Древнегреческо-русский словарь, Φ, лист 014

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Φ > 014
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Φ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017

Лексика древнегреческого койнэ с буквы φ (часть 014) с русским переводом и комментариями.φριμάσσομαι

φρῐμάσσομαι
атт. φρῐμάττομαι вздрагивать, подскакивать
ex. (φριμάσσεται τραγίσκων ἀγέλα Theocr.)
φριμάξασθαι καὴ χρεμετίσαι Her. — встрепенуться и заржатьφρίξ

ῑκός
1) дрожание, волнение, рябь, зыбь
ex. ὑπὸ φρικὸς βορέω Hom. — из поднятых Бореем волн;
ἐχεύατο πόντον ἔπι φ. Hom. — море покрылось зыбью;
θάλασσα φρικὴ χαρασσομένη Anth. — подернутое зыбью море
2) вставание или стояние дыбом
ex. φρικὴ μαλλὸν ὀρθώσας Babr. — ощетинившисьφρίξα

и φρίξαι αἱ Фрикса или Фриксы (город в Трифилии, в Элиде) Her., Xen.φριξαύχην

φριξ-αύχην
-χενος adj. со щетинистой или взъерошенной шеей
ex. (κάπρος Plut.)φριξός

3
стоящий дыбом, взъерошенный
ex. (τρίχες Arst.)φρῖξος

Фрикс (божество или олицетворение ужаса) Anth.φρίξος

Фрикс
1) сын Атаманта и Нефелы, бежавший с сестрой Геллой от притеснений мачехи в Колхиду, где он принес в жертву Зевсу златорунного барана; руно этого барана было там прибито к священному дубу и впосл. похищено аргонавтами Her. etc.
2) посол Агесилая к фиванцам Plut.φρίσσω

атт. φρίττω (fut. φρίξω, pf. πέφρῑκα)
1) становиться (подниматься) дыбом, щетиниться
ex. λέοντος δέρος χαίτῃ πεφρικός Eur. — пушистая львиная шкура;
ὄρνις φρίσσων Plut. — нахохлившаяся птица;
ἔφριξαν ἔθειραι Theocr. — шерсть поднялась дыбом (у разъяренного льва);
νῶτον φ. Hom. (о кабане) ощетинить спину;
ἄρουραι φρίσσουσιν Hom. — поля, где колосятся (досл. щетинятся) хлеба;
στίχες ἀσπίσι καὴ ἔγχεσι πεφρικυῖαι Hom. — ряды (войск), ощетинившиеся щитами и копьями;
φιάλα χρυσῷ πεφρικυῖα Pind. — чаша с золотыми выпуклыми украшениями;
φρίσσοντες ὄμβροι Pind. — ливни
2) дрожать, трепетать, содрогаться
ex. (ῥιγοῦν καὴ τρέμειν καὴ φ. Plut.)
φ. τι Soph., Eur., Plut., ὑπέρ τινος Dem. и προς τι Plut. — дрожать перед чем-л., при виде чего-л. или при воспоминании о чем-л.;
ἤκουσ΄ ἀνήκουστα ὥστε φρῖξαι Soph. — я услышал (столь) ужасное, что дрожу;
πέφρικα τὰν θεόν Aesch. — я охвачен трепетом перед богиней;
ὃ τίς οὐκ ἂν ἔφριξε ποιῆσαι ; Dem. — кто не содрогнулся бы (перед перспективой) сделать это?;
φ. καὴ προσκυνεῖν τι Plut. — в благоговейном ужасе повергаться ниц перед чем-л.φροιμιάζομαι

(атт. стяж. к προοιμιάζομαι) делать вступление, говорить в форме введения, начинать Plut., Luc.
ex. φ. θεούς Aesch. — начинать с обращения к богам:
τί φροιμιάζει νεοχμόν ; Eur. — что это у тебя за странное начало?;
ἐπεὴ πεφροιμίασται τὰ νῦν εἰρημένα Arst. — после этого вступленияφροίμιον

τό (атт. стяж. к προοίμιον) вступление, начало Aesch., Luc.
ex. τὸ φ. οὐκ εὐτυχές Eur. — неблагоприятное началоφρονέω

1) чувствовать, ощущать
ex. (μηδὲ ζῆν μηδὲ φ. Plat.)
θανὼν δ΄ οὐ φρονῶν Aesch. — бесчувственный мертвец;
ἐμὲ τὸν ἔτι φρονέοντ΄ ἐλέησον Hom. — пожалей меня, еще чувствующего (т.е. пока я еще жив);
ἐλεητὺν φ. Hom. — испытывать сострадание
2) быть в здравом уме, быть (благо)разумным, сознательным
ex. νοῦς καλῶς φρονῶν Soph. — благоразумие;
τὸ φρονοῦν Plut. — здравый смысл;
τοῦ φρονεῖν ἐξιστάναι τινά Xen. — лишать кого-л. рассудка;
μέ φ. Aesch. или κακῶς φ. Soph. — лишиться рассудка (ср. 4);
φρονῶν ἔπρασσον Soph. — он поступил сознательно (преднамеренно);
φρονοῦσα ἡλικία или ἡλικία τοῦ φρονεῖν Aeschin. — разумный (сознательный) возраст;
οὐκ εὖ φρονεῖς Arph. — ты не в своем уме
3) думать, мыслить, размышлять
ex. (Hom.; ἄλλα φ. καὴ ἄλλα λέγειν Her.)
φ. καίρια Soph. — рассуждать дельно;
εἰδέναι τε καὴ φ. Plat. — познавать и мыслить;
εὖ φ. περί τι Her. — верно судить о чем-л.;
ἶσόν τινι φ. Hom. и τὸ αὐτό (τὰ αὐτά) τινι φ. Her. — быть одного мнения с кем-л.;
ἄριστοι μάχεσθαί τε φ. τε Hom. — сильные как воинской доблестью, так и умом
4) замышлять, предполагать, намереваться
ex. (φ. ποιεῖν τι Hom.)
ᾗπερ φρονέω Hom. — как я замышляю;
κακῶς φ. Hom. — замышлять недоброе (ср. 2);
ἀμφὴς φ. Hom. — иметь разные намерения;
τά τινος φ. Xen., Plut. — быть с кем-л. заодно, быть на стороне кого-л.
5) быть настроенным, расположенным
ex. οὐ τὰ ἄριστα φ. Thuc. — находиться в мрачном настроении;
φ. ἄριστά τινι Arph. — относиться самым благожелательным образом к кому-л.;
εὖ φρονῶ τὰ σά Soph. — я глубоко предан(а) тебе;
μέγα φ. Hom., Lys., Isocr., Xen. — быть надменным, гордиться, (о животных) быть неукротимым;
μέγα φ. ἐφ΄ ἑαυτῷ Xen. — высоко мнить о себе;
μικρὸν καὴ ταπεινὸν или ἔλαττον φ. Dem. — быть исполненным смирения, быть скромным;
ὀρθῶς φ. πρὸς τὰς πημονάς Aesch. — сохранять душевное равновесие в бедствиях;
εὖ φ. τοῖς ἠγγελμένοις Aesch. — радоваться известиям
6) стремиться, устремляться (мыслью)
ex. ὄπιδα φ. ἐνὴ φρεσίν Hom. — стремиться к мщению;
ἰθὺς φ. Hom. — устремляться прямо вперед;
ἄλλῃ φρονέοντες ἐπεπλέομεν HH. — мы собирались плыть в другом направлении;
εἰρηνικὰ φ. Plut. — мечтать о мире;
φ. ἀληθηΐην Her. — быть правдивым;
φ. μεῖζον ἢ κατ΄ ἄνδρα Soph. — стремиться к тому, что человеку недоступно;
ἀρχαϊκὰ φ. Arph. — быть склонным к старине
7) принимать во внимание, иметь в виду, помнить
ex. φρόνει νιν ὡς ἥξοντα Soph. — имей в виду, что он придетφρόνημα

-ατος τό тж. pl.
1) образ мыслей, мышление, настроение
ex. (φ. καὴ γνώμη Soph.)
ἐν ἐλευθέρῳ φρονήματι βεβιωκώς Plat. — мысливший, как мыслят люди свободные;
μένειν ἐμπέδοις φρονήμασιν Soph. — сохранять неизменный образ мыслей
2) разум, (здравое) суждение, здравый смысл
ex. (διαφαίνειν ἀλκέν καὴ φ. μετὰ νοῦ καὴ συνέσεως βεβαιον Plut.)
3) возвышенный образ мыслей, благородство, мужество
ex. (ἀνέρ φ. ἔχων Thuc.)
δουλοῦν τὸ φ. Thuc. — сломить мужество
4) намерение, воля
ex. (τοιόνδ΄ ἐμὸν φ. Soph.)
ἐν φρονήματι εἶναι τῆς πελοποννήσου ἡγήσεσθαι Thuc. — мечтать о гегемонии над Пелопоннесом
5) (само)уверенность Xen.
6) высокомерие, гордыня
ex. (φρονήματος πλέως μῦθός ἐστιν Aesch.)
παυσάμενοι τῶν φρονημάτων Isocr. — отбросив гордостьφρονηματίας

φρονημᾰτίας
-ου adj. m
1) мужественный, доблестный
ex. (ἱππεῖς Xen.)
2) высокомерный, надменный
ex. (τοὺς φρονηματίας ἀναιρεῖν Arst.)φρονηματίζομαι

φρονημᾰτίζομαι
зазнаваться, кичиться
ex. (ἐπί τινι Polyb.)
φρονηματισθέντες ἔκ τινος и πεφρονηματισμένοι διά τι Arst. — возгордившиеся чем-л.φρονηματισμός

φρονημᾰτισμός
высокомерие, надменность Polyb.φρόνησις

-εως
1) здравый смысл, рассудительность, ум Xen., Plat., Arst., Plut.
ex. δικαιοσύνη περὴ τοὺς ἀνθρώπους καὴ φ. περὴ τὰς ἄλλας πράξεις Isocr. — справедливость по отношению к людям и рассудительность в остальном;
τὰ μάλιστα κοινωνοῦντα φρονήσεως (ζῷα) Arst. — животные, одаренные наибольшим умом
2) восприятие, чувство, понимание
ex. (τῶν γιγνομένων Isocr.)
3) мысль, намерение, решение
ex. φρόνησίν τινα λῴω λαβεῖν Soph. — принять какое-л. лучшее решение
4) гордость
ex. ἔχειν φρόνησιν ἀξίωμά τε Eur. — быть делом гордости и чести
5) высокомерие, кичливость Eur.
6) pl. умственная деятельность, ученые занятия Plat.φρόνιμον

φρόνῐμον
τό
1) мужество, присутствие духа Xen.
2) разумность, благоразумие Eur., Plat.
3) разумный поступок, разумная мысль
ex. ἄπορος ἐπὴ φρόνιμα Soph. — неразумный, слабоумныйφρόνιμος

φρόνῐμος
3, редко 2
1) находящийся в здравом уме
ex. νῦν φ. νέον ἄλγος ἔχει Soph. — пришедший в себя (Эант) удручен теперь другой скорбью
2) умный, благоразумный, рассудительный
ex. (περί τινος, ἔν и ἐπί τινι Xen., περί τι Isocr., Plat. или εἴς τι Plat.). - см. тж. φρόνιμονφρονίμως

умно, благоразумно, рассудительно
ex. (λογίζεσθαι, ζῆν Plat.)
διὰ τὸ φ. ἔχειν Xen. — благодаря рассудительностиφρόνις

-εως разум, благоразумие, рассудительность Hom.φρονούντως

разумно
ex. (λέγειν Soph.; φ. πρὸς φρονοῦντας ἐννέπειν Aesch.)φροντίζω

1) думать, размышлять, обдумывать
ex. (τι Her.)
περὴ τῶν ἐν αἰγύπτῳ φ. Xen. — размышлять о событиях в Египте;
φροντίζεσθ΄ ὡς τούτων πλείοσι μαχούμενοι Soph. — имейте в виду, что вам придется сражаться с (противниками) более многочисленными, чем эти;
πῶς οὖν ; φρόντιζε Eur. — как же (быть)? подумай;
φ. τί ποτε τοῦτ΄ ἔστι Xen. — думать, что бы это могло значить
2) иметь попечение, заботиться, стараться
ex. (τινός Diod.)
οὐ φ. τινός Arph., Isocr.; — не обращать внимания на кого(что)-л.;
σοῦ δ΄ οὐ φροντιῶ Arph. — мне до тебя и дела не будет, т.е. знать тебя не хочу;
σμικρὸν φ. σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ μᾶλλον Plat. — не слишком заботиться о Сократе, а гораздо больше об истине;
οὐ πολέμον οὐδὲ πραγμάτων φροντιεῖς Xen. — тебе не придется иметь дела с войнами и делами;
ἄλλο δ΄ οὐδὲν φ. Plat. — ни о чем другом и не беспокоиться;
φ. ἵνα μηδὲν ἀδίκημα γίνηταί τινι ἔκ τινος Polyb. — смотреть за тем, чтобы кто-л. кого-л. не обидел;
ἐφρόντιζε ἱστορέων τινὰς προσκτήσαιτο φίλους Her. — он старался выявить кого-л., с кем мог бы установить дружественные отношения;
μέ φροντίσῃς Soph. — не беспокойся;
τὸ πεφροντικός Plut. — забота;
πεφροντικὸς βλέπειν Eur. — иметь озабоченный вид;
λόγος πεφροντισμένος Plut., Sext.; — тщательно отделанная речь;
φροντιζόμενος μή τι πάθῃ Xen. — заботливо ограждаемый от какого-л. ущерба;
φ. ἱμάτιόν τινι Anth. — раздобыть кому-л. одеждуφροντίς

-ίδος
1) мышление или мысль, тж. понимание
ex. οὐδ΄ ἔνι φροντίδος ἔγχος Soph. — ни одного проблеска мысли, т.е. ничего нельзя придумать;
τὸ ἁλώσιμον ἐμᾷ φροντίδι Soph. — насколько это доступно моему разумению;
νέα φ. οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Eur. — мысли молодежи далеки от печали
2) размышление, дума
ex. (φροντίδα ἔχειν τινός Eur.)
ἀπελήλατο τῆς φροντίδος περὴ τῆς βασιληΐης Her. — он (и) не думал о царской власти;
ἐν φροντίδι γενέσθαι Xen. — призадуматься;
ὡς δέ μοι ἐν φροντίδι ἐγένετο Her. — так как (это) заинтересовало меня;
ἐνέβησε ἐς φροντίδα, εἴ κως δύναιτο … Her. — это заставило (его) призадуматься, не сможет ли он …;
ποῖ τις φροντίδος ἔλθῃ ; Soph. — куда обратить (мне свои) помыслы?;
φ. φιλόσοφος Arph. — философское размышление
3) забота, тревога, беспокойство
ex. (λῦπαι καὴ φροντίδες Isocr.; ἐν φροντίδι εἶναι ἀλλήλων πέρι Her.)
μεστόν ἐστι τὸ ζῆν φροντίδων Men. — жизнь полна забот;
οὐ φ. τινι Her., Plat. — безразлично кому-л.;
φροντίδα ποιεῖσθαί τινος и περί τινος Diod. — заботиться о чем-л.φροντίς

I.
-ίδος Фронтида (мать Эвфорба) Hom.
II.
-ίδος Фронтид (кормчий Менелая) Hom.φρόντισμα

-ατος τό мысль или выдумка Arph., Luc.φροντιστήριον

τό
1) место для размышлений Arph.
2) комната для занятий, рабочий кабинет Luc.φροντιστής

-οῦ мыслитель, исследователь Arph., Xen.
ex. φ. τῶν μετεώρων Xen. и φ. τὰ μετέωρα Plat. — исследователь высоких вопросовφροντιστικόν

τό размышление Plut.φροντιστικός

3
1) размышляющий
ex. (περί τινος Arst.)
φ. τέν πρόσοψιν Luc. — с задумчивым или озабоченным лицом
2) заботящийся
ex. (περί τι Arst.)φροντιστικῶς

заботливо
ex. (ἐπισκέψασθαί τινος Xen.)φροῦδος

3 и 2
<πρό + ὁδός>
1) отправившийся в путь, ушедший
ex. φ. (sc. ἐστι) δόμων ἄπο Eur. — он ушел из дому;
φροῦδοί (sc. εἰσι) διώκοντές τινα Soph. — они пустились в погоню за кем-л.;
φροῦδοι ἐχθές εἰσιν ἐξῳκισμένοι Arph. — они вчера выехали;
φ. ἐστι θανών Soph. — он умер
2) исчезнувший бесследно, погибший, пропавший
ex. (ἐλπίδες Eur.)
φροῦδα τἀπειλήματα Soph. — угрозы рассеялись;
φρούδη μὲν αὐδή, φροῦδα δ΄ ἄρθρα μου Eur. — голос мой пропал, члены у меня отнялись;
ὀλίγου φ. γεγένημαι Arph. — я чуть не погиб;
τὰ ἐν δόμοις δαπάναισι φροῦδα Eur. — состояние растрачено;
φρούδου τοῦ κακοῦ μείων λόγος Soph. — о прошедшем несчастье меньше говорят;
φ. εἶναι κατά τι Plut. — погибнуть из-за чего-л.φρουρά

ион. φρουρή <πρό + ὁράω>
1) бдительность
ex. ὄμματος φ. Soph. — бдительное око
2) несение охраны, охрана
ex. (δόμων Eur.)
φρουρᾶς (sc. ἕνεκα) ᾄδειν Arph. — петь, чтобы не уснуть на посту, перен. не спать ночью, бодрствовать;
φρουρὰν ἄζηλον ὀχεῖν Aesch. — находиться на незавидном посту, перен. влачить мучительное существование
3) стража, гарнизон Her., Xen., Dem.
ex. ἐν τῇ νήσῳ φρουρὰν ἐγκαταλιπεῖν Thuc. — оставить на острове гарнизон;
στρατεῖαι καὴ φρουραί Luc. — полевая и гарнизонная служба
4) (в Спарте) экспедиционное войско
ex. φρουρὰν φαίνειν ἐπί τινα Xen. — объявить набор экспедиционного корпуса против кого-л.
5) тюрьма, темница Plat.φρουραρχέω

φρουρ-αρχέω
быть начальником стражи или гарнизона Plut.φρουράρχης

-ου Xen. v. l. = φρούραρχοςφρουραρχία

φρουρ-αρχία
пост начальника стражи или гарнизона Xen.φρούραρχος

φρούρ-αρχος
начальник стражи или гарнизона Xen., Plat., Polyb.φρουρέω

1) нести охрану или гарнизонную службу
ex. (ἐν Ἐλεφαντίνῃ, τὸν πάντα χρόνον Her.; ἐν ναυπάκτῳ и περὴ ναύπακτον Thuc.)
οἱ φρουροῦντες Xen. — стража, гарнизон
2) сторожить, охранять
ex. (τέν χώρην Her.; βρέτας τῆς Ἀθηνᾶς Aesch.)
φ. τινα Soph. и ἐπί τινι Eur. — охранять кого-л.;
τέν ἀτερπῆ πέτραν φ. Aesch. (о Прометее) быть прикованным к ужасной скале;
στόμα εὔφημον φ. Eur. — хранить благоговейное молчание (ср. лат. favere linguis)
3) наблюдать, следить
ex. φ. ὄμμα ἐπί τινι Soph. — внимательно следить за чем-л.;
σοὴ τὸ σὸν μελέσθω βάντι φρουρῆσαι χρέος Soph. — пусть будет твоей заботой пойти и исполнить свой долг;
φ. τὸ ἦμαρ Eur. — выжидать день
4) подстерегать
ex. φρουρεῖσθαι ὑπὸ πολεμίων Plat. — быть отовсюду окруженным врагами;
ἐν παντὴ σκορπίος φρουρεῖ λίθῳ Soph. — под каждым камнем притаился скорпион, т.е. опасности подстерегают отовсюду
5) тж. med. остерегаться, беречься
ex. φ. μηδὲν ἐξαμαρτάνειν Eur. — остерегаться недостойных поступков;
φρουρεῖσθαι βέλεμνά τινος Eur. — увертываться от чьих-л. стрелφρουρή

ион. = φρουράφρούρημα

-ατος τό
1) предмет охраны, охраняемое имущество
ex. βουκόλων φρουρήματα Soph. — охраняемые пастухами стада
2) охрана
ex. ἀμφί τι φ. ἔχειν Eur. — нести охрану вокруг чего-л.
3) хранитель, страж или стража
ex. (λόγχαι - δεσπότου φρουρήματα Eur.)
ἐγρηγορὸς φ. γῆς Aesch. — неусыпный хранитель страныφρουρητός

3
(хорошо) защищенный (sc. κόχλος Anth.)φρουρήτωρ

-ορος хранитель, страж Anth.φρούριον

τό
1) сторожевой пост, форт Aesch., Thuc., Lys., Xen., Men. etc.
2) стража, охрана Aesch., Eur., Thuc. etc.
3) тюрьма Plat.φρουρίς

-ίδος (sc. ναῦς) сторожевое или конвойное судно Thuc., Xen.φρουροδόμος

φρουρο-δόμος
2
стерегущий домашнее хозяйство
ex. (κύων Anth.)φρουρός


1) дозорный, караульный, страж Eur., Thuc., Plat.
2) солдат гарнизона
ex. οἱ φρουροί Thuc. — гарнизон;
ποιεῖν τοὺς φύλακας φρουρούς Arst. — превратить караульных в гарнизонных солдатφρύαγμα

άτος τό
1) фырканье, храпение
ex. (ἱππικὰ φρυάγματα Aesch., Soph.; τὸ φ. τῶν ἵππων Xen.)
2) надменность, наглость Plut., Anth.
ex. τὸ πρός τινα φ. Luc. — высокомерное презрение к кому-л.φρυαγματίας

φρυαγμᾰτίας
-ου adj. m полный надменного презрения
ex. (βίος Plut.)φρυαγμός

Diod. = φρύαγμα 1φρυαγμοσέμνακος

φρυαγμο-σέμνᾰκος
2
ирон. величественно фыркающий
ex. (τρόποι Arph.)φρυακτής

-οῦ adj. m фыркающий
ex. (ἵππος Diog.L.)φρυάσσω

атт. φρυάττω
1) роптать, волноваться, быть в смятении
ex. (ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη NT.)
2) med. фыркать, храпеть
ex. (πῶλοι φρυασσόμενοι Anth.; φρυαττόμενοι πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἵπποι Plut.)
3) med. быть надменным, кичиться
ex. (ἐπί τινι Diod. и ἔν τινι Anth.)φρυγανισμός

φρῡγᾰνισμός
собирание хвороста Thuc.φρυγανίστρια

φρῡγᾰνίστρια
adj. f собирающая хворост
ex. (γυνή Arph.)φρύγανον

φρύγᾰνον
(ῡ) τό преимущ. pl. хворост Her., Thuc. etc.φρυγανοφόρος

φρῡγᾰνο-φόρος
2
несущий вязанку хвороста Lys.φρύγες

οἱ pl. к φρύξφρυγία

φρῠγία
I.
эп.-ион. φρῠγίη Фригия (область в Мал. Азии; делилась на Малую Фригию, включавшую Троаду - на южн. побережье Геллеспонта и Пропонтиды - и Большую Фригию - в глубине зап. части Мал. Азии) Hom., HH., Aesch., Xen.
II.
фригиянка Theocr.φρύγια

τά Фригии (местность в Аттике, между Афинами и Ахарнами) Thuc.φρυγίας

φρῠγίας
-ου Arst. = φαραγγίτηςφρυγίη

φρῠγίη
эп.-ион. = φρυγία Iφρυγίλος

φρῠγίλος
(ῐ) предполож. зяблик (Fringilla) Arph.φρύγιος

3 и 2
(ῠ) фригийский
ex. (αἶα Aesch.; μέλη Eur.; ἁρμονία Luc.)
φρύγια δείματα Eur. — страшные символы фригийского культаφρυγιστί

φρῠγιστί
adv. по-фригийски, на фригийский лад Plat., Arst. etc.φρύγω

(ῡ) (fut. φρύξω - дор. φρυξῶ; pass.: aor. 1 ἐφρύχθην, aor. 2 ἐφρύγην с ῠ, pf. πέφρυγμαι)
1) жарить, поджаривать или сушить
ex. (καρπόν Her.; τραγήματα Arph.)
πεφρυγμέναι κριθαί Thuc. — жареный ячмень
2) накаливать, подогревать (sc. κοτύλους καὴ κάναστρα Hom.)
3) жечь, печь, палить зноем
ex. (τὸ θέρος φρύγει Theocr.)
φρυγῆναι δίψευς (дор. = δίψεος) ὕπο Anth. — быть истомленным жаждойφρυκτός

I.
3
<adj. verb. к φρύγω> изжаренный
ex. φρυκτόν τινα σκευάσαι Arph. — опалить кого-л.
II.

1) факел
ex. (φρυκτοὴ αἰθαλόεντες Anth.)
2) сигнальный или сторожевой огонь Aesch.
ex. φρυκτοὴ πολέμιοι Thuc. — сигнальные огни (предупреждающие о приближении врага)
3) (sc. κύαμος) жареный боб (служивший для жеребьевки)
ex. πέμπειν φρυκτοὺς περί τινος πρὸς τὸν θεὸν εἰς δελφούς Plut. — послать к Дельфийскому оракулу (с целью) бросить жребий о чем-л.φρυκτωρέω

зажигать сигнальные огни
ex. ἐφρυκτωρήθησαν νῆες προσπλέουσαι Thuc. — было возвещено сигнальными огнями о прибытии кораблейφρυκτωρία

сигнализация огнем, подача огненных сигналов Trag., Thuc., Arph.φρυκτώριον

τό сигнальный пост Plut.φρυκτωρός

φρυκτ-ωρός
<οὖρος III> зажигающий сигнальные огни, сигнальщик Aesch., Thuc.φρύνη

(ῡ) жаба Arph., Arst.φρύνη

Фрина (прозвище афинской гетеры Мнесареты, с которой Пракситель вылепил статую Афродиты Книдской, а Апеллес написал Афродиту Анадиомену) Luc.φρῦνις

-ιδος Фринид (уроженец Митилены, афинский поэт времен Пелопоннесской войны) Arph. etc.φρυνίσκος

Фриниск (родом из Ахайи, греч. военачальник) Xen.φρυνίχειος

φρῡνίχειος
3
фринихов Arph.φρύνιχος

φρύνῐχος
(ῡ) Фриних
1) сын Полифрадмона, афинский поэт, один из основателей греч. трагедии, приблиз. 510-470 гг. до н.э. Her., Arph.
2) сын Эвномида, поэт, представитель староатт. комедии, 2-я пол. V в. до н.э. Arph.
3) сын Стратонида, афинский политический деятель и военачальник, противник Алкивиада, 2-я пол. V в. до н.э. Thuc., Lys.
4) родом из Вифинии, греч. софист и грамматик, живший при императорах Марке Аврелии и Коммодеφρυνοειδής

φρῡνο-ειδής
2
похожий на жабу
ex. (βάτραχος Arst.)φρυνολόγος

φρῡνο-λόγος
2
собирающий жаб, т.е. питающийся жабами
ex. (ἱέρακες Arst.)φρυνολόχος

φρῡνο-λόχος
2
ловящий жаб
ex. (Arst. - v. l. к φρυνολόγος)φρῦνος

Arst., и Babr. = φρύνηφρυνώνδας

φρῡνώνδας
-ου Фринонд (афинянин, вошедший в поговорку своими пороками) Arph., Isocr.φρύξ

φρῠγός фригиец, поэт. тж. троянец Hom., HH., Her., Trag., Xen., Plat.φρύττω

Theocr. v. l. = φρύγωφῦ

interj. возглас отвращения или презрения фи! Arph., Luc.φυά

(ᾱ) дор. = φυήφύγῃσι

эп. 3 л. sing. aor. 2 conjct. к φεύγωφυγά

φῠγά
(ᾱ) дор. = φυγήφύγαδε

φύγα-δε
(ῠ) adv. в бегство
ex. (τρέπειν τινά Hom.)
φ. μνώοντο ἕκαστος Hom. — каждый помышлял о бегствеφυγαδεία

φῠγᾰδεία
бегство, тж. изгнание Polyb.φυγαδευτήριον

φῠγᾰδευτήριον
τό убежище Plut.φυγαδεύω

φῠγᾰδεύω
1) осуждать на изгнание, изгонять
ex. (τινά Xen.; ἐκ τῆς πόλεως Dem.)
φ. τι τοῦ βίου Luc. — изгнать что-л. из жизни, т.е. полностью воздерживаться от чего-л.;
οἱ πεφυγαδευμένοι Plut. — изгнанники
2) быть изгнанником, находиться в изгнании
ex. (κλέανδρος φυγαδεύων Polyb.)φυγαδικόν

φῠγᾰδικόν
τό собир. изгнанники Diod.φυγαδικός

φῠγᾰδικός
I.
3
касающийся изгнания или изгнанника
ex. φυγαδικέ προθυμία Thuc. — рвение, присущее (обычно) изгнанникам;
φυγαδικαὴ ἐλπίδες Plut. — возлагаемые на изгнанников надежды;
φυγαδικέ δικαιολογία Plut. — судебный процесс об изгнании;
φυγαδικὸν τόπον Plut. — место изгнания - см. тж. φυγαδικόν
II.
изгнанник Polyb.φυγαδικῶς

φῠγᾰδικῶς
словно в изгнании, как изгнанник
ex. (φ. καὴ ταπεινῶς ζῆν Plut.)φυγαδοθήρας

φῠγᾰδο-θήρας
-ου занимающийся поимкой изгнанников или беглецов Polyb., Plut.φυγαίχμης

φῠγ-αίχμης
-ου бегущий из (от) сражения
ex. (Ἰάνων λαὸς οὐ φ. Aesch.)φυγάς

-άδος (ᾰδ) и
1) бегущий, т.е. беглый, беглец (беглянка)
ex. φ. πρόδρομος Soph. — опрометью бегущий (убегающий);
φυγάδας θεῖναί τινας Eur. — обратить в бегство (разогнать) кого-л.
2) перебежчик
ex. φ. παρά τινος Xen. — перебежчик от кого-л.;
ὑπερόριος φ. Plat. — бежавший за границу
3) изгнанник (изгнанница) Her., Trag.
ex. ταρεντῖνος φ. Her. — изгнанник из Тарента;
φυγάδα ποιεῖν τινα τῆς πατρίδος Plat. — добиться чьего-л. изгнания из отечества;
φ. ἐξ Ἀθηνῶν Xen. — изгнанный из Афин;
φ. ἀπ΄ οὐρανοῦ θεός Aesch. — изгнанный с неба богφυγγάνω

бежать, убегать, избегать
ex. (φ. τι или τινά Aesch., Soph.)φύγδα

φύγ-δα
adv. в бегство
ex. φ. βάς Aesch. — обратившийся в бегствоφυγέειν

эп. inf. aor. к φεύγωφύγεργος

φύγ-εργος
2
бегущий от работы, ленивый Arph.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика