᾰτις -ῐδος adj. f, v. l. = στηλῖτιςστηλιτεύω

στηλῑτεύω
записывать на стеле
ex. (τέν κατάραν Plut.)στηλίτης

-ου (ῑ) adj. m
1) имеющий вид столба
ex. (λίθος Luc.)
2) записанный на столбе, т.е. чье имя пригвождено к позорному столбу Isocr., Dem.
ex. σ. γεγονώς Arst. — записанный на позорном столбе{*}στηλῖτις

дор. στᾱλῖτις -ῐδος adj. f похожая на столб
ex. (πέτρα Anth.)στηλογραφέω

στηλο-γρᾰφέω
записывать на столбе Anth.{*}στηλουργός

στηλ-ουργός
дор. στᾱλουργός 2
увенчанный надгробным столбом
ex. (τύμβος Anth.)στηλόω

ставить в виде надгробного столба
ex. (πέτρον ἐπ΄ ἠρίῳ Anth.)στήμεναι

эп. (= στῆναι) inf. aor. 2 к ἵστημιστημονίζομαι

натягивать нити основы Arst.στημόνιον

τό Arst. = στήμων 1στημονονητικός

στημονο-νητικός
2
касающийся тканья основы, т.е. ткацкий
ex. (τέχνη Plat.)στημονοφυής

στημονο-φυής
2
имеющий свойства или играющий роль ткацкой основы
ex. (τὸ στερεὸν ἦθος Plat.)στημονώδης

στημον-ώδης
2
подобный ткацкой основе Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика