Русско-суахилийский словарь на НА

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > НА
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на "На-" на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на Н - 1214 + 2.

на
hadi, juu уа, kunako, kwa, kwenda, kwenye;
на кооперативных началах kishirika;
на обороте kingalingali;
на самом деле kikweli;
на [некотором] расстоянии mbali;
на бегу kimbio;
на беду kwa bahati mbaya;
на счастье kwa bahati nzuri, kwa bahati njema, kwa bahati;
на боку kibavu, mbavuni, upande;
на животе kitumbotumbo;
на спине chali, kichalichali, kingalingali, kitanitani, kwa tani;
на ногах kiwima;
на руках chuchuli;
на плечах juu уа mabega; на деле kivitendo;
на самом деле hadi, halisi, mambo yalivyo, kweli, kwa kweli, waama;
на бумаге (а не на деле) kimaandishi;
на военный манер kivita;
на войне utamboni (ед.);
на время kipindi;
на всю жизнь maisha (мн.);
на веки веков daima na milele, daima dawamu;
на днях siku hizi, juzi hivi, [hivi] karibuni, kitambo kidogo, kitambo kifupi;
на все сто kafiri;
на высоте kindakindaki;
на высшем уровне kwenye ngazi za juu;
на правительственном уровне kiserikali;
на далеком расстоянии kitalifa;
на земле chini;
на краю гибели gharighari уа mauti;
на краю света ughaibuni;
на людях hadharani;
на нижней части kitako;
на наших глазах (о случившемся) mbele уа macho yetu;
на окраине pembezoni;
на основе чего-л. kwenye msingi;
на первый взгляд kwa kutupia jicho;
на полпути nusu njia;
на пользу друг другу kwa kufaidiana;
на практике kimatendo, kivitendo;
на севере kaskazini;
на следующее утро asubuhi yake;
на следующий год mwakani;
на траверзе matanga kati;
на цыпочках nyatunyatu;
на штыках kwa mtutu wa bunduki
набавлять
-ongeza, -zidisha
набалдашник
kirungu (vi-), njumu (-)
набег
hujuma (-)
набедренная повязка
bindo (ma-), mbwende (mi-), kitema (vi-), winda (-), demu (ma-), upati (pati), kikoi [cha jabiri] (vi-), seruni (-)
набережная
barabara ya pwani (-), barabara ya ukingoni mwa mto (-)
набивать
1) (заполнять) -shindilia, -tutia;
набивать брюхо -shibisha tumbo;
набивать оскомину -fаnуа ganzi la meno, -tia ganzi lа meno, -gwaduka, -fanya ugege wa meno;
набивать рот -chochomea mafundani;
набивать рот пищей -vongea;
набивать сундуки [добром] -jaza magunia
2) (ткани) -piga chapa
набирать
1) (номер телефона) -zungusha, -kwaruza nambari
2) (наполнять, наполняться) -jaa;
набирать в рот воду (или др. жидкость) -piga tama;
набирать в рот много воды (раздувая щеки) -fundia;
набирать силу -pamba moto;
набираться сил -pata nguvu;
набираться храбрости -jiра moyo, -piga moyo konde
3) (собирать) -kusanya;
набирать войско -fanya (-changa, -kusanya) jeshi
наблюдатель
mchunguzi (wa-), mpelelezi (wa-), msikilizaji (wa-), mtazamaji (wa-), mtunduizi (wa-), mwangalizi (wa-)
наблюдательный
1) (внимательный) -angalifu, makini, nabihi
2) (для наблюдения) -a kuangalia, -a kutazama, -a kupeleleza
наблюдать
-angalia, -busuri, -dabiri, -peleleza, -shuhudia, -simamia, -talii, -tazama, -tazamia, -tunduia;
наблюдать украдкой -chungulia;
пристально наблюдать -tanabahi
наблюдение
kilindo (vi-), tazamo (ma-), tunzo (-; ma-), uangaliaji (ma-), uangalizi (ед.), upelelezi (ед.), usimamizi (ед.), utazamaji (ед.)
набожность
ibada (-)
набожный
(человек) mcha Mungu (wa-), mtu wa ibada (wa-), msali[k]hina (wa-), mtawa (wa-)
набок
kibavu
набор
1) (комплект) jamii (-), mchanganyiko (mi-), changanyiko (ma-), seti (-);
набор инструментов samani (-)
2) (действие) uajiri (ед.);
набор в армию chango (-; ma-)
наборщик
mpanga herufi [zа chapa] (wa-)
набрасывание
(одежды на плечи) mtupio (mi-);
набрасывание накидки на плечи utupiaji wa mtandio (ед.);
набрасывание на плечи куска ткани mdongea (mi-)
набрасываться
-akua, -hamia, -paramia, -vamia;
набрасываться на кого-л. с кулаками -mrushia mtu makonde;
набрасываться на кого-л. -ruka mtu
набросок
dokezo (ma-), insha (-), jaribio (ma-), kiolezo (vi-), rafu (-), ramani (-), tarakibu (-);
делать набросок -chora
набухание
utumbavu (ед.)
набухать
-ondokea, -um[u]ka
наваждение
dungudungu (ma-)
наваливаться
(о делах, заботах и т. п.) -zonga
навалом
kipuku
наведение
1) (глянца, блеска) ng'arisho (ma-)
2) (справок) dahili (ma-)
3) (оружия) utungaji wa shabaha (ед.), ulinganishaji wa bunduki (ед.)
навеки
daima na milele
наверное
labda, amba, huenda, yamkini, asa
наверняка
hakuna budi, hapana budi, haina budi, haikosi, tabaan[i], yakini
навертывать
-zungua
навертываться
(о слезах) -engaenga, -lengalenga
наверх
juu, kijuujuu
наверху
juu, kijuujuu, kindakindaki
навес
banda (ma-), chandalua (-; vy-), jandaru (-), kichusi (vi-), mndule (mi-), ubati (bati), ukingo (kingo), upenu (penu);
навес, coopужаемый на плантации для отдыха работающих banda lа starehe (ma-)
наветренный
joshi;
наветренная сторона joshi (-)
наветчик
mathulubu (-)
навечно
daima milele, daima dawamu, dum[u] daima, kale nа kale, daima na milele
навещать
-ajihi, -angalia -tembelea, -wajihi, -zuru, -twesha;
навещать друг друга -tembeleana
навзничь
chali, kichalichali, kitanitani, kwa tani
навигация
1) (наука) uongozaji wa meli (ед.)
2) (плавание) safari ya baharini (-)
нависать
1) (угрожать) -hatarisha
2) (приблизиться) -kabili
навлекать
-leta, -sababisha;
навлекать (бедствие, беду) -pagaza, -leta neno;
навлекать опасность -ponza
наводить
1) (блеск и т.п.) -nurisha, -piga sulu, -piga dondo, -ng'arisha, -wanishi, -tia nuru, -sugua;
наводить чистоту -nadhifisha
2) (чувства и т.п.) -leta, -sababisha;
наводить порчу -viza;
наводить скуку -cho[ke]sha;
наводить страх -tisha
3) (справки) -hakiki, -hakikia, -bemba
4) (оружие) -linganisha, -elekeza, -lenga
наводка
(оружия) ulinganishaji wa bunduki (ед.), utungaji wa shabaha (ед.)
наводнение
gharika (-; ma-), gharikisho (mа-), furiko (ma-), mfuriko (mi-)
наводнять
-furisha, -tapanyika;
быть наводненным -ghariki
наводчик
(уголовное) mpekuzi (wa-)
навоз
mchanougo (mi-), shonde (ma-);
навоз, смешанный с золой samadi (-);
навозные удобрения mbolea уа samadi (-)
навозник
(жук) dundu (ma-), tuta (-)
наволочка
foronya (-), mfuko wa mto (mi-), mto (mi-)
навсегда
daima milele, daima dawamu, dum[u] daima, kale nа kale, daima na milele
навык
tabia (-), ustadi (stadi), zoea (ma-), zoezi (ma-)
навязчивость
kero (-; ma-), uchuro (ед.)
навязчивый
(человек) mkero (wa-), mchokozi (wa-);
быть навязчивым -nonga
навязывать
-bandikisha, -pachikia, -pagaza, -lazimisha;
(товар покупателю) -sapa
навязываться
-dukiza
нагибание
ujinamizi (ед.)
нагибать
-betua, -inama, -inamisha, -inika, -nepesha
нагибаться
-inama, -nema, -wayawaya;
нагибаться в сторону -yonga;
нагибаться низко -bong'oa
нагишом
tupu, uchi
наглазники
kinga уа macho (-); (для верблюда) kidoto (vi-), vijamanda (мн.), vitunga vya ngamia (мн.)
наглеть
-pata ujuvi
наглец
fedhuli (ma-), mfidhuli (wa-), mjeuri (wa-), mjuba (wa-), mjuvi (wa-), msafini (wa-), msihaya (wa-)
нагло
kijuvi
наглость
fedhuli (ma-), kiburi (ед.), kijuvi (vi-), ufyosi (ед.), ujuvi (ед.), ukaramshi (ед.), ukavu (ед.), unyeti (ед.), upwamu (ед.), usafihi (ед.), utadi (ед.)
наглый
fedhuli, -а kijuvi, safihi;
наглый человек mkavu wa macho (wa-);
быть наглым -fedhulika, -mena
наглядно
wazi
наглядность
uwazi (ед.)
наглядный
wazi;
наглядный пример kielelezo (vi-), kigezo (vi-)
наговаривать
-sengenya, -singizia
наговор
mbea (mi-), masingizio (мн.)
нагой
-tupu;
быть нагим -wa uchi
нагорье
uwanda wa juu (nyanda)
нагота
uchi (ед.), utupu (ед.)
наготове
ange, tayari;
быть наготове -wahi
награда
jaza (-; ma-), jazua (-), limbuko (ma-), nishani (-), thawabu (-), tunu (-), tunzo (-; ma-), uhondo (eд.; ma-), zawadi (-; ma-);
награда за найденную и возвращенную вещь utotole (ед.)
награждать
-tunukia, -tunza, -tuza;
награждать орденом, медалью -ра (-tunza, -tunukia) nishani;
награжденный человек mwenye tunzo (wenye);
быть награжденным -tuzwa
нагревание
kanzo (ma-), upashaji moto (ед.);
нагревательный прибор kipasha moto (vi-)
нагревать
-tiа moto, -pasha moto, -pika, -tokosa
нагреваться
-chacha, -koa (-kolea, -pata, -shika) moto, -wia
нагромождать
-elekanya, -limbika, -limbikiza, -omekeza, -tutika;
нагромождать одно на другое -lundika
нагромождаться
-kongomana, -lundikana
нагромождение
chungu (-; ma-), mpandano (mi-), ukongomano (ед.)
нагрудник
(детский) bibu (-)
нагружать
-bandika, , -sheheneza, -rufai, -pakia -pakiza, -pakilia;
нагруженный тяжело (о корабле) dobi;
быть нагруженным -sheheni
нагрузка
1) (действие) pakio (ma-)
2) (работа, занятость) kazi (-), mzigo (mi-)
над
juu уа
надавливание
bopo (ma-)
надавливать
-bonyesha, -bopa, -tiga, -tofya
надбавка
alawensi (-), marupurupu (мн.);
надбавка к заработной плате (напр. за выслугу лет) kiinua mgongo (vi-);
надбавка за вредность posho уа usumbufu (-)
надводный
-a juu ya [usawa wa] maji
надвое
nusunusu
надгробие
jiwe la kaburi (mawe)
надевание
mvao (mi-), uvao (ед.);
надевание kanga mdongea (mi-)
надевать
-vaa;
надевать шляпу -vaa kofia;
надевать на кого-л. -valisha, -vika;
надевать кольцо -vaa pete;
надевать красивое платье (о детях) -vaa cheche;
надевать мундир, форму -valia;
надевать наручники -funga pingu, -tia pingu;
надевать на себя -kalidi, -jivika;
надевать одежду -vaa nguo;
надевать на шею колодку -tiа gogo shingoni;
надевать очки -valia miwani;
надевать тюрбан -piga kilemba, -vaa kilemba;
быть надетым -valika
надежда
rajua (-), tamaa (-), tamanio (ma-;-), tarajio (ma-; -), tazamio (ma-), tegemeo (ma-), tumaini (ma-), utumainivu (ед.);
иметь надежду -wa na rajua, -tumaini
надежность
amini (-), tegemeo (ma-), uaminifu (ед.), uthabiti (ед.)
надежный
[-]amini, madhubuti, mithaki, -tegemevu, thabiti, -tumainifu;
надежный человек mtumainifu (wa-), msiri (wa-);
быть надежным -tegemeka
надел
kikataa (vi-), ngwe (-), kuo (ma-)
наделять
-husu, -pa, -patia;
наделять пайком -posha;
наделять полномочиями -enzi
надеяться
-ngoja, -rajua, -taraji, -tarajia, -tawakali, -tegemea, -tumaini, -wa na (-shika, -weka kwa) tamaa, -tazamia;
надеющийся -tumaini, -tumainifu
надземный
-a juu ya [uso wa] ardhi
надзиратель
kadamu (ma-), mkaguaji (wa-), mkaguzi (wa-), mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mngoja (wa-), mrakibu (wa-), msimamizi (wa-), mtakadamu (wa-), mwangalizi (wa-)
надзор
kilindo (vi-), uangaliaji (ma-), uangalizi (ед.), usimamizi (ед.)
надлежать
-lazimu, -pasa, -wajibika
надлежащий
[-а] kimaada, muhtasi, mwafaka;
что-л. надлежащее laiki (-);
надлежащая цена thamani mwafaka (-);
быть надлежащим -faa, -stahili, -wajibu;
надлежащим образом kimaada
надменно
shashimamishi
надменность
ghururi (-; ma-), kedi (-), kiburi (ед.), kimene (ед.), majivuno (мн.), takua (-), tepo (-), ubaramaki (ед.), ubora (ед.), udekaji (ед.), ufidhuli (ед.), ujabali (ед.), ujeuri (ед.), unyeti (ед.), upeketevu (ед.), usafihi (ед.), ushaufu (ед.), usununu (ед.)
надменный
-enye majivuno, -enye kiburi, sodai;
надменный человек mbezi (wa-), jabari (-), mpeketevu (wa-), sodai (-);
быть надменным -deka, -ghururika, -jeta, -jitanibu, -fanya (-onyesha, -piga) kiburi, -nyeta, -peketeka, -takabari, -tuna, -penda ubora
надо
yapasa, lazima, hakuna budi, haina budi, inabidi
надобность
haja (-), hoja (-), uhitaji (ед.);
иметь надобность -hitaji
надоеда
(разг.) sefule (-), mchokozi (wa-)
надоедание
uchokozi (ед.), kukefyakefya, kuudhi
надоедать
-adhibu, -bemba, -chachafya, -chagiza, -charura, -cho[ke]sha, -ghasi, -ging'iza, -goga, -kaba, -kefyakefya, -kera, -nyonga, -tafiri, -tusha, -udhi, -virigiza; -guguna, -kinaisha, -nyonyosha (перен.);
надоедать друг другу -sumbuliana;
надоедать кoму-л. -shikia chuni (идиом.);
надоедать с расспросами -taaradhi;
надоедать напоминанием о благодеянии -sumbulia;
надоедающий -sumbufu
надоедливость
ging'izo (-), gubu (-), kero (-; ma-), mwao (mi-), uchuro (ед.), utiriri (ед.)
надоедливый
-choshi, -chovu, -tukutu, -sumbufu;
надоедливый человек mchokozi (wa-), mwenye gubu (wenye), mchoshi (wa-), mtiriri (mi-), mkulivu (wa-), msumbufu (wa-);
быть надоедливым -nonga, -nyeta, -tukuta
надомник
mfanya kazi nyumbani (wa-)
надоумить
(разг.) -toa shauri, -pa nasaha, -toa rai, -shauri, -toa wazo
надписывать
-andikia
надпись
choro (ma-), herufi (-), maandiko (мн.), mwandiko (mi-)
надрез
chanjo (ma-), gema (ma-), makwa (мн.), mkato (mi-), tojo (ma-; -);
надрез на коже uchale (chale);
надрезание дерева для собирания сока ugema (eд.);
надрезы при обряде побратимства sare (-);
делать надрез -chanja, -piga chanjo, -piga mtai, -umika;
делать надрезы друг другу (при обряде побратимства) -chanjiana, -dumiliza
надрезать
-chanja, -piga chanjo, -toja;
надрезать ухо, рот или нос для ношения украшений -toga
надругательство
jeuri (-), najisi (-), ukufuru (ед.)
надсекать
-piga chanjo, -toja
надсмотрщик
mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mnyapara (wa-), msimamizi (wa-), mtakadamu (wa-);
надсмотрщик на плантации mkadamu (wa-)
надстройка
kikolombwezo (vi-)
надувание
uvivio (ед.), uvuvio (ед.)
надувательство
ghashi (-), hadaa (-), udanganyifu (ед.)
надувать
1) (дуть) -dudia, -furisha, -futua, -puliza, -tuna, -tunisha, -tutumua, -vimbisha, -vuvia, -pulizia hewa ndani;
надувать щеки -tuna mashavu, -vimbisha vishavu; (перен.) быть надутым (мрачным) -zimbaa
2) (обманывать) -kopa, -paka mafuta kwa mgongo wa chupa, -rubuni, -danganya
надуваться
-kubaza, -tuna, -tutuma;
надуваться от самомнения -tutuma, -jitutumua; (о парусах) -fanya koba
надуманный
-si-o kweli, -li-o-buniwa
наедаться
-shiba;
наедаться до отвала -jivimbisha
наедине
kwa faragha, faragha
наездник
mwanaresi (w-), mpanda [farasi] (wa-)
наезжать
(на кого-л. на автомобиле) -kanyaga
наем
1) (аренда) lizi (-), mkodisho (mi-), ukodishaji (ед.)
2) (на работу) uajiri (ед.)
наемник
askari wa kuajiriwa (-), askari wa kukodiwa (-), kibaraka (vi-), mamluki (-), mrugaruga (wa-), rugaruga (ma-)
наемный
-li-o-ajiriwa;
наемный рабочий mwajiriwa (wa-)
нажатие
kubinya, kubonyeza;
нажатие на упругий предмет (напр. мяч, надувной матрац и т. п.) mneso (mi-)
наждак
msasa (mi-), tupa (-)
нажива
faida (-), pato (ma-)
наживаться
-tononoka, -jifaidi, -jipatia faida
наживка
chambo (vy-), mlisho wa samaki (mi-), mlisho wa mshipi (mi-), jambo (-)
нажим
kikazo (vi-), mashurutisho (мн.), msukumo (mi-), shinikizo (ma-), ukalifu (ед.);
делать нажим -shadidi
нажимать
-binya, -bonyesha, -bopa, -dudumikiza, -kandamiza;
нажимать на стартер -piga stati, -tiа stati
назад
kinyume
название
jina (ma-), isimu (-) (редко)
назидание
marudio (мн.), agizo (ma-), mawaidha (мн.), waadhi (nyaadhi)
назло
kwa unyambi
назначать
1) (предписывать, устанавливать) -panga;
назначать диету больному -zinza;
назначать свидание -piga miadi;назначать последнюю цену -barikia;
назначать цену -weka (-tia, -fanya) bei, -thamini
2) (на пост) -simika, -teua;
назначать на высокую должность -walia;
назначать правителем -walia;
назначать представителем -wakilisha
назначение
1) (на пост) uteuzi (ma-);
назначение на должность kadimisho уа uteuzi (-)
2) (функция) wajibu (-; ед.)
3) (установление);
назначение цены uthamini (ед.)
назойливость
gubu (-), kero (-; ma-), mwao (mi-), nongwa (-), uchuro (ед.), utashi (ед.; ma-)
назойливый
-sumbufu;
назойливый человек mwenye kero (wenye), mchokozi (wa-), mkulivu (wa-), msumbufu (wa-);
быть назойливым -dukiza
назревать
(о нарыве) -iva
называть
-dhukuru, -ita, -ра jina, -nena, -taja, -tamka, -julisha;
называть себя -jiita
называться
(кем-л.) -jiita, (носить название) -itwa
наивность
unyofu (ед.), upumbavu (ед.), uzuzu (ед.), weupe (ед.)
наивный
(человек) mtu mpumbavu (wa-), bunga (-)
наивысший
-a juu kabisa, -a kipeo, -a ncha
наигрывать
(об оркестре) -ongoza biti (разг.)
наизусть
kwa moyo
наилучший
-teule
наискось
hanamu, mshazari
наймит
kibaraka (vi-)
наказ
kumbukumbu (-; ma-), mgogoyo (mi-), mgong'oto (mi-)
наказание
adhabu (-), ikabu (-), laana (ma-), marudio (мн.), nakama (-), rada (-)
наказывать
-tiа (-ра, -patisha) adhabu, -adhibu, -patiliza, -kong'ota, -rudi, -tia nukta (идиом.);
быть наказанным -laanika, -adhibika;
наказывать розгами -piga bati
накал
1) (лампы и т.п.) moto (mioto)
2) (ситуации и т. п.) hadhari (-), moto (mioto)
накалять
-chachisha
накаляться
-koa moto, -kolea moto, -chacha
накануне
mkesha
накапливать
-limbika, -limbikiza, -tundiza, -tutika, -chuma;
накапливать состояние, имущество -hodhi, -kusanya mali;
накапливать опыт -pata uzoefu
накапливаться
-dundulizana, -kongomana, -lundikana, -tundama, -tungamana
накапывать
(наливать по капле) -dondolesha matone, -churuzia
накачивать
-jaza, -pig[i]a bomba;
накачивать шину -jaza mpira
накидка
gandi (-), guo (ma-), kipindo (vi-), kishamia (vi-), leso (-; ma-), ramba (-);
накидка женская на плечи mtandio (mi-);
накидка на плечи (типа плаща) mgolole (mi-)
накидывать
(на плечи, голову и т.п.) -pachika, -jitupia
накидываться
-shambulia, -paramia (перен.)
накипь
fuo (ma-), gaga (mа-), gamba (mа-), koya (-);
накипь соли chunyu (ед.)
Накир
(имя ангела смерти) Nakiri (-)
накладка
mbandiko (mi-)
накладная
ankra (-), bili (-), waraka (nyaraka)
накладывание
bandiko (ma-), mbandiko (mi-), mwandiko (mi-), upakaji (ед.);
накладывание красок mpako wa rangi (mi-)
накладывать
-andika, -bandika, -omekeza, -paka, -pakaza, -tabikisha;
накладывать арест на имущество банкрота -filisi;
накладывать косметику, грим -pasha, -podoa, -jipura;
накладывать одно на другое -tabiki;
накладывать заклятие -tega;
накладывать краски -tia rangi;
накладывать шину или лубок на ногу -ganga mguu
наклеивание
bandiko (ma-), mbandiko (mi-), ubandiko (ma-)
наклеивать
-paka gundi;
наклеивать марку -bandika stampu, -tia stampu;
наклеивать объявление -bandika tangazo
наклейка
1) (действие) mbandiko (mi-)
2) (ярлык) mbandiko (mi-), chapa (-), alama (-)
накликать
(беду, опасность и т. п.) -ita
наклон
betuo (ma-), mbetuko (mi-), jinamizi (ma-), mtengo (mi-), mteremko (mi-), telemko (ma-), mwinamo (mi-), uinam[i]o (ед.)
наклонение
mbetuko (mi-), mtitio (mi-)
наклонность
maelekeo (мн.), mwelekeo (mi-)
наклонный
betuo, hanamu, matemo;
наклонная линия mstari wa hanamu (mi-);
наклонная плоскость betuo bapa (ma-)
наклонять
-betua, -inama, -inamisha, -inika, -nepesha
наклоняться
-bong'oa, -inama, -nepa, -poromoka, -sujudu;
наклоняться вперед -tubwika;
наклоняться над -wamia
наковальня
fuawe (-; ma-)
накомарник
chandalua (-; vy-)
наконец
hatimaye, mwisho, baada уа baadaye
наконечник
ncha (-), chembe (vy-);
наконечник стрелы, копья kigumba (vi-), nyana (-);
наконечник копья узкий tora (ma-; -)
накопление
limbikizo (ma-), ujazi (ед.), ulimbikizaji (ед.);
накопление [денежных] средств ulimbikizaji wa mali (ед.);
накопление запасов оружия ulimbikizaji wa silaha (ед.)
накормить
-shibisha, -lisha, -pa chakula
накрахмаленный
dondo;
накрахмаленная одежда nguo уа dondo (-)
накричать
-kemea, -koleza maneno (перен.)
накрывание
mfuniko (mi-)
накрывать
-fuchama, -funika, -funikiza, -gubika, -kafini, -tabiki;
накрывать [на] стол -andika meza, -andaa meza;
тот, кто накрывает на стол mpanga vyombo (wa-)
накрываться
-jifunika
налагать
-pasisha, -toza;
налагать взыскание -tiа (-ра, -patisha) adhabu, -adhibu;
налагать запрет -harimu, -tenga;
налагать отпечаток на что-л. -piga mhuri;
налагать табу -zia;
налагать чары -zinga;
налагать штраф -faini;
налагать вето -piga kura ya vito, -tumia kura уа vito, -tia vito; (мед.) налагать шину -funga nа kitata
наладка
см. <<налаживание>>
налаживание
tadbiri (-), tengenezo (ma-), rekebisho (ma-)
налаживать
-fanyiza, -linganisha, -panga, -rekebisha, -sabidi, -safisha, -tengeneza;
быть налаженным -tengenea
налаживаться
-tuama, -tengenea
налево
kushoto
налет
1) (нападение) hujuma (-), msako (mi-), shambulio (ma-), zahama (-)
2) (пленочка);
налет на языке utando wa ulimi (tando);
налет соли chunyu (ед.);
налет твердый на поверхности чего-л. gaga (mа-)
налетать
1) (нападать) -shambulia
2) (о ветре) -ja uреро
3) (натыкаться) -jikwama, -gonga;
налетать на дерево -panda mti, -gonga mti
налетчик
jahili (-; ma-), mshambuliaji (wa-)
наливать
-mimina;
наливать в форму -mimina;
наливать по кaплям -churuza
наливаться
1) (наполняться) -jaa
2) (зреть) -vimba, -iva, -pevua
наличие
kuweko (ед.), upatikanaji (ед.);
быть в наличии -patikana, -tukia
наличный
-na-o-patikana;
наличные деньги fedha taslimu (-); fulusi (-) (разг.), nakidi (-) (поэт.);
наличный расчет nakidi (-) (поэт.);
наличными taslimu
налог
kodi (-), ushuru (ед.), hongo (-; ma-);
налог за проезд каравана gubiko (ma-);
налог на наследство kodi уа urithi (-);
подоходный налог kodi уа mshahara (-), kodi ya mapato (-), mbiru (-);
подушный налог kodi ya kichwa (-);
налог чрезмерный ulipizi (ед.);
нaлог, взимавшийся вождем с торговцев (за право торговли на его территории) mrabaha (mi-);
налог, взимаемый с немусульман в мусульманских странах jizia (-)
налогообложение
utozaji [wa] kodi (ед.)
налогоплательщик
mlipa kodi (wa-)
наложница
hawara (-; ma-), suria (-; ma-)
намагниченный
-а sumaku
намазывание
upakaji (ед.)
наматывание
(вepeвки, нитки и т. п.) mtatio (mi-)
наматывать
-tatia, -zonga, -zongomeza;
наматывать нитки -zingisha nyuzi, -zungua uzi;
что-л. намотанное makunjo (мн.)
намек
dokezo (ma-), kidokezi (vi-), fumbo (ma-), kielekezi (vi-), kionyo (vi-), onyo (ma-), konyezo (ma-), ukonyezo (konyezo), ubashiri (ед.; ma-)
намекать
-dokeza
намереваться
-ania, -wa nа azma, -azimu, -dhamiria, -hiari, -hirimia, -kusudia, -nia, -nuia, -pania, -tazamia, -tegemea, -ukilia, -zuumu, -taka, -amidi (поэт.)
намерение
azima (-; ma-), azimio (ma-), busara (-), dhamira (-), ghaidhi (-), gharadhi (-), hiari (-), jukumu (-; ma-), kusudi (ma-), kusudio (-; ma-), lengo (ma-), maana (-), maarubu (мн.), madhumuni (мн.), makusudi (мн.), manuwio (мн.), matilaba (мн.), mawanio (мн.), mradi (mi-), nia (-), nuio (-, ma-), shabaha (-), shauri (ma-; -), tarajio (ma-; -), tazamio (ma-), tegemeo (ma-);
иметь намерение -dhamiria, -zuumu
намеренно
[kwa] makusudi, mradi
намеренный
-а dhati
наместник
gavana (ma-), halifa (ma-), liwali (ma-; -), naibu (ma-;-)
наметка
mshono mshikilizo (mi-), punta (-), shikizo (ma-), uzi wa kushikiza (nyuzi)
намечать
-azimu, -kusudia, -panga;
намечать уровень -weka kiwango;
намечать цель -tunga shabaha;
намечать границы -auka
намокать
-tona, -tota
намотка
mtatio (mi-)
намыливаться
-jisugulia sabuni
нанизывать
-tunga;
нанизывать рыбу -tunga samaki
наниматель
mpanga (wa-), mwajiri (wa-);
наниматель ныряльщиков mzamishi (wa-)
нанимать
1) (арендовать) -ajiri, -kodi;
нанимать судно -nauli;
тот, кто нанимает mkodi (wa-)
2) (на работу) -ajiri, -tumikisha;
нанимать для прополки -paliliza;
нанимать на службу -tuma;
нанимать носильщика -chukuza, -pagaza;
нанимать ныряльщика за жемчугом -zamisha;
нанимать работника для добычи сока кокосовой пальмы -gemesha;
тот, кого нанимают на работу mwajiriwa (wa-)
наниматься
-ajiria, -jiandikia
нанос
(земли, песка) ukoko (ma-)
наносить
1) (причинять) -leta, -sababisha, -tia;
наносить вред -bwaga zani, -zorotesha;
наносить обиду -rukudhu, -kutisha;
наносить оскорбление -dharau, -kebehi, -rukudhu, -vunja uso, -fanya kashfa;
наносить поражение -tingisha;
наносить рану -tia donda, -tia jeraha, -do[n]doa;
наносить удар -chapua, -duta, -kandika, -kumba;
наносить смертельный удар -piga kipigo cha kumwua mtu;
наносить сокрушительный удар -toa pigo kali;
наносить удар в спину -lа mtu kivuli;
наносить удар кулаком -piga ngumi, -рiga konzi, -gota konzi;
наносить удар ногой -bata mguu;
наносить удары (ладонью, ступней) -batabata;
наносить ущерб, убыток -dhuru, -angamiza, -daathari, -haribu, -tia (-leta, -sababisha) hasara, -hashiri, -hasiri, -korofisha, -tapanya, -zorotesha, -fanya uharibifu, -bananga;
нанесение увечья umizi (ma-)
2) (помешать) -paka, -tia;
наносить грим -nakshi, -jiremba;
наносить себе на лицо грим -jipodoa;
наносить краску -tia rangi, -paka rangi;
наносить краску на металл -piga zulu;
тот, кто наносит краску (побелку и т. п.) mpakaji (wa-);
наносить линии -piga mfuo, -andika mfuo, -weka mfuo;
наносить мушки (о женщинах) -paka vipaji;
наносить на карту -pandikiza;
наносить орнамент -nakshi;
наносить племенные знаки -toja;
наносить последний штрих -pambia;
наносить резьбу -kata hesi, -piga (-kata, -chora, -tia) nakshi, -nakshi;
наносить рисунок -andika picha, -nakshi;
наносить сурьму -tona wanja;
наносить татуировку -piga chanjo, -remba chale, -chora mwilini;
нанесение краски upakaji rangi (ед.)
3) (визит) -ajihi, -tembelea, -zuru, -fanya tembezi;
наносить поздравительный визит -pukusa
наоборот
[kwa] kinyume chake, kinyume
наобум
msegemnege, ovyo, shelabela
наотрез
katakata
нападать
-akua, -fusa, -gwafua, -hamia, -fanya hujuma, -fumua hujuma, -hujumu, -shambulia, -vizia, -ramuka, -vamia;
тот, кто нападает скрытно msengenya[ji] (wa-);
тот, кто нападает mshambuliaji (wa-)
нападающий
(спорт.) mshambuliaji (wa-), fowadi (ma-)
нападение
hujuma (-), shambulio (ma-), shambulizi (ma-), uchokozi (ед.), ushambulizi (ma-), utadi (ед.), uvamizi (ед.)
нападки
hujuma (-), kisingizio (vi-)
напалм
bomu la kuchoma moto (ma-)
напарник
msaidizi (wa-), rafiki (-);
напарник шофера taniboi (ma-)
напасть
hasara (-), balaa (-; ma-)
напев
mahadhi (мн.), nagh[a]ma (-), tumbuizo (ma-)
напевать
-liwaza, -tumbuiza
наперекор
kinyume cha, kwa kushindana na, kwa kupinga
наперерез
kwa kukata njia
наперсток
dopa (ma-), kastabini (-), simbo (-), subana (-), tondoo (-), mtondoo (mi-)
напиваться
1) (утолять жажду) -nywa
2) (быть пьяным) -kaba mvinyo, -jilevya;
напиваться сильно -chapa maji (идиом.)
напильник
tupa (-);
напильник плоский tupa уа msumeno (-)
напирать
-dupa, -sukuma
написание
mwandiko (mi-), uandikaji (ma-), uandishi (ед.);
что-л. написанное maandiko (мн.)
напиток
kinywaji (vi-), skwashi (-);
алкогольный напиток sharabu (-);
безалкогольный напиток sharubeti (-);
напиток опьяняющий kileo (vi-);
напиток прохладительный, освежающий kiburudishaji (vi-);
напиток прохладительный из кокосового молока tui (-; ma-)
наплевать
1) (плевать) -tema mate
2) (не обращать внимания) -tojali, -puuza
наподобие
mithili [уа], tamthili уа
наполнение
kijazo (vi-), mjazo (mi-), ujazaji (ед.)
наполненность
ujazi (ед.)
наполненный
lembelembe, -nono, tele;
быть наполненным -jaa, -topea;
быть наполненным до краев -shonana, -furika;
быть наполненным до половины -duba, -jaa shinda
наполнитель
fila (-), kiambato (vi-), kiikizo (vi-), kijazo (vi-)
наполнять
-jaa, -jaza, -omeka, -tutia, -ziba;
наполнять благоуханием -wapilia;
наполнять до краев -jaza farafara, -jaa tele
наполняться
-jaa;
наполняться до краев -jaa tele;
наполняться слезами -rembera, -lengalenga
наполовину
nusunusu
напоминание
ukumbusho (ma-; kumbusho)
напоминать
1) (о чем-л.) -kumbusha, -tia sikioni, -nabihisha
2) (что-л.) -shabihi, -mathilisha;
что-л. напоминающее нос pua (-)
напор
dharuba (-; ma-), mkumbo (mi-), msukumo (mi-)
напоследок
hatimaye, mwishoni
направление
1) (сторона) akrabu (-), elekeo (ma-), tazamio (ma-);
направление вперед umbele (ед.);
направлeние движения звезды buruji (-);
быть в направлении -elekea
2) (течение, курс, тенденция) elekeo (ma-), mwelekeo (mi-), uelekeo (ед.; ma-), janibu (-), mchepuo (mi-), mkondo (mi-), mpande (mi-), sera (-);
направление литературы, искусства и т. п. tanzu (ma-);
направление музыкального искусства taarab[u] (-; ma-);
делать в направлении (в духе)-fuata moyo
3) (отправление) upelekeaji (ед.),
направленность
tazamio (ma-), uvutiwaji (ед.), welekeo (ед.)
направлять
1) (ориентировать, нацеливать) -elekeza, -himiza, -lenga;
направлять друг против друга что-л. -elekezana
2) (поучать) -hekimiza;
направлять на путь истины -hidi
3) (отправлять, посылать) -peleka, -tomeza, -tuma, -tumia;
направлять делегацию -peleka ujumbe;
направлять жалобу заявление о пересмотре судебного решения -peleka lalamiko;
направлять ноту -peleka waraka
4) (руководить) -simamia
направляться
-dema, -ongoza njia, -elekea
направо
kulia, kuume
напрасно
bilashi, bure, dhalala, goya, ovyo, zigizaga
напрасный
batili, wahshi, -a bure, hafifu;
напрасный труд mjango (-), bure;
быть напрасным -kutofua dafu (идиом.)
например
kama hivi, mathalan[i], methali уа, kwa mfano
напролет
(разг.) mfululizo, mtawalia
напротив
1) (наоборот) bali, [kwa] kinyume chake, kinyume
2) (перед чем-л.) mkabala, mkabala wa;
быть напротив -kabili
напрягать
-kaza;
напрягать силы -pindana, -kaza, -hoka;
напрягать мысль -piga bongo
напрягаться
-jika, -kacha, -kakam[u]ka, -kakamaa, -pindana, -pirikana, -susuwaa, -jitutumua;
напрягаться изо всех сил (для достижения чего-л.) -jikakamua;
напрягаться для достижения чего-л. -kakamia;
напрягшийся -kakamavu
напряжение
1) (усилие, натянутость, интенсивность) bidii (-), dhiki (ma-), jitihada (-;ma-), juhudi (-), kasi (-), mvutano (mi-);
напряжение мышц mkakamao (mi-);
напряжение от боли kite (vi-)
2) (тех.) mvut[i]o (mi-)
3) (эл.) volteji (-);
высокое напряжение stimu kubwa (-)
напряженно
kasi;
делать напряженно -tia kasi; -piga kasi
напряженность
hadhari (-), msuguano (mi-), ukalifu (ед.);
(полит.) hali уа wasiwasi (-)
напряженный
(интенсивный) kabambe;
напряженная обстановка hali уа wasiwasi (-)
напускать
1) (наполнять) -jaza, tia;
напускать дыма -fukiza moshi;
напускать туману -tia ukungu
2) (на себя важность и т.п.) -jiweka kifua mbele
напускной
-а lonyo;
напускное гостеприимство, радушие upwamu (ед.)
напыщенность
ghururi (-; ma-);
быть напыщенным -ghururika, -twaza
нарастать
-ongezeka, -zidi
нарвал
puju (-)
нарез
(воен.) mfereji wa mwanzi (mi-), mfuo wa mwanzi (mi-)
нарезать
-changa;
нарезать ломтиками -tinya;
нарезать тонкими кусочками -chanyata, -chachata
нарезка
hesi (-), kituta (vi-);
делать нарезку -kata hesi
нарекание
karipio (ma-), kemeo (ma-), lawama (-; ma-), mapatilizo (мн.), upatilivu (ед.)
наречие
kielezi (vi-), kisifa (vi-)
наркоз
ganzi (-; ma-), nusukaputi (-);
делать местный наркоз -ganzisha;
наркозный препарат dawa уа kufisha ganzi (-), nusukaputi (-)
наркоман
mnywa vidonge vya kulevya (wa-), mvutaji bangi (wa-)
наркомания
uvutaji bangi (ед.), ulevi wa vidonge vya kulevya (ед.)
наркотик
boza (-), dawa уа kulevya (-), kidonge cha kulevya (vi-), kileo (vi-), mhadarati (mi-), bangi (-);
наркотик из индийской конопли, смешанной с сахаром и др. ингредиентами majuni (мн.);
народ
1) (нация) kabila (ma-; -), taifa (ma-), kaumu (-), watu (мн.)
2) (люди, общественность) watu (мн.), umma (ед.)
народно-демократический
-a kidemokrasi -a watu
народность
1) (этнос) taifa (ma-)
2) (принадлежность к народу) uenyeji (ед.)
народный
-а kikabila, -а kitaifa, -а watu;
народная армия jeshi la wananchi (ma-), jeshi la umma (ma-);
народная война vita vya umma (мн.);
народная демократия utawala wa kidemokrasi wa watu (tawala);
народная музыка muziki ya kiasili (-), muziki ya kienyeji (-);
народное хозяйство uchumi wa [ki]taifa (ед.);
народный характер uenyeji (ед.)
народовластие
demokrasi (-), utawala wa watu (tawala)
народонаселение
idadi уа watu (-0, populesheni (-)
нарост
choa (vy-;-), kifundo (vi-), kigwaru (vi-), kinyakuzi (vi-), nundu (-), tumbo (ma-), turuturu (-), tutuu (ma-; -)
нарочно
mradi, kwa unyambi
нарочный
tarishi (ma-)
наружность
dutu (ma-), mandhari (-; мн.), sura (-), taswira (-), uso (nyuso), wajihi (-)
наружный
-а nje;
наружная сторона nje (-);
наружное средство dawa уа kutia (-), dawa ya kupaka (-), dawa ya kusugua (-), dawa ya kubandika (-)
наручники
pingu (-; ma-)
нарушать
-bomoa, -kiuka, -vunja, -vuruga;
нарушать клятву -арua, -vunja nadhiri, -zuri;
нарушать красоту -pambua;
нарушать обещание, обет -vunja ahadi, -vunja nadhiri;
нарушать закон -tadi, -vunja sheria;
нарушать покой, порядок и т. п. -ghasi;
нарушать приказ, закон и т. п. -asi, -vunja amri, -halifu amri;
нарушать границу -ruka (-vuka, -pita, -kiuka) mpaka;
нарушать запрет -vunja mwiko;
нарушать права -kiuka haki;
нарушать соглашение -vunja ngambi;
нарушать течение беременности -haribu mimba;
тот, кто нарушает супружескую верность malaya (-);
нарушающий -halifu;
нарушающий приказ, закон asi
нарушение
1) (проступок, несоблюдение) manza (-), mvunjo (mi-), ukiukaji (ед.), ukorogefu (ед.), uzorotaji (ед.); (спорт.) kosa (ma-);
нарушение закона dhambi (-; ma-), uvunjaji (ед.), jeuri (-), ujangili (ед.);
нарушение норм ислама uharamu (ед.);
нарушение религиозных законов maasia (мн.);
нарушение норм uchafuzi (ед.), upotovu (ед.);
нарушение дисциплины utovu wa nidhamu (ед.);
нарушение пари pinguo (-; ma-);
нарушение прав jeuri (-), ukiukaji wa haki (ед.);
нарушение приказа utadi (ед.);
нарушение спокойствия fii (-);
нарушение религиозных предписаний unajisi (ед.)
2) (физический недостаток) ila (-), dosari (-);
нарушение дикции kilimi (vi-);
человек с нарушениями слуха masito (-)
нарушитель
halifu (ma-), mhalifu (wa-), mharibifu (wa-), mkiukaji (wa-), mvunjaji (wa-), mpinduzi (wa-);
нарушитель супружеской верности mwasherati (wa-);
нарушитель порядка, спокойствия sakubimbi (ma-; -)
нарцисс
nargisi (-)
нарыв
jipu (ma-), mdudu (wa-), uvimbe (ед.)
нарывать
-tunga usaha
наряд
1) (одежда) lebasi (ед.), mvao (mi-), pambo (ma-), urembo (rembo; ma-), valio (ma-);
полный наряд kiswa (vi-)
2) (воен.) zamu (-)
нарядный
marini, -pambe;
нарядная одежда nyanja (мн.);
нарядно одетый человек mbeja (wa-), mpambe (wa-)
наряду
mkabala wa, pamoja na
наряжать
-pamba, -fanya urembo, -piga urembo
наряжаться
-jikwatua, -jipamba, -jiremba, -valia
насадка
(тех.) pua (-)
насаждать
-bandikisha
насаживать
-weka;
насаживать на вертел (мясо, рыбу) -banika, -bana;
насаживать приманку на крючок -ambika
насекомое
dudu (mа-), mdudu (wa-), kinyama (vi-)
население
watu (мн.)
населять
-kalia;
быть населенным -kaliwa
насест
kidungu cha [kuingia] ndege (vi-), kiota (vi-)
насечка
hesi (-), kidato (vi-), tojo (ma-; -);
делать насечку -tiringa, -toja
насилие
bavu (ma-), dhara (ma-), dhuluma (-; ma-), fosi (-), jefule (-), jeuri (-), kahari (-), kibavu (vi-), msusumo (mi-), utumiaji nguvu (ед.), tadi (-), ujeuri (ед.), ujuba (ед.)
насиловать
-najisi, -fisidi
насильник
mnajisi (wa-), mtumia nguvu (wa-)
насильно
mkukumkuku, msobemsobe, yosayosa, bidhori
насильственно
kibavu
насильственный
dhalimu, -а dhuluma, harabu, -jeuri, -onevu;
насильственная акция kitendo cha utumiaji nguvu (vi-);
насильственный режим utawala wa bunduki (tawala)
насколько
kadiri -vyo-
наслаждаться
-pata ashiki, -furahi, -ramisi, -tononoka, -tamwa, -la mbwende (идиом.);
наслаждаться пением, музыкой и т. п. -tumbuika;
наслаждаться покоем, отдыхом -burahi, -starehe, -andisi;
наслаждающийся -furahifu
наслаждение
anasa (-), tafrija (-), ubashasha (ед.), uhondo (eд.; ma-);
наслаждение музыкой, танцем и т. п. utumbuizo (tumbuizo)
наследие
hiba (-), mirathi (мн.), pokeo (ma-), urithi (ед.);
наследие прошлого kasumba (-) (перен.)
наследник
asaba (-), kibwana (vi-), mrithi (wa-), warithi (ma-), mwandamizi (wa-);
делать наследником -rithisha
наследование
urithi (ед.)
наследовать
-rithi
наследственный
-a kurithiwa;
наследственное заболевание donda ndugu (ma-)
наследственность
urithi (ед.)
наследство
hiba (-), mirathi (мн.), pokeo (ma-), urithi (ед.)
насмехаться
-bisha, -cheka, -cheza, -fyoza, -kejeli, -sagua, -sandika, -sengenya, -simanga, -stihizai, -tania;
насмехаться исподтишка -ng'ong'a
насмешка
dhaka (-), dhihaka (-), kejeli (-), kinaya (-), masihara (-), mubaha (-), mzaha (mi-), saguo (ma-), shere (-), simango (ma-), simbulio (ma-), stihizai (-), ubishi (ед.), utani (ед.), utwezo (ед.)
насмешливый
-bishi, -kavu, -enye ubishi, -а ubishi;
насмешливые возгласы mzomeo (mi-);
насмешливый человек mbezi (wa-), damisi (ma-), mdhihaki (wa-), mtani (wa-)
насмешник
damisi (ma-), mbishi (wa-), mdhihaki (wa-), mfyosi (wa-), mtani (wa-)
насморк
bombo (-), kamasi (mа-), mafua (мн.)
насос
bomba (ma-), mashine уа kuvuta maji (-), mashine ya kusukuma maji (-), neli (-), pampu (-), pulizio (ma-)
наспех
ovyo, kwa hima, kwa haraka
наст
ganda la barafu juu ya theluji (ma-)
наставать
(о времени) -fika, -wadia
наставление
agizo (ma-), fundisho (ma-), funzo (ma-), jaza (-; ma-), kiongozi (vi-), marudio (мн.), mawaidha (мн.), mgogoyo (mi-), mwongozo (mi-), onyo (ma-), tengenezo (ma-), uelekezo (ед.), usia (ma-), waadhi (nyaadhi), wasia (ед.; ma-);
доброе наставление nasaha (-)
наставлять
-elekeza, -funda, -fundisha, -hekimiza, -hubiri, -kunga, -lea;
наставлять кого-л. духовно -chunga;
наставлять на путь истины -rekebisha, -ongoa, -ongoza;
тот, кто наставляет паломников (во время молитвы о паломничестве) mtawafu (wa-)
наставник
gambera (-), mfundi (wa-), mfunzi (wa-), mhidi (wa-), mkalimu (wa-), mkufunzi (wa-), msomeshaji (wa-), mwalimu (wa-; w-);
наставник (при обряде инициации) kungwi (ma-)
настаивать
(упорствовать, требовать) -chagiza, -gogoteza, -goma, -hitaji, -ng'ang'ania, -nyenya, -shadidi, -shaurisha, -shikilia, -shurutisha, -sisitiza, -tetea, -inamia, -taka, -teta, -shika kani (перен.);
настаивать на своем -kaza, -shupaa, -babaka, -shika;
настаивать решительно, энергично -kamia, -chacharika
настигать
1) (о горе и т.п.) -pata;
быть настигнутым несчастьем -patwa na balaa
2) (догонять) -wahi, -pata;
быть настигнутым пулей -la risasi
настил
sakafu (-)
настилать
(пол) -sakifu
настилка
(полов) uwekaji wa sakafu (ед.)
настильный
(о траектории и т.п.) -a kukwaruza, -a kuparuza, -a kuchubua kidogo
настойчиво
kishujaa, kishupavu;
настойчиво утверждать -sisitiza
настойчивость
(упорство) idili (-), ujitahidi (ед.), ukaidi (ед.), ukatavu (ед.), ulabibu (ед.), ushupavu (ед.), ustahimilivu (ед.); imara (-), kani (-) (перен.); (упрямство) ukaidi (ед.), ukatavu (ед.)
настойчивый
imara, -kakamavu, -а kishupavu, -shupavu, -stahamilivu;
настойчивое требование ukamio (ед.);
настойчивый проситель mtashi (wa-);
быть настойчивым -imarika, -kakamaa, -kakawana, -kazana, -ng'ang'ania, -shupaa;
настойчивая просьба utashi (ед.; ma-);
настойчивый человек mshupavu (wa-), mstahamilivu (wa-), mwendelezi (wa-)
настолько
hivi;
настолько насколько kadiri -vyo-
настораживаться
-kurupuka, -tega sikio
настороженно
kimachomacho
настороженность
hadhari (-)
настороженный
-angalifu, tayari, -a macho, -enye hadhari
настоятель
1) (в монастыре) mkuu wa monasteri (wa-)
2) (в церкви) padri mkuu (ma-), paroko (-; ma-)
настоящий
1) (истинный) asilia, barabara, -а dhati, halisi, hasa, -а kikweli, [-а] kimaada, murua, safi, sahihi, -tupu;
настоящий мужчина mdume (mi-);

2) (теперешний) -a leo, -a sasa;
настоящее время leo (-);
в настоящее время sasa
настраивать
-linganisha, -rekebisha;
настраивать против -pambanisha;
быть настроенным -tengenea
настроение
sadiri (-);
плохое настроение kinyongo (ед.);
быть в приподнятом настроении -burudika, -wa na moyo juu
настрой
hamasa (-)
наступательный
-a ushambulizi;
наступательная война vita vya ushambulizi (мн.);
наступательный бой hujuma (-)
наступать
1) (нападать) -fusa, -fanya hujuma, -fumua hujuma, -hujumu
2) (приходить;
о времени) -timu, -fika, -wadia; (о событии) -jiri
3) (ногой) -liwata, -timba, -kanyaga, -vyoga
наступление
hujuma (-), shambulizi (ma-)
насущный
-a msingi, -a kuhitajika;
насущная проблема suala msumari (ma-) (перен.);
насущные потребности mahitaji уа msingi (мн.), mahitaji ya kila siku (мн.)
насчитывать
-hesabika
насылать
-leta, -sababisha;
насылать бедствие -adhibu, -angusha;
насылать порчу -sihiri, -tilia ndege mbaya;
насылать порчу на ребенка -chira
насыпать
-mimina;
насыпная дорога njia уа mgongo (-)
насыпь
boma (ma-), tuta (ma-);
насыпь земляная у стены хижины (для сидения) ufinga (finga);
делать насыпь -tuta
насыщать
-kinaisha, -rutubisha, -taamisha, -shibisha
насыщаться
-kinai, -kuta, -shakiri, -sharabu, -shiba
насыщение
shibe (ед.)
насыщенность
rutuba (-), ujalivu (ед.)
насыщенный
kabambe, -nene, -nono;
насыщенный парами -а kimaji
наталкиваться
-anguka, -chegama, -kumbana, -soza, -kuta, -jikuta;
наталкиваться на противодействие -kumbana na upinzani
натачивать
-nolea
натирание
suguo (ma-), usuguo (eд.)
натирать
1) (растирать, втирать) -chua, -pakaza, -singa;
натирать ладонью -pua
2) (полировать) -kwatua, -sua, -sugua
натиск
dharuba (-; ma-), mkumbo (mi-)
натощак
kabla ya kula, kabla ya kustafutahi
натравливание
mkorogo (mi-), mpekecho (mi-), uchochezi (ед.)
натравливать
-tomeza, -chochea
натрий
sodiamu (-);
тиосульфат натрия sodiamu thayosalfeti (-);
углекислый натрий soda (-)
натуга
(разг.) bidii (-), juhudi (-), jitihada (-; ma-)
натура
(природа, природное свойство) hulka (-), silika (-), tabia (-)
натурально
halisi
натуральный
-а asili, -а kiasili, halisi;
натуральное волокно utembo halisi (tembo);
натуральное хозяйство uchumi wa kujiruzukia (ед.);
натуральный ряд чисел mpango asilia (mi-);
в натуральную величину kipimio halisi, kwa ukubwa wa asili
натыкаться
-kumbana, -kwaa, -soza
натюрморт
picha ya kuonyesha vitu (-)
натягивание
mpindano (mi-), mtando (mi-)
натягивать
1) (обтягивать) -tanda, -wamba
2) (растягивать) -kaza, -vuta,;
натягивать лук -pinda upinde, -kaza upinde;
натягивать сетку -kaza neti, -tanda wavu;
быть натянутым -kaza
натяжение
maburuzo (мн.), mvutano (mi-), uwambo (wambo; mawambo; mambo), kiwambo (vi-)
наугад
msegemnege, ovyo, shaghalabaghala, shelabela
наугольник
(каменщика) skweya (-)
наудачу
shaghalabaghala
наука
elimu (-), mtala[a] (mi-), sayansi (-), usayansi (ед.), taaluma (-), utaalamu (ед.), kisomo (vi-)
науськивание
(животных) uchochezi (ед.)
науськивать
-tomeza
научно
kitaalamu
научно-исследовательский
-а uchunguzi wa sayansi
научно-технический
-а kisayansi na kiufundi
научный
-а kielimu, -а kisayansi, -а kitaalamu;
научная работа mtala[a] (mi-), tasnifu (-);
научное учреждение taaluma (-);
научные кадры utaalamu (ед.);
научные знания usayansi (ед.);
научный работник mchunguzi (wa-), mwanachuoni (w-; wanavyuoni; wanazuoni), mtaalamu wa sayansi (wa-);
научный материализм uyakinifu wa kisayansi (ед.);
в научном отношении kisayansi;
в научных целях kitaalamu
наушник
kifaa cha kusikilizia (vi-), chombo cha masikio (vy-)
нахал
fedhuli (ma-), mjeuri (wa-), mjuba (wa-), mjuvi (wa-), msafini (wa-), msihaya (wa-)
нахально
kijuvi
нахальный
fedhuli, -kavu, -а kijuvi, safihi;
нахальный человек mfedhuli (wa-);
быть нахальным -fedhulika, -nyeta
нахальство
fedhuli (ma-), kijuvi (vi-), ujuvi (ед.), ukaramshi (ед.), ukavu (ед.), upwamu (ед.), utadi (ед.)
нахлебник
mdusia (wa-), kupe (-) (перен.);
быть нахлебником -dusa
нахмуривать
-finya, -kunja
находить
-kuta, -pata, -tafuta, -vumbua;
находить случайно -okota;
находить поддержку, покровительство -tegemea;
находить что-л. потерянное -dabiri;
находить сбыт -enda;
быть найденным -kutikana;
тот, кто находит [потерянное] mwokosi (wa-);
нахождение спрятанного ubukuzi (ед.);
не находить себе места -taataa
находиться
-hudhuria, -kaa, -tokana, -wa;
находиться в затруднительном положении -ruzu;
находиться в соотношении -wiana;
находиться под ружьем -beba silaha;
находиться в безопасности, в укрытии -sitirika;
находиться в беспорядке -titim[u]ka, -tim[u]ka;
находиться в засаде -tega, -otea, -tunduia;
находиться в изоляции -tawa;
находиться на иждивении -tegemea;
находиться на краю гибели -wa nusura kufa;
находиться на пенсии -la pensheni;
находиться под наблюдением -wa chini уа uangaliaji;
находиться поодаль -baidi;
тот, кто находится в оппозиции mkinzani (wa-);
тот, кто находится на дороге (водитель, пешеход и т.п.) mtumiaji barabara (wa-);
находящийся в постоянной готовности nabihi
находка
uokotaji (ед.), fadhili (-)
находчивый
mahiri;
быть находчивым -janjaruka, -kalamka
нахохлиться
-jikunyata
нахрапом
(разг.) kijuvi, kwa fedhuli
нацеливать
-lenga;
нацеливать ружье -elekeza bunduki
нацизм
unazi (ед.), utawala wa nazi (tawala)
национал-социалист
nazi (ma-;-)
национализация
utaifishaji (ед.)
национализировать
-taifisha
национализм
uanataifa (ед.), ukabila (ед.), utaifa [mbaya] (ед.)
национально-освободительный
-a ukombozi [wa kitaifa];
национально- освободительное движение mwendo wa ukombozi wa kitaifa (mi-)
национальность
jinsia (-), kabila (ma-; -), taifa (ma-), utaifa (ед.)
национальный
-а kienyeji, -а kikabila, -а kitaifa, -а kizalendo;
национальная ассамблея bunge (ma-);
национальная принадлежность utaifa (ед.);
национальная сборная timu уа Taifa (-);
национальное примирение masikilizano ya taifa (мн.);
национальное самосознание mwamko wa kizalendo (mi-);
национальное собрание Baraza lа kitaifa (ma-), bunge (ma-);
национальный праздник sikukuu уа taifa (-);
национальный продукт zao la taifa (ma-);
национальный вождь baba wa taifa;
национальный долг deni la taifa (ma-);
национальный доход pato la taifa (ma-);
национальный танец ngoma уа kienyeji (-);
в национальном масштабе kitaifa
нацист
nazi (ma-;-)
нацистский
-а kinazi
нация
taifa (ma-)
начало
1) (исток, источник) asasi (-), asili (-), chanzo (vy-), chimbuko (ma-), fasili (-), ufuo (fuo);
начало и конец alfa nа omega (перен.)
2) (первый этап) awali (-), bismillahi (-), hatua уа kwanza (-), kianzio (vi-), mwanzo (mi-), uanzishaji (ед.), ufunguzi (ед.);
начало месяца mwezi mwandamo (mi-)
начальник
mkubwa (wa-), mkuu (wa-), afande (-;ma-), akida (ma-), bosi (ma-), masta (-), meneja (ma-; -), msimamizi (wa-), mudir[i] (wamudiri), mwandamizi mkuu (wa-), mwongozi (wa-), mwenye amri (wenye);
начальник поезда mkubwa wa gari (wa-);
начальник станции steshenimasta (ma-);
начальник тaможни mudiri wa forodha (wamudiri)
начальный
awali, -а kwanza, -а mwanzo, -а kimsingi;
начальная школа shule уа msingi (-), shule уа mwanzo (-), shule уа praimari (-);
начальное образование elimu уа msingi (-)
начатки
kianzio (vi-)
начетничество
ukasuku (ед.)
начинание
bismillahi, limbuko (ma-), mlimbuko (mi-), chanzo (vy-)
начинать
-anza, -fungua, -limbua, -omoa, -takadamu, -amiri, -maliki, -ja juu, -charuka, -chaga, -ab[u]tadi (поэт.);
начинать зреть -tundiza, -dunduiza;
начинать лечение -ingia dawani;
начинать работу (о двигателе) -piga moto;
тот, кто начинает овладевать (какой-либо) специальностью mwanagenzi (w-)
начинаться
-anza; (об источнике) -tokea; (о войне) -ja vita; (о разговоре, путешествии и т.п.) -uma mchanga (идиом.)
начинка
kiikizo (vi-), kijazo (vi-)
начистоту
(перен.) waziwazi, bila kuficha
начитанный
arifu, -enye maarifa, taalamu
начищать
-sugua
наш
-etu;
наша госпожа saidana (-);
наша родина makwetu (мн.);
наша эпоха zamani hizi (мн.);
наше время muhula wetu huu (mi-), zamani hizi (мн.);
в наше время sasa, siku hizi
нашатырь
shazasi (-)
нашептывать
-nong'ona, -nong'oneza
нашествие
maingilio (мн.), shambulio (ma-)
нащупывать
-tomasa, -tutusa

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика