Русско-суахилийский словарь на ПО-ПОК

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > ПО-ПОК
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на По-Пок на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на П - 3039 + 5.

по
chini уа, kwa, kutokana na;
по [своей] природе, происхождению kiasili;
по блату kwa upendeleo;
по божьей милости kwa radhi уа Mungu;
по воздуху kwa njia уа anga;
по всей вероятности inaelekea kuwa;
по диагонали mshazari (-);
по дорогой цене ghali;
по длине kinjorinjori;
по доброму согласию kwa radhi;
по дипломатическим каналам kibalozi;
по его словам kutokana na usemi wake;
по закону kwa haki, kwa mujibu wa sheria;
по карточке, меню alakati;
по конвейеру noba;
по крайней мере walau;
по крохам nyiminyimi;
по кругу mviringo, mzingo wa;
по кусочкам vipande vipande;
по меньшей мере kwa akali, walau;
по мере того, как kadiri -vyo-;
по моему мнению kwa nadhari yangu, kwa rai yangu;
по образцу kwa kufuata muundo;
по традиции, обыкновению, привычке kama desturi, kiada;
по обычаям племени или народа kikabila;
по очереди kipokee, kwa zamu;
по положению kihali;
по поручению kwa niaba ya;
по правде kikweli, kweli, kwa kweli;
по принуждению yosayosa;
по причине kwa ajili уа, kwa maana уа, kwa sababu уа, thama, shauri уа;
по работе kikazi;
по разрешению kwa kibali;
по роду службы, служебным делам kikazi;
по собственному желанию kwa dhati;
по соседству jirani;
по сравнению с kwa kulinganisha na;
по сути, существу kwa dhati, kwa undani;
по сути дела kwa hakika, kimsingi;
по существу дела kwa nafsi;
по счастливому случаю kwa bahati nzuri, kwa bahati njema, kwa bahati;
по телефону kwa simu;
по типу kwa kufuata muundo;
по траверзу matanga kati;
по требованию kwa madai;
по углам vipembeni;
по цепочке noba;
по часовой стрелке kisaa;
по частям kwa sehemu;
по четыре rubaa;
по-военному kiaskari, kijeshi, kivita;
по-воровски kijivi;
по-деловому kimatendo;
по-другому vingine, vinginevyo;
по-новому kisasa;
по-разному mbali, tofauti
побасенка
ngano (-)
побег
1) (росток) chipukizi (-; ma-), kichipukizi (vi-), chipuko (ma-), uchipuko (ma-), fasili (-), kikome (vi-), kitagaa (vi-), kokochi (-; ma-), mche (mi-), mmea (mi-), mtembo (mi-), tawi changa (ma-);
побег гвоздичного дерева thamra (-)
2) (бегство) utoro (ед.)
победа
fora (-), ushinde (ед.), ushindi (ед.)
победитель
mshinda[ji] (wa-), mshindi (wa-), nambawani (-) (разг.); (спорт.) bingwa (ma-);
быть победителем -fora, -shinda
победоносный
-a kushinda, -enye ushindi
побеждать
-angamiza, -fora, -ghilibu, -shinda, -tinga, -tingisha, -tokomeza, -weza; -nyuka, -vuka (перен.);
побеждать в игре, споре и т. п. -funga, -fuzu;
побеждать напр. кого-л. на выборах -bwaga (перен.);
тот, кто побежден mshindwa (wa-);
тот, кто побеждает mshinda[ji] (wa-);
побежденный человек mpigwa (wa-), mshinde (wa-), mshindwa (wa-);
быть побежденным -angamia, -shindwa, -shindika, -wezekana
побережье
mpoa wa bahari (mi-), mwambao (mi-), ng'ambo (-), ombwe (-), pwani (-), pwaa (-), sahili (-) (редко);
побережье на расстоянии 20 км от моря mrima (mi-);
побережье Восточной Африки mrima (mi-);
часть побережья заболоченная kapa (-)
побивать
(врага, рекорд и т.п.) -vunja, -shinda, -nyuka (перен.);
побивать камнями -rujumu;
побивать карту -piku;
побивать рекорд -vunja rekodi
побираться
-omba [sadaka], -stajiri, -pandia
побитие
uvunjaji (ед.);
побитие рекорда uvunjaji wa rekodi (ед.)
поблизости
karibu [уа]
побои
mvurugano (mi-)
побоище
mapigano (мн.), mapambano (мн.), mawanyo (мн.)
поборник
mtetezi (wa-), mpiganiaji (wa-), mfuasi (wa-)
побочный
-а kipengele;
побочное явление kando (-; ma-)
побратим
kaka wa amini (-), ndugu wa uchale (-)
побудительный
-a kuhimiza, -a kumotisha;
побудительная причина changamoto (-), kivutio (vi-), motisha (mi-)
побуждать
-chechemua, -chochea, -chocheleza, -himiza, -motisha, -songa roho, -sukuma, -sukumiza, -taka;
побуждать к восстанию (мятежу) -asisha
побуждение
kichocheo (vi-), kichochezi (vi-), mchocheo (mi-), kivutio (vi-), mpwito (mi-), shawishi (ma-)
повадка
tabia (-)
повар
mpikaji (wa-), mpishi (wa-), mwandaliaji (wa-), mwandazi (wa-);
поварское искусство mapishi (мн.), upishi (ед.)
поведение
mwenendo (mi-), amali (-), enenzi (ma-), kitiba (vi-), mwendo (mi-), wendo (nyendo), nidhamu (-), sera (-), silika (-), sira (-), siyara (-), ufuasi (ед.)
повелевать
-amuru, -tawalia;
тот, кто повелевает mwamrishaji (wa-)
повелитель
maliki (-), maulana (-), maulaya (-), mauli (-), sayidi (-; ma-)
повергать
(в какое-л. чувство);
повергать в недоумение -tia bumbuazi, -pagaza (перен.);
повергать в растерянность -poteza maisha (перен.);
повергать в смятение -tia chonza;
повергать в трепет -sisim[u]sha, -tisha;
повергать в уныние -sikitisha
поверенный
kaimu (ma-), msimamizi (wa-), wakili (ma-), msiri (wa-), mkabidhiwa (wa-)
поверка
uitaji wa majina (ед.)
поверхностно
hangahanga, hobelahobela, kijuujuu, yosayosa
поверхностный
-а juu juu, ovyo
поверхность
cheneo (vy-), eneo (ma-), sura (-), uso (nyuso);
поверхность Луны uso wa mwezi (nyuso);
поверхность плоская и ровная ubapa (bapa);
поверхность рабочая (тех.) kiambaza (vi-)
поверье
mapokeo ya ushirikina (мн.)
повествование
simulizi (ma-;-), usimuliaji (ед.);
повествование в стихах hadithi iliyoandikwa kishairi (-);
повествование о жизни kale (-)
повествовать
-hadithia, -simulia, -tamba
повестка
(в суд и т.п.) mwito (mi-), mwaliko (wali), notisi (-);
повестка дня agenda (-)
повесть
hekaya (-), riwaya (-)
повивалка
mkunga (wa-), mzalisha (wa-)
повинность
deni (ma-);
воинская повинность utumikaji majeshini (ед.)
повиноваться
-shika amri, -fuata amri, -inama, -tii;
не повиноваться -asi, -fanya ukaidi
повиновение
usikivu (ед.), utii (ед.), taa (-) (редко)
повлечь
-letea, -sababisha
повод
1) (предлог) ajili (-), kisa (vi-), kisababu (vi-), motisha (mi-), sababu (-), tungo (ma-; -), mwanya (mi-) (перен.);
повод к вражде magombezi (мн.), upambano (ед.)
2) (поводья) hatamu (-), zimamu (-)
поводок
hatamu (-), mkanda (mi-)
поводырь
mwongozi (wa-), mwonyesha[ji] njia (wa-)
поводья
akania (-), fio (-), hatamu (-)
повозка
gari (ma-; -), rukwama (-);
повозка старая скрипучая kweche (-)
поворачивать
1) (крутить) -zinga, -zungusha, -zungua, -zonga; (лицом вниз) -fudikiza;
поворачивать голову -deua;
поворачивать карту рубашкой вверх -fudikiza karata;
поворачивать кверху дном (судно) -fuamisha;

2) (сворачивать, делать поворот) -geuza njia, -kengeua, -pinda;
поворачивать лодку с помощью весел -pena;
поворачивать назад -geuka nyuma
поворачиваться
-geuka, -jigeuza, -zinga, -zingamana, -zungua, -zunguka;
поворачиваться затылком -pa kisogo;
поворачиваться лицом к -elekea;
поворачиваться назад -rudisha uso nyuma, -geuka nyuma, -zunguka nyuma;
поворачиваться спинoй -dabiri, -pa kisogo, -ра kigongo, -zunguka nyuma, -geuka (-ра, -elekeza) mgongo
поворот
1) (оборот) duru (-), kizunguko (vi-), zunguko (ma-), mzunguko (mi-); (тех.) mpinduko (mi-);
поворот резкий (шеи, туловища) udekuaji (ед.)
2) (изгиб) geuko (ma-), geuzi (ma-), jinamizi (ma-), kipengele (vi-), mshazari (-), pindi (-; ma-), mwinamo (mi-), ukombo (ед.), zingo (ma-);
поворот дороги upinde wa njia (pinde), gurufa (-), kizingo (vi-), kuruba (-), kona (-);
поворот назад rejeo (ma-);
повороты vizingo-zingo (мн.)
поворотный
(момент) mgeuko (mi-);
поворотный пункт njia panda (-)
повреждать
-athiri, -bananga, -chafua, -gangua, -haribu, -hasiri, -hujumu, -tabanga, -vunja, -wanga
повреждение
hasara (-), maafa (мн.), ubovu (ед.)
поврежденный
-еnуе dosari;
что-л. поврежденное bwambwa (-);
быть поврежденным -chafuka, -haribika, -hasirika
повседневный
-a kawaida, -a kila siku;
повседневная одежда vazi la kawaida (ma-)
повсеместно
pahali po pote
повстанец
halifu (ma-), mwasi (wa-)
повсюду
kote, kila mahali, mote, pahali po pote, po pote
повтор
kikariri (vi-), marudiano (мн.), marudio (мн.), ukariri (ед.)
повторение
kikariri (vi-), marudiano (мн.), marudio (мн.), ukariri (ед.), utondoti (tondoti);
повторение слов vikariri (мн.)
повторно
kikariri
повторный
-a marudio;
повторная встреча mchezo wa marudiano (mi-);
повторное голосование, выборы uchaguzi wa marudio (ед.)
повторяемость
marudio (мн.), mwandamano (mi-)
повторять
-kariri, -rudia;
повторять сказанное -dahua;
повторять слова исповедания веры -shehedusha;
повторять слова присяги, клятвы -ombolekeza
повторяться
-rudi; (о болезни) -charuka
повышать
-inua, -ongeza, -paza, -zidisha;
повышать в должности -panda cheo;
повышать голос -nguruma, -paza sauti, -pambanya, -nyanyua sauti;
повышать качество -inua ubora;
повышать производительность -zidisha tija ya kazi, -ongeza tija уа kazi;
повышать сознательность -kuza mwamko;
повышать уровень жизни -neemesha;
повышать цену -kweza bei
повышаться
-wa nafuu, -ongezeka, -panda; (о жизненном уровне) -nafisika
повышение
ongezo (ma-), uongezekaji (ед.), upandaji (ед.), upandishaji (ед.), uzidishaji (ед.);
повышение уровня воды furiko (ma-);
повышение в должности ukuzaji cheo (ед.);
повышение квалификации uanagenzi (ед.)
повязка
bendeji (-), kibandiko (vi-), kitambaa (vi-), mkumbuu (mi-), ukumbuu (kumbuu);
повязка на руке utepe wa mkono (tepe);
повязка, надеваемая на глаза водящему в игре buye (-);
повязка на глаза kizuizui (vi-);
повязка на рану после обрезания kata (-; ma-), kizingatine (vi-), alfafa (-);
повязка головная (у мужчин) hagali (-);
повязка или передник для работы в поле bwende (ma-);
повязка, состоящая из куска ткани (к-рую носит женщина в период беременности) mkowa (mi-);
набедренная повязка bindo (ma-), mbwende (mi-), kitema (vi-), winda (-), demu (ma-), upati (pati), kikoi [cha jabiri] (vi-), seruni (-)
погашать
(долг) -lipa; (почтовую марку) -batilisha
погибать
-fa, -fariki, -poteza maisha, -tilifika, -patwa na (-kutwa na, -patikana na, -fikwa na, -kutana na) mauti, -fa kibudu, -hiliki, -ghariki (перен.)
погибший
(сущ.) aliyekufa; (пропащий) -potevu;
быть погибшим -hiliki
поглощаемость
unyevu (ед.)
поглощать
-akia, -bugiabugia, -bwakia, -fyonza, -gagamia, -kolea, -la, -jilia, -lambitia, -meza, -nywa, -nywea, -sharabu;
поглощать пищу -lapa, -lafua;
поглощать что-л. полностью -kausha;
поглощать жидкость -nywa;
поглощать пищу жадно -vongea;
быть поглощенным -mezwa, -topea
поглощение
ufyonzaji (ед.);
поглощение жидкости unywaji (ед.); (хим.) usharabu (ед.)
поговаривать
-semasema
поговорка
methali (-), msemo (mi-), nyiso (-)
погода
hali уа hewa (-);
погода прояснилась kumetakata;
погода холодная ветреная kipupwe (ед.)
поголовье
wingi wa mifugo (ед.)
погон
utepe wa begani (tepe)
погонщик
anayechocha mifugo, mfugaji (wa-), mchungaji (wa-)
погоня
windo (ma-), msako (mi-), mfuaso (mi-)
погонять
-chocha
погост
makaburi (мн.), maziko (мн.), mava (мн.)
пограничник
mlinzi wa mipakani (wa-)
пограничный
-а jirani, -a mipaka[ni];
пограничный столб nguzo уа mipaka (-)
погреб
ghala chini уа nyumba (-)
погребальный
-a kuzika
погребать
-fukia, -zika;
тот, кто погребает mzishi (wa-)
погребение
maziko (мн.), mazishi (мн.), mziko (mi-)
погремушка
1) (муз.) kabaka (-), nyanga (ma-), kayamba (ma-;-), kayambarungu (-)
2) (танцевальная) chelewa (-), msewe (mi-), manganja (-)
3) (детская) manganja (-)
погрешность
dosari (-), kosa (ma-)
погружать
-bandika, -chovya, -didimiza, -didimika, -tosa, -tumbukiza, -zamisha;
погружать в воду -bambika;
быть погруженным (в дела, проблемы и т.п.) -topea (перен.);
тот, кто погружает mchovya (wa-)
погружаться
-bobea, -didima, -dindia, -jitoma, -tota, -vama, -vuya;
погружаться в воду -tumbukia, -zama;
погружаться напр. в грязь -titia;
погружаться в думы -shika tama (идиом.);
погружаться в размышления -nyerereka;
погружаться в себя -jiinamia, -sinzia;
погружаться в сон -tungua usingizi;
тот, кто погружается mchovya (wa-)
погружение
mchovyo (mi-), mshuko (mi-), mzamio (mi-);
погружение в воду, грязь mdidimio (mi-);
погружение в жидкость chovyo (ma-);
погружение в воду mzamo (mi-);
погрузка
bandiko (ma-), upakio (ед.), upakizi (ед.)
погрязать
-topea, -zama (перен.)
под
asfali уа, chini уа;
под контролем chini уа ulinzi;
под мышкой chini уа kwapa;
под прикрытием nyuma уа pazia;
под руководством (властью, контролем) chini уа;
под рукой tayari;
под эгидой kudhaminiwa, chini уа ulinzi;
под эгидой OOН chini уа Umoja wa Mataifa;
под опекой chini ya himaya
подавальщик
mpakuzi (wa-)
подавать
-pa, -toa, -peleka;
подавать апелляцию -kata rufani;
подавать воду -nywesha;
подавать воду наверх -rusha maji juu;
подавать голос -toa sauti;
подавать жалобу -fanya mashtaka, -shtaki, -lalamika;
подавать иск -shtaki, -fungua madai mahakamani;
тот, кто подает на развод mtaliki (wa-);
подавать кому-л. одежду (издеваясь над бедностью) -simbulia;
подавать мысль -tоа wazo;
подавать на стол -andalia meza, -andikia meza, -andika chakula, -pakua;
тот, кто подает еду mlisha (wa-);
подавать сигнал -ashiria;
подающий (о боге) razaki
подавление
(притеснение) oneo (ma-), upondaji (ед.)
подавленный
(человек) mlegevu (wa-);
быть подавленным -shuka moyo, -legea moyo, -nyonganyonga, -nyongea;
иметь подавленный вид -jikunyata
подавлять
-nyonga, -nyonya, -onea; -elemea, -ponda, -kandamiza, -kanyaga (перен.); (напр. восстание) -zima;
подавлять сознание -fifisha fikra
подагра
ugonjwa wa jongo (ma-)
подарок
zawadi (-; ma-), adia (-), atia (-), bakshishi (-), gawi (ma-), hiba (-), mboni (-), paji (ma-), pukusa (-), thawabu (-), tunu (-), tunzo (-; ma-), uapo (ед.);
подарки, положенные на блюдо upatu (patu);
подарок, даваемый как компенсация или в честь прекращения ссоры pakanya (ma-);
подарок (невесте или девушке) fichuo (ma-);
подарок учителю от ученика, впервые пришедшего в школу kishika kalamu (vi-), karo (-), ufito (fito), koto (-);
подарок в знак благодарности mbuta (-);
подарок (жених делает невесте, когда он впервые допускается к ней в брачную комнату) kipamkono (vi-);
подарок мужа молодой жене, который он делает после вручения kipamkono kipakasa (ед.);
подарок жениха новобрачной-девственнице jazua (-), ukondavi (ед.);
подарок женщине, помогавшей при родах zingizi (-), jingizi (-);
подарок за проведение обряда инициации tapisho (ma-);
подарок за работу kilemba (vi-);
подарок при некоторых традиционных обрядах fola (-);
подарок редкий, ценный или удивительный hedaya (-);
подарок торговца, сопровождающим его слугам) bandari (-; ma-);
подарок брату матери, чтобы он передал предложение о браке отцу девушки, подарок подружкам невесты mkalio (mi-);
подарок вождю magubiko (мн.);
подарок жениха отцу невесты uchumba (ед.);
подарок жениха братьям матери невесты перед свадьбой kilemba (vi-);
подарок жениха тому, кто открывает ему дверь в комнату невесты kifungua mlango (vi-);
подарок за обучение торговому делу bakora (-; ma-);
подарок мужа первой жене (когда он с ее согласия вводит в дом еще одну жену) mwago (mi-);
подарок невесте (гл. обр. платье или др. одежда) mbanjo (-);
подарок неожиданный dafina (-), hazina (-);
подарок памятный kikumbuko (vi-), kumbusho (-);
подарок поздравительный hongera (-);
подарок устроителей торжества гостям mshamara (mi-);
свадебный подарок матери невесты (от жениха или его родителей) mkaja (mi-);
делать подарок -tunukia, -tunza, -tuza, -zawadia
податливость
utii (ед.)
податливый
[-]laini, tebwere, -teke, tepetepe; -nama, -tefu (перен.);
быть податливым -lainika;
-tebwereka, -nama (перен.)
подать
kodi (-), ushuru (ед.)
подача
utiliaji (ед.)
подачка
bakshishi (-), zaka (-)
подаяние
sadaka (-)
подбадривание
utiaji [wa] moyo (ед.)
подбегать
-ja mbio
подбивать
(на что-л.) -bilisi, -shawishi
подбирание
uzoaji (ед.)
подбирать
1) (отбирать) -chagua;
подбирать страницы (напр. рукописи) -sahifu;
быть подобранным хорошо -lingana
2) (собирать) -do[n]doa, -okota, -zoa;
тот, кто подбирает что-л. mwokosi (wa-)
3) (одежду);
подбирать платье и т.п. -benjua;
подбирать края одежды -sega;
подбирать подол платья -bania nguo
подбодрить
-changamsha, -inua, -tiа shime
подборка
(письменных материалов, данных) dondoo (ma-; -)
подбородок
kidevu (vi-), taya (ma-);
подбородок волевой, выступающий kidevu cha mfuto (vi-);
раздвоенный подбородок mwanya wa kidevu (mi-)
подбрасывание
mrusho (mi-)
подбрасывать
1) (вверх) -vinya, -vurumisha, -rusha
2) (на автомобиле) -pa mteremko, -piga lifti
подбрюшник
mlezi (mi-)
подвал
bohari ya chini ya nyumba (-)
подведомственный
-a chini ya uongozi
подвергать
(гонениям) -onea, -tesa;
подвергать допросу в присутствии других -suta;
подвергать испытанию -jaribu, -fanya mtihani;
подвергать критике -kosoa, -shambulia;
подвергать резкой критике -piga msasa (перен.);
подвергать критическому разбору -hakiki;
тот, кто подвергает анализу (что-л., напр. критик, оппонент) mchanganuzi (wa-);
подвергать наказанию -adhibu, -pumua;
подвергать опасности -angamiza, -daathari, -tia hatarini, -hatarisha, -hizi, -ponza;
подвергать риску -bahatisha, -hatarisha;
подвергать сомнению -tilia mashaka, -tuhumu;
подвергать цензуре -chekecha (перен.);
подвергать электрошоку -gutusha
подвергаться
-la;
подвергаться гонениям, истязаниям пыткам, репрессиям -teseka;
подвергаться инициации -enda unyagoni;
подвергаться нападению -vamiwa;
подвергаться ударам волн -fuawa;
подвергаться опасности -ponzeka, -kabiliwa nа hatari
подвеска
(брелок) kishaufu (vi-); (для фонаря, лампы) kiango (vi-)
подвешивать
-aliki, -angika, -ning'iniza, -shaliki, -tundika;
быть подвешенным -ning'inia, -tungika
подвиг
[kitendo cha] ushujaa (ед.)
подвигаться
-sota, -sogea
подвижной
-a kuhamahama, sabili (редко)
подвижный
-epesi
подвластность
utegemezi (ед.)
подвластный
-na-o-tawaliwa na, chini ya
подвода
gari la farasi (ma-)
подводить
1) (итог) -gotoa, -hesabu, -jumlisha matokeo;
подводить общий итог -katiana;
подводить баланс -fanya urari
2) (кого-л.) -angusha matata, -kutisha, -letea mushkili
подводный
-a chini ya maji;
подводная лодка nyambizi (-), sabmarini (-)
подвозить
(доставлять) -fikisha; (кого-л. на машине) -ра mteremko, -piga lifti
подворачивать
-kunja;
подворачивать платье -benjua, -bania nguo
подвох
(разг.) hila (-), kitimbi (vi-), ujanja (ед.)
подглядывание
uchunguzi (chunguzi), udukuzi (ед.)
подглядывать
-chungulia, -dadisi, -fatiisha, -tafiti;
подглядывающий -tunduizi
подгонять
1) (торопить) -endekeza, -gofyagofya, -songa, -sukuma
2) (подравнивать) -lengeta;
подгонка одежды kigezanguo (vi-)
подгорать
-ungua
подготавливать
-andaa, -weka (-fanya) tayari, -tayarisha, -adidi, -ratibu, -zatiti, -pika (перен.);
подготавливать зеленые початки кукурузы к варке -cheneta;
подготавливать конспект книги -andaa muhtasari wa kitabu;
подготав- ливать заговор -fanya ujanja;
быть подгото- вленным -zatitiwa, -iva (перен.)
подготовительный
-а kutayarisha
подготовка
maandalizi (мн.), maandao (мн.), mwandao (mi-), tayarisho (ma-), tengenezo (ma-), uandaaji (ед.), utayarishaji (ед.), utengenezaji (ед.);
усиленная подготовка к экзамену ubukuzi (ед.)
подгруппа
divisheni (-)
подгузник
nepi (-)
поддаваться
-bopa, -nema;
поддаваться страху -fadhaika;
не поддаваться пониманию -kikisa;
что-л. не поддающееся определению kidude (vi-);
поддающийся обработке -а kufulika;
поддающийся оценке -kadirifu
поддакивать
(разг.) -kubaliana na, -unga mkono
подданный
raia (-)
подданство
uraia (ед.)
подделка
1) (фальшивка) bandia (ma-; -), hadaa (-)
2) (подделывание) mchanganyo (mi-), mwigo (mi-), ubini (ед.), ughushi (ед.)
подделыватель
mghoshi (wa-)
подделывать
-ghoshi, -bini
поддельный
bandia, -а bandia, ghashi
поддерживать
1) (оказывать содействие) -bai, -chukua, -egemeza, -gadimu, -hurumia, -unga mkono, -ng'ang'ania, -saidia, -tegemeza, -tetea, -tia nguvu; -zuia, -wa nyuma уа (перен.);
поддерживать друг друга -chukuana;
поддерживающий человек (предложение, проект) mwafiki (wa-)
2) (подпирать) -egemeza, -gadimu, -himili, -kongoja, -shikilia, -simika, -tegemeza, -zuia;
поддерживать разговор -simuliana, -shika mazungumzo;
поддерживать дисциплину -fuata (-shika, -shikilia, -endesha) nidhamu;
поддерживать добрые, дружеские отношения -suhubiana, -ambarara;
поддерживать жизнь -huisha
поддержка
auni (-), egemeo (ma-), kita (ед.), msaada (mi-), tegemeo (ma-), utiaji [wa] moyo (ед.), uungaji mkono (ед.);
поддержка словом shime (-)
поддон
(тех.) treya (-);
поддон для цемента karai (ma-);
поддон гриля kidau (vi-)
поддразнивание
ging'izo (-), uchokozi (ед.)
поддразнивать
-nyonyosha, -tania
поденно
kwa kutwa
поденный
-a [kila] siku;
поденная работа kazi уа kibarua (-)
поденщик
kibarua (vi-)
подергивание
kifinyo (vi-);
подергивание ногой во сне baa (ma-)
подержанный
fifi, kachara, -kuukuu;
подержанный автомобиль motokaa iliyotumika (-);
быть подержанным -kongoka (перен.)
поджаренный
-а kukaang[w]a;
поджаренный ломтик хлеба tosi (-)
поджаривание
kukaanga;
поджаривание мяса на прутьях kanzo (ma-)
поджаривать
-kaanga, -oka
поджигатель
mtiaji moto (wa-);
поджигатель войны mchochezi wa vita (wa-)
поджигать
-choma (-piga, -tia) moto, -teketeza, -washa, -unguza;
поджигать фитиль -washa utambi
поджидать
-ngoja
поджимать
-kunja, -fyata;
поджимать губы -bana midomo, -jiumauma midomo;
поджимать хвост -kunja mkia, -fyata mkia
поджог
uchomaji wa moto (ед.)
подзадоривать
(кого-л.) -fyotoa, -himiza
подземелье
sehemu ya chini ya ardhi (-); (тюрьма) gereza la chini ya ardhi (ma-)
подземный
-a chini ya ardhi;
подземный ход njia уа shimo (-)
подзорная труба
darubini (-)
подзуживание
makurubundi (мн.)
подкапывать
-tekua
подкарауливать
-otea, -vizia
подкидывать
-vinya, -rusha
подкладка
bitana (-);
подкладка под воротником и плечами рубахи kanzu kaba (-);
подкладка под вышивку шапочки kahafi (ma-)
подкладывать
1) (класть) -tia;
подкладывать гигиеническую салфетку -piga ufyambo
2) (добавлять) -ongeza
подключать
1) (к делу) -shirikisha
2) (подсоединять) -unganisha;
подключать телефон -unganisha mtambo wa simu;
подключать электричество -unga umeme
подкова
chuma cha ukwato wa farasi (vy-)
подконтрольный
-a chini ya ulinzi, -na-o-lindwa
подкрадываться
-bojia, -chanyatia, -gundulia, -nyapa, -nyata, -nyemelea, -nyendea, -tambalia
подкрепление
1) (едой и т.п.) kiburudisho (vi-), kipumziko (ед.)
2) (укрепление) uthibitishaji (ед.)
3) (воен.) ongezeko (ma-)
подкреплять
-egemeza, -himili, -tilia nguvu, -tia nguvu
подкрепляться
(едой) -jiimarisha
подкуп
chauchau (-), chichiri (-), hongo (-; ma-), kiinikizo (vi-), kijiri (vi-), mpenyezo (mi-), mrungura (mi-), mvugulio (mi-), rushwa (-)
подкупать
-honga, -toa hongo, -piga konde la nyuma (идиом.); -lisha, -nunua (перен.)
подлатать
-tiа kiraka
подлежащее
kiima (vi-), kitenda (vi-)
подлесок
msitu chipukizi (mi-)
подлец
baradhuli (-; ma-), mwanahizaya (w-)
подливать
-ongeza;
подливать масла в огонь -mwaga petroli kwenye moto, -chochea moto, -ongeza mafuta kwenye moto
подливка
mchuzirojo (mi-), surwa (-)
подлизываться
-bembejea, -deka
подлинно
kenyekenye
подлинность
1) (истинность, достоверность) hakika (-), usabihi (ед.), uyakini (ед.)
2) (действительность) uthabiti (ед.)
подлинный
1) (неподдельный) asilia, halisi, -а dhati, [-а] kimaada
2) (истинный) hasa, [-а] kimaada, murua, -а kiyakinifu, safi, sahihi, -tupu, -а dhati
подлог
ubini (ед.)
подложечная ямка
chembe cha moyo (-)
подлокотник
mfumbati (mi-);
подлокотник кресла mkono wa kiti (mi-)
подлость
jambo duni (mambo), matule (мн.), udhaifu (ед.), uduni (ед.), uovu (ma-)
подлый
dhaifu, dhili, duni;
подлый человек anzali (-), mpujufu (wa-), nyoka (-) (перен.)
подмастерье
tarajali (ma-), mkurufunzi (wa-)
подмена
geuko (ma-), badala (-)
подменять
-badili; (временно заменять) -likiza
подметание
ufagizi (ед.), uzoaji (ед.)
подметать
-fagia, -kulula, -pea;
тот, кто подметает mfagia (wa-), mzoaji (wa-)
подметка
kitanga cha kiatu (vi-), soli (-)
подмешивание
ughushi (ед.)
подмигивание
ukonyezo (konyezo)
подмигивать
-pepesa jicho, -kupia, -konya kwa macho
подминать
(под себя кого-л., перен.) -tiisha, -zuga, -kunja (перен.)
подмога
msaada (mi-), nusura (-)
подмостки
jukwaa (ma-)
подмывать
1) (мыть) -chambiza, -tawadha
2) (о воде;
напр. берег) -ekua
подмываться
-chamba, -tawadha
подмышка
kwapa (-; ma-)
подневольный
1) (зависимый) -na-o-tawaliwa, -a kitumwa
2) (принудительный) -a kushurutisha;
подневольная работа kazi ya kufanyishwa (-), shokoa (-), koto (-; ma-)
поднимание
mwinuko (mi-)
поднимать
1) (вверх) -ambua, -amsha, -ibua, -inua, -nyanyua, -pandisha, -zoa;
поднимать парус -tweka uberu, -tweka tanga;
поднимать пыль -fanya tifu, -tifua, -mwaga kivumbi, -timua, -vuruga vumbi;
поднимать занавес -tanzua pazia;
поднимать выше -kweza;
поднимать [машину] домкратом -tia jeki;
поднимать глаза -nyanyua macho;
поднимать груз (на голову) -twika;
поднимать знамя -tweka bendera;
поднимать из грязи -topoa;
поднимать крик -piga ukelele;
поднимать мятеж -asi;
поднимать нa смех -mfanyia mtu dhihaka;
поднимать телефонную трубку -nyanyua mkono wa simu;
поднимать тяжести -nyanyua vyuma, -nyanyua vizito;
поднимать улей на дерево (при помощи веревки) -lengeta;
поднимать целину -lima ardhi bikira;
поднимать якорь -ng'oa nanga, -ondosha nanga;
быть поднятым ветром -peperuka;
тот, кто поднимает mnyanyua (wa-)
2) (повышать) -inua, -nyanyua, -pandisha, -rufai;
поднимать настроение -kalamsha;
поднимать цену -ghalisha, -pandisha (-ongeza, -zidisha) bei;
поднимать дух -burudisha
3) (подбирать) -do[n]doa, -okota, -zoa
подниматься
1) (вставать) -amka, -inuka, -ondoka, -ja juu, -ondokea, -simama, -simika;
подниматься (напр. на борьбу) -ja juu, -nyanyuka;
подниматься с трудом -jizoazoa;
подниматься из лежачего положения, напр. после падения -jizoa;
подниматься на цыпочки -lembea, -chuchumia
2) (возвышаться) -nyanuka, -rufai; (о поверхности земли) -inuka; (о тесте) -tutumka; (о пыли) -tim[u]ka;
подниматься в воздух -ruka;
подниматься вверх -puruka, -paa, (о жидкости) -furika
3) (увеличиваться) -inuka, -panda;
подниматься в цене -ghalika;

4) (взбираться) -kwea, -panda;
подниматься на лифте -panda kwa lifti;
подниматься по лестнице -panda ngazi
подножка
goe (-), ugoe (ngoe), gwato (ma-; -), mwereka (mi-)
подножье
(горы) chini (-)
поднос
sinia (-; ma-), treya (-);
поднос деревянный (для подношения угощений) chano (vy-);
поднос небольшой плетеный с загнутыми краями kiteo (vi-);
поднос плетеный с загнутыми краями uteo (teo)
подношение
hiba (-), paji (ma-);
подношение по случаю розговения после рамадана fitiri (-)
поднятие
inuko (ma-), mwinuko (mi-), mnyanyuo (mi-), upandaji (ед.);
поднятие настроения, духа uchangamshaji (ед.), burudisho (ma-);
поднятие груза, паруса mtweko (mi-)
подобать
(сделать) -wajibika, -lazimika
подобие
kifani (vi-), methali (-), mfanano (mi-), mfano (mi-), mithili (-), mlandano (mi-), mlingano (mi-), mshabaha (mi-), sawa (-), shabihi (-), tamthili (-), tashibihi (-), taswira (-), ufananaji (ед.), ufananisho (ед.), ulingano (ед.)
подобно
ja, kama, kama mfano, pachapacha, tamthili уа;
подобно [тому] methali уа;
подобно попугаю kikasuku;
подобно этому kama hivi
подобный
sawa, shabaha;
подобная вещь kifano (vi-);
подобный тому sawa na;
подобным образом hali kadhalika, kadhalika;
быть подобным -fanana, -shabihi, -tabiki;
быть подобными друг другу -twaana;
делать подобным -oleza
подобострастность
unyenyekevu (ед.)
подобострастный
-nyenyekevu
подогревание
kanzo (ma-)
подогревать
-kaanza, -pasha moto, -zizimua;
подогревать барабан (у огня перед натягиванием кожи) -kaanga ngoma
подозреваемый
mtuhumiwa (wa-)
подозревать
-dhani, -shuku, -tia tuhuma, -onea shaka, -tuhumu
подозрение
dhana (-), fununu (-), hatihati (-), shuku (ma-), tuhuma (-), utuhumu (ma-)
подозрительность
shaka (ma-; -), utuhumu (ma-), wivu (ед.)
подозрительный
-wivu
подоконник
kizingiti [cha dirisha] (vi-)
подольщаться
-bemba
подонок
hanithi (ma-; -), mwana [wa] haramu (wana), mwana harashi (wana), jahili (-; ma-)
подопечный
-a chini ya udhamini, -a chini ya himaya;
подопечная территория ООН nchi уа udhamini chini уа Umoja wa Mataifa (-)
подоплека
asili (-), ukweli (ед.)
подопытный
-a kufanyiwa majaribio
подоходный
-a mapato;
подоходный налог kodi уа mshahara (-), kodi ya mapato (-), mbiru (-)
подошва
kitanga cha kiatu (vi-), soli (-);
подошва ноги wayo (nyayo), kitanga cha mguu (vi-)
подпиливать
-tekua;
подпиливать зубы, чтобы образовать щель -panya
подпирать
-egemeza, -tiа magadi, -gadimu, -himili, -shikilia, -tegemeza, -zuia, -imarisha
подписание
sahihisho (ma-), utiaji saini (ед.)
подписка
(на газету) chango (ma-), uagizaji (ед.)
подписчик
mwagizaji wa gazeti (wa-)
подписывать
-tia mkono, -tia sahihi, -sahihisha, -saini, -tia saini
подписываться
(ставить подпись) -tia mkono, -tia saini, -tia sahihi
подпись
mkono (mi-), sahihi (-), saini (-)
подползать
-tambalia
подполковник
luteni kanali (ma-; -)
подпольно
kichinichini
подпольный
haramu, -а kichinichini, -а kisiri
подпорка
egemeo (ma-), farasi (-), gadi (ma-), gwato (ma-; -), makwa (мн.), mhimili (mi-), mwao (mi-), mwega (mi-), shikizo (ma-), taruma (ma-), tegemeo (ma-), zio (ma-);
подпорка мачты mtindikani (mi-);
подпорка для вьющегося растения chanja (-);
подпорка деревянная munda (miunda);
подпорка крыши mwimo (miimo)
подпруга
mlezi (mi-)
подпрыгивать
-ruka, -rukaruka, -tamba, -tapa, -jitapa; (о мяче) -duta
подпункт
kiibara (vi-)
подпушка
upapi (papi)
подрабатывать
-polea
подравнивать
-lengeta
подражание
igizo (ma-), kiigizo (vi-), mwigizo (mi-), mwigo (mi-), uigaji (ед.), manukuu (мн.), tanakali (-);
подражание чьим-л. действиям matendo уa maigizo (мн.)
подражатель
mwendelezi (wa-), mwiga[ji] (wa-)
подражать
-fuata, -geza, -iga, -oleza, -tabii;
подражать щебетанию птиц (в знак презрения и насмешки) -fyonya
подраздел
kisehemu (vi-)
подразделение
(воен.) fungu (ma-), kikosi (vi-), sehemu (-)
подразумевать
-fikiria, -maanisha
подрезание
(ветвей или сучьев) mchanjo (mi-)
подрезать
-lenga, -pogoa;
быть подрезанным (о ветвях) -pogoka
подробно
kwa fusuli, hadhiri nadhiri, kinagaubaga, kirefu, kwa tafsili, kwa ukamilifu, kwa kituo
подробность
kipengele (vi-), usahihi (ед.)
подробный
kamili;
подробное изложение tafsili (-)
подросток
kijana (vi-), mkembe (wa-), tineja (-; ma-), chipukizi (-; ma-) (перен.)
подрубать
(материю) -kunga, -minika, -pinda
подруга
mwenzi (wenzi), bui (ma-), mbuya (-; wa-), shoga (ma-)
подружиться
-fanya urafiki, -fanya udugu
подружка
(невесты) mpambe (wa-)
подручный
1) (сущ.) msaidizi (wa-), msaajaji (wa-)
2) (прил.) -a kupatikana
подрыв
uharibifu (ед.), kudhoofisha
подрывать
1) (ослаблять) -dhoofisha, -zorotesha, -haribu; -tiа ukungu, -tingisha, -yumbisha, -ozesha (перен.);
подрывать экономику -hujumu uchumi;
подрывать авторитет -vunja hadhi, -shusha hadhi, -vunja heshima;
подрывать мир -chafua amani
2) (рыть) -tekua
3) (взрывать) -lipua
подрывник
mlipuaji wa baruti (wa-)
подрывной
-haribifu;
подрывная деятельность njama (-)
подряд
1) (без перерыва) mfululizo, mtawalia
2) (договор) kondrati (-);
подряд на строительство mkataba wa ujenzi (mi-);
податель заявки на подряд mzabuni (wa-)
подрядчик
akidu (ma-), kontrakta (ma-), mzabuni (wa-)
подсвечник
kinara (vi-), marufaa (-), tawafa (-)
подсечка
goe (-), gwato (ma-; -), mwereka (mi-);
делать подсечку -gwata, -piga goe
подсиживать
(разг.) -tengua mtu (перен.)
подсказывание
mnong'ono (mi-)
подскакивать
-tapa, -jitapa, -gutuka
подследственный
mhojiwa (wa-), mshtakiwa (wa-)
подслушивание
dukizi (ma-), udukizo (ед.), udukuzi (ед.), ubembe (ед.), upekepeke (ед.), upelelezi (ед.)
подслушивать
-dukiza;
тот, кто подслушивает dukizi (ma-), duzi (ma-), mdukizi (wa-), mchunguzi (wa-)
подсматривание
ubembe (ед.), uchunguzi (chunguzi), ujasusi (ед.), upekuzi (ед.), upelelezi (ед.)
подсматривать
-dadisi, -fatiisha, -kashifia;
подсматривающий -tunduizi
подсобный
-a kusaidia
подсоединять
-unganisha
подсознание
ung'amu (ед.)
подсолнечник
kifuatajua (vi-)
подставка
bao (ma-), chanja (-), farasi (-), mwao (mi-), tegemeo (ma-), kikalio (vi-);
подставка для лампы mwango (mi-), marufaa (-);
подставка для Корана marufaa (-);
подставка для головы деревянная (на кровати) msamilo (mi-)
подставлять
(что-л.) -kinga;
подставлять руку -kinga mkono;
подставлять ведро -kinga ndoo;
подставлять что-л. для сбора дождевой воды -kinga maji ya mvua
подставной
bandia, -а uhange;
подставной оратор mhubiri wa bandia (wa-)
подстановка
(мат.) mbadala (mi-)
подстерегать
-otea, -vizia, -ngojea;
подстерегать время еды в (чьем-л.) доме (в надежде быть приглашенным) -doea;
подстерегать объедки с чужого стола -doea makombo
подстилка
shuka (ma-);
подстилка для сушки рыбы upindo (pindo)
подстрекатель
mchochezi (wa-), mfitini (wa-), mkoroga (wa-), msaliti (wa-), mshawishi (wa-), msukumizi (wa-), mvuruga[ji] (wa-);
kitatange (vi-), lipyoto (-; ma-) (перен.)
подстрекательство
chokochoko (-), chonjo (ед.), kichocheo (vi-), makurubundi (мн.), mchocheo (mi-), shonga (-), uchochezi (ед.), uchokozi (ед.), uchuro (ед.), uchonganishi (ед.), usukumizi (ед.);
mkorogo (mi-), mpekecho (mi-) (перен.);
подстрекательство к ссоре ufukufuku (ед.), shari (-)
подстрекать
-asisha, -bilisi, -chochea, -chocheleza, -tia chonjo, -chonjomoa, -kasirisha, -ringia, -tia shonga, -sukumiza, -tomeza, -vuruga; -fyua, -koroga, -noa, -pekecha (перен.);
подстрекать к мятежу -fitini;
подстрекать к ссоре -bimbiriza, -fitini;
подстрекать против -saliti
подстригать
-nyoa;
подстригать волосы, оставляя одну длинную прядь -kata kinjorinjori;
подстригать бороду -nyoa ndevu;
подстригать волосы -dira
подступ
jio (ma-), mjio (mi-)
подступать
-jia, -karibia, -kabili; (о слезах) -engaenga
подступаться
(к кому-л., перен.) -kabili (перен.)
подсудимый
mahabusi (-), mshtakiwa (wa-)
подсумок
mfuko wa risasi (mi-)
подсчет
hesabu (-; ma-), makadirio (мн.), mkokotoo (mi-), ukadiri (ед.), wango (ma-), makisio (мн.);
подсчет приблизительный kisi (ma-)
подсчитывать
-adidi, -hesabu, -fanya hesabu, -piga hesabu, -kadiri, -kokotoa
подталкивать
-sukuma, -sogeza
подтасовывать
(фальсифицировать) -potoa
подтачивать
-tekua; (о насекомых) -bungua
подтверждать
-dhihirisha, -egemeza, -hakikisha, -tilia nguvu, -sahihisha, -shuhudia, -sudukia, -thibitisha, -yakinisha;
тот, кто подтверждает msahihishaji (wa-);
тот, кто подтверждает правильность чего-л. mthibiti (wa-)
подтверждаться
-hakikisha, -sadifu, -sihi, -stakimu
подтверждение
dhamana (-), dhihirisho (ma-), hakikisho (ma-), uhakikisho (eд.), ithibati (-), ridhaa (-), kithibitisho (vi-), thibitisho (ma-; -), uthibitishaji (ед.), mathubuti (-), sahihi (-), sahihisho (ma-), ukiri (ед.), yakini (-);
подтверждение чека, векселя ridhaa ya hawala (-)
подтекст
kinyume (ед.), maana isiyo wazi (-), kidokezi (vi-)
подтирать
-chambiza, -kokonesha
подтираться
-sosona, -sogona;
подтираться листвой -kokona
подтрунивать
-cheka, -chokoza;
подтрунивать над кем-л. -chezea
подтыкать
(рубаху и т.п.) -pania
подтягивать
(брюки) -kweza suruali
подтяжки
mshipi (mi-)
подтянутый
-kakamavu
подушечка
kimto (vi-);
подушечка для булавок kimto cha pini (vi-);
подушечка для ношения груза на голове kata (-; ma-), twisho (ma-; -);
подушечка лапы (гл. обр. у кошачьих) fumba (-)
подушка
mto (mi-);
подушка диванная kimto (vi-);
большая подушка (для сидения) takia (ma-)
подушный
-a kichwa;
подушный налог kodi ya kichwa (-)
подхалим
sakubimbi (ma-; -)
подхалимаж
см. <<подхалимство>>
подхалимство
urai (ед.), deko (ma-)
подхватывать
-daka;
подхватывать болезнь -dakwa nа ugonjwa;
подхватывать на лету -nyaka;
подхватывать припев песни -itikia
подхвостник
(часть сбруи) mtafara (mi-)
подход
1) (подступ) jio (ma-), mjio (mi-)
2) (отношение) mfuato (mi-), mkabala (mi-), msimamo (mi-);
различный подход ubaguzi (ед.)
3) (приближение) msogeleo (mi-);
подход друг к другу karibiano (-; ma-)
подходить
1) (соответствовать, годиться) -agia, -chukua, -enzana, -halisi, -laiki, -linga, -shimiri, -tabiki, -tamia, -timirya, -tosheleza, -juzu, -kinaisha, -faa;
подходить друг другу -lingana, -chukuana, -fanana, -tabikiana, -lingana kama sahani na kawa (перен.)
2) (приближаться) -ja, -jongea, -kabili, -sogea;
подходить к концу -hitimu, -chwa;
подходить [близко] -karibia;
подходить ближе -sogelea karibu;
подходить близко друг к другу -karibiana
3) (о тесте) -um[u]ka
подходящий
-linganifu, mwafaka, -sadifu, -a kufaa;
что-л. подходящее laiki (-);быть подходящим -faa, -laiki, -lingana, -onekana kama, -sihi
подцеплять
1) (палкой, крючком) -koeka
2) (разг.) -pata;
подцеплять болезнь -patwa na ugonjwa
подчас
pengine, mara kwa mara, wakati mwingine
подчеркивание
msisitizo (mi-)
подчеркивать
1) (проводить линию) -piga mstari, -tia mstari
2) (обращать внимание) -himiza, -sisitiza, -taja, -tia mkazo, -tia nguvu
подчинение
utii (ед.)
подчиненный
-а chini;
подчиненное положение mategemezi (мн.), utumwa (ед.);
подчиненный человек mtawaliwa (wa-), mtegemea (wa-), mtu mdogo (wa-);
быть в подчиненном положении -inama, -shika miguu (перен.)
подчинять
-dhalilisha, -nyenyekesha, -shinda, -tawala, -tiisha; -kunja, -tiа mtu shemere (перен.);
подчинять своей власти -zuga
подчиняться
-inama, -nyenyeka, -nyenyekea, -sikia, -tii;
подчиняться приказу -salimu amri
подшивать
(шить) -kunga
подшивка
1) upapi (papi);
подшивка рукава sijafu (-)
2) (газет и т.п.) faili (ma-; -)
подшипник
beringi (-), gurudumu lenye magololi (ma-)
подшучивать
-dhihaki, -nyera, -tania;
подшучивать друг над другом -bishana
подъезжать
-ja, -fika; (приближаться) -karibia, -jia;
подъезжать с кем-л. на машине -pata mteremko
подъем
1) (поднятие) inuko (ma-), mwinuko (mi-), mwinuo (mi-);
подъем языка (фон.) mwinuo wa ulimi (mi-);
подъем чего-л. mnyanyuo (mi-)
2) (восхождение) kipao (vi-), mkweo (mi-), mpando (mi-)
3) (пробуждение) mwamko (mi-)
4) (место) ngazi (-), mwinuko (mi-)
5) (развитие) ustawi (ед.), nafuu (-)
подъемник
lifti (-)
подъемный
-a kuinua;
подъемный кран silingi (-), krini (-), winchi (-), kambarau (-);
подъемная машина kiinuzi (vi-)
подыскивать
-tafutia
подытоживать
-hesabu, -gotoa, -jumlisha
подьячий
shemasi mdogo (-; ma-)
поедание
mliko (mi-)
поедать
-la
поединок
mawanyo (мн.), mpiganisho (mi-)
поезд
gari [lа] moshi (ma-), garimoshi (ma-), treni (-)
поездка
safari (-), tembezi (ma-)
пожалуй
huenda
пожалуйста
tafadhali
пожар
moto (mioto);
пожар большой mtekete[z]o (mi-)
пожарный
1) (сущ.) mzima moto (wa-)
2) (прил.) -a kuzima moto;
пожарная команда kikosi cha wazima moto (vi-);
пожарная машина gari la zima moto (ma-);
пожарная охрана idara уа zima moto (-)
пожелание
neno (ma-), pendekezo (ma-), rai (-), takio (ma-), takwa (ma-);
пожелание долгой жизни (приветствие) tahiyatu (-)
пожертвование
wakfu (-), toleo (ma-), sadaka (-), kichango (vi-)
пожизненный
-а maisha;
пожизненный президент rais wa maisha (ma-)
пожилой
-zee;
пожилая женщина bikizee (ma-);
пожилой человек bwamkubwa (-), babu (-; ma-), ngumbaru (-)
пожимание
(плечами) ukonyezo (konyezo); (рук) kushika mikono
пожимать
(руки) -shika[na] mikono;
пожимать плечами -pandisha mabega [juu], -kunja mabega;
пожимать плечами в знак отказа -kataa kwa [kutikisa] mabega
пожинать
(плоды) -vuna mazao
пожирать
(разг.) -akia, -bwakia, -tikita; (об огне) -teketeza
пожитки
chekechea (-), virago (мн.)
пожитник
uwatu (ед.)
поза
mkao (mi-), pozi (-);
особая поза молящегося мусульманина tahiyatu (-)
позавчера
juzi (ma-)
позади
baada уа, huko nyuma, kinyume, kwa nyuma, nyuma уа;
быть позади -wa nyuma уа
позволение
ijaza (-), ruhusa (-), sabili (-)
позволительный
sabili, halali;
быть позволительным -juzu
позволять
-acha, -amuru, -halalisha, -idhini, -ruhusu, -sabili, -ungama;
позволять отдохнуть -pumzisha;
позволять уйти -ruhusu;
позволять себе (быть в состоянии) -mudu;
не позволять -asa, -haza, -kanya, -kataza
позвоночник
uti wa mgongo (nyuti)
позднее
baadaye
поздний
tuili;
поздний вечер usiku sana (ед.);
поздняя ночь usiku mwingi (ед.)
поздравительный
-a pongezi;
поздравительная телеграмма simu уа pongezi (-)
поздравление
hongera (-), masifu (мн.), pongezi (-), rambirambi (-), tahania (-)
поздравлять
-hongeza, -toa (-pa) hongera, -pa mkono, -ра (-toa) tahania, -pongeza, -toa (-ра) pongezi, -salimu;
поздравлять от всей души -pongeza kwa dhati;
поздравлять с праздником разговения -ра mkono wa idi
поземельный
-a mashamba
позже
baadaye, tena
позитивный
-ema, -zuri, -na-o-faa
позиция
1) (положение) msimamo (mi-)
2) (подход, курс) msimamo (mi-), mwelekeo (mi-)
познавать
-baini, -fafanua, -jua
познание
utafiti (ед.)
позолота
dhahabu уа mchovyo (-)
позолоченный
-enye dhahabu ya mchovyo;
позолоченное украшение mchovyo (mi-)
позор
aibu (-), doa (ma-), dosari (-), fedheha (-), haya (-), hizaya (-), izara (-), janaa (-), junaa (-), matule (мн.), maumbufu (мн.), mnazaa (mi-), nazaa (-), tahayuri (-), tua (-)
позорить
-adhiri, -aibisha, -tiа aibu, -ра aibu, -beja, -beza, -fedhehi, -hizi, -kashifu, -komoa, -najisi, -nazaa, -sengenya, -stihizai, -tehemu, -tengura, -tusha, -tuzua, -tweza;
позорить себя -jichukiza, -jitusha
позорный
hanithi;
позорное пятно dosari (-), waa (ma-);
позорный поступок nazaa (-)
позумент
utepe (tepe; ma-)
поимка
mnaso (mi-), usakaji (ед.), mkamato (mi-)
поиск
msako (mi-), mtafuto (mi-), pekesheni (-), upekuzi (ед.), utafiti (ед.);
поиски utafutaji (ед.), uzuzi (eд.)
поисковый
-a kutafuta;
поисковая партия kikundi cha watafutaji (vi-)
поистине
kwa hakika [hasa], kweli
поить
-nywesha
поймать
-feli, -kamata;
поймать в капкан -nasa katika mtego;
см. <<ловить>>
пока
hadi, kabla;
пока не isipokuwa, hata, laula
показ
lonyo (-; ma-), mkogo (mi-), onyesho (ma-), udhahirifu (ед.)
показание
(на суде) shahada (-), elezo (ma-);
свидетельские показания ushahidi (ед.)
показатель
dalili (-), kionyo (vi-), kipeo (vi-), kiwakilisho (vi-), maksi (-), onyesho (ma-)
показательный
-a maonyesho;
показательные выступления michezo уа maonyesho (мн.), michezo уа halaiki (мн.)
показной
-а lonyo, -shaufu;
показное действие ria (-)
показывать
-aridhi, -bainisha, -elekeza, -koga, -onyesha, -pambanisha;
показывать зубы -gwafua, -toa meno, -kenua meno;
показывать кулак -toa ngumi;
показывать пальцем -ashiria (-pelekeza, -soza) kidole;
показывать спину -ра kigongo, -pa kisogo, -pa mgongo;
не показывать виду -jikaza kisabuni (идиом.);
показывать, где раки зимуют -onyesha cha mtema kuni, -onyesha kilichomtoa kanga manyoya;
показывать хороший пример -onyesha mfano mwema;
тот, кто показывает (что-л.) mwonyeshaji (wa-)
показываться
-awa, -chomoza, -jionyesha, -oneka, -onekana, -tokeza, -jitokeza, -wajihi, -zuka;
показываться в выгодном свете -jifaragua, -jitendekeza
покатость
telemko (ma-)
покачиваться
-nemeka, -yumbayumba;
покачиваться на плечах того, кто несет -yongoa;
покачиваясь nyelenyele
покашливать
-jikohoza
покаяние
kitubio (vi-), ndongoleo (-), toba (-)
покидать
-fariki, -gea, -huni, -ondoka, -sanzu[li]ka, -toroka, -tupa, -pa kisogo (перен.);
покидать друг друга -tokana;
покидать место жительства -hama;
покидать ребенка -tupa mtoto;
покидать этот мир -fariki dunia, -ondoka katika ulimwengu;
поспешно покидать -rufai;
тот, кто покинул свой дом mfariki (wa-)
покинутый
-kiwa;
покинутая деревня mahame (мн.);
покинутое место ganjo (ma-), hame (ma-), hamio (ma-), kihame (vi-);
быть покинутым -tupika, -tupwa;
быть покинутым (о местности) hamwa
покладистость
tora (-), upole (ед.)
поклажа
hamali (ma-), tweka (-), twika (-)
поклеп
chongelezo (ma-)
поклон
1) (наклон) inamo (ma-), jinamizi (ma-), uinam[i]o (ед.), ujinamizi (ед.);
поклон при молитве sijida (-), rakaa (ma-)
2) (приветствие) maamkiano (мн.), salamu (-), utweshi (ед.)
поклонение
ibada (-), maabudu (-; мн.), uabudu (ед.)
поклонник
mvulana (wa-), mshabiki (wa-), mpenda (wa-)
поклоняться
-abudu;
поклоняться идолам -abudu sanamu;
тот, кому поклоняются maabudu (-; мн.);
тот, кто поклоняется (чему-л., кому-л.) mwabudu (wa-)
покоиться
-jilaza
покой
amani (-), buraha (-), faraja (-), mtuamo (mi-), mustarehe (-), raha (-), salama (-), starehe (-), tafrija (-), tengeneo (ma-), unyamavu (eд.), upole (ед.), ureda (ед.), usono (ед.);
быть в покое -starehe, -tengemaa;
не знать покоя -kiakia, -piapia
покойник
marehemu (-), mfu (wa-), hayati (-)
покойно
salama
покойный
hayati (-), marehemu (-), mhurumiwa (wa-)
поколебать
-yumbisha, -tingisha (перен.)
поколение
kizazi (vi-), uzao (ед.)
покорение
kukamata, kutiisha
покорность
haya (-), mnyenyekeo (mi-), saburi (-), taa (-), unyenyekevu (ед.), utii (ед.);
покорность судьбе ushukuru (ед.)
покорный
dhalili, dhili, hakiri, -nyenyekevu, -telekevu, -tii;
покорный рабски -а kitumwa;
покорный человек mnyenyekevu (wa-), mtiifu (mi-);
быть покорным -nyenyekea, -tii
покоробившийся
-kakamavu
покорять
-angamiza, -fuga, -shinda, -tiisha;
быть покоренным -shindika;
покоренный человек mshinde (wa-), mshindwa (wa-)
покоряться
-nyenyeka, -nyenyekea, -tii
покоситься
-nepa
покраска
(процесс) mpako wa rangi (ед.);
покраска плохая msirimbo (mi-)
покраснение
kupiga wekundu;
покраснение кожи mchokocho (mi-)
покров
gubiko (ma-);
покров на гробе deuli (-)
покровитель
mfadhili (wa-), mhisani (wa-), mkuzaji (wa-), mlinzi (wa-), mtendea mema (wa-)
покровительство
himaya (-), mahmia (-), tegemeo (ma-), ufadhili (ед.), ulinzi (ед.), utunzaji (ед.)
покровительствовать
-bariki, -fadhili, -hami, -tegemeza; (о боге) -ongeza
покрой
mshono (mi-), shono (ma-)
покрывало
barakoa (-), gandi (-), gubiko (ma-), guo (ma-), kipindo (vi-), tandiko (ma-), farisha (-; ma-);
покрывало на похоронных носилках deuli (-), subaya (-); (вид спецодежды) kishamia (vi-);
покрывало, закрывающее лицо у мусульманских женщин shiraa (-), buibui (ma-);
покрывало белое (для подтверждения невинности невесты) kisarawanda (vi-)
покрывать
1) (накрывать) -funika, -funika gubigubi, -gubika, -ikiza, -kafini, -sitiri, -tabiki, -tanda;
покрывать всю поверхность -pamba;
покрывать глазурью -paka utokazi;
покрывать оловом -tia bati, -rasisi;
покрывать убытки -lipa hasara, -fidia hasara, -ziba hasara;
быть покрытым водой -ghariki;
быть покрытым каплями (по всей поверхности) -oama;
быть покрытым позором -hizika
2) (животных) -panda
3) (защищать) -sitiri;
быть покрытым -sitirika
покрываться
-jifunika;
покрываться плесенью -fanya ukungu, -fanya (-ota) koga;
покрываться волдырями -fanya (-toka, -tokwa na) malengelenge;
покрываться гусиной кожей -sisim[u]ka;
покрываться испариной -toka hari;
покрываться мурашками -fanya kimbimbi;
покрываться ржавчиной -ota (-ingia) kutu;
покрываться потом -fanya (-toka, -tokwa nа) jasho
покрытие
1) (действие) mchovyo (mi-);
покрытие крыши uvimbizi (ед.), kuezeka
2) (напр. для пола) tandiko (ma-);
покрытие для пола kifunika sakafu (vi-);
бесшовное покрытие пола sakafu mfuto (-)
покрышка
1) (крышка) gubiko (ma-), kifuniko (vi-);
покрышка из полотна uberu (mberu)
2) (внешняя оболочка колеса) mpira wa nje (mi-), mwako wa nje (mi-), tairi (-; ma-)
покупатель
kastoma (ma-), mnunuzi (wa-), mshitiri (wa-), mwenye hesabu (wenye);
покупатель, совершающий покупку нерегулярно mnunuaji (wa-);
покупатель на торгах, аукционе mzabuni (wa-)
покупать
-langua, -nunua;
покупать билет, талон -kata tikiti, -nunua tikiti;
покупать давно желаемую вещь -tunuka;
покупать за наличный расчет -nunua taslimu;
покупать сообща -nunuа bia
покупка
ununuzi (ед.);
покупка в кредит ununuzi kwa mkopo (ед.);
покупка одежды, ткани ukataji (ед.)
покушаться
-jaribu [kufanya];
покушаться на имущество -jaribu kunyan'ganya mali
покушение
jaribio (ma-);
покушение на жизнь jaribio la kuua (ma-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика