Древнегреческо-русский словарь, Φ, лист 016

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Φ > 016
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Φ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017

Лексика древнегреческого койнэ с буквы φ (часть 016) с русским переводом и комментариями.φύρδαν

φύρδᾱν
adv. дор. = φύρδηνφύρδην

φύρ-δην
дор. φύρδᾱν adv. <φύρω> вперемешку, беспорядочно
ex. (μάχεσθαι Xen.)
εἰκῇ καὴ φ. πράττειν τι Polyb. — делать что-л. наобум и второпях;
ἱδρύματα φ. ἐξαναστρέφειν βάθρων Aesch. — сваливать в кучу статуи с пьедесталов;
φ. μεστὸς φόνου Aesch. — весь в кровиφύρκον

τεῖχος τό Фирк (укрепленный пункт в Элиде) Thuc.φυρμός

<φύρω> смятение, беспорядок Diod.φύρω

(ῡ) (aor. ἔφῡρα - эп. ἔφυρσα; pass.: aor. 1 ἐφύρθην, aor. 2 ἐφύρην)
1) смешивать, месить
ex. (γαῖαν ὕδει Hes.)
2) смачивать, увлажнять
ex. (τί τινι, редко τινος Hom.)
ὄμμα δακρύοις πεφυρμένος Eur. — с глазами, полными слез;
αἵματι οἶκος ἐφύρθη Aesch. — дом (Атридов) весь в крови
3) осыпать, покрывать
ex. (κόνει φ. κάρα Eur.; ἄνθος ἔφυρε κόνις Anth.; ἐλαίῳ καὴ στέατι φ. Plut.)
4) перемешивать, спутывать, приводить в беспорядок
ex. (πάντα φ. καὴ ταράσσειν Plut.)
φ. εἰκῆ πάντα Aesch. — вносить во все путаницу, т.е. ни в чем не разбираться;
βίοτος πεφυρμένος καὴ θηριώδης Eur. — беспорядочный и звероподобный образ жизни;
πάντα χρήματα ἐν τῷ αὐτῷ φ. Plat. — валить все в одну кучу
5) med.-pass. общаться
ex. (πρός τινα Plat.). - см. тж. φυράωφύς

part. m aor. 2 к φύωφῦσα

I.
part. f aor. 2 к φύω
II.
ион. φύση
1) преимущ. pl. кузнечный мех Hom., Her., Thuc., Arst.
2) дыхание, дуновение Soph.
ex. φ. πυρός HH. — огненный язык, столб огня
3) мед., тж. pl. скопление газов, метеоризм Plat., Arst.
4) пузырь
ex. αἱ ἐκεῖναι ἐλττίδες οὐδὲν ἄλλ΄ ἢ φῦσαί τινες ἦσαν Luc. — эти надежды оказались всего-навсего (мыльными) пузырямиφύσαλος

φύσᾰλος
(ῡ) фисал (род ядовитой жабы) Luc.φυσαλ(λ)ίς

φῡσαλ(λ)ίς
-ίδος
1) фисалида (род свирели) Arph.
2) водяной пузырь Luc.φυσασμός

φῡσασμός
дуновение, дутье Arst.φυσατήριον

φῡσᾱτήριον
τό дор. = * φυσητήριονφυσάω

φῡσάω
ион. φῡσέω
1) дуть, пыхтеть, сопеть
ex. (φῦσαι πᾶσαι ἐφύσων Hom.)
φ. τῷ στόματι Her. — вдувать ртом (воздух);
δεινὰ или μέγα φ. Eur. — грозно сопеть, т.е. задыхаться от гнева (ср. 7);
τὸ δυσέριστον αἷμα φυσῶν Ἄρης Soph. — дышащий кровожадной воинственностью Арей;
φ. χέρα Theocr. — дуть на руку (чтобы унять боль)
2) извергать хрипя
ex. (αἷμα ἄνω Soph.)
3) дуть, трубить
ex. κόχλους φ. Eur. — трубить в раковины (служившие рогом);
αὐλοὺς στόματι φ. Plut. — играть на свирелях;
οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις φ. погов. Soph. — играть на немалых свирелях, т.е. сильно важничать
4) играть на духовом инструменте
ex. παῦσαι σὺ φυσῶν Arph. — перестань играть
5) надувать
ex. (φλέβας Her.; γνάθον τέν δεξιάν Arph.)
τὰς γνάθους φυσῶν Dem. — надув щеки, т.е. чванно;
φ. κύστιν Arph. — надувать пузырь:
πρόβατα ἀποδαρέντα καὴ φυσηθέντα Xen. — содранные и надутые овечьи шкуры, т.е. бурдюки;
γαστέρ ἐπεφύσητο Arph. — живот вздулся;
πεφυσημένος Xen. — одутловатый
6) задувать, гасить
ex. (λαμπάδα Arph.)
7) чваниться, гордиться Luc.
ex. μικρὸν ἰσχύειν καὴ μέγα φ. Plut. — иметь мало силы, да много спеси (ср. 1)
8) наполнять спесью
ex. (τινα Dem., Plut.)
ὑπὸ τῆς τύχης φυσώμενος Plut. — зазнавшийся от успехов;
φυσᾶσθαι ἐπί τινι Xen., Dem., Plut. — чваниться чем-л.;
πολιτικὸν φύσημα φ. Plat. — корчить из себя государственного деятеляφυσέχη

φυσ-έχη
содержащая в себе природу (вымышленное слово, от которого якобы произошло слово ψυχή) Plat. γςατωμ. 400 βφυσέω

φῡσέω
ион. = φυσάωφύση

(ῡ) ион. = φῦσα Iφύσημα

-ατος (ῡ) τό
1) дыхание
ex. φ. ἀνεὴς δύστλητον Eur. — тяжело дышащий, издающий (предсмертное) хрипение
2) дуновение, веяние
ex. (αἰθέρος φυσήματα Eur.)
φυσήματα κρυσταλλόπηκτα Eur. — леденящие ветры
3) клокотание, бурление
ex. πόντιον φ. Eur. — волнующееся море;
αἵματος φυσήματα Eur. — ключом бьющая кровь
4) храпение, храп
ex. (τῶν ἵππων Xen.)
5) вздутие, пузырь
ex. ὠκύμορον φ. Luc. — быстро лопающийся пузырь
6) надутость, спесь
ex. (ὄγκος καὴ φ. Plut.)
πολιτικὸν φ. φυσᾶν - см. φυσάω 8φυσητέον

φῡσητέον
adj. verb. к φυσάωφυσητήρ

φῡσητήρ
-ῆρος
1) трубка Her., Arst.
2) (у китов) дыхало Arst.{*}φυσητήριον

φῡσητήριον
дор. φῡσᾱτήριον τό сопелка, дудка Arph.φυσητικός

φῡσητικός
3
вызывающий вздутие, вспучивающий
ex. (κύαμοι Arst.)
φ. τινος Arst. — вызывающий вздутие чего-л.φυσίαμα

φῡσίᾱμα
-ατος τό дыхание или сопение Aesch.φυσιασμός

φῡσιασμός
Arst. = φυσίαμαφυσιάω

φῡσιάω
тяжело дышать, храпеть
ex. (ἵπποι φυσιόωντες Hom.)
φ. τινι Aesch. — задыхаться от чего-л.;
φυσιῶν ἐχβάλλει πνοήν (v. l. ῥοήν) Soph. — он с хрипением испускает духφυσιγγόομαι

φῡσιγγόομαι
возбуждаться, раздражаться
ex. ὀδύναις πεφυσιγγωμένος Arph. — больно задетыйφυσίγναθος

φῡσί-γνᾰθος
Щекодув (имя лягушки) Batr.φυσιγνώμων

φῠσιγνώμων
2, gen. ονος Anth. = φυσιογνώμωνφῦσιγξ

-ιγγος полый стебель чеснока, тж. чеснок (им кормили бойцовых петухов для возбуждения в них задора; ср. φυσιγγόομαι)φυσίζοος

φῠσί-ζοος
2
дающий жизнь, жизнетворный
ex. (αἶα Hom., Her.; ζεύς Aesch.; ὕδωρ Anth.)φυσικά

φῠσικά
τά естество, природа (заглавие одного из сочинений Аристотеля)φυσική

φῠσική
(sc. ἐπιστήμη) начала естествознания, философия природы Arst.φυσικόν

φῠσικόν
τό естествознание Plut., Sext.φυσικός

φῠσικός
I.
3
1) прирожденный, природный
ex. (διδακτὸς ἢ φ. Xen.)
τὸ δίκαιον φυσικόν Arst. (лат. jus naturale) — естественное право
2) естественный, физический
ex. φυσικέ ἐπιστήμη (тж. θεωρία или φιλοσοφία) Arst. — основы естествознания;
τὰ πρῶτα καὴ φυσικώτατα Plut. — первоначала природы
II.
естествоиспытатель, естествовед
ex. οἱ φυσικοί Arst., Plut. «физики» (философы ионической и отчасти элейской школы);
φυσικώτατος Luc. — первый из философов ионической школы, т.е. θαλῆςφυσικῶς

φῠσικῶς
1) от природы, естественным образом
ex. (κινεῖσθαι Arst.)
ὠχυρωμένος φ. τῇ λίμνῃ Diod. — находящийся под естественной защитой озера;
ἀκατασκεύως καὴ φ. Polyb. — без подготовки и в силу естественного побуждения
2) естественнонаучно
ex. τὸ διὰ τί ἀποδιδόναι φ. Arst. — излагать причины естественнонаучно;
τὰ φ. ἀπορούμενα Plut. — трудные естественнонаучные вопросыφυσιογνωμονέω

φῠσιο-γνωμονέω
распознавать по внешнему виду или выражению лица
ex. (τινας Dem.)
φ. ἔκ τινος или κατά τι Arst. — определять душевные свойства на основании чего-л. (внешнего)φυσιογνωμονία

φῠσιο-γνωμονία
физиогномония, определение внутренних свойств по внешним признакам Arst.φυσιογνωμονικά

φῠσιο-γνωμονικά
τα физиогномоника, учение о распознавании душевных качеств по физическим признакам (заглавие сочинения Аристотеля)φυσιογνωμονικός

φῠσιο-γνωμονικός
3
физиогномический
ex. (σοφία Sext.)φυσιογνώμων

φῠσιο-γνώμων
2, gen. ονος определяющий душевные свойства по внешним признакам, преимущ. по чертам лица Arst.φυσιολογέω

φῠσιο-λογέω
1) рассуждать о природе
ex. φ. περί τινος Arst., Plut., Diod. — рассуждать о природе чего-л. или о чем-л. с естественнонаучной точки зрения
2) естественнонаучно истолковывать
ex. (τι Plut.)
φ. τέν ψυχέν κινεῖν τὸ σῶμα Arst. — естественнонаучно объяснять, как душа приводит в движение телоφυσιολόγημα

φῠσιο-λόγημα
-ατος τό естественнонаучное исследование Diog.L.φυσιολογία

φῠσιο-λογία
наука о природе, естествознание Arst., Plut.φυσιολόγος

φῠσιο-λόγος
исследователь природы, натурфилософ Arst., Plut.φύσιος

(ῠ) рождающий или возникающий (вымышленное слово, от которого якобы произошло слово βύσιος - название первого весеннего месяца по дельфийскому календарю) Plut.φυσιόω

φῠσιόω
I.
<φύσις> делать природным, укоренять
ex. διὰ χρόνου πλῆθος πεφυσιωμένος (v. l. συμπεφυσιωμένος) Arst. — укоренившийся с течением времени
II.
<φῦσα II> наполнять спесью NT.; pass. кичиться, чваниться NT.φυσιόωντες

эп. part. praes. pl. к φυσιάωφύσις

-εως, редко поэт. εος (ῠ)
1) природные свойства, природа, характер
ex. (αἰγύπτου Her.; εὐγενές φ. Soph.; αἱ φύσεις τῶν πολιτειῶν Isocr.)
μορφῆς φ. Aesch. — наружность;
φύσεως ἰσχύς Thuc. — сила характера;
φ. τῆς ψυχῆς Xen. — душевные качества;
τοῦ αἵματος φ. Arst. — природные свойства крови;
τῇ φύσει χρώμενος Plut. — следуя (своей) натуре;
αἱ τοιαῦται φύσεις Soph. — подобные натуры (ср. 6)
2) природа, естество
ex. τῶν πάντων φ. Xen. — вся природа, вселенная;
φύσει, οὐ νόμῳ Plat. — по природе, а не в силу (человеческого) установления;
περὴ φύσεως ἄττα διερωτᾶν Plat. — расспрашивать о разных явлениях природы;
οἱ περὴ φύσεως Arst. — естествоиспытатели;
φύσει ἦν, ὥσπερ τὸ βαδίζειν Xen. — это было (столь же) естественно, как хождение;
κατὰ φύσιν Plat. — согласно природе;
παρὰ φύσιν Thuc. — вопреки природе;
ὃ φύσιν ἔχει γίνεσθαι Polyb. — что обыкновенно бывает;
οὐ γὰρ ἔχει φύσιν Plut. — ведь невозможно;
κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι ; Her. — как возможно, чтобы (Геракл) перебил (такое) множество людей?
3) вещество, материал
ex. κλίνης φ. τὸ ξύλον, ἀνδριάντος δ΄ χαλκός Arst. — вещество ложа - дерево, а статуи - медь
4) наружный вид, внешность
ex. φύσιν τίν΄ εἶχε ; Soph. — какова была его наружность?
5) род, природа
ex. θνητέ φ. Soph. — род смертных, т.е. человеческий род;
τῶν θηλειῶν φ. Xen. — женский пол, женщины;
πόντου εἰναλία φ. Soph. — животный мир морей;
φ. τῶν πεζῶν (sc. ζῷων) Arst. — класс наземных животных
6) создание, творение, существо, тварь
ex. φύσεις καρποφοροῦσαι Diod. — плодоносящие существа, т.е. растения;
αἱ τοιαῦται φύσεις презр. Isocr., Aeschin. — подобные твари (ср. 1)
7) происхождение, рождение
ex. ἐκ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν ἔκ τε μητρός Soph. (дочь) того же отца и той же матери;
φύσει νεώτερος Soph. — младший по рождению, т.е. годами;
ἣ φύσει ἦν βασίλεια Soph. — которая была царственного происхождения;
κατὰ φύσιν πατήρ Polyb. — родной отец
8) (иногда описательно, для подчеркивания сущности предмета)
ex. καὴ γὰρ ἂν πέτρου φύσιν σύ γ΄ ὀργάνειας Soph. — ведь и самый камень ты мог бы вывести из терпения;
ὑγιείας φ. Plat. — самое здоровье, т.е. здоровье как таковое;
πρὸς αἵματος φύσιν τις Soph. кто-л. — близкий по кровиφυσίφρων

φῡσί-φρων
2, gen. ονος надутый, чванный
ex. (Aesch. - v. l. к περίφρων)φυσίωσις

φῡσίωσις
-εως спесь, кичливость NT.φύσκα

Фиска (город в центральной Македонии) Thuc.φύσκη

набитая мясом кишка, колбаса Arph., Luc.φύσκος

I.
Фиск (город в Локриде Озольской) Aeschin.
II.
(дор. gen. φύσκω) Фиск
1) приток Тигра Xen.
2) гора близ Кротона в Бруттии Theocr.φύσκων

-ωνος толстобрюхий, пузан Plut., Diod., Diog.L.φυστή

v. l. φύστη и φυστέ μᾶζα лепешка из слабо замешенного теста Arph., Anth.φύστις

-εως потомство, род
ex. (Aesch. - v. l. ταρφύς)φυσῶδες

φῡσῶδες
-ους τό надутость Plat.φυσώδης

φῡσ-ώδης
2
1) вызывающий пучение, вспучивающий
ex. (κυάμων πλῆθος Arst.)
2) сопровождающийся метеоризмом
ex. (νοσήματα Arst.)φυταλιά

φῠτᾰλιά
эп. φῡτᾰλιή (ῡ) <φυτόν> насаждение, (фруктовый) сад Hom., Anth.φυταλίδαι

-ῶν οἱ фиталиды, потомки Фитала Plut.φυταλιή

φῡτᾰλιή
эп. = φυταλιάφυτάλμιον

φῠτάλμιον
τό производительная сила Plut.φυτάλμιος

φῠτάλμιος
2
1) производящий на свет, рождающий
ex. (ζεύς, ποσειδῶν, διόνυσος Plut.)
φυτάλμιοι γέροντες Aesch. — старые родители;
φυτάλμια λέκτρα Eur. — брачное ложе
2) врожденный
ex. ἀλαῶν ὀμμάτων φ. Soph. — слепорожденныйφύταλος

φύτᾰλος
(ῠ) Фитал (легендарный элевсинский герой) Anth.φυτάς

φῠτάς
-άδος молодой побег, отводок Plut.φυτεία

φῠτεία

1) посадка, насаждение
ex. (τῶν δένδρων Xen.)
2) произрастание, прозябание (sc. τοῦ σπόρου Xen.)
3) произведение на свет, деторождение Plat.
4) посаженное растение NT.φύτευμα

-ατος (φῠ) τό посаженное растение, тж. насаждение Pind., Soph., Plat.φυτεύσιμος

φῠτεύσῐμος
2
пригодный для насаждений
ex. (γῆ Diod.)φύτευσις

-εως (φῠ) засаживание, обсеменение
ex. (γῆς φυτεύσεις Arst.)φυτευτήριον

φῠτευτήριον
τό
1) саженец Xen.
2) рассадник, питомник Dem.φυτευτής

φῠτευτής
-οῦ плантатор или садовник Arst.φυτευτός

φῠτευτός
3
<adj. verb. к φυτεύω> взращенный
ex. τὸ φυτευτὸν γένος Plat. — мир растенийφυτεύω

φῠτεύω
тж. med.
1) сажать, насаждать
ex. (φυτὸν χερσίν Hom.; ἄλσος Her.; ὄρχους Xen.; τι ἐν γῇ Xen. и εἰς γῆν Plut.; σῖτον ἐν πηλῷ Plut.)
2) засаживать растениями, покрывать насаждениями
ex. (γῆν Thuc.; χωρίον Isae.; γῆ πεφυτευμένη Her., Xen., Plut.)
γεωργία καὴ φιλέ καὴ πεφυτευμένη Arst. — разведение как полевых растений, так и деревьев
3) взращивать
ex. (καρποὺς καὴ χλόην Plat.)
4) производить на свет, рождать
ex. (παῖδας Soph., Arph.; τινά Plat.)
φυτεύσας (πατήρ) Soph., Eur., Lys. — родитель, отец;
οἱ φυτεύσαντες Soph. — родители
5) порождать, причинять, приносить
ex. (κακὰ πολλά τινι Hom.; θάνατόν τινι Pind.)
φ. δόξαν Pind. — приносить славу;
θυγατρὴ γάμον φ. Pind. — устроить брак дочери
6) готовить, затевать
ex. (φόνον Hom.)φυτία

Фития (город в Этолии) Thuc.φυτικόν

φῠτικόν
τό растительное начало Arst., Plut.φυτικός

φῠτικός
3
1) растительный
ex. (μόριον τῆς ψυχῆς Arst.)
2) имеющий вид растения
ex. (ζῷα Arst.)φύτλα

дор. = φύτληφύτλη

дор. φύτλα <φύω>
1) род, порода Pind., Anth.
2) природа Diog.L., Anth.φυτοειδῶς

φῠτο-ειδῶς
наподобие растения Diog.L.φυτοεργός

φῠτοεργός
Anth. = φυτουργόςφυτόν

φῠτόν
τό
1) растение
ex. (φυτῶν ὄρχατοι Hom.; ζῷα καὴ φυτά Plat.)
2) побег, отводок
ex. (τῆς μύρτου Arst.)
3) творение, создание, тварь, существо
ex. (Aesch., Eur., Men.; ἐγὼ καὴ σὺ καὴ τἄλλα φυτὰ πάντα Plat.)
4) отрасль, отпрыск, дитя
ex. (οὐράνιον φ. Plat.; χαρίτων φ. Theocr.)φυτός

φῠτός
3
созданный природой, естественный
ex. (ἀνδριάς Pind.). - см. тж. φυτόνφυτοσκάφος

φῠτο-σκάφος
I.
2
(ᾰ) окапывающий растения
ex. (ἀνήρ Theocr.)
II.
садовник или огородник Anth.φυτοσπόρος

φῠτο-σπόρος
досл. сеятель, перен. родитель, отец Soph.φυτουργεῖον

φῠτουργεῖον
τό рассадник, питомник Diod.φυτουργέω

φῠτ-ουργέω
разводить растения Luc.φυτουργία

φῠτ-ουργία
растениеводство, садоводство Diod.φυτουργός

φῠτ-ουργός

1) растениевод, садовник Plut.
2) (тж. φ. πατήρ Aesch.) родитель, отец Trag.
3) создатель, творец
ex. (τινος Plat.)φυτώνυμος

φῠτ-ώνῠμος
2
получивший свое название от растения
ex. (πόλις Anth.)φύω

(impf. ἔφυου, fut. φύσω с ῠ, aor. 1 ἔφῡσα, aor. 2 ἔφῡν, pf. πέφῡκα, ppf. ἐπεφύκειν с ῠ; med. - с aor. 2 и pf. act., part. φύς, inf. φῦναι; pass.: fut. φυήσομαι, aor. 2 ἐφύην) тж. med.
1) производить на свет, взращивать, (по)рождать, создавать
ex. (τί τινι Xen.; σοφοὺς υἱεῖς Plat.)
καρπὸν φ. Her. — приносить плод(ы);
φύσας (πατήρ) Eur. — родитель, отец;
οἱ φύσαντες Eur., Arph. — родители;
φ. ποίην Hom. — покрываться травой;
φ. φύλλα καὴ ὄζους Hom. — пускать листья и ветви;
φ. πώγωνα Her. — обрастать бородой;
γλῶσσαν μοῦνον θηρίων οὐκ ἔφυσε Her. — это - единственное животное, не имеющее языка;
τοὺς ὀδόντας φύει Plat. — у него прорезываются зубы;
φ. τὰ πτερά Arph. — оперяться, Plat. окрыляться;
φ. σάρκα и σάρκας Plat. — обрастать плотью:
φ. φρένας Soph. — становиться разумным, но тж. становиться надменным и одарять разумом (φ. ἀνθρώποις Soph.);
φύσει πεφυκώς Plat. — врожденный;
ἀνθρώπῳ πεφυκότι εἴη ῥᾷον … Xen. — природа человека такова, что ему легче …;
τὰ φύσει πεφυκότα Lys. — то, что создано природой, естественный порядок вещей;
πιστὸν νομίζειν τινὰ φύσει φύεσθαι Xen. — считать кого-л. честным по природе;
σοφὸς πεφυκώς Soph. — будучи по природе умным;
εἰ μέ κακὸς πέφυκα Soph. — если я не зол по природе;
ὡς πέφυκε Xen. — естественным образом, как обычно бывает;
ὡς οὐ πέφυκεν Plut. — сверх всякого обыкновения;
οἱ καλῶς πεφυκότες Soph. или φύντες Lys. — благородные люди;
πᾶσι θνατοῖς ἔφυ μόρος Soph. — смерть присуща всем смертным;
οὔτω δέ τούτων πεφυκότων Plat. — ввиду так сложившихся обстоятельств;
εὖ πεφυκέναι πρός τι Xen. и κατά τι Dem. — быть созданным для чего-л., иметь природную склонность к чему-л.;
πεφύκασι ἄπαντες ἁμαρτάνειν Thuc. — ошибаться свойственно всем
2) вырастать, расти, рождаться, возникать
ex. (ἀνδρῶν γενεέ μὲν φύει, δ΄ ἀπολήγει Hom.; ῥόδα φύεται αὐτόματα Her.; τὰ φυόμενα ἐκ τῆς γῆς Xen.)
σῖτον εὔχεσθαι καλὸν φύεσθαι Xen. — молиться, чтобы хлеб хорошо уродился;
κεφαλέ θριξὴ πεφυκυῖα Diod. — поросшая волосами (косматая) голова;
πεφυκέναι (тж. φῦναι) τινός, ἔκ и ἀπό τινος Trag., Xen., Plat. — родиться от кого-л., быть рожденным кем-л.;
πρᾶγμα φυομένον ἐν τῇ Ἑλλάδι Xen. — то, что происходит в Элладе
3) med. припадать, прижиматься
ex. ἐν χείρεσσι φύοντο Hom. — они пожали друг другу руки;
οἱ φῦ χειρί Hom. — она схватила его за руку;
ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες Hom. — закусив губыφῶ

praes. conjct. к φημίφωΐς

φωΐδος, стяж. φῷς, φῳδός (только pl.; gen. pl. φῴδων) ожог, волдырь (от ожога) Arph., Arst.φωκαΐς

φωκᾱΐς
-ΐδος фокеянка Xen., Plut.φωκαΐτης

φωκᾱΐτης
-ου adj. m фокейский
ex. (στατήρ Thuc.)φωκάα

эол. Sappho = φώκαιαφωκαεύς

φωκᾱεύς
-έως (pl. φωκαεῖς - староатт. φωκαῆς) атт. = φωκαιεύςφωκαῆθεν

adv. v. l. = φωκαιῆθενφώκαια

ион. φωκαίη Фокея (город на побережье Ионии) HH., Her., Thuc., Xen.φωκαῖαι

αἱ Фокеи (укрепленный пункт близ г. Леонтины в вост. Сицилии) Thuc.φωκαιεύς

-έως уроженец или житель Фокеи, фокеец Her.φωκαιῆθεν

φωκαιῆ-θεν
v. l. φωκαῆθεν adv. из Фокеи Luc.φώκαινα

бурый дельфин (Delphinus phocaena) Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика