Древнегреческо-русский словарь, Σ, лист 013

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Σ > 013
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Σ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

Лексика древнегреческого койнэ с буквы σ (часть 013) с русским переводом и комментариями.σκότωσις

-εως досл. затемнение, перен. помрачение, упадок
ex. (μαντικῶν δυνάμεων Plut.)σκυβαλικ(τ)ός

σκῠβᾰλικ(τ)ός
3
презренный
ex. (ἀργύρια Plut.)σκυβαλισμός

σκῠβᾰλισμός
презрительное отношение, презрение Polyb.σκύβαλον

σκύβᾰλον
(ῠ) τό тж. pl. остатки, отбросы
ex. (τροφῆς Plut.)
δαπάνης σ. Plut. или ἀποδειπνίδιον σ. Anth. — объедки;
τέφρης σ. Anth. — оставшийся пепел, т.е. останки;
ναυτιλίης σ. Anth. — обломки кораблей или вещи, выброшенные моремσκυδμαίνω

(только эп. inf. σκυδμαινέμεν) гневаться, сердиться
ex. (τινί Hom.)σκυζάω

(о животных) пребывать в периоде течки Arst.σκύζομαι

сердиться, негодовать
ex. (τινι Hom.)
σκυζόμενος Hom. — гневныйσκύθαι

-ῶν οἱ скифы (собирательное название кочевых племен по нижнему течению Дуная и к сев. от Черного и Каспийского морей) Hes., Her.
ex. σκυθῶν ἐρημία ирон. Arph. — отпрыск скифских пустыньσκύθαινα

(ῡ) скифянка Arph.σκύθης

I.
-ου, ион. εω (ῠ) sing. к σκύθαι
II.
-ου adj. скифский
ex. (οἶμος Aesch.)
III.
-ου Скиф
1) отец Кадма, тиранн Занклы
2) младший сын Геракла, миф. родоначальник скифов Her.σκυθία

σκῠθία
ион. σκῠθίη Скифия Arst., Plut., Anth.σκυθίζω

σκῠθίζω
по-скифски брить голову
ex. (ξυρῷ Eur.)σκυθίη

σκῠθίη
ион. = σκυθίασκυθικαί

σκῠθικαί
αἱ (sc. ἐμβάδες или κρηπῖδες) обувь скифского образца Luc.σκυθική

σκῠθική
(sc. γῆ) Her., Plat. = σκυθίασκυθικός

σκῠθικός
3
скифский Her., Aesch.σκυθικῶς

σκῠθικῶς
по-скифски Plut.σκυθίς

σκῠθίς
I.
-ίδος (ῐδ) adj. f скифская Plut.
II.
-ίδος (acc. тж. σκυθίν) скифянка Aeschin., Luc.σκυθιστί

σκῠθιστί
(τῐ) adv. по-скифски Her.{*}σκυθοτοξότης

σκῠθο-τοξότης
-ου скифский стрелок
ex. (Xen. - v. l. к σκύθης τοξότης)σκυθράζω

становиться или быть мрачным, угрюмым Eur.σκυθρός

3
мрачный, угрюмый Men.σκυθρωπάζω

σκυθρ-ωπάζω
быть угрюмым, мрачным Dem., Xen.
ex. μέ σκυθρώπαζε Arph. — не хмурься;
φαίνει γέ τοι ἐσκυθρωπακέναι Plat. — ты кажешься что-то угрюмымσκυθρωπασμός

σκυθρ-ωπασμός
мрачный вид, угрюмость
ex. (τῶν φιλοσόφων Plut.)σκυθρωπόν

σκυθρ-ωπόν
τό Eur., Plat. etc. = σκυθρωπασμόςσκυθρωπός

σκυθρ-ωπός
2, редко 3
мрачный, сумрачный, угрюмый
ex. (γῆρας Eur.; πύλαι Plut.)
σ. γέλως Aesch. — скрываемый под угрюмым видом смех, т.е. напускная мрачность;
σκυθρωπὸν εἶναί τινι Eur. или ἐπί τινι Xen. — хмуро встречать кого-л.σκυθρωπότης

-ητος угрюмость
ex. (προσώπου Luc.)σκυθρωπῶς

хмуро, угрюмо, мрачно Xen.σκυλάκαινα

σκῠλάκαινα
(λᾰ) собачка
ex. (οἰκοφύλαξ σ. Anth.)σκυλακεία

σκῠλᾰκεία
забота, уход (за молодыми собаками)
ex. (κυνῶν σκυλακεῖαι Plut.)σκυλάκειος

σκῠλάκειος
3
(ᾰ) щенячий, собачий
ex. σκυλάκεια κρέα Sext. — мясо щенят, молодая собачинаσκυλάκευμα

σκῠλάκευμα
-ατος τό дрянной щенок Plut., Anth.σκυλακεύω

σκῠλᾰκεύω
(о собаках) случать
ex. (τὰς κύνας Xen.)σκυλάκη

Скилака (город в Мисии) Her.σκυλάκιον

σκῠλάκιον
(ᾰ) τό молодая собака, щенок Xen., Plat.σκυλακῶδες

σκῠλᾰκ-ῶδες
τό характер молодых щенят, т.е. собачья ласковость Xen.σκύλαξ

-ᾰκος (ῠ) и (эп. dat. pl. σκυλάκεσσι)
1) щенок
ex. κύων περὴ σκυλάκεσσι βεβῶσα Hom. — собака, обхаживающая своих щенят
2) собака Eur., Xen.
ex. αἱ λάκαιναι κύνες Plat. — собаки лаконской породы
3) детеныш
ex. (κυνός Her.; ἄρκτου Luc.)
ζηνοδότου σκύλακες шутл. Anth. — детеныши, т.е. ученики (грамматика) Зенодотаσκύλαξ

-ακος Скилак
1) родом из Карианды в Карии, путешественник, проплывший, по поручению Дария, сына Гистаспа, Ганг и Индийский океан до Красного моря
2) командир миндийского корабля Her.σκυλάω

σκῡλάω
осквернять, бесчестить
ex. (θεόν Anth.)σκύλευμα

-ατος (κῡ) τό (только pl.) снятые (с убитого врага) доспехи
ex. (πολέμια σκυλεύματα Eur.)σκυλεύω

σκῡλεύω
1) снимать (с убитого врага) доспехи
ex. (σ. τοὺς νεκρούς Her., Thuc., Plat.)
σ. τινὰ τεύχεα Hes. или σ. τινὸς τὰ ὅπλα Xen. — снимать с кого-л. оружие
2) снимать (вообще)
ex. (τι ἀπὸ τῶν νεκρῶν Her.)
3) отнимать
ex. (τὰ ὅπλα τῶν πολεμίων Lys.)
4) грабить
ex. (τὰς πόλεις Polyb.)σκύλης

Скил (просвещенный царь скифов) Her.σκυληφόρος

σκῡληφόρος
2
Anth. = σκυλοφόροςσκύλιον

τό скилий (вид акулы) Arst.σκύλιος

Arst. = σκύλιονσκύλλα

эп. тж. σκύλλη Скилла
1) дочь Кратаида, шестиголовое лающее чудовище, обитавшее в приморской скале против другого чудовища, Харибды, и пожиравшее проплывавших мимо мореходов Hom., Aesch., Eur., Xen.
2) дочь мегарского царя Ниса предавшая отца из любви к Миносу, но самим Миносом брошенная за это в море Luc.σκύλλαιον

или σκυλλαῖον τό Скиллей
1) мыс на крайней вост. оконечности Арголиды Thuc.
2) мыс с одноименным городом на побережье Бруттия, у входа в Сицилийский пролив, где, по преданию, жила Скилла Polyb.σμικρῷ...

μικρῷ, σμικρῷ
adv. ненамного, немного
ex. σμικρῷ πρόσθεν Plat. — немного раньше, совсем недавно;
οὐ σμικρῷ χείρων Plat. — значительно худшийσμικρολογία...

μικρολογία, σμῑκρολογία

1) пристрастие к пустякам, мелочность Plut.
2) пустое словопрение
ex. (χαίρειν ἐᾶσθαι τὰς σμικρολογίας ταύτας Plat.)
3) умаление, принижение Isocr.
4) скупость, скаредность Polyb., Luc.σμικρολόγος...

μικρολόγος, σμῑκρολόγος
2
1) питающий пристрастие к пустякам, мелочной, придирчивый Dem., Isocr., Luc.
2) скупой, скаредный Luc.σμικρομερής...

μικρομερής, σμῑκρομερής
2
состоящий из мелких частей
ex. (σῶμα Arst.; σχηματισμός Plut.)σμικρόν...

μικρόν, σμῑκρόν
adv.
1) мало, немного
ex. (μέλιτος Arph.)
σ. τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν Xen. — на небольшом расстоянии от фронта гоплитов;
σμικρόν τι Plat. — чуть-чуть;
κατὰ σ. — на мелкие куски (διακλᾶν Xen.)
2) понемногу, мало-помалу
ex. (οὐ κατὰ σμικρόν, ἀλλὰ ξυλλήβδην Plat.) или хоть сколько-нибудь, в какой-то степени (ἐπιλαβέσθαι τινός Plat.)
πλέν ἐπὴ σμικρόν Soph. — лишь немного;
πέπαυσο εἰς σμικρόν Luc. — погоди немного;
οὐδὲ παρὰ σ. ἦν Polyb. — было немаловажно;
παρὰ σ. ποιεῖν Dem. (ποιεῖσθαι или ἡγεῖσθαι Isocr.) — не придавать большого значения;
παρὰ σ. ψυχέν ἦλθεν διακναῖσαι Eur. — он чуть не лишился жизни;
οὐδὲ παρὰ σ. Polyb. — ни на волос, нисколько (не)
3) мелко, скромно, смиренно
ex. οὐ σμικρὸν φρονεῖν Soph. — быть полным самомнения - см. тж. μικρός, μικροῦ, μικρῷσμικρός...

μικρός, σμῑκρός
дор.-беот. μικκός 3
(compar. μικρότερος - чаще μείων, μειότερος и ἐλάσσων; superl. μικρότατος - чаще μεῖστος, μειότατος и ἐλάχιστος)
1) малый, маленький, небольшой
ex. (ὄρνις Hom.; ἄστεα Her.)
σ. δέμας Hom. — малорослый;
σ. λίθος μέγα κῦμ΄ ἀποέργει погов. Hom. — маленький камень сдерживает большую волну;
σ. δ΄ ὁρᾶν Arph. — маленький на вид
2) немногочисленный, скудный, небольшой
ex. (ἔλαιον, ἀργύριον Xen.)
σμιχρὸν ἐπὴ σμικρῷ καταθεῖναι Hes. — накапливать мало-помалу
3) слабый, маловажный
ex. (ἔγκλημα Soph.)
ἐκ σμικροῦ λόγου Soph. — по ничтожному поводу;
ἐν σμικρῷ ποιεῖσθαι Soph. и ἐν μικρῷ προσλαμβάνεσθαι Polyb. — не придавать большого значения;
σμικρότατος τέν δύναμιν Plat. — самый незначительный
4) непродолжительный, короткий
ex. (ἐν μικρῷ, sc. χρόνῳ Pind., Eur.). - см. тж. μικρόν, μικροῦ, μικρῷσμικρότης...

μικρότης, σμῑκρότης
-ητος
1) незначительные размеры
ex. (διὰ σμικρότητα ἀόρατος Plat.)
2) слабость
ex. (φωνῆς Arst.)
3) незначительность, маловажность
ex. (τῶν πραγμάτων Arst.)σμικρῶς...

μικρῶς, σμικρῶς
немного, ненамного, мало Xen.σμινύδιον

σμῐνύδιον
τό небольшая кирка Arph.σμινύη

σμῐνύη
двузубая кирка или мотыга Arph., Xen., Plat.σμινύς

σμῐνύς
-ύος и ύδος Arph. = σμινύησμυγερός

σμῠγερός
3
несчастный, замученный, страдающий Soph.σμυγερῶς

σμῠγερῶς
с большим трудом, мучительно Soph.σμύξων

-ωνος Arst. v. l. = μύξωνσμύραινα

Arst. = μύραινασμύρνα

ион. σμύρνη (= μύρρα) смирна или мирра (ароматическая камедь аравийского мирта) Her., Eur., Arph.σμύρνα

эп.-ион. σμύρνη Смирна
1) главный город Ионии, на берегу Смирнейского залива Hom., Her.
2) дочь кипрского царя Кинира Pind.σμυρναῖος

3
миртовый
ex. (κλάδος Anth.)σμυρναῖος

I.
3
<σμύρνα 1> смирнейский Pind.
II.
уроженец или житель города σμύρνα Her.σμυρναϊκός

3
Luc. = σμυρναῖος Iσμύρνη

ион. = σμύρνασμύρνη

эп.-ион. = σμύρνασμυρνίζω

приправлять миррой или смирной
ex. ἐσμυρνισμένος οἶνος NT. — вино, приправленное смирнойσμῦρος

зоол. смир (разновидность - по по друг., самец - мурены) Arst.σμύχω

(ῡ) медленно сжигать
ex. ὡς εἰ ἅπασα Ἴλιος πυρὴ σμύχοιτο Hom. — словно весь Илион сгорал на медленном огнеσμῶδιξ

-ιγγος полоса (от удара), кровоподтек
ex. (σ. αἱματόεσσα Hom.)σμώχω

перемалывать, перетирать, т.е. жевать
ex. (ἀμφοῖν ταῖν γνάθοιν Arph.)σόῃ

3 л. sing. conjct. к * σόωσόῃς

2 л. sing. conjct. к * σόωσοβαρεύομαι

σοβᾰρεύομαι
напускать на себя важность, важничать Anth.σοβαροβλέφαρος

σοβᾰρο-βλέφᾰρος
2
высоко поднимающий брови, т.е. заносчивый, важничающий, надменный Anth.σοβαρόν

σοβᾰρόν
adv. заносчиво, надменно
ex. (γελᾶν Theocr., Anth.)σοβαρός

σοβᾰρός
3
1) стремительный, неистовый
ex. (ἄνεμος Arph.)
2) неукротимый, норовистый
ex. (ἵππος Xen.)
3) ретивый, рьяный
ex. (θεράπαινα Anth.)
4) пышный, великолепный, величественный
ex. (μέλος Arph.; θρίαμβος Plut.)
σ. τῇ χαίτῃ Luc. — с пышной гривой
5) важный, гордый, надменный
ex. (γυνή, λέξις Plut.; αὐχήν Anth.)σοβαρῶς

σοβᾰρῶς
1) стремительно, неудержимо
ex. (χωρεῖν Arph.; ἐπιέναι τοῖς ὑπεναντίοις Polyb.)
2) самоуверенно, смело
ex. (λογιότητι χρῆσθαι Plut.)
3) пышно, великолепно
ex. (γαμεῖν Plut.)σοβέω

1) гнать, погонять
ex. (αἰπόλιον τῇ ῥάβδῳ Luc.)
2) распугивать, разгонять, отгонять
ex. (τὰς ὄρνεις Men.)
3) стирать, сметать, счищать
ex. (τέν κόνιν Xen.)
4) встряхивать, трясти
ex. (τὸν κάλαμον Arst.)
5) быстро двигать, кружить
ex. (πόδα ἐν κύκλῳ Arph.)
6) возбуждать
ex. σεσοβημένος πρὸς δόξαν Plut. — горящий жаждой славы;
περὴ ὀργέν σεσοβημένος Sext. — распаленный гневом
7) гордо проноситься, важно проходить
ex. (διὰ τῆς ἀγορᾶς Dem.; ἐν ὄχλῳ δορυφόρων Plut.)
8) мчаться, спешить
ex. (ἐς Ἄργος Luc.)σόβησις

εως торопливое движение, суета
ex. αἱ περί τινος σοβήσεις Plut. — хлопоты насчет (вокруг) чего-л.σογδιανή

Согдиана (область в древнеперсидской монархии) Plut.σογδιανοί

οἱ Plut. = σόγδοισόγδοι

οἱ согды, жители Согдианы Her.σόδομα

τά Содом (древний город в Ханаане) NT.σοδομῖτις

-ῐδος adj. f содомская
ex. (πηγαί Anth.)σοί

(тж. энкл.) dat. к σύσοῖο

эп. gen. к σόςσολεύς

-έως уроженец или житель города σόλοι 1 Anth.σόλιος

Her. = σολεύςσόλλαξ

Соллакс (древнее название римск. Тигр) Plut.σόλλειον

см. σόλλιον...σόλλιον...

σόλλειον, σόλλιον
τό Соллий (город в сев.-зап. Акарнании) Thuc.σολόεις

-όεντος, стяж. σολοῦς -οῦντος Солоэнт или Солунт
1) мыс на сев.-зап. побережье Африки Her.
2) город на сев.-зап. побережье Сицилии, к вост. от Панорма Thuc.
3) спутник Тесея Plut.σόλοι

οἱ Солы
1) город на сев.-зап. берегу Кипра Aesch., Her.
2) впосл. πομπηϊούπολις, приморский г. Киликии, родина философа Хрисиппа, комедиографа Филемона и поэта Арата Xen.σολοικία

неправильность, ошибка
ex. (ἐν τῇ ὀρχήσει Luc.)σολοικίζω

1) изъясняться с ошибками, неправильно говорить
ex. φωνῇ σκυθικῇ σ. Her. — говорить на испорченном скифском языке;
σ. τῇ φωνῇ Dem. — плохо говорить по-гречески;
σ. καὴ βαρβαρίζειν Plut. — говорить на варварски-плохом языке
2) неподобающим образом держаться
ex. σ. περὴ τέν ἀκρόασιν Plut. — невежливо вести себя при слушании (чьей-л. речи)σολοικισμός


1) языковая погрешность, ошибка в речи Arst., Plut., Luc., Sext.
2) грам. синтаксическая ошибка, солецизм (в отличие от βαρβαρισμος, т.е. ошибки лексической)
3) непристойность, грубость Plut., Luc.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика