Древнегреческо-русский словарь, Μ, лист 016

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Μ > 016
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Μ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032

Лексика древнегреческого койнэ с буквы μ (часть 016) с русским переводом и комментариями.μετάγνοια

μετά-γνοια
раскаяние, сожаление (о сделанном), угрызения совести Soph.μετάγνωσις

μετά-γνωσις
-εως перемена решения, принятие нового решения Her., Dem.
ex. μ. τοῦ πολέμου Plut. — отказ от войныμεταγραπτέον

adj. verb. к μεταγράφωμεταγραφή

μετα-γρᾰφή
заем для покрытия долга, юр. перевод с одного лица на другое
ex. (δανείων Plut.)μεταγράφω

μετα-γράφω
1) вносить изменения в текст, переделывать (sc. τὰς ἐπιστολάς Thuc.)
2) подделывать Dem.
3) переписывать Luc., Diod.
4) тж. med. переводить (с другого языка)
ex. (τὰς ἐπιστολὰς ἐκ τῶν Ἀσσυρίων γραμμάτων Thuc. - ср. 1; ἐς τὸ Ἑλληνικόν Luc.)μετάγω

μετ-άγω
1) (sc. στρατιάν) следовать с войском
ex. (μ. τινὰ κελεῦσαι Xen.)
2) переводить, переносить, перемещать
ex. (τινὰ εἰς ἕτερον τόπον Plut.)
τὰς κρίσεις ἐπὴ τὰ ἔργα μ. Plut. — претворять решения в дела
3) управлять, направлять
ex. (τὰ πλοῖα μετάγεται ὑπὸ πηδαλίου NT.)μεταδαίνυμαι

μετα-δαίνυμαι
совместно пировать
ex. (τινι Hom.)
μ. ἱρῶν Hom. — принимать участие в жертвенной трапезеμεταδετέον

<adj. verb. к *μετα-δέω> нужно отвязать
ex. (τὸν ἵππον ἀπὸ τῇς φάτνης Xen.)μεταδήμιος

μετα-δήμιος
2
1) находящийся среди (своих) людей, т.е. дома
ex. οὐ γὰρ ἔθ΄ Ἥφαιστος μ. Hom. — Гефеста нет еще дома
2) постигающий народные массы, народный
ex. (κακόν Hom.)μεταδιαιτάω

μετα-διαιτάω
менять образ жизни
ex. μ. ἑαυτὸν εἰς δίαιταν μηδικήν Luc. — переменить свой образ жизни на мидийскийμεταδιδάσκω

μετα-δῐδάσκω
переучивать
ex. μεταδιδαχθῆναι (в знач. med.) καὴ μεταμαθεῖν Plut. — переучиться и доучитьсяμεταδίδωμι

μετα-δίδωμι
(δῐ)
1) уступать долю, уделять, передавать (с gen. part., реже acc.)
ex. (τινὴ τὸ τριτημόριόν τινος Her.; τι τῷ μέ ἔχοντι NT.)
μ. τινὴ τῇς ἀρχῆς Her. — уступить кому-л. часть своей власти;
δεξάμενοι τοὺς μινύας γῆς μετέδοσαν Her. — приняв миниев, (лакедемоняне) отвели (им) землю;
τί ἡμῖν οὐ μεταδίδοτον τῶν λόγων ; Plat. — что же вы оба не даете нам участвовать в (вашей) беседе?
2) сообщать, рассказывать
ex. δόξης μετάδος Eur. — расскажи о (своем) намерении;
μεταδοῦναί τινι ὑπέρ или περί τινος Polyb. — обсудить с кем-л. что-л.μεταδίομαι

μετα-δίομαι
in tmesi Aesch. = μεταδιώκωμεταδίωκτος

μετα-δίωκτος
3
настигнутый
ex. (μ. γενόμενος κῆρυξ ἧκε Her.)μεταδιώκω

μετα-διώκω
1) преследовать
ex. (τοὺς ἄλλους, sc. πολεμίους Xen.)
2) гоняться, искать
ex. (τιμωρίαν Plat.; τέρψεις Diod.)
3) выслеживать, исследовать
ex. (τὰς αἰτίας πρώτας Plat.)
4) догонять, нагонять
ex. (ἀναπηδήσας ἐπὴ τὸν ἵππον, μετεδίωκε τὸν πατέρα Xen.){*}μεταδοκέω

μετα-δοκέω
(только 3 л. в знач. impers.) менять свое мнение, передумывать
ex. (ἐπεί τε οὕτω μετέδοξε Her.)
μεταδεδογμένον μοι μέ στρατεύεσθαι Her. — я раздумал воевать;
μετέδοξέ σοι ταῦτα βελτίω εἶναι Luc. — ты передумал, решив, что так лучшеμεταδοξάζω

μετα-δοξάζω
менять свое мнение, передумывать Plat.μεταδόρπιον

μετα-δόρπιον
τό тж. pl. заключительная часть ужина, вечерний десерт Plat., Anth.μεταδόρπιος

μετα-δόρπιος
2
1) сидящий за ужином
ex. οὐ γὰρ ἔγωγε τέρπομ΄ ὀδυρόμενος μ. Hom. — не люблю я плакать за ужином
2) относящийся к вечерней трапезе
ex. μ. ὥρη Anth. — час ужинаμετάδοσις

μετά-δοσις
-εως
1) раздача
ex. (σίτων καὴ ποτῶν Xen.)
2) передача, предоставление
ex. (τοῦ πολιτεύματος τῷ πλήθει Arst.)
3) вознаграждение или пособие Plut.
4) тема для обсуждения, вопрос Plut.μεταδοτέον

adj. verb. к μεταδίδωμιμεταδοτικός

μετα-δοτικός
3
щедрый, великодушный
ex. (ἀνδρεῖος καὴ μ. Arst.)μετάδουπος

μετά-δουπος
обрушивающийся в середину, промежуточный, т.е. случайный, маловажный
ex. (ἡμέραι Hes.)μεταδρομάδην

μεταδρομά-δην
(μᾰ) adv. преследуя, вдогонку, на бегу
ex. μ. ἔλασ΄ ὦμον Hom. (Эврипил) на бегу поразил в плечо (Гипсенора)μεταδρομή

μετα-δρομή
преследование, погоня Xen.
ex. μεταδρομαῖς Ἐρινύων ἠλαυνόμεσθα Eur. — за мной неотступно гнались Эринииμετάδρομος

μετά-δρομος
2
преследующий по пятам
ex. (μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων κύνες Soph. - об Эриниях)μέταζε

μέτα-ζε
adv. затем, потом, после HH., Hes.μεταζεύγνυμι

μετα-ζεύγνῡμι
перепрягать
ex. (ἵππους Xen.)μετάθεσις

μετά-θεσις
-εως
1) перемещение, перестановка
ex. (ταῦτα, ὅσων φύσις αὐτέ μένει τῇ μεταθέσει Arst.)
2) грам. метатез(ис), перестановка букв (напр. καρδία › κραδίη)
3) смена, перемена
ex. (ἐπὴ τὸ βέλτιον Polyb.)
ἐξ ἀνάγκης καὴ νόμου μ. γίνεται погов. NT. — по нужде и закону перемена бывает;
— замена (ὀνομάτων Plut.)
4) мена, торговый обмен, товарооборот
ex. (ἀλλαγαὴ καὴ μεταθέσεις οἷον ἐμπορίῳ Polyb.)
5) устранение, исправление
ex. (τВον ἁμαρτημάτων Polyb.)
6) юр. право внесения изменений
ex. γεγράφθαι τέν μετάθεσιν Thuc. (право) внести изменения (в договор)
7) переход
ex. ( μ. πρός τινα Polyb.)μεταθετέον

adj. verb. к μετατίθημιμετάθετος

μετά-θετος
2
изменчивый, переменчивый
ex. ( τύχη Polyb.)μεταθέω

μετα-θέω
(fut. μεταθεύσομαι)
1) гоняться, преследовать, бежать по следу
ex. (ταχύ Xen.)
2) (об охотничьих собаках) обегать, обрыскать
ex. (τὰ ὄρη Xen.)
3) перен. выслеживать, отыскивать чутьем
ex. (τὰ ἴχνη τινός, τὰ λεχθέντα Plat.; ἑκασταχόσε Plut.)μεταίρω

μετ-αίρω
эол. πεδαίρω
1) переносить, уносить
ex. (θεᾶς ἄγαλμα ἐκ βάθρων Eur.)
2) (тж. πεδαίρειν κῶλον или πόδα Eur.) уходить, удаляться
ex. (ἀπὸ τῆς γαλιλαίας NT.)
3) похищать
ex. (νέους Eur.)
4) аннулировать, отменять
ex. (ψήφισμα Dem.)μεταιτέω

μετ-αιτέω
1) требовать (себе)
ex. (μ. μέρος τινός Arph.; μ. παρά τινος Dem.)
μ. τῆς βασιληΐης Her. — требовать себе долю в царской власти
2) просить, выпрашивать
ex. (τέν τροφήν Luc.)
μ. τινα Arph. — выпрашивать у кого-л.μεταίτης

-ου просящий подаяния, нищий Luc.μεταίτιος

μετ-αίτιος
2 и 3
1) участвующий (участвовавший) в чем-л., (со)причастный
ex. (μ. φόνου Her.; τούτων οὐ μ. πέλῃ, ἀλλὰ παναίτιος Aesch.)
μ. τινι θανεῖν Soph. — виновный в чьей-л. смерти
2) содействующий, помогающий
ex. (οἱ ἐμοὴ μεταίτιοι νόστου Aesch.)
τῆσδ΄ ἐστὲ βουλῆς μεταίτιαι Aesch. — помогите мне здесь вашим советомμεταίχμιον

μετ-αίχμιον
I.
praep. между
ex. (ζωῆς καὴ θανάτοιο μ. Anth.)
II.
τό
1) промежуток, расстояние, интервал
ex. μ. οὐ μέγα ἀπολιπόντες Her. — оставив небольшой промежуток, т.е. на небольшом расстоянии (от противника);
μέσοισιν ἐν μεταιχμίοις δορός Eur. — в середине между (обеими) армиями
2) середина
ex. ἐν μεταιχμίῳ σκότου Aesch. — в полутьме;
ἀνδρῶν μ. ἔχειν Luc. — достигнуть середины зрелого возрастаμεταίχμιος

μετ-αίχμιος
эол. πεδαίχμιος 2
находящийся между двумя армиями, т.е. промежуточный
ex. (γῆ Her.)
ἀνέρ γυνή τε χὤ τι τῶν μεταίχμιον Aesch. — мужчина ли, женщина ли, или нечто среднее между ними, т.е. кто бы то ни былоμετακαθέζομαι

μετα-καθέζομαι
пересаживаться
ex. (ἐπὴ τὸν ἑξῆς θρόνον Luc.)μετακαθίζω

μετα-καθίζω
досл. пересаживать, перемещать, перен. менять мнение, передумывать
ex. εἰ μὲν μετακαθίσαντες λέγοιεν Sext. — если же они, передумав, скажутμετακαθοπλίζω

μετα-καθοπλίζω
перевооружать
ex. (τοὺς λίβυας εἰς τὸν Ῥωμαϊκὸν τρόπον Polyb.)μετακαινίζω

μετα-καινίζω
обновлять, переделывать
ex. τὰ κατὰ σκηνέν μετεκαίνισεν Anth. (Эсхил) преобразовал сценическое искусствоμετακαλέω

μετα-κᾰλέω
тж. med.
1) призывать, вызывать
ex. ( ἰατρὸς μετακληθείς Luc.; ἐπάνειμι ἐς κυνόσαργες, ὁπόθεν δεῦρο μετεκλήθην Plat.)
2) отзывать обратно, возвращать
ex. (τὰς ναῦς προανηγμένας Thuc.; τινὰ ἀπό τινος Polyb.; τινὰ ἀπὸ τῆς ἀποστάσεως Diod.)μετάκειμαι

μετά-κειμαι
лежать (находиться) в другом месте, т.е. быть переставленным Arst.
ex. εἴ τι πρόσκειται γράμμα ἢ μετάκειται Plat. — добавлена ли какая-л. буква, или переставленаμετακεράννυμι

μετα-κεράννῡμι
размешивать переливая
ex. (εἰς καθαρὸν ἀγγεῖον ἐκ ῥυπαροῦ Plut.)μετακέρασμα

μετα-κέρασμα
-ατος τό смесь
ex. (ψυχροῦ καὴ θερμοῦ Plut.)μετακηπεύω

μετα-κηπεύω
пересаживать
ex. (φυτὸν εἰς τὰς φυταλιάς Arst.){*}μετακιάθω

μετα-κῑάθω
(ᾰθ)
ex. (только impf. или aor. 2 μετεκίαθον)
1) гнать, преследовать
ex. (τρῶας καὴ λυκίους Hom.)
2) гнаться, догонять
ex. (τὸν ταῦρον κύνες μετεκίαθον Hom.)
3) идти следом, следовать
ex. ἱππῆες ὀλιγον μετεκίαθον Hom. — всадники ехали немного поодаль
4) отправляться (к кому-л.)
ex. αἰθίοπας μετεκίαθε Hom. (Посидон тогда) был в гостях у эфиопов
5) проходить, переходить, пересекать
ex. (πᾶν πεδίον Hom.)μετακινέω

μετα-κῑνέω
1) перемещать, передвигать
ex. (μετεκινήθησαν οἱ κρητῆρες Her.)
2) сдвигать с места, оттеснять
ex. (τινα ἐκ τῆς τάξιος Her.)
3) (из)менять, переделывать
ex. (τέν πολιτείαν Dem., Plut.; βουλόμενος εἰδέναι εἰ ἔτι μετακινητέ εἴη ὁμολογία Thuc.)μετακίνησις

μετα-κίνησις
-εως (κῑ) передвижение, перемещение Arst., Plut.μετακινητός

μετα-κινητός
3
подлежащий изменению
ex. (νόμοι Solon ap. Plut.)μετακλαίω

μετα-κλαίω
тж. med. впоследствии сетовать, оплакивать
ex. (τὸν ἑαυτοῦ βίον Eur.)
ἦ τέ μιν οἴω πολλὰ μετακλαύσεσθαι, ἐπεί κ΄ ἀπὸ λαὸς ὄληται Hom. — я думаю, что потом он (т.е. Ахилл) горько будет сетовать, когда погибнет войскоμετακλίνομαι

μετα-κλίνομαι
(ῑ) склоняться в другую сторону
ex. πολέμοιο μετακλινθέντος Hom. — при неблагоприятном обороте битвыμετακοιμίζω

μετα-κοιμίζω
усыплять
ex. (μετακοιμισθὲν μένος ἄτης Aesch.)μετάκοινος

μετά-κοινος
2
совместный, общий
ex. συνδαίτωρ μ. Aesch. — сотрапезник;
παντὴ δόμῳ μετάκοινοι, sc. μοῖραι Aesch. — Мойры, безотлучные спутницы каждого домаμετακομίζω

μετα-κομίζω
переносить
ex. (εἰς ἀμείνω τινὰ τόπον Plat.; ταῦτα εἰς τέν πατρίδα Polyb.)μετακοσμέω

μετα-κοσμέω
пере(у)страивать, переделывать
ex. (τὰ περὴ τοὺς ἀνθρώπους Luc.; ἅπαντα πρὸς τὸ δημοτικώτερον Plut.)
μετακοσμούμενος θέσει Arst. — по-иному расположенный, оказавшийся в другом положении;
τέν πόλιν εἰς τοὺς Ἀχαιοὺς μ. Plut. — присоединить город к Ахейскому союзуμετακόσμησις

μετα-κόσμησις
-εως переустройство, перестройка, преобразование
ex. (μ. καὴ μεταβολή Plat., Plut.)μετακόσμιον

μετα-κόσμιον
τό тж. pl. пространство между мирами, т.е. мировое пространство Plut., Diog.L.μετακρούω

μετα-κρούω
делать поворот, поворачивать, т.е. резко менять мнение Plut.μετακυκλέομαι

μετα-κυκλέομαι
(о звездах) смещаться с орбит, менять свои орбиты Plat.μετακυλινδέω

μετα-κῠλινδέω
перекатывать
ex. μ. αὑτὸν πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον погов. Arph. — перекатываться к благополучному борту, т.е. уметь плыть по ветруμετακύμιος

μετα-κύμιος
2
(ῡ) находящийся между волнами
ex. μ. ἄτας Eur. — отражающий волны пагубы, защищающий от несчастийμεταλαγχάνω

μετα-λαγχάνω
(fut. μεταλήξομαι)
1) принимать участие, участвовать
ex. (πολέμου καὴ μάχης Plat.)
2) получать в удел
ex. μ. τύχας οἰδιπόδα μέρος Eur. — разделять судьбу Эдипа
3) быть причастным, обладать
ex. (δίκης καὴ θέμιδος Plut.)μεταλαμβάνω

μετα-λαμβάνω
1) принимать участие, участвовать, иметь (получать) долю
ex. (τῆς ληΐης Her.; καμάτου Pind.)
2) получать
ex. (τῶν ἐπίπλων τὰ ἡμίσεα Her.; τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Plat.)
3) брать
ex. μ. или μ. λόγον Polyb. — брать (после кого-л.) слово, выступать с ответом, отвечать;
— принимать (после кого-л.) (τέν ἀρχήν, τέν στρατηγίαν Polyb.)
4) тж. med. брать себе, принимать, присваивать
ex. (τῶν καρπῶν NT.; med. οὐνόματός τινος Her.)
φρονήματος μεταλαβεῖν Plut. — стать разумным;
μ. τέν Ἑλληνικέν κατασκευέν τῶν ὅπλων Polyb. — вводить у себя оружие греческого образца
5) вкушать
ex. (τροφῆς NT.)
6) менять
ex. (ἱμάτια Xen.; τέν σκευήν Luc.; ἔθη Polyb.)
7) променивать, обменивать
ex. (μ. τὸν πόλεμον ἀντ΄ εἰρήνης Thuc.)
8) (о времени) наступать
ex. (ἄμα τῷ μεταλαβεῖν τῆς νυκτός Polyb.)
9) лог. условно принимать, допускать
ex. συλλογισμὸς πρὸς τὸ μεταλαμβανόμενον Arst. — силлогизм, исходящий из допущенияμεταλγέω

μετ-αλγέω
сожалеть (о прошедшем), раскаиваться
ex. (τί μεταλγεῖς τὸ δίκαιον ἔρξαι; Aesch.){*}μεταλήγω

μετα-λήγω
эп. μεταλλήγω оставлять, прекращать
ex. {. χόλοιο Hom., HH. — оставить (свой) гневμεταληπτέον

adj. verb. к μεταλαμβάνωμεταληπτικόν

μετα-ληπτικόν
τό вместилище
ex. (τῶν εἰδῶν Plut.)μεταληπτικός

μετα-ληπτικός
3
(со)причастный
ex. τῆς ὕλης μ. Plut. — материальныйμετάληψις

μετά-ληψις
-εως
1) сопричастие, причастность
ex. (κάλλους τε καὴ δικαιοσύνης Plat.)
2) участие
ex. λόγων μ. Plat. — участие в спорах, диалектические упражнения,
3) получение по преемству, наследование
ex. (τῆς ἀρχῆς Polyb.)
4) изменение, замена
ex. (τοῦ σχήματος Polyb.)
ἐκ μεταλήψεως Polyb. (в связи) с заменой
5) обмен
ex. (τινος ἀντί τινος Arst.)
6) принятие, вкушение (sc. βρωμάτων NT.)
7) рит. металепс(ис) (фигура замены одного слова другим, напр., Ἥφαιστος вм. πῦρ)
8) грам. замена буквы (напр., τοί вм. σοί)
9) лог. (условное) принятие, положение, допущение
ex. (συλλογισμὸς κατὰ μετάληψιν Arst.)μεταλλαγή

μετ-αλλᾰγή
дор. μεταλλᾰγά
1) смена, перемена или переход
ex. (εἰς ἄλληλα Plat.)
ἐν μεταλλαγῇ Soph. — путем перемены, взамен;
ὅτι ξυμμαχία οὐκ εἰρήνη, ἀλλὰ πολέμου μ. εἴη Xen. (коринфяне ответили), что такой союз был бы не миром, а новой войной
2) подмена, смешение
ex. (τῶν ἐπιστημῶν Plat.)
3) прекращение, конец
ex. (δακρύων, συντυχίας Eur.)
μ. τῇς ἡμέρης Her. — солнечное затмение;
μ. τοῦ βίου Plut. — кончина, смертьμεταλλακτός

μετ-αλλακτός
3
1) изменившийся, переменившийся
ex. (δαίμων Aesch.)
2) подлежащий изменению Pind.μετάλλαξις

μετ-άλλαξις
-εως Xen. = μεταλλαγήμεταλλάσσω

μετ-αλλάσσω
атт. μεταλλάττω
1) (из)менять
ex. (θέσμια Her.; οὐ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τόπον Aeschin.; τι ἔν τινι и τι εἴς τι NT.)
μεταβολέν βίου μ. Plat. — изменять свою жизнь (ср. 5)
2) заменять, сменять
ex. (τοὔνομα Plat.)
μ. χώραν ἑτέραν ἐξ ἑτέρας Plat. — переходить с одного места на другое, перемещаться
3) перемещать, переводить
ex. (τινὰ εἰς τέν χώραν τινός Plat.)
4) меняться
ex. ὅτι οὐ μεταλάσσουσι αἱ ὧραι Her. — ввиду постоянства климата
5) (тж. μ. βίον Isocr., Polyb.; ср. 1) умирать Plat. etc.μετάλλατος

μετάλλᾱτος
3
дор. = *μετάλλητοςμεταλλάττω

атт. = μεταλλάσσωμεταλλάω

μετ-αλλάω
(дор. aor. μετάλλασα)
1) расспрашивать
ex. (τινά τι Hom.)
2) разведывать, разузнавать
ex. (τι ἀμφί τινι Hom.)μεταλλεία

μεταλλείᾱ

1) ров, канал
ex. (μεταλλείαις νάματα συνάγειν Plat.)
2) pl. горный промысел, раскопки
ex. ὅσα ὑπὸ μεταλλείας ὀρυττόμενα Plat. — все, что добывается из земных недр
3) воен. земляные работы Diod.μεταλλεῖον

τό металл
ex. (σίδηρος καὴ χαλκὸς καὴ πάντα τὰ μεταλλεῖα Plat.)μεταλλεύς

-έως рудокоп, горнорабочий Plat., Diod.μεταλλευτική

(sc. τέχνη) горнорудное искусство, горный промысел Arst.μεταλλευτικός

3
горнопромышленный, рудный
ex. (κτῆμα Plat.; κτῆσις Arst.)μεταλλευτός

3
рудный, ископаемый Arst.μεταλλεύω

1) копать, рыть
ex. (μέταλλα Diod.)
2) добывать из земли, выкапывать
ex. (χρυσόν τε καὴ ἄργυρον καὴ πάνθ΄ ὁπόσα μεταλλεύεται Plat.)
3) раскапывать, тж. обшаривать, обыскивать
ex. (τὸν μυχόν Anth.)μεταλλήγω

эп. = *μεταλήγω{*}μετάλλητος

дор. μετάλλᾱτος 3
подлежащий рассмотрению, исследованию Pind.μεταλλικά

τά ископаемые, металлы Plut.μεταλλικός

3
1) касающийся горного промысла, горнопромышленный
ex. (νόμος Dem.)
2) рудный, ископаемый или металлический Plut.μέταλλον

τό
1) шахты, копи
ex. (ἁλὸς μ. Her.)
2) pl. рудники
ex. (χρύσεα καὴ ἀργύρεα μέταλλα Her.)
3) pl. воен. земляные работы, подкопы
ex. (πολιορκεῖν διὰ τῶν μετάλλων Polyb.)μεταλλουργεῖον

μεταλλ-ουργεῖον
τό рудник, копи Diod.μεταλλουργός

μεταλλ-ουργός
рудокоп Diod.μετάλμενος

part. aor. к *μεθάλλομαιμεταμάζιον

μετα-μάζιον
τό пространство между сосками, т.е. грудь Anacr.μεταμάζιος

μετα-μάζιος
2
находящийся между сосками
ex. (στῆθος Hom.)μεταμαίομαι

μετα-μαίομαι
выслеживать, преследовать
ex. (ἄγραν Pind.)μεταμανθάνω

μετα-μανθάνω
1) переучиваться
ex. τὸ Ἀττικὸν ἔθνος τέν γλῶσσαν μετέμαθε Her. — аттическое племя усвоило новый язык;
μεταμανθάνουσα ὕμνον πριάμου πόλις Aesch. — град Приама, запевший иной гимн;
οὐκ ἔστιν ἔλαττον ἔργον τὸ μ. τοῦ μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς Arst. — переучиваться не легче, чем учиться сначала
2) отучиваться, забывать (sc. ψευδῆ δόξαν Plat.; τέν ἐλευθερίαν Aeschin.)
3) учиться (чему-л.) лучшему, исправляться
ex. (οὐδ΄ ἂν μεταμάθοις; Arph.)μεταμείβω

μετ-ᾰμείβω
дор.-эол. πεδᾰμείβω тж. med.
1) обменивать ex. (ἐσλὸν πήματος Pind.); менять
ex. (τὰς ὀπὰς ἐν τῇ γῇ, Arst.)
μεταμειβόμενοι Pind. — чередуясь;
μυριάδας ἀγαθῶν ἑτέροις ἑτέρας μεταμειβόμενος Eur. — прошедший через длинную вереницу всяческих преуспеяний
2) передавать по наследству
ex. (γᾶν τέκνων τέκνοις Eur.)μεταμέλει

impers. к μεταμέλωμεταμέλεια

μετα-μέλεια

1) пересмотр мнения, отмена решения
ex. (περί τινος Thuc.)
2) сожаление (о сделанном), раскаяние
ex. (τινος Plat. и περί τινος Thuc.)
μεταμελείας (или μεταμέλειαν Eur.) λαμβάνειν ἔκ τινος Thuc. — раскаиваться в чем-л.;
μ. ἔχει με Xen. — мной овладело раскаяние;
μ. τοῦ πεπραγμένου Plat. — раскаяние в совершенном


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика