Древнегреческо-русский словарь, Φ, лист 010

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Φ > 010
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Φ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017

Лексика древнегреческого койнэ с буквы φ (часть 010) с русским переводом и комментариями.φίλυδρος

φίλ-υδρος
2
любящий воду
ex. (τὸ ζῷον Arst.; φυτόν Plut.)φίλυμνος

φίλ-υμνος
2
любящий пение
ex. (τέττιξ Anacr.)φιλυπήκοος

φιλ-υπήκοος
2
любящий своих подданных
ex. (Ἀρταξέρξης Plut.)φίλυπνος

φίλ-υπνος
2
любящий (по)спать или сонливый Arst., Theocr. etc.φιλυπόδοχος

φιλ-υπόδοχος
2
гостеприимный, радушный Diog.L.φιλύρα

φῐλύρα
ион. φιλύρη (ῠ) бот. липа Her.φιλύρα

φῐλύρα
(ῠ) Филира (мать кентавра Хирона) Pind.φιλύρη

ион. = φιλύραφιλυρίδας

φῑλῠρίδᾱς
дор. = φιλυρίδηςφιλυρίδης

φῑλῠρίδης
дор. φῑλῠρίδᾱς -ου (ρῑ) сын Филиры, т.е. χείρων Pind.φιλύρινος

φῐλύρῐνος
3
(ῠ) досл. липовый, ирон. легкий или тонкий как липовое лыко Arph.φίλωμαι

(φῑ) эп. HH., Hes. conjct. med. к φιλέωφίλων

-ωνος (ῐ) Филон
1) родом из Лариссы, философ академической школы, близкий друг Цицерона
2) Ph. Judaeus, из Александрии, ок. 20 г. до н.э. - 40 г. н.э., философ, предтеча неоплатонизмаφιλωνίδης

φῐλωνίδης
-ου Филонид (представитель староатт. комедии, VI-V вв. до н.э.) Arph.φιλωρείτης

φιλ-ωρείτης
-ου adj. m <ὄρος> любящий горы
ex. (πάν Anth.)φίλως

(ῐ)
1) дружелюбно, радушно
ex. (δέχεσθαί τινα Xen.)
τέν πόλιν φ. εἰπών Soph. — обратившись к городу со словами привета
2) с удовольствием, охотно
ex. φ. χ΄ ὁρόῳτε Hom. — вы охотно стали бы смотреть;
φ. ἐμοί Aesch. — к моему удовольствиюφιλώτας

φῐλώτας
-ου и α Филот (сын Пармения, полководец Александра Македонского, казнённый в 330 г. до н.э. за мнимое участие в заговоре против царя) Plut.φιμά

φῑμά
τά Anth. = φιμός 1φιμός

φῑμός

1) намордник
ex. (φιμὸν περιθεῖναί τινι Luc.)
φιμοὴ συρίζουσι βάρβαρον βρόμον (v. l. νόμον) Aesch. — сквозь намордники (конских оголовий) вырывается дикое храпение
2) стакан для игральных костей
ex. (φιμοὴ καὴ κυβευτικὰ ἕτερα ὄργανα Aeschin.)φιμόω

φῑμόω
1) надевать намордник
ex. (φ. βοῦν NT.)
2) перен. зажимать рот, заставлять молчать, pass. умолкать
ex. (φιμώθητι καὴ ἔξελθε NT.)
οἱ ἐχθροὴ ἐπεφίμωντο Luc. — враги принуждены были замолчать;
πρὸς ἕκαστον τῶν οὕτως ἐπιχειρημένων πεφίμωνται Sext. — ни против одного из этих доводов они ничего не могли возразить
3) надевать колодку
ex. φ. τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα τινός Arph. — надевать кому-л. колодку на шеюφινεΐδης

φῑνεΐδης
Финеид (сын Финея; оба сына Финея от первого брака с Клеопатрой были им ослеплены по наущению его второй жены, Идеи) Soph.φινεΐς

φῑνεΐς
-ΐδος adj. f Финеева
ex. φινεΐδες ἀκταί Eur. — Финеевы берега, т.е. царство Финея (во Фракии) Eur.φινεύς

φῑνεύς
-έως Финей (царь одной из областей Фракии, который за ослепление своих сыновей был осужден на вечный голод) Aesch.φιντίας

Финтий (житель Сиракуз, дружба которого с Дамоном стала символом непоколебимой верности) Plut.φίξ

φῑκός беот. Hes. = σφίγξφιτιαλεῖς

-έων οἱ (лат. fetiales) фециалы (жреческая коллегия, ведавшая в древнем Риме вопросами внешних сношений) Plut.φιτρός


1) бревно, чурбан, полено Hom.
2) ствол Arst.φῖτυ

φῖτῠ
τό Arph. = φίτυμαφίτυμα

φίτῡμα
-ατος (ῑ) то досл. побег, отпрыск, перен. дитя Aesch., Plut.φιτυποίμην

φῑτῠ-ποίμην
-ενος adj. m ухаживающий за растениями
ex. ἀνέρ φ. Aesch. — садовникφιτύω

φῑτύω
досл. сажать, сеять, перен. производить на свет, рождать ex. (γένος νέον Aesch.; τέκνα Soph.; παῖδα Plat.); med. рожать
ex. (υἱόν τινι Hes.)φλά

Фла (остров на Тритонадском оз. в Ливии) Her.φλάζω

(только aor. 2) разрываться с шумом
ex. ὑφασμάτων λακίδες ἔφλᾰδον Aesch. — ткани со стоном разорвались в лохмотьяφλάμεν

см. φλάμιν...φλαμινίκα

Plut. = лат. flaminicaφλαμίνιοι

οἱ Plut. pl. к φλάμενφλάμιν...

φλάμεν, φλάμιν
ινος Plut. = лат. flamenφλαξῶ

или φλασσῶ дор. fut. к φλάωφλαστός

3
<adj. verb. к φλάω> могущий быть истолченным, хрупкий
ex. (Arst. - v. l. к θλαστός)φλαττόθρατ

см. φλαττοθραττοφλαττόθρατ...φλαττοθραττοφλαττόθρατ...

φλαττόθρατ, φλαττοθραττοφλαττόθρατ
interj. трататата, трахтарарах (шутл. звукоподражание высокопарным, но бессмысленным словам) Arph.φλαυρίζω

низко ставить, презирать
ex. (τινά Plut.)φλαῦρον

τό дурная или ничтожная вещь или часть, зло Plat., Plut.
ex. φλαῦρον εἰπεῖν τινα Arph. и λέγειν περί τινος Isocr. — говорить дурно о ком-л.;
τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρότατον Her. — худшая часть войскаφλαῦρος

3
1) плохой, дурной, негодный
ex. (χώρα Her.; ἔπη Soph.)
οἰκίης οὐ φλαυροτέρης Her. — не худшего дома, т.е. не уступающий в знатности рода;
οὐ φλαυροτάτους φαίνεσθαι ἐόντας τιμωρούς τινι Her. — оказываться не последними помощниками кому-л.;
τὸ εἶδος φλαύρη Her. — некрасивая внешностью
2) ничтожный
ex. γέροντα δ΄ ὀρθοῦν φλαῦρον ὃς νέος πέσῃ Soph. — бесполезно поднимать старика, который пал уже в юности (слова Эдипа о себе самом). - см. тж. φλαῦρονφλαυρότης

-ητος негодность, зло Plut.φλαυρουργός

φλαυρ-ουργός
2
плохо работающий
ex. φ. ἀνήρ Soph. — неумелый работникφλαύρως

плохо, дурно
ex. φ. ἔχειν Her., Plat. — плохо себя чувствовать, быть больным;
φ. ἔχειν σίτου τε καὴ ὕδατος ἀπορίᾳ Thuc. — страдать от недостатка продовольствия и воды;
φ. πρῆξαι τῷ στόλῳ Her. — потерпеть неудачу в походе;
φ. ἔχειν τέν τέχνην Her. — неважно владеть своим искусствомφλάω

(fut. φλασσῶ или φλαξῶ)
1) бить, ударять, колотить
ex. (τινα Arph., Theocr.)
2) щипать
ex. (ἀντικνήμια Arph.)
3) поражать, терзать
ex. (πᾶσι κακοῖσίν τινα Arph.)
4) толочь или растирать
ex. (ἐν τῇ θυείᾳ, sc. τὸ φάρμακον Arph.)
5) пожирать, съедать
ex. (τι Arph., Men.)φλεβικός

3
жильный, венный
ex. (πόροι Arst.)φλέβιον

τό жилка Plat., Arst.φλεβονευρώδης

φλεβο-νευρώδης
2
сухожильный
ex. (αὐλός Arst.)φλεβοπαλία

φλεβο-παλία
<πάλλω> биение пульса, пульс Democr.φλεβοτομία

φλεβο-τομία
рассечение вены, т.е. кровопускание Arst.φλεβοτόμον

φλεβο-τόμον
τό инструмент для рассечения вены, ланцет Luc.φλεβώδης

φλεβ-ώδης
2
пронизанный (богатый) кровеносными сосудами
ex. (σάρξ Arst.)φλεγεθοίατο

эп. 3 л. pl. opt. pass. к φλεγέθωφλεγέθω

1) сжигать ex. (πόλιν Hom.); pass. сгорать
ex. (πυρί Hom.)
2) гореть, сверкать
ex. (πῦρ φλεγέθει Hom.)
φλεγέθων βολαῖς ἁλίου Eur. — сияющий лучами солнца;
φ. κἀν σκότῳ Aesch. — светить и во тьмеφλεγέθων

-οντος Luc. = πυριφλεγέθωνφλέγμα

-ατος τό
1) огонь, пожар Hom.
2) мед. воспаление Anth.
3) мокрота, слизистое истечение, флегма Her., Plat., Arst.
4) перен. желчь, раздражение
ex. (ἄγριον Ἀρχιλόχου φ. Anth.)φλεγμαίνω

1) подвергаться воспалению
ex. (ὄμμα φλεγμαῖνον Plut.)
τὸ σφυρὸν ἐφλέγμηνεν Arph. — лодыжка воспалена;
ὃσα φ. λέγεται τοῦ σώματος Plat. — то, что называется воспалительными процессами в теле
2) находиться в лихорадочном состоянии
ex. (φλεγμαίνουσα πόλις Plat., Plut.)
τὰ φλεγμαίνοντα τῶν πραγμάτων Plut. — политические волнения (смуты)
3) блистать
ex. φλεγμαίνουσα τράπεζα Plut. — роскошный столφλεγμασία

φλεγμᾰσία
воспаление Arst.φλεγματικός

φλεγμᾰτικός
3
воспалительный
ex. (πάθος Arst.)φλεγματώδης

φλεγμᾰτ-ώδης
2
1) причиняющий воспаление Plat.
2) страдающий воспалением, катаральный Arst.
3) похожий на флегму, слизистый
ex. (κάθαρσις Arst.)φλεγμονή


1) горящая масса
ex. (πέτραι καὴ φλεγμοναί Plut.)
2) лихорадка, жар Plut.
3) воспаление
ex. (φλεγμοναὴ περὴ τραύματα Plut.)
4) возбуждение, волнение
ex. (φ. καὴ στυγνότης Plut.)φλέγοντι

дор. Pind. 3 л. pl. praes. к φλέγωφλέγρα

ион. φλέγρη Флегра (прежнее название п-ва παλλήνη в Халкидике) Pind., Her.φλέγραι

αἱ Pind. = φλέγραφλέγραια

или φλεγραῖα τά (sc. πεδία) Флегрейские равнины (вулканические поля вдоль побережья Кампании от Кум до Капуи) Polyb., etc.φλεγραῖος

3
флегрейский
ex. (πλάξ Aesch.; πεδίον Eur.)φλέγρη

ион. = φλέγραφλεγύαι

-ῶν οἱ флегии (фракийское племя в Фокиде) Hom.φλεγύας

-ου флегии (разновидность орла или коршуна) Hes.φλεγύας

-ου, эп. ᾱο, дор. Флегии (миф. родоначальник флегиев, отец Иксиона и Корониды, дед Асклепия) HH., Hes., Pind.φλέγυες

οἱ = φλεγύαιφλεγυρός

φλεγῠρός
3
огненный, пламенный
ex. (μοῦσα Arph.)φλέγω

1) жечь, сжигать
ex. (πυρί τινα Aesch.)
2) освещать, озарять
ex. (χθόνα ἀκτῖσιν Aesch.; τὸ ἱερὸν λαμπάσι Eur.)
3) зажигать, pass. гореть
ex. (πυρὴ φλέγεσθαι Hom.)
βωμοὴ δώροισι φλέγονται Aesch. — алтари пылают (жертво)приношениями;
αἷμα δάϊον φ. Eur. — разжигать кровавую резню
4) зажигать страстью, воспламенять, волновать
ex. (τινά и ψυχήν τινος Anth.)
φλέγεσθαι τέν ψυχέν νεότητι καὴ ἀνοίᾳ Plat. — быть охваченным пылом безрассудной юности;
μήδ΄ ἄγαν οὕτω φλέγεσθον Soph. — не предавайтесь столь чрезмерному волнению
5) гореть, пылать
ex. (λαμπὰς φλέγει Aesch.; πῦρ φλέγει Soph.)
οὐρανία ἀστραπέ φλέγει Soph. — молния сверкает на небе;
πυκνὸν ἀσπίδων νέφος φλέγει Eur. — блистает сплошная масса щитов
6) перен. пылать, быть возбужденным, быть охваченным
ex. (ἀνδρείᾳ Aesch.; μανίαις Arph.)
7) делать славным, знаменитым
ex. (τινά Pind.)
φλέγεσθαι ἀρεταῖς μυρίαις Pind. — быть славным (сиять) множеством доблестей
8) быть прославляемым
ex. (χαρίτων ὁμάδῳ Pind.)φλέδων

-ονος и пустомеля Aesch., Diog.L.φλεδών

-όνος пустая болтовня Plut., Diog.L.φλειάσιος

v. l. = φλιάσιος I и IIφλειους

-οῦντος v. l. = φλιοῦςφλέξις

-ιδος флексида (род птицы, по-видимому красноперой) Arph.φλέψ

φλεβός
1) жила, кровеносный сосуд, преимущ. вена Hom., Her., Trag., Plat., Arst., Plut.
ex. φ. κοίλη Eur., Arst. или φ. μεγάλη (μεγίστη) Arst. — полая вена;
φλέβες σφαγίτιδες Arst. — яремные вены;
αἱ φλέβες ἐξανίστανται Luc. — вены вздуваются
2) бот. жилка
ex. (αἱ φλέβες ἐπὴ τῶν φύλλων Arst.)
3) рудоносная жила
ex. (Arst.; φ. ἀργυρίτιδος Xen.; φλέβες κατάγειοι Diod.)
4) подпочвенный поток
ex. (κατὰ τὰς φλέβας ῥεῖ τὸ ὕδωρ Arst.; αἱ φλέβες τῆς πηγῆς Polyb.)
5) (тж. φ. γονίμη) membrum virile Anth.φλέω

быть переполненным, изобиловать, быть обильным
ex. (φλέοντα δώματα, μῆλα φλέοντα Aesch.)φλέως

тростник, камыш Arph., Arst.φληναφάω

φληνᾰφάω
болтать пустяки, молоть вздор Arph.φληνάφημα

-ατος τό Eur. = φλήναφοςφλήναφος

φλήνᾰφος

1) тж. pl. пустая болтовня, вздор Men., Luc.
2) пустомеля Men.φλιά

φλῑά
ион. φλῑή дверная стойка, косяк Hom. etc.φλιασία

φλῑασία
(sc. γῆ) Флиасия, область Флиунта Thuc.φλιάσιος

φλῑάσιος
I.
v. l. φλειάσιος 3
флиунтский Xen., Plat.
II.
v. l. φλειάσιος житель или уроженец Флиунта Her., Thuc., Xen.φλίβω

(ῑ) жать, давить
ex. (τινά Theocr.)
φλιῇσι παραστὰς φλίψεται (v. l. θλίψεται) ὤμους Hom. — стоя у дверных косяков, он (т.е. нищий) натрет себе спинуφλιδαω

φλῐδᾰω
разлагаться, гнить
ex. (φ. καὴ ῥακοῦσθαι Plut.)φλιή

ион. = φλιάφλιούντειος

φλῑούντειος
3
флиунтский Anth.φλιοῦς

φλῑοῦς
v. l. φλειοῦς -οῦντος Флиунт (город в сев.-вост. Пелопоннесе) Her., Thuc., Xen. etc.φλόγεος

3
<φλόξ>
1) горящий, пылающий
ex. (λαμπάδες Arph.)
φλόγεαι δαλοῖσι χεῖρες Eur. — руки, держащие зажженные факелы
2) горящий как жар, сверкающий
ex. (ὄχεα Hom.; πυρὸς αὐγαί Eur.)φλογερός

3
Anacr., Eur., Anth. = φλόγεοςφλογίζω

1) зажигать, воспламенять ex. (τι NT.); pass. гореть
ex. φλογιζόμενος Ἅλιος Soph. — пылающее солнце
2) сжигать
ex. (βροντᾶς αὐγαῖς τινα Soph.)φλόγινος

φλόγῐνος
3
огненного цвета (sc. ὄρνις Diod.)φλογιστός

3
<adj. verb. к φλογίζω>
1) сожженный
ex. (δέμας Soph.)
2) воспламеняемый, горючий
ex. (ἔλαιον, ξύλον Arst.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика