Древнегреческо-русский словарь, Φ, лист 005

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Φ > 005
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Φ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017

Лексика древнегреческого койнэ с буквы φ (часть 005) с русским переводом и комментариями.φθινοπωρινός

φθῐνοπωρῐνός
3
осенний
ex. (ἰσημερία Arst., Polyb.; ὄμβροι Plut.)φθινοπωρίς

φθῐν-οπωρίς
-ίδος adj. f (поздне)осенняя
ex. (ἀνέμων καταπνοά Pind.)φθινόπωρον

φθῐν-όπωρον
τό конец осени, поздняя осень Her., Thuc., Arst.φθινύθω

φθῐνύθω
(ῠ)
1) губить, разорять ex. (οἶκόν τινος Hom.); уничтожать, истреблять
ex. (οἶνον, αἰῶνα Hom.)
2) разрывать на части, терзать
ex. (φίλον κῆρ Hom.)
3) гибнуть
ex. (φθινύθουσι μαρνάμενοι Hom.)
4) чахнуть, сохнуть
ex. φθινύθει ἀμφ΄ ὀστεόφι χρώς Hom. — кожа сохнет вокруг костей, т.е. остаются кожа да кости;
φθινύθουσι παρειαί Hom. — ввалились щекиφθίνυλλα

(ῐ) <φθίνω> старая карга Arph.φθίνω

(ῐ и ῑ)
1) кончаться, миновать, проходить
ex. (μηνῶν φθινόντων Hom.)
τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ΄ ἱσταμένοιο Hom. — когда этот месяц кончится, а другой начнется;
φθίνουσιν νύκτες τε καὴ ἤματα δακρυχεούσῃ Hom. — ночи и дни проходят у нее в слезах;
πρὸ τοῦ μηνὸς τετράδι φθίνοντος Thuc. — за четыре дня до окончания месяца
2) исчезать, заходить
ex. (ἀστέρες, ὅταν φθίνωσιν Aesch.)
3) гибнуть, умирать
ex. (νόσῳ Eur.; φθίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, φθίνει δὲ σώματος Soph.)
τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φ. Plat. — рост и убыль;
φθίνοντα μαντεύμαντα Soph. — прерывающиеся, т.е. неблагоприятные знамения - см. тж. φθίωφθῖο

2 л. sing. opt. med. к φθίωφθῖος

уроженец или житель Фтии Hom.φθιρῶν

φθῑρῶν
τό v. l. = φθειρῶνφθισήνωρ

φθῑσ-ήνωρ
-ορος adj. губящий людей, губительный
ex. (πόλεμος Hom., Hes.; θυμός Anth.)φθίσθαι

inf. med. к φθίωφθισιάω

быть больным чахоткой Arst., Plut.φθισίβροτος

φθῑσίβροτος
2
Plut. = φθισίμβροτοςφθισικός

3
больной чахоткой Arst., Plut.φθισίμβροτος

φθῑσίμβροτος
2
Hom. = φθισήνωρφθίσις

-εως (ῐ)
1) исчезновение, гибель
ex. (καρποῦ Pind.)
2) убывание, убыль
ex. (αὔξησις καὴ φ. Plat.)
φ. τῆς σελήνης Arst. — ущерб луны
3) чахотка Her., Arst., Plut.φθῖτο

эп. 3 л. sing. opt. med. к φθίωφθιτός

φθῐτός
3
<adj. verb. к φθίω>
1) погибший, т.е. умерший, мертвый Aesch., Eur., Plut., Luc.
2) подверженный убыли
ex. (αὐξητὸς καὴ φ. Arst.)φθίω

(ῑ; fut. φθίσω с и ῐ, aor. 1 ἔφθισα с и ῐ - эп. φθῖσα, aor. 2 ἔφθιον, pf. ἔφθῐκα; pass.: aor. ἐφθίθην - эп. 3 л. pl. ἔφθιθεν, pf. ἔφθῐμαι, ppf. ἐφθίμην)
1) тж. med. кончаться, проходить
ex. πρίν κεν καὴ νὺξ φθῖτο Hom. — ночь кончится раньше (чем успею всех перечислить);
νῦν φθιμένη νύξ Soph. — только что минувшая ночь
2) преимущ. med.-pass. погибать, умирать
ex. (δόλῳ, ὑπὸ νούσῳ Hom.; νόσοις Soph.)
πρός τινος φθίσθαι Eur. — погибнуть от чьей-л. руки;
οἱ φθίμενοι Hom., Trag., Xen. — погибшие, убитые, мертвецы
3) губить, уничтожать
ex. (τινά Hom., Aesch., Soph.). - см. тж. φθίνωφθιώτας

φθῑώτᾱς
-ου дор. = φθιώτηςφθιώτης

φθῑώτης
дор. φθῑώτᾱς -ου уроженец или житель Фтии Aesch., Eur., Her., Thuc., Arph.φθιώτιος

φθῑώτιος
Anth. = φθιώτηςφθιῶτις

φθῑῶτις
I.
-ῐδος adj. f фтийская
ex. (γῆ, ἀκταί, γυναῖκες Eur.)
II.
-ῐδος (= φθία) Фтиотида (область в юго-вост. Фессалии) Thuc.φθογγάζομαι

Anth. = φθέγγομαιφθογγή


1) голос, речь, звуки
ex. (σειρήνων Hom.)
2) возглас, крик
ex. τῶν ἁλόντων καὴ κρατησάντων φθογγαί Aesch. — крики побежденных и победителей
3) блеяние
ex. (ὀΐων τε καὴ αἰγῶν Hom.)
4) мычание
ex. (μόσχων Eur.)
5) пение (sc. Ὀρφέως Aesch.)φθόγγος


1) голос
ex. (παιδός Soph.; λύρας Plat.)
2) звук
ex. γόων φθόγγοι Soph. — жалобные вопли;
τὰ φωνήεντα φωνῆς μὲν οὔ, φθόγγου δὲ μετέχοντά τινος Plat. — звуковые элементы, которые не относятся к гласным, но имеют некоторое звучание (т.е. согласные)
3) речь, язык
ex. (Ἑλλάδος φ. Aesch.)
4) молва, слух
ex. φ. οἰκείου κακοῦ Soph. — слух о постигшем дом (Креонта) несчастье
5) крик (щебет, лай, блеяние и т.п.)
ex. (κυνῶν καὴ προβάτων καὴ ὀρνέων φθόγγοι Plat.)
6) грам. гласный звукφθόη

Plat., Isocr., Dem., Luc. = φθίσιςφθονερία

завистливость, недоброжелательство Arst., Diog.L.φθονερός

3
завистливый, недоброжелательный
ex. (γείτονες, γνῶμαι Pind.; τὸ θεῖον Her.)
φθονερὰ γλώσσας ὀδύνα Soph. — завистливо-желчная речь;
φθονερὸν ἄλγος Aesch. — жгучая враждаφθονερῶς

из зависти, завистливо, недоброжелательно Xen.
ex. φ. ἔχειν πρός τινα Plat. — завидовать кому-л.φθονέω

1) завидовать
ex. (Hom., Xen.; φ. τινί τινος Plat.)
φθονῶν ἐπὴ κακοῖς τοῖς τῶν πέλας ἡδόμενος ἀναφανήσεται Plat. — завистливый обнаруживает радость по поводу несчастий ближних;
τοῖς ἀγαθοῖς τινος φ. Xen. — завидовать чьему-л. счастью;
φ. ἐπί τινι Isocr., Plat.; — завидовать чему-л. (в чём-л);
φθονεῖσθαι διά τι Xen. — быть предметом зависти из-за чего-л.;
νικῶν οὐκ ἂν θαυμάζοιο, ἀλλὰ φθονοῖο Xen. — как победитель ты стал бы предметом не восхищения, а зависти (слова Симонида Гиерону)
2) питать злобу, ненавидеть
ex. ἔδεισε μέ φθονηθείη φόνῳ Eur. — она боялась навлечь на себя ненависть убийством
3) отказывать (из зависти или недоброжелательства)
ex. τί τ΄ ἄρα φθονέεις ἀοιδὸν τέρπειν ; Hom. — почему ты не позволяешь певцу услаждать (нас)?;
οἱ (θεοὴ) ἐφθόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς Ἀσίης βασιλεῦσαι Her. — боги воспротивились тому, чтобы один человек воцарился в Азии;
преимущ. — с отрицанием μή или οὐ:
— не отказывать, соглашаться (οὐκ ἂν ἔγωγε τούτων σοι φθονέοιμι ἀγορεῦσαι Hom.):
οὔ τινα φθονέω δόμεναι Hom. — я не против того, чтобы кто-нибудь подал (тебе что-л.);
μή μοι φθόνει λέγων Aesch. — не скрывай от меня ничего;
μέ φθόνει μοι ἀποκρίνασθαι τοῦτο Plat. — не откажи в любезности ответить мне на это;
οὐ φθονῶ σ΄ ὑπεκφυγεῖν Soph. — я согласна на твое бегствоφθόνησις

-εως Soph. = φθόνοςφθονητικός

3
завистливый, недоброжелательный
ex. (ἕξις Plut.)φθονητικῶς

завистливо, недоброжелательно Plut.φθόνος


1) зависть, недоброжелательство
ex. (διαβολέ καὴ φ. Plat.)
φ. λύπη τις ἐπὴ εὐπραγίᾳ (τινός ἐστιν) Arst. — зависть есть огорчение по поводу чьего-л. преуспеяния;
ἄνευ φθόνου Soph. (говоря) без чувства недоброжелательства, не в обиду будь сказано;
ζῇλοί τε καὴ φθόνοι Plut. — ревнивые и завистливые чувства;
εὐλαβούμενος τὸν φθόνον Dem. — остерегаясь возбудить неприязнь;
τὸν φθόνον πρόσκυσον, μή … Soph. — замоли недоброжелательство (богов), т.е. моли богов, чтобы не …
2) запрет, нежелание, отказ
ex. ἀποκτείνειν φ. γυναῖκας (sc. ἐστίν) Eur. — нельзя убивать женщин;
φ. οὐδεὴς λέγειν Plat. (у меня) нет ни малейшего желания не говорить, т.е. охотно расскажу;
οὐδεὴς φ. Aesch., Plat., Plut. — нет никаких возражений, охотно соглашаюсьφθορά

ион. φθορή
1) гибель, уничтожение, разрушение
ex. (Ἰλίου Aesch.)
φ. ἀνθρώπων Thuc. — повальная смертность среди людей, мор;
γένεσις καὴ φ. Plat. — возникновение и разрушение (гибель);
μεγίστη φ. ὕδασιν Plat. — страшное наводнение, потоп
2) порча
ex. τὰς μίξεις τῶν χρωμάτων οἱ ζωγράφοι φθορὰς ὀνομάζουσι Plut. — смешение красок живописцы называют порчей
3) развращение, растление Aeschin., Plut.
4) расточение, растрата
ex. (χρημάτων Plut.)φθόϊς

стяж. φθοῖς (acc. pl. φθοῖς) и φθοΐς -ΐδος лепешка, коржик Arph., Plut., Anth.φιδίτιον...

φειδίτιον, φιδίτιον
τό (преимущ. pl.)
ex. (у лакедемонян) общая трапеза (в которой принимали участие все совершеннолетние мужчины) Arst., Plut.φιλῳδός

φιλ-ῳδός
2
любящий песни Arph., Arst., Plut.φιλέοισι

Pind. 3 л. pl. praes. ind. к φιλέωφιλέορτος

φιλ-έορτος
2
любящий праздники
ex. (εἰρήνη Arph.)φιλεπιτιμητής

φιλ-επιτῑμητής
-οῦ придирчивый критик, хулитель Isocr.φιλεραστής

φιλ-εραστής
-οῦ влюбчивый человек Plat., Arst.φιλεραστία

φιλ-εραστία
влюбчивость Plat., Arst.φιλέραστος

φιλ-έραστος
2
1) влюбчивый, любвеобильный Polyb.
2) дорогой влюбленным
ex. (ῥόδον, πηκτίς Anth.)φιλεράστρια

φιλ-εράστρια
adj. f дорогая для влюбленных
ex. (κύπρις Anth.)φιλεργέω

φιλ-εργέω
быть деятельным, трудолюбивым Plut.φιλεργία

φιλ-εργία
любовь к деятельности, трудолюбие, прилежание Xen., Dem., Arst., Plut.φιλεργός

φιλ-εργός
или φίλεργος 2
любящий деятельность, трудолюбивый, прилежный Dem., Plut.φιλέρημος

φιλ-έρημος
2
любящий одиночество, нелюдимый Anth.φιλέριθος

φιλ-έρῑθος
2
любящий прядение
ex. (παλλάς Anth.) или пряжу (ἠλακάτη Thuc.)φίλερις

φίλ-ερις
-ῐδος adj. любящий спорить, придирчивый Arst.φίλερως

φίλ-ερως
-ωτος adj. влюбчивый, любвеобильный Luc., Anth.φιλέσπερος

φιλ-έσπερος
2
любящий вечернюю пору
ex. (ἄνθος Anth.)φιλεταιρία

φιλ-εταιρία
любовь к товарищам, дружба Xen., Arst.φιλέταιρον

τό Plut., Luc. = φιλεταιρίαφιλέταιρος

φιλ-έταιρος
2
любящий друзей, привязанный к товарищам Thuc., Plat., Arst., Luc.
ex. τρόπος φ. Xen. — любовь к товарищамφιλέταιρος

Филетер
1) уроженец Понта, основатель Пергамского царства, ум. в 263 г. до н.э. Diod.
2) комедиограф, представитель среднеатт. комедии IV в. до н.э.φιλεταίρως

φιλ-εταίρως
по-приятельски, на товарищеских началах Aeschin.φιλεύλειχος

φιλ-εύ-λειχος
2
любящий лакомые блюда
ex. (λαφυγμός Anth.)φίλευνος

φίλ-ευνος
2
любящий брачные наслаждения Anacr.φιλεῦντας

эп. acc. pl. part. m к φιλέωφιλεῦντι

дор. 3 л. pl. praes. ind. к φιλέωφιλευριπίδης

φιλ-ευρῑπίδης
-ου поклонник Эврипида Plut.φιλεύτακτος

φιλ-εύτακτος
2
любящий умеренность, скромный
ex. (ἐφηβοσύνη Anth. - v. l. εὔτακτος)φιλευτράπελος

φιλ-ευτράπελος
2
любящий шутки, игривый Arst.φιλεύχυλος

φιλεύχῡλος
2
v. l. = φιλεύλειχοςφιλεύϊος

φιλ-εύϊος
2
любящий возглас «εὐοῖ»
ex. φ. βασιλεύς Anth. = διόνυσοςφιλέφηβος

φιλ-έφηβος
2
любящий юношей Anth.φιλεχθής

φιλ-εχθής
2
склонный к вражде, неприязненно настроенный Theocr.φιλέχθρως

φιλ-έχθρως
враждебно, неприязненно
ex. (ἔχειν πρός τινα Diog.L.)φιλέω

1) любить
ex. (τινα Hom., Trag., Xen., Plat., Plut.; φιλεῖσθαι ἔκ и παρά τινος Hom., ὑπό τινος Her. или τινι Eur.)
λόγοις φ. Soph. — любить (лишь) на словах;
πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ Eur. — каждый (из них) любит себя больше, чем ближнего;
οὐκ ἔστ΄ ἐραστές ὅστις οὐκ ἀεὴ φιλεῖ Eur. — не любит тот, кто не любит всегда;
αἰσχροκέρδειαν φ. Soph. — любить нечестные доходы
2) относиться по-дружески
ex. οὐ μόνον φιλοῖο ἄν, ἀλλὰ καὴ ἐρῷο ὑπ΄ ἀνθρώπων Xen. (в этом случае) люди будут не только относиться к тебе по-дружески, но и любить тебя
3) целовать
ex. (τινα Aesch. и τι Soph.; φ. τῷ στόματι Her., Xen. и κατὰ τὸ στόμα Anth.)
τὰς παρειὰς φιλεῖσθαι Her. — целовать друг друга в щеки
4) радушно принимать
ex. (τινα ἐν μεγάροισι, φ. καὴ τρέφειν τινά Hom.)
φιλήσεαι οἷά κ΄ ἔχωμεν Hom. — тебе будет оказан прием всем, что только есть у нас;
() φιλέων Hom. — гостеприимный хозяин
5) (в знач. лат. soleo и отчасти, amo) иметь обыкновение, иметь склонность
ex. φιλέει θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν Hom. — божество имеет обыкновение подрезать (как садовник) все выдающееся;
φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν Aesch. — насилие обыкновенно порождает насилие;
νέα φροντὴς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Eur. — молодой ум не знает печали;
οἷα φιλέει γενέσθαι ἐν πολέμῳ Her. — как обыкновенно бывает на войне;
οἷα (ὁποῖα) φιλεῖ Plat., Luc. — как часто происходит, по обыкновению;
φιλέει προσημαίνειν impers. Her. — обыкновенно появляются предзнаменованияφίλη

подруга Hom., Soph., Xen.φίληβος

Филеб (философ гедонистического направления, именем которого назван диалог Платона «о наслаждении»)φιληδέω

φιλ-ηδέω
искать или находить наслаждение
ex. (μάχαις Arph.; τροφῇ Polyb.)φιληδής

φιλ-ηδής
2
любящий удовольствия, гоняющийся за наслаждениями Arst.φιληδία

φιλ-ηδία
удовольствие, наслаждение
ex. ὑπὸ φιληδίας Arph. — от или для удовольствияφιληδονία

φιλ-ηδονία
любовь к наслаждениям Plut., Diog.L.φιλήδονον

τό Plut. = φιληδονίαφιλήδονος

φιλ-ήδονος
2
1) любящий удовольствия, преданный наслаждениям
ex. (φ. καὴ φυγόπονος Polyb.; φ. πάρις Plut.)
2) дарящий наслаждение
ex. φιλήδονον βάκχοιο νᾶμα Anth. = οἶνοςφιληκοΐα

φιλ-ηκοΐα
внимательное слушание
ex. (τῶν λόγων Isocr.; τῇ φιληκοΐᾳ ἀκροᾶσθαι Plut.)φιληκοέω

φιλ-ηκοέω
охотно или со вниманием слушать Polyb.φιλήκοον

τό Plut. = φιληκοΐαφιλήκοος

φιλ-ήκοος
2
любящий слушать, внимательно слушающий Plat., Polyb., Plut., Luc.φιληλάκατος

φιλ-ηλάκᾰτος
2
(λᾰ) любящий веретено, т.е. не расстающийся с ним
ex. (καλαθίσκος Anth.)φιληλιαττής

φιλ-ηλιαττής
-οῦ любящий заседать в качестве гелиаста Arph.φίλημα

-ατος (ῐ) τό поцелуй Trag., Xen. etc.φιλήμεναι

эп. praes. к φιλέωφίλημι

(φῐ) эол. Sappho = φιλέωφιλήμων

-ονος Филемон (родом из Сиракуз, родоначальник новоатт. комедии, умер в Афинах в 262 г. до н.э.)φιλήνεμος

φιλ-ήνεμος
2
1) обвеваемый ветрами
ex. (πίτυς Plut.)
2) любящий дуновение (уст)
ex. (αὐλός Anth.)φιλήνιος

φιλ-ήνιος
2
любящий поводья, т.е. послушный поводьям
ex. (ἵπποι Aesch.)φιλήνωρ

φιλ-ήνωρ
дор. φιλάνωρ -ορος (ᾱ) adj.
1) любящий людей
ex. (βιοτά Pind.)
2) любящий мужа
ex. πόθος φ. Aesch. — тоска по милому мужу:
στίβοι φιλάνορες Aesch. — память по милом некогда мужеφιλήρετμος

φιλ-ήρετμος
2
веслолюбивый, т.е. преданный мореходству
ex. (τάφιοι, φαίηκες Hom.)φιλησίμολπος

2
Pind. = φιλόμολποςφίλησις

-εως любовь, привязанность Arst.φιλητας

φιλητᾰς
и φιλήτας -α Филет (сын Телефа, родом с о-ва Кос, греч. поэт в Александрии Египетской, IV-III вв. до н.э.) Theocr., Plut.φιλητής

φῐλητής
I.
-οῦ любовник, возлюбленный Anth.
II.
-οῦ v. l. = φηλητήςφιλητικός

φῐλητικός
3
1) любящий Plut.
ex. φ. τινος Arst. — любящий что-л.
2) любящий ласкаться
ex. (κύων Arst.)
ποιεῖ φιλητικοὺς οἶνος Arst. — вино разнеживает (людей)φιλητόν

τό любимое, предмет любви Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика