Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 004) с русским переводом и комментариями.σάω

I.
эп. (= σάου) 2 л. sing. imper. к σαόω
II.
эп. (= ἐσάω) 3 л. sing. impf. к σαόω
III.
(только 3 л. pl. praes. ind. σῶσι) процеживать или просеивать Her.σάωσις

-εως Саосис (легендарная царица г. Библос) Plut.σαώτερος

compar. к * σάοςσαώτης

-ου Anth. = σωτήρ IIσάϊς

-εως, ион. ϊος Саис (древняя столица Нижнего Египта) Her., Plat., Plut.σαϊτικός

3
саисский Her., Plut.σβέννυμι

σβέννῡμι
и (только praes.) σβεννύω (эп. fut. σβέσσω, aor. ἔσβεσα - эп. ἔσβεσσα, inf. aor. σβέσσαι; aor. 2 ἔσβην в знач. pass.)
1) тушить, гасить ex. (τὸ καιόμενον Her.; δύναμιν πυρός NT.); pass. гаснуть, тухнуть
ex. (οὐδέ ποτε ἔσβη πῦρ Hom.; αἱ λαμπάδες σβέννυνται NT.)
2) перен. погашать, возмещать
ex. (φόνῳ φόνον Soph.)
3) успокаивать, умерять, унимать, смирять, обуздывать, сдерживать
ex. (μένος ἀνθρώπων Hom.; ὕβριν Her.; ἐπιρροήν Plat.; τέν θερμότητα Arst.)
τὸ θαρσαλέον σβεννύμενον ὑπὸ γήρως Plut. — отнятая старостью отвага;
pass. — утихать (ἔσβη οὖρος Hom.)
4) подавлять, уничтожать
ex. (Ἑλλάδα φωνήν Anth.)
5) иссушать
ex. μηδικέ πόα σβέννυσι τὸ γάλα Arst. — от мидийской травы (у коров) пропадает молоко;
σβέννυντο πηγαί Anth. — источники иссякли;
αἶγες σβεννύμεναι Hes. — козы, не дающие молока
6) приправлять, сдабривать
ex. (ἡδύσμασι μυρίοις τὸν φόνον Plut.)σβέσις

-εως гашение, тушение или угасание, потухание Arst., Plut.σβέσσαι

эп. aor. inf. к σβέννυμισβέσσω

эп. fut. к σβέννυμισβεστήρ

-ῆρος гаситель, тушитель Plut.σβεστήριον

τό огнетушительное средство Plut.σβεστήριος

3
огнетушительный
ex. σβεστήρια κωλύματα Thuc. — средства тушения огняσβεστικός

3
Arst. = σβεστήριοςσέ

(тж. энкл.) acc. sing. к σύσέας

acc. pl. к σήςσεαυτοῦ

стяж. σαυτοῦ -ῆς <из σοῦ αὐτοῦ от σύ + αὐτός> (pl. ὑμῶν αὐτῶν) тебя самого
ex. κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις Soph. — ты можешь уйти, куда хочешь;
ῥῦσαι σεαυτόν! Soph. — спасайся!σεβάζομαι

(aor. эп. σεβασσάμην - Anth. ἐσεβάσθην)
1) страшиться, бояться, совеститься, не сметь
ex. σ. τι Hom. — в страхе отступать перед чем-л.;
κυάμους σ. Anth. (по — ритуальным соображениям) не употреблять в пищу бобов
2) чтить, поклоняться
ex. (τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα NT.)σέβας

σέβᾰς
τό (только nom., acc. и voc. sing. и nom. и acc. pl. σέβη)
1) благоговейный страх, благоговение
ex. (σ. δέ σε θυμὸν ἱκέσθω Hom.; αἰδώς τε σ. τε HH.)
σ. τὸ πρὸς θεῶν Aesch. — благоговейное почитание богов;
διὸς σ. Aesch. — благоговение перед Зевсом;
σ. ἀστῶν Aesch. — благоговение граждан
2) почтительное изумление
ex. σ. μ΄ ἔχει εἰσορόωντα Hom. — я смотрю с изумлением
3) предмет благоговейного почитания, святыня
ex. (Ἑρμῆς κηρύκων σ. Aesch.; ὦ σ. ἐμοὴ μέγιστον, Ἀγαμέμνων! Eur.)
τύμβος, σ. ἐμπόρων Eur. — гробница, чтимая путниками, μητρὸς σ. Aesch. священная матерь (земля);
θεῶν σ. Soph. — святые боги
4) предмет изумления или восторга
ex. (σ. πᾶσιν ἰδέσθαι HH.)σέβασις

σέβᾰσις
-εως почитание Plut.σέβασμα

-ατος τό предмет поклонения, святыня NT.σεβάσμιος

2
достойный почитания, священный
ex. (Ἀφροδίτη Plat.; ὀνόματα Luc.)σεβασμός

почитание, культ
ex. (θεῶν Plut.)σεβάσσατο

эп. 3 л. sing. aor. к σεβάζομαισεβαστιάς

-άδος (ᾰδ) (лат. augusta) высокая повелительница, государыня (эпитет римск. императриц) Anth.σεβαστός

3
(лат. augustus) высокий, священный (эпитет римск. императоров)
ex. (καῖσαρ σ. Luc.)σεβεννύτης

-ου adj. m Себеннитский
ex. (νομός Her.)σεβεννυτικός

3
Her. = σεβεννύτηςσεβέννυτος

Себеннит (город в центре нильской Дельты) Her.σέβη

τά Aesch. pl. к σέβαςσεβίζω

реже med.
1) почитать, чтить
ex. (τινὰ τιμαῖς Soph.; med. δαίμονας Aesch.)
σ. τινά τινος Eur. — преклоняться перед кем-л. за что-л.;
τέν εὐσεβίαν σ. Soph. — выполнять долг благочестия
2) с благоговейным страхом поминать
ex. (λαοπαθέα βάρη Aesch.)
3) med. страшиться
ex. (σεβίζεσθαι γενεθλίους ἀράς Aesch.)σέβομαι

med. к σέβωσέβω

преимущ. med. σέβομαι (только praes., impf., aor. ἐσέφθην и adj. verb. σεπτός)
1) совеститься, испытывать стыд
ex. (οὔ νυ σέβεσθε; Hom.)
2) не осмеливаться, страшиться
ex. (σέβομαι προσιδέσθαι Aesch.; σέβεσθαι τό τι κινεῖν τῶν καθεστώτων Plat.)
3) чтить, почитать
ex. (θεούς Aesch.; ὡς θεόν τινα Plat.)
4) воздавать или оказывать почести, питать уважение
ex. (σέβεσθαι τὸν κρατοῦντα Aesch.; ξένον Soph.)
5) торжественно справлять
ex. (ὄργια Arph.)
6) одобрительно относиться, одобрять
ex. ὑβρίζειν οὐ σ. Aesch. — осуждать наглость
7) поклоняться, чтить
ex. (τὸν θεόν NT.)
8) быть благочестивым
ex. (οἱ σεβόμενοι προσήλυτοι NT.)σέγε

σέ-γε
= σέ γεσεγουντῖνοι

οἱ сагунтинцы, жители города Сагунт (в Тарраконской Испании) Plut.σέθεν

эп.-ион. (= σοῦ) gen. к σύσεθώς

-ῶ Сетос (царь Египта) Her.σεῖ΄

in elisione = σεῖοσειληνικός

ион. σῑληνικός 3
силеновский
ex. (δρᾶμα Plat.)σειληνός

ион. σῑληνός
1) Силен (сын Гермеса или Пана, воспитатель и постоянный спутник Вакха, старший из сатиров, изображаемый толстым, веселым, вечно пьяным стариком) Pind., Her., Eur.
ex. οἱ σειληνοί HH. — силены (сельские божества, близкие к сатирам)
2) статуэтка Силена (служившая футляром для драгоценных скульптурных изображений) Plat.σειληνώδης

σειλην-ώδης
ион. σῑληνώδης 2
силенообразный
ex. (σχῆμα Plat.)σεῖο

эп. (= σοῦ) gen. к σύσεῖος

3
лак. Arst. = θεῖος IIσειρά

эп.-ион. σειρή
1) веревка
ex. (εὔπλεκτος Hom.)
2) цепь
ex. (χρυσείη Hom.)
3) аркан Her.
4) путы, узы Arst., NT.σειραῖος

I.
3
1) пристяжной или подручный
ex. (ἵππος Soph.)
2) сделанный из крученой веревки, веревочный
ex. (βρόχοι Eur.)
II.
(sc. ἵππος) пристяжная или подручная лошадь Eur.σειραφόρος

σειρα-φόρος
I.
ион. σειρηφόρος 2
1) пристяжной или подручный
ex. (κάμηλος Her.; πῶλος Aesch., Eur.)
2) перен. идущий в одной запряжке, помогающий или готовый помочь
ex. (τινί Aesch.)
II.
ион. σειρηφόρος (sc. ἵππος или πῶλος) пристяжная или подручная лошадь Arph.σειρή

эп.-ион. = σειράσειρήν

-ῆνος
1) pl. αἱ σειρῆνες Сирены (миф. девы, обитавшие у южн. берегов Италии, завлекавшие своим пением мореплавателей и убивавшие их, у Hom. их две - νῆσος σειρήνοιϊν, у Plat. - восемь)
2) коварная очаровательница Eur.
3) очарование, обаяние, прелесть
ex. (λόγων σ. καὴ χάρις Plut.)
4) «сирена» (вид дикой пчелы) Arst.σειρηνοῦσαι

νῆσοι αἱ острова Сирен (три островка у побережья Кампании, к югу от Мизенского мыса, у Вергилия Sirenum scopuli) Arst.σειρηφόρος

ион. = σειραφόρος I и IIσειριόκαυτος

σειριό-καυτος
2
опаленный солнечным зноем Anth.σείριος

3
палящий, знойный, жгучий
ex. σ. ἀστήρ Hes. и σ. κύων Aesch. = σείριοςσείριος

(sc. ἀστήρ) Сириус (звезда) или созвездие Большого Пса Hes., Eur.σειρίς

-ίδος (ῐδ) веревочка Xen.σεισάχθεια

σεισ-άχθεια

1) стряхивание бремени, облегчение
ex. (σ. καὴ εἰρήνη Plut.)
2) сисахтия, уменьшение долгового бремени (по закону Солона) Diod., Plat.
ex. σεισαχθείᾳ τόκων κουφίζειν Plut. — облегчать (положение должников) отменой уплаты процентовσεισίχθων

σεισί-χθων
-ονος adj. потрясающий землю (эпитет Посидона) Pind., Luc.σεισματίας

σεισμᾰτίᾱς
-ου adj. m
1) вызывающий или сопровождающий землетрясение Diog.L.
2) причиненный землетрясением
ex. (τάφος Plut.)σεισμός


1) (по)трясение
ex. (τοῦ σώματος Plat.)
γῆς или χθονὸς σ. Thuc., Eur. — землетрясение
2) (тж. σ. γῆς или χθονός Eur., Thuc., Arst.) землетрясение Her., Soph., Arph., Thuc.
3) волнение, буря
ex. (ἐν τῇ θαλάσσῃ NT.)σειστός

3
<adj. verb. к σείω> вытряхнутый Arph.σεῖστρον

τό систр (культовая трещотка у египтян) Arst., Plut.σείω

поэт. Anacr. тж. σίω (fut. σείσω, aor. ἔσεισα; pass.: aor. ἐσείσθην, pf. σέσεισμαι)
1) трясти, потрясать, качать
ex. (ἔγχος, αἰγίδα Hom.; λόφον Aesch.; ἡνίας χεροῖν Soph.; κόμην Eur.; τέν γῆν καὴ τὸν οὐρανόν NT.)
σ. εὔπτερον δέμας Eur. — (за)махать крыльями;
σ. τῇ οὐρᾷ Xen. — махать хвостом;
τῶν ὀδόντων οἱ πλεῦνες ἐσείοντο Her. — большинство зубов расшаталось;
κάρα σ. Soph. — качать головой;
πλοκαμῖδας σείεσθαι Anth. — тряхнуть своими кудрями;
σ. τέν γῆν или χθόνα Arph. — колебать землю;
τοῦτ΄ ἔσεισέ μου τέν καρδίαν Arph. — это потрясло мое сердце;
σεισθῆναι σάλῳ Eur. — всколебаться, закачаться;
ὄρός σειόμενος φύλλοισιν Pind. — колышущий своей листвою сад;
Ἥρη σείσατο εἰνὴ θρόνῳ Hom. — Гера заметалась на престоле;
impers. σείει Thuc., Xen. — происходит землетрясение
2) волновать, приводить в смятение
ex. (πόλιν Pind.)
τὰ πόλεως πολλῷ σάλῳ σ. Soph. — повергнуть город в сильную смуту;
τὸν ἐγκέφαλον σεσεῖσθαι Arph. — заболеть умопомешательством
3) возбуждать, подстрекать
ex. (τέν πόλιν εἴς τι Plut.)
4) перен. вытряхивать, т.е. вымогать деньги, обирать
ex. (τοὺς πλουσίους Arph.)σέλᾳ

эп. (= σέλαϊ) стяж. dat. к σέλαςσέλα

σέλᾱ
τά Anth. pl. к σέλαςσελαγέω

σελᾰγέω
1) освещать, pass. светить, сиять
ex. (σελαγεῖσθαι σὺν πεύκαις Arph.)
2) жечь, pass. гореть, пылать
ex. σελαγεῖτο πῦρ ἐπιβώμιον Eur. — пылал огонь на жертвенникеσελαενονεοάεια

σελα-ενο-νεο-άεια
вечно старое и вечно новое светило (вымышленное слово, от которого якобы происходит слово σελήνη) Plat., γςατωμ. 409 βσελαηγενέτης

σελαη-γενέτης
2
светорождающий (эпитет Аполлона) Anth.σελάνα

σελάνᾱ
(λᾱ) дор. = σελήνησελαναία

σελᾱναία
дор. = σεληναίασελάννα

σελάννᾱ
эол. = σελήνησέλας

τό (в прозе только nom. и acc. sing., Hom. и Hes. тж. gen. σέλαος и dat. σέλαϊ - стяж. σέλᾳ, Anth. pl. σέλᾱ - gen. σελάων)
1) свет, сияние
ex. (μήνης Hom.; ἡλίου Aesch.; ἡμέρας Soph.)
2) пламя, огонь
ex. (μινύθουσι οἶκοι ἐν σέλαϊ Hom.)
3) блеск, сверкание
ex. (ἐξ ὀμμάτων Aesch.; ὀφθαλμοῦ Eur.)
4) молния
ex. (σ. διός Soph.)
5) факел
ex. σ. ἐν χείρεσσιν ἔχειν HH. — держать в руках факелσελασφόρος

σελασ-φόρος
2
светоносный, сверкающий
ex. (λαμπάς Aesch.)σελάχιον

(ᾰ) τό хрящевая рыбка Luc.σελαχοειδής

2
Arst. v. l. = σελαχώδηςσέλαχος

σέλᾰχος
-εος, эол. ευς τό хрящевая рыба Arst., Anth.σελαχώδης

σελᾰχ-ώδης
2
близкий к хрящевым
ex. (ἰχθύες Arst.)σελεύκεια

Селевкия
1) σ. πρὸς τίγρει или σ. ἐν βαβυλῶνι, город к югу от нын. Багдада Polyb.
2) σ. ἐν πιερία, город в Сирии Polyb., Plut.σελευκεύς

-έως уроженец или житель Селевкии Luc.σελευκίς

I.
-ίδος (ῐδ) adj. f селевкийская
ex. (τριήρης Plut.)
II.
-ίδος селевкида (род чаши или кубка) Plut.σέλευκος

Селевк
1) σ. I νικάτωρ, сын Антиоха, военачальник Александра Македонского, основатель Сирийской монархии и первый ее царь с 312 по 281 гг. до н.э. Diod., Plut.
2) σ. I καλλίνικος, царь Сирии с 246 по 225 гг. до н.э. Polyb.σεληναία

ион. σεληναίη, дор. σελᾱναία Arph., Emped., Luc., Anth. = σελήνησεληναῖον

τό Селеней, «Лунная гора» (гора в Арголиде) Plut.σεληναῖος

3
лунный
ex. (νύξ Her.; αὐγή Anth.; δαίμων Luc.)σελήνη

дор. σελάνᾱ (λᾱ), эол. σελάννα
1) луна
ex. σ. πλήθουσα Hom. и πεπληρωμένη Her. — полная луна;
πρὸς и εὴς τέν σελήνην Xen., Aeschin. — при лунном свете;
νουμηνία κατὰ σελήνην Thuc. — начало лунного месяца
2) поэт. месяц
ex. σελήνας δώδεκ΄ ἐκπληρουμένας Eur. — в течение полных двенадцати месяцев
3) «луночка» (круглая лепешка) Eur.
4) лунная трава
ex. (βοτάντ) σ. καλουμένη Plut.σελήνη

Селена или Феба (дочь Гипериона, сестра Гелиоса, богиня луны, впосл. отожд. с Артемидой) HH., Hes.σεληνιάζομαι

быть лунатиком, т.е. страдать припадками душевной болезни NT.σεληνιακός

σεληνιᾰκός
3
лунный
ex. (σφαῖρα, ἐνιαυτός Plut.)σελήνιον

τό <demin. к σελήνη> Arst. = σελήνη 1σεληνίς

-ίδος (ῐδ) (лат. lunula) луночка (отличительный знак серповидной формы на обуви римск. сенаторов) Plut.σεληνίτης

-ου (ῑ) селенит, житель луны Luc.σεληπιάδης

-ου (ᾱ) сын Селепия, т.е. Ἐυηνός Hom.σελιδηφάγος

σελῐδη-φάγος
2
(ᾰ) пожирающий страницы
ex. (σίλφη Anth.)σελίδιον

(ῐδ) τό листок, страничка
ex. (Polyb. - v. l. к σελίς)σέλινον

σέλῑνον
τό
ex. (Anth. тж. ῐ) бот. сельдерей (Apium graveolens) Hom., Her., Arst., Plut.
σελίνων στεφάνωμα Pind. — венок из сельдерея (которым награждались победители на Истмийских и Пифийских играх);
οὐδ΄ ἐν σελίνῳ σοὐστὴν οὐδ΄ ἐν πηγάνῳ погов. Arph. — твои дела не находятся (еще) ни у сельдерея, ни у руты, т.е. еще и не начинались (оба эти растения сажалась обычно по краям огородов);
σελίνου δεῖται Plut. погов. — он нуждается в сельдерее, т.е. дни его сочтены (сельдереем часто украшались могилы)σελινούντιον

τό Селинунтий (гора в Арголиде) Plut.σελινούντιος

σελῑνούντιος
3
селинунтский Thuc.σελινοῦς

σελῑνοῦς
I.
-οῦντος Селинунт (город на южн. побережье Сицилии, колония Мегары) Her., Thuc., Xen.
II.
-οῦντος Селинунт
1) река в Трифалии, Элида Xen.
2) река в Ионии Xen.σελινούσιος

σελῑνούσιος
3
селинунтский Her., Xen.σελίς

-ίδος (ῐδ), v. l. ῖδος
1) линия, ряд
ex. σελίδων κανόνισμα Anth. — писчая линейка
2) полоса папируса, страница
ex. (σ. γραπτά, βιβλιακαὴ σελίδες Anth.)
3) книга
ex. (σ. Ἰλιάδος Anth.)σελλήεις

ήεντος Селлэент
1) река в Элиде, тж. λάδων
2) река в Троаде Hom.σελλοί

οἱ селлы (коренные обитатели Додоны, впоследствии жрецы храма Зевса в Додоне) Hom., Soph., Eur. etc.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика