Древнегреческо-русский словарь, Μ, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Μ > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Μ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032

Лексика древнегреческого койнэ с буквы μ (часть 004) с русским переводом и комментариями.μαλι-

μᾱλι-
дор. = μηλι-μαλκιάω

v. l. = μαλκίωμαλκίω

v. l. μαλκιάω (ῑ) коченеть от холода, цепенеть
ex. (ποδί Aesch.; Dem. - v. l. μαλακίζομαι)μἀλλά

in crasi = μέ ἀλλάμαλλοδέτης

см. μαλλόδετος...μαλλόδετος...

μαλλοδέτης, μαλλόδετος
2
перевязанный шерстью
ex. (κύστεις Soph.)μᾶλλον

adv. <compar. к μάλα>
1) более, больше
ex. πολὺ и πολλῷ μ. Plat. — гораздо больше;
ἔτι и και μ. Hom., ἔτι καὴ μ. Pind., ἔτι καὴ πολὺ μ. Hom. — еще или все больше;
μ. τι Her. — несколько (больше), немного, до известной степени, сколько-нибудь;
μηδέν или οὐδέν τι μ. Soph., Plat. — нисколько не больше или точно так же;
ἐπὴ μ. Plat. и μ. μ. Eur. — все больше и больше;
μ. τοῦ δέοντος или μ. ἢ δεῖ Plat. — больше, чем следует;
κηρόθι μ. Hom. — до глубины души
2) предпочтительнее, лучше, скорее
ex. (τεθνάναι μ. ἢ ζώειν Her.)
πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μ. ἢ οὐ τοὺς αἰτίους Thuc. (афиняне предпочли) истребить скорее весь город, только бы не позволить ускользнуть виновникам;
χαλεπόν, μ. δὲ ἀδύνατον Plat. — трудно, вернее сказать, невозможно;
πολλοί, μ. δὲ πάντες Dem. — многие, чтобы не сказать все;
παντὸς μ. Plat. — вернее всего, т.е. да, конечно;
τὸ μ. καὴ ἧττον рит. Arst. (лат. a fortiori) — (довод) на основании преимущественного признака
3) слишком, чрезмерно
ex. (θερμαίνεσθαι μ. Plat.)μαλλός


1) клок шерсти, шерсть, руно Hes., Aesch., Soph.
2) прядь волос
ex. (πλοκάμων μαλλοί Eur.)μαλλός

Маллос (город в Киликии) Arst., Diod.μαλλώτης

-ου житель или уроженец города Маллос Plut.μαλοδροπεύς

μᾱλοδροπεύς
-έως дор. = *μηλοδροπεύςμαλόεις

μᾱλόεις
-όεντος <μᾶλον I или II> Малоэнтский, «Богатый плодами» или «Охраняющий овечьи стада» (эпитет Аполлона на о-ве Лесбос) Thuc.μᾶλον

I и II дор. = μῆλον I и IIμαλοπάρῃος

μᾱλοπάρῃος
2
(πᾰ) дор. = *μηλοπάρειοςμαλοπάραυος

μᾱλοπάραυος
2
Theocr. v. l. = *μηλοπάρειοςμαλός

μᾱλός
3
белый, по по друг. покрытый шерстью, мохнатый
ex. (τράγος Anth.)μαλοτρόφος

μᾱλοτρόφος
2
дор. = μηλοτρόφοςμαλοφορέω

μᾱλοφορέω
дор. = μηλοφορέωμάμμα

см. μάμμη...μαμμάκυθος

μαμμά-κῠθος
(ᾱκ) маменькин сынок, т.е. простофиля Arph.μαμμάω

сосать грудь
ex. μαμμᾶν αἰτεῖν Arph. (о детях) просить естьμάμμη

= μάμμαμάμμη...

μάμμα, μάμμη

1) мама, матушка NT., Anth.
2) бабка NT., Plut.μαμμία

мать Arph.μαμμίδιον

(ῐδ) τό матушка, мамочка Plut.μαμωνᾶς

-ᾶ (сиро-халд.) богатство, мамона
ex. (οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὴ μαμωνᾷ NT.)μάν

I и II (ᾱ) дор. = μήν I и IIμἀνατραπῆναι

in crasi = μέ ἀνατραπῆναιμάνδαλος

μάνδᾰλος
засов или болт (ср. μανδαλωτόν)μανδαλωτόν

μανδᾰλωτόν
τό (sc. φίλημα) «запирающий», т.е. сладострастный поцелуй Arph.μανδάνη

Мандана (дочь Астиага, жена Камбиса, мать Кира Старшего) Her., Xen.μάνδρα

ион. μάνδρη
1) загон, стойло, ограда Soph., Theocr., Plut.
2) перен. стойло (для камня с изображением пяти быков), т.е. оправа
ex. (χρυσῆ Anth.)μανδραγόρας

μανδραγόρᾱς
-ου или бот. мандрагора (растение, которое, вследствие наркотического действия своих соков, считалось волшебным - предполож. Atropa Belladonna) Xen., Arst., Plut., Luc.
ex. μανδραγόραν πεπωκέναι Dem. — выпить мандрагорового соку, т.е. быть в оцепененииμάνδρη

ион. = μάνδραμανδρόβουλος

Мандробул (скупец, который, найдя на о-ве Самос клад, принес в жертву Гере золотого барана, в следующем году - серебряного, а еще через год - медного)
ex. ἐπὴ μανδροβούλου χωρεῖ τὸ πρᾶγμα погов. Luc. — дело идет как у Мандробула, т.е. все хуже и хужеμανδροκλέης

стяж. μανδροκλῆς -έους Мандрокл (родом из Самоса, зодчий Дария, сына Гистаспа) Her.μανδύη

шерстяной плащ Aesch.μανεθών

-ῶνος и μανεθώς -ώ Манетон или Манефон (египетский жрец-историк времен Птолемея I, написавший на греч. языке сочинения по религии египтян и по истории Египта)μανείς

μᾰνείς
part. aor. pass. к μαίνομαιμανέρως

или μανερῶς (dat. μανέρωτι, acc. μανέρωτα) <μανέρως или μανερῶς - имя рано умершего сына первого егип. царя> погребальная песнь (у египтян) Her.μάνη

(ᾰ) Arph. = μανίαμανθάνω

(fut. μᾰθήσομαι - дор. μᾰθεῦμαι; aor. 2 ἔμαθον - эп. ἔμμαθον и μάθον, pf. μεμάθηκα; pass. только praes. и pf. μεμάθημαι; adj. verb. μαθητός)
1) учиться, изучать или усваивать
ex. (τι Hom., Her. etc.)
οἱ μανθάνοντες Xen. — учащиеся
2) заучивать
ex. (τὰ Ὁμήρου ἔπη Xen.)
3) осведомляться, узнавать, слышать
ex. (τι ἔκ, παρά и πρός τινος или τί τινος Trag. etc.; ἀπό и παρά τινος NT.)
μαθοῦσ΄ ἔληξα Soph. — услышав (это), я замолчала;
τί βούλει μαθεῖν ἐμοῦ ; Eur. — что ты хочешь узнать от меня?;
μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν Xen. — узнай прежде всего, кто они
4) замечать, видеть
ex. (τοὺς ἔξω Her.)
ἵνα ἀλλήλους μάθοιεν ὁπόσοι εἴησαν Xen. — чтобы им можно было видеть, сколько их;
μαθεῖν οὐ δυσπετής Soph. — его нетрудно узнать;
διαβεβλημένος οὐ μανθάνεις Her. — ты не замечаешь, что ты обманут
5) понимать
ex. (ἴσως οὔ μανθάνετέ μου ὅτι λέγω; Plat.)
μανθάνω ἔξωρα πράσσω Soph. — я сознаю, что поступаю не так, как следует
6) выдумывать, воображать (только в разговорных оборотах с μαθών со значением - подобно παθών - «здорово живешь», «ни с того, ни с сего»)
ex. τί ἄξιός εἰμι παθεῖν, ὅτι μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον ; Plat. — какого наказания я достоин за то, что за всю жизнь почему-то я не знал покоя?;
τί δέ μαθών …;
Arph. etc. — с чего это ты вдруг …? или как это тебя угораздило …?μανία

μᾰνία
ион. μᾰνίη тж. pl.
1) сумасшествие, душевная болезнь, безумие Pind., Her., Trag. etc.
2) исступление, вдохновение, восторженность
ex. (ἀπὸ μουσῶν Plat.)μανιάκης

-ου ожерелье (у персов и кельтов) Polyb., Plut.μανιάς

μᾰνιάς
-άδος (ᾰδ) adj. f, тж. n бешеная, исступленная
ex. (νόσοι Soph.; λύσσα и λυσσήματα Eur.)μανίη

μᾰνίη
ион. = μανίαμανική

μᾰνῐκή
(sc. νόσος) безумие Plat.μανικός

μᾰνῐκός
3
1) сумасшедший, безумный
ex. (πράγματα Arph.)
μανικόν τι βλέπειν Arph. — иметь безумный вид
2) граничащий с безумием, безрассудный
ex. (ἐπιχείρημα Plat.)
3) восторженный, вдохновенный
ex. εὐφυοῦς ποιητική ἐστιν ἢ μανικοῦ Arst. — поэзия есть область одаренности или вдохновения
4) приводящий в безумие
ex. (φάρμακα Plut.)μανικός

3
приписываемый фригийскому царю Манису
ex. (ἔργα Plut.)μανικῶς

μᾰνικῶς
1) безумно
ex. (μ. διακείμενος Plat.)
2) нелепо
ex. (μ. καὴ ἀτάκτως Plat.)μανιόκηπος

μανιό-κηπος
adj. f болезненно похотливая Anacr.μᾶνις

-ιος дор. Pind. = μῆνιςμανίω

μᾱνίω
дор. = μηνίωμανιῶδες

μᾰνιῶδες
τό безумие Eur.μανιώδης

μᾰνι-ώδης
2
1) безумный, безрассудный
ex. (ὑπόσχεσις Thuc.)
2) яростный
ex. (κύνες Xen.)μάννα

τό (евр.) indecl. манна NT.μαννάριον

τό Luc. = μαμμίδιονμαννοφόρος

μαννο-φόρος
2
<μάννος ожерелье> носящий (как бы) ожерелье
ex. (νεβρός Theocr. - v. l. μανοφόρος)μανός

μᾱνός
3
1) редкий, нечастый, широко расставленный
ex. (ἴχνη Xen.)
2) неплотный, рыхлый, пористый
ex. (σῶμα, ὀστοῦν Plat.)μανόστημος

μᾰνό-στημος
2
(ᾰ вм. ᾱ) с тонким утком, т.е. тонкотканный
ex. (πέπλοι Aesch.)μανότης

μᾱνότης
-ητος
1) разреженность Plat.
2) рыхлость или пористость
ex. (ὀστῶν Plat.; σαρκός Arst.)μανοφόρος

μᾱνο-φόρος
2
<μάν II> с лунообразными пятнами Theocr.μαντῷος

3
Plut., Anth. = μαντεῖοςμαντεία

μαντείᾱ
эп. μαντείη, ион. μαντηΐη
1) пророческий дар HH.
2) пророческое толкование
ex. (μαντείας δεῖται ὃ τί ποτε λέγεις Plat.)
αἴνιγμα μαντείας ἔδει Soph. — загадка (Сфинкса) нуждалась в истолковании провидца
3) способ прорицания
ex. (ἐν θήβῃσι Her.)
4) прорицание
ex. (φοῖβος πέμψας τὰς μαντείας Soph.)
μαντείᾳ χρῆσθαι καθ΄ ὕπνον Plat. — прорицать во сне
5) догадка, предвидение
ex. ὡς ἐμέ μ. Plat. — как я предвижуμαντεῖον

ион. μαντήϊον τό
1) прорицание
ex. (τειρεσίαο Hom.)
2) прорицалище
ex. (διός Aesch.; πυθικόν Soph.)μαντεῖος

ион. μαντήϊος 3, реже 2
1) пророческий, прорицательский ex. (βωμός Pind.; ἕδρα Eur.); венчающий прорицателей
ex. (στέφη Aesch.)
2) прорицающий
ex. (Ἀπόλλων Arph.)μάντευμα

-ατος τό предсказание, прорицание, оракул
ex. (μαντεύματα πύθια Pind.; μ. θεοῦ Eur.; μ. θεήλατον Soph.; μ. πυθόχρηστον Aesch.)μαντεύομαι

1) прорицать, предсказывать, пророчить
ex. (θάνατόν τινι Hom.)
2) (об оракуле) вещать, предписывать: impers. ἐμοντεύθη Her. было предписано; τὰ μεμαντευμένα Her. веления оракула
3) догадываться, предполагать, заключать
ex. (τεκμηρίοισιν Aesch.)
δοκῶ γέ μοι οὐ κακῶς μαντεύεσθαι Plat. — мне кажется, что я не ошибся в своей догадке;
τί μαντευτέον ; Plat. — что (именно) следует предположить?
4) вопрошать оракул
ex. (περί τινος Her., ὑπέρ τινος Eur. и τι Plat.)
ἐς δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι Plat. — прибыв в Дельфы, (Херофонт) решился обратиться к оракулу со следующим вопросом
5) (о собаке) обонять, чуять
ex. (ἄρτον Theocr. - v. l. ἄρκτον)μαντευτική

(sc. τέχνη) искусство прорицания, пророческий дар Plut.μαντευτός

3
возвещенный, указанный оракулом
ex. (γόνος Eur.)
ὅσπερ αὐτῷ μ. ἦν Xen. — который был ему предписан оракуломμαντηϊ-

ион. = μαντει-μαντική

(sc. τέχνη) Her., Plat., Trag. = μαντευτικήμαντικός

3
1) прорицательский
ex. (κλέος Aesch.; θρόνοι Aesch.)
2) пророческий
ex. (λόγοι Plat.)
3) наделенный пророческим даром, вещий
ex. (οἱ κύκνοι Plat.)μαντικῶς

пророчески
ex. (εἰπεῖν Plat.)μαντινέες

μαντῐνέες
οἱ ион. = μαντινεῖςμαντίνεια

(τῐ), эп.-ион. μαντῐνέη, дор. μαντῐνέα Мантинея (город в вост. Аркадии, место сражения между фиванцами и лакедемонянами, в 362 г. до н.э.) Thuc., Xen. etc.μαντινεῖς

μαντῐνεῖς
ион. μαντῐνέες, староатт. μαντῐνῆς οἱ Her., Xen. etc. pl. к μαντινεύςμαντινεύς

μαντῐνεύς
-έως житель или уроженец Мантинеи Plut.μαντινῆς

μαντῐνῆς
οἱ староатт. = μαντινεῖςμαντινική

μαντῐνική
(sc. χώρα) область Мантинеи Thuc. etc.μαντινικός

μαντῐνικός
3
мантинейский Plat.μαντιπολέω

μαντῐπολέω
заниматься предсказаниями, прорицать Aesch.μαντιπόλος

μαντῐ-πόλος
2
предсказывающий будущее, пророческий, вещий
ex. (βάκχη Eur.; Ἀπόλλων Luc.)μάντις

I.
-εως, ион. ιος и (ῐο, иногда ῑο) прорицатель(ница), предсказатель(ница)
ex. (μάντεις καὴ χρησμολόγοι Thuc.; οἱ μάντεις πῶς ἀμφίβολα λέγουσιν Arst.)
οὐδεὴς μ. τῶν μελλόντων Soph. — никто не может предсказать грядущее
II.
-εως зоол. кузнечик или богомол (Mantis religiosa) Theocr.μαντίσιος

Мантисий, «Вещий» (прозвище поэта Калликтера) Anth.μαντιχώρας

-ου = μαρτιχόραςμαντοσύνη

дор. μαντοσύνᾱ (ῠ) Hom., Pind. = μαντευτικήμαντόσυνος

μαντόσῠνος
3
прорицательский, пророческий, вещий
ex. (κέλευσμα, θεου ἀνάγκαι Eur.)μανυ-

μᾱνυ-
дор. = μηνυ-μανώδης

μᾱν-ώδης
2
негустой, редкий, жидкий
ex. (οὐρά Arst.)μανῶς

μᾱνῶς
редко
ex. (ὅσῳ προσωτέρω, τοσῷδε μανότερον Xen.)μάνωσις

-εως (ᾱ) разрежение Arst., Plut.μάξυες

οἱ максии (племя в Ливии) Her.μάομαι

стяж. μῶμαι (pf. со знач. praes. μέμονα и μέμαα, inf. pf. μεμονέναι; part.: praes. μώμενος, pf. μεμαώς - gen. μεμᾰῶτος и μεμᾱότος; imper. praes. μῶσο, 3 л. sing. imper. pf. μεμάτω) желать, стремиться, намереваться
ex. σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες Hom. — томясь желанием начать трапезу;
μεμαότε ἀλκῆς Hom. (оба Эанта), горящие отвагой;
πῆ μέματον ; Hom. — что вы замышляете? (досл. куда вы обе стремитесь? );
μεμαότες ἐγχείῃσιν Hom. — готовые ринуться с копьями;
τάδε μώμενος Soph. — отважившись на этоμαπέειν

эп. Hes. inf. aor. 2 к μάρπτωμαράγανδα

τά Plut. v. l. = μαράκανδαμάραγδος

(μᾰ) Men. = σμάραγδοςμάραγνα

бич, плеть Aesch., Eur.μάραθον

μάρᾰθον
(μᾰ) τό укроп Dem.μάραθος

Мараф (сын Эпопея, царя сикионского, давший, по преданию, свое имя деревне Марафон) Plat.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика