Русско-суахилийский словарь на РА

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > РА
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Ра на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на Р - 1111 + 2.

раб
mja (wa-), mtumwa (wa-), nokoa (ma-), punda wa dobi (-) (перен.);
раб, рожденный в доме, не купленный kizalia (vi-);
раб, в обязанности к-рого входило смотреть за имуществом kadamu (ma-);
раб божий abdi (-);
раб молодой kisungura (vi-);
раб, который бежит перед ослом своего господина mkimbizi (wa-)
рабовладелец
mwenye watumwa (wenye)
раболепие
unyenyekevu (ед.)
раболепно
kitumwa
раболепный
-nyenyekevu
работа
kazi (-), amali (-), leba (-), maishilio (мн.), tendo (ma-), utendaji (ед.), gange (-) (редко), jasho (-; ma-) (перен.);
работа по контракту kandarasi (-);
работа водолаза mzamisho (mi-);
работа неоплачиваемая shughuli (-; ma-);
работа бесплатная совместная msaragambo (mi-);
работа врача udaktari (ед.);
работа грузчика utingo (-;ma-);
работа каменщика mtomo (mi-), uashi (ед.; ma-);
работа мехами uvukuto (ед.);
работа носильщика upagazi (ед.);
работа по золоту usonara (ед.);
работа по металлу ubini (ед.), uhunzi (eд.);
работа сообща ufanyianaji wa kazi (ед.), kazi уа kiwili (-);
работа, требующая выносливости kazi уа sulubu (-);
работы по прокладыванию труб ufundi bomba (ед.);
ручная работа kazi уа mikono (-)
работать
-fanya kazi, -tenda kazi, -tumika; (о механизме) -enda, -cheza;
работать быстро, ударно -chapa kazi;
работать на кого-л. -tumikia;
работать засучив рукава, с усердием -funga kibwebwe;
работать медленно -kokota kazi;
работать на себя -jitumikia;
работать над собой -jielimisha;
работать по металлу -fua;
работать спустя рукава, кое-как -fanya kazi ovyo, -boronga kazi, -ghafilisha kazi, -zembea;
работать у станка -piga mashine;
работать усиленно -menyeka;
тот, кто работает по найму mwajiriwa (wa-);
работающий (имеющий работу) -enye kazi, -li-o-ajiriwa;
(действующий) -tendaji
работник
mfanya (wa-);
работник планового отдела mpanga (wa-);
работник умственного труда mwanamaarifa (w-);
работник типографии (издательства) mpiga chaра (wa-);
работник системы образования ofisa elimu (ma-)
работодатель
mwajiri (wa-)
работорговля
biashara ya watumwa (-)
работоспособность
utendaji (ед.), uwezo wa kufanya kazi (ед.)
рабочий
1) (прил.) -а kifanyakazi, -а kikazi;
рабочая группа paneli (-);
рабочая пчела kibarua (vi-);
рабочая сила nguvu уа [ki]kazi (-), utumishi (ед.);
рабочее место mahali ра kufanya kazi;
рабочий класс tabaka la wafanya kazi (ma-);
рабочий халат ovaroli (ma-);
рабочий муравей kibaruasiafu (vi-);
рабочий скот wanyama wa kulimia (мн.), ng'ombe wa kulimia (-);
в рабочем порядке kikazi
2) (сущ.) mfanya (wa-), mfanya kazi (wa-), mfanyizaji (wa-), mtu wa kazi (wa-);
рабочий высокой квалификации msanifu (wa-);
рабочие-сезонники на крупных фермах manamba (мн.);
рабочий на cкладе boharia (ma-);
рабочий поденный kibarua (vi-);
рабочий-передовик mfanyakazi stadi (wa-);
наемный рабочий mwajiriwa (wa-)
рабски
kitumwa
рабский
-а kitumwa
рабство
uja (ед.), utumwa (ед.), utwana (ед.)
рабыня
mtumwa mwanamke (wa-), kijakazi (vi-), mjakazi (wa-);
рабыня, взятая в жены своим господином suria (-; ma-)
раввин
kahini wa Kiyahudi (ma-), rabbi (-)
равенство
sawa (-), usawa (ед.), kufu (-), urari (ед.);
равенство возрастов hirimu (-)
равнение
(воен.) mpango wa mstari (mi-)
равнина
nchi pana pana (-), nchi sawa (-), tambarare (-), uwanda wa chini (nyanda);
равнина безлесная kiwara (vi-)
равнинный
tambarare;
равнинная местность nchi tambarare (-)
равно
sawa, vilevile;
равно как и thama
равнобедренный
(треугольник) pembetatu pacha (-)
равновесие
msawazo (mi-), ulinganifu (ед.), utengemano (ед.)
равнодушие
utulivu wa moyo (ед.), ubaridi (ед.) (перен.)
равнодушно
sawa, kwa moyo baridi (перен.)
равнодушный
tepetepe, -tepetevu, -vivu, -а ubaridi (перен.);
быть равнодушным -tepeta, -kaa (-wa) tuli
равномерно
barabara, taratibu
равномерность
upole (ед.), utaratibu (ед.)
равномерный
sawasawa, taratibu
равноправие
haki sawa (мн.), usawa (ед.)
равноправный
-enye haki sawa
равносильный
-enye nguvu sawa, -enye maana sawa
равносторонний
(треугольник) pembetatu sawa (-)
равноценность
usawa (ед.)
равноценный
-enye thamani sawa, -enye maana sawa
равный
kufu, lahiki, sawa;
равные множества seti sawa (-);
равные права haki sawa (мн.);
равным образом sawa;
быть равным -linganyika;
в равной степени sawa, vilevile;
делать равным -sawazisha, -tandisha sawasawa
равняться
(соответствовать) -kabili, -lingana;
равняйсь shughulika!
радар
rada (-)
раджа
raja (-)
раджаб
(седьмой месяц мусульманского лунного календаря) Rajab[u] (-)
ради
kwa ajili уа, makusudi;
ради бога lilahi;
ради чего? kwa vipi?
радиан
rediani (ma-)
радиатор
rejeta (-), kipoza injini (vi-)
радиация
mnururisho (mi-), rediesheni (ma-)
радий
madini ya radium (мн.)
радикал
radikali (-)
радикально
sana, kabisa
радио
redio (-)
радиоактивный
-a rediesheni;
радиоактивная пыль dhariri (-);
радиоактивный выброс utoaji wa rediesheni (ед.)
радиовещание
idhaa [уа] redio (-), utangazaji katika redio (ед.), utangazaji redioni (ед.), matangazo уа redio (мн.)
радиоволна
bendi (-)
радиокомментатор
mtangazaji (wa-), msomaji (wa-), mchunguzi (wa-)
радиолампа
vavu (-)
радиолокатор
rada (-)
радиопередатчик
mtambo wa kurushia maneno (mi-), mtambo wa kutangazia habari (mi-)
радиопередача
idhaa [уа] redio, kipindi (vi-);радиопередачи matangazo уа redio (мн.)
радиоприемник
msikilizaji (mi-), [chombo cha] redio (-);
транзисторный радиоприемник redio ya tranzista (-)
радиопрограмма
idhaa [уа] redio (-), kipindi (vi-)
радиосвязь
ufungamano kwa redio (ед.), mawasiliano ya redio (мн.)
радиослушатель
msikilizaji wa redio (wa-)
радиостанция
idhaa (-), kituo cha redio (vi-), stesheni уа redio (-), stesheni ya utangazaji (-)
радиостудия
studio уа utangazaji (-)
радиотелескоп
darubini [уа] redio (-)
радиотехник
fundi wa redio (ma-)
радиоусилитель
kikuza sauti (vi-)
радиоцентр
ofisi ya redio (-)
радист
mpokea simu (wa-)
радиус
nusuduara (-), nusu kipenyo [duara] (-);
радиус действия mfiko (mi-)
радовать
-burudisha, -changamsha, -tamia, -teremesha, -tia furaha;
радовать глаз -tia nuru macho;
радующий chale, taanusi
радоваться
-andisi, -chachawa, -changamka, -furahi, -furuka, -ng'ara, -ona furaha, -terema, -toa ufurahi, -chapukia, -chata
радостно
danadana, kwa furaha
радостный
-changamfu, -furahifu, furufu, jubuni, -kunjufu, -enye moyo mweupe;
радостная встреча shangilio (ma-);
быть радостным -оnа (-fanya, -patwa nа) furaha, -terema, -koya;
становиться радостным -changamka
радость
furaha (-), ufurahi (ед.), anasa (-), bashasha (-), ubashasha (ед.), buraha (-), chereko (ед.), kikora (vi-), kinyemi (ед.), nyemi (-), ramsa (-), mteremo (mi-), nderemo (-), shangwe (-), sherehe (-), sururi (-);
радость большая mpwitompwito (mi-)
радуга
mkole wa mvua (mi-), upinde wa mvua (pinde)
радушие
takirima (-), ukaramshi (ед.), ukarimu (ед.), upaji (ед.)
радушно
kwa moyo mkunjufu
радушный
-kunjufu;
радушный человек mkaribishaji (wa-);
быть радушным -jikunjua, -teremesha
раз
defa (-), mara (-), safari (-), wakaa (nyakaa);
раз и навсегда tama (-)
разбавление
ughushi (ед.)
разбавленный
chapwa, -а dabwadabwa, -embamba
разбавлять
-chujua, -tohoa
разбазаривать
(разг.) -badhiri, -kupua, -fuja [mali]
разбегаться
-tawanyika;
разбегаться в разные стороны -tapanyikana
разбивание
mmego (mi-)
разбивать
1) (разрушать, раскалывать) -banja, -ekua, -bomu, -boronga, -haribu, -kakatua, -mega, -tatua, -vungavunga, -tekua, -titiga, -vunja, -tokomeza;
тот, кто разбивает mvunja (wa-), mponda (wa-);
разбивать вдребезги -vunjavunja
2) (лагерь и т.п.) -piga;
разбивать грядки -piga matuta;
разбивать лагерь -piga kambi, -panga kambi, -piga hema;
разбивать палатку -piga (-kita, -panga, -simikisha) hema, -piga kambi;
разбивать парк или сад -pаndа bustani;
разбивать клумбу -piga tuta
3) (наносить поражение) -shinda, -tingisha
разбиваться
-jigonga, -kecheka, -vunjikilia;
разбиваться вдребезги -vunjikilia mbali, -pasuka vipandevipande;
разбиваться друг о друга -gongana
разбирательство
uchunguzi (ед.), upelelezi (ед.);
судебное разбирательство kesi (-)
разбирать
1) (вопрос, проблему) -zingatia, -zungumzia, -chambua
2) (механизм) -goboa;
разбирать на части -tengua, -babatua, -kongoa;
быть разобранным -tatuka
разбираться
1) (на части) -kongoka;
быть разбираемым на части -kongoleka
2) (в чем-л.) -elewa, -fahamu, -jua
разбитость
umito (ед.)
разбитый
(разрушенный) borongo;
быть разбитым (подавленным) -nyongea, (разрушенным) -tatuka, -tokomea, (сокрушенным) -titika;
быть разбитым недугом -tehemu;
быть разбитым от усталости -nyong'onya;
разбитый от усталости -nyong'onyevu;
разбитый на квадраты -а madirisha
разбой
maghusubu (мн.), uharamia (ед.), unyang'anyi (ед.)
разбойник
gaidi (ma-), harabu (-; ma-), haramia (ma-), jambazi (ma-); (в применении к ястребу kozi) mwenye mandanda (wenye)
разбойничий
-а kinyang'anyi
разбор
uchanganuo (ед.), uhakiki (eд.)
разборчивость
makuu (мн.), uchaguo (ед.), uteuzi (ma-);
разборчивость в пище machagu (-; мн.)
разборчивый
-enye makuu, -teuzi;
разборчивый в пище человек machagu (-; мн.);
разборчивый человек mbeuzi (wa-), mchaguzi (wa-), mnywanywa (wa-), mteuzi (wa-);
быть разборчивым -chagua, -teua
разбрасывание
chamko (-), mtawanyo (mi-), mwago (mi-), tawanyo (ma-), utawanyaji (ед.)
разбрасывать
-mwaga, -pangua, -sara, -tapakaza, -tawanya, -titimua;
разбрасывать беспорядочно -tapanya;
быть разбросанным -mwagika, -sambaa, -tapakaa, -tapanyika, -titim[u]ka;
тот, кто разбрасывает mtawanya (wa-)
разбрасываться
-tawanyika
разброд
mchafuko (mi-), ghasia (-)
разбросанность
msambazo (mi-), mtawanyiko (mi-), tawanyiko (ma-)
разбрызгивание
mnyunyizo (mi-), mnyunyo (mi-), tonesho (ma-)
разбрызгивать
-tapanya, -puliza;
быть разбрызганным -tapakaa
разбухать
-fura, -tuna, -tutuma, -vimba
разбушеваться
см. <<бушевать>>
развал
kusambaratika
разваливаться
1) (распадаться) -gofua, -nyambuka, -sambaratika;
развалившийся -gofu
2) (раскладываться);
разваливаться лениво -gaagaa;
разваливаться в кресле -jibwata kitini
развалина
1) (о человеке) gofu lа mtu (ma-)
2) (обычно мн. ч.) anguko (ma-), magangao (мн.), bomoko (ma-), gofu (ma-);
развалины культурно-исторических памятников aathari (-)
развариваться
-nyonyotoka;
быть разваренным -ombojea
разве
kwani
развевать
-pepea, -peperusha
развеваться
-pepea, -peperuka
разведение
ukuzaji (ma-), mfugo (mi-), ufugaji (ед.), fugo (ma-);
разведение рыбы ufugaji wa samaki (ед.)
разведенный
1) (разбавленный) chapwa
2) (человек) mfaruku (wa-), mtalaka (wa-)
разведка
ujasusi (ед.), ukaguzi (ед.), upelelezi (ед.);
разведка недр ujulishaji (ед.), uchimbuzi wa ardhi (ед.);
разведка месторождений нефти в стране utafutaji wa mafuta nchini (ед.)
разведчик
jasusi (ma-), mjasusi (wa-), mchunguzi (wa-), mpelelezi (wa-), mtunduizi (wa-), tunduizi (ma-), skauti (ma-)
разведывание
ukaguzi (ед.), upelelezi (ед.), uchunguzi (ед.)
разведывать
-peleleza
развеивать
-mwaga, -tokomeza, -towesha
развеиваться
-teketea, -tokomea, -toweka
развернутый
tandaa;
быть развернутым -nyambuka, -tandaa
развертывание
1) (газеты и т.п.) ukunguaji (ед.)
2) (развитие) maendeleo (мн.)
развертывать
1) (свернутое) -tandaza, -tandisha, -kunjua;
тот, кто развертывает mtanda (wa-)
2) (наступление и т.п.) -panua, -endeleza
3) (повертывать) -geuza nyuma
развертываться
1) (о свернутом) -tandaa, -kunjuka
2) (оборачиваться) -zunguka nyuma, -geuka nyuma
разветвление
kitagaa (vi-), taga (-; ma-), mpanda (mi-), panda (-; ma-), uwinda (ед.);
разветвление дороги njia pacha (-), njia panda (-)
развивать
-auka, -endesha mbele, -endeleza, -kuza, -s[i]tawisha, -tanua, -leta ufanisi, -vuvumua, -zongoa;
развивать споcoбности -endeleza;
развивать деятельность -jishughulisha
развиваться
-endelea, -kua, -endelea mbele; (о растениях) -wanda;
развиваться быстро -vuvum[u]ka
развивающийся
-na-o-endelea;
развивающаяся страна nchi inayoendelea (-)
развилка
kitagaa (vi-), taga (-; ma-), panda (-; ma-);
развилка дороги njia pacha (-), njia panda (-)
развитие
ufanisi (ед.), ukuaji (ед.), ukuzaji (ma-), oteo (ma-), maendeleo (мн.), mwendeleo (mi-), uendelezaji (ед.), mkunjuo (mi-),ustawi (ед.), ustawishaji (ед.);
развитие растений woto (ед.);
развитие торговли mtiririko wa biashara (mi-)
развитый
-pevu, -li-o-endelea;
развитое государство nchi iliyoendelea (-);
развитой социализм usoshalisti ulioendelea (ед.), usoshalisti uliopevuka (ед.), usoshalisti mpevu (ед.);
развитая мускулатура tambo (ma-), mtambo (mi-);
хорошо развитой человек mkuza (wa-);
иметь развитую мускулатуру -kakawana;
быть развитым -komaa, -pea
развлекательный
-cheshi;
развлекательные мероприятия sherehe (-)
развлекать
-burudisha, -changamsha, -chekesha, -chezesha, -liwaza, -pumbaza, -starehesha, -tumbuiza, -tuza;
развлекать беседой, разговором -semeza
развлекаться
-burudika, -cheza, -laabu, -ramisi, -starehe, -taanasa, -tafaraji, -jishughulisha (перен.)
развлечение
burudani (-), burudisho (ma-), kiburudisho (vi-), maburudiko (мн.), changamko (ma-), kichangamko (vi-), chezo (ma-), mchezo (mi-), uchezaji (ед.), kichekesha (vi-), sururi (-), maongezi (мн.), pumbao (ma-), starehe (-), tafrija (-), vitumbuizo (мн.)
развод
talaka (-), tanguo la ndoa (ma-)
разводить
1) (разбавлять) -chujua, -tohoa
2) (животных и т.п.) -panda, -sambaza, -fuga;
разводить скот -fuga ng'ombe, -tunza ng'ombe;
тот, кто разводит mkuzaji (wa-);
тот, кто разводит животных или птиц mfuga (wa-)
3) (перен.);
разводить костер -koka moto;
разводить пилу -noa msumeno;
тот, кто разводит костер mwasha moto (wa-)
разводиться
-achana, -fanya talaka, -chukua talaka, -taliki
разводящий
(караула) mkubwa wa walinzi (wa-)
развозить
-tembeza
разворачивать
1) (развертывать) -futua, -kunjua, -tandaza, -tandisha
2) (поворачивать) -zingua
3) (разворотить) -bumburusha, -vunja
разворачиваться
-zingua
разврат
asherati (-), ufisadi (ед.), zinaa (-)
развратник
asherati (-), fisadi (ma-), guberi (ma-), kahaba (ma-), kanda (ma-), kiberenge (vi-), mfisadi (wa-), mgoni (wa-), mkware (wa-), mpevushi (wa-), mpotevu (wa-), mpotovu (wa-), mtalaleshi (wa-), talaleshi (ma-), mtembezi (wa-), mzinifu (wa-)
развратница
kahaba (ma-);
см. также <<развратник>>
развратничать
-tembea, -zini
развратный
hanithi, -zinifu
развращать
-fisidi, -haribu, -kengeua, -komaza, -potoa, -sawawa, -pevua (редко), -bananga (перен.);
развращающий -haribifu
развращаться
-jipotoa, -potoka
развращенность
mawi (мн.), ubaya (ma-), utaleleshi (ед.), ufisadi (ед.), kioza (ед.) (перен.)
развращенный
-а asherati, -а kiovu, -ovu, -potovu, shakii;
развращенный человек guberi (ma-)
развязка
mwisho (mi-), mfumbuo wa fumbo (mi-)
развязывание
mfunguo (mi-)
развязывать
-fungua, -futua, -zingua;
развязывать узел -fundua;
развязывать войну -fumua vita, -omoa vita;
развязывать повязку -gangua;
развязывать язык -tatua ulimi;
быть развязанным -tatuka
разгадка
ufumbuzi (ед.), maelezo (мн.), ukweli (ед.)
разгадчик
mtambuzi (wa-)
разгадывание
utambulizi (ед.)
разгадывать
-fahamu, -ng'amua, -tambua, -tambulisha, -tasua;
разгадывать тайну -fumbua;
быть разгаданным -tambulika
разгар
kipeo (vi-);
быть в разгаре -wa motomoto
разгибать
-kunjua, -nyumbua;
разгибать конечности -sombogoa
разгильдяй
mfujaji (wa-), mzembe (wa-)
разгильдяйство
uzembe (ед.)
разглагольствование
upayukaji (ед.)
разглагольствовать
-ongea;
разглагольствующий человек mzungushi maneno (wa-)
разглаживание
mkunjuo (mi-)
разглаживать
-kunjua, -lainisha;
разглаживать усы, бороду -tribu
разглаживаться
(о лице) -kunjua uso
разглашать
-fichua;
разглашать тайну -omoa maneno, -fichua mirimo;
тот, кто разглашает чужие тайны muumbuaji (wa-)
разглашение
(чужих секретов, тайны) udakuzi (ед.), udaku (ед.), utaleleshi (ед.)
разглядывание
mtazamo (mi-)
разглядывать
-angalia
разговаривать
-longa, -nena, -ongea, -sema, -semezana, -zungumza;
разговаривать во сне -jisa, -weweseka;
разговаривать с кем-л., чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей -jisa;
разговаривать знаками -sema kibubu;
разговаривать, не вникая в суть разговора -purukusha maneno;
тот, кто разговаривает msema (wa-)
разговляться
-fungua [kinywa]
разговор
gumzo (ma-), kizungumzo (vi-), zungumzo (ma-), maongezi (мн.), msemo (mi-), neno (ma-), semezano (ma-);
разговор быстрый, невнятный mtatariko (mi-);
разговор в укромном месте, негласный mzengwe (mi-)
разговорник
kitabu cha mazungumzo (vi-)
разговорный
kwa mazungumzo [tu], -a usemi [tu];
разговорный язык lugha уа mitaani (-)
разговорчивый
(человек) mlumbi (wa-), mwongezi (wa-)
разгон
(толпы) mwago (mi-), tawanyo (ma-), fumukano (ma-)
разгонять
1) (рассеивать) -bumburusha, -tapanya, -tawanya; (облака, тучи) -anua;
разгонять демонстрацию -tawanya maandamano
2) (придавать скорость) -ongeza kasi
разгоняться
-shika kasi
разгораться
-pamba moto, -ng'aa
разгосударствление
ubinafsishaji (ед.)
разграничение
usawanisho (ед.), utofautishaji (ед.)
разграничивать
-pakanisha
разгребать
-chakura, -fukua;
разгребать горящие угли -paa moto
разгром
kumbo (-; ma-), mkumbo (mi-), mtekete[z]o (mi-)
разгружать
-pakua, -tua, -shusha;
разгружать судно -chelezea
разгрузка
upakuzi (ед.)
разгрызать
-chakacha menoni, -kakatua
разгуливать
-randaranda, -tembea
раздавать
-gawa, -sambaza;
раздавать карты -gawa karata;
раздавать милостыню -sadaki;
тот, кто раздает mgawaji (wa-), mtawanya (wa-), mweneza (wa-)
раздаваться
(о звоне) -vuma
раздавливать
-ponda, -seta, -tiga;
раздавливать ногой -kanyaga;
быть раздавленным -seteka
раздатчик
mgawanya[ji] (wa-)
раздача
kigawanyo (vi-), mgawanyo (mi-), mgawo (mi-), ugawaji (ед.), mtawanyo (mi-)
раздвигать
-pekenyua, -penua, -tanua
раздвигаться
-jitanua
раздвоение
mpanda (mi-), panda (-; ma-)
раздевалка
chumba cha kuvua na kubadili nguo (vy-)
раздевание
mvuo (mi-)
раздевать
-vulisha
раздеваться
-vua
раздел
1) (часть, глава) aya (-), divisheni (-), faslu (-), fungu (ma-), kifungu (vi-), ibara (-), juzuu (-), kipengele (vi-), kisehemu (vi-), sehemu (-), kituo (vi-), mkato (mi-), mkasama (mi-), mlango (mi-), somo (ma-), babu (-);
раздел Корана kara (ma-), kijuzuu (vi-);
раздел книги kataa ya kitabu (-)
2) (разделение) chamkano (ma-), gawanyo (ma-), kigawanyo (vi-), mgawanyo (mi-), mgawo (mi-), ugawanyaji (ед.)
разделение
chamkano (ma-), fumukano (ma-), gawanyo (ma-), gawi (ma-), gawo (ma-), kitagaa (vi-), mtengano (mi-), mtengo (mi-),tengano (ma-), utengano (ед.), tangukano (ma-), ugawanyaji (ед.), upambanuzi (ед.);
разделение на группы uainishaji (ед.);
разделение труда utaratibu wa kugawanya kazi (taratibu), mgawanyo wa kazi (mi-), ugawanyaji wa kazi (ед.)
раздельно
mbali, -moja kwa -moja
раздельный
mbali
разделять
-babatua, -bagua, -boshoa, -chana, -kasimu, -changanua, -changua, -gawa, -kata, -lenga, -pambanua, -tanzua, -tenganisha, -tengua, -ungua;
разделять на части -bambatua, -fumua, -nyanyua, -tenga, -piga mafungu;
разделять на отдельные кусочки -vurujua;
разделяй и властвуй gawa utawale;
быть разделенным -tenganika, -tindikana
разделяться
-fum[u]ka, -tengana;
разделяться на части -jigawa
раздирание
raruo (ma-)
раздирать
-rarua, -tatua;
раздирать когтями, зубами -kwakura, -papura
раздор
chokochoko (-), chonza (-), fakachi (-), fisadi (ma-), fitina (-), halafa (-), kimondo (vi-), msenganyo (mi-), mvurugo (mi-), nazaa (-), nuksi (-), pekepeke (-), raruo (ma-), tofauti (-), tandabelua (-), tangukano (ma-)
раздосадованный
-chungu;
раздосадованный человек msumbufu (wa-)
раздражать
-chafua, -chocha, -chocheleza, -chonjomoa, -chokoza, -chusha, -mtia mtu chuki, -chukiza, -ghadhibisha, -ging'iza, -goga, -gugunua, -ifya, -kasiri, -kasirisha, -kereketa, -nyonga, -onza, -sonoa, -sononesha, -sumbua, -tashtiti, -tonesha, -tusha, -vumbilia, -vuruga, -zoza, -hatiki (редко); -chachisha, -lipua, -washa, -choma, -chua (перен.);
раздражать друг друга -chachiana;
раздражать рану -tonesha, -tonosha;
раздражать резкими словами -sakama
раздражаться
-ghadhibika, -hamaki, -wa na (-ingiwa na, -pandwa na) hamaki, -pata (-piga, -оnа, -wa na, -pandwa na, -ingiwa na, -shikwa na, -patwa na) hasira, -karipia, -kasirika, -nuna, -patilia hasara, -nung'unika, -sonona, -sumbuka, -taharaki; -chacha, -fura, -tuna mashavu, -futuka (перен.)
раздражающий
-sumbufu;
раздражающее средство msisimuo (mi-);
раздражающий человек mpeketevu (wa-), mtiriri (mi-)
раздражение
1) (досада, гнев) chokochoko (-), ghadhabu (-), ghamidha (-), ging'izo (-), gubu (-), hasira (-), janga (ma-) kisirani (-; ед.), mchokocho (mi-), mkereko (mi-), mnung'uniko (mi-), nyege (-), sumbuo (ma-), tashtiti (-), udhia (ед.), usumbufu (ед.), utesaji (ед.); upekecho (ед.), jekejeke (-), kichocheo (vi-) (перен.)
2) (воспаление) mchokocho (mi-), kichomi (vi-), mchomo (mi-), uwasho (ед.); (кожи на ногах) nyungunyungu (-)
раздраженный
-chungu;
раздраженное место на теле mchochota (mi-);
быть раздраженным -chomeka, -оnа jekejeke
раздражитель
changamoto (-), kichocheo (vi-), msisimuo (mi-)
раздражительность
bugu (ma-), hamaki (-), mwako (mi-), harara (-) (перен.)
раздражительный
-kali, -tukutu, -enye udhia, habali (редко);
быть раздражительным -tukuta
раздробление
mfumukano (mi-), uvunjifu (ед.)
раздроблять
1) (расчленять) -pasua, -changa
2) (разбивать) -haribu, -vunja
раздувание
uvuvio (ед.);
раздувание огня mchocheo (mi-)
раздувать
-futua, -tuna, -tutumua, -vuvia; -tunisha, -furisha (перен.); (ссору) -vumbilia, -chocha (перен.);
раздувать мехи -fukuta;
раздувать огонь -bimbiriza, -chochea (-pepea, -puliza, -vuvia) moto;
раздувать щеки -tunisha mashavu
раздуваться
-kubaza, -tuna, -tutuma; (о парусе) -peperuka
раздумывать
-fanya akili, -kumbuka, -taamali, -wazua
раздумье
gezo (ma-), taamuli (-);
раздумье глубокое tafakuri (-), luja (-) (перен.)
разевать
(рот, от крайнего удивления) -baki domo wazi
разжаловать
-punguza cheo, -tungua cheo
разжевывать
-gwaraza, -mumunya, -keketa;
быть разжеванным -mumunyika
разжигание
(прям.) mchocheo (mi-); (перен.) mchocheo (mi-), mpekecho (mi-) (перен.)
разжигать
1) (огонь) -koleza, -koka, -koka moto, -washa;
разжигать костер -koka moto, -bimbiriza;
разжигать огонь -koka moto, -tia moto;
разжигать огонь сильнее -koleza moto, -koza moto;
разжигать очаг, печь, плиту -koka jiko
2) (ссору и т.п.) -vuvia; -chocha, -vumbua (перен.);
разжигать страсти -chachamua, -koroga (перен.);
разжигать гнев -washa;
разжигать ненависть -pepelea chuki
разжижать
-chujua, -tohoa
разжижение
uowevu (ед.), uyeyushi (ед.)
разжимать
-banua, -mamanua, -tegua;
разжимать зубы -ng'atua;
разжимать руку -fungua mkono
разжиревший
-li-o-nona;
разжиревшее животное kinono (vi-)
разить
1) -piga;
разить пером -toa mchomo;
разящее слово mkuki wa neno (mi-)
2) (о запахе) -toa harufu [mbaya], -nuka
разлагать
-komaza;
см. <<развращать>>
разлагаться
(гнить) -nyekenya, -oza, -vunda, -vurugika;
быть разложившимся -tumburujika;
разлагающийся труп zoga (ma-)
разлад
chokochoko (-), chonza (-), fii (-), hitilafu (-), msengenyano (mi-), mtafaruku (mi-), sabasi (-), mvurugo (mi-), tofauti (-), raruo (ma-) (перен.);
быть в разладе -kosana
разлаживаться
-tetereka
разламывание
kivunjo (vi-);
разламывание на куски mmego (mi-)
разламывать
-babatua, -boshoa, -kakatua
разламываться
-babatuka, -kakatuka, -boshoka
разлетаться
(о слухах, молве и т. п.) -ota mbawa (перен.)
разлив
gharika (-; ma-), gharikisho (mа-), mjuto (mi-)
разливание
mwago (mi-), umwagaji (ед.)
разливать
-mwaga, -sua, -tapanya;
быть разлитым -mwagika
разливаться
1) (выливаться) -tapanyika, -mwagika
2) (выходить из берегов) -furika, -gharika
различать
-aini, -baini, -fafanua, -maizi, -pambanua, -pambaua, -pambazua, -tambua, -tengua, -tofautisha;
быть различимым -tambulikana
различаться
-achana, -hitilafiana, -siga, -tofautiana, -tofautika
различение
mpembuo (mi-), tenguo (ma-), upambanuzi (ед.)
различие
hitilafu (-), mgawanyiko (mi-), mpembuo (mi-), pambanuo (ma-), upambanuzi (ед.), tofauti (-);
делать различие -tofautisha
различно
mbali, vingine
различный
1) (разноообразный) hitilafu, tofauti, -а mbali[mbali]
2) (неодинаковый) -ingine, mbali, tofauti, -hitilafu, -badilifu
разложение
(гниение) ubovu (ед.), uvurugiko (ед.), uozo (ед.), wozo (ед.); (хим.) kiunguzo (vi-);
(перен.) wozo (ед.) (перен.)
разлом
(геол.) mwatuko (mi-), ufa (nyufa)
разлука
matengano (мн.), tengano (ma-), utengo (ед.)
разлучать
-tenga
разлучаться
-farakana, -ondokana, -tengana
разлюбить
-vunja mapenzi
размазня
(разг.) jike (ma-)
размазывать
-siriba;
размазывать глину -firigisa
размалывание
uvunjifu (ед.)
размалывать
-funda, -pa[r]aza, -saga, -tikita;
быть размолотым -chachachika;
размолотый мелко -teke
разматывать
-nyambua, -nyongoa, -tasua, -zingua, -zongoa, -tatanua, -fumua;
разматывать тюрбан -vunja kilemba
размах
upana (ед.);
размах строительства ukubwa wa ujenzi (ед.)
размахивать
-konya, -pepea, -punga, -tikisa;
размахивать саблей, мечом -tia tahabibu;
размахивать крыльями -piga mabawa
размежевание
utofautishaji (ед.)
размежевывать
(поле) -aua shamba; (перен.) -tofautisha
размельчать
-chakacha, -funda, -ponda, -tifua, -vinya;
тот, кто размельчает mponda (wa-)
размельчение
mmeng'enyo (mi-), utwangaji (ед.)
размельченный
-teke, -tifutifu
размен
(денег) chenji (-)
разменивать
(деньги) -chenji, -vunja fedha, -badili fedha;
тот, кто разменивает деньги mvunja fedha (wa-)
размер
1) (величина) cheo (vy-), kadiri (-), kigezo (vi-), kima (vi-), kimo (vi-), kiwango (vi-), mweneo (mi-), saizi (-), ukubwa (ед.), uwingi (ед.);
размер в обхвате kivimba (vi-);размер стиха uzani (ед.);
в размере kadiri уа
2) (одежды) kilingo (vi-), kipimo (vi-), saizi (-), kiwiliwili (vi-)
размеренно
njongwanjongwa
размеренность
taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-)
размешивание
mkorogo (mi-)
размешивать
-koroga, -songa, -tibua, -timbua;
размешивать муку (при приготовлении теста) -songa unga;
размешивать сахар -vuruga sukari;
размешанный tikitiki
размещать
-andika, -omeka, -panga, -tenga, -weka;
размещать рыбу в горшке на палочках, положенных крест-накрест -alia;
размещать по порядку -dariji
размещаться
-nega, -jitia
размещение
enezi (ma-), mlazo (mi-), mpango (mi-), upangaji (ед.), uwekaji (ед.)
разминать
-meng'enya, -ponda, -seta, -setaseta;
разминать пальцами -finyafinya;
размятый tikitiki
разминаться
(разминать конечности) -nengua
разминировать
-nasua (-tegua) bomu
разминка
mchakamchaka (-), mnenguo (mi-)
разминуться
-pitana [na]
размножаться
-zaana, -zaliana
размолвка
mnazaa (mi-), ugomvi (ед.)
размывать
-mega, -ekua;
размывать почву -momonyoa
размышление
fikira (-), gezo (ma-), kumbuko (ma-; -), wazo (ma-), taamuli (-), tafakuri (-)
размышлять
-fanya akili, -dhamiria, -fikiri, -kumbuka, -taamali, -waza, -wazua;
размышляющий человек mwaza[ji] (wa-)
размягчение
uowevu (ед.)
разнимать
(ссорящихся) -amua
разница
hitilafu (-), tofauti (-)
разновидность
aina (-), namna (-)
разногласие
chokochoko (-), farakano (ma-), fii (-), sabasi (-), gombano (ma-), halafa (-), hitilafu (-), uhitilafiano (ед.), mapatilizano (мн.), tofauti (-), mkwaruzano (mi-), msenganyo (mi-), msengenyano (mi-), mvurugano (mi-), utesaji (ед.), mavurugano (мн.), ufatani (ma-), kimondo (vi-), mabishano (мн.), msuguano (mi-), mvutano (mi-);
иметь разногласия -farakana
разнообразный
anuai, namna kwa namna, tilatila;
быть разнообразным -hitilafu
разнорабочий
kibarua (vi-), mfanyakazi asiye na taaluma (wa-)
разнородный
-а kila namna
разносить
-sambaza, -tembeza
разноситься
-sambaa; (о слухах, молве) -vuma
разносторонний
(треугольник) pembetatu mshatu (-)
разность
(потенциалов) volteji (-)
разносчик
delali (ma-), mchuruzi msafiri (wa-), mleta[ji] (wa-);
разносчик товаров mtembezi (wa-)
разноцветный
-а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а rangirangi, -enye rangirangi;
что-л. разноцветное kirakaraka (vi-)
разный
1) (неодинаковый) -badilifu, hitilafu, mbali, tofauti
2) (разнообразный) -а mbali[mbali], tofauti;
разных видов -а kila namna
разнюхивать
-nukiliza
разоблачать
-bukua, -fichua, -fumbua, -funua, -futua, -gubua, -gundua, -toa hadharani, -kashifu, -tokeza; -chimba, -ondoa kifuniko cha uso (перен.)
разоблачаться
-fumbulika
разоблачение
fichuo (ma-), kashfa (-)
разобщать
-tenganisha, -tofautisha, -tungua;
быть разобщенным -tenganika
разобщаться
-fumukana, -tengana
разобщение
farakano (ma-), fumukano (ma-), mfumukano (mi-), mtafaruku (mi-), mtengano (mi-), tangukano (ma-), tengano (ma-), utengaji (ед.), utenguzi (ед.)
разобщенность
tangukano (ma-), tawanyiko (ma-), tengano (ma-), utengano (ед.)
разогревать
(пищу и др.) -kaanza, -pasha moto
разом
kwa umoja
разонравиться
-acha kupendeza, -topendeza
разорение
kumbo (-; ma-), magangao (мн.), taflisi (-), mtekete[z]o (mi-), ubanangaji (ед.), ufilisi (ед.), uharibifu (ед.), upotevu wa mali (ед.), usuta (ед.), ganjo (ma-) (перен.)
разоритель
harabu (-; ma-), mpotevu (wa-), mwangamizi (wa-)
разорительный
-haribifu
разоружать
-nyakua silaha, -ondolea silaha
разоружаться
-punguza silaha, -punguza zana za kivita
разоружение
upunguzaji wa silaha [za kivita] (ед.)
разорять
-angamiza, -filisi, -haribu, -hilikisha, -komba, -korofisha, -tilifu, -fukarisha; -gharikisha, -kausha (перен.);
разорять птичье гнездо -angua ndege;
быть разоренным -haribika, -haribikiwa, -teketea, -haribiwa
разоряться
-filisika, -fukarika, -korofika, -tilifika, -luzu (разг.);
разорившийся человек mfilisika (wa-), suta (-)
разочарование
ghairi (-)
разочаровывать
-logoa, -katisha tamaa;
быть горько разочарованным -meza fundo kubwa la mate machungu (перен.);
быть разочарованным -tamauka, -la mwande (перен.)
разочаровываться
-kata tamaa, -ondoa tamaa
разрабатывать
-tengeneza;
тот, кто разрабатывает mkuza (wa-)
разработка
1) (создание, подготовка) tengenezo (ma-), uendelezwaji (ед.);
разработка проектов ubuniaji wa miradi (ед.);
разработка законо- проекта utayarishaji [wa] sheria (ед.);

2) (месторождения) uchimbaji (ед.)
разравнивать
-sawazisha;
разравнивающий брус бетоно- отделочной машины boya (ma-; -)
разражаться
-bwaga, -angua;
разражаться бранью -bwaga matukano;
разражаться гневом -panda mori;
разражаться плачем -angua machozi;
разражаться потоком слов -bubujika manenо, -boboka, -sema kwa kufoka;
разражаться смехом -angua cheko
разрез
chanjo (ma-), gema (ma-), kato (ma-), mkato (mi-), mpasuo (mi-), tojo (ma-; -);
делать разрез -vuaza;
иметь разрез (об одежде) -chanua
разрезание
mpasuo (mi-), upasuaji (ед.), mtemo (mi-), ukataji (ед.);
разрезание чего-л. твердого тупым ножом mkeketo (mi-)
разрезать
-chenga, -chinyanga, -kata, -keketa, -lenga, -pasua, -senga, -vuaza;
разрезать на куски -changa, -pingua;
разрезать на части -chanja;
разрезать ленту (напр. при открытии выставки) -kata utepe;
разрезать на мелкие кусочки -katakata;
быть разрезанным -katika;
тот, кто разрезает mkata (wa-), mkataji (wa-), mpasua (wa-)
разрешать
1) (позволять) -acha, -amuru, -halalisha, -toa idhini, -idhini, -idhinisha, -kubali, -sabili, -ruhusu
2) (улаживать, урегулировать) -suluhisha, -amua;
разрешать спор -amua ugomvi;
быть разрешимым (о конфликте) -suluhika
3) (вопрос, проблему и т. п.) -tanzua, -futu, -dadavua, -tatanua;
разрешать проблему -tanzua tatizo, -tatua tatizo, -fundua, -fua dafu (идиом.)
разрешаться
-tatuka, -suluhiwa; (от бремени) -hongea, -jifungua
разрешение
1) (позволение) idhini (-), uidhinishaji (ед.), ijaza (-), kibali (vi-), ruhusa (-), sabili (-), uradhi (ед.), waranti (-);
разрешение отца на брак дочери idhini (-);
что-л. разрешенное halali (-)
2) (урегулирование) suluhu (-), usuluhishi (ед.), suluhisho (ma-), tengeneo (ma-), afikiano (ma-), ufumbuzi (ед.), uamuzi (ед.);
разрешение от бремени uvyazi (ед.)
3) (проблемы, вопроса) utatuzi (ед.), tanzuo (ma-), ufumbuzi (ед.)
разрешенный
halali, halisi;
быть разрешенным -halalika
разрозненность
tawanyiko (ma-)
разрозненный
mojamoja
разрознивать
-fitini, -tenga mbali
разросшийся
-kuza
разрубание
mpasuo (mi-)
разрубать
-changa, -chinyanga
разруха
vurugu (-; ma-)
разрушать
-angamiza, -athiri, -avya, -bananga, -bomu, -boronga, -chengua, -daathari, -ekua, -fisidi, -haribu, -hasiri, -hilikisha, -hujumu, -jengua, -kumba, -momonyoa, -ozesha, -pofua, -potoa, -teketeza, -tekua, -tilifu, -tingisha, -titiga, -tokomeza, -towesha, -viza, -vunja, -bomoa, -tia mchanga (перен.);
разрушать оболочку семени -pofua;
разрушать чары -tegua;
тот, кто разрушает mvunja (wa-)
разрушаться
-dhii, -gofua, -oza, -tilifika, -vunda
разрушение
bomoko (ma-), mbomoko (mi-), dhii (-), kiunguzo (vi-), mkumbo (mi-), mtekete[z]o (mi-), mvunjo (mi-), nakama (-), uangamizaji (ед.), ubanangaji (ед.), uborongaji (ед.), uharibifu (ед.), uharibikaji (ед.), utenguzi (ед.), uvunjaji (ед.), vunjo (ma-); (гл. обр. огнем) uteketezaji (ед.)
разрушенный
borongo, -gofu, -teketevu;
разрушенный дом gofu lа nyumba (ma-);
что-л. разрушенное borongo (ma-);
быть разрушенным -hiliki, -angamia, -damirika, -haribiwa, -haribika, -haribikiwa, -hasirika, -teketea, -tokomea, -liwa na mwezi (идиом.)
разрушитель
harabu (-; ma-), mbomoshi (wa-), mharibifu (wa-), mpotevu (wa-), muumbuaji (wa-), mwangamizi (wa-)
разрушительный
harabu, -haribifu, -potevu, -teketezi, -vunjifu
разрыв
1) (место) pengo (ma-)
2) (действие) raruo (ma-)
3) (взрыв) mpasuko (mi-)
разрывание
mpasuo (mi-), mraruo (mi-), raruo (ma-), mtatuo (mi-), utatuzi (ед.)
разрывать
-boshoa, -chana, -kwakura, -nyanyua, -pasua, -rarua, -tatua, -vunja;
разрывать на куски -chana vipande vipande, -nyambua;
разрывать на куски (зубами) -guguna;
разрывать сердце -atua moyo, -vimbisha moyo (перен.);
быть разорванным -nyanyua, -tatuka, -liwa na mwezi (идиом.);
тот, кто разрывает mrarua (wa-)
разрываться
1) (лопаться) -tumbuka
2) (взрываться) -pasuka
3) (о ткани и т.п.) -raruka
разрыхлять
-buruga, -vuruga
разряд
gredi (-), hatua (-), kidato (vi-), ngazi (-)
разрядка
(полит.) utulivu (ед.);
разрядка междунаро- дной напряженности upunguz[w]aji wa hali уа wasiwasi duniani (ед.)
разряжать
1) (ослаблять) -sabili
2) (о ружье и т.п.) -tegua
разуваться
-vua viatu
разузнавание
utunduizi (ед.)
разузнавать
-bemba, -dadisi, -doea, -hakiki, -ng'amua, -tunduia, -kung'uta (перен.)
разукрашенный
painti, -rembo
разукрашивать
-rembaremba
разум
akili (-), atikali (-), busara (-), maana (-)
разумность
urazini (ед.), utu uzima (ед.), busara (-)
разумный
-elekevu, razini, -a busara;
разумная цена bei уа sawa (-);
быть разумным -tabasuri
разъедать
(напр. металл) -momonyoa;
разъедающий -а kubabua
разъединение
mfarakano (mi-), mtafaruku (mi-), uambuaji (ед.), tengano (ma-), utengaji (ед.), utengano (ед.), utenguzi (ед.)
разъединять
-ambua, -bagua, -chana, -changanua, -changua, -fumua, -gawa, -kata, -koboa, -kongoa, -pambanua, -pekenyua, -penua, -tenga, -tenganisha, -tungua, -ungua, -fumbua;
разъединять с силой -papatua;
быть разъединенным -baguka
разъединяться
-bagukana, -chanua, -fumukana, -tengana
разъезжать
-tembea
разъярять
-tia hasira;
быть разъяренным -ja mbogo
разъяснение
dhihirisho (ma-), fafanuzi (ma-), ufafanuzi (ед.), tanzuo (ma-), utanzuaji (ед.), ufasiri (ед.), uchambuzi (ед.), uelewano (ед.), uelezaji (ед.), ufumbuzi (ед.), uzindushi (ед.)
разъяснять
-abiri, -bainisha, -chambua, -elewesha, -eleza, -eleleza, -fafanua, -fahamisha, -fasili, -hubiri, -komanza, -pambazua, -tambulisha, -tatanua, -zindua, -tongoa, -angaza (перен.);
тот, кто разъясняет mwelezaji (wa-);
разъяснять наглядно -fafanisha
разыгрывать
1) (кого-л.) -mcheza mtu shere
2) (тираж и т. п.) -chezesha
3) (изображать из себя) -jidai;
разыгрывать из себя богача -jipa mali
разыскивать
-chakura, -chungua, -lapa, -pekua, -saka, -tafuta, -tarakanya, -zengea;
разыскивать что-л. редко встречающееся -danga
рай
barazulu (-), edeni (-), ferdausi (-), paradiso (-), pepo (-; ma-), janna (-) (поэт.);
в раю peponi
райком
kamati ya mtaa (-)
район
aria (-), jimbo (ma-), mpande (mi-), upande (pande), nchi (-), sehemu (-), tarafa (-), ukanda (kanda), wilaya (-); (администра- тивно-территориальная единица Танза- нии) kata (-), wilaya (-);
район (города, деревни), в котором можно приобрести все необходимое kitivo (vi-);
район, находящийся под управлением деревенского старосты mudiria (-);
район города mtaa (mi-);
районы восточно- африканских городов, где проживают суахилийцы ujombani
районный
-a mtaani, -a wilaya;
районный комиссар (в колониальное время) mkungu (wa-)
рак
1) (зоол.) kaa (-)
2) (мед.) [ugonjwa wa] donda ndugu (ma-), kansa (-)
3) (созвездие и знак зодиака) kaa (-);
созвездие Рака saratani (-); Тропик Рака Tropiki уа Kansa (-)
рака
(церк.) tabenakulo (-)
ракета
kombora (ma-), roketi (-; ma-);
ракета дальнего действия, стратегического назначения kombora la masafa marefu (ma-);
ракета ближнего действия, тактическая kombora la masafa mafupi (ma-);
ракета среднего радиуса действия, средней дальности kombora la masafa уа kati (ma-)
ракетка
raketi (-)
ракетоносец
ndege ya kubebea maroketi (-), manowari ya kubebea makombora (-)
ракетчик
(воен.) mpiga makombora (wa-), askari fundi wa kupiga makombora (-)
раковина
1) (морская) kome (-; ma-), komwe (-; ma-);
раковина улитки koa (-; ma-);
раковина большая (не имеющая никакой ценности) kululu (ma-);
раковина большая тигровая (употр. портными для разглаживания швов) dondo (ma-);
раковина двустворчатая морская kombe (-; ma-);
раковина каури ukomwe (komwe);
раковина каури, употр. как фишка в ряде игр chumwi (-);
раковина каури маленькая simbi (-);
раковина каури (употр. для изготовления украшений) kiwangwa (vi-);
раковина морская (употр. рыбаками как сигнальный рог) duvi (ma-);
раковина небольшая морская (одновитковая, вытянутая, с острым концом) kijino (vi-);
раковина овальной формы (употр. в гончарном деле для шлифовки изделий) kuungo (-);
раковина одностворчатая морская chondo (-), kidondo (vi-), tondo (-);
раковины морские (общее название) kombe za pwani (мн.);

2) (ушная) orikali (-)
3) (умывальник) sinki (-)
ракообразные
magegereka (мн.)
ралли
resi (-), mbio za motokaa (мн.)
рама
chanja (-), fremu (-), kiunzi (vi-); (для плетения ukili) cheo (vy-); (полигр.) kishikizo herufi (vi-);
рама велосипедная farasi уа baisikeli (-);
рама над кроватью (для подвешивания противомоскитного полога) besera (-);
рама оконная turusi (-)
рамадан
mwezi wa mfungo (mi-), mwezi wa tumu (mi-), Ramadhani (-)
рамбутан
mgulabi (mi-), mrashi (mi-), mshokishoki (mi-)
рамка
fremu (-), kiunzi (vi-);
рамка барабана mzinga wa ngoma (mi-)
рана
donda (ma-), jeraha (ma-);
рана, долго не заживающая banguzi (ma-)
ранг
cheo (vy-), daraja (-; ma-), gredi (-), hadhi (-; mа-), heshima (-), kiwango (vi-), makamu (-), manzili (-; мн.), ngazi (-), ranki (-)
ранда
randa (-)
ранее
huko nyuma, hapo kabla
ранение
jeraha (ma-)
раненый
(человек) jeruhi (ma-), majeruhi (-);
быть раненым -umwa, -jeruhiwa, -la risasi
ранет
reneti (-)
ранец
mkoba (mi-), shanta (-)
ранить
-choma, -do[n]doa, -tia jeraha, -jeruhi, -onza, -uma, -umia, -wanga;
ранить друг друга -raruana, -umana;
ранить душу, сердце -jeruhi moyo, -vuaza (перен.)
ранка
kidonda (vi-);
ранка, остающаяся после извлечения колючки chomeo (ma-);
ранки или трещины на подошвах ног mbuba (-)
ранний
-tangulifu, -bichi (перен.); раннее утро sabaha (-), uchao (ед.), mapema (мн.);
раннекапиталистические формы эксплуатации в городских условиях ubwanyenye (ед.);
ранняя молодость udogodogo (ед.);
ранняя стадия развития uchanga (ед.)
рано
mapema;
рано утром asubuhi nа mapema
ранчо
ranchi (-)
раньше
awali, kabla, kabla уа, kimbele, mapema, mbele, zamani;
раньше срока kabla ya wakati uliopangwa
рапа
majichumvi (мн.)
рапира
upanga (panga)
рапорт
ripoti (-), taarifa (-); (воен.) timamu (-)
рапортовать
-ripoti, -pigia timamu
раритет
utunu (ед.)
раса
taifa (ma-)
расизм
ubaguzi (ед.), ugozi (ед.)
расист
kaburu (ma-), mgozi (wa-)
расистский
-а kibaguzi;
расистский режим utawala wa kibaguzi (tawala)
раскаиваться
-juta, -fanya majuto, -ona majuto, -tubu;
раскаиваться в содеянном -tubia kosa
раскалывание
mpasuo (mi-)
раскалывать
-atua, -babatua, -banja, -changa, -lenga, -pasua, -tatua, -tema;
раскалывать кокосовый орех -fua nazi, -fua dafu;
быть расколотым -tatuka
раскалываться
-nanuka, -fanya ufa, -tia ufa;
раскалываться напр. на две группировки -bagukana
раскаляться
-wia;
быть раскаленным -waka;
быть раскаленным докрасна -meka
раскапывание
fukuo (ma-)
раскапывать
-chimbua, -omoa
раскат
vumi (ma-);
раскат грома mtutumo wa ngurumo (mi-), mshindo wa ngurumo (mi-)
раскатывать
-sukuma
раскачивание
chuchio (ma-), msepetuko (mi-)
раскачивать
-punga, -sukasuka, -suza, -tikisa, -yumbisha;
раскачивать из стороны в сторону -chuchia; (о ветре) -tetemesha
раскачиваться
-nepua, -ning'inia, -pembea, -sukasuka, -tikisika, -yonga; (на ветках) -dapia;
раскачиваясь nyelenyele
раскаяние
kitubio (vi-), majuto (мн.), toba (-), nadama (-) (поэт.)
расквартировывать
-pangisha nyumba[ni]
раскидывать
-tawanya
раскидываться
-tawanyika
раскладка
upakuzi (ед.), ugawaji (ед.), ugawanyaji (ед.)
раскладчик
mgawanya[ji] (wa-)
раскладывать
-anjaza, -tandaza, -tandisha;
раскладывать на составные части -changanua;
раскладывать пищу на блюде -pakua
расковыривать
-roromoa
раскол
farakano (ma-), mfarakano (mi-), halafa (-), mtengano (mi-)
расколдовывать
-gangua, -zindua, -zingua
раскрашивать
-paka rangi, -tia rangi
раскрепощение
ukombozi (ед.)
раскрой
(одежды) kufasili
раскручивать
-sokotoa, -zingua, -zongoa
раскручиваться
-zingua
раскрывание
ufumbuo (ед.), utanzuaji (ед.)
раскрывать
1) (обнаруживать) -fichua, -fumua, -gubua, -fumbua, -gundua, -tanzua, -tasua, -tokeza, -toboa, -vumbua, -funua;
раскрывать заговор -gundua njama, -fichua njama;
раскрывать тайну -totoa, -bukua, -futua, -omoa maneno, -mpa mtu kunga;
раскрывать преступление -funua jinai
2) (открывать) -fumbua, -fungua, -funua, -gubua, -shindua, -tumbua, -zibua;
раскрывать бутоны, почки (о растениях) -funduza;
раскрывать глаза кому-л. на что- л. -logoa (перен.);
раскрывать глаза -fumbua macho;
раскрывать карман -kinga bindo;
раскрывать душу -fungua dawati za moуо
раскрываться
-fumbulika, -fumbuka, -futuka, -papatuka, -tumbuka; (о цветах, листьях) -chanua
раскрытие
1) (разоблачение, разглашение) fichuo (ma-), kashfa (-), udaku (ед.)
2) (открывание) mfunguo (mi-)
раскуривать
-koleza
раскусывать
-kakatua
расовый
-a taifa, -a rangi;
расовая дискриминация ubaguzi wa rangi (ед.)
распад
1) (хим.) kiunguzo (vi-)
2) (крушение) kusambaratika, mbingiro (mi-), wozo (ед.) (перен.)
распадаться
-nyambuka, -sambaratika;
распадаться на части -fum[u]ka, -kongoka;
распадаться на кусочки -nyonyotoka
распаковывать
-fungua, -pakua
распарывать
-fumua, -shonoa
распарываться
-fum[u]ka
распахивать
(поле) -amiri shamba
распиливать
-kereza, -kata kichikichi, -lenga, -pasua;
распиливать тупым ножом -keketa
распинать
-sulubu;
быть распятым -sulubika
расписание
jedwali (-; ma-), mpango (mi-), ratiba (-), utaratibu (taratibu; ma-);
расписание дежурств rota (-)
расписка
cheti (vy-;-), vocha (-);
расписка в получении risiti (-), stakabadhi (-), wasili (ед.)
расписываться
-tia sahihi, -sahihisha, -tia saini, -sainisha
распланировать
-panga, -weka utaratibu
распластаться
-tandama, -jibwagaza, -jibwata, -gunjama, -tandawaa
расплата
hesabu (-; ma-), malipo (мн.)
расплатиться
-maliza deni; (за содеянное) -lipa hesabu
расплескивать
-sua
расплетать
-fumua, -sokotoa, -sukua
расплетаться
-fum[u]ka
расплющенный
tikitiki;
расплющенный нос pua уа kuseteka (-)
расплющивать
-seta;
расплющивать полностью -setaseta
расплющиваться
-seteka
распознавание
utambulizi (ед.)
распознавать
-fafanua, -maizi, -pambanua, -tambua;
распознавать что-л. на горизонте -pambaua;
быть распознаваемым -tambulikana
располагать
1) (размещать) -andika, -omeka, -panga, -sambaza, -zatiti;
располагать по порядку -ratibu, -tenga;
располагать друг против друга -pambanisha;
располагать рядами -pangilia, -safu;
располагать рядом -unganisha;
быть расположенным -kabili, -lala
2) (иметь) -wa na, -miliki
располагаться
-nega, -jipanga, -tengenea, -jitia, -wamia
расползаться
1) (напр. о грязи под ногами) -pwapwatika расползающийся (напр. о глине) pwetepwete
2) (о насекомых) -tambaa
расположение
1) (благосклонность) ashiki (-), fadhili (-), ufadhili (ед.), hawa (-), hisani (-), maelekeo (мн.), moyo (mioyo, nyoyo), tajamala (-), pendeleo (ma-), upendeleo (ед.), upendo (ед.);
испытывать расположение -pendelea
2) (расстановка) taratibu (-), upangaji (ед.), usawanisho (ед.);
расположение в ряд mtungo (mi-)
распорка
gwato (ma-; -), kichaka (vi-), mlazo (mi-), taruma (ma-);
распорка между стенами дома uwasa (wasa);
распорка, удерживающая борта парусного судна во время строительства kibango (vi-)
распорядитель
mtengenezaji (wa-), mwandaliaji (wa-), mwandalizi (wa-), mwendeshaji (wa-), meneja (ma-; -), mwongozaji (wa-);
распорядитель на свадьбе msimamizi (wa-)
распорядок
nidhamu (-), taratibu (-), utaratibu (taratibu)
распоряжаться
-amuru
распоряжение
agizo (ma-), amri (-; ma-), dikrii (-), maandao (мн.)
расправа
adhabu (-), rada (-), ukatili wa kuua (ед.), mchinjo (mi-)
расправление
mkunjuo (mi-)
расправлять
-kunjua;
расправлять крылья -funua mabawa, -funua mbawa;
расправлять плечи -nyosha mgongo
расправляться
-komesha, -katili, -ua, -chinja
распределение
enezi (ma-), gawanyo (ma-), gawo (ma-), kigawanyo (vi-), mgawanyo (mi-), mgawo (mi-), ugavi (ед.), ugawaji (ед.), usambazaji (ед.);
распределение материальных благ utawanyaji wa mali (ед.); (тех.) mgawanyo (mi-);
распределение по труду ugawaji kufuatana na kazi (ед.)
распределитель
1) (человек) mgawanya[ji] (wa-)
2) (авто) kitengo (vi-);
распределитель зажигания distributa (-)
распределять
-gawa, -sambaza, -tandisha sawasawa;
рас- пределять между собой -gawana;
распреде- лять наследство -rithisha;
тот, кто распре- деляет mgawaji (wa-), mweneza (wa-)
распродажа
mnada (mi-), uuzaji (ma-);
распродажа по пониженной цене seli (-)
распространение
chamko (-), cheneo (vy-), uenezaji (ед.), enezi (ma-), msambazo (mi-), usambazaji (ед.), mtawanyo (mi-), utawanyaji (ед.), ongezeko (ma-), ukuzaji (ma-); (звука, света) mtutumko (mi-); (слухов) udakuzi (ед.), vumisho (ma-), utaleleshi (ед.)
распространять
-eneza, -sambaza, -tapakaza;
распространять повсюду -sara;
распространять новости, информацию -eneza habari;
распространять прокламации -eneza vibirikizi;
тот, кто распространяет информацию mweneza (wa-);
распространять клевету -eneza kashfa;
распространять идеи -safirisha mawazo;
распространять слухи -toa uvumi, -vumisha, -pika majungu (идиом.);
быть распространенным -enea, -zagaa;
тот, кто распространяет ложь mtanda miongo (wa-);
тот, кто распространяет слухи mvumishaji (wa-)
распространяться
-enea, -ongezeka, -sambaa, -shamiri, -tambaa, -tangaa, -tapakaa, -zagaa, -chamka, -vavagaa;
распространяться быстро и на большую территорию (о наводнении) -moma, распространяться широко -chaga, -wamba;
быстро распространяться -ota mbawa (перен.)
распря
hitilafu (-), mtafaruku (mi-), mzozo (mi-), uneni (ед.), zogo (ma-; -), utesaji (ед.), fitina (-), fisadi (ma-), kigambo (vi-)
распрямлять
-anjaza, -nyanya, -nyongoa, -nyumbua, -kongozoka;
распрямлять ноги -nyosha miguu;
быть распрямленным -nyoka
распрямляться
-jibenua, -inuka, -nyongoa, -teguka
распускание
1) (растворение) myeyusho (mi-)
2) (листа) mchipuo (mi-);
распускание цветка ufumbuo wa ua (ед.)
3) (распространение) uenezaji (ед.);
распускание слухов, сплетен kilimilimi (vi-), usalata (ед.)
распускать
1) (ослаблять) -legeza, -tegua
2) (волосы, ткань) -sukua, -fumua
3) (расформировывать) -tungua, -vunja;
распускать на каникулы -likiza
4) (распространять) -eneza;
распускать слухи -nong'ona
распускаться
(о растениях) -chanua, -chipua, -chipuka, -fumbuka, -ota, -fumua, -fundua; (о пружине и т. п.) -teguka;
быть распустившимся (о цветке) -fumbuka, -fum[u]ka
распутник
fasiki (ma-; -), kahaba (ma-), kanda (ma-), mkware (wa-), mpotevu (wa-), mpotovu (wa-), mtalaleshi (wa-), mtembezi (wa-), mzinifu (wa-)
распутничать
-tembea, -zini
распутный
hanithi, -zinifu;
распутная женщина kimada (vi-), mtalaleshi (wa-);
распутная жизнь uasherati (ед.)
распутство
tembezi (ma-), uasherati (ед.), ubembe (ед.), ufasiki (ед.), ufisadi (ед.), upotovu (ед.), zani (-), ushaufu (ед.), uzingaji (ед.), zinaa (-)
распутывать
-nyambua, -nyongoa, -sokotoa, -tatanua, -tasua, -zingua; (напр. сложное дело) -tatanua;
распутывать узел -fundua;
быть распутанным -tatuka
распутье
njia panda (-), njia pacha (-)
распухание
kivimba (vi-), uvimbe (ед.), mtutumko (mi-);
распухание живота zongo (ma-)
распухать
-tuna, -vimba
распущенность
aibu (-), dondoo (ma-), ubembe (ед.), uzinifu (ед.)
распущенный
(перен.) -а asherati, hanithi, -zinifu;
быть распущенным -aibika
распыление
mnyunyo (mi-), unyunyiziaji (ед.)
рассада
kipandikizo (vi-), pandikizo (ma-), mtembo (mi-), mche (mi-), tuka (-)
рассадник
(питомник) nasari (-)
рассвет
alfajiri (-),che (-), kichea (ед.), uchao (ед.), kucha, macheo (мн.), makungu (мн.), ukungu wa alfajiri (kungu), mtanzuko (mi-), sabaha (-), uchechea (ед.), bukurata (-) (поэт.)
рассветать
-amkia, -cha, -pambauka, -pambazuka
расседлывать
-tandua
рассеивание
mtawanyiko (mi-), mtawanyo (mi-), tawanyo (ma-), mwago (mi-), chamko (-), chamkano (ma-), fumukano (ma-), mfumukano (mi-);
(физ.) mweneo (mi-)
рассеивать
-anua, -eneza, -fifiliza, -mwaga, -tapakaza, -tapanya, -tawanya, -tokomeza, -towesha;
рассеивать внимание и т.п. -ghafilisha;
рассеивать повсеместно -sara;
тот, кто рассеивает mtawanya (wa-)
рассеиваться
-fifia, -moma, -sambaa, -tawanyika, -tapakaa, -tapanyikana, -tokomea, -toweka; (о толпе) -mwagika
рассекание
upasuaji (ед.)
рассекать
-chenga, -pasua;
рассекать одним ударом -dengua;
быть рассеченным -tindikana
расселение
1) (порознь) tawanyo (ma-)

2) (на новом месте) kustakimu
расселина
ufa (nyufa)
расселять
1) (порознь) -tawanya
2) (на новом месте) -pa mastakimu, -pa maskani
расселяться
1) (порознь) -tawanyika
2) (поселяться) -tulizana, -kaa, -tamakani, -sakini
рассеянность
chechele (-), danadana (-), ghafula (-), sahau (-), macheche (-; мн.), mangumburi (мн.), zezeta (ma-)
рассеянный
(перен.) zezeta;
рассеянный человек mwapuza (wa-);
быть рассеянным -tembea, -ghafilika, -chukuliwa nа chechele, -taghafali; (прям.) быть рассеянным повсюду -zagaa
рассказ
hadithi (-), hekaya (-), kaifa (-), kisa (vi-), ngano (-), simulizi (ma-;-);
небольшой рассказ kigano (vi-);
рассказ о прожитом kale (-)
рассказчик
msimulizi (wa-), mtambaji (wa-);
рассказчик хороший mlimi (wa-)
рассказывание
usimuliaji (ед.)
рассказывать
-ambia, -eleza, -arifu, -hadithia, -hubiri, -simulia, -tamba, -zungumza;
рассказывать историю, сказку -toa hadithi;
рассказывать небылицы -piga chuku;
тот, кто рассказывает msimulizi (wa-)
расслабление
raha (-), sabili (-), ulegeaji (ед.)
расслабленно
kivivu
расслабленность
legeo (ma-), ulegevu (ед.)
расслабленный
tepetepe, -tepetevu;
быть расслабленным -tepeta
расслаблять
(ослаблять) -banua, -legeza, -sabili, -tungua
расслабляться
-jinyosha, -jipumzisha
расследование
mchakuro (mi-), uchunguzi (chunguzi), ugunduzi (ед.), upelelezi (ед.)
расследовать
-kung'uta, -tafuta, -tazama, -peleleza;
расследовать тайно -duhus[h]i
рассматривание
maangalio (мн.), mtazamo (mi-), utazamaji (ед.), taamuli (-)
рассматривать
1) (разглядывать) -angalia, -enenza, -ola, -talii, -tazama;
рассматривать, держа в руках -angaanga;
рассматривать в микроскоп, пристально -piga darubini;
рассматривать следы -aua nуауо
2) (анализировать) -tazamia, -zungumzia, -jali, -zingatia, -tikisa (перен.);
рассматривать со всех сторон -andisi;
не рассматривать -weka kando
3) (расценивать) -hesabu, -chukulia;
рассматривать как -ona kama
рассмотрение
mafikirio (мн.), uhakiki (eд.), uzingatiaji (ед.)
рассол
achari (-)
расспрашивание
usaili (ед.)
расспрашивать
-dadisi, -hoji, -uliza, -labizi, -saili, -semeza, -tunduia;
расспрашивать без стеснения -jasisi;
расспрашивать кого-л. -mtupia mtu maswali
расспросы
dahili (ma-), maswali (мн.), mahojiano (мн.)
рассредоточение
mtawanyiko (mi-), tawanyo (ma-)
рассредоточенность
tawanyiko (ma-)
рассредоточивать
-gawa, -tawanya
рассредоточиваться
-jigawa, -tawanyika
рассрочка
mpango wa kununua kwa kulipa kidogo kidogo (mi-)
расставание
agano (ma-), mwagano (mi-), tengano (ma-), utengo (ед.)
расставаться
(с кем-л.) -acha mkono, -aga, -fariki; (друг с другом) -farakana, -kosana, -pishana,-tokana, -ondokana, -tengana;
расставаться навсегда -agana buriani
расставление
uwekaji (ед.); (ловушек) utegaji (ед.)
расставлять
-andika, -omeka, -sambaza, -tenga, -tega;
расставлять в порядке -panga;
тот, кто расставляет ловушки (западни) mtegaji (wa-)
расстановка
usawanisho (ед.)
расстегивание
mafungulia (мн.)
расстилать
-anjaza, -tandaza, -tandisha;
расстилать ковры, циновки -tandika majamvi;
тот, кто расстилает mtanda (wa-)
расстилаться
-tambaa, -tanda, -tandaa, -tandawaa; (о тумане) -wamba
расстояние
kitalifa (ед.), mahali (ед.), masafa (мн.), urefu (ед.), umbali (ед.);
расстояние броска mtupo (mi-);
расстояние небольшое kipande (vi-)
расстраивать
1) (огорчать) -chafua, -huzunisha; -tia nyongo, -tumbukia nyongo, -tungua roho, -vunja (перен.);
быть расстроенным -nuna, -huzunika
2) (срывать) -vunja, -zuia, -haribu, -chafua;
расстраивать запланированное -pangua;
расстраивать планы -bomoa mipango, -potoa mipango;
расстраивать помолвку -vunja uchumba
расстраиваться
1) (огорчаться) -chukia, -hasika, -fanya (-оnа, -ingia, -ingiwa na, -wa na, -patwa na, -shikwa na) huzuni
2) (о желудке) -chafuka
3) (о планах) -chafuka, -haribika
расстрел
kupiga risasi, uuaji (ma-)
расстреливать
-nyonga kwa risasi, -piga risasi
расстройство
1) (желудка) kiungulia (vi-)
2) (планов) kuchafuka, vurugu (-; ma-)
3) (огорчение) sikitiko (ma-), usumbufu (ед.)
расступаться
(о деревьях) -achana
рассудительность
akili (-), hekima (-), nadhari (-)
рассудительный
-а busara, -еnуе busara, -enye mashauri mengi, -а mashauri mengi
рассудок
akili (-) [timamu] (-), bongo (ma-), fahamu [timamu] (-)
рассуждать
1) (спор) -hukumia, -amua
2) (мыслить) -fikiria, -dhani
3) (беседовать) -ongea, -zungumza
рассчитанный
(умышленный) -a makusudi, -li-o-tazamiwa, -li-o-dhamiriwa
рассчитывать
1) (на что-л.) -tarajia, -tegemea, -tumaini, -jeta, -ngoja, -tazamia;
рассчитывать на собственные силы -jitegemea
2) (подсчитывать) -hesabia
рассчитываться
-lipa hesabu;
рассчитываться друг с другом -katiana
рассылать
-tuma, -pelekea, -eneza
рассыльный
boi (ma-; -), katikiro (-; ma-), tarishi (ma-)
рассыпание
mnyunyizo (mi-), mtawanyiko (mi-), mwago (mi-)
рассыпать
-mimina, -mwaga, -nyunza, -tapakaza, -tapanya, -tawanya, -tandaza, -tandisha;
рассыпать песок по земле -firigisa;
быть рассыпанным -mwagika, -tapakaa, -tapanyika
рассыпаться
1) (сыпаться) -agaa, -tawanyika, -mumunyika
2) (разбегаться) -tawanyika
3) (разваливаться) -sambaratika, -haribika;
рассыпаться от гнилости -moma
рассыпчатый
-tifutifu;
рассыпчатый рис wali [wa] pukute (nyali);
быть рассыпчатым (о рисе) -pukutika
расталкивать
-sukumiza
растапливать
1) (очаг, печь, плиту) -koka jiko, -chochea stovu
2) (расплавлять) -yeyusha
растаптывать
-kanyaga
растаскивать
-teka
раствор
kiowevu (vi-), myeyuko (mi-);
раствор извести poroja la chokaa (ma-);
раствор питательный для растений kirutubisho cha mimea (vi-);
раствор сернокислой меди mrututu (-);
штукатурный раствор makokoto уа kutomelea (мн.)
растворение
myeyuko (mi-), myeyusho (mi-)
растворитель
kiyeyusho (vi-)
растворять
-kolea, -mamanua, -shindua;
растворять напр. порошок -loweka
растворяться
-kolea; (в толпе) -mezwa
растение
mmea (mi-), shina (ma-);
ядовитое растение (собир.) mtupa (mi-), kibaazi (vi-), kombe (-), kome (-);
вьющееся растение для строительства ограды mnyara (mi-);
растение-паразит kimelea (vi-), mmelea (mi-), kirukia (vi-);
растение-эпифит mkunyati (mi-);
растение дикорастущее kimelea (vi-), maotea (мн.);
растение культурное kipando (vi-);
растение местное mzaliwa (mi-);растение молодое kinda (ma-), mche (mi-)
растениеводство
(отрасль) ukuzaji wa mboga na matunda (ед.)
растерянность
babaiko (ma-), bumbuazi (-; ma-), butaa (-), dhaa (-), dukuduku (-; ma-), fadhaa (-), furufuru (-), kiwewe (vi-), mpumbao (mi-), mshangao (mi-), mzubao (mi-), shaka (ma-; -), uvuguvugu (eд.), wahaka (eд.);
растерянность чужеземца от обилия новых впечатлений uzuzu (ед.);
в растерянности kwa mashaka;
быть в растерянности -taataa, -tatarika
растерянный
-babaifu;
растерянный человек mtapitapi (wa-)
растеряться
-pigwa nа butaa, -chugachuga, -shikwa na (-chukuliwa na, -patwa na, -ingiwa nа) fadhaa, -pigwa na mshangao; -potea, -potea akili (перен.)
расти
1) (взрослеть, становиться большим) -kua, -chuchuka, -vuvum[u]ka, -furuka, -inukia
2) (возрастать) -kithiri, -kua; -endelea, -kulia, -vuvum[u]ka (перен.)
3) (увеличиваться в размерах) -vuta vimo, -kua, -kulia, -vuvum[u]ka; (о волосах, зубах, ногтях) -mea;
расти плохо -kumbaa
4) (о растениях) -ota, -kua;
расти хорошо -wanda, -sitawi
растирание
mpondo (mi-), mpururo (mi-), mtwango (mi-), mchikicho (mi-);
растирание в порошок msago (mi-), mmeng'enyo (mi-)
растирать
1) (натирать) -chua, -sugua;
растирать гл. обр. ароматическими маслами -singa
2) (размалывать) -saga;
растирать в пыль и т.п. -pa[r]aza;
растирать в порошок -fikicha, -funda;
тот, кто растирает (напр. зерно) mtwanzi (wa-)
растительность
mimea (мн.)
растительный
-a mimea;
растительный белок protini уа mimea (-);
растительный сок utomvu (ед.)
растить
1) (что-л.) -fuga, -kuza, -vuvumua;
растить с.-х. культуры -lima;
растить бороду -fuga ndevu;
растить волосы -limbika nywele
2) (воспитывать) -latamia, -pevusha, -lea;
растить кадры -lea watumishi
растлевать
-fisidi, -haribu, -kengeua, -sawawa
растолковывать
-fahamisha
растопка
1) (материал) kidondo (vi-), kibanzi (vi-)
2) (процесс) kukokea moto
растоплять
см. <<растапливать>>
расторгать
-vunja, -batilisha;
расторгать брак -achana, -fusahi (-vunja, -tangua) ndoa, -fanya talaka, -chukua talaka, -taliki
расторжение
uvunjaji (ед.);
расторжение брака talaka (-)
расторопность
pupa (-), uhodari (ед.)
расторопный
(человек) mwenye pupa (wenye), hodari (ma-)
расточать
-badhiri, -fuja, -poteza, -fuya, -haribu;
расточать богатство, имущество -avya mali, -ponda mali
расточение
(денег, достояния и т. п.) tawanyo (ma-), ufujaji (ед.) (перен.)
расточитель
mbadhiri[fu] (wa-), mfujaji mali (wa-), mkorofi (wa-), mponda mali (wa-), mponda fedha (wa-), mpotevu (wa-), mtawanya (wa-)
расточительность
budhara (-), upotevu (ед.), ufujaji (ед.) (перен.)
расточительный
-badhiri, -haribifu, -potevu
расточительство
ubadhiri[fu] (ед.), uhonyoaji (ед.), upotevu (ед.), ufujaji (ед.) (перен.)
растравлять
-tonosha, -tonesha
растрата
ubadhiri[fu] (ед.)
растратчик
mnyang'anyi (wa-), mbadhiri[fu] (wa-), mfujaji mali (wa-)
растрачивать
-badhiri, -kupua;
растрачивать деньги -tapanya fedha, -wamba, -fifiliza fedha;
растрачивать состояние -fumua mali
растрепанный
matimutimu;
растрепанные волосы matimutimu уа nywele (мн.)
растрогать
-sisimsha, -gusa mshipa (перен.)
раструб
kijazio (vi-), mpare (mi-)
растягивание
mpururo (mi-), mtando (mi-), mtanuko (mi-), mvut[i]o (mi-), uwambo (wambo; mawambo;
mambo)
растягивать
-nyambua, -nyosha, -nyumbua, -refusha, -tanua, -vuta; (ногу и т.п.) -tegua;
растягивать связки -shtua, -tetereka;
растягивать с силой -nanua;
растягивать слова -dodosa, -tambaza maneno
растягиваться
-fyuka, -nanuka, -tandama; (о связках, мышцах) -shtuka, -teuka
растяжение
mtanuko (mi-), utanuzi (tanuzi), mvutiko (mi-), unyofu (ед.), uvimbe (ед.);
растяжение мышц kuchanika misuli;
растяжение связок uteterekaji (ед.);
иметь растяжение связок -tetereka
растянутый
-nyofu, -enye kuvutika;
быть растянутым -nyambuka, -tandama, -tandamana, -vutika, -tandawaa;
быть растянутым (о руке и т.п.) -fusika
растяпа
(разг.) mghafala (wa-)
расформировывать
-tungua, -vunja
расхаживать
-susurika, -tembea;
расхаживать с важным видом -ringa
расхваливать
-faharisha, -sifu sana
расхват
(мест и т.п.) kinyang'anyiro (vi-)
расхватывать
-nyakua, -bwakua, -shika
расхититель
mnyang'anyi (wa-), mwizi (wezi)
расхищать
-teka, -iba
расхищение
wizi (ед.), unyakuzi (ед.)
расход
haraja (-), matumizi (мн.), ulaji (eд.), chaji (-), alawensi (-),gharama (-), malipo (мн.), ujira (ед.);
расходы на хозяйство masurufu (мн.; -)
расходиться
1) (расставаться) -kosana, -achana
2) (о людях, толпе) -mwagika, -tapanyikana, -tawanyika;
расходиться в разные стороны -fumukana
3) (проходить мимо) -pishana, -pitana
4) (во взглядах) -chamka, -farakana, -baguka, -gawanyika kimawazo juu уа suala lo lote, -tofautika, -hitilafiana, -pitana (перен.);
расходиться друг с другом (быть разными) -tofautiana
5) (о дорогах, линиях) -achana, -chamka;
расходиться по шву -fum[u]ka
6) (разбушеваться) -ja juu
расходование
utumizi (ед.)
расходовать
-gharimia, -tumia, -la;
расходовать экономно -sarifu;
расходовать воду экономно -dumia;
расходовать деньги -hariji
расхождение
mgawanyiko (mi-), mgogoro (mi-), tofauti (-), mtawanyiko (mi-), mvurugano (mi-), ufatani (ma-), chamko (-);
расхождение во взглядах halafa (-)
расцарапывать
-papura
расцвет
(перен.) usitawi (ед.), kipeo (vi-);
быть в расцвете -tononoka (перен.)
расцветание
ufumbuo wa ua (ед.)
расцветать
1) (прям.) -toa maua, -chanua,
2) (перен.) -inukia, -sitawi; -tononoka, -chanua (перен.)
расценивать
-chukulia, -kadiri, -thamini
расценка
ushuru (ед.)
расцеплять
-tasua, -tatua, -tungua
расческа
kitana (vi-)
расчесы
(напр. после укуса насекомого) marugurugu (мн.)
расчесывать
1) (волосы) -chana, -puna, -tribu
2) (расцарапывать) -kuna, -kwaruza
расчет
1) (подсчет) hesabu (-; ma-)
2) (предположение) tazamio (ma-), tegemeo (ma-), tumaini (ma-), tarajio (ma-; -)
расчетный
-a hesabu;
расчетный баланс uzani wa hesabu (ед.)
расчистка
(леса под посадки и т. п.) fyeko (ma-), mfyeko (mi-), ufyekaji (ед.)
расчищать
-fagia;
расчищать напр. лес, участок -fyeka;
расчищать дорогу, путь -fagia njia, -pingua;
расчищать кустарник -fyeka (-vunja, -ng'oa) magugu;
расчищенное место fyeko (ma-);
тот, кто расчищает участок земли для возделывания mfyeka (wa-)
расчищение
mfuto (mi-)
расчленять
-chinyanga
расчленяться
-chanua
расшатывать
-tetemesha, -yumbisha
расшвыривать
-titimua
расшевеливать
(перен.) -hamasisha, -sukasuka (перен.)
расшибаться
см. <<разбиваться>>
расширение
enezi (ma-), uenezaji (ед.), mtanuko (mi-), mvutiko (mi-), ongezeko (ma-), uongezaji (ед.), utanuzi (tanuzi), upanu[k]aji (ед.), upanuzi (ед.), ukuzaji (ma-); (тех.) ukuzaji (ma-)
расширять
-eneza, -papua, -kuza, -nanua, -tanua, -ongeza upana, -panua, -refusha, -roromoa, -zidisha;
расширять отверстие, щель -omoa
расширяться
-enea, -kubaza, -nanuka, -ongezeka, -panuka, -jitanua, -tuna
расшифровывать
-fumbua [maandiko ya kisiri]
расщелина
pengo (ma-); (в земле) mwatuko (mi-)
расщепление
kitagaa (vi-), upasuaji (ед.)
расщеплять
-atua, -bambatua, -chana, -chanja, -chenga, -pasua, -tatua;
расщеплять на куски -boshoa;
быть расщепленным -tatuka
расщепляться
-nanuka
ратификация
ukubali (kubali; ma-), thibitisho (ma-; -)
ратифицировать
-sahihisha;
ратифицировать договор -thibitisha mkataba
ратль
(= 453,6 г) ratili (-)
ратовать
-ng'ang'ania, -pigania
ратуша
1) (здание) jumba la manispaa (ma-)
2) (горсовет) manispaa (-)
рать
jeshi (ma-), afwaji (-) (поэт.)
раувольфия
mwango (mi-)
раунд
raundi (-), hatua (-), awamu (-)
рафинировать
-halisisha
рафия
mwale (mi-)
рахит
[maradhi] nyogea (-), matege (мн.)
рацион
kiposho (vi-), posho (-), resheni (-)
рационализатор
mtundu (wa-), mvumbuzi (wa-)
рационализация
utundu (ед.), uvumbuzi (ед.)
рациональный
bora;
рациональное зерно mbegu bora (-)
рация
chombo cha redio (vy-)
рачительность
uwekevu (ед.)
рачительный
(человек) mwelekevu (wa-)
рашпер
mbano (mi-), uma wa kuokea (nyuma)
рашпиль
tupa уа tunga (-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика