Древнегреческо-русский словарь, Μ, лист 014

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Μ > 014
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Μ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032

Лексика древнегреческого койнэ с буквы μ (часть 014) с русским переводом и комментариями.μενέχαρμος

2
Hom. = μενεχάρμηςμενέω

эп.-ион. fut. к μένωμενίππειος

2
мениппов Luc.μένιππος

Менипп
1) тиранн г. Ὠρεός на Эвбее, помогавший Филиппу Македонскому в его действиях против Аттики Dem.
2) родом из Гадары в Келесирии, бывший раб, впосл. ростовщик и кинический философ, автор не дошедших до нас сатир Luc., Diog.L.μενιτίδες

πύλαι αἱ Менитидовы ворота (в Сиракузах) Plut.μενοεικής

μενο-εικής
2
1) достаточный, обильный
ex. (σῖτος καὴ οἶνος, δῶρα, δεῖπνον Hom.)
2) приятный, вкусный
ex. (τὸ ἡδὺ μενοεικὲς ποιητές κέκληκεν Plut.)μενοικεύς

-έως Менэкей
1) фиванец, отец Креонта Soph.
2) сын Креонта Soph., Eur.μενοινάω

эп. μενοινώω (эп. 3 л. sing. praes. conjct. μενοινήῃσι = μενοινᾷ; эп. 3 л. sing. praes. тж. μενοινάᾳ; эп. 3 л. pl. impf. μενοίνεον - 3 л. sing. ἐμενοίνα и μενοίνα)
1) (тж. μ. φρεσί Hom.) замышлять, задумывать, затевать
ex. (κακὰ τρώεσσι Hom.; ἔργα πολλά Pind.)
2) гореть желанием, намереваться
ex. (πολεμίζειν Hom.; ἐξελεῖν τι Arph.)μενοινέω

Hom. = μενοινάωμενοινή

желание, стремление Anth.μενοινώω

Hom. = μενοινάωμενοιτιάδης

άδᾱο и άδεω (ᾰδ) Менэтиад, сын Менэтия, т.е. πάτροκλος Hom.μενοίτιος

Менэтий (отец Патрокла) Hom.μένος

-εος τό
1) сила, мощь
ex. (μ. καὴ γυῖα, μ. τε καὴ ἀλκή Hom.)
μ. χειρῶν и μ. καὴ χεῖρες Hom. — мощные руки или мощь рук
2) стремительность, неукротимость, ярость
ex. (λέοντος, ἵππων, ἔγχεος, ποταμῶν Hom.; πυρός Aesch.; χειμῶνος Eur.)
χαλινῶν μ. Aesch. — крепкая узда
3) гнев, злоба, бешенство
ex. (Ἄρηος Hom.; ὀργῆς καὴ μένους ἐμπλήμενος Arph.)
μένεα πνείοντες Hom. — исполненные боевого духа;
μ. καὴ θάρσος Hom. — неукротимая отвага
4) жизненная сила, жизнь
ex. ψυχή τε μ. τε Hom. — жизненные силы, жизнь
5) кровь (как источник силы и гнева)
ex. (μέλαν μ. Soph.)
αἱματηρὸν μ. Aesch. — струя крови
6) намерения, мысль: ex. (τρῶες), τῶν μ. αἰὲν ἀτάσθαλον Hom. троянцы, чьи замыслы всегда преступны; ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς Hom. разрушитель моих замыслов
7) описательно в знач. душа, суть, сущность не переводится
ex.
μ. Ἕκτορος Hom. = Ἕκτωρ;
μένεα ἀνδρῶν Hom. = ἄνδρες;
αἰθέριον μ. Emped. = αἰθήρμενοῦνγε

μεν-οῦν-γε
conj., тж. раздельно
1) но, а, напротив
ex. (ἀλλὰ λέγω, μέ οὐκ ἤκουσαν; μ., εἰς πᾶσαν τέν γῆν ἐξῆλθεν φθόγγος αὐτῶν NT.)
2) да, поистине
ex. (μ., μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον NT.)μεντἄν

in crasi = μέντοι ἄνμέντοι

μέν-τοι
1) конечно, как же, еще бы
ex. (οὐ πολλέ ἂν ἀλογία εἴη; - πολλέ μ. Plat.)
2) (с отрицанием) да разве не, неужели не, не правда ли
ex. (οὐ σὺ μ. Ὁμήρου ἐπαινέτης; Plat.)
3) (при imper.) же
ex. ἀλλ΄ εὖ γε μ. ἐπιστάσθων Xen. — так пусть же они твердо знают;
ἀλλ΄ «ἥδε» μ. μέ λέγ΄ οὐ γὰρ ἔστ΄ ἔτι Soph. не говори только «она», ибо ее уже нет
4) но, однако, все же
ex. ἐμοὴ μ. οὕτω πείθονται ὑστέρῳ ὄντι Xen. (хотя) я буду находиться позади, (бойцы) будут все же повиноваться (мне)
5) при этом, причем
ex. καὴ κυαξάρης μ. ἐφείπετο Xen. — причем Киаксар (за Киром) последовалμέντορες

οἱ менторы (племя в Иллирии) Arst.μεντορική

Менторика (область племени менторов в Иллирии) Arst.μεντορουργής

μεντορ-ουργής
2
сделанный Ментором Luc.μέντωρ

-ορος Ментор
1) житель Итаки, сын Алкима, друг и доверенный - ἐπίτροπος - Одиссея Hom.
2) знаменитый, греч. чеканщик Luc.μένω

(aor. ἔμεινα, pf. μεμένηκα, эп.-ион. impf. μένεσκον, эп. inf. μενέμεν)
1) стоять на месте, стойко держаться
ex. (οὐ μένον, ἀλλ΄ ἐφόβηθεν Hom.; τοῖς πολεμίοις τὸ φεύγειν ἢ τὸ μ. αἱρετώτερον Xen.)
2) оказывать сопротивление, выдерживать
ex. οὐκ ἂν δέ μείνειας μενέλαον ; Hom. — что же ты не сразился с Менелаем?
3) ждать, ожидать, поджидать
ex. (τρῶας ἔμπεδον Hom.; τοὺς ὁπλίτας Xen.; μένον δ΄ ἐπὴ ἕσπερον ἐλθεῖν Hom.)
μένω δ΄ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν κριθήσεται Aesch. — я жду, чтобы услышать, каков будет исход борьбы
4) оставаться, пребывать
ex. (ἐν δήμῳ, οἴκοι Hom.; παρὰ ματρί Pind.; εἴσω δόμων Aesch.; ἐν δόμοις Soph.; κατ΄ οἶκον Eur.; μέχρι τῆς σήμερον NT.)
οἱ μείνοντες Xen. — оставленные для несения охраны;
μ. ἐν τῷ ἐπιτηδεύματι Plat. — оставаться при своем намерении;
μ. ἐπί τινος Dem. — оставаться при чем-л., т.е. довольствоваться чем-л.
5) оставаться в покое, быть неподвижным
ex. (ὥστε στήλη Hom.)
μένοντά τε καὴ φερόμενα Plat. — покоящееся и движущееся;
πάντα χωρεῖ καὴ οὐδὲν μένει Herillus ap. Plat. — все движется и ничто не покоится;
οἱ μένοντες (sc. ἀστέρες) Arst. — неподвижные звезды
6) перен. (тж. μ. ἐν ταὐτῷ Plat.) быть незыблемым, быть неизменным, оставаться в силе, длиться
ex. (αἱ σπονδαὴ μενόντων Xen.)
μ. ἐπὴ τῷ πολέμῳ Dem. — продолжать войну
7) оставаться вдали, быть далеким
ex. (ἀπὸ ἦς ἀλόχοιο, ἀπὸ πτολέμοιο Hom.)
8) оставаться бездеятельным, сидеть без дела, бездействовать
ex. (ἐπὴ νηυσίν Hom.)
9) ожидать, в смысле предстоять
ex. (οὐκ οἶδ΄ οἷά νιν μένει παθεῖν Eur.)μένων

-ωνος Менон (фессалиец, служивший военачальником в войсках Кира Младшего; его именем назван диалог Платона «О добродетели»)μεριδάρπαξ

μερῐδ-άρπαξ
ᾱγος (тж. ῑ) Меридарпаг, «Крадущий куски» (имя мыши) Batr.μερίζω

дор. μερίσδω (fut. med. μερίσομαι и μεριοῦμαι)
1) делить, разделять, распределять
ex. (τὸ μέγεθος Plat.; ἀρχέν εἰς πλείους Arst.; τὸ ἔργον εἰς πολλούς Luc.; τοὺς ἰχθύας πᾶσιν NT.)
μ. τοὺς τόκους πρός τι Dem. — исчислять проценты сообразно чему-л.;
μερισθέντες κατα μέρος Xen. — разбившись на отряды;
ὕδωρ ὑπὸ πυρὸς μερισθέν Plat. — разреженная огнем вода;
med. — делить (распределять) между собою, делиться (τι πρός τινα или μετά τινος Dem.):
μ. τῶν τοῦ ἀδελφοῦ Isae. — брать себе часть имущества брата
2) med. разделяться, распадаться
ex. (ἑφ΄ ἑαυτόν NT.)
3) med.-pass. pf. разниться, отличаться
ex. (μεμέρισται καὴ γυνέ καὴ παρθένος NT.)μερικός

μερῐκός
3
частичный Diog.L.μέριμνα

<μείρομαι>
1) забота, тревога, огорчение
ex. (τινος Aesch. etc. и ἀμφί τι Aesch.; τί ποτε μερίμνης εἰς τόδ΄ ἦλθες; Eur.)
2) мысль, настроение, мнение
ex. διπλῆ μ. Aesch., Eur. — душевная раздвоенность, колебаниеμερίμναμα

μερίμνᾱμα
-ατος τό дор. Pind. = μερίμνημαμεριμνάω

1) заботиться, быть озабоченным
ex. (τι Soph., Xen. etc. и περί τινος NT.)
πολλὰ μ. Xen. — быть поглощенным многими заботами;
ἔργον μεριμνῶν ποῖον ; Soph. — каким делом (ты был) занят?;
μ. εἰς τέν αὔριον NT. — заботиться о завтрашнем дне
2) исследовать, размышлять, обдумывать
ex. (τι и περί τινος Xen.)
οἱ λεπτῶς μεριμνῶντες Plat. — размышляющие о тонких материях;
τὸ σφόδρα μεριμνηθέν Anth. — нечто хорошо продуманное
3) заботиться, стараться
ex. (τὰ δίκαια λέγειν Dem.; ὅπως μή … Xen.)μερίμνημα

дор. μερίμνᾱμα -ατος τό забота, тревога, волнение
ex. (ἀλεγεινόν Pind.; βαρύ Soph.)μεριμνητής

-οῦ мыслитель, мудрец
ex. μ. λόγων Eur. ирон. — глубокомысленный мудрецμεριμνοτόκος

μεριμνο-τόκος
2
рождающий заботы, т.е. полный тревог
ex. (βίοτος Anth.)μεριμνοφροντιστής

μεριμνο-φροντιστής
-οῦ ирон. тонкий мудрец Arph.μερίξας

дор. part. aor. к μερίζωμερίς

-ίδος (ῐδ)
1) часть, доля
ex. (τῆς οὐσίας Men.; τέν ἀγαθέν μερίδα ἐκλέξασθαι NT.)
2) сторона
ex. ἀφ΄ ἑκατέρας τῆς μερίδος Plat. — с обеих сторон
3) пай, доля, участие
ex. τὰ δεῖπνα πρὸς μερίδας Plut. — трапезы в складчину
4) участь, доля
ex. (τοῦ προμηθέως Luc.)
5) общая доля, общее
ex. (τίς μ. πιστῷ μετὰ ἀπίστου; NT.)
6) слой, круг, класс
ex. (τρεῖς πολιτῶν μερίδες Eur.)
7) политическая группа, партия
ex. (ἐν τῇ τῶν ἐχθρῶν εἶναι μερίδι Dem.)
8) поддержка, помощь
ex. (μ. τινι Dem.)
μ. εἴς τι Dem. или πρός τι Polyb. — помощь в чем-л.
9) ирон. личность, субъект, «штучка»
ex. (κακὰ μ. Anth.)μερίσδω

дор. = μερίζω{*}μέρισις

-εως Diog.L. = μερισμός 1μερισμός


1) (раз)деление
ex. εἰς μερισμὸν τὸν ἔσχατον Plat. — до последнего деления, т.е. до мелочей
2) pl. раздача, дары
ex. (τοῦ πνεύματος NT.)
3) лог. расчленение, т.е. определение
ex. (μ. ἐστι γένους εἰς τόπους κατάταξις Diog.L.)
κατὰ γραμματικέν μ. Sext. — грамматический разбор
4) мат. частное от деленияμεριστής

-οῦ разделяющий (спорящие стороны), т.е. посредник
ex. (δικαστές ἢ μ. NT.)μεριστός

3
1) разделенный Plat.
2) делимый
ex. (μ. ἢ ἀμερής Arst., Plut.)
μ. εἰς ἄπειρα Arst. — делимый до бесконечностиμερίτης

-ου (ῑ) имеющий долю, участник
ex. (τινός Dem.)
μ. τινί τινος Polyb. — участвующий с кем-л. в чем-л.μερκηδῖνος

Plut. = лат. Mercedinusμερκηδόνιος

μήν Plut. = μερκηδῖνοςμέρμερα

τά (sc. ἔργα) трудные дела, великие подвиги Hom.μερμερίδης

-ου Мермерид, сын Мермера, т.е. Ἶλος Hom.μερμέριος

3
Luc. = μέρμεροςμέρμερος

2
1) тяжелый, трудный
ex. (ἔργα Hom.)
2) ужасный, страшный
ex. (ἔργα γυναικῶν Hes.; κακόν Eur.; ἥρως Anth.)
3) (о людях) тягостный, невыносимый, назойливый Plat.
4) ловкий, хитрый
ex. μέρμερον χρῆμα Plut. — хитрая тварь (о лисе)μέρμηρα

Hes. = μέριμναμερμηρίζω

(fut. μερμηρίξω, эп. aor. μερμήριξα)
ex. (тж. μ. φρεσί, κατὰ φρένα и κατὰ θυμόν Hom.)
1) раздумывать, размышлять
ex. (περί τινος Hom.)
δίχα φρεσὴ μ. Hom. — сомневаться, колебаться
2) придумывать, замышлять, затевать
ex. (δόλον, φόνον τινί Hom.)μέρμις

μέρμῑς
-ῑθος нить, веревка, шнур Hom., Diod.μερμνάδαι

-ῶν οἱ Мермнады (царствующий род в Лидии, после Гераклидов) Her.μερόη

Мероя (область в Эфиопии, обтекаемая водами Нила, с городом того же названия) Her.μέροπες

οἱ меропы (древнее население о-ва Кос) HH., Pind.μερόπη

Меропа (жена коринфского царя Полиба, воспитавшая Эдипа) Soph.μεροπίς

-ίδος (ῐδ) Меропида, край Меропа, т.е. остров Кос Thuc.μέρος

-εος τό
1) часть, доля
ex. (τὰ τοῦ σώματος μέρη Plat.; εἰς ἡμέρας μ. βραχύ Soph.)
μετέχειν τὸ μ. τῶν δεινῶν ὥσπερ τῶν ἀγαθῶν Lys. — делить невзгоды и радости;
τὸ τρίτον μ. Thuc. — треть;
обычно в — дробях указывается только числитель, а знаменатель подразумевается большим на единицу:
τὰ δύο μέρη Thuc. — две трети;
τὰ ὀκτὼ μέρη Sext. — восемь девятых;
μ. τι Thuc. или κατά τι μ. Plat. — частично, отчасти;
κατὰ μ. и κατὰ μέρη Plat. или ἐκ μέρους NT. — по частям, поодиночке, порознь;
κατὰ τὸ πολὺ μ. и μέγα μ. Plat. — в большой части, значительно;
τὸ πλεῖστον μ. Diod. — большею частью;
πρὸς μ. Dem. — соразмерно, пропорционально
2) сторона, личность
ex. τοὐμὸν μ. Eur. — что касается меня;
(ὅσον) τὸ σὸν μ. Soph. или κατὰ τὸ σὸν μ. Plat. — что касается тебя, ты лично
3) перен. часть, отношение
ex. κατὰ или περὴ τοῦτο τὸ μ. и ἐν τούτῳ τῷ μέρει Polyb., NT. — в этом отношении
4) роль, значение, положение, тж. должность, место
ex. ἐν μέρει τινὸς τιθέναι (λαβεῖν, ποιεῖσθαί) τινα Plat. — считать кого-л. кем(чем)-л.;
ἐν οὐδενὸς εἶναι μέρει Dem. — не иметь никакого значения;
ἀπὸ μέρους προτιμᾶσθαι Thuc. — выдвигаться на почетные места в зависимости от сословного положения;
ἐν προσθήκης μέρει Dem. — в качестве придатка;
ἐν ἀρετῆς μέρει τιθέναι τι Plat. — считать что-л. добродетелью;
ἐν σκώμματος μέρει Aeschin. — в насмешку;
ἀγγέλου μ. Aesch. — служба гонца;
κατὰ τὸ χειρισόφου μ. Xen. — вместо (т.е. в качестве преемника) Хирисофа
5) черед, смена
ex. (ἐπεὴ δὲ αὐτῆς μ. ἐγένετο Her.)
ἐν (τῷ) μέρει Thuc., Plat., κατὰ μ. Thuc., ἀνὰ μ. Eur. и παρὰ μ. Arst. — по очереди, попеременно;
καὴ ἐν τῷ μέρει καὴ παρὰ τὸ μ. Xen. — и в порядке очереди, и вне очереди
6) воинская часть, подразделение, отряд Xen.
ex. ἐν τοῖς μέρεσι Aeschin. (находящиеся) на действительной военной службе
7) pl. пределы, территория
ex. (τῆς γαλιλαίας NT.)μέροψ

I.
-οπος adj. (dat. pl. μερόπεσσι)
ex. (только pl.) смертный (ἄνθρωποι, βροτοί Hom.; λαοί Aesch.)
II.
-οπος
1) смертный, человек
ex. (οὔτις μερόπων Aesch.)
2) зоол. ястреб-пчелоед (Merops apiaster или Pernis apivorus) Arst., Plut.μέροψ

-οπος Мероп
1) вещий царь Перкоты Hom.
2) миф. царь о-ва Кос Eur.
3) миф. царь Эфиопии, жена которого, Климена, родила Фаэтонта от Гелиоса Eur.μέσαβον

μέσᾰβον
τό яремный ремень Hes.μεσάγκυλον

μεσ-άγκῠλον
τό копье с метательным ремнем Eur., Polyb. etc.μεσάζω

Diod. = μεσόωμεσαιπόλιος

μεσαι-πόλιος
2
<μέσαι - locativus к μέσος> наполовину седой, с проседью
ex. (Ἰδομενεύς Hom.)μεσαίτατος

superl. к μέσοςμεσαίτερος

compar. к μέσοςμέσακτος

μέσ-ακτος
I.
2
<ἀκτή> лежащий между двумя побережьями, т.е. находящийся в открытом море
ex. (λῆμνος Aesch.)
II.
2
<ἄγνυμι> разбитый посредине
ex. (πλευρά Aesch.)μεσαμβρ-

ион. дор. = μεσημβρ-μεσαμέριον

μεσᾱμέριον
τό дор. = *μεσημέριονμέσατος

эп. μέσσατος superl. к μέσοςμέσαυλον

τό Hom. = μέσαυλος IIμέσαυλος

μέσ-αυλος
I.
эп. μέσσαυλος 2
находящийся внутри двора, внутренний
ex. θύραι μέσαυλοι Eur. — внутренние ворота (на женскую половину)
II.
, μέσαυλον τό, эп. μέσσαυλος и μέσσαυλον τό
1) скотный двор, загон, стойло
ex. (βοῶν Hom.)
2) логовище (sc. λέοντος Hom.)
3) логово, вертеп (sc. κύκλωπος Hom.)μεσαύχην

μεσ-αύχην
-ενος adj. перевязанный поперек шеи, с перетянутым горлом (sc. ἀσκοί Arph.)μέσδων

2
дор. = μέζων и μείζωνμεσεγγυάω

μεσ-εγγῠάω
давать (третьему лицу) в виде залога, вносить в депозит
ex. (τὸ μεσεγγυηθὲν θρέμμα Plat.)
ἀργύριον μεσεγγυᾶσθαι Dem. (μεσεγγυοῦσθαι Isocr.) — иметь деньги в депозите (у третьего лица);
τρία τάλαντα μεσεγγυηθέντα τινί Lys. — три таланта, внесенные в депозит на чьё-л. имя, т.е. обещанные (при выполнении определенного условия)μεσεγγύημα

-ατος τό внесенное в депозит, залог (внесенный третьему лицу) Aeschin.μεσέγγυος

μεσ-έγγυος
-ου adj. вносимый в качестве депозита или залога Arph.μεσεγγύωμα

τό Isocr. = μεσεγγύημαμεσεντέριον

μεσ-εντέριον
τό анат. месентерии, брыжейка Arst.μεσεῦσα

<эол. part. praes. f к μεσεύω> adj. f находящаяся посреди, средняя
ex. ἐν μεσεύσᾳ ᾠδᾷ Anth. — в середине песниμεσεύω

1) быть в середине
ex. μ. μοναρχικῆς καὴ δημοκρατικῆς πολιτείας Plat. — быть чем-то средним между монархическим и демократическим государственным строем;
μ. κατὰ τοὺς τόπους Arst. — занимать центральное положение
2) соблюдать нейтралитет
ex. (οὐκέτι ἐμέσευον, ἀλλὰ συνεμάχουν τοῖς λακεδαιμονίοις Xen.)μέση


1) (sc. χορδή) средняя струна (в трехструнной лире) Plat.
2) (sc. γραμμή) средняя линия, т.е. средняя пропорциональная Arst.μεσηγύ

I.
эп. μεσσηγύ τό indecl.
1) промежуток, пространство
ex. (τὸ πᾶν μ. HH.)
2) середина
ex. τὸ μ. ἤματος Theocr. — полдень
II.
эп. μεσσηγύ(ς) (ῠ) adv.
1) посреди, в середине, в промежутке
ex. (οὐδέ τι πολλέ χώρη μ. Hom.)
τὸ μὲν (ἔπος) τελέει, τὸ δὲ καὴ μ. κολούσει Hom. (Ахилл) одну речь закончит, а другую оборвет посредине
2) тем временем
ex. μηδέ τι μ. γε κακὸν πάθῃσι Hom. — чтобы (Одиссей) за это время не потерпел какого-л. несчастья
III.
эп. μεσσηγύ(ς) (ῠ, редко ῡ) praep. cum gen. (по)среди, между
ex.
(ὤμων, γαίης τε καὴ οὐρανοῦ Hom.)μεσήεις

-ήεσσα -ῆεν находящийся в середине, средний Hom.μεσημβρία

μεσ-ημβρία
ион. μεσαμβρίη
1) полдень
ex. (ἐν и ἅμα μεσημβρίᾳ Xen., μεσαμβρίης и τῇ μεσαμβρίῃ Her. или τῆς μεσημβρίας Arph.)
ἐκ μεσημβρίας Plat. — тотчас же после полудня
2) юг
ex. τὰ πρὸς μεσαμβρίην Her. — области, лежащие к югуμεσημβρία

ион. μεσαμβρίη Месамбрия
1) прибрежный город киконов во Фракии Her.
2) фракийский город на зап. побережье Черного моря Her.μεσημβριάζω

μεσ-ημβριάζω
предаваться полуденному отдыху
ex. (μεσημβριάζοντα εὕδειν Plat.)μεσημβριάω

Anth. = μεσημβριάζωμεσημβρινά

μεσ-ημβρῐνά
τά (sc. χωρία) южные области, южные края Thuc.μεσημβρινόν

μεσ-ημβρῐνόν
I.
τό
1) полдень Theocr.
2) юг Arst.
II.
(τό) adv. в полдень Theocr.μεσημβρινός

μεσ-ημβρῐνός
3
1) полуденный, полдневный
ex. (θάλπη Aesch.)
μ. ᾠδός Anth. = τέττιξ;
κἂν ἔγρῃ μ. Arph. — если ты проснешься в полдень
2) полуденный, южный
ex. (κέλευθος Aesch.)
μ. κύκλος Arst., Plut. — меридиан{*}μεσημέριον

дор. μεσᾱμέριον Theocr. τό = μεσημβρινόνμεσήν-

Arst. = μεσσήν-μεσήρης

μεσ-ήρης
поэт. μεσσήρης 2
находящийся в середине
ex. (γαίας ἕδραι Eur.)
σείριος ἔτι μ. Eur. — Сириус находится еще в середине своего путиμέσης

-ου мес (сев.-зап. ветер) Arst.μεσίδιος

μεσ-ίδιος
2
(ῐδ) стоящий посреди, т.е. являющийся посредником, посредничающий
ex. (δικαστής, ἄρχων Arst.)μεσιτεία

μεσῑτεία
посредничество, посреднические переговоры Babr.μεσιτεύω

μεσῑτεύω
1) находиться посредине
ex. (ἔν τινι Arst.)
2) быть посредником, посредничать Babr.
3) своим посредничеством способствовать, т.е. устраивать
ex. (τέν διάλυσιν Polyb.)
μεσιτεῦσαι ὅρκῳ NT. — поклястьсяμεσίτης

-ου (ῑ) (тж. μ. τῶν ὁμολογιῶν Diod.) посредник, миротворец Polyb., Plut., NT.μεσῖτις

-ῐδος (ῑτ) посредница, примирительница Luc.μεσοβασιλεία

μεσο-βᾰσῐλεία
(лат. interregnum) междуцарствие Plut.μεσοβασιλεύς

μεσο-βασιλεύς
-έως (лат. interrex) интеррекс, временно осуществляющий царскую власть Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика