Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 010

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 010
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 010) с русским переводом и комментариями.σκαπτοφόρος

2
v. l. = σκηπτροφόροςσκαπτρον

σκᾰπτρον
τό дор. Anth. = σκῆπτρονσκάπτω

(fut. σκάψω; pf. pass. ἔσκαμμαι)
1) вскапывать, взрыхлять, возделывать
ex. (γῆν Eur.; τέν νεόν Xen.)
σ. φυτά HH. — вскапывать землю под огород
2) выкапывать
ex. (τάφρον Thuc.)
τὰ ἐσκαμμένα Plat. — ров (служивший границей для прыжков в состязаниях);
ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ἄλλεσθαι погов. Plat., Luc. — переступать границу
3) подкапывать, подрывать
ex. (θύρετρα Eur.)
4) копать землю
ex. (ἀροῦν καὴ σ. Arph.)σκαρδαμυκτέω

σκαρδᾰ-μυκτέω
непрерывно моргать глазами Luc.σκαρδαμυκτής

σκαρδᾰ-μυκτής
2 и σκαρδαμυκτικός 3
моргающий
ex. (ὀφθαλμοί Arst.)σκαρδαμύσσω

σκαρδᾰ-μύσσω
атт. σκαρδᾰμύττω моргать, мигать
ex. (βλεφάροις Arst.)
ὅσον σκαρδαμύττω χρόνον Xen. — в каждое мгновение моей жизниσκαριφισμός

σκᾰρῑφισμός
досл. поскребывание, перен. придирка
ex. σκαριφισμοὴ λήρων Arph. — словесные ухищренияσκάρος

скар (Scarus Cretensis, рыба из семейства губанов, якобы отрыгивающая жвачку) Arst., Anth.σκαρφαιεύς

-έως adj. m скарфийский
ex. (λιμήν Anth.)σκάρφη

Скарфа (город в Локриде Эпикнемидской) Hom.σκατός

σκᾰτός
gen. к σκῶρσκατοφάγος

σκᾰτο-φάγος
2
(φᾰ) досл. поедающий экскременты, перен. неопрятный Arph., Men.σκαφεῖον

σκᾰφεῖον
τό
1) заступ или мотыга Diod.
2) (v. l. σκάφιον) вогнутое зеркало или зажигательное стекло
ex. (ἐξάπτειν τοῖς σκαφείοις Plut.)σκαφεύς

σκᾰφεύς
-έως землекопатель, т.е. земледелец Eur.σκαφεύω

σκᾰφεύω
подвергать корытной пытке (пытка у персов, состоявшая в том, что казнимого клала в корыто и закрывали другим корытом, оставляя открытыми голову, руки и ноги и обрекая его на медленную смерть от укусов насекомых)
ex. ἐκέλευσε τὸν μιθριδάτην ἀποθανεῖν σκαφευθέντα Plut. (Артаксеркс) велел уморить Митридата корытной пыткойσκάφη

(ᾰ)
1) корыто, бассейн, ванна Her., Arph., Aesch.
ex. τέν σκάφην σκάφην λέγειν погов. Plut. — называть корыто корытом, т.е. называть вещи своими именами
2) челн, лодка Soph., Arph., Plut., NT.
3) таз Arph.σκαφίδιον

σκᾰφίδιον
(ῐδ) τό челнок, лодочка Polyb., Luc.σκάφιον

(ᾰ) и σκᾰφίον τό <demin. к σκάφη>
1) мотыга или заступ Plut.
2) таз, миска Arph.
3) зажигательное стекло
ex. (Plut. - v. l. σκαφεῖον)
4) скифская стрижка, т.е. чуб на макушке выбритой головы
ex. σ. ἀποκεκαρμένος или σ. ἀποτετιλμένος Arph. — с чубом на бритой головеσκαφίς

σκᾰφίς
-ίδος (ῐδ) <demin. к σκάφη>
1) подойник Hom.
2) корзина, плетенка
ex. σ. γειοφόρος Anth. — корзина для земли
3) чаша, таз, миска Arph., Theocr.
4) челнок, лодка Anth.σκαφοειοής

σκᾰφο-ειοής
2
ладьеобразный Diod., Plut.σκάφος

I.
(ᾰ) вскапывание, окапывание
ex. σ. οἰνέων Hes. — пора окапывания винограда
II.
-εος (ᾰ) τό
1) досл. корабельный кузов, полость, корпус корабля, перен. корабль, судно
ex. σκάφη τῶν νεῶν Aesch., Thuc. — корабельные кузова, т.е. корабли;
Ἀργοῦς σ. Eur. — корабль Арго;
σ. πόλεως Arph. — государственный корабль, т.е. государство
2) мотыга или заступ Anth.σκεδάννυμι

σκεδάννῡμι
(fut. σκεδάσω - атт. σκεδῶ, aor. ἐσκέδασα - эп. σκέδασα; pass.: aor. ἐσκεδάσθην, pf. ἐσκέδασμαι)
1) рассеивать, разгонять
ex. (σ. ἠέρα Hom.; πάχνην ἑῴαν σ. Aesch.)
σ. ὕπνον Soph. — отгонять сон;
σ. κήδεα ἀπὸ θυμοῦ Hom. — изгонять из души печальные мысли;
(οἱ Ἴωνες) ἐσκεδάσθησαν ἀνὰ τὰς πόλιας Her. — ионяне рассеялись по городам;
ὄψις ἐσκεδασμένη Xen. — рассеянное, т.е. неясное зрение
2) распространять, разбрасывать, изливать
ex. (ἀκτῖνας Aesch.)
τῶν (Ἀχαιῶν) αἷμα σ. Hom. — лить кровь ахейцев;
ἐσκεδασμένου τοῦ λόγου ἀνὰ τέν πόλιν Her. — когда по городу распространилась молва
3) распускать, отпускать, отсылать
ex. (λαόν Hom.)
4) разбивать на куски, сокрушать
ex. (τέν αἰχμέν ποσειδῶνος Aesch.)σκέδασις

σκέδᾰσις
-εως рассеивание
ex. σκέδασίν τινων θεῖναι Hom. — разгонять (прогонять) кого-л.σκεδαστός

3
<adj. verb. к σκεδάννυμι> рассеивающийся, разлагающийся
ex. ( οὐσία Plat.; ὕλη Plut.)σκεθρῶς

1) точно, ясно
ex. (προὐξεπίστασθαι Aesch.; ὁρᾶν Eur.)
2) тщательно
ex. (διορίζειν Aesch.)σκείρων

v. l. σκίρων (ῑ), ωνος Скирон (разбойник, живший на границе Аттики и Мегариды и убитый Тесеем) Soph., Xen., Plat., Arst.
ex. σκείρωνος ἀκτή или ἀκταί Soph., Eur. — Скироновы скалы (местность, где жил Скирон)σκειρωνικός

v. l. σκῑρωνικός 3
скиронов
ex. (οἶδμα θαλάσσης Anth.)σκειρωνίς

v. l. σκῑρωνίς -ίδος (ῐδ) adj. f скиронова
ex. σ. ὁδός Her. — Скиронова дорога (из Афин через Мегары на Коринф);
αἱ σκειρωνίδες (πέτραι) Eur., Polyb. = σκείρωνος ἀκταίσκελετεύομαι

высыхать, чахнуть Arph.σκελετόν

τό (sc. σῶμα) высохшее тело, мумия Plut.σκελετός

I.
3
<adj. verb. к σκέλλω> иссохший, превратившийся в скелет
ex. σ. καὴ τὸ μηδὲν γενόμενος Plut. — превратившийся в скелет, в ничто
II.
костяк, скелет Anth.σκελετώδης

σκελετ-ώδης
2
похожий на мумию Luc.σκελίζω

(о ногах) высоко подбрасывать
ex. (τοὺς πόδας Sext.){*}σκελίς

-ίδος Plut. = σχελίςσκελίσκος

ножка Arph.σκελλίς

-ίδος головка чеснока Plut.σκέλλω

(3 л. sing. aor. opt. σκήλειε) высушивать, иссушать
ex. (τι Hom.)σκέλος

-εος τό
1) бедро
ex. πρυμνὸν σ. Hom. — верхняя часть бедра
2) голень
ex. (τὰ σκέλη τε καὴ ἰσχία Plat.)
3) нога
ex. χωλὸς τὼ σκέλη Arph. — хромоногий;
βαδίζειν ἐπὴ δυοῖν σκελοῖν Plat. — ходить обеими ногами;
ἐπὴ σ. πάλιν χωρεῖν Eur. или ἀνάγειν Arph. — отступать шаг за шагом (лицом к врагу);
κατὰ σ. βαδίζειν Arst. (о походке льва и верблюда, лат. pedatim gradi или ambulare) ходить иноходью
4) pl. τὰ σκέλη Plut., τὰ μακρὰ σκέλη Diod., Plut. или τὰ πειραϊκὰ σκέλη Anth. Длинные стены (между Афинами и Пиреем)
ex. τὰ μεγαρικὰ σκέλη Arph. — Мегарские стены (между городами Мегары и Нисея)σκέμμα

-ατος τό <σκέπτομαι>
1) предмет рассмотрения, тема исследования Plat.
2) рассмотрение, исследование Plat., Arst.σκέπα

σκέπᾰ
τά Hes. pl. к σκέπαςσκεπάζω

служить защитой, защищать
ex. (αἱ τρίχες σκεπάζουσι Arst.; τὸν κενεῶνα τοῦ ἵππου τῷ ἐφιππίῳ σκεπάσαι Xen.)
σ. τι ταῖς τῶν θυρεῶν προβολαῖς Polyb. — закрывать что-л., выставляя вперед щиты;
τὰ σκεπάζοντα τῶν ὅπλων Diod. — оборонительное оружие;
τὸ καῦμα σ. τινί Anacr. — защищать кого-л. от знояσκέπανον

σκέπᾰνον
τό защита, покрытие
ex. (κεφαλῆς Anth.)σκεπανός

σκεπᾰνός
3
защищенный, укрытый
ex. (οὐ γάρ σοι σκεπανή τις ὑφόρμισις Anth.)σκέπαρνον

τό (обоюдоострый) топор для тесания, тесло, скобель Hom., Plut., Luc., Anth.σκέπαρνος

Soph. = σκέπαρνονσκέπας

-αος τό (у Hes. pl. τὰ σκέπᾰ) защита, прикрытие
ex. σ. ἀνέμοιο Hom. — укрытое от ветра место;
σ. ἐν νιφετῷ Anth. (о шляпе) защита от снегаσκέπασμα

-ατος τό
1) защита, укрытие, покров Plat., Arst.
2) покров, одежда
ex. (διατροφαὴ καὴ σκεπάσματα NT.)σκεπαστήρια

τά (sc. ὅπλα) оборонительное оружие Diod.σκεπαστήριος

3
служащий для защиты, защитный, оборонительный
ex. (ὅπλον Diod.)
σ. κινδύνων Diod. — защищающий от опасностейσκεπαστικός

3
защищающий, оберегающий
ex. (τὸ δέρμα Arst.)
ἀγγεῖον σκεπαστικὸν χρημάτων Arst. — хранилище вещейσκεπάω

(эп. 3 л. pl. praes. σκεπόωσι - дор. σκεπάουσι)
1) защищать, прикрывать
ex. σ. κῦμα ἀνέμων Hom. — прикрывать волны от ветров, т.е. защищать от вызванного ветрами волнения
2) покрывать, закрывать
ex. (ἵππειαι κόρυν σκεπάουσιν - v. l. σκιάουσιν - ἔθειραι Theocr.)σκέπη

защита, прикрытие, укрытие, покров Plat.
ex. τὰ δεόμενα σκέπης Xen. — нуждающиеся в защите, т.е. наиболее уязвимые части тела;
σ. δερματική Arst. — кожный покров;
σ. καὴ ὑπόδυσις φυσική Diod. — естественное укрытие;
ἐν σκέπῃ τοῦ φόβου εἶναι Her. — не иметь повода к страху, быть вне опасности;
ὑποστείλας ἑαυτὸν ὑπὸ τέν Ῥωμαίων σκέπην Polyb. — поставив себя под защиту римлянσκεπόωσι

эп. (= σκεπῶσι) 3 л. pl. praes. к σκεπάωσκεπτικός

I.
3
рассматривающий, исследующий, филос. скептический
ex. (φιλοσοφία Sext.)
II.
(тж. ἐφεκτικός и ἀπορητικός) филос. скептик, преимущ. последователь Пиррона Luc., Diog.L.σκεπτικῶς

1) скептически
ex. σ. ἔχειν Diog.L. — быть скептиком
2) в духе скептической философии
ex. (διδάσκειν Sext.)σκέπτομαι

(fut. σκέψομαι, aor. ἐσκεψάμην, pf. - тж. в знач. pass. - ἔσκεμμαι, aor. pass. ἐσκέφθην, fut. 3 ἐσκέψομαι)
1) смотреть, глядеть, взирать
ex. (τι и τινα Hom., Her., Aesch., Xen.)
σ. ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὴ δοῦπον ἀκόντων Hom. — следить за свистом стрел и гудением копий
2) разведывать, разузнавать
ex. (σκέψασθαι τί εἴη τὸ κωλῦον Xen.)
3) рассматривать, исследовать, размышлять
ex. (σκέψαι τοῦτο πρῶτον Soph.; πρὸς ἑαυτόν τι σκεψάμενος Plat.)
4) умозаключать, судить
ex. σκέψασθε δέ Thuc. — рассудите сами;
ἐκ τῶνδε σκέψαι Xen. — суди вот по чему
5) рассматривать, считать
ex. (καλλίω τι σ. Plat.)
6) заранее обдумывать, предусматривать, готовить (в ответ)
ex. (λόγους Dem.; τὰ ἀναγκαῖα Men.)
πάντα ἡμῖν ἐσκεμμένα (pass.) ἡτοίμασται Thuc. — все у нас предусмотрено и подготовленоσκέπω


ex. (Polyb., Luc. - только praes. и impf.) = σκεπάζωσκερβόλλω

σκερ-βόλλω
<σκῶρ> обливать грязью, оскорблять
ex. σ. πονηρά Arph. — непристойно ругатьсяσκευά

дор. = σκευήσκευαγωγά

σκευᾰγωγά
τά вьючные животные
ex. (σ. καὴ ἅμοιξαι Plut.)σκευαγωγέω

σκευ-ᾰγωγέω
перевозить домашние вещи, переселяться, переезжать
ex. (ἐκ τῶν ἀγρῶν Dem.)σκευαγωγός

σκευ-ᾰγωγός
воен. перевозчик имущества, обозный Xen.σκευάζω

(fut. σκευάσω, aor. ἐσκεύᾰσα; pass.: pf. ἐσκεύασμαι - ион. 3 л. pl. ἐσκευάδαται)
1) (о пище) готовить, приготовлять
ex. (τὰ θηρία Her.; θοίνην Plat.; κρέα ὀπτά Diod.)
ἐκ τῶν κριθῶν ἄλφιτα σκευάζεσθαι Plat. — из ячменя приготовлять себе крупу;
σ. περικόμματα ἔκ τινος Arph. (угроза) изрубить кого-л. на мелкие куски
2) изготовлять, делать
ex. (τινὴ εἴδωλον σ. Her.; χαλινόν Plat.)
3) готовить, затевать, устраивать, тж. причинять, доставлять
ex. (ἡδονήν Plat.)
τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον σκευάζεσθαι Her. — готовиться к войне с (персидским) царем;
εἰς πρᾶγμα νεοχμὸν σκευάζεσθαι Eur. — затевать нечто новое
4) наделять, снабжать (только pass.)
ex. (σιτίοισι εὖ ἐσκευασμένος Her.)
τοῖσι ποταμοῖσι οὕτω οἱ σκύθαι ἐσκευάδαται Her. — так вот какими реками располагают скифы;
λαμβάνων τι καὴ σκευαζόμενος Plut. — захватывая что-л. и делая запасы
5) одевать, наряжать
ex. (τινὰ ὥσπερ γυναῖκα Arph.)
εὐνοῦχος ἐσκευασμένος Arph. — наряженный евнухом
6) вооружать
ex. (τινὰ πανοπλίῃ Her.)
ἕκαστοι ἐσκευασμένοι Thuc. — все в полном вооружении
7) украшать
ex. (τὰ προπύλαια τύποισι ἐσκευάδαται Her.)σκευάριον

(ᾰ) τό <demin. к σκεῦος>
1) предмет домашней обстановки, преимущ. pl. утварь, вещи, принадлежности Arph., Aeschin.
2) одежда, платье Plat.σκευασία

σκευᾰσία

1) приготовление
ex. (ὄψου Plat.; φαρμάκων Diod.)
2) грам. сопоставление
ex. (τῶν ὑποκειμένων Sext.)σκευαστά

τά (искусственные) изделия Plat., Arst.σκευαστός

3
<adj. verb. к σκευάζω> (искусственно) приготовленный Luc.
ex. πᾶν τὸ φυτευτὸν καὴ τὸ σκευαστὸν γένος Plat. — вся совокупность естественных и искусственных вещейσκευή

дор. σκευά
1) платье, одежда, наряд
ex. (περσικέ σ. Xen.; μηδικαὴ σκευαί Thuc.)
2) театральный костюм
ex. (τραγικέ σ. Plat.)
3) снаряжение
ex. (πολεμικέ σ. Plat.)
4) рыболовная снасть Pind.
5) (тж. σ. τοῦ πλοίου NT.) корабельная снасть Diod.
6) конская сбруя Thuc.σκευοθήκη

σκευο-θήκη

1) хранилище, склад
ex. (ναυτικῶν ἐρειπίων Aesch.)
2) склад оружия, арсенал Aeschin.σκευοποιέω

σκευο-ποιέω
1) изготовлять, делать
ex. (ὄργανα Plut.)
2) наряжать, одевать
ex. τοῖς συμβόλοις τινός σκευοποιεῖσθαι Plut. — надевать на себя чей-л. нарядσκευοποίημα

σκευο-ποίημα
-ατος τό театральный наряд, актерский костюм Plut.σκευοποιός

σκευο-ποιός
театральный мастер, декоратор Arph., Arst., Plut.σκεῦος

-εος τό (преимущ. pl.)
1) предмет обстановки, утварь
ex. (τράπεζαι καὴ ἄλλα σκεύη Plat.)
σκεύη ἱερά Thuc. — священная утварь
2) орудие, принадлежность
ex. (σκεύη γεωργικά Arph.)
3) снасть (парус и т.п.) ex. (χαλᾶν τὸ σ. NT.); pl. снаряжение, снасти
ex. (σκεύη τριηρικά Dem.)
4) одежда, платье
ex. ὅπλα καὴ τὰ περὴ τὸ σῶμα σκεύη Thuc. — вооружение и обмундирование
5) сбруя
ex. (τὰ τῶν ἵππων σκεύη Xen.)
6) пожитки, личные вещи, багаж
ex. (τὰ σκεύη φέρειν Arph.)
7) неодушевленный предмет, вещь
ex. (σ. καὴ ζῷον Plat.)
8) грам. слово среднего рода
ex. ἄρρενα καὴ θήλεα καὴ σκεύη Arst. — слова мужского, женского и среднего рода
9) сосуд
ex. (σ. ὄξους μεστόν NT.)
10) вместилище души, т.е. тело
ex. (τὸ ἑαυτοῦ σ. κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ NT.)
11) предмет (воздействия)
ex. (σκεύη ὀργῆς и ἐλέους NT.)σκευουργία

σκευ-ουργία
изготовление орудий или принадлежностей Plat.σκευοφορέω

σκευο-φορέω
переносить багаж, быть носильщиком
ex. (σκευοφορεῖσθαι καμήλοις Plut.)
ἵπποι σκευοφοροῦντες Xen. — обозные лошадиσκευοφορικός

σκευο-φορικός
3
багажный, обозный
ex. στρατὸς σ. Xen. — обозные войска;
τὸ σκευοφορικὸν βάρος Xen. (предельная) нагрузка вьючного животногоσκευοφόρον

σκευο-φόρον
τό (sc. κτῆνος)
ex. (преимущ. pl.) обозное (вьючное) животное Polyb.
τὰ σκευοφόρα Thuc., Xen. (военный) обозσκευοφόρος

σκευο-φόρος
I.
2
вьючный, обозный, ломовой
ex. (κάμηλοι Her.; ὑποζύγια Xen.)
II.
досл. носильщик, воен. обозный Her., Thuc., Arph., Xen.σκευοφυλακέω

σκευο-φῠλᾰκέω
охранять обоз Plut.σκευωρέομαι

σκευ-ωρέομαι
1) тщательно осматривать, обследовать, обыскивать
ex. (τέν χώραν Plut.; περὴ τὰ πλοῖα Dem.)
2) хитро устраивать, подстраивать, затевать
ex. τὰ ἐν πελοποννήσῳ σ. Dem. — хитро действовать в Пелопоннесе
3) присваивать
ex. σ. τινος διαλόγους τινός Diog.L. — приписывать кому-л. чьи-л. диалогиσκευώρημα

σκευ-ώρημα
-ατος τό происки, махинации, обман Dem.
ex. τὸ σ. τῆς δόξης Plut. — плод воображения, вымыселσκευωρία


1) заботливое отношение
ex. (σκευωρίαν ποιεῖσθαι περί τινα Arst.)
2) происки, хитрость, коварство Dem.
ex. σ. τοῦ πλάσματος Plut. — хитрый обманσκέψις

εως
1) рассматривание, разглядывание
ex. ( διὰ τῶν ὀμμάτων σ. Plat.)
2) рассмотрение, исследование, разбор
ex. (τινός, περί τινος и περί τι Plat.)
3) колебание, сомнение
ex. σκέψιν παύειν Anth. — класть предел сомнениям
4) филос. скептическая школа
ex. οἱ ἀπὸ τῆς σκέψεως Sext. — философы скептической школыσκήλειε

эп. 3 л. sing. aor. opt. к σκέλλωσκῆμα

-ατος τό Arph. в произнош. скифа = σχῆμασκηνάω

σκηνέω и σκηνόω тж. med.
1) раскидывать шатер, разбивать палатки, располагаться лагерем
ex. (κατὰ τὰς κώμας, ἐν τῷ ὄρει Xen.)
2) отправляться на стоянку
ex. (εἰς τὰς κώμας Xen.)
3) располагаться, селиться
ex. (οἰκίαι, ἐν αἷς ἐσκήνησαν Thuc.; σκηνᾶσθαι παρὰ τὸν ποταμόν Plat.)
πόρρω ἐσκήνηται τοῦ θανάσιμος εἶναι Plat. — это далеко не смертельно
4) сколачивать, строить
ex. (καλύβην Thuc.)
5) собираться для трапезы, есть, обедать
ex. σ. οἴκοι Xen. — обедать в семейном кругу
6) пировать
ex. οἱ σκηνοῦντες Xen. — пирующие, сотрапезники
7) заселять
ex. σκηνοῦν ἐρείπια Plut. — селиться на развалинахσκηνή


1) палатка, шатер Soph., Thuc., Xen., Polyb.; pl. лагерная стоянка, лагерь
ex. (σκηναὴ ναυτικαί Soph.)
2) торговая палатка
ex. (αἱ κατὰ τέν ἀγορὰν σκηναί Dem.)
3) верх экипажа, навес
ex. (κατακαλύπτειν τινὰ τῇ σκηνῇ Xen.)
4) крытая повозка
ex. (σκηναὴ τροχήλατοι Aesch.)
5) балдахин над кроватью, полог Dem.
6) театральный помост, подмостки, сцена
ex. οἱ ἀπὸ σκηνῆς Dem., οἱ περὴ σκηνήν Plut. и οἱ ἐπὴ σκηνῆς Luc. — действующие на сцене лица, актеры;
τὰ ἀπὸ σκηνῆς (sc. μέλη или ᾄσματα) Arst. — песни, исполняемые действующими лицами драмы (не хором)
7) досл. театральное произведение, перен. вымысел или призрак Anth.
8) пиршество (в шатре)
ex. τέν σκηνέν εἰς κοίτην διαλύειν Xen. — после пира отправиться спать
9) обитель
ex. (αἰώνιοι σκηναί NT.)
10) дом, род
ex. (σ. δαυὴδ πεπτωκυῖα NT.)
11) скиния NT.σκήνημα

-ατος τό
1) шатер, палатка
ex. (τὰ σκιερὰ σκηνήματα Xen.)
2) pl. гнездо (sc. αἰετοῦ Aesch.)σκηνίδιον

(ῐδ) τό небольшой шатер Thuc.σκηνικός

I.
3
сценический, театральный
ex. (μουσική Plut.)
σ. φιλόσοφος Sext. = εὐριπίδης
II.
актер Plut.σκηνίς

-ίδος (ῐδ) шатер, палатка
ex. (χρυσόροφος Plut.)σκηνίτης

I.
-ου (ῑ) adj. m пребывающий в шатрах, т.е. кочевой, бродячий
ex. (βίος Diod.; κισσός Anth.)
II.
-ου рыночный торговец, мелкий торгаш Isocr.σκηνογραφία

σκηνο-γρᾰφία

1) театральная живопись, декоративное искусство Arst.
2) сценический вымысел
ex. (τραγῳδία καὴ σ. Plut.)σκηνογράφος

σκηνο-γράφος
(ᾰ) театральный живописец, декоратор Diog.L.σκηνοπηγία

σκηνο-πηγία

1) досл. разбивка шатров, перен. постройка гнезда
ex. ( τῆς χελιδόνος σ. Arst.)
2) праздник Кущей NT.σκηνοποιΐα

σκηνο-ποιΐα
разбивание палаток, устройство шатра Polyb.σκηνοποιέομαι

σκηνο-ποιέομαι
строить себе шатры, т.е. селиться Arst.σκηνοποιός

σκηνο-ποιός
палаточный мастер NT.σκῆνος

дор. σκᾶνος -εος τό досл. шатер, перен. вместилище, тело
ex. (τὸ σ. τῶν ζῴων Plat.)σκηνοφύλαξ

σκηνο-φύλαξ
-ᾰκος страж шатра или лагерный сторож Xen., Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика