Русско-суахилийский словарь на СК-СН

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > СК-СН
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Ск-Сн на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на С - 1896 + 6.

сказание
hadithi (-);
сказание в стихах utenzi (tenzi)
сказитель
shaha (ma-), msimulizi (wa-)
сказка
hadithi (-), kisa (vi-), ngano (-)
сказочник
msimulizi wa visa (wa-), mtambaji hadithi (wa-)
сказуемое
kitendo (vi-)
скакание
mruko (mi-), ruko (ma-)
скакать
1) (прыгать) -ruka, скакать от радости -chachawa
2) (на лошади) -timua;
скакать во весь опор -tim[u]ka;
скакать галопом -chupia, -piga shoti, -enda shoti
скала
jabali (ma-);
скала подводная mwamba (mi-);
скала острая chonge (-; ma-);
скала отвесная genge (ma-)
скалистый
-enye miamba, -enye magenge;
скалистое основание mwamba lalio (mi-)
скалить
(зубы) -gwafua, -kenua mdomo, -ng'aka
скалка
(для раскатывания теста) kifimbo [cha kusukumia unga] (vi-)
скалолаз
mpanda milima (wa-)
скальпель
(мед.) kisu [cha kidaktari] (vi-)
скамейка
benchi (ma-; -), kibago (vi-), stuli (-);
скамейка перед входом в дом kibaraza (vi-);
скамеечка kibao (vi-);
скамеечка для ног jano (-)
скамья
bao (ma-), ubao (mbao), benchi (ma-; -), fomu (-), mdandamo (mi-);
скамья перед домом (для приема гостей и обсуждения дел) baraza (ma-;-);
скамья подсудимых kizimba (vi-)
скандал
1) (шумная ссора) kelele (-; ma-), uteto (ед.)
2) (политический и т.д.) ubukuzi (ед.), kashfa (-)
скандалист
mwenye kelele nyingi (wenye), mchimvi (wa-), mgigisi (wa-), mgobo (wa-), mgomvi (wa-)
скандалить
-piga kelele, -teta;
скандалить со второй женой мужа, провоцируя ее на разрыв брака -gingisa
скапливать
-kusanya, -tutika
скапливаться
-dundulizana, -tungamana; (о жидкости, гное) -tunga, -tunza
скар
pono (-)
скаредность
hiana (-), mnyimo (mi-), uchoyo (ед.)
скаредный
bahili, -choyo
скарлатина
homa nyekundu (-)
скат
1) (спуск) mteremko (mi-), telemko (ma-), mwanguko (mi-);
скат крыши kipaa (vi-), upaa (раа), paa (-), mwanguko wa paa (mi-);
меньший скат [тростниковой] крыши kisusi (vi-)
2) (зоол.) nyenga (-), taa (-);
скат большой tenga (ma-); (разновидности) taa uzio (-), taa ungo (-)
скатерть
kitambaa cha meza (vi-), nguo уа meza (-)
скатывать
1) (вниз) -poromoa

2) (свертывать) -kunja; (в шар, ком) -viringa, -viringisha;
скатывать глину (землю) в комья -burunga;
быть скатанным -biringika
скатываться
(катиться вниз) -bingirika, -biringika, -jiporomoa, -poromoka;
скатываться с ускорением -bimbirika
скаут
skauti (ma-)
скачки
msabaka (mi-), resi (-)
скачок
mchupo (mi-), mruko (mi-), ruko (ma-)
скашивание
ukataji (ед.), ufyekaji (ед.); (злаковых культур) mchengo (mi-)
скважина
kisima (vi-), tokeo (ma-), tundu (ma-; -);
скважина нефтяная chimbo lа mafuta (ma-)
сквернослов
mpujufu (wa-), mpyoro (wa-)
сквернословить
-apisha, -sema matusi
скверный
-а kiovu, -ovu, mui, shari, mbi (поэт.);
скверный поступок mabaya (мн.);
скверный человек mtu mbaya (wa-), firauni (-)
сквозной
-a kuingia upande mmoja na kutokea upande mwingine;
сквозной ветер mpepea (mi-)
сквозняк
baridi (-), mpepea (mi-), upepo (pepo)
сквозь
[kwa] kupitia, [kwa] kupenya
скворечник
tundu (ma-; -), nyumba ya ndege (-)
скелет
kiunzi cha mifupa (vi-), mifupa (мн.); (о худом человеке) fremu (-), gofu lа mtu (ma-);
скелет крыла ubambo (ma-)
скептический
-enye mashaka
скидка
fadhili (-), kipunguzi (vi-), kipunguzo (vi-), marupurupu (мн.), turuhani (-), kizuilio (vi-), diskaunti (-)
скидывать
(сбрасывать вниз) -poromoa, -kupua; (о цене) -punguza bei;
быть скинутым -kupuka
скиния
tabenakulo (-)
скипидар
terafini (-)
скисать
-chacha
скиталец
sharidi (-; ma-)
скитание
tango (ma-), uzururaji (ед.)
скитаться
-zurura, -hamahama
склад
1) (помещение) bohari (-; ma-), depo (-), ghala (ma-; -), stoo (-), utaa (taa; ma-), behewa (ma-; -)
2) (характер) tabia (-)
3) (запас) kusanyiko (ma-), stoo (-)
складировать
-lundika, -kusanya, -limbikiza
складка
finyo (ma-), kikunjo (vi-), kunjo (ma-), mkunjo (mi-), kunyanzi (ma-),mkuto (mi-), pindo (ma-), upeto (peto);
складка на платье kipindo (vi-);
складка одежды tabaka уа nguo (-);
складка-карман (на передней части набедренной повязки) bindo (ma-);
складка на теле mkunjo (mi-);
складка кожи kunyugu (ma-), kigozi (vi-);
складки на лице peto za uso (мн.)
складчина
chungu cha ujima (vy-), ubia (ед.)
складывание
1) (сгибание) mkunjo (mi-), ukunjo (ед.), mkuto (mi-)
2) (положение в ряд) mtungo (mi-)
складывать
1) (сгибать) -beta, -kunja, -peta;
складывать одежду -kunja nguo mkuto;
складывать крылья -kunja mabawa;
складывать руку в кулак -kunja ngumi;
что-л. сложенное makunjo (мн.);
тот, кто складывает (что-л.) mkunjaji (wa-)
2) (составлять в месте) -elekanya, -huluti, -omekeza, -weka;
складывать в кучу -tuta;
складывать оружие -weka silaha chini, -bwaga silaha;
складывать в стопку -andikisha;
складывать вещи в одно место -konga
3) (мат.) -jumlisha
складываться
1) (слагаться) -jumlika
2) (свертываться) -kunjana, -jipeta
склеивание
ubandiko (ma-)
склеивать
-ambatanisha, -tabikisha
склеиваться
-ungamana
склеп
kaburi (ma-)
склероз
mlepo wa akili (mi-), uzulufu (ед.)
склока
mabishano (мн.), fakachi (-), figu (-), ugomvi (ед.), magombezo (мн.)
склон
mshuko (mi-), mteremko (mi-), telemko (ma-), mwanguko (mi-), склон холма jaa (-; ma-), ubavu wa mlima (mbavu);
склон крутой gema (ma-), genge (ma-);
склон пологий gengetao (ma-)
склонение
(наклон) mtengo (mi-)
склонность
1) (симпатия) ashiki (-), hawa (-), huruma (-), kite (ед.), maelekeo (мн.), upendaji (ед.);
склонность сердечная mapenzi (мн.)
2) (наклонность) mwelekeo (mi-), ustadi (stadi), mwito (mi-) (перен.);
склонность врожденная hulka (-);
склонность к болтовне payo (-; ma-);
иметь склонность к -elekea (перен.)
склонять
1) (наклонять) -betua, -inama, -inamisha, -inika;
склонять голову (в знак признания вины) -goteza kichwa
2) (принуждать) -himiza, -bembeleza, -hidi, -shawishi, -vuta;
склонять к побегу -torosha;
склонять к сожительству -laza;
склонять на свою сторону -kubalisha
склоняться
1) (наклоняться) -bong'oa, -dindia, -fuama, -inama, -nema, -nepa, -titia, -yonga;
склоняться к земле -fufumaa
2) (иметь склонность, желание) -elekea, -taka;
быть склонным к чему-л. -kabili
склянка
(разг.) kichupa (vi-)
скоба
kikaza (vi-), kitanzi (vi-), klempu (-), kulabu (-; ma-);
скоба железная gango (ma-);
плотничья скоба bano (ma-)
скобель
senezo (ma-), tezo (ma-), randa уа kuviringa (-)
скобка
braketi (-), kifungu (vi-), mbano (mi-);
скобка круглая kifungo (vi-), parandesi (ma-), mbano wa duara (mi-);
квадратная скобка mbano wa mraba (mi-)
скобление
mkuno (mi-), mparuzo (mi-)
скоблить
-kuna, -paa;
что-л. наскобленное kuno (ma-)
скованность
baridi (-), uyabisi (ед.), kulabu (-; ma-) (перен.)
сковорода
kaango (ma-), kikaango (vi-), ukaango (kaango), legeni (-);
сковорода для жаренья лепешек ubia (mbia);
сковорода глубокая tawa (-)
сковывать
(прям. и перен.) -fisha ganzi, -zuia;
быть скованным в движениях -ganza (перен.)
сколачивать
(создавать) -unda, -buni, -anzisha
скольжение
tiririko (ma-), utelezi (ma-)
скользить
-serereka, -telea, -teleza, -tiririka;
скользить по поверхности -nyinyirika
скользкий
-telezi;
скользкий человек tambazi (ma-);
что-л. скользкое, скользкое место utelezi (ma-);
быть скользким -teleza
сколько
1) (как много) kem[kem]
2) (стоит?) bei gani?;

3) (о количестве) kadiri gani?, ngapi?;
сколько времени? muda gani?, saa ngapi?
сконфузиться
-pweta, -ona haya;
быть сконфуженным -tahayari
скончаться
-fa, -patwa (-kutwa na, -patikana na, -fikwa na, -kutana na) mauti, -tawafu, -fariki dunia
скопец
towashi (ma-)
скопидомство
ubuku (ед.), uchoyo (ед.)
скопище
(людей) ramramu (-), umati (ед.), halaiki (-)
скопление
jumuiko (ma-), kaumu (-), kusanyiko (ma-), mkusanyiko (mi-), mkusanyo (mi-), mlundikano (mi-), mshikano (mi-), msongamano (mi-), ukongomano (ед.), utiriri (ед.);
скопление людей rubaa (-), halaiki уа watu (-)
скопляться
-kongomana, -kusanyika, -shonana, -tundama
скопом
jumla jamala
скорбеть
-omboleza, -dhii, -huzunikia, -lilia, -shikwa na msiba, -patwa na msiba, -wa katika maombolezo
скорбный
-еnуе huzuni, -a huzuni
скорбь
ghamu (-), huzuni (-), jitimai (-), kibuhuti (vi-), majonzi (мн.), msiba (mi-), ombolezo (ma-), ramu (-), shake (ma-), simanzi (-)
скорлупа
fuu (ma-), ganda (ma-), kaka (ma-);
скорлупа кокосового ореха bufuu (ma-), kivo (vi-);
скорлупа яичная ganda la yai (ma-)
скорняк
mshoni wa nguo ya manyoya (wa-)
скоро
1) (быстро) arubii, chapuchapu, [kwa] hima, kasi, kimbio, kitematema, tasihili, upesi
2) (в скором времени) [hivi] karibuni, punde hivi; kitambo kidogo, kitambo kifupi, mapema;
очень скоро hivi punde, hivi karibuni
скороварка
sufuria уа mvuke (-)
скороподъемность
(ав.) spidi ya kupaa (-), haraka ya kupanda juu (-)
скоропостижно
ghafula
скоропостижный
-a ghafula;
скоропостижная смерть kifo cha ghafula (vi-)
скоростной
-epesi, -a kwenda upesi
скорострельность
haraka ya upigaji (-), haraka ya kupiga risasi (-), upigaji wa kivita (ед.)
скорость
ajila (-), enenzi (ma-), haraka (-), hatua (-), mbio (-),mwendo (mi-), mwendokasi (mi-), spidi (-), ukasi (ед.), upesi (ед.), wepesi (ед.), mchomo (mi-) (перен.);
скорость большая kasi (-);
скорость ветра mwendo [wa kasi] wa upepo (mi-), upepo (pepo)
скоросшиватель
faili (ma-; -)
скорпион
kisusuli (vi-), nge (-);
скорпион небольшой kisuse (vi-);
созвездие Скорпиона akrabu (-); (созвездие и знак зодиака) nge (-)
скорый
-epesi;
скорый поезд treni nуеpesi (-);
скорая помощь (автомобиль) ambulensi (-);
(услуга) huduma ya kwanza (-)
скос
hanamu (-), matemo (мн.)
скот
mifugo (мн.);
молочный скот ng'ombe wa maziwa (мн.), mifugo уа maziwa (мн.);
мясной скот mifugo уа nyama (мн.);
мясо- молочный скот ng'ombe wa nyama na maziwa (мн.)
скотина
1) (ругательство) hayawani (-; ma-), hoka (ma-)
2) (животное) hayawani (-; ma-), mnyama (wa-), ng'ombe (-); (собир.) mifugo (мн.)
скотобойня
bucha (ma-), [ma]chinjoni
скотовод
mfuga [wanyama] (wa-)
скотопромышленник
mwuza ng'ombe (wa-), mfuga ng'ombe (wa-)
скотство
unyama (eд.)
скотч
(липкая лента) gundi уа karatasi (-)
скребок
kipalio (vi-)
скрежет
buburu (-), maparuzo (мн.), mparuzo (mi-), mkwaruzo (mi-)
скрежетать
-kwaruza, -saga;
скрежетать зубами -gwaraza (-keketa, -kereza, -kwaruza) meno
скрепа
(железная) gango (ma-)
скрепка
kibanio cha karatasi (vi-)
скрепление
kikazo (vi-), kongomeo (ma-), mfungo (mi-), mshikilizo (mi-), wambiso (ед.) (редко)
скреплять
-boba, -kongomea, -pashia, -shamiri;
скреплять винтами -piga skurubu
скрепляться
-shikamana
скрести
-buburusha, -dodosa, -gwaza, -kuna, -kwakura, -paa, -pa[r]aza, -paruza, -puna, -kwaruza, -chokoa;
скрести ногтями -piga ukucha
скрестись
-gugurusha
скрещивать
1) (класть крест-накрест) -tekanya
2) (биол.) -changanya
скрип
mchakacho (mi-), mkwaruzo (mi-), mparuzo (mi-);
скрип зубов ukakasi (ед.)
скрипач
mpiga fidla (wa-)
скрипеть
-kwaruza;
скрипеть зубами -teketa; (напр. о песке) -chacharika, -chakacha
скрипка
fidla (-)
скромность
1) (стыдливость) haya (-), utuvu (ед.), soni (-)
2) (сдержанность в запросах) kizuilio (vi-), sitara (-) (перен.)
скромный
-tulivu, -enye haya, -pole;
скромный в запросах -kinaifu;
скромный человек mtu mwanana (wa-)
скрофулез
mlezi (-)
скрученный
songosongo;
что-л. скрученное sokoto (ma-), songo (ma-);
скрученный лист табака puya (-);
быть скрученным -potoka, -songamana
скручивание
kisongo (vi-), sokoto (ma-)
скручивать
-babatua, -bobotoa, -gagamiza, -nyonga, -pinda, -popotoa, -potoa, -sokota, -songoa, -songomeza;
скручивать нитки -kalidi, -pota;
скручивать две нитки -rudufu nyuzi
скручиваться
-potoka
скрывание
usitirifu (ед.), kuficha
скрывать
1) (прятать) -danganya macho, -ficha, -sitiri, -futika, -nyerereza, -siri (редко);
-fukia, -funika, -vumbika, -funikiza (перен.);
тот, кто скрывает что-л. mfichaji (wa-)
2) (утаивать) -ficha, -hazahaza; -siri, -vumbika, -funika (перен.);
быть скрытым -sitirika
скрываться
-jificha, -fichamana, -wa mafichoni, -ghibu, -jisiri, -sitirika, -toweka, -jivumbika; -zama, -fyuka (перен.);
скрываться за горизонтом -vogomea, -didima
скрытничанье
upenyaji (ед.)
скрытно
kifichoficho, kwa ndani
скрытность
ufifi (ед.), usitirifu (ед.)
скрытный
-а kifichoficho, -nyamavu;
скрытный человек mfichifichi (wa-), mfichaji (wa-);
что-л. скрытое kwapa (-; ma-) (перен.);
скрытый смысл kinyume (ед.);
быть скрытным -jifunika
скрючиваться
(от боли) -fufumaa
скряга
bahili (-; ma-), mbahili (wa-), mwenye choyo (wenye), mkabidhi (wa-), mnyimi (wa-), msira (wa-)
скудный
adimu, -chache, haba, nad[i]ra, -nyimivu
скудость
uhaba (ед.)
скука
uchapwa (ед.)
скула
kitefute (vi-), kituguta (vi-), kituku (vi-)
скулить
-twina
скульптор
mchongaji (wa-)
скульптура
mchoro (mi-), sanamu (-), uchongaji (ед.), kinyago (vi-)
скупать
-nunua; (по бросовой цене) -langua
скупец
hiana (ma-), kisangati (vi-), mkiritimba (wa-), mnyimi (wa-), msira (wa-), mwenye choyo (wenye)
скупка
ununuzi (ед.); (продуктов у крестьян и перепродажа их в городе по более высоким ценам) ulanguzi (ед.)
скупой
bahili, -enye choyo, -gumu, hiana, kabidhi, -nyimivu;
скупой человек mbahili (wa-), mbuku (wa-), mchoyo (wa-), mroho (wa-);
быть скупым -wa nа choyo, -hini, -husudu
скупость
bahili (-; ma-), ubahili (ед.), choyo (ед.), uchoyo (ед.), hiana (-), inda (-), mnyimo (mi-), unyimivu (ед.), ubuku (ед.), ugumu (ед.), ukabidhi (ед.), ukiritimba (ед.), uroho (ед.)
скучать
1) (от чего-л.) -juta, -choshwa na, -choka na
2) (по кому-л.) -kosa mtu au kitu fulani
скученность
msongamano (mi-)
скучиваться
-kongomana
скучность
uchovu (ед.)
скучный
-chovu, dufu, chapwa (перен.);
скучный человек mchoshi (wa-), mkimwa (wa-)
слабак
kifefe (vi-)
слабеть
1) (чахнуть, лишаться сил) -choka, -dhii, -dho[o]fu, -dhoofika, -fa, -fifia, -ghumia, -konda, -nyorora, -pepea, -pooza, -sinyaa, -sononeka, -via; (ослабевать) -legea, -legalega, -nyong'onya; (падать в обморок) -zirai;
слабеющий -fufumavu
2) (о зрении) -оnа giza, -ingia giza
слабительное
dawa уa kuhara (-), dawa уа kuendesha (-), msahala (mi-), haluli (-), harisho (-; ma-);
слабительное из листьев сенны sanamaki (-)
слабить
(живот) -harisha, -endesha
слабо
kifefe, kinyonge
слабовольный
(человек) kifefe (vi-)
слаборазвитый
duni, hafifu, dhaifu;
слаборазвитая экономика uchumi hohehahe (ед.)
слабость
ajizi (-), uajizi (ед.), dhii (-), dho[o]fu (-), kinyong'onyo (ед.), legelege (ед.), nusura (-), tahafifu (-), uhafifu (eд.), ubovu (ед.), ufyefye (ед.), umito (ед.), unyogovu (ед.), unyonge (ед.); (ума, рассудка) basua (-); (физическая и духовная) udhaifu (ед.);
слабость характера uchache wa moyo (ед.)
слабоумие
mahoka (мн.), piswa (ma-), uchache wa akili (ед.), udhalifu (ед.)
слабоумный
(человек) akili afkani (-), mpungufu wa akili (wa-), mtu mpumbavu (wa-), mbulu (wa-), manjunju (-), punguani (ma-);
быть слабоумным -pumbaa, -zulu
слабохарактерный
teke, -legevu (перен.)
слабый
1) (вялый, больной) ajizi, -bovu, duni, tepetepe, -nyong'onyevu, -tepetevu;
слабый человек mlegevu (wa-), mnyonge (wa-), mtepetevu (wa-);
быть слабым -ajazi, -ajizi, -nyong'onya, -sononeka
2) (хилый, немощный) dhaifu, duni, goigoi, hafifu, -nyonge, -tepetevu, tule;
слабый человек anzali (-), goigoi (-; ma-), kifefe (vi-), mlegevu (wa-), mnyonge (wa-), mteke (wa-), mtepetevu (wa-);
быть слабым -legea, -dhoofika, -nyongea, -tambalika, -tepeta;
делать слабым -fifiliza, -pooza
3) (плохой) dhalili, duni;
слабое здоровье afya hafifu (-);
иметь слабое зрение -ona kwa unyenyezi
4) (ненатянутый) kejekeje, -legevu
5) (незначительный) mboga, duni;
слабый ветерок uреро mwanana (pepo), upepo mpole (pepo)
6) (мягкий) mbuyembuye, teke;
слабый табак tumbako baridi (-)
7) (о голосе) -ororo
слава
adhama (-), hamdu (-), sifa (-), taadhima (-), turuhani (-), ufahari (ед.), umashuhuri (eд.), utukufu (ед.), nemsi (-) (устар.);
слава Аллаху! Alhamdulillahi;
слава богу Mungu bariki;
слава дурная kisimbo (vi-);
слава! shangwe!
славить
-tukuza, -heshimu;
славить Аллаха -sabihi
славиться
-julikana kwa, -tukuka, -sifiwa kwa
славный
akrama, -azizi, -tukufu
слагаемое
kiungo (vi-)
слагать
1) (сочинять) -tunga;
слагать стихи -diriji mаnеnо, -nadhimu, -tunga nudhumu
2) (мат.) -jumlisha
3) (ответственность и т.п.) -jivulia, -acha
слагаться
-jumlika
сладкий
-а kisukari, -tamu;
сладкий вкус utamu (ед.);
сладкий напиток из молодого сока кокосовой пальмы ngizi (-);
сладкий пирожок nyang'amba (-);
очень сладкий tamutamu;
быть сладким -noga
сладко
kisukari
сладкоречивый
(человек) mbembe (wa-)
сладость
1) (сладкий вкус) tamu (-), utamu (ед.)
2) (изделие) bembe (ma-), lawalawa (-), mraba (mi-), tamutamu (-), vitamu (мн.), wanga (-), kashata (-)
слащавость
mafuta (мн.) (перен.)
слева
kushoto;
слева направо kutoka kushoto kwenda kuume
слегка
kidogo, si sana
след
1) (отметка) alama (-), athari (-), dalili (-), taathira (-);
след от удара chapa (-), walio (ma-; nyalio);
след от резца choro (ma-);
след от складки, застежки и т. п. mwalamu (mi-);
след от скобления, царапанья mparuzo (mi-)
2) (колея) mburuzo (mi-), mkokoto (mi-);
след, оставляемый потоком воды tiririko (ma-);
след от волочения чего-л. ubururo (ma-), buruzo (ma-), maburuzo (мн.), utambazi (tambazi)
3) (ноги) mkondo (mi-), wayo (nyayo), unyayo (nyayo);
след животного liwato (ma-; -);
след зверя, человека mkumbi (mi-)
следить
1) (наблюдать) -angazaangaza, -angalia, -peleleza, -tanabahi, -tunduia
2) (шпионить) -doea, -doya, -jasisi, -kashifia, -peleleza, -tafiti
3) (выслеживать) -gundulia, -winda;
следить за кем-л. -pekulia mtu
4) (оберегать) -fuga, -tunza;
следить за чистотой и т. п. -tuza;
следить за своей внешностью -jikwatua, -jipapatua;
следить за собой -simamilika;
тот, кто следит mtunza (wa-);
тот, кто следит (за порядком, соблюдением правил и т. п.) mwangalizi (wa-)
следование
mkururo (mi-), mwandamo (mi-);
следование в процессии uandamano (ma-), maandamano (мн.);
следование за ufuasi (ед.), ufuataji (ед.);
следование принятым законам (образцам и т.п.) usanifu (ед.)
следователь
mhojaji (wa-), mpelelezi (wa-)
следовательно
basi
следовать
1) (идти чередой) -andama, -fuata, -kurura, -inza, -fu[l]uliza;
следовать друг за другом -fuatana, -andamana, -ongozana, -sanjari, -tungamana;
следовать по пути -fuata njia, -shika njia;
следовать сзади -fuata nyuma;
тот, кто следует mwandamizi (wa-), mfuataji (wa-);
тот, кто следует по правильному пути mwongofu (wa-)
2) (придерживаться, подражать) -geza, -fuata, -shika;
следовать закону -shika sheria;
следовать неуклонно чему-л. -kaza kamba ilеilе;
следовать наставлениям шейха (главы религиозного толка) -kalidi;
следовать совету -sikia mshawara;
следовать образцу -eleleza, -oleza;
следовать правилам -fuata kanuni;
следовать правилам хорошего тона -taadabu, -fanya adabu, -shika adabu;
следовать привычке -fuata desturi;
следовать приказу -fanya adabu, -shika adabu;
следовать примеру -igiza mfano, -fuata ruwaza уа mtu;
следовать строго -fuata kwa dhati, -ng'ang'ania;
тот, кто следует mfuataji (wa-), mfuasi (wa-)
3) (кому-л. что-л. сделать) -lazimu, -pasa, -wajibika;
следует inabidi, lazima, yapasa
следом
baada уа, kufuatia
следствие
1) (результат, последствие) bidhaa (-), kifuatizo (vi-), tokeo (ma-)
2) (расследование) uchunguzi (chunguzi), upekuzi (ед.), upelelezi (ед.)
следующий
-andamizi, -а baadaye, -а pili
слежка
udaku (ед.), udukuzi (ед.), ukachero (ед.), upelelezi (ед.), utunduizi (ед.), udaha (ед.) (перен.)
слеза
chozi (ma-)
слезать
1) (спускаться) -shuka;
слезать с лошади -shuka juu уа farasi
2) (о коже) -babuka, -babaka
слезоточивый
(газ) gesi уа kutoa machozi (-)
слепень
kipanga (vi-), nune (-), pange (-)
слепнуть
-bokoka, -fa macho, -wa na kiwi cha macho, -tota macho, -pofuka
слепо
kibubusa, kipofu
слепой
1) pofu;
слепое подражание ukasuku (ед.)
2) (человек) kipofu (vi-), mpofu (wa-)
слепота
upofu (ед.);
слепота на один глаз uchongo (ед.);
куриная слепота kiwe (vi-), upofu kiza (ед.)
слесарь
fundi chuma (ma-), mfua kufuli (wa-);
слесарно-ремонтные работы ufundi mitambo (ед.)
слет
mdhahara (mi-)
слива
plamu (-);
явская слива mzambarau (mi-)
сливать
-chingirisha
сливаться
-changamana;
сливаться с массами -jiingiza katikati уа umma
сливки
krimu (-), malai (мн.), maziwa уа mtindi (мн.), mtindi (mi-), utando wa maziwa (tando);
сливки общества wateule (мн.)
слизистый
-а kinamasi;
слизистая оболочка boho (-), utando telezi (tando), ute (nyute; mate);
слизистое вещество kinamasi (vi-);
слизистые выделения marendarenda (мн.);
слизистые выделения из носа kamasi (mа-)
слизняк
konokono (-;ma-)
слизывать
-lamba
слизь
belghamu (-), gole (ma-), kamasi (mа-), kinamasi (vi-), kohoo (ma-), marendarenda (мн.), utelezi (ma-), zafe (-);
слизь улитки ute wa koa (nyute; mate)
слитность
umoja (ед.)
слиток
kinoo (vi-), mkuo (mi-);
слиток золота, серебра mkando (mi-);
слиток прямоуголь- ной формы серебра, золота mkuo (mi-)
сличать
-geza, -linganisha, -mithili, -oleza, -sawazisha, -shabihisha
слишком
mno;
слишком много jadi, sana mno, mno ajabu
слияние
kutanio (ma-);
слияние рек mkutano wa mito (mi-)
словарный
-a kamusi;
словарный запас msamiati (mi-);
словарный состав neno (ma-)
словарь
kamusi (-), msamiati (mi-), neno (ma-);
толковый словарь лексики Корана jalaleni (-)
словник
msamiati (mi-)
словно
kama, mithili [ya], kana kwamba
слово
neno (ma-), kalima (-) (поэт.);
слово истины neno la tama (ma-);
слово господне neno lа Mungu (ma-);
слово-однодневка simo (-);
слова, сказанные напрасно manеnо bure (мн.);
слова исповедания веры (мус.) shahada (-);
разящее слово mkuki wa neno (mi-)
словоизменение
mnyumabulisho wa maneno (mi-)
словом
kwa kifupi;
словом и делом kwa neno na kwa kitendo
словообразование
(отглагольное) mnyambuliko (mi-)
словосочетание
kishazi (vi-);
словосочетание свободное kishazi huru (vi-);
словосочетание устойчивое kifungu cha maneno (vi-), kishazi tegemezi (vi-)
словотворчество
uundaji [wa maneno] (ед.)
словоупотребление
utumiaji wa maneno (ед.)
слог
1) (грам.) silabi (-)
2) (стиль) andishi (ma-)
слоеный
ujeya;
слоеное тесто kinyunga ujeya (vi-)
сложение
1) (телосложение) dutu (ma-), umbo (ma-);
сложенный хорошо и крепко -kuza, tipwa;
хорошо сложенный человек kakawana (ma-);
быть хорошо сложенным -shupaa, -viringana, -kakawana
2) (мат.) jumlisho (ma-);
сложение векторов kivunge (vi-);
сложение сил kivunge cha kani (vi-)
сложно
vigumu
сложность
machachari (мн.), koto (-), mazonge (мн.), mtataniko (mi-), mtatizo (mi-), mtato (mi-), tata (ma-), tataniko (ma-), tatizo (ma-), utata (ед.), utatanishi (ma-), utatizo (ед.), mambo (мн.), mushkili (mi-), mvutano (mi-), ugumu (ед.), usogora (ед.) (перен.)
сложный
-а mtataniko, -а matata, -enye matata, tata;
(для понимания) -а mazonge;
сложная проблема suala la tataniko sana (ma-);
что-л. сложное kishinda (vi-); (грам.) сложное слово neno mchangamano (ma-);
сложные проценты riba mchanganyiko (-);
сложный механизм mashine tata (-);
сложный перелом mvunjiko tata (mi-);
сложный вопрос mgogoro (mi-), mtatizo (mi-), tata la maneno (ma-);
быть сложным -tanza, -tatanika
слой
tabaka (-; ma-), ujeya (ед.), ukanda (kanda);
слой кокосового ореха между ядром и скорлупой panza (-);
слой каши подгоревший верхний matandu ( мн.);
слоями tabaka kwa tabaka
слойка
kinyunga fura (vi-)
сломанный
borongo;
что-л. сломанное borongo (ma-)
слон
ndovu (-), tembo (-)
слоненок
mtoto wa tembo (wa-);
слоненок, родившийся без бивней buda (-)
слоновый
-a tembo, -a ndovu;
слоновая болезнь mgonzo (-), tende (ma-);
слоновая кость bori (ma-; -), pembe (-), kalasha (-)
слоняться
-randaranda, -taradadi, -vinjari, -zurura;
слоняться без дела -hanja, -susurika, -tanga, -zururazurura bila уа kazi;
слоняться без цели -zinga
слуга
boi (ma-; -), chokora (ma-), hadimu (ma-), mtumishi (wa-), punda wa dobi (-) (идиом.);
слуга, который следил за имуществом kadamu (ma-) (устар.)
служанка
kijakazi (vi-), mtumishi (wa-)
служащий
karani (ma-), mtumishi (wa-), ofisa (ma-);
служащий государственный karani wa serikali (ma-);
служащий конторский karani (ma-);
почтовый служащий mposta (wa-)
служба
1) (служение) huduma (-), utumishi (ед.);
служба во флоте ubaharia (ед.);
быть на службе -hudumu, -tumikia
2) (богослужение) ibada (-);
служба дополнительная (совершаемая в месяце рамадане) tarawehe (-);
служба по умершему ребенку akiki (-)
служебный
-а utumishi
служение
huduma (-)
служитель
hadimu (ma-);
служитель зоопарка, заповедника и т. п. mtunzaji wa wanyama (wa-);
служитель культа kahini (ma-)
служить
1) (находиться на службе) -hudumu, -toa utumishi, -tumikia
2) (использоваться) -tumika;
служить поводом -sababisha;
служить опорой -himili, -tegemeza, -zuia, -tegemeza;
служить примером -tazamika, -piga mfano;
служить на пользу -faidia;
служить уроком -wa fundisho
слух
1) (молва, сплетня) fununu (-), kivumi (vi-), manong'onezo (мн.), mnong'ono (mi-), nong'onong'o (ma-), penyenye (-), tetesi (ma-;-), uvumi (ед.), mvumo (mi-), ufifi (ед.);
msengenyo (mi-); upenyepenye (penyepenye), majungu (мн.) (перен.)
2) (способность слышать) msikio (mi-)
случай
1) (случайность) ajali (-), bahati (-), nasibu (-), sadfa (-)
2) (происшествие) ajali (-), defa (-), jambo (mambo), kadhia (-), kisa (vi-), mkasa (mi-), tokeo (ma-), tukio (ma-);
случай забавный hekaya (-)
3) (событие, обстоятельство) hali (-), manzili (-; мн.), mara (-);
в случае endapo, hali, taraa, ikiwa, iwapo;
в таком случае kwa manzili haya, hapo;
во всяком случае walau, kwa vyo vyote vile, kulihali;
в противном случае waima, ila
4) (момент, шанс) wakaa (nyakaa), nafasi (-);
случай счастливый kikuti (vi-) (перен.);
случай благоприятный hatua (-)
случайно
kwa ajali, kwa bahati, holela, kwa nasibu, shelabela
случайность
ajali (-), bahati (-), nasibu (-), sadfa (-), tukio (ma-)
случайный
-а nasibu, -a bahati
случать
(животных) -panda
случаться
1) (происходить) -anguka, -futu, -ja, -jiri, -sibu, -tendeka, -tokea, -tukia, -wa, -wahi;
случаться неожиданно -tuka
2) (о животных) -tomba
слушатель
msikilizaji (wa-), msikizi (wa-);
слушатель курсов mwanakisomo (w-), mwanakozi (w-)
слушать
-sikiliza, -itikia, -pulika, -pulikiza;
слушать дело в суде -sikiliza kesi, -sikiliza shauri;
слушать совет -sikia mshawara
слушаться
-itikia, -sikia, -tii;
слушаю и повинуюсь semaa wa taa
слыть
-hesabika kuwa
слышать
-pulika, -sikia;
тот, кто плохо слышит duko (ma-)
слышимость
msikilizano (mi-), usikizaji (ед.)
слюда
ulanga (ед.)
слюна
gole (ma-), mate (мн.), uderere (ед.), ute (nyute; mate);
слюна, вытекающая изо рта во время сна madenda (мн.);
слюна, вытекающая у спящих или у грудных детей, когда у них режутся зубы dovuo (-; ma-);
слюна, вытекающая изо рта у детей или стариков udenda (ед.)
смазка
1) (вещество) grisi (-), mafuta (мн.)
2) (действие) mpako (mi-), ulainishaji (ед.)
смазывание
(тех.) ulainishaji (ед.), mpako (mi-)
смазывать
1) (поверхность) -tia (-paka) mafuta, -siriba
2) (нечаянно стирать) -futa
сманивать
-noa, -shawishi
сматывать
-kunja, -sokota, -tatia;
сматывать в клубок -viringa;
сматывать удочки -kata kamba, -funga virago (идиом.)
смахивать
-pangusa
смачивание
mrasharasha (mi-)
смачивать
-rutubisha, -lowesha
смегма
chicha (-; ma-)
смежность
jirani (-; ma-)
смежный
-а jirani, -enye mpaka mmoja
смекалка
utundu (ед.), werevu (ед.)
смело
kishupavu
смелость
ujasiri (ед.), kifua (vi-), kiume (ед.), ujabali (ед.)
смелый
gwiji, jasiri, juba, -а kishupavu, shakii;
смелый человек mjasiri (wa-), asadi (-) (перен.);
быть смелым -jasiri, -jibari, -shajii, -thibiti
смельчак
jasiri (ma-), gwiji (-), jabari (-), jagina (ma-), ab[u]tali (-; mа-) (поэт.); jogoo (ma-), mdume (mi-), dume (ma-) (перен.)
смена
1) (замена) geuzo (ma-), ubadilishaji (ед.);
смена событий ubadilikaji (ед.), geuzi (ma-);
смена места жительства hamio (ma-)
2) (период работы) shifti (-), zamu (-); (в школе) mkondo (mi-)
сменять
1) (чередовать) -pangilia,
2) (следовать по порядку) -andama
3) (заменять) -badili
смеркаться
-fanya (-tiа, -ingia) giza
смертельный
-a kifo;
смертельная угроза hatari уа kifo (-);
смертельный голод njaa уа kifo (-);
смертельный удар ngeya (-)
смертность
kifo (vi-), ufu (nyufu)
смертный
-a kifo;
смертный приговор adhabu kuu (-), adhabu уа kifo (-), adhabu уа kufa (-), hati уа kifo (-), hukumu уa kifo (-)
смертоносный
-a kuhiliki
смерть
kifo (vi-), hilaki (-), kifa (vi-), mafu (мн.), ufu (nyufu), ufaji (ед.), manaya (мн.), manuni (мн.), mauko (мн.), mauti (мн.), mwisho (mi-), ukomo (ед.; komo);
смерть внезапная fajaa (-)
смерч
chamchela (-), kimbunga (vi-), upepo wa kisulisuli (pepo), titio (ma-)
смеситель
kichanganya (vi-)
смесь
changamano (ma-), mchangamano (mi-), changanyiko (ma-), mchanganyiko (mi-), mchanganyo (mi-), uchanganyi (ед.), kampaundi (-), mahuluti (-), mkorogano (mi-), ukorogefu (ед.), mseto (mi-), vitakataka (мн.);
смесь для натирания pakanga (-);
смесь запеченная из молока, яиц и какой-л. крупы или муки (детское питание) kastadi (-);
смесь из извести и жира для смазки подводной части судна bereu (-);
смесь просяной муки и проросших зерен сорго или кукурузы (для пива) kirusu (-)
смета
makadirio (мн.);
смета расходов makadirio уа matumizi (мн.);
смета расходов и доходов kisio (ma-)
сметана
maziwa уа mtindi (мн.), mtindi (mi-)
сметать
-zoa, -fagia, -pangusa
сметка
(при шитье) shikizo (ma-), mshikilizo (mi-)
сметливость
uelekevu (ед.), uwekevu (ед.), weledi (ед.)
сметывать
-piga (-fanya, -shona) mabandi, -shikiliza
сметь
-thubutu
смех
cheko (-; ma-), kicheko (vi-), mcheko (mi-), uchekaji (ед.), ucheko (ед.), ucheshi (ед.);
смех громкий kikwakwa (vi-)
смешанный
-а kumbakumba, mahuluti, -teke;
смешанное хозяйство uchumi mchanganyiko (ед.);
смешанный хорошо tilatila;
быть смешанным -changamana, -vurugika
смешение
changamano (ma-), mchangamano (mi-), uchangamano (ед.), changanyiko (ma-), mchanganyiko (mi-), uchanganyi (ед.), mahuluti (-), mburugo (mi-), mkorogano (mi-), mseto (mi-), mvurugo (mi-), uvurugiko (ед.)
смешивание
changanyo (ma-), mchanganyo (mi-), mvurugo (mi-), kumbakumba (-), ukorogefu (ед.)
смешивать
1) (мешать) -changanyisha, -changanya, -ghoshi, -saliti, -sokota, -tata, -tibua, -unga, -vuruga;
смешивать зерно разных сортов (в кулинарии) -seta
2) (приводить в беспорядок) -saliti, -tata, -vuruga
смешиваться
1) (смущаться) -pigwa nа butaa, -ona soni
2) (перемешиваться) -changanyika
смешить
-chekesha, -vunja mbavu (идиом.)
смешливость
uchekaji (ед.)
смешливый
-bishi;
смешливый человек mchekeshaji (wa-)
смешной
-cheshi, -а dhihaka;
смешной диал.ог kinyago (vi-)
смещать
-tengua;
смещать с должности -uzulu, -ondoa
смещение
kitanguo (vi-), mhamisho (mi-), uzulu (ma-)
смеяться
-cheka, -dhihaki, -tabasamu, -toa tabasamu, -tania;
смеяться дурашливо, бессмысленно -tikinyika;
смеяться до слез -vunjika mbavu (идиом.);
смеяться до упаду -kauka kwa vicheko (перен.);
смеяться друг над другом -bishana;
смеяться исподтишка -cheka kitumbotumbo (идиом.)
сминать
-bonyesha, -tomasa
сминаться
-bonyea, -jipeta
смирение
haya (-), mbiginyo (-), mnyenyekeo (mi-), unyenyekevu (ед.), saburi (-), taa (-), upatanisho (ед.), ushukuru (ед.), uvumilivu (ед.); (перед богом) takua (-)
смиренно
kwa unyenyekevu, kwa unyonge
смиренность
udhalilifu (ед.), utiifu (ед.), unyenyekevu (ед.), haya (-)
смиренный
dhalili, -nyenyekevu;
смиренный человек mnyenyekevu (wa-)
смирно
(команда) simama wima!
смирный
pole, -kimya, -tulivu
смиряться
-tulia
смоква
tini (-), kuyu (-), ng'ongo (-)
смоковница
mkuyu (mi-);
индийская смоковница mlandawa (mi-)
смола
bereu (-), embwe (-), lami (-), rajin (-), ulimbo (ед.);
смола дерева msandarusi sandarusi уа miti (-);
смола дерева machozi уа mti (мн.);
бензойная смола uvumba (eд.)
смолкать
-nyamaza
сморкаться
-futa (-penga, -tоа) makamasi, -hekemua;
сморкаться громко -penga
сморщенный
-nyaufu;
быть сморщенным -finyana, -goba, -kunyaa
сморщиваться
-kakamaa, -kundaa, -kunjamana, -kunjana, -kwajuka, -ngwea, -nyauka, -nyorora, -nywea;
(о коже) -finyaa
смотр
onyesho (ma-), ukaguzi (ед.)
смотреть
1) (наблюдать) -chungulia, -tazama;
смотреть краем глаза -tazama kitongo
2) (рассматривать) -chungua, -talii, -tazama, -zengea;
смотреть внимательно -angaza, -tazama kwa kituo, -angalia sana, -tunduia
3) (присматривать) -enga, -angalia, -tunza
4) (глядеть) -tazama, -tia machoni, -ola, -shufu (поэт.);
смотреть друг на друга -tazamana;
смотреть сердито -tazama kwa jicho baya;
смотреть в бинокль -piga darubini;
смотреть в упор -kaza macho, -kodoa;
смотреть вперед -tazama mbele;
смотреть искоса -piga upembe, -angalia kombo;
смотреть косо (перен.) -tazama kitongo;
смотреть налево, направо -perepesa;
смотреть по сторонам -angalia huku nа huko, -perepesa;
смотреть пристально -angaza, -angaza jicho, -kaza macho, -kodoa, -angalia sana, -tumbuza, -kazia macho;
смотреть свысока -tazama shashimamishi;
смотреть широко раскрытыми глазами -angaza macho, -kodosha
смотреться
1) (смотреть на себя) -jitazama
2) (со стороны) -onekana
смотритель
kadamu (ma-), mtakadamu (wa-), kipa (-), mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mngoja (wa-), mwangalizi (wa-);
смотритель павильона mhudumiaji wa banda (wa-)
смрад
mnuko (mi-), mzingo (mi-), ushuzi (shuzi)
смута
ghasia (-), mzozo (mi-)
смутьян
mfitini (wa-), mkoroga (wa-), sakubimbi (ma-; -), mpika [ma]jungu (идиом.), kitatange (vi-) (перен.)
смущать
-babaisha, -bambanya, -chachia, -chafua mtu mawazo, -kanganya, -kikisa, -rabishi;
-vungavunga, -zonga (перен.)
смущаться
-babaika, -fadhaika, -ona (-patwa na) soni, -tahayari, -fanya (-patwa na, -shikwa na) tashwishi, -zubaa, -meka (перен.);
быть смущенным -hamanika, -hangaika, -оnа haya, -wa nа haya
смущение
babaiko (ma-), daghadagha (-), dukuduku (-; ma-), fadhaa (-), furufuru (-), mauzauza (мн.), mzumbao (mi-), tahayuri (-), tashwishi (-), tenge (-; ma-), uzuzu (ед.), wasiwasi (ед; -), zulizuli (-); uvuguvugu (eд.), vurugu (-; ma-) (перен.); быть в смущении -pigwa na mzumbao, -shikwa na mzumbao, -zulu, -zuzuka
смущенно
kwa mashaka, kwa haya
смущенность
haya (-)
смывать
-osha , -safisha; (краски на тканях) -chujua
смываться
1) (разг., убегать) -fyuka, -parakachua, -pekua
2) (о красках) -chujuka
смыкать
-funga, -unganisha;
смыкать глаза -pata lepe la usingizi
смысл
maana (-), muktadha (mi-), tafsiri (-; ma-), tungo (ma-; -), uzito (ед.), nahau (-);
иметь смысл -kolea, -maanisha;
не имеющий смысла wahshi
смычка
(перен.) mwungano (mi-), ufungamano (ед.), umoja (ед.)
смычковый
(инструмент) king'weng'we (vi-)
смышленость
busara (-), werevu (ед.)
смышленый
-а busara, -еnуе busara, -fahamivu, mahiri;
быть смышленым -kalamka
смягчать
-lainisha, -tuliza, -zimua
смягчение
ulainishaji (ед.)
смятение
chonza (-), fujo (ma-), ghasia (-), kikuli (vi-), kitisho (vi-), kituko (vi-), mangungumbaro (мн.), mashamshamu (мн.), mawenge (мн.), msisimko (mi-),mwako (mi-), rangaito (-), mtibuko (mi-) (перен.);
смятение чувств dhaa (-), dukuduku (-; ma-), dungudungu (ma-), mchanganyiko wa mawazo (mi-), kivinyovinyo (vi-) (перен.);
быть в смятении -chugachuga, -vanga;
испытывать смятение -taharaki
смятый
1) (расплющенный) tikitiki
2) (об одежде) -li-o-kunjika
снабжать
-leta, -sambaza, -tosheleza;
снабжать подпорками судно -gadimu;
снабжать деньгами -nafisisha, -kimu
снабжение
ugavi (ед.), uletaji (ед.), utoaji (ед.);
снабжение продовольствием ugavi wa chakula (ед.)
снадобье
bugi (-), maponyo (мн.), topozi (ma-);
снадобье (порошок, способный вызвать утрату рассудка) nzaiko (-);
снадобье (раствор краски, к-рой пишутся изречения из Корана) kombe (-);
снадобье, которое приводит человека в ярость mori (-)
снайпер
mpigaji wa kutunga shabaha (wa-)
снаружи
nje, kwa nje, nje уа
снаряд
bombom (-; ma-), bomu (mа-), kombora (ma-)
снаряжать
-tengeneza, -fanya tayari, -andaa, -zatiti
снаряжение
zana (-), vifaa (мн.), vyombo (мн.)
снасть
taliki (-);
снасть рыболовная ndoana (-)
сначала
asili, awali, kwanza, mwanzo, mwanzoni
снег
barafu (-), theluji (-);
снега нетающие (на вершинах гор) theluji zisizoyeyuka (мн.)
снегопад
kuanguka kwa theluji
снегоуборочный
-a kuondosha theluji, -a kuzoa theluji
снежок
kitufe cha theluji (vi-), tufe la theluji (ma-)
снижать
-punguza, -shusha, -dunisha, -tua;
снижать ценность -hafifisha;
снижать накал (напр. борьбы) -legeza kamba (перен.);
снижать цену -punguza bei, -shusha bei, -rahisi;
не снижаемый rafi
снижаться
-punguka, -pungua, -shuka
снижение
1) (спуск) mshuko (mi-), mtapaso (mi-), mteremko (mi-), telemko (ma-), uteremkaji (ед.), uangukaji (ед.)
2) (понижение) mshusho (mi-), uteremkaji (ед.), mwanguko (mi-), uangukaji (ед.), nakisi (-), upungufu (ед.), upunguzaji (ед.)
снизойти
-tendea wema, -pendelea
снизу
chini
снимать
1) (брать в наем) -ajiri, -panga, -kodi
2) (убирать) -anua, -babua, -goboa, -gua, -nyambua, -pachua, -tandua, -tegua, -tungua, -puna, -pujua, -ponoa, -fidua, -funua, -engua, -tundua;
снимать одежду -vua nguo;
снимать с должности -vua madaraka, -ng'atua;
снимать с огня -deua, -epua, -okoa, -telekua;
снимать то, что висит -angua;
снимать (шкуру с животного) -chuna;
снимать заклятие -zingua, -tegua;
снимать повязку -gangua;
снимать груз, поклажу и т. п. -tua, -bwaga mzigo;
снимать кожуру, скорлупу -kemba, -konyoa, -papatua, -menya, -ambua;
снимать вину -samehe;
снимать колоду -kata karata;
снимать копию -rasimu;
снимать кровососные банки или рог для пускания крови -umua;
снимать крышу -vimbua, -ezua;
снимать мерку -enenza, -chukua kipimo, -pima;
снимать наряд, украшение -pambua;
снимать палатку -ng'oa hema, -ondoa hema;
снимать плоды -chochea;
снимать покров -gubua;
снимать пробу -dhuku;
снимать с себя ответствен- ность -jitoa lawamani, -jitoa katika lawama;
снимать сливки -engua mtindi;
снимать телефонную трубку -inua chombo cha simu, -nyanyua kisikilizaji;
снимать тюрбан -vunja kilemba;
снимать урожай -vuna;
снимать чары -logoa;
снимать вину -ondolea hatia;
снимать колесо с оси -chomoa gurudumu toka kwenye ekseli;
снимать с поезда -ondosha kwenye reli;
снимать топор с топорища -kongoa shoka;
тот, кто снимает оболочку кокосовых орехов mfua nazi (wa-)
сниматься
(с лагеря) -vunja kambi, -ng'oa hema; (с якоря) -ng'oa nanga
снимок
picha (-)
снискать
-pata, -jipatia;
снискать любовь, уважение -pendeza;
снискать расположение -pendeleza, -pendekeza
снисходительность
huruma (-), unyenyekevu (ед.), uraufu (ед.);
снисходительность взаимная uvumiliano (ед.)
снисходительный
rahimu;
снисходительный человек msameha (wa-);
быть снисходительным -sabili
снисхождение
huruma (-), upendeleo (ед.)
сниться
-ota
снова
tena;
делать снова -rejea, -rudia
сновидение
ndoto (-), woto (ед.), ruia (-), naumi (-) (поэт.);
иметь сновидения -ota ndoto
сногсшибательный
(разг.) ajabu, -a kustaajabisha;
что-либо сногсшибательное shani (-)
сноп
mganda (mi-), tita (ma-);
сноп в 60 початков кукурузы kosa (-)
сноровка
ubingwa (ед.), uchapasi (ед.), uhodari (ед.), umahiri (ед.), weledi (ед.)
снос
(строений) bomoko (ma-), mbomoko (mi-)
сносить
1) (убирать, разрушать) -bomoa, -chengua, -tungua, -jengua;
сносить дом -vunja nyumba
2) (выносить, терпеть) -himili, -stahamili, -vumilia, -chukua, -inama (перен.)
сноска
tanbihi (-)
сносно
hivyo hivyo tu
сносный
-a kustahimilika, -a kufaa, -a kutosha
снотворное
dawa ya usingizi (-)
сношение
ujamaa (ед.), uhusiano (ma-), ushirikiano (ед.)
снятие
mbanduko (mi-), tunduo (ma-), uambuaji (ед.);
снятие внаем upangaji (ед.); (тех.) снятие показаний usomaji (ед.);
снятие показаний счетчика usomaji wa mita (ед.);
снятие урожая mavuno (мн.), uvunaji (ед.)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика