Древнегреческо-русский словарь, Φ, лист 012

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Φ > 012
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Φ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017

Лексика древнегреческого койнэ с буквы φ (часть 012) с русским переводом и комментариями.φοινικόστολος

φοινῑκό-στολος
2
посланный финикиянами, финикийский или карфагенский
ex. (ἔγχεα Pind.)φοινικοῦν

φοινῑκοῦν
τό пурпурный цвет, багрянец Arst.φοινίκουρος

φοινίκ-ουρος
предполож., птица горихвостка (Ruticilla phoenicurus) Arst.φοινικοῦς

φοινῑκοῦς
I.
3
Xen., Arst. = φοινίκεος
II.
-οῦντος пальмовая роща Diod.φοινικοῦς

φοινῑκοῦς
-οῦντος Финикунт
1) порт в Лидии, у подошвы горы Мимант Thuc.
2) порт на вост. побережье о-ва Кифера Xen.φοινικοφαής

φοινῑκο-φαής
2
отливающий пурпуром
ex. (πούς, sc. τοῦ κύκνου Eur.)φοινικόφυτος

φοινῑκό-φῠτος
2
поросший пальмами
ex. (τόπος Diod.)φοινικτικῶς

φοινῑκτικῶς
в пурпурном цвете
ex. φ. πάσχειν Sext. — видеть все окрашенным в пурпурφοινικώδης

φοινῑκώδης
-ους (Strab. φοινίκουσσα) Финикод (один из мелках Липарских - Эолийских - островов) Arst.φοῖνιξ

I.
или φοίνιξ -ῑκος adj.
1) пурпурный, багряный
ex. (πέπλος Eur.)
2) рыжий, гнедой
ex. (ἵππος Hom.; ταῦροι Theocr.)
II.
или φοίνις -ῑκος пурпур, багрянец (краска или цвет) Hom., Eur. etc.
III.
или φοίνιξ -ῑκος ,
1) пальма, преимущ. финиковая Hom., HH., Pind., Eur., Her. etc.
2) финик
ex. οἶνος φοινίκων Xen. — финиковое (пальмовое) вино
3) пальмовые листья Arst., Plut.
IV
-ῑκος феникс (финикийский струнный инструмент) Her.
V
или φοίνιξ -ῑκος феникс (баснословная золотистопурпурная птица, раз в 500 лет прилетавшая из Аравии в Гелиополь) Hes., Her.
ex. φοίνικος ἔτη βιοῦν Luc. — жить фениксов век, т.е. быть необыкновенно долговечнымφοῖνιξ

I.
-ῑκος Феникс
1) сын Агенора, отец Европы Hom.
2) сын Аминтора, наставник Ахилла Hom. etc.
II.
-ῑκος adj. финикийский, тж. карфагенский
ex. (ἀνήρ Hom.)
III.
-ῑκος финикиянин, тж. карфагенянин Hom. etc.φοίνιος

3 и 2
1) ярко-красный, алый
ex. (αἷμα Hom., Aesch., Soph.)
2) кроваво-красный, кровавый
ex. (δρόσος Aesch.; στάλαγμα Soph.)
3) покрытый кровью, окровавленный
ex. (χείρ, κοπίς - v. l. κόνις Soph.)
4) кровожадный, губительный
ex. (αἴαντος ἀλκά Pind.; Ἄρης Soph.)
φοινία ξυνωρίς Aesch. — губительная пара (Арея), т.е. огонь и меч;
δῆγμα φοίνιον Aesch. — смертельный укусφοίνισσα

adj. f
1) яркокрасная, пурпурная, алая
ex. (φλόξ Pind.)
2) рыжая, гнедая
ex. (ἀγέλα ταύρων Pind.)φοίνισσα

I.
adj. f финикийская или карфагенская
ex. (γυνή Hom.; ἐμπολά Pind.; ναῦς Thuc.; χθών Eur.)
II.
финикиянка или карфагенянка Hom. etc.φοινίσσω

1) обагрять (кровью)
ex. (πόντον αἵματι Her.; σφάγια Eur.)
μάστιγι νῶτα φοινιχθείς Soph. — с окровавленной бичом спиной
2) делать пурпурным, покрывать румянцем
ex. (φοινίσσουσα παρῇ δ΄ αἰσχύνᾳ Eur.)
χρόα φοινίχθην ὑπὸ τὤλγεος Theocr. — кожа покраснела у меня от боли
3) краснеть, румяниться
ex. (ὄψει φοινίξαντα μόρον Soph.)φοινός

3
1) обагренный
ex. (αἵματι Hom.)
2) кровожадный
ex. (θυμός HH.)φοιταλέος

φοιτᾰλέος
3 и 2
1) блуждающий в безумии, мечущийся в неистовстве
ex. (διωνύσοιο θεραπνίδες Anth.)
2) заставляющий блуждать, гоняющий с места на место
ex. (κέντρα Aesch.; λύσσα Eur.)φοιταλιώτης

φοιτᾰλιώτης
-ου adj. блуждающий, странствующий (эпитет Диониса) Anth.φοιτάς

-άδος adj. f, редко n бегущая, блуждающая в исступлении (sc. κασάνδρα Aesch.; sc. βάκχαι Eur.)
ex. φ. νόσος Soph. — неистовствующее безумие;
φοιτάσι πτεροῖς Eur. — на неугомонных крыльях;
φ. ἐμπορίη Anth. — лихорадочная торговая деятельностьφοιτάω

1) носиться взад и вперед, метаться, блуждать
ex. στενάχοντες φοίτων Hom. — они бегали, издавая стоны;
φοιτᾷ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν Soph. — он бросается из стороны в сторону, прося нас дать ему меч;
κύνες φοιτῶσαι Xen. — рыщущие собаки
2) (при)ходить или уходить
ex. φοίτα μακρὰ βιβῶσα Hom. — она удалилась большими шагами;
ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος Hom. — они сбежались отовсюду
3) порхать, летать
ex. (ὄρνιθες φοιτῶσιν Hom.)
4) приходить, (за)хаживать, посещать, бывать
ex. (τινι и παρά τινα Plat., πρός τινα и παρά τινι Plut.)
φ. ἐπὴ (τὰς) θύρας τινός Her., Xen., Plut., Luc. — являться к кому-л.;
ἐς πολέμους καὴ ἐς ἄγρας φ. Her. — ходить на войну и на охоту;
φ. εἰς τὰ διδασκαλεῖα Xen., εἰς διδασκάλου Arph. и εἰς διδασκάλων Plat. — ходить в школу;
πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ ἐνύπνιον Plat. — часто являвшийся мне сон
5) вступать в половую связь, находиться в интимных отношениях
ex. (πρὸς и παρὰ τέν γυναῖκα Lys., Plut.; παρὰ и πρὸς τὸν ἄνδρα Her., Plut.)
6) появляться, возникать, распространяться
ex. (τρία φοιτᾷ σώματα διὰ τέν ψύξιν, ὕδωρ καὴ χιὼν καὴ χάλαζα Arst.; τὸ σερτωρίου κλέος ἐφοίτα πανταχόσε Plut.)
ἥδε (ἄλγησίς) μοι ὀξεῖα φοιτᾷ καὴ ταχεῖ΄ ἀπέρχεται Soph. — эта боль сразу у меня появляется и быстро проходит;
τάλαντον ἀργυρίου ἡμέρης ἑκάστης ἐφοίτα Her. — ежедневно поступал один талант серебра (дохода);
φοιτᾶν σῖτον αὐτοῖς ἐκ χερρονήσου Lys. (она сказала), что к ним прибывает хлеб из Херсонеса;
λόγος ἐφοίτα Plut. — распространился слух
7) ходить в школу, учиться Arph.
ex. διδάσκειν τοὺς φοιτῶντας Plat. — обучать учеников;
ἐδίδασκες γράμματα, ἐγὼ δ΄ ἐφοίτων Dem. — ты обучал грамоте, а я училсяφοιτέω

Her. = φοιτάωφοίτησις

-εως
1) хождение, посещение
ex. (ἐπὴ τὰς θύρας Xen.)
2) pl. посещение школы, т.е. учение Plat.φοιτητής

-οῦ школьник, ученик Plat.φοιτίζω

HH. = φοιτάωφοῖτος

блуждание
ex. φ. φρενῶν Aesch. — безумиеφολέγανδρος

Фолегандрос (один из Кикладских островов, к вост. от Мелоса) Anth.φολιδωτός

φολῐδωτός
3
1) покрытый чешуей, чешуйчатый
ex. (τὸ τῶν ὄφεων γένος Arst.; δέρμα κροκοδείλου Diod.)
2) имеющий вид чешуи
ex. (θώραξ Plut., Luc.)φολίς

-ίδος
1) чешуя (только земноводных и пресмыкающихся)
ex. ἔστι φ. ὅμοιον χώρᾳ λεπίδος, φύσει δὲ σκλερότερον Arst. — чешуя пресмыкающихся заменяет чешую рыб и похожа на нее, но имеет более твердый состав;
φ. λιθοκόλλητος Diod. — мозаика из цветных камней
2) отметина, пятно
ex. (φολίδες καὴ μώλωπες Plut.)φολκός

косоглазый, по по друг. кривоногий
ex. (θερσίτης Hom.)φόλλις

-εως (лат. follis) фоллис (мелкая монета в 0.25 унции) Anth.φολόα

φολόᾱ
дор. = φολόηφολόη

дор. φολόᾱ Фолоя (горная область на границе Аркадии и Элиды) Eur., Xen., Anth.φονάω

жаждать крови или смерти
ex. (φονᾷ νόος ἤδη Soph.)φόνευμα

-ατος τό труп убитого, мертвое тело Eur.φονεύς

I.
-έως adj. убийственный, губительный
ex. (κνώδων Soph.; χείρ Eur.)
II.
-έως , убийца Hom., Her., Soph., Eur., Isocr. etc.
ex. φ. αὑτοῦ Lys. — самоубийцаφονεύω

убивать, умерщвлять
ex. (τινά Pind., Her., Trag., Plat.)
τίς φονεύει ; Soph. — кто убийца?;
δίκαι τῶν φονευσάντων πάρα Soph. — возмездие убийцамφονή

(только pl.) убийство, резня
ex. (ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν Hom.)
θεῖναί τινα ἐν φοναῖς Pind. — убить кого-л.;
ἐν τῇσι φονῇσι εἶναι Her. — быть занятым избиением (врагов);
ἀπολύσασθαι ἐν φοναῖς Soph. — окончить жизнь самоубийством;
φοναὴ θηροκτόνοι Eur. — охотаφονικόν

τό (человеко)убийство Isocr., Arst.φονικός

3
1) касающийся убийства
ex. (δίκαι Arst.; νόμοι Dem.)
2) любящий убивать, кровожадный
ex. (τὸ τῶν θρᾳκῶν γένος Thuc.; Ἄρεος θεραπυταί Plat.; γυνή Plut.)φόνιος

3 и 2
1) кровавый
ex. (σταγόνες Aesch.; τραῦμα, ἔργα Eur.)
2) кровопролитный
ex. (ἀγών Eur.)
3) обагренный кровью, окровавленный
ex. (χεῖρες Aesch.; πέλεκυς Soph.; αἰχμά Eur.)
4) кровожадный, губительный
ex. (δράκων Aesch.; Ἀΐδας Soph.)
φόνια δέρκεσθαι Arph. — кровожадно глядеть;
πληγέ φονία Aesch. — смертельный удар, убийствоφονολιβής

φονο-λῐβής
2
струящийся или залитый кровью
ex. (θρόνος, v. l. θᾶκος Aesch.)φονόρ(ρ)υτος

φονό-ρ(ρ)ῠτος
2
текущий или напоенный кровью
ex. (γαῖα Aesch.)φόνος

(см. 7) тж. pl.
1) убийство
ex. φόνον τεύχειν или φυτεύειν τινί Hom. — готовить чьё-л. убийство;
φόνον βουλεύειν τινί Soph., Eur., Her. — замышлять убить кого-л.;
φόνου δικάζειν Luc. — судить за убийство;
φόνοι πατρός или πατρῷοι Soph. — убийство отца;
φόνος Ἑλληνικός Her. — избиение греков;
φόνοι τ΄ ἀνδροκτασίαι τε Hom. — резня и человекоубийство;
ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀποθανεῖν NT. — погибнуть от меча
2) смертная казнь
ex. φ. δημόλευστος Soph. — казнь через побиение камнями
3) (тж. φ. αἵματος Hom.) пролитая кровь
ex. (κεῖσθαι ἐν φόνῳ Hom.)
φόνου σταγόνες Soph. — капли крови;
ταύρειος φ. Aesch. — кровь (заколотого в жертву) быка
4) жертва убийства, труп убитого
ex. φ. καθαιμακτός Eur. — окровавленный труп;
собир. φ. βροτῶν Aesch. — трупы убитых
5) туша, мясо
ex. σβεννύναι ἡδύσματι τὸν φόνον Plut. — приправлять мясо пряностями
6) орудие убийства
ex. μελίη, φ. ἔμμεναί τινι Hom. — ясеневое копье, предназначенное для уничтожения кого-л.
7) убийца
ex. (μήδεια, ἁ πελίαο φ. Pind.)φονός

3
Soph. = φόνιος 1 и 4φοξῖνος

фоксин (вид речной рыбы) Arst.φοξός

3
заостренный, острый
ex. φ. τέν κεφαλήν Hom. — с заостренной формой головы, с клиновидной головойφορά

<φέρω>
1) ношение, несение
ex. φορᾶς γέ τοι φθόνησις οὐ γενήσεται Soph. — не будет отказа в том, чтобы понести тебя
2) внесение, взнос
ex. (χρημάτων Thuc.; δασμῶν Xen., Plat.)
φέρειν τέν τῆς σωτηρίας φορὰν τῇ πατρίδι Dem. — вносить свой вклад для спасения родины;
ψήφου φ. Eur., Plat. — подача голоса, голосование
3) плодоношение
ex. (τῶν δένδρων Arst.)
4) плодовитость
ex. (φ. καὴ ἀφορία Plat.)
5) перемещение, (круго)вращение
ex. (τῶν ἄστρων καὴ τοῦ ἡλίου Plat.)
φ. κίνησις πόθεν ποῖ (ἐστιν) Arst. — перемещение есть движение из одного места в другое;
φ. πεττῶν Plat. — движение (ходы) шашечных фигур
6) стремительный порыв, напор
ex. (ἀνέμου βία καὴ φ. Polyb.)
φ. τις πραγμάτων Dem. — некое давление обстоятельств, т.е. ход событий;
τοῦ πλήθους φ. Polyb. — настроение толпы;
φ. πρὸς τὸν νεωτερισμόν Polyb. — стремление к новшествам;
φορᾶς μεστός Plut. — полный рвения, неукротимый
7) ноша, груз
ex. (φορὰν ἐνεγκεῖν Plut.)
8) урожай, сбор, продукция
ex. (ἐλαιῶν Arst.)
9) наплыв, множество
ex. (ῥητόρων πονηρῶν Aeschin.; προδοτῶν καὴ δωροδόκων Dem.)
10) группа единомышленников, направление, школа
ex. (ἐπὴ ταύτης εἶναι τῆς φορᾶς Sext.)
μάχη φορᾶς ἀντιδόξου Luc. — борьба школ (мнений)φοράδην

φορά-δην
adv.
1) неся
ex. (ἐν χεροῖν τινα Eur.)
2) на носилках
ex. (δῶμα πελάζειν Eur.; ἐλθεῖν οἴκαδε Dem.)
ἐν κλινιδίῳ φ. κομισθείς Plut. — доставленный на носилках
3) стремительно
ex. (διαπέτεσθαι Soph.)φορβαδικός

φορβᾰδικός
3
живущий стадами, стадный Plut.φορβάς

-άδος adj. f, редко m дающий пропитание, питающий
ex.
(γῆ Eur.)
1) пасущийся в стаде
ex. (ἵππος Eur., Arst.; πῶλος Plat.)
2) распутный
ex. φ. κόρη Pind. или γυνή Soph. = πόρνηφορβειά


1) недоуздок Xen., Arst., Luc.
2) (у флейтистов) кожаный мундштук (для ослабления звука) Arph., Plut.φορβή

<φέρβω> питание, пища, (у животных) корм Hom., Soph., Her. etc.φορέῃσι

эп. (= φορῇ) 3 л. sing. praes. conjct. к φορέωφορεαφόρος

φορεᾱφόρος
Diog.L. = φορειαφόροςφορέεσκον

эп. impf. iter. к φορέωφορειαφόρος

φορειᾱ-φόρος
несущий носилки, носильщик Plut.φορεῖον

τό носилки, паланкин Polyb., Plut.φορεύς

I.
-έως adj. m вьючный
ex. (ἵππος Plut.)
II.
-έως
1) носильщик Hom.
2) носильщик паланкина, лектикарий Plut.φορέω

<intens. к φέρω>
1) носить, уносить, увлекать
ex. (ἵπποι τε καὴ ἅρματα, οἳ φορέουσί τινα Hom.)
φορεῖσθαι πρὸς οὖδας Soph. — быть влекомым по земле;
πεφορημένος ἀεί Plat. — находящийся в вечном движении
2) переносить, приносить, доставлять
ex. (ὕδωρ, μέθυ, θαλλὸν ἐρίφοισι Hom.; τὰς ἀγγελίας φ. τινι Her.)
πηγὰς ποταμίους φορεῖσθαι Eur. — приносить себе воду из речных источников
3) носить (иметь) на себе
ex. (θώρηκα, ἀσπίδα Hom.; ἐσθήματα Soph.; ἐμβάδας Arph.; δακτύλιον Plut.)
φ. κεφαλὰς ἰσχυράς Her. — иметь крепкие черепа
4) носить (иметь) в себе
ex. τὰς ἀγλαΐας φ. Hom. — тщеславиться, кичиться:
ἓν ἦθος μοῦνον ἐν ἑαυτῷ φ., τοῦτ΄ ὀρθῶς ἔχειν Soph. — лелеять в себе одно лишь чувство - чувство своей правоты;
λῆμα θούριον καὴ λόγους ἀφύκτους φ. Arph. — быть твердым душой и ловким в речах
5) переносить, выдерживать
ex. (τὸν ἄκρατον οὐ φ. Plut.)φορηδόν

φορη-δόν
adv. (= φοράδην) неся на руках
ex. φ. μετακομίζειν τινά Luc. — переносить кого-л.φόρημα

-ατος τό
1) ноша, груз Soph., Xen.
2) бремя, обуза
ex. (Eur. - v. l. φρόνημα)
φ. φόβος (ἐστίν) Xen. — страх - (тяжелая) обуза
3) одежда, наряд Arst.
ex. τὸ τῶν ὅπλων φ. Xen. — вооружение
4) украшение Arph.
ex. φ. περιβραχιόνιον Plut. — браслет
5) (лат. ferculum) носилки, паланкин Plut.
6) ( = οἱ φορεῖς) группа несущих паланкин, носильщики Polyb.φορήμεναι

см. φορῆναι...φορῆναι...

φορήμεναι, φορῆναι
эп. inf. к φορέωφορητός

3 и 2
<adj. verb. к φορέω>
1) носимый, несомый
ex. (κυμάτεσσι Pind.; ἐπὴ δελφίνων διὰ θαλάττης Plut.)
2) подвижный, находящийся в постоянном движении
ex. (φύσις Plut.)
3) выносимый, терпимый, сносный Luc.
ex. οὐ φ. Aesch., Eur. — невыносимый, нестерпимыйφόριμος

φόρῐμος
2
плодовитый, плодоносный
ex. (δένδρον Anth.)φορίνη

(ῑ) ἠ кожа, одежда из (свиной) шкуры
ex. (φορίνην παχεῖαν φέρειν Plut.)φορινόομαι

φορῑνόομαι
покрываться кожицей или становиться кожистым Lys.φορκίδες

(ῐ) αἱ Форкиды, дочери Форкия, т.е. γοργόνες и γραῖαι Pind., Aesch.φόρκος

Pind., Soph. = φόρκυςφόρκυν

-ῡνος
1) Hom. = φόρκυς
2) (сын Фенопа - φαῖνοψ, предводитель фригийцев, убитый Эантом) Hom.φόρκυς

-υος и φόρκυν -ῡνος (acc. φόρκῠν) Форкий (морской бог, сын нимфы Тоосы Hom.; сын Понта и Геи, муж Кето - κητώ, отец Горгон и Грей) Hes.
ex. φόρκῡνος λιμήν Hom. — гавань Форкия (на о-ве Итака)φορμηδόν

φορμη-δόν
adv. <φορμός> крестообразно, крест-накрест
ex. (τιθέναι или ἐπιβάλλειν τι Thuc.)φόρμιγξ

-ιγγος форминга (род кифары или арфы с 3-7 струнами) Hom., HH., Hes., Pind., Eur., Arph. etc.
ex. φ. ἄχορδος Arst. = τόξονφορμίζω

играть на форминге Hom.φορμικτάς

-οῦ (ᾱ) дор. = φορμικτήςφορμικτής

дор. φορμικτάς -οῦ играющий на форминге Pind., Arph., Anth.φορμικτός

3
<adj. verb. к φορμίζω> исполняемый под звуки форминги (sc. μέλη Soph.)φορμίον

τό Diog.L. = φορμίςφορμίς

-ίδος <demin. к φορμός> плетенка, корзинка Arph., Arst.φορμίσκος

Plat. = φορμίςφορμίων

-ωνος Формион
1) афинский полководец, участник Пелопоннесской войны Thuc.
2) афинский торговец из рабов, против которого направлена 34-я речь Демосфенаφορμορραφέω

φορμο-ρρᾰφέω
досл. зашивать в плетенку, перен. загонять в тупик Aeschin.φορμός

<φέρω>
1) плетенка, корзина Hes., Her., Polyb., Plut.
2) циновка, рогожа Her., Arph.
ex. ἐν λυκείῳ τὸν φορμὸν δοῦναι погов. Arst. — дать циновку в Ликее, т.е. оказать услугу в момент действительной необходимости
3) «рогожа» (одежда моряков из грубой плетеной ткани) Theocr.
4) форм (мера сыпучих тел, приравниваемая к медимну = 52.5 л.) Lys., Arph.φορμοφόρος

φορμο-φόρος
носильщик Diog.L.φορολογέω

φορο-λογέω
облагать налогом
ex. (τι Polyb., Diod. и τινα Plut.)φορολόγος

φορο-λόγος
сборщик податей Plut.φόρον

τό NT. = лат. forumφόρος

<φέρω>
1) налог, подать или дань Her., Thuc. etc.
ex. τοὺς φόρους τάττειν Isocr., Aeschin., Dem. — устанавливать налоги;
φόρον τάξασθαι Her. — наложить на себя, т.е. предложить дань
2) уплата, платеж
ex. δοῦναι χίλια τάλαντα κατὰ φόρους ἐν ἔτεσι δέκα Polyb. — уплатить тысячу талантов в рассрочку в течение десяти лет
3) произведение, плод
ex. (φόροι γᾶς Aesch.)φορός

2
<φέρω> несущий, влекущий, споспешествующий, попутный
ex. (ἄνεμος Polyb., Diod.; πνεῦμα Plut.)
φ. κάτω Arst. — тянущий вниз;
φ. κύβος Luc. — счастливая костяшка (в игре), перен. счастливый жребий;
φ. πρὸς ἀρετέν καὴ πρὸς εὐδαιμονίαν Plut. — ведущий к добродетели и к счастьюφορτηγέω

φορτ-ηγέω
перевозить или переносить грузы Her., Luc.φορτηγία

φορτ-ηγία
перевозка (торговых) грузов Arst.φορτηγικός

φορτ-ηγικός
3
перевозящий грузы, грузовой
ex. (πλοῖον Thuc., Xen.)φορτηγός

φορτ-ηγός
2
1) перевозящий грузы, грузовой
ex. (ναῦς Polyb., Plut.; πλοῖον Diod.)
2) занимающийся перевозкой грузов
ex. (ναυβάτης Aesch.)φορτίζω

1) нагружать, навьючивать
ex. (τὸν ὄνον Babr.)
πεφορτισμένος Luc. — нагруженный до отказа
2) погружать
ex. (ἐφ΄ ὁλκάδα τι Anth.)
τὰ μείονα φορτίζεσθαι Hes. — погружать (на корабли) меньшую часть (своего имущества)
3) обременять
ex. (οἱ κοπιῶντες καὴ πεφορτισμένοι NT.)φορτικόν

τό тягостность, несносность, назойливость
ex. (ταυτὴ δὲ λέγω οὐ τοῦ φορτικοῦ ἕνεκα Aeschin.)
τὸ φ. τῶν μέτρων Luc. — тяжеловесные (надоедливые) стихи;
ἐρῶ ὑμῖν φορτικὰ μέν, ἀληθῆ δέ Plat. — я скажу вам вещи тягостные, но истинныеφορτικός

3
1) тяжелый, тягостный, тяжеловесный, неуклюжий
ex. (σχῆμα ῥήματος Plut.)
2) тягостный, неприятный
ex. εἰ φορτικώτερον εἶναι τὸ ῥηθησόμενον δόξει, λέξω Dem. — если то, что я собираюсь сказать, и покажется неприятным, я (все же это) выскажу
3) грубый, некультурный, тж. низменный, пошлый
ex. (χωρίον Arph.; ἡδοναί Plat.; μὲν πεπαιδευμένος, δὲ φορτικός Arst.)
τὸ τῶν κωμῳδῶν πρᾶγμα φορτικὸν ποιεῖν Plat. — разыгрывать пошлую комедию;
οἱ πολλοὴ καὴ φορτικώτατοι Arst. — совершенно необразованная толпа - см. тж. φορτικόνφορτικότης

-ητος грубость, некультурность, бестактность Arst.φορτικῶς

грубо, некультурно, бестактно
ex. (λέγειν Isocr.; ἐπαινεῖν Plat.; διαλέγεσθαι Plut.)
φ. μὲν τοῖς ῥήμασιν, ἀληθῶς δὲ τοῖς πράγμασι Plut. — в грубых словах, но по существу правильноφορτίον

τό <φέρω>
1) ноша, тяжесть Arph.
ex. φέρων ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φ. Xen. — неся столько, сколько мог унести
2) преимущ. pl. кладь, груз, товар(ы) Hes., Her., Arph.
3) плод (чрева)
ex. γυνέ ὑποδεξαμένη φέρει τὸ φ. κινδυνεύουσα περὴ τοῦ βίου Xen. — зачавшая женщина вынашивает плод с опасностью для жизни
4) перен. бремя, обязанность
ex. μεῖζον φ. ἢ καθ΄ αὑτὸν αἰρόμενος Dem. — приняв на себя бремя не по плечуφορτίς

-ίδος (sc. ναῦς) грузовой (товарный) корабль Hom., Diod., Luc., Anth.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика